Byla 2YT-1158-291/2017
Dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Šiaulių lyra“ skundą dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi su skundu dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų ir prašo jo veiksmus ir neveikimą vykdomojoje byloje Nr. 0136/16/02927/1 pripažinti neteisėtais, antstoliui T. Ubartui imtis skubių veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0136/16/02927/1 skolininko UAB „Šermukšnio uogos“ turtui surasti, areštuoti ir skubiai realizuoti skolininko kilnojamąjį turtą, areštuoti pinigines lėšas, turtines teises ir išieškoti skolą, taip pat motyvuotu patvarkymu išspręsti ankstesnius išieškotojo UAB „Šiaulių lyra“ rašytinius prašymus bei pateikti išieškotojui UAB „Šiaulių lyra“ motyvuotus atsakymus, antstoliui T. Ubartui kreiptis į teisėsaugos institucijas su pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo UAB „Šermukšnio uogos“, buvusios direktorės A. T. ir dabartinio direktoriaus D. A. ar kitų susijusių asmenų atžvilgiu pagal LR Baudžiamojo kodekso 246 str., antstoliui T. Ubartui nustatyti 2016-01-14 Turto aprašu aprašyto skolininko UAB „Šermukšnio uogos“ turto buvimo vietą, šį turtą perimti ir perduoti saugoti išieškotojui UAB „Šiaulių lyra“, išieškotojui UAB „Šiaulių lyra“ pateikti informaciją apie antstolio T. Ubarto draudiką ir pateikti privalomojo draudimo poliso kopiją, o jeigu šių duomenų ir įrodymų antstolis nepateiks išieškotojui, tuomet prašo teismo įpareigoti antstolį T. Ubartą šiuo dokumentus ir įrodymus pateikti į civilinę bylą, kurioje bus sprendžiamas šis skundas.

4Skunde pareiškėja nurodo, kad antstolis neatliko aktyvių skolininko turto suradimo veiksmų, neareštavo skolininko turto, nesiėmė veiksmų jį realizuoti, per įstatyme nurodytus terminus patvarkymu nesiėmė spręsti išieškotojo prašymų, nepateikė išieškotojui motyvuotų atsakymų. Nors vykdomąjį dokumentą antstoliui T. Ubartui pateikė 2016-10-04, daugiau kaip mėnesį laiko iš antstolio nesulaukė jokios informacijos apie vykdymo eigą, raginimo įteikimą skolininkui ir kitos su vykdymo procesu susijusios informacijos, todėl pateikė antstoliui T. Ubartui 2016-11-14 raštą Nr. 16/03-SL292, ragindamas antstolį skubiai atlikti tam tikrus vykdymo veiksmus, tačiau antstolis neatliko jokių realių ir aktyvių veiksmų tam, kad būtų surastas skolininkui priklausantis turtas, kad būtų įsitikinta ar adresu Pramonės g. 15, Šiauliuose ar kitu adresu skolininkas vykdo komercinę veiklą, ar gauna iš jos pajamas, taip pat antstolis neatliko veiksmų, sudarančių galimybę areštuoti skolininko parduotuvėje esantį ir skolininkui priklausantį turtą, kasos aparatuose esančias piniginės lėšas ir kt. Antstolio T. Ubarto neveikimas vykdymo procese taip pat apsunkino vykdymo proceso eigą dar ir dėl to, jog vietoje direktore buvusios A. T., skolininko direktoriumi 2016-10-31 tapo D. A., kuris galimai yra Latvijos Respublikos pilietis arba jo gyvenamoji vieta yra Latvijos Respublikoje.

5Be to, antstolis per 14 darbo dienų terminą nuo išieškotojo 2016-11-14 prašymo Nr. 16/03-SL-292 pateikimo dienos, nepriėmė patvarkymo ir neišsprendė išieškotojo pateiktų prašymų ir nepateikė išieškotojui motyvuotų atsakymų į minėtą prašymą, kuriame būtų nurodyta dėl kokių priežasčių atsisakyta tenkinti/vykdyti kurios nors iš išieškotojo prašymų. Tokiu būdu skolininkui yra sudaromos sąlygos paslėpti ir/ar perleisti turtą kitiems asmenims, taip pat imtis kitų nesąžiningų veiksmų, kad skolos išieškojimas išieškotojo naudai būtų kuo labiau apsunkinamas arba pasidarytų net faktiškai neįmanomas.

6T. Ubartas taip pat neužtikrino ir 2016-01-14 Turto aprašo vykdymo privalomumo, nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų užtikrinta, jog nesąžiningai ir antstolio neveikimu besinaudojantis skolininkas neturėtų jokios galimybės perleisti vieną iš savo transporto priemonių, kuri skolininkui priklausė nuosavybės teise. Dėl šių priežasčių, antstolis T. Ubartas turėjo kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl aprašyto ar areštuoto turto perleidimo ar paslėpimo, (LR BK 246 str.), o taip pat nustatyti 2016-01-14 Turto aprašu aprašyto turto buvimo vietą ir šį skolininko turtą perduoti saugoti pačiam išieškotojui.

7Antstoliui tinkamai nevykdant savo pareigų ir neatliekant visiškai jokių aktyvių ir realių skolos išieškojimo veiksmų vykdymo procese, skolos suma kasdien tik didėja, o taip pat didėja ir vykdymo išlaidos, taigi antstolis savo neveikimu prisideda prie skolininko skolinių įsipareigojimų augimo. Pareiškėjas mano, kad dėl antstolio neveikimo buvo pažeisti jo interesai, todėl kyla arba ateityje gali kilti antstolio T. Ubarto civilinės atsakomybės dėl žalos atlyginimo klausimas, tai yra reikalingi duomenys apie antstolio draudiką.

8Antstolis Tomas Ubartas 2017-01-02 patvarkymu Nr. S000062 dėl skundo išnagrinėjimo pareiškėjos skundą atmetė ir kartu su vykdomąją bylą persiuntė nagrinėti teismui.

9Antstolis nurodė, kad pareiškėjo skundo argumentai, jog antstolis nesiėmė aktyvių veiksmų skolai išieškoti yra visiškai nepagrįsti, nes jau 2016-10-12 skolininkui išsiųstas Raginimas įvykdyti sprendimą. Taip pat 2016-11-08 priimtas Nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas nuo skolininkui priklausančių sąskaitų, 2016-11-16 priimtas antstolio Patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. K008057, 2016-11-16 priimtas Turto arešto aktas Nr. 0136/16/02927/1/1, kuriuo areštuota UAB „Šermukšnio uogos“ kasoje esančios piniginės lėšos 7963,77 Eur sumoje. Nors minėtų antstolio priimtų 2016-11-08, 2016-11-28, bei 2016-11-16 dokumentų registruota pašto siunta įteikti bendrovės adresu Raseiniuose nepavyko, visa korespondencija persiųsta į Latviją naujam įmonės vadovui.

10Atsakydamas į tai, kad išieškotojui nebuvo atsakyta į 2016-11-14 prašymą antstolio patvarkymu, antstolis nurodo, kad antstolio patvarkymas priimamas sprendžiant procesinius klausimus, tačiau nėra privalomas kaip antstolio teikiamo atsakymo proceso šalims ar kitiems asmenims forma, su išieškotoju buvo bendrauta telefonu ir elektroniniu paštu, išieškotojui visa vykdomosios bylos eiga buvo žinoma. Be to, nepagrįsti pareiškėjo argumentai dėl turto arešto ir perleisto automobilio, nes automobilis nėra perleistas, o atskiri vykdymo veiksmai atliekami po to, kai išieškotojas apmoka jų atlikimą. Surastas turtas bus areštuojamas išieškotojui apmokėjus išlaidas už atskirus vykdymo veiksmus, transportavimą. Antstolis pažymi, kad jei skolininko turto areštavimo metu bus nustatyta, kad skolininkui priklausantis turtas ar jo dalis buvo perleista ar kitaip paslėpta siekiant išvengti prievolių kreditoriams vykdymo, bus kreipiamasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas, pabrėžia, kad išieškotojas taip pat gali kreiptis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo skolininko ar su juo susijusių asmenų atžvilgiu.

11Pareiškėja, antstolis ir suinteresuotas asmuo apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu, atsiliepimų į skundą, prašymų papildyti bylos medžiagą negauta (CPK 133 str. 3 d., 443 str. 5 d.).

12Pareiškėjos skundas atmestinas.

13Kaip matyti iš pareiškėjos pateikto skundo turinio bei civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis Tomas Ubartas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0136/16/02927/1/1 dėl 7096,36 Eur ir palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Šermukšnio uogos“ pagal 2016-09-30 Šiaulių apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-186-1004 išieškotojo UAB „Šiaulių lyra“ naudai ir vykdymo išlaidų išieškojimo. Nustatyta, kad vykdomasis raštas antstolio kontoroje gautas 2016-10-12 (3 v.b.l.), 2016-10-12 antstolis Patvarkymu Nr. K007221 priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti. Tą pačią dieną skolininkui išsiųstas Raginimas Nr. K007223, skolininką paragino sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. AB „Lietuvos pašto“ įteikimo pranešimas patvirtina, kad šie patvarkymas ir raginimas UAB „Šermukšnio uogos“ vadovei A. T. įteiktas asmeniškai 2016-10-21 (7A v. b .l.). Taip pat antstolis 2016-11-08 bei 2016-12-20 tikrino LR kelių transporto priemonių registre duomenis apie skolininko turimas transporto priemones, Registrų centrui teikė užklausą apie skolininko turimą nekilnojamąjį turtą, priimtas Nurodymas Nr. K007724 priverstinai nurašyti pinigines lėšas nuo skolininkui priklausančių sąskaitų. Antstolis 2016-11-16 užsiklausė Juridinių asmenų registrą apie skolininko valdymo organus, paaiškėjo, kad nuo 2016-10-26 pasikeitė bendrovės vadovas. 2016-11-16 priimtas antstolio Patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. K008057( 29 v. b. l.), kuriuo skolininkas įpareigotas iki 2016-11-28 raštu pateikti informaciją apie UAB „Šermukšnio uogos“ priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą (balansinę vertę, laikomas įmonės produkcijos atsargas, jų buvimo vietą); turtą (įskaitant lėšas) ir jo buvimo vietą, esantį pas trečiuosius asmenis; pareikalauta pristatyti automobilius, įtrauktus į 2016-01-14 turto aprašą, apžiūrai, pateikti jų registracijos liudijimus, taip pat nurodyti į 2016-01-14 turto aprašą įtraukto dažų maišytuvo buvimo vietą. Be to, 2016-11-16 priimtas Turto arešto aktas Nr. 0136/16/02927/1/1 (25 v. b. l.), kuriuo areštuota UAB „Šermukšnio uogos“ kasoje esančios piniginės lėšos 7963,77 Eur sumoje. Nurodyti veiksmai paneigia išieškotojo argumentus, kad priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolis atliko neteisėtus veiksmus ar neveikė. Antstolis nurodo, kad antstolio priimtų 2016-11-08, 2016-11-28, bei 2016-11-16 dokumentų registruota pašto siunta įteikti bendrovės adresu Raseiniuose nepavyko, todėl visa korespondencija persiųsta į Latviją įmonės vadovui.

14Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 594 straipsnį ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatos leidžia konstatuoti, jog vykdymo procesui Lietuvos Respublikoje vadovauja antstolis, kurio procesinė veikla kontroliuojama teismo. Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia (lot. be kita ko), suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013). Todėl nesutiktina su pareiškėjos argumentais, kad antstolis nebuvo pakankamai aktyvus, išieškodamas skolą. Priešingai, antstolis, vos tik priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, ėmėsi aktyvių veiksmų skolai išieškoti, tai atliko per pakankamai trumpą terminą, todėl negalima teikti, kad antstolis veikė neteisėtai ar neatliko veiksmų minėtoje vykdomojoje byloje. Taip pat nesuprantama kokiu būdu antstolio veiksmai apsunkino vykdymo proceso eigą dėl to, jog vietoje direktore buvusios A. T., skolininko direktoriumi tapo D. A., pažymėtina, kad skolininko vadovų kaita vyko nepriklausomai nuo antstolio valios, o paaiškėjus šiai aplinkybei, procesiniai dokumentai buvo siunčiami ne tik juridinio asmens buveinės adresu, bet ir esamam bendrovės vadovui. Skirtingai, nei teigia pareiškėja, su išieškotoju buvo bendraujama ir teikiama informacija apie vykdymo veiksmus, tiek antstolis, tiek pareiškėja patvirtino, kad su antstoliu buvo bendrauta telefonu, buvo susirašinėjama elektroniniu paštu, todėl pareiškėjui buvo žinoma apie patvarkymų neįteikimo priežastis ir iš to kylančias pasekmes. Teisės aktai nenumato, kad atsakydamas į pareiškėjo prašymus antstolis priimtų patvarkymus, jokie klausimai, susiję su vykdomosios bylos esme, dėl kurių pagal CPK 613 str. 1 d. būtų privaloma priimti antstolio patvarkymą, kaip to reikalauja pareiškėjas, be to, bendraudamas su antstolio kontoros darbuotojais, pareiškėja nenurodė, kad jai nepakanka gauti atsakymų elektroniniu paštu.

15Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad antstolis 2017-01-02 raštu Nr. S000061 informavo pareiškėją apie vykdomosios bylos administravimo išlaidas, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti, vykdomosios bylos administravimo papildomas išlaidas, patiriamas atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytais atvejais atlygį antstoliui. Sprendimų vykdymo instrukcijos 39 punkte nustatyta, kad vykdymo veiksmai atliekami po to, kai išieškotojas apmoka jų atlikimą. Antstoliui pavykus surasti skolininkui priklausantį turtą (dažų maišymo (pigmentavimo) aparatą, barkodo skaitytuvą, 2 vnt. nešiojamųjų kompiuterių, kasos aparatą, ir kt., esančius adresu Ramonų g. 15, Raseiniai, bei prekystalį, adresu Pramonės g. 15, Šiauliai), nurodytas turtas bus areštuojamas išieškotojui apmokėjus išlaidas už atskirus vykdymo veiksmus. Išieškotojas buvo įpareigotas pateikti informaciją, ar sutinka apmokėti skolininko turto arešto ir kelionės Šiauliai - Raseiniai - Šiauliai išlaidas, tuo atveju, jei neskirs savo transporto, nurodyti, išieškotojo atstovą, dalyvausiantį skolininko turto įvertinimo procedūroje, informuoti, ar sutiks pasiimti areštuotą turtą saugojimui.

16Taip pat iš LR kelių transporto priemonių registro duomenų išrašo nenustatyta, kad būtų perleistas skolininkui priklausantis automobilis. UAB „Šermukšnio uogos“ priklauso du automobiliai - Renault Lagūna, valst. Nr. ( - ) bei VW Transporter, valst. Nr. ( - ) kuriems šiuo metu taikomas draudimas dalyvauti viešajame eisme dėl techninės apžiūros ir/ar draudimo nebuvimo.

17Išieškotojas skundu taip pat prašė antstolį kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal LR BK 246 str., tačiau šiuo metu nenustatyta, kad skolininkui priklausantis turtas ar jo dalis buvo perleista ar kitaip paslėpta siekiant išvengti prievolių kreditoriams vykdymo, todėl šiuo metu kreiptis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo nėra pagrindo, be to, šia teise, paaiškėjus nurodytoms aplinkybėms, galės pasinaudoti ir pats išieškotojas.

18Pagal Antstolių įstatymo 8 straipsnio 1 dalį teisę vykdyti antstolio veiklą turi viešą konkursą laimėję asmenys, šio Įstatymo nustatyta tvarka apdrausti profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, teisingumo ministro įsakymu paskirti antstoliais ir šio Įstatymo nustatyta tvarka prisiekę, todėl teismui nekyla abejonių dėl antstolio civilinės atsakomybės draudimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad antstolis įstatymo nustatyta tvarka atsako už savo paties ir savo darbuotojų padarytą žalą. Antstolio profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra antstolio civilinė atsakomybė už žalą, padarytą atliekant antstolio funkcijas neteisėtais antstolio, jo atstovo, padėjėjo ar antstolio darbuotojo veiksmais. Be to, antstolis T. Ubartas išieškotojui nurodė duomenis apie jo civilinę atsakomybę apdraudusią draudimo bendrovę, todėl dar pateikti į civilinę bylą tarp antstolio ir draudiko sudaryto draudimo poliso nėra būtinybės.

19Teismo nuomone, antstolio veiksmai vykdomojoje byloje yra atlikti pagal antstoliui suteiktus įgalinimus, nepažeidžiant vykdymo proceso normų, yra teisėti ir pagrįsti, todėl pareiškėjos skundas atmestinas.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 512–513 straipsniais, teismas

Nutarė

21pareiškėjos UAB „Šiaulių lyra“, į. k. 144609363, skundą dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0136/16/02927/1, atmesti.

22Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0136/16/02927/1/1grąžinti antstoliui.

23Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė rašytinio proceso... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja kreipėsi su skundu dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų ir prašo... 4. Skunde pareiškėja nurodo, kad antstolis neatliko aktyvių skolininko turto... 5. Be to, antstolis per 14 darbo dienų terminą nuo išieškotojo 2016-11-14... 6. T. Ubartas taip pat neužtikrino ir 2016-01-14 Turto aprašo vykdymo... 7. Antstoliui tinkamai nevykdant savo pareigų ir neatliekant visiškai jokių... 8. Antstolis Tomas Ubartas 2017-01-02 patvarkymu Nr. S000062 dėl skundo... 9. Antstolis nurodė, kad pareiškėjo skundo argumentai, jog antstolis nesiėmė... 10. Atsakydamas į tai, kad išieškotojui nebuvo atsakyta į 2016-11-14 prašymą... 11. Pareiškėja, antstolis ir suinteresuotas asmuo apie bylos nagrinėjimo... 12. Pareiškėjos skundas atmestinas.... 13. Kaip matyti iš pareiškėjos pateikto skundo turinio bei civilinės bylos ir... 14. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 594 straipsnį ir Lietuvos... 15. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad antstolis 2017-01-02 raštu Nr. S000061... 16. Taip pat iš LR kelių transporto priemonių registro duomenų išrašo... 17. Išieškotojas skundu taip pat prašė antstolį kreiptis į teisėsaugos... 18. Pagal Antstolių įstatymo 8 straipsnio 1 dalį teisę vykdyti antstolio... 19. Teismo nuomone, antstolio veiksmai vykdomojoje byloje yra atlikti pagal... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 512–513... 21. pareiškėjos UAB „Šiaulių lyra“, į. k. 144609363, skundą dėl... 22. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0136/16/02927/1/1grąžinti... 23. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...