Byla 1A-67-168-2012

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Nijolės Sušinskienės (kolegijos pirmininkė), Algirdo Gapučio ir Ričardo Gilio, sekretoriaujant Neringai Aukštuolienei, dalyvaujant: prokurorei Linai Šimonienei, gynėjai advokatei Reginai Butnevičienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal M. K. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-11-21 nuosprendžio, kuriuo M. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 284 str. 1 d. 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausme, įpareigojant neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, juos atliekant per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, taip pat laisvės apribojimo metu nuo 21.00 val. iki 6.00 val. nesilankyti naktiniuose klubuose, kazino, azartinių žaidimų salonuose, kavinėse ir restoranuose.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3M. K. nuteistas už tai, kad jis 2009 m. gruodžio 20 d., apie 21.30 val., viešojoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent: Panevėžyje, šalia parduotuvės „(duomenys neskelbtini“, esančios ( - ), iššaudamas tyrimo metu nenustatytu ginklu penkis šūvius į nukentėjusįjį saugos tarnybos darbuotoją V. D. ir vieną šūvį į saugos tarnybos darbuotoją D. A., padarydamas nukentėjusiajam V. D. šautinę žaizdą kairiajame skruoste su viršutinio žandikaulio kairės pusės IV danties lūžiu, kairiajame petyje, krūtinės kairėje pusėje ir nugaroje, ir nežymiai sutrikdydamas nukentėjusiojo V. D. sveikatą.

4M. K. skundžia Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-11-21 nuosprendį ir prašo nuosprendį panaikinti, jį nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti vadovaujantis BK 38 str. 1 d. – kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius ir baudžiamąją bylą nutraukti.

5Skunde nurodo, kad skundžiamas nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisėtas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, procesinių teisės normų pažeidimo vertinant įrodymus, teismo išdėstytų išvadų neatitikimo faktinėms bylos aplinkybėms.

6Apeliantas nurodo, kad teismas byloje svarstė galimybę jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius, tačiau padarė nepagrįstą išvadą, jog nėra pagrindo taikyti BK 38 str. nuostatas, nes nėra nustatyto kaltės pripažinimo ir nuoširdaus gailėjimosi, kas suteiktų teismui pagrindą manyti, kad jis daugiau nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teigia, kad tokios teismo išvados prieštarauja nustatytoms bylos aplinkybėms ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamai praktikai, vertinant, ar asmuo savanoriškai pripažino padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką. Teismas, vertindamas jo duotus parodymus, tinkamai neišanalizavo ir neįvertino nusikaltimo metu įvykio vietoje susiklosčiusios situacijos, neatsižvelgė į byloje esančių įrodymų visumą ir nepagrįstai konstatavo, kad jis teismo posėdžio metu neigė savo chuliganiškus veiksmus, sakydamas, jog buvo priverstas taip elgtis, nes gynėsi ar buvo išprovokuotas, ir kad jo veiksmams turėjo įtakos netinkamas, provokuojantis nukentėjusiojo elgesys. Teismas nuosprendyje pasisakė, kad jo prisipažinimas yra tik formali deklaracija, bei kad teisė į būtinąją gintį iškyla tada, kai egzistuoja būtinosios ginties situacija, kurią sukelia pavojingas kėsinimasis, tuo tarpu nustatyta, kad V. D. neatliko jokių kaltinamojo sveikatai grėsmę keliančių veiksmų. Nurodo, kad tokios teismo išvados nepagrįstos. Byloje nustatyta, jog jis į įvykio vietą atėjo po to, kai sužinojo, jog apsaugos darbuotojai kieme muša žmogų. Šiuos jo parodymus patvirtina vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip V. D. spiria vaikinui apsivilkusiam striuke. Vėlesniame įraše matyti, kaip šis vaikinas prausiasi sniegu ir tik vėlesniuose įrašuose yra užfiksuotas jis, apeliantas. Nurodė, kad jis iššovė tik po to, kai apsaugos darbuotojai pradėjo purkšti dujas, nes susidariusią situaciją įvertino, kaip keliančią grėsmę ir jam. Tai patvirtina vaizdo įrašas bei liudytojo A. L. parodymai. Nurodo, kad V. D. dalyvavo konflikte, vartojo smurtą. Teigia, kad teismas, vertindamas jo parodymus ir nurodydamas, jog jis prisipažino tik iš dalies, netinkamai vertino įvykio konfliktinę situaciją, neatsižvelgė, jog buvo susirinkę daug žmonių, viskas vyko labai greitai, todėl tinkamai ir nuosekliai įvertinti susidariusią situaciją, nebuvo laiko ir galimybių. Neneigia, jog galbūt netinkamai įvertino jam tiesiogiai gręsiantį pavojų, tačiau matydamas sumuštą vieną žmogų ir apsaugos darbuotoją purškiantį dujas, suprato, jog dalyvauja bendrame konflikte ir, kad jo atžvilgiu taip pat gali būti pavartotas smurtas. Pažymi, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, aplinkybė, ar kaltininkas savanoriškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, negali būti vertinama formaliai, kaltininkas gali klysti vertindamas situaciją ar veikos juridinę kvalifikaciją. Teismas, spręsdamas, ar yra ši sąlyga, turi įvertinti parodymų visumą, nustatyti, ar kaltinamasis ikiteisminio tyrimo metu ir teisme duoda teisingus parodymus apie esmines padarytos veikos aplinkybes ir ar prisipažįsta padaręs veiką ir kaltas dėl padarinių. Ginklo panaudojimo aplinkybes nurodė taip, kaip jis subjektyviai jas suvokė, visiškai nemėgindamas sušvelninti savo atsakomybės, todėl nėra jokio pagrindo jo parodymų vertinti kaip dalinį pripažinimą.

7Taip pat nurodo, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog jis ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų, nes nuo nusikalstamos veikos padarymo praėjo du metai ir per tą laiką jis nepadarė jokių naujų nusikalstamų veikų, nusikalstama veika buvo padaryta atsitiktinai, jis nebuvo konflikto iniciatorius, anksčiau nėra teistas, neturi galiojančių administracinių nuobaudų, prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, atlygino nukentėjusiajam padarytą turtinę žalą bei iš dalies atlygino žalą Valstybinei ligonių kasai prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos, nėra nustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, pagal gyvenamąją vietą negauta jokių nusiskundimų dėl jo elgesio, vien ikiteisminis tyrimo bei teisimo procesas ir nuosprendžio priėmimas nulėmė jo siekį daugiau nebenusikalsti.

8Teismo posėdyje gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė – atmesti.

9Skundas tenkinamas.

10BK 38 str. numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens atstovu, ir yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

11Pirmosios instancijos teismas svarstė BK 38 str. taikymo galimybę M. K., tačiau padarė išvadą, jog M. K. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 38 str. nėra pagrindo, kadangi M. K. dėl padarytos nusikalstamos veikos kaltės nepripažįsta. Teismas nurodė, kad M. K. neigia įžūlius, chuliganiškus veiksmus, motyvuodamas, jog jis buvo priverstas taip elgtis, nes gynėsi ar buvo išprovokuotas, jo veiksmams turėjo įtakos provokuojantis nukentėjusiojo elgesys, teismas nurodė, jog jeigu nustatyta priešingai, tai nepakanka formalios kaltinamojo deklaracijos, jog jis kaltę pripažįsta ir gailisi. Kolegija nesutinka su tokia teismo išvada.

12Pagal BK bendrosios dalies nuostatas prisipažinimu padarius nusikalstamą veiką laikoma, kai asmuo, pats savanoriškai pripažįsta padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, pats ikiteisminio tyrimo institucijai ir teismui duoda teisingus parodymus apie asmens padarytos veikos aplinkybes bei pripažįsta savo kaltę. Prisipažinimo išsamumas kiekvienoje konkrečioje byloje yra vertinimo dalykas. Be to kiekviena teisės norma turi būti aiškinama konkrečioje byloje nustatytų aplinkybių kontekste. Pažymėtina, kad teismų praktikoje prisipažinimu padarius nusikalstamą veiką laikoma ir kai kaltininkas pripažįsta esmines nusikalstamos veikos aplinkybes, o dalį kitų – ne esminių aplinkybių – neigia (kasacinė nutartis 2K-291/2011, Vilniaus apygardos teismo nuosprendis Nr. 1A-1308-318/2011).

13M. K. duoti parodymus ikiteisminio tyrimo metu atsisakė. Iš pirmosios instancijos teisme M. K. duotų paaiškinimų matyti, kad M. K. nurodė, jog įvykio dieną buvo bare, kilus šurmuliui dėl to, jog atvažiavo apsaugos pareigūnai ir muša žmogų, visi išbėgo į lauką gelbėti to žmogaus, atėjus į įvykio vietą, pamatė, kad vienas žmogus tupi užsidengęs veidą, apsaugos darbuotojai pradėjo purkšti dujas, jis išsigando ir iššovė, buvo šoko būsenoje, todėl ir šaudė, tuo metu tikrai įsivaizdavo, kad jam kilo grėsmė, buvo labai daug žmonių – apie 15-20 (b.l. 50-56). Nukentėjusysis V. D. paaiškino, kad įvykio metu iš tiesų vyko susistumdymas. Tai, kad lauke vyko konfliktas, patvirtina ir byloje esantis vaizdo įrašas. Iš bylos duomenų matyti, kad M. K. neneigė šaudęs bei pažeidęs viešąją tvarką. Pirmosios instancijos teisme jis aiškiai nurodė, kad pripažįsta savo veiksmais pažeidęs viešąją tvarką ir rimtį bei, kad įvykio metu šaudydamas suvokė, jog ginasi ir gina kitą asmenį. Iš byloje surinktų, ištirtų ir nuosprendyje aptartų įrodymų matyti, jog M. K. konfliktinę situaciją galėjo taip suprasti ir įvertinti dėl to, kad prie konflikto prisijungė vėliau. Iš M. K. parodymų matyti, kad jis suprato, jog dalyvauja bendrame konflikte, todėl šios aplinkybės patvirtina, kad M. K. atpasakojo įvykio aplinkybes taip, kaip jis suvokė jas įvykio metu, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad jis dėl nusikalstamos veikos padarymo neprisipažino. Iš bylos duomenų matyti, kad M. K. savo noru atlygino padarytą žalą nukentėjusiajam V. D., taip pat Valstybinei ligonių kasai prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos iš dalies atlygino V. D. gydymo išlaidas. Šios aplinkybės patvirtina ir tai, kad M. K. dėl padarytos nusikalstamos veikos gailisi, ją vertina kritiškai.

14Iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusysis V. D. ir M. K. susitaikė. Byloje Panevėžio miesto apylinkės teismui V. D. pateikė pareiškimą, kuriame nurodė, jog su M. K. susitaikė, jam padaryta žala yra atlyginta visiškai, jokių pretenzijų neturi ir prašo baudžiamąją bylą nutraukti kaltininkui ir nukentėjusiajam asmeniui susitaikius.

15M. K. praeityje neteistas ir neturi galiojančių nuobaudų, per didesnį nei dvejų metų laikotarpį nuo nusikalstamos veikos padarymo, jis nepadarė naujų nusikalstamų veikų, pripažintas kaltu padaręs nesunkų nusikaltimą (BK 11 str.), M. K. nusikalto pasielgdamas spontaniškai bei reaguodamas į jo manymu netinkamus kitų asmenų veiksmus, todėl yra pagrindas manyti, kad naujų nusikalstamų veikų M. K. nedarys.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakoma, jog taikant BK 38 str., be baudžiamajame įstatyme nustatytų sąlygų, teismai turi papildomai nurodyti ir kitus motyvus, kodėl kaltininkui galima taikyti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės (kasacinė nutartis 2K-128/2008). Šiuo atžvilgiu paminėtina, kad M. K. ne tik neteistas ir neturi galiojančių administracinių nuobaudų, tačiau ir tai, kad nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, gyvenamojoje vietoje iš gyventojų rašytinių nusiskundimų dėl jo nėra gauta, M. K. nurodė, kad užsiregistravo darbo biržoje siekdamas gauti darbą, atlygino padarytą žalą ne tik V. D. bet ir iš dalies ją atlygino Valstybinei ligonių kasai prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

17Esant visoms BK 38 str. 1 d. numatytoms sąlygoms M. K. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės vadovaujantis BK 38 str., o 2011-11-21 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendis naikintinas ir baudžiamoji byla nutrauktina (BPK 327 str. 2 p.).

18Kadangi M. K. yra atlyginęs Valstybinei ligonių kasai dalį žalos 500 Lt, o Valstybinė ligonių kasa pareiškė 2078,68 Lt civilinį ieškinį, kuris yra pagrįstas, likusi neatliginta Valstybinei ligonių kasai suma iš M. K. yra priteistina. Nukentėjusysis V. D. pareiškė 12 000 Lt civilinį ieškinį dėl jam padarytos neturtinės žalos, tačiau V. D. savo pareiškime bei 2011-09-19 teismo posėdžio metu nurodė, kad jis atsisako pareikšto civilinio ieškinio, nes kaltinamasis atlygino padarytą žalą, jis jam pretenzijų neturi, todėl procesas dėl pareikšto civilinio ieškinio nutrauktinas.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 1 p., 327 str. 2 p.,

Nutarė

20Nuteistojo M. K. apeliacinį skundą patenkinti.

21Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 21 nuosprendį panaikinti:

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 str. 1 d., M. K. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. nukentėjusiajam ir kaltininkui susitaikius ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

23M. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti.

24Civilinį procesą dėl nukentėjusiojo V. D. pareikšto civilinio ieškinio nutraukti.

25Priteisti iš M. K. 1578,68 Lt turtinės žalos atlyginimą Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

26Priteisti iš M. K. proceso (pašto) išlaidų valstybei.

27Daiktus – voką, kuriame supakuoti du atskiri vokai su kraujo pėdsako pavyzdžiais bei sienos apdailos pavyzdžiu; voką, kuriame supakuoti trys atskiri vokai su šūvio pėdsako bandiniais, sunaikinti.

28V. D. buvusius tarnybinius drabužius – juodos spalvos striukę, juodos spalvos megztinį, juodos spalvos golfą bei pilkos spalvos maikutę sugrąžinti UAB „( - )“, ( - ), Vilnius.

29O. T. drabužius – rudos spalvos, užsegamą užtrauktuku su gaubtu striukę ,,Fishbone“, žalsvos spalvos džemperį su daliniu užsegimu ties kaklu ,,Hugo Boss“, mėlynos spalvos džinsus ,,Red Star“ sugrąžinti O. T..

30E. Č. drabužius – juodos spalvos, užsegamą užtrauktuku striukę, tamsiai alyvinės spalvos su gobtuvu džemperį ,,Armani Jeans 81 First Denim“ bei šviesiai mėlynos spalvos džinsines kelnes sugrąžinti E. Č..

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. M. K. nuteistas už tai, kad jis 2009 m. gruodžio 20 d., apie 21.30 val.,... 4. M. K. skundžia Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-11-21 nuosprendį ir... 5. Skunde nurodo, kad skundžiamas nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisėtas... 6. Apeliantas nurodo, kad teismas byloje svarstė galimybę jį atleisti nuo... 7. Taip pat nurodo, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog jis ateityje nedarys... 8. Teismo posėdyje gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė –... 9. Skundas tenkinamas.... 10. BK 38 str. numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų... 11. Pirmosios instancijos teismas svarstė BK 38 str. taikymo galimybę M. K.,... 12. Pagal BK bendrosios dalies nuostatas prisipažinimu padarius nusikalstamą... 13. M. K. duoti parodymus ikiteisminio tyrimo metu atsisakė. Iš pirmosios... 14. Iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusysis V. D. ir M. K. susitaikė.... 15. M. K. praeityje neteistas ir neturi galiojančių nuobaudų, per didesnį nei... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakoma, jog taikant BK 38 str.,... 17. Esant visoms BK 38 str. 1 d. numatytoms sąlygoms M. K. atleistinas nuo... 18. Kadangi M. K. yra atlyginęs Valstybinei ligonių kasai dalį žalos 500 Lt, o... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 1 p.,... 20. Nuteistojo M. K. apeliacinį skundą patenkinti.... 21. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 21 nuosprendį... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 str. 1 d., M. K. atleisti nuo... 23. M. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 24. Civilinį procesą dėl nukentėjusiojo V. D. pareikšto civilinio ieškinio... 25. Priteisti iš M. K. 1578,68 Lt turtinės žalos atlyginimą Valstybinei... 26. Priteisti iš M. K. proceso (pašto) išlaidų valstybei.... 27. Daiktus – voką, kuriame supakuoti du atskiri vokai su kraujo pėdsako... 28. V. D. buvusius tarnybinius drabužius – juodos spalvos striukę, juodos... 29. O. T. drabužius – rudos spalvos, užsegamą užtrauktuku su gaubtu striukę... 30. E. Č. drabužius – juodos spalvos, užsegamą užtrauktuku striukę, tamsiai...