Byla T-122-1033/2018
Dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajam M. A. (M. A.), a. k. (duomenys neskelbtini), gimusiam (duomenys neskelbtini), gyvenančiam Vilniuje, (duomenys neskelbtini), šiuo metu suimtam Marijampolės apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-146-610/2018 ir laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriuje- kalėjime

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Rolandas Bužinskas, sekretoriaujant Akvilei Nemanienei, dalyvaujant prokurorui Armandui Vainauskui, Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovui Mindaugui Povilaičiui, nuteistajam M. A., nuteistojo gynėjui advokatui E. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajam M. A. (M. A.), a. k. ( - ), gimusiam ( - ), gyvenančiam Vilniuje, ( - ), šiuo metu suimtam Marijampolės apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-146-610/2018 ir laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriuje- kalėjime.

3Teismas

Nustatė

4M. A. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 181 straipsnio 1 dalį, 287 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, galutine subendrinta – 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, kurios vykdymas, vadovaujantis BK 75 straipsniu, atidėtas 3 metams, įpareigojant per bausmės atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, pradėti dirbti arba registruotis darbo biržoje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, užbaigti gydymą reabilitacijos centre ( - ), nesiartinti ir nebendrauti su nukentėjusiąja I. B. ir jos artimaisiais. Bausmės vykdymo atidėjimo pabaiga 2020 m. spalio 26 d.

5Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas teikimas dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajam M. A.. Teikime nurodoma, kad Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyrius Elektrėnų savivaldybėje (toliau – probacijos tarnyba) nuteistojo M. A. elgesį kontroliuoja nuo 2017 m. lapkričio 2 d. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu probuojamasis M. A. nesilaikė probacijos sąlygų – nuo 2017 m. lapkričio mėnesio vengia atvykti į probacijos tarnybą (šaukiamas neatvyksta, šaukimų neatsiima); taip pat netęsia gydymo ( - ), buvo atvykęs tik 2 valandom ir daugiau nepasirodė; nurodytu adresu Elektrėnų savivaldybėje negyvena nuo 2017 m. lapkričio mėn., probacijos tarnybos apie išvykimą neinformavo, negavęs leidimo išvyko į kitą rajoną; niekur nedirba ir darbo biržoje nesiregistruoja. Probacijos tarnybos turimais duomenimis M. A. paskelbta paieška ikiteisminiame tyrime Nr. 1-417-610/2017, jis 2017 m. gruodžio 22 d. sulaikytas, šiuo metu jam Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 24 d. nutartimi paskirta kardomoji priemonė – suėmimas (iki 2018 m. vasario 22 d.). M. A. 2018 m. sausio 10 d. paaiškinimas patvirtina, kad jis žinojo apie teismo nuosprendžiu paskirtus įpareigojimus, tačiau nesigydė ( - ), gyveno Vilniuje, ( - ), nors laukė pranešimo iš probacijos tarnybos, bet apie pasikeitimus nieko neinformavo. Atsižvelgiant į tai, siūlo nuteistajam panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą.

6Probacijos skyriaus atstovas palaikė teikimą ir prašė jį tenkinti.

7Prokuroras nurodė, kad probuojamasis nesilaikė teismo paskirų įpareigojimų, padarė pažeidimų, šiuo metu yra suimtas kitoje baudžiamojoje byloje, probacija jo atžvilgiu nevyksta, todėl prašo teikimą tenkinti.

8Nuteistasis M. A. teikimui neprieštaravo. Paaiškino, kad susiklostė tokia situacija, kad jis laukė pranešimo iš probacijos tarnybos, buvo namuose, bet informacijos nesulaukė. Jis niekur nesislapstė, nedarė naujų nusikaltimų. Iš reabilitacijos centro buvo pašalintas laikinai, nes rūkė cigaretę.

9Nuteistojo gynėjas palaikė nuteistojo poziciją. Paaiškino, kad įvyko nesusipratimas, probacijos skyrius turėjo pateikti nuteistajam pranešimą, priežiūros planą, tačiau probuojamasis tokios informacijos nebuvo gavęs.

10Teikimas tenkintinas.

11Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad jeigu probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu be pateisinamų priežasčių nevykdo teismo paskirtų auklėjamojo poveikio priemonių ar baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) pareigų arba ir po papildomų auklėjamojo poveikio priemonių ar baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) pareigų paskyrimo jų nevykdo ar padaro teisės pažeidimą, už kurį jam taikyta administracinė nuobauda, arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybų teikimu priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų ir vykdyti likusią bausmės dalį.

12Iš teismui pateiktos bylos medžiagos nustatyta, kad M. A. anksčiau teistas septynis kartus, vieną kartą jam taikytas bausmės vykdymo atidėjimas (probacijos sąlygų nepažeidė 2006 m. kovo 16 d. išbrauktas iš įskaitos), kitais atvejais jam taikytos bausmės – areštas ir laisvės atėmimas. Nuteistojo elgesį probacijos tarnyba kontroliuoja nuo 2017 m. lapkričio 2 d. Nuteistasis nevykdo teismo skirto įpareigojimo neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu – nuo probacijos pradžios gyvena Vilniuje, ( - ), nors probuojamojo nustatyta gyvenamoji vieta Elektrėnų sav., ( - ). Taip pat jis nevykdo teismo skirto įpareigojimo pradėti dirbti arba registruotis darbo biržoje, bei įpareigojimo užbaigti gydymą reabilitacijos centre ( - ), kadangi nuo 2017 m. lapkričio 14 d. į reabilitacijos centrą neatvyksta. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu probuojamasis šaukiamas į probacijos tarnybą atvykti vengė, 2018 m. sausio 10 d. pateikė paaiškinimą, kuriame nenurodė jokių pateisinamų priežasčių dėl probacijos sąlygų pažeidimų. M. A. nuo 2017 m. lapkričio 22 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr.1-417-610/2017 buvo paskelbta jo paieška ir 2017 m. gruodžio 24 d. nutartimi paskirta kardomoji priemonė – suėmimas nuo 2017 m. gruodžio 22 d. iki 2018 m. vasario 22 d.

13BK 41 straipsnio 2 dalis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikaltimą padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistajam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

14Kaip matyti iš bylos duomenų, M. A. per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neatvyko į probacijos tarnybą, nesigydė ir neužbaigė gydymo reabilitacijos centre, nesiregistravo darbo biržoje ir nepradėjo dirbti, pažeisdamas įpareigojimą būti namuose išvyko už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be probacijos tarnybos leidimo. Be to, probuojamajam Marijampolės rajono apylinkės teismo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje paskirta kardomoji priemonė – suėmimas. Šios aplinkybės rodo, jog nuteistasis M. A. nevykdė teismo paskirtų įpareigojimų ir probacijos sąlygų, nepateisino jam parodyto pasitikėjimo pasitaisyti būnant laisvėje ir nepadarė išvadų. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad M. A. taikant bausmės vykdymo atidėjimą teigiamo poveikio jo elgesiui nepasiekta, bausmės tikslai nėra įgyvendinami, probacija nevyksta, todėl bausmės vykdymo atidėjimas turi būti panaikintas ir vykdytina Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžiu paskirta 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 358 ir 364 straipsniais, teismas

Nutarė

16Panaikinti M. A. bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1610-1033/2017 paskirtą ir neatliktą 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

17Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo M. A. sulaikymo, vykdant šią nutartį, dienos.

18Į bausmės laiką įskaityti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžiu įskaitytą laikino sulaikymo ir kardomojo kalinimo laiką nuo 2017 m. kovo 20 d. iki 2017 m. kovo 30 d.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai