Byla 2A-802/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Ilonai Kovger, Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bonatus“ (buvusi UAB „Masažo sistemos“) atstovui advokatui Sauliui Urbonavičiui, atsakovo Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro atstovei – direktorei Dalei Gasiniauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Bonatus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5739-798/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bonatus (buvusi UAB „Masažo sistemos“) ieškinį atsakovui Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrui, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Faktumas“, dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovas prašė panaikinti atsakovo Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimą Nr. 3, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas, pateiktas Mokymo paslaugoms pirkti. Paaiškino, kad, ketindamas dalyvauti atsakovo paskelbtame viešojo pirkimo konkurse Mokymo paslaugoms pirkti, jis (ieškovas) pateikė pasiūlymą, paruoštą vadovaujantis Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktoriaus 2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. (1.11)V-13 patvirtintais pirkimo dokumentais. Tačiau 2010 m. balandžio 16 d. bei 2010 m. balandžio 19 d. raštais atsakovas paprašė pagrįsti pasiūlymo kainą ir pateikti pažymą apie įmonės pastarųjų trejų metų (2007-2009) teikiamų paslaugų apyvartą. Nors reikalautus dokumentus (pažymą ir perkamų mokymų-seminarų bei mokymų (anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo kursų išlaidų sąmatas) pateikė laiku, bet atsakovas padarė išvadą, kad jo (ieškovo) pasiūlymo kaina nebuvo pagrįsta ir pasiūlymą atmetė. Dėl to buvo pareikšta pretenziją, kurios atsakovas nepatenkino.

6Ieškovo manymu, ginčijamas atsakovo sprendimas turi būti panaikintas dėl to, kad atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 40 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, t.y. prašydamas pagrįsti pasiūlymo kainą, privalėjo detalizuoti dokumentus, kuriuos tikisi gauti ir nurodyti kokie įrodymai gali būti tinkami pasiūlymo kainai pagrįsti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas Nustatė atsakovo Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktoriaus 2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. (1.11)V-13 buvo patvirtintos Supaprastinto atviro konkurso sąlygos Mokymo paslaugoms pirkti (toliau – Konkursas; Sąlygos). Ieškovas pateikė pasiūlymą, kuris ginčijamu atsakovo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu atmestas kaip neatitinkantis VPĮ 40 straipsnio 1 dalies reikalavimų – nepateikus tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų (2 t., b. .l. 60-63). Teismas, taikydamas ir aiškindamas VPĮ 40 straipsnio 1 dalies nuostatą, sprendė, kad perkančiosios organizacijos pareiga, nustačius, kad pateikto pasiūlymo kaina neįprastai maža, reikalauti konkurso dalyvį ją (kainą) pagrįsti, o pastarajam nepateikus ją (kainą) pagrindžiančių tinkamų įrodymų, tokį pasiūlymą atmesti. Perkančioji organizacija nustatė, kad I pirkimo daliai nebuvo nurodytas mokymo programos parengimo ir pritaikymo prie konkrečių poreikių bei organizacinės technikos nuomos kainos pagrindimas; II pirkimo daliai nenurodytos dėstytojų kelionės išlaidos; nepagrįsta asmenų, ketinančių mokytis, lygio nustatymo bei poreikių analizės, specialios programos, remiantis darbuotojų poreikių analize, sudarymo ir rezultatų ataskaitos parengimo, pasibaigus mokymams, kaina. Byloje surinktų įrodymų pagrindu teismas padarė išvadą, kad atsakovas, atsižvelgdamas į dalyvių pateiktų pasiūlymų kainas, turėjo pagrindą suabejoti ieškovo pasiūlymo kaina, t. y. tuo, kad ji neįprastai maža, ir prašyti ją pagrįsti (2 t. b. l. 51). Ieškovo atsakovui pateiktos Mokymo išlaidų sąmatos (2 t., b. l. 52-56) teismas nepripažino tinkamu ieškovo pasiūlymo ginčo kainą pagrindžiančiu įrodymu, nes jame nurodyti mokymo kainos paskaičiavimai - be jį lydinčio rašto ir paaiškinimų. Sąmata – be Sąlygose numatytų sudėtinių dalių, kurias buvo būtina įskaičiuoti į bendrą kainą; nepaaiškintos joje (Sąmatoje) nurodytos vienetų kainos.

10Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėjant ieškovo pretenziją, atsakovui taip pat kilo abejonių ir dėl ieškovo siūlomų kompiuterinio raštingumo lektorių, nes atsakovas neturėjo duomenų apie tai, ar viena iš siūlomų dėstytojų turi galiojantį kompiuterinio raštingumo eduklologinės dalies lektoriaus pažymėjimą, ar ji turi teisę vesti tokius kursus. Kita lektorė turėjo Europos kompiuterinio vartotojo pažymėjimą (ECDL). Tačiau Sąlygų 11.11 punktas reikalavo, kad lektorius būtų akredituotas ECDL testuotojas, privalantis turėti galiojantį kompiuterinio raštingumo (edukologinės dalies) lektoriaus pažymėjimą. Teismas, įvertinęs šią faktinę aplinkybę ir vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi, kuri nustato perkančiosios organizacijos pareigą išsiaiškinti tiekėjo kompetenciją, patikimumą ir pajėgumus vykdyti pirkimo sąlygas, padarė išvadą, kad atsakovas turėjo pagrindą suabejoti ieškovo pasiūlymo rimtumu, pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti sutartį už pasiūlytą kainą.

11Teismas pripažino nepagrįstu ieškovo teiginį, kad atsakovas privalėjo nurodyti, kokių pasiūlymo kainos dalių pageidauja, nes privalomos kainos sudėtinės dalys nurodytos Sąlygų 9 ir 27 punktuose. Todėl ieškovas privalėjo į pasiūlymo kainą įskaičiuoti Sąlygose nustatytas kiekvienos mokymo dalies kainos sudėtines dalis. Tai turėjo būti nurodyta atsakovui patiektoje mokymų kainų sąmatoje.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Apeliaciniu skundu apeliantas (ieškovas) prašo šį teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį tenkinti. Taip pat prašo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismo išvados nepagrįstos faktinėmis aplinkybėmis bei viešųjų pirkimų principais; atsakovo veiksmai atliekant viešojo pirkimo procedūras interpretuoti formaliai, paviršutiniškai , visiškai neįsigilinus į Sąlygų reikalavimus. Apelianto pateiktas pasiūlymas atitinka visus perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus (Sąlygų 27 p., 1 priedas). Pasiūlymo kaina išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Sąlygų 1 priede ir pateikti tinkami kainą pagrindžiantys įrodymai. Atsakovo prašymas pagrįsti kainą – bendro pobūdžio, be konkrečių nurodymų, kaip to reikalauja Viešųjų pirkimų įstatymo 42 straipsnio 2 dalis, todėl apeliantas mano, kad jis teisingiausiu būdu, remdamasis Sąlygų 9 punktu, Mokymų išlaidų sąmatoje pateikė numatytus mokymų kainų kriterijus. Teismas ignoravo atsakovo pareigą bendradarbiauti su apeliantu, visą naštą perkeldamas tiekėjui (apeliantui).
  2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad Mokymo išlaidų sąmatoje nėra tų sudėtinių dalių, kurios nurodytos Konkurso Sąlygose ir kad nepateikta jokio paskaičiavimus lydinčio rašto, nes to atsakovas nereikalavo, o tai, kad reikėjo pateikti paskaičiavimus lydintį raštą, paaiškėjo tik nagrinėjant pretenziją.
  3. Teismui buvo neaiškios skirtingos apelianto nurodytos mokymo paslaugų vienetų kainos. Teikiant patikslinimus, apeliantas atsižvelgė į sudėtines kainas, kurios turi būti nurodomos siūlant mokymų kainą (Sąlygų 1 priedas). Be to, mokymo išlaidų sąmata buvo parengta ir mokymų kainos paskaičiuotos vadovaujantis Sąlygų 9 punktu. Priežastys dėl kurių nenurodytos visos minėtame punkte išvardintos mokymų kainos sudėtinės dalys buvo išsamiai paaiškintos pretenzijoje. Į tai neatsižvelgė nei atsakovas, nei teismas. Apeliantas teigia manęs, kad pateikia tinkamą mokymo išlaidų sąmatą. Dėl to, sutapus kainų sudedamosioms dalims, nusprendė jas surašyti į vieną eilutę. Pvz.: mokymo programos parengimas ir pritaikymas prie konkrečių poreikių – įskaičiuotas į dėstytojo atlyginimo eilutę; mokymų rezultatų ataskaitos parengimui, kitiems mokymų administravimo darbams – numatyta bendra administravimo išlaidų eilutė; dėstytojų kelionių išlaidos įtrauktos į dėstytojų atlyginimo eilutę ir t. t.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas tenkintinas.

16Ginčo esmė – reikalavimas pripažinti supaprastinto Konkurso rezultatus dėl Mokymo paslaugų teikimo negaliojančiais. Atsakovo veiksmai ginčijami tuo pagrindu, kad atsakovas, reikalaudamas pagrįsti pateikto pasiūlymo neįprastai mažą kainą, pažeidė VPĮ 40 straipsnio 2 dalies nuostatas, dėl ko apelianto pasiūlymas buvo nepagrįstai pripažintas neatitinkančiu Konkurso pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

17Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ, kurio paskirtis – vadovaujantis jo (šio Įstatymo) reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (3 str. 2 d.).VPĮ įpareigoja perkančią organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (3 str. 1 d.). Šių principų privaloma laikytis visos viešojo pirkimo procedūros metu, t.y. nuo viešojo pirkimo paskelbimo iki pirkimo pabaigos. Tuo (principų laikymusi) užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o Konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos imperatyviosios VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Tokią praktiką, aiškinant VPĮ nuostatas, formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-416-2005, 3K-3-583-2008, 3K-3-155/2011 ir kt.). Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (24 str.).

18Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro organizuoto Mokymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų matyti, kad perkančios organizacijos (atsakovo) pirkimo objektas buvo mokymo paslauga (seminarai, anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo kursai), kurią Konkursą laimėjęs tiekėjas privalėjo teikti pagal atskiras kiekvienai pirkimo daliai sudarytas pirkimo sutartis iki 2010 m. rugsėjo 20 d. Be pirkimo objekto (Sąlygų 9-10 p.) Sąlygose nustatyti reikalavimai tiekėjams (kvalifikacija, ekonominė ir finansinė būklė, techninis ir profesinis pajėgumas), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, nagrinėjimo tvarka bei kitos Konkurso procedūros, tiekėjų teiktinų dokumentų formos. Atsakovas pasirinko vertinti neatmestus pasiūlymus pagal mažiausios kainos kriterijų bei nustatė neįprastai mažos kainos pagrindimo galimybę (Sąlygų 52, 56 p., 1 t., b. l. 23-49). Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad apeliantas pateikė atsakovo nustatytų formų dokumentus (pasiūlymą). Ginčas kilo dėl apelianto pasiūlyme Dėl mokymų paslaugų pirkimo nurodytos paslaugų kainos pagrįstumo (1 t., b. l. 7-9).

19Kaip jau minėta, VPĮ imperatyviosios nuostatos, susijusios su viešojo intereso apsauga, todėl teismas turi pareigą revizuoti ne tik ginčijamą perkančiosios organizacijos veiksmą ir spręsti dėl jo teisėtumo, bet ir visą vykdyto pirkimo procedūrą, siekiant nustatyti, ar atsakovas laikėsi Viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto Konkurso sąlygų, ar tinkamai atliko pirkimo procedūras, ar pagrįstai pripažino apelianto pasiūlymą netinkamu (CPK 320 str.). Pirkimo procesas turi būti skaidrus, t. y. atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo konkurso) skaidrumu.

20Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas atmetė apelianto pasiūlymą, nes šis pateikė netinkamus pasiūlyme nurodytus kainos pagrindimo įrodymus. Nors čia neužsimenama, kad ši kaina yra neįprastai maža, tačiau iš atsakovo viešojo pirkimo komisijos protokolų turinio galima spręsti, kad apelianto pasiūlyta kaina buvo vertinama kaip neįprastai maža (2 t., b. l. 62). Nors dėl neįprastai mažos kainos sudaryti viešojo pirkimo sutartį nėra draudžiama, tačiau tokia kaina turi būti pagrįsta, o jos nepagrindus – pagrindas pasiūlymą atmesti (VPĮ 39 str.). Perkančiosios organizacijos pareiga raštu pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, jeigu pateiktame pasiūlyme paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, įtvirtinta VPĮ 40 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Šio straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad perkančioji organizacija, kreipdamasi į dalyvį, prašo, jos manymu, pateikti reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija, konstatavusi pasiūlymo neįprastai mažą kainą, prašyme ją (kainą) pagrįsti turi nurodyti konkrečias, perkančios organizacijos nuomone, įtartinas pasiūlymo sudėtines dalis, dėl kurių dalyvis nesugebės įvykdyti pirkimo sutarties, abejotinus skaičiavimus, prašant juos paaiškinti. Formalus ir nekonkretus prašymas pagrįsti kainą, neužtikrina Konkurso dalyviui galimybės pateikti tinkamo, išsamaus ir pagrįsto turinio paaiškinimą. Tokios pozicijos laikosi Europos Teisingumo Teismas (2001 m. lapkričio 27 d. sprendimas sujungtose bylose C-285/99 ir 286/99; 2008 m. gegužės 15 d. sprendimas sujungtose bylose C-147/06 ir 148/06) bei Aukščiausiasis Teismas (2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). Į nagrinėjamą bylą pateikti du atsakovo raštai apeliantui: 2010 m. balandžio 16 d. (pateiktas apeliacinės instancijos teismui) ir 2010 m. balandžio 19 d. (2 t., b. l. 51), kuriuose apeliantas prašomas pagrįsti siūlomą kainą, nenurodant nei kad siūloma kaina identifikuota kaip neįprastai maža, nei kokios pasiūlymo dalys, skaičiavimai kelia abejones. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo pozicija, kad jis (atsakovas) neprivalėjo nurodyti apeliantui konkrečių, keliančių abejones pasiūlymo elementų, nes tai neatitinka ne tik VPĮ 40 straipsnio imperatyvių nuostatų, bet ir pačios perkančios organizacijos nustatytų Sąlygų 52 punkto nuostatų, kuriomis atsakovas įsipareigojo prašyti tiekėją pagrįsti neįprastai mažą kainą bei detaliai pagrįsti kainų sudėtines dalis (1 t., b. l. 34). Teisėjų kolegija sutinka su apelianto pozicija, kad atsakovo formalus prašymas pagrįsti kainą, nežinant dėl kokių kainos, pasiūlymo sudėtinių dalių perkančiai organizacijai kilo abejonių, nesudarė galimybės apeliantui pateikti tinkamus pasiūlymo kainą pagrindžiančius įrodymus. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantas, nors atsakovo prašymas buvo nekonkretus, nustatytu terminu pateikė papildomus įrodymus savo nuožiūra – Mokymo išlaidų sąmatas. Tačiau atsakovas šiuos dokumentus įvertino kaip netinkamą, kainos nepagrindžiantį įrodymą dėl to, kad I dalies „Mokymo paslaugos Seminarai“ nepakankamai išskaidyta kaina dėl 1.1.1 ir 1.1.2 pozicijų; II dalies „Mokymo paslauga“ nepakankamai išskaidyta kaina 1.2.1-1.2.4 pozicijose (2 t., b. l. 62). Atsakovo atstovė apeliacinės instancijos teisme teigė, kad prašymas pateikti įrodymus suformuluotas tinkamai, o prašyti paaiškinti antrą kartą – neprivalėjo. Teisėjų kolegija sutinka, kad VPĮ įtvirtino vienkartinę pareigą perkančiajai organizacijai prašyti tiekėją pagrįsti pasiūlymo neįprastai mažą kainą. Tačiau perkančioji organizacija, įgyvendindama viešojo pirkimo tikslą, privalo būti aktyvi ir siekti visapusiškai ir objektyviai įvertinti kiekvieną tiekėją, vengti situacijų, dėl kurių būtų galimybė interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo konkurso) skaidrumu, tuo labiau, kaip nustatyta, prašymo ieškovui pagrįsti kainą turinys aiškiai neatitiko teisės normų reikalavimų. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tiekėjui siūloma pagrįsti neįprastai mažą kainą tada, kai perkančioji organizacija tokią neįprastai mažą pasiūlymo kainą identifikuoja. Atsakovas Sąlygose (52 p.) neapibrėžė, kokia kaina bus vertinama kaip neįprastai maža, neapibrėžė procentinių neįprastai mažos kainos kriterijų, tačiau įsipareigojo, spręsdamas dėl neįprastai mažos kainos, vadovautis VPĮ 40 straipsnio 2 ir 3 dalyje bei Viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakyme Nr. IS-96 bei 2009 m. lapkričio 10 d. įsakyme Nr. IS-122 nustatytasis kriterijais. Iš 2010 m. balandžio 16 d. Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolo (pastarasis pateiktas apeliacinės instancijos teisme) matyti, kad ieškovo bei trečiojo asmens pasiūlymų kaina įvertinta kaip neįprastai maža dėl to, kad apelianto kaina 39 procentais mažesnė už suplanuotų viešajam pirkimui skirtų lėšų sumą, o trečiojo asmens – 52 procentais mažesnė. Tačiau minėtame protokole nėra duomenų apie pirkimui skirtų lėšų sumą. Apeliacinės instancijos teisme atsakovo atstovė taip pat negalėjo nurodyti tikslios suplanuotų lėšų sumos, nurodydama tik apytikslę – apie 200 000 Lt, sumą. Sąlygose nurodyta, kad perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. IS-96 Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo, kurio 2 ir 2.2 punkte nurodyta, kad pasiūlyme nurodytų prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų pirkimui skirtų lėšų. Iš minėto protokolo turinio matyti, kad perkančioji organizacija neįprastai mažos kainos identifikavimui pasirinko šią sąlygą. 2010 m. balandžio 16 d. Viešųjų pirkimo komisijos protokole nurodyta, kad ieškovo pasiūlymo kaina – 115 796 Lt, yra 39 proc., o trečiojo asmens UAB ,,Faktumas“ pasiūlyta kaina – 91 492 Lt, yra 52 proc. mažesnė už suplanuotas viešajam pirkimui skirtas lėšas. Pagal atsakovo nurodytą šių tiekėjų pasiūlymų kainų santykį su planuotomis pirkimo lėšomis, daroma prielaida, kad suplanuotų pirkimo lėšų suma galėjo būti nuo 189 829,5 Lt (skaičiuota pagal ieškovo pasiūlytą kainą bei tai, kad ji 39 proc. mažesnė už suplanuotas pirkimui skirtas lėšas) iki 190 608,33 Lt (skaičiuojant pagal trečiojo asmens pasiūlytą kainą bei tai, kad ji mažesnė 52 proc. už suplanuotas pirkimui skirtas lėšas). Iš šių faktinių aplinkybių galima spręsti, kad apskaičiuojant ieškovo, o taip pat ir trečiojo asmens pasiūlymų kainų skirtumą procentais pagal santykį su suplanuotomis pirkimui skirtomis lėšomis, atsakovas taikė skirtingą suplanuotų pirkimui skirtų lėšų sumą, nes skirtumas yra 778,83 Lt, ir jis pakankamai didelis. Nagrinėjamoje byloje esančioje Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir Viešųjų paslaugų tiekimo gebėjimų stiprinimas“ paprojekčio įgyvendinimo sutartyje (1 t., b. l. 140-194) nurodyta suma – 217 539 Lt, apibūdinta kaip paprojekčio finansavimo šaltinis, t. y. Fondo lėšos ir nuosavas įnašas. Taigi ši lėšų suma taip pat neatitinka minėtų lėšų, taikytų skaičiuojant procentus, sumų. Nesutampa atsakovo nustatytas kainų santykis procentais ir tuo atveju, jei suplanuotų lėšų suma – 217 539 Lt. Atsakovas tokių prieštaravimų nepaaiškino. Dėl prieštaringų duomenų apie suplanuotas lėšas nėra pagrindo išvadai, kad atsakovas pagrįstai identifikavo ieškovo pasiūlymo kainą kaip neįprastai mažą. Šios faktinės aplinkybės įrodo, kad neįprastai maža kaina identifikuota neobjektyviai, nesant aiškių tokios kainos identifikavimo kriterijų.

21Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 40 straipsnio 2 dalies nuostatas, įpareigojančias perkančiąją organizaciją reikalaujant pagrįsti neįprastai mažą kainą nurodyti tiekėjui reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis, skaičiavimus; neįsigilino į atsakovo vykdytas viešojo pirkimo procedūras, neįprastai mažos kainos identifikavimo aplinkybes bei reikalavimo ją (kainą) pagrįsti turinio kokybę, ir tai, kad ieškovo pasiūlymo neįprastai maža kaina buvo identifikuota dar neįvertinus ieškovo minimalių kvalifikacinių reikalavimų bei techninių pasiūlymo charakteristikų, nes atsakovas dėl techninių kliūčių negalėjo susipažinti su pasiūlymo turiniu, ir padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas veikė teisėtai.

22Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys, kad tik ieškovo kaina žymiai skyrėsi nuo kitų tiekėjų pasiūlymų kainos, nes nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad trečiojo asmens UAB ,,Faktumas“ kaina buvo dar mažesnė.

23Pirmosios instancijos teismas neįsigilino į ginčo esmę, t. y. į tai, kad ieškovas (apeliantas) savo pažeistą teisę kildino iš atsakovo neteisėtų veiksmų – netinkamo, nekonkretaus turinio reikalavimo pagrįsti pasiūlymo neįprastai mažą kainą, sukliudžiusio jam (apeliantui) tinkamai pagrįsti šią kainą, ir nepagrįstai sukoncentravo dėmesį į apelianto pretenzijos svarstymo metu atsakovo nurodytus perteklinius, pasiūlymo vertinimo metu nenustatytus, trūkumus. Pretenzijos svarstymo protokole minima, kad apelianto pasiūlyme nurodyti kompiuterinio raštingumo lektoriai neatitinka Sąlygų 11.11 punkto reikalavimų. Tačiau minimas punktas priskirtas Sąlygų tiekėjo profesinio ir techninio pajėgumo reikalavimams. Atsakovas, svarstydamas tiekėjų pasiūlymus, tokio apelianto pasiūlymo trūkumo nenustatė, o apelianto pasiūlymas, kaip nustatyta, buvo atmestas dėl pateiktų netinkamų kainai pagrįsti dokumentų, nurodant, kad apeliantas nepagrindė mokymo programos parengimo ir pritaikymo prie konkrečių poreikių bei organizacinės technikos nuomos kainos; dėstytojų kelionės išlaidų, ketinančių mokytis asmenų lygio nustatymo bei poreikių analizės, specialios programos sudarymo, remiantis darbuotojų poreikių analize ir rezultatų ataskaitos parengimo pasibaigus mokymams kainos. Tačiau, kaip minėta, pagrįsti šias pasiūlymo sudėtines dalis, nebuvo reikalauta. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pretenzijos svarstymo metu atsakovo nurodytos naujos faktinės aplinkybės įrodo, kad atsakovas vykdė Konkursą skubotai ir neobjektyviai. Šią išvadą pagrindžia ir trijų Komisijos posėdžių protokolų turinys, iš kurių matyti, kad perkančioji organizacija, neįvertinusi visų tiekėjų (taip pat ir apelianto) kvalifikacijos, identifikavo neįprastai mažą kainą, reikalaudama ją pagrįsti, nukrypo nuo VPĮ bei pačios perkančiosios organizacijos Sąlygose nustatytos Konkurso tvarkos. Toks procedūrų eilės pakeitimas nepagrįstas, apie jį viešai neinformuota. Teisėjų kolegija sprendžia, kad visų šių faktinių aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad vykdant viešojo pirkimo procedūras, vertinant tiekėjų pasiūlymus, buvo pažeisti viešųjų pirkimų skaidrumo bei lygiateisiškumo principai. Tai yra pakankamas pagrindas pripažinti atsakovo sprendimą atmesti apelianto pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos nepagrindimo neteisėtu ir jį panaikinti.

24Kadangi atsakovas viešojo pirkimo procedūras nutraukė, restitucija netaikytina.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų

26Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš antrosios šalies turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 79, 88, 93, 98 str.). Už ieškinį ir apeliacinį skundą ieškovas sumokėjo 262 Lt žyminio mokesčio ir patyrė 2 150 Lt atstovavimo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose išlaidų. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos apimtį, sudėtingumą taikant teisę, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme laiką, o taip pat atsižvelgdama į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 1, 2, 7, 8 punktus ir į tai, kad minėtos sumos pagrįstos rašytiniais įrodymais, ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš atsakovo.

27Iš atsakovo taip pat priteistinos valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų išsiuntimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose – 15 Lt (CPK 92 str.).

28Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

30Uždarosios akcinės bendrovės ,,Bonatus“ (buvusi UAB ,,Masažo sistemos“) ieškinį patenkinti: panaikinti Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimą Nr. 3, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas, pateiktas Mokymo paslaugoms pirkti.

31Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Bonatus“ iš atsakovo Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro 2 412 Lt (du tūkstančius keturis šimtus dvylika litų) bylinėjimosi teismuose išlaidų ir valstybei – 15 Lt (penkiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Ieškovas prašė panaikinti atsakovo Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir... 6. Ieškovo manymu, ginčijamas atsakovo sprendimas turi būti panaikintas dėl... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Teismas Nustatė atsakovo Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai... 10. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėjant... 11. Teismas pripažino nepagrįstu ieškovo teiginį, kad atsakovas privalėjo... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Apeliaciniu skundu apeliantas (ieškovas) prašo šį teismo sprendimą... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 16. Ginčo esmė – reikalavimas pripažinti supaprastinto Konkurso rezultatus... 17. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 18. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – Visagino pagalbos mokiniui,... 19. Kaip jau minėta, VPĮ imperatyviosios nuostatos, susijusios su viešojo... 20. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas atmetė apelianto pasiūlymą,... 21. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 40 straipsnio... 22. Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys, kad tik ieškovo kaina... 23. Pirmosios instancijos teismas neįsigilino į ginčo esmę, t. y. į tai, kad... 24. Kadangi atsakovas viešojo pirkimo procedūras nutraukė, restitucija... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš antrosios... 27. Iš atsakovo taip pat priteistinos valstybei išlaidos, susijusios su... 28. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 29. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą panaikinti ir... 30. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Bonatus“ (buvusi UAB ,,Masažo sistemos“)... 31. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Bonatus“ iš atsakovo...