Byla 2-364-664/2013
Dėl teisių pripažinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims J. Č., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyriui ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Utenos apskrities Ignalinos poskyriui,-

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,

2sekretoriaujant Nijolei Karlienei,

3dalyvaujant ieškovėms R. K. ir A. M.,

4žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovių R. K. ir A. M. ieškinį atsakovams S. Č. ir S. Č., dėl teisių pripažinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims J. Č., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyriui ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Utenos apskrities Ignalinos poskyriui,-

Nustatė

5Ieškovės yra žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis numeris ( - ) Bernotų k.v., esančio Ignalinos rajono savivaldybėje Mielagėnų seniūnijoje, Kikižerio vs., bendraturtės. Šį žemės sklypą ieškovės valdo bendrosios dalinės nuosavybės teise. Šis žemės sklypas ribojasi su Kikižerio ežeru (vandens telkinio naudojimo paskirties žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )). Kikižerio ežeras bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 8 bendraturčiams, tarp kurių yra atsakovai S. Č. ir S. Č. bei ieškovė A. M., kuriai nuosavybės teise priklauso 13/620 dalis minėto ežero.

6Ieškovės nori prie joms nuosavybės teise priklausančios žemės dalies, besiribojančios su Kikižerio ežeru, pasistatyti nesudėtinga statinį - 15 metrų ilgio ir 30 kv.m. ploto lieptą, patenkantį į Kikižerio ežerą. Tuo tikslu ieškovės turi parengusios supaprastintą liepto statybos projektą, parengtą projektuotojos D. S. (atestato Nr.: A 1786), kuriame nurodoma liepto lokalizacija, pateikiamas jo aprašymas, architektūriniai brėžiniai.

7Visi ežero bendraturčiai, išskyrus atsakovus, susipažinę su minėto liepto projektu, bei davė sutikimus ieškovėms, statyti lieptą ežero dalyje, besiribojančioje su ieškovėms priklausančius žemės sklypu. Ieškovės raštu 2013-01-31 kreipėsi į atsakovus su prašymu iki 2013 m. vasario 12 d. pateikti savo raštišką poziciją arba pasiūlymus dėl liepto statybos, tačiau nei iki nurodyto termino, nei vėliau atsakovei jokio atsakymo į ieškovių prašymą nepateikė. Ieškovės kreipėsi į atsakovus žodžiu, prašydamos paaiškinti savo atsisakymo duoti sutikimą motyvus, tačiau nei atsakovė S. Č., nei atsakovas S. Č. nepanoro aiškinti ieškovėms atsisakymo priežasčių, paprasčiausiai nurodė, jog jie nenori, kad ieškovės statytų tiltą.

8Ieškovės nurodo, jog jos išnaudojo visas galimybes suderinti su atsakovais savo valią dėl bendro daikto likimo bei nesiekė savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita ir aktyviai ieškojo priimtiniausio visoms šalims sprendimo būdo. Be to, atsakovų nuosavybės dalis bendrojoje Kikižerio ežero nuosavybėje nėra ženkli, sudaro tik 25 dalis iš 620 dalių (25/620). Todėl kitiems bendraturčiams neprieštaraujant dėl liepto statybos, atsakovų minėta pozicija akivaizdžiai prieštarauja daugumos bendraturčių interesams.

9Kadangi pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 7 dalies 4 punkto ir Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:20l0 “Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2010-09-27 įsakymu Nr.Dl-826 33.3 punkto nuostatas leidimui statyti naują statinį yra būtinas visų žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, todėl ieškovės, negavusios tokio sutikimo iš atsakovų, yra priverstos pasinaudoti teise į savo pažeistos teisės teisminę gynybą ir prašyti teismo pripažinti šią jų teisę (Civilinio kodekso 4.75 str.).

10Taip pat ieškovės nurodo, jog pagal 2012-03-20 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą tarp Kikižerio ežero bendraturčių yra nurodytas F. Č., gim. ( - ), valdęs 25/620 dalis nurodyto vandens telkinio. 2013-01-17 Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM pažyma Nr. (29)3V-155-2 patvirtina, kad nurodytas asmuo mirė ( - ), Utenos rajono 1-asis notarų biuras savo 2013-02-04 raštu Nr. S-27 informavo, kad palikimo priėmimo į Utenos rajono l-ąjį notarų biurą dėl F. Č., gim. ( - ),, niekas nesikreipė, paveldėjimo byla nėra užvesta ir paveldėjimo teisės liudijimas į jokį mirusiojo turtą neišduotas.

11Kadangi pagal Civilinio kodekso l. 75 straipsnio 2 dalies ir 4.253-4.254 straipsnių nuostatas tik nustatyta tvarka įregistravę nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą asmenys gali būti trečiųjų asmenų atžvilgiu laikomi atitinkamo nekilnojamojo daikto savininkais, todėl formaliąja prasme, nuo F. Č. mirties ( - ),) jam priklausiusi nuosavybės 25/620 dalis nurodyto vandens telkinio, atitinka bešeimininkio daikto statusą, kurio savininkas nežinomas (Civilinio kodekso 4.57 str.)

12Toks šio nekilnojamojo daikto (vandens telkinio) dalies statusas savo ruožtu lemia, kad Civilinio kodekso 4.75 straipsnio taikymo prasme, dėl šios nekilnojamojo daikto (vandens telkinio) dalies, yra neįmanoma bei nereikia gauti išankstinio sutikimo, nes šio nekilnojamojo daikto savininkas yra nežinomas. Dėl paminėtų priežasčių ieškovės neturėjo realios galimybės neteismine tvarka gauti atitinkamo sutikimo dėl liepto statybos, dėl tos bendrosios nuosavybės dalies, kuri iki F. Č. mirties ( - ),), priklausė pastarajam.

13Ieškovės prašo teismo:

14Ieškovės prašo teismo:

151) suteikti leidimą R. K. (a.k. ( - )) ir A. M. (a. k. ( - )) be Kikižerio ežero bendraturčių S. Č. (gim. ( - ),) ir S. Č. (gim. ( - ),) sutikimo, pastatyti lieptą pagal projektuotojos D. S. parengtą nesudėtingo statinio supaprastintą statybos projektą, Kikižerio ežero dalyje (vandens telkinio naudojimo paskirties žemės sklypas, kurio unikalus Nr.: ( - ),, kadastrinis numeris: ( - ),, esantis Ignalinos r. sav. Mielagenų sen. Kikižerio vs.), kuri ribojasi su R. K. ir A. M. nuosavybės teise priklausančių žemės sklypu (kurio unikalus numeris: ( - ),, kadastrinis numeris: ( - ), Bernotų k.v., esančio Ignalinos r. sav., Mielagėnų sen., Kikižerio vs.);

162) suteikti leidimą R. K. (a.k. ( - )) ir A. M. (a. k. ( - )) pastatyti lieptą pagal projektuotojos D. S. parengtą nesudėtingo statinio supaprastintą statybos projektą, Kikižerio ežero dalyje (vandens telkinio naudojimo paskirties žemės sklypas, kurio unikalus Nr.: ( - ),, kadastrinis numeris: ( - ),, esantis Ignalinos r. sav. Mielagėnų sen. Kikižerio vs.), kuri ribojasi su R. K. ir A. M. nuosavybės teise priklausančių žemės sklypu (kurio unikalus numeris: ( - ),, kadastrinis numeris: ( - ), Bemotų k.v., esančio Ignalinos r. sav., Mielagėnų sen., Kikižerio vs.), be F. Č. (gimusio ( - ),, mirusio ( - ),) teisių perėmėjų sutikimo, dėl tos Kikižerio ežero dalies - 25/620, kuri nuosavybės teise priklausė F. Č. iki jo mirties.

173) priteisti iš atsakovų S. Č. (gimęs ( - ),) ir S. Č. (gimusi ( - ),) ieškovėms R. K. (a.k. ( - )) ir A. M. (a. k. ( - )) bylinėjimosi išlaidas.

18A. S. Čepulis ir S. Č. gavę ieškinį, jo priedus ir teismo pranešimą, pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė jog neprieštarauja, kad tiltas per ežerą būtų pastatytas. Prašo civilinę bylą nagrinėti atsakovams nedalyvaujant.

19Suinteresuotas asmuo J. Č. gavusi ieškinį, jo priedus ir teismo pranešimą, per teisės aktų nustatytą terminą teismui atsiliepimo nepateikė.

20Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyrius gavęs ieškinį, jo priedus ir teismo pranešimą pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, jog palieka teismo nuožiūra įvertinti ir priimti sprendimą dėl ieškovių R. K. ir A. M. pateikto ieškinio. Prašo civilinę bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

21Suinteresuotas asmuo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Utenos apskrities Ignalinos poskyris gavęs ieškinį, jo priedus ir teismo pranešimą pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, jog palieka teismo nuožiūra įvertinti ir priimti sprendimą dėl ieškovių R. K. ir A. M. pateikto ieškinio. Prašo civilinę bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

22Ieškinys tenkinamas.

23Analizuojant bylos medžiagą nustatyta, kad ieškovės R. K. ir A. M. yra žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis numeris ( - ) Bernotų k.v., esančio Ignalinos rajono savivaldybėje Mielagėnų seniūnijoje, Kikižerio vs., bendraturtės . Šį žemės sklypą ieškovės valdo bendrosios dalinės nuosavybės teise (b.l. 12-14). Šis žemės sklypas ribojasi su Kikižerio ežeru (vandens telkinio naudojimo paskirties žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ) kadastrinis Nr. ( - )). Kikižerio ežeras bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 8 bendraturčiams, tarp kurių yra atsakovai S. Č. ir S. Č., ( - ) miręs F. Č. (b.l.17) bei ieškovė A. M., kuriai nuosavybės teise priklauso 13/620 dalis minėto ežero (b.l. 11). Remiantis 2013 m. vasario 4 d. Utenos rajono 1-ojo notarų biuro rašte Nr. S-27, nurodyta, jog dėl F. Č., mirusio 2005 m. kovo 5 d., palikimo priėmimo į Utenos rajono 1-ąjį notarų biurą niekas nesikreipė, paveldėjimo byla nėra užvesta ir paveldėjimo teisės liudijimas į jokį mirusiojo turtą neišduotas (b.l. 21).

24Pateiktas projektuotojos D. S. (atestato Nr. A 1786) supaprastintas statybos projektas, kuriuo suprojektuotas prie ieškovėms R. K. ir A. M. nuosavybės teise priklausančios žemės dalies (unikalus Nr. ( - ) kadastrinis numeris ( - ) Bernotų k.v., esančio Ignalinos rajono savivaldybėje Mielagėnų seniūnijoje, Kikižerio vs.), besiribojančios su Kikižerio ežeru, pastatyti nesudėtingas statinys - 15 metrų ilgio ir 30 kv.m. ploto lieptas, patenkantis į Kikižerio ežerą (b.l.25-41).

25Ieškovės 2013 m. sausio 31 d. registruotu laišku kreipėsi į atsakovus su prašymu iki 2013 m. vasario 12 d. pateikti savo raštišką poziciją arba pasiūlymus dėl liepto statybos (b.l.18,19). 2012-03-15 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašte Nr. 1SD-(8.2)-653 nurodyta, jog atsižvelgdama į 2012-02-27 prašymą ir pateiktą liepto statybos projektą, Nacionalinė žemės tarnyba neprieštarauja dėl 15 m. ilgio ir 30 kv.m. ploto liepto statybos Kikižerio ežero, kurio dalį (470 kv.m.) patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba, dalyje, besiribojančioje su R. K. ir A. M. nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu (b.l.20). Taip pat sutikimus, kad R. K. pasistatytų lieptą Kikižerio vandens telkinyje, ties jai nuosavybės teise priklausančiu ir besiribojančiu su vandens telkiniu žemės sklype, pasirašė bendrasavininkai O. Č., F. R. (b.l.22), K. Č. (b.l.23).

26Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio nuostata, kad nuosavybės teises saugo įstatymai, suponuoja teisinį nuosavybės santykių reglamentavimą, o tai reiškia nuosavybės teisių įgyvendinimo tam tikrų taisyklių (ribų) nustatymą laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikalavimo, jog įstatymu turi būti garantuojama nuosavybės teisių apsauga. Ši Konstitucijos nuostata išreikšta civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalyje įtvirtintame nuosavybės teisės apibrėžime, pagal kurį nuosavybės teisė yra išimtinė daiktinė savininko teisė savo nuožiūra tvarkyti nuosavybės reikalus, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų. Taigi išimtinis šios daiktinės teisės pobūdis nepaneigia jos įgyvendinimo tam tikrų ribojimų; svarbu, kad kiekvienu atveju tai reglamentuojančios teisės normos bei jų taikymas atitiktų iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kaip vientiso akto, kylantį būtinumo ir proporcingumo reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-234/2007). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad nė viena subjektinė teisė nėra ir negali būti absoliuti. Pagal Konstitucijos 28 straipsnį asmuo, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų asmenų teisių ir laisvių. Tuo atveju, kai kyla dviejų teisių konfliktas, būtina ieškoti protingos ir teisingos dviejų teisės saugomų vertybių pusiausvyros, atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios situacijos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-13 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-33/2009).

27Daikto savininko turima nuosavybės teisė reiškia savininko teisę savo nuožiūra, tačiau nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, valdyti daiktą, juo naudotis ir disponuoti. Kai nuosavybės teisė į daiktą priklauso dviem ar daugiau savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise, jis valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama visų bendraturčių bendru sutarimu (Civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalis).

28Bendraturčio teisė būti statytoju įgyvendinama Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 3 straipsnio nustatyta tvarka. Šio straipsnio 2 d. 2 p. ir 3 p. įtvirtinta statytojo pareiga parengti statybos projektą ir gauti statybos leidimą. Statinio projekto ir statinio projektavimo sąlygų rengimui statytojas privalo pateikti statinio bendraturčių sutikimus (Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 20 str. 2 d.).

29Dėl liepto statybos be bendrasavininkų S. Č. ir S. Č. sutikimo

30Remiantis 2012 m. kovo 20 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu Kikižerio ežeras bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 8 bendraturčiams: atsakovams S. Č. (13/620 dalies ežero) ir S. Č. (12/620 dalies ežero), ieškovei A. M. ( kuriai nuosavybės teise priklauso 13/620 dalis minėto ežero), O. Č. (50/620 dalies ežero), K. Č. (25/260 dalies ežero), F. R. (12/620 dalies ežero), F. Č. (25/620 dalies ežero), Lietuvos Respublikai (470/620 dalies ežero) (b.l.11). 2012-03-15 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašte Nr. 1SD-(8.2)-653 nurodyta, jog atsižvelgdama į 2012-02-27 prašymą ir pateiktą liepto statybos projektą, Nacionalinė žemės tarnyba neprieštarauja dėl 15 m. ilgio ir 30 kv.m. ploto liepto statybos Kikižerio ežero, kurio dalį (470 kv.m.) patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba, dalyje, besiribojančioje su R. K. ir A. M. nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu (b.l.20). Taip pat sutikimus, kad R. K. pasistatytų lieptą Kikižerio vandens telkinyje, ties jai nuosavybės teise priklausančiu ir besiribojančiu su vandens telkiniu žemės sklype, pasirašė O. Č., F. R. (b.l.22), K. Č. (b.l.23). Ieškovės raštu 2013-01-31 registruotu laišku kreipėsi į atsakovus su prašymu iki 2013 m. vasario 12 d. pateikti savo raštišką poziciją arba pasiūlymus dėl liepto statybos (b.l.18,19), tačiau sutikimo iš atsakovų negavo.

31Bendraturčiams nesusitarus, nepriklausomai nuo nesutarimo priežasčių, daikto valdymo, naudojimosi ir disponavimo juo tvarka gali būti nustatoma teismo pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjekto teisė į statybą – remontuoti ar rekonstruoti statinį arba statyti naują – įgyvendinama vadovaujantis minėtomis nuostatomis, taip pat specialiųjų teisės aktų normomis, nagrinėjamos bylos atveju – Statybos įstatyme, leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarką reguliuojančiose teisės normose ir kituose teisę į statybą nustatančiuose teisės aktuose. Bendraturčių teisė keisti bendrai valdomą daiktą ribojama draudimu pažeisti kitų bendraturčių teises ir teisėtus interesus. Toks ribojimas išreikštas teisės normose nustatytu įpareigojimu statytojui gauti kitų asmenų, kurių teisės ar teisėti interesai susiję su būsima statyba ar rekonstrukcija, sutikimą.

32Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 3 - 5 dalių nuostatas paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose nėra draudžiama, bei yra leidžiama statyti tiltus, prieplaukas ir pan. Taigi, lieptų statymas iš esmės nėra draudžiama veikla, tik valstybė yra nustačiusi griežtus tokios veiklos reikalavimus. Asmens, siekiančio statyti lieptą vandens telkinyje, pareiga gauti to vandens telkinio savininko sutikimą. Ieškovės, kreipdamasis į atsakovus S. Č. ir S. Č. su prašymu duoti sutikimą dėl liepto įrengimo Kikižerio ežero pakrantėje, atsakovams pateikė parengtą liepto techninį projektą, iš kurio matyti liepto konstrukcinės ypatybės, numatyta jo įrengimo vieta, taip pat nurodė iki kada atsakovai turėtų pateikti raštišką poziciją ir pasiūlymus. Tačiau nei iki prašyme nurodytos datos, nei vėliau atsakovei nepateikė nei sutikimo, nei prieštaravimo minėtiems statybos darbams. Iš atsakovams pateiktos projektinės medžiagos taip pat matyti, kad liepto ilgis ir bendras plotas neviršija nesudėtingiems inžinieriniams statiniams leidžiamų matmenų, o pasirinktos liepto medžiagos nedarys jokio poveikio ežero gyvūnijai bei augmenijai. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovės dėjo visas pastangas siekdamos šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyros.

33Atsakovai formaliu tylėjimu (neveikimu) neduodami sutikimo ieškovėms bei nepateikdami tokio nesutikimo argumentų, iš esmės be teisinio pagrindo pažeidžia bei riboja, ieškovės A. M., kaip šio vandens telkinio bendrasavininkės, ir A. M. ir R. K., kaip gretimo žemės sklypo savininkių, teises šioje srityje.

34Pagal įstatymą reikalaujamas pateikti bendraturčių sutikimas reiškia ne abstraktų, o konkretizuotą bendraturčių sutikimą, t.y. sutikimas duodamas ne bendrai teisei į statybą įgyvendinti, bet konkretiems statybos darbams atlikti. Neduodant sutikimo dėl teismo pripažintų nepagrįstomis priežasčių, statytojui gali būti pripažinta teisė vykdyti statybas be bendrataturčių sutikimo teismo sprendimu.

35Įvertinęs pateiktus duomenis, teismas sprendžia, kad leidžiant statyti pagal projektą numatytą lieptą, nebus pažeidžiamos atsakovų S. Č. ir S. Č. kaip vandens telkinio (ežero) bendrasavininkų teisės, be to atsižvelgus į tai, kad planuojamoje statyti lieptą vietoje tokį statinį statyti nėra draudžiama, kad sutikimą statyti lieptą išreiškė kiti vandens telkinio (ežero) bendrasavininkai, teismas sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas pripažinti ieškovėms teisę be atsakovų S. Č. ir S. Č. sutikimo statyti lieptą Kikižerio ežere.

36Dėl liepto statybos be mirusio bendrasavininko F. Č. teisių perėmėjų sutikimo.

37Analizuojant bylos medžiagą nustatyta, jog F. Č., gimęs 1925-05-10 yra Ignalinos rajono savivaldybės, Mielagėnų seniūnijos Kikižerio vs. Kikižerio ežero bendrasavininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso 25/620 dalis minėto ežero (b.l.11). F. Č. mirė ( - ). (b.l.17).

38Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58; 5.50; 5.56 straipsnių nuostatomis, potencialiais F. Č. priklaususios vandens telkinio dalies teisių perėmėjais gali būti tretieji suinteresuotieji asmenys - J. Č., iki F. Č. mirties gyvenusi kartu su juo viename bute bei likusi jame gyventi ir toliau, t. y., galėjusi faktiškai pradėti paveldimą turtą valdyti bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Utenos apskrities Ignalinos poskyris ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyrius, kurie pagal Civilinio kodekso 4.58 straipsnio ir jį įgyvendinančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 ,,Dėl bešeimininkio, kon?skuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ nuostatas gali perimti bešeimininkį daiktą valstybės nuosavybėn (minėtų Taisyklių 23 punktas).

39Remiantis 2013 m. vasario 4 d. Utenos rajono 1-ojo notarų biuro rašte Nr. S-27, nurodyta, jog dėl F. Č., mirusio ( - ), palikimo priėmimo į Utenos rajono 1-ąjį notarų biurą niekas nesikreipė, paveldėjimo byla nėra užvesta ir paveldėjimo teisės liudijimas į jokį mirusiojo turtą neišduotas (b.l.21).

40Kadangi nuo F. Č. mirties ( - ) yra praėjęs pakankamai ilgas laiko tarpas, tačiau dar nėra išspręstas minėto turto likimas bei statusas, šiam turtui sukurta teisiškai neapibrėžta padėtis, kas šiai dienai sudaro kliūtis ieškovėms pilna apimtimi naudotis joms priklausančiais nuosavybės teisės objektais bei jais disponuoti, t. y., sudaro kliūtis žinoti visus vandens telkinio bendraturčius, kad galėtų iš jų prašyti duoti sutikimu liepto statybai, atsižvelgus į tai, kad planuojamoje statyti lieptą vietoje tokį statinį statyti nėra draudžiama, kad sutikimą statyti lieptą išreiškė kiti vandens telkinio (ežero) bendrasavininkai todėl remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais principais, teismas sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas pripažinti ieškovėms teisę be F. Č. (gimusio ( - ), mirusio ( - )) teisių perėmėjų sutikimo statyti lieptą Kikižerio ežere.

41Visi civilinių teisinių santykių dalyviai, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, turi elgtis sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų ir įgyvendinti savo teise taip, kad be teisinio pagrindo nebūtų pažeidžiamos ar varžomos kitų asmenų teisės ar teisėti interesai (LR CK 1.5 str., 1.137 str.).

42Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

43Ieškovės prašo teismo priteisti iš atsakovų S. Č. ir S. Č. ieškovėms R. K. ir A. M. bylinėjimosi išlaidas. Teismui pateiktos pažymos apie tai, jog ieškovės sumokėjo144 Lt. žyminio mokesčio (b.l.5,6) ir 800 Lt. advokato teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 7, 9).

44Analizuojant teismui pateiktą ieškinį matyti, jog ieškovės reiškė du reikalavimus:

451) suteikti leidimą ieškovėms pastatyti lieptą pagal projektuotojos D. S. parengtą nesudėtingo statinio supaprastintą statybos projektą Kikižerio ežero dalyje be Kikižerio ežero bendraturčių S. Č. ir S. Č. sutikimo ir

462) suteikti leidimą ieškovėms pastatyti lieptą pagal projektuotojos D. S. parengtą nesudėtingo statinio supaprastintą statybos projektą Kikižerio ežero dalyje be Kikižerio ežero bendraturčio F. Č. (gimusio ( - ), mirusio ( - )) teisių perėmėjų sutikimo, dėl tos Kikižerio ežero dalies - 25/620, kuri nuosavybės teise priklausė F. Č. iki jo mirties.

47Atsižvelgiant į tai, jog ieškovės pareiškė du, nors tarpusavyje ir susijusius, tačiau skirtingiems asmenims suformuluotus reikalavimus : vienas jų atsakovams S. Č. ir S. Č. bei trečiaisiais asmenimis į bylos nagrinėjimą įtrauktiems potencialiems mirusiojo F. Č. teisių perėmėjams: J. Č. ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos , todėl ieškovių reikalavimas priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas tenkintinas dalinai ir vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovų S. Č. ir S. Č. priteistina tik ½ dalis ieškovių patirtų bylinėjimosi išlaidų : 72 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 400 Lt. advokato pagalbai apmokėti bei valstybei iš atsakovų priteistina 26,23 Lt. pašto išlaidų.

48Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų numatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus (Civilinio kodekso 6.6 str.). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso VIII skyrius, reglamentuojantis žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, mokėjimo bei jų paskirstymo tvarką, nenumato solidariosios atsakomybės pagrindų, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos dalimis iš kiekvieno atsakovo.

49Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2, 1.5, 1.37, 4.75, 4.58, 5.50 straipsniais, Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 3-5 dalimis, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 3, 20 straipsniais, civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 6 dalimi, 259, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

50Ieškinį patenkinti.

51Pripažinti ieškovėms R. K., asmens kodas ( - ) ir A. M., asmens kodas ( - ) teisę be Kikižerio ežero bendraturčių S. Č., gimusio ( - ) ir S. Č. gimusios ( - ), sutikimo statyti lieptą pagal projektuotojos D. S. parengtą nesudėtingo statinio supaprastintą statybos projektą, Kikižerio ežero (vandens telkinio naudojimo paskirties žemės sklypas, kurio unikalus Nr.: ( - ), kadastrinis numeris: ( - ), esantis Ignalinos r. sav. Mielagėnų sen. Kikižerio vs.) pakrantėje, besiribojančioje su R. K. ir A. M. nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu (kurio unikalus numeris: ( - ), kadastrinis numeris: ( - ) Bernotų k.v., esančio Ignalinos r. sav., Mielagėnų sen., Kikižerio vs.);

52Pripažinti ieškovėms R. K., asmens kodas ( - ) ir A. M., asmens kodas ( - ) teisę statyti lieptą pagal projektuotojos D. S. parengtą nesudėtingo statinio supaprastintą statybos projektą, Kikižerio ežero (vandens telkinio naudojimo paskirties žemės sklypas, kurio unikalus Nr.: ( - ), kadastrinis numeris: ( - ), esantis Ignalinos r. sav. Mielagenų sen. Kikižerio vs.) pakrantėje, besiribojančioje su R. K. ir A. M. nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu (kurio unikalus numeris: ( - ), kadastrinis numeris: ( - ) Bemotų k.v., esančio Ignalinos r. sav., Mielagėnų sen., Kikižerio vs.), be F. Č., gimusio ( - ), mirusio ( - ), teisių perėmėjų sutikimo, dėl tos Kikižerio ežero dalies - 25/620, kuri nuosavybės teise priklausė F. Č. iki jo mirties.

53Išieškoti iš S. Č. ieškovių R. K. ir A. M. naudai 236 Lt. (du šimtus trisdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų (36 Lt. žyminio mokesčio bei 200 Lt. advokato pagalbai apmokėti) ir 13,27 Lt.(trylika litų 27 ct.) pašto išlaidų valstybės naudai.

54Išieškoti iš S. Č. ieškovių R. K. ir A. M. naudai 236 Lt. (du šimtus trisdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų (36 Lt. žyminio mokesčio bei 200 Lt. advokato pagalbai apmokėti) ir 13,27 Lt.(trylika litų 27 ct.) pašto išlaidų valstybės naudai.

55Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Ignalinos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,... 2. sekretoriaujant Nijolei Karlienei,... 3. dalyvaujant ieškovėms R. K. ir A. M.,... 4. žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovių R. K.... 5. Ieškovės yra žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis numeris (... 6. Ieškovės nori prie joms nuosavybės teise priklausančios žemės dalies,... 7. Visi ežero bendraturčiai, išskyrus atsakovus, susipažinę su minėto liepto... 8. Ieškovės nurodo, jog jos išnaudojo visas galimybes suderinti su atsakovais... 9. Kadangi pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 7 dalies 4 punkto ir Statybos... 10. Taip pat ieškovės nurodo, jog pagal 2012-03-20 Nekilnojamojo turto registro... 11. Kadangi pagal Civilinio kodekso l. 75 straipsnio 2 dalies ir 4.253-4.254... 12. Toks šio nekilnojamojo daikto (vandens telkinio) dalies statusas savo ruožtu... 13. Ieškovės prašo teismo:... 14. Ieškovės prašo teismo:... 15. 1) suteikti leidimą R. K. (a.k. ( - )) ir A. M. (a. k. ( - )) be Kikižerio... 16. 2) suteikti leidimą R. K. (a.k. ( - )) ir A. M. (a. k. ( - )) pastatyti... 17. 3) priteisti iš atsakovų S. Č. (gimęs ( - ),) ir S. Č. (gimusi ( - ),)... 18. A. S. Čepulis ir S. Č. gavę ieškinį, jo priedus ir teismo pranešimą,... 19. Suinteresuotas asmuo J. Č. gavusi ieškinį, jo priedus ir teismo pranešimą,... 20. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 21. Suinteresuotas asmuo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 22. Ieškinys tenkinamas.... 23. Analizuojant bylos medžiagą nustatyta, kad ieškovės R. K. ir A. M. yra... 24. Pateiktas projektuotojos D. S. (atestato Nr. A 1786) supaprastintas statybos... 25. Ieškovės 2013 m. sausio 31 d. registruotu laišku kreipėsi į atsakovus su... 26. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio nuostata, kad nuosavybės... 27. Daikto savininko turima nuosavybės teisė reiškia savininko teisę savo... 28. Bendraturčio teisė būti statytoju įgyvendinama Lietuvos Respublikos... 29. Dėl liepto statybos be bendrasavininkų S. Č. ir S. Č. sutikimo... 30. Remiantis 2012 m. kovo 20 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 31. Bendraturčiams nesusitarus, nepriklausomai nuo nesutarimo priežasčių,... 32. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 3 - 5 dalių nuostatas... 33. Atsakovai formaliu tylėjimu (neveikimu) neduodami sutikimo ieškovėms bei... 34. Pagal įstatymą reikalaujamas pateikti bendraturčių sutikimas reiškia ne... 35. Įvertinęs pateiktus duomenis, teismas sprendžia, kad leidžiant statyti... 36. Dėl liepto statybos be mirusio bendrasavininko F. Č. teisių perėmėjų... 37. Analizuojant bylos medžiagą nustatyta, jog F. Č., gimęs 1925-05-10 yra... 38. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58; 5.50; 5.56 straipsnių... 39. Remiantis 2013 m. vasario 4 d. Utenos rajono 1-ojo notarų biuro rašte Nr.... 40. Kadangi nuo F. Č. mirties ( - ) yra praėjęs pakankamai ilgas laiko tarpas,... 41. Visi civilinių teisinių santykių dalyviai, įgyvendindami savo teises bei... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 43. Ieškovės prašo teismo priteisti iš atsakovų S. Č. ir S. Č. ieškovėms... 44. Analizuojant teismui pateiktą ieškinį matyti, jog ieškovės reiškė du... 45. 1) suteikti leidimą ieškovėms pastatyti lieptą pagal projektuotojos D. S.... 46. 2) suteikti leidimą ieškovėms pastatyti lieptą pagal projektuotojos D. S.... 47. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovės pareiškė du, nors tarpusavyje ir... 48. Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų... 49. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 50. Ieškinį patenkinti.... 51. Pripažinti ieškovėms R. K., asmens kodas ( - ) ir A. M., asmens kodas ( - )... 52. Pripažinti ieškovėms R. K., asmens kodas ( - ) ir A. M., asmens kodas ( - )... 53. Išieškoti iš S. Č. ieškovių R. K. ir A. M. naudai 236 Lt. (du šimtus... 54. Išieškoti iš S. Č. ieškovių R. K. ir A. M. naudai 236 Lt. (du šimtus... 55. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka...