Byla eI-3914-764/2015
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Raimondo Blauzdžiaus ir Ernesto Spruogio, dalyvaujant pareiškėjui E. K. ir atsakovo Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos atstovui Giedriui Galentui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo E. K. skundą atsakovui Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas E. K. kreipėsi į teismą su 2014 m. gegužės 6 d. skundu, kurį patikslino 2014 m. gegužės 16 d., prašydamas panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. V-30, kuriuo bankroto administratoriui E. K. paskirta nuobauda – įspėjimas.

3Pareiškėjo teigimu, Departamentas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas, 2013 m. gruodžio 27 d. teikdamas Šiaulių apygardos teismui pareiškimą „Dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo“ ir neinformuodamas teismo apie UAB „Golden capital“ ieškinį, pažeidė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 8 p., todėl ir nuobaudą ginčijamu įsakymu jam paskyrė nepagrįstai. Pareiškėjo įsitikinimu, UAB „Golden capital“ apskirtai neturėjo teisės teikti skundo ir, net jei galėjo būti atliktas neplaninis patikrinimas, nebuvo pagrindo pareiškėjui skirti nuobaudą, nes jis veikė pagal savo kompetenciją, įmonės kreditorių interesais, siekė efektyvaus įmonės likvidavimo proceso. UAB „Golden capital“ kreditorinis reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, todėl ji neturi teisės naudotis likviduojamos įmonės kreditoriaus teisėmis ir teikti Departamentui skundus dėl bankroto administratoriaus veiksmų. Be to, nurodytos bendrovės atžvilgiu Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartimi yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės – reikalavimo teisių į BUAB „Runikos“ investicijų centrą areštas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad neplaninis UAB „Karaliaučiaus grupė“ patikrinimas buvo atliktas be teisinio pagrindo, todėl ginčijamas įsakymas yra neteisėtas ir naikintinas. Be to, tiek pareiškėjo pateiktą pareiškimą „Dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo“, tiek UAB „Golden capital“ ieškinį nagrinėjo ta pati Šiaulių apygardos teismo teisėja, todėl jai ir be papildomos informacijos buvo žinomos visos susijusios aplinkybės. Pareiškėjas įvertino UAB „Golden capital“ ieškinio pagrįstumą ir nusprendė, kad nėra pagrindo riboti kitų kreditorių teisių. Atsižvelgiant į tai, nuobaudos skyrimo pagrindas turėtų būti vertinamas kaip formalus, nes teismui buvo prieinama visa reikšminga informacija. Tai, kad UAB „Golden capital“ ieškinys teismo sprendimu buvo atmestas, tik patvirtina, kad pareiškėjas Elgesio kodekso 8 p. nepažeidė. Priešingai, veikė įmonės kreditorių interesais ir siekė efektyvaus įmonės likvidavimo proceso. Pareiškėjas disponavo informacija, kad UAB ,,Golden capital“ nesąžiningais veiksmais sukėlė įmonės bankrotą ir siekė vilkinti jo procedūrą, todėl, teikdamas AB DnB banko kreditorinius reikalavimus teismui, pareiškėjas užkirto kelią nesąžiningiems bendrovės planams. Skundas Departamentui buvo pateiktas, siekiant pakeisti bankroto administratorių.

4Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Pažymėjo, kad, išnagrinėjęs UAB „Golden capital“ skundą, nustatė, jog, pateikdamas Šiaulių apygardos teismui tvirtinti 2013 m. gruodžio 27 d. kreditorinius reikalavimus, pareiškėjas nepateikė informacijos apie UAB „Golden capital“ ieškinį atsakovams AB DnB bankui ir UAB „Runikos“ investicijų centrui dėl hipotekos sandorių pripažinimo negaliojančiais. 2013 m. gruodžio 27 d. pareiškimą pareiškėjas teismui tvirtinti pateikė taip, lyg ginčo nebūtų. Atsižvelgdamas į tai, Departamentas konstatavo, kad nurodytos informacijos nepateikimas sutrukdė teismui teisingai išspręsti klausimą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad UAB „Golden capital“ atskirąjį skundą išnagrinėjęs teismas panaikino 2014 m. sausio 3 d. nutarties dalį dėl kreditoriaus AB DnB banko 2 090 000,00 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Tai, kad pareiškimą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo ir bylą pagal UAB „Golden capital“ ieškinį nagrinėjo ta pati teisėja, neatleido pareiškėjo nuo Elgesio kodekso 8 p. nustatytos pareigos sudaryti sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą. Nagrinėjamu atveju susiklosčiusi situacija patvirtina, kad teismui aplinkybės apie UAB „Golden capital“ ieškinį, tvirtinant kreditorinius reikalavimus, nebuvo žinomos. Pareiškėjo teiginiai, kad neplaninis UAB „Karaliaučiaus grupė“ patikrinimas galėjo būti atliktas tik pagal kreditoriaus skundą, nepagrįsti, nes Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299 patvirtintose Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklėse (toliau – Taisyklės) toks reikalavimas nenustatytas.

6Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skunde išdėstytus argumentus. Pabrėžė, kad jo veiksmai atitiko daugumos įmonės kreditorių interesus. Banko kreditoriniai reikalavimai buvo pagrįsti dokumentais ir įmonės buhalterinės apskaitos duomenimis, todėl pareiškėjas jų neginčijo. Be to, kreditorinius reikalavimus tvirtina teismas. Pareiškėjo veiksmais, pateikiant tvirtinti kreditorinius reikalavimus, ši teismo kompetencija nebuvo suvaržyta. Pareiškėjo manymu, jo veiksmų teisėtumą patvirtina ir Šiaulių apygardos teismo sprendimas, kuriuo UAB „Golden capital“ ieškinys atsakovams AB DnB bankui ir BUAB „Runikos“ investicijų centrui buvo atmestas. Taigi susidaro situacija, kad pareiškėjas yra baudžiamas už tai, kad teismui pateikė tvirtinti pagrįstą kreditorinį reikalavimą.

7Atsakovo Departamento atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus. Papildomai nurodė, kad bet kokia Departamente gauta informacija apie bankroto administratoriaus veiksmus yra nagrinėjama pagal Departamentui suteiktus įgaliojimus. Nagrinėjamu atveju nuobauda pareiškėjui yra paskirta ne dėl to, kad jis neginčijo banko kreditorinio reikalavimo, o dėl to, kad jis skirtingai pasielgė dėl įmonei reiškiamų kreditorinių reikalavimų, dėl kurių vyko teisminiai ginčai, t. y. AB DnB banko kreditorinį reikalavimą pateikė tvirtinti teismui, o UAB „Golden capital“ kreditorinio reikalavimo pasiūlė netvirtinti tuo pagrindu, kad dėl jo vyko teisminis ginčas.

8Skundas atmestinas.

9Remiantis byloje surinktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad 2014 m. sausio 20 d. Departamente gautas UAB „Golden capital“ skundas dėl bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ veiksmų. Skunde nurodoma, kad po bankroto bylos iškėlimo teisme buvo iškeltos dvi civilinės bylos – dėl AB DnB banko kreditorinio reikalavimo dalies ir dėl UAB „Golden capital“ kreditorinio reikalavimo. Tačiau bankroto administratorius, teismo prašė netvirtinti tik UAB „Golden capital“ kreditorinio reikalavimo, o apie bylą dėl AB DnB banko kreditorinio reikalavimo dalies neužsiminė bei prašė jį tvirtinti. Atsižvelgdama į tai, UAB „Golden capital“ Departamento prašė įvertinti bankroto administratoriaus veiksmus ir spręsti klausimą dėl nuobaudos jam skyrimo.

102014 m. balandžio 4 d. Departamento Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vyriausiasis specialistas G. Juknevičius surašė išvadą „Dėl bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ veiksmų, administruojant BUAB „Runikos“ investicijų centro bankroto procesą“ (išvada Departamente gauta ir patvirtinimo viza uždėta 2014 m. balandžio 8 d.). Nurodė, kad administratorius, teikdamas teismui tvirtinti kreditorių pareikštus reikalavimus, turėtų pateikti ir visus reikšmingus duomenis, susijusius su teikiamais teismui tvirtinti kreditoriniais reikalavimais tam, kad teismas galėtų teisingai išspręsti nagrinėjamą klausimą, t. y. priimtų pagrįstą nutartį patvirtinti ar atsisakyti tvirtinti kreditorių reikalavimus. Nagrinėjamu atveju, administratorius, pateikdamas teismui 2013 m. gruodžio 27 d. pareiškimą dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo, neinformavo teismo apie UAB „Golden capital“ ieškinį kitam kreditoriui AB DnB bankui dėl hipotekos sandorių pripažinimo negaliojančiais. Šiais veiksmais bankroto administratorius pažeidė Elgesio kodekso 8 p. nuostatas, už šį pažeidimą siūlytina E. K. skirti Įmonių bankroto įstatymo 117 str. 1 d. 1 p. nustatytą nuobaudą – įspėjimą.

112014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-30 Departamento direktorius nusprendė už Elgesio kodekso 8 p. pažeidimą bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ įgaliotam asmeniui bankroto administratoriui E. K. skirti nuobaudą – įspėjimą.

12Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-30 pareiškėjui paskirtos nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo.

13Vadovaujantis Departamento nuostatais, patvirtintais 2007 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-535 (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. kovo 24 d. iki 2014 m. liepos 1 d.), Departamento tikslai yra įgyvendinti valstybės politiką įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto, darbuotojų apsaugos, jų darbdaviui tapus nemokiam, srityse ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą (8 p.). Departamentas, įgyvendindamas veiklos tikslus, be kita ko, teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri bankroto administratorių, bankroto administratorių padėjėjų ir restruktūrizavimo administratorių veiklą, taip pat ar šie asmenys ir jų vykdoma veikla atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus (9.4 p.).

14Ūkio subjektų veiklos patikrinimas atliekamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo IV skirsnio „Ūkio subjektų veiklos priežiūra“ nustatyta tvarka. Minėtame įstatyme (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. liepos 20 d. iki 2014 m. birželio 12 d.) numatyta, jog ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai (364 str. 1 d.). Ūkio subjekto veiklos neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas, gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą; turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų (364 str. 12 d. 1-2 p.). Priežiūrą atliekančio subjekto vadovas, jo įgaliotas asmuo ar kolegiali priežiūrą atliekančio subjekto institucija tvirtina neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę, tikrinamų ūkio subjektų atrankos kriterijus įtvirtinančias taisykles (364 str. 2 d. 2 p.).

15Asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, veiklos priežiūrą reglamentuoja Taisyklės, kuriose (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. gegužės 13 d. iki 2014 m. liepos 1 d.) nustatyta, kad administratorių veiklos priežiūra, be kita ko, apima planinius ir neplaninius administratorių veiklos patikrinimus (3.2 p.) bei poveikio priemonių administratoriams ir administratorių padėjėjams taikymą Įmonių bankroto įstatymo ir šių taisyklių nustatyta tvarka (3.4 p.). Tarnautojas ar komisija, atlikę neplaninį administratoriaus veiklos patikrinimą, surašo išvadą dėl neplaninio administratoriaus veiklos patikrinimo rezultatų ir perduoda ją Departamento direktoriui. Išvadoje turi būti nurodytos faktinės aplinkybės, nustatytos nagrinėjant skundą, teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengta išvada, pateikiamas siūlymas dėl poveikio priemonių administratoriui taikymo, siūloma poveikio priemonė ir išvados parengimo data. Administratorius su išvada supažindinamas elektroniniu ar kitu tikrinant jo veiklą administratoriaus nurodytu būdu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po išvados parengimo. Administratorius turi teisę per 3 darbo dienas nuo jo supažindinimo su išvada Departamentui raštu arba elektroniniu būdu pareikšti savo nuomonę dėl išvados ir (ar) pateikti papildomus paaiškinimus ir dokumentus (42 p.). Už įmonių bankrotą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą ar kitus pažeidimus, nustatytus tikrinant bankroto administratoriaus veiklą, administratoriui gali būti paskirta poveikio priemonė – nuobauda. Baigus patikrinimą Departamento direktorius, įvertinęs šių taisyklių 42 p. nurodytą išvadą, administratoriaus raštu pateiktą nuomonę ir papildomus paaiškinimus ir dokumentus, jeigu jie pateikti, priima sprendimą skirti (neskirti) administratoriui nuobaudą. Departamento direktorius gali skirti administratoriui vieną iš Įmonių bankroto įstatymo 117 str. 1 d. nurodytų nuobaudų (46 p.). Departamento direktoriaus sprendimas skirti nuobaudą įforminamas Departamento direktoriaus įsakymu (50 p.).

16Nuobaudos, kurios gali būti skiriamos bankroto administratoriui, yra detalizuotos Įmonių bankroto įstatymo 117 str. 1 d. 1-2 p., kuriuose (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. liepos 1 d.) nustatyta, jog Departamentas administratoriui gali skirti: 1) įspėjimą; 2) viešą įspėjimą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos skelbiamas šio įstatymo 11 str. 10 d. nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje.

17Skunde teismui E. K. nurodo, kad UAB „Golden capital“ kreditoriniai reikalavimai į BUAB „Runikos“ investicijų centro turtą yra areštuoti, be to, jos kreditoriniai reikalavimai nėra patvirtinti teismo, todėl ši įmonė neturėjo teisės teikti skundą Departamentui. Savo ruožtu, Departamentas nepagrįstai UAB „Golden capital“ teikto skundo pagrindu pradėjo ir vykdė neplaninį patikrinimą.

18Šie pareiškėjo argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Iš anksčiau pateikto teisinio reglamentavimo matyti, kad Departamentas yra savarankiška ūkio subjektų – bankroto administratorių – priežiūrą vykdanti institucija, kuriai teisės aktais yra suteikta teisė neplaninius bankroto administratorių veiklos patikrinimus atlikti, gavus bet kokios informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl bankroto administratoriaus veikos. Taigi neplaninį bankroto administratoriaus veiklos patikrinimą Departamentas turi teisę atlikti tiek savo iniciatyva, tiek iš kitų asmenų (nebūtinai kreditorių) gautos informacijos pagrindu. Be to, teisės aktais Departamentui suteikta diskrecija spręsti dėl konkrečios bankroto administratoriaus veiklos tyrimo apimties, t. y. įvertinti visus galimai padarytus bankroto administratoriaus pažeidimus (Taisyklių 40 p.).

19Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad nuobauda (įspėjimas), atlikus tyrimą, pareiškėjui buvo paskirta dėl to, kad jis bankroto bylą nagrinėjusio teismo neinformavo apie vykstančius teisminius ginčus dėl AB DnB banko pareikštų kreditorinių reikalavimų. Departamentas laikė, kad tokiais veiksmais pareiškėjas pažeidė Elgesio kodekso 8 p. nuostatas, nes nesudarė sąlygų teismui tinkamai nagrinėti bankroto bylą.

20Vadovaujantis Elgesio kodekso (redakcija, galiojusi nuo 2010 m. gruodžio 8 d. iki 2015 m. sausio 1 d.) nuostatomis, administratorius, atlikdamas procedūras, turi siekti, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios, bankrutavusios ar restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (8 p.). Bankroto administratoriaus pareiga teikti teismui informaciją apie įmonės bankroto procedūros eigą yra įtvirtinta ir Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 15 p.

21Byloje nėra ginčo dėl aplinkybių, kad 2013 m. rugsėjo 12 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-981-372/2013 UAB „Runikos“ investicijų centrui iškelta bankroto byla. 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-2468/2013 UAB „Runikos“ investicijų centro bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“. 2013 m. gruodžio 4 d. AB DnB bankas bankroto administratoriaus prašė patvirtinti jo 3 569 334,77 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. 2013 m. gruodžio 27 d. bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ įgaliotas asmuo E. K. Šiaulių apygardos teismui pateikė pareiškimą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, kuriame be kitų kreditorinių reikalavimų prašė patvirtinti AB DnB banko 3 569 334,77 Lt dydžio reikalavimą. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-429-372/2014 minėtą AB DnB banko kreditorinį reikalavimą patvirtino.

22Byloje taip pat nustatyta, kad 2013 m. lapkričio 11 d. ieškiniu UAB „Golden capital“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašė pripažinti negaliojančiais hipotekos sandorius, kuriais AB DnB banko naudai buvo įkeistas BUAB „Runikos“ investicijų centrui nuosavybės teise priklausantis turtas; taip pat pripažinti, kad BUAB „Runikos“ investicijų centras neprivalo vykdyti jokių prievolių AB DnB bankui už trečiuosius asmenis. Šis UAB „Golden capital“ ieškinys Šiaulių apygardos teisme buvo priimtas 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1212-372/2013. Minėtos aplinkybės bankroto administratoriui buvo žinomos, kadangi UAB „Golden capital“ ieškiniu pareikšti reikalavimai yra susiję su BUAB „Runikos“ investicijų centro turtu, taigi BUAB „Runikos“ investicijų centras byloje buvo vienas iš atsakovų.

23Taigi bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo E. K. 2013 m. gruodžio 27 d. Šiaulių apygardos teismui pateikė tvirtinti 3 569 334,77 Lt dydžio AB DnB banko kreditorinį reikalavimą, nors jam buvo žinoma, kad dėl dalies šio kreditorinio reikalavimo vyksta teisminis ginčas. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjas apie šias aplinkybes, teikdamas tvirtinti kreditorinius reikalavimus, būtų informavęs teismą. Priešingai, 2013 m. gruodžio 27 d. pareiškime teismui bankroto administratorius nurodė, kad dėl prašomų tvirtinti kreditorinių reikalavimų ginčų nėra. Taigi bankroto administratoriaus Šiaulių apygardos teismui pateikta informacija apie kreditorinius reikalavimus yra klaidinanti.

24Skunde pareiškėjas motyvuoja, kad BUAB „Runikos“ investicijų centro bankroto bylą ir civilinę bylą pagal UAB „Golden capital“ ieškinį nagrinėjo ta pati teisėja, todėl jai turėjo būti žinomos visos su šiomis bylomis susijusios aplinkybės. Tačiau tai neatleidžia pareiškėjo nuo teisės aktuose įtvirtintos pareigos teismui suteikti visą su bankroto proceso eiga susijusią, bankroto bylos nagrinėjimui būtiną informaciją. Pažymėtina, kad BUAB „Runikos“ investicijų centro bankroto byla ir civilinė byla pagal UAB „Golden capital“ ieškinį yra skirtingos, jų nagrinėjimo metu turi būti nustatinėjamos aplinkybės, turinčios skirtingą teisinę reikšmę, o bylą nagrinėjantis teisėjas neprivalo vienoje iš šių bylų surinktais įrodymais remtis nagrinėdamas kitą bylą. Kaip minėta, imperatyvi pareiga teikti teismui informaciją apie bankroto eigą yra nustatyta būtent bankroto administratoriui.

25Nagrinėjamu atveju tai, kad informacija apie teisminį ginčą pagal UAB „Golden capital“ ieškinį buvo reikšminga BUAB „Runikos“ investicijų centro bankroto bylos nagrinėjimui matyti iš Šiaulių apygardos teismo veiksmų. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, susipažinęs su UAB „Golden capital“ atskiruoju skundu dėl 2014 m. sausio 3 d. nutarties, kuria buvo patvirtintas 3 569 334,77 Lt dydžio AB DnB banko kreditorinis reikalavimas, Šiaulių apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi konstatavo, kad sprendimas minėtoje civilinėje byloje pagal UAB „Golden capital“ ieškinį turės prejudicinę reikšmę BUAB „Runikos“ investicijų centro bankroto bylos nagrinėjimui, todėl panaikino Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 3 d. nutarties dalį dėl kreditoriaus AB DnB banko 2 090 000,00 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, o 2014 m. vasario 3 d. nutartimi atidėjo šios AB DnB banko kreditorinio reikalavimo dalies tvirtinimą, kol bus priimtas ir įsiteisės sprendimas ar nutartis Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal UAB „Golden capital“ ieškinį. Pažymėtina, kad byla pagal UAB „Golden capital“ ieškinį išnagrinėta 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-529-372/2014, kuris įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m. lapkričio 17 d. priėmus nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1416/2014. Iš šių aplinkybių matyti, kad bankroto administratoriaus pareigos pateikti teismui visus reikšmingus duomenis, susijusius su teikiamais teismui tvirtinti kreditoriniais reikalavimais, kad teismas galėtų teisingai išspręsti nagrinėjamą klausimą, nevykdymas šiuo atveju negali būti laikomas formaliu pažeidimu, kaip skunde teigia pareiškėjas.

26Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ įgaliotas asmuo, vykdydamas BUAB „Runikos“ investicijų centro bankroto procedūras, nebendradarbiavo su teismu, nesilaikė pareigos teikti informaciją, susijusią su įmonės bankroto procesu, taigi nesudarė sąlygų teismui tinkamai nagrinėti bankroto bylą. Todėl Elgesio kodekso 8 p. nuostatų pažeidimas pareiškėjo atžvilgiu konstatuotas ir nuobauda (įspėjimas) už tai paskirta pagrįstai. Teismas neturi teisinio ir faktinio pagrindo naikinti skundžiamą Departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. V-30.

27Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 d. 1 p., 127 ir 129 str., teismas

Nutarė

28Pareiškėjo E. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas E. K. kreipėsi į teismą su 2014 m. gegužės 6 d. skundu,... 3. Pareiškėjo teigimu, Departamentas nepagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas,... 4. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti... 5. Pažymėjo, kad, išnagrinėjęs UAB „Golden capital“ skundą, nustatė,... 6. Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skunde išdėstytus argumentus.... 7. Atsakovo Departamento atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime... 8. Skundas atmestinas.... 9. Remiantis byloje surinktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad 2014 m.... 10. 2014 m. balandžio 4 d. Departamento Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto... 11. 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-30 Departamento direktorius nusprendė... 12. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Departamento direktoriaus įsakymu Nr.... 13. Vadovaujantis Departamento nuostatais, patvirtintais 2007 m. gruodžio 20 d.... 14. Ūkio subjektų veiklos patikrinimas atliekamas Lietuvos Respublikos viešojo... 15. Asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas,... 16. Nuobaudos, kurios gali būti skiriamos bankroto administratoriui, yra... 17. Skunde teismui E. K. nurodo, kad UAB „Golden capital“ kreditoriniai... 18. Šie pareiškėjo argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Iš anksčiau pateikto... 19. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad nuobauda (įspėjimas), atlikus... 20. Vadovaujantis Elgesio kodekso (redakcija, galiojusi nuo 2010 m. gruodžio 8 d.... 21. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybių, kad 2013 m. rugsėjo 12 d. Šiaulių... 22. Byloje taip pat nustatyta, kad 2013 m. lapkričio 11 d. ieškiniu UAB „Golden... 23. Taigi bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo E. K. 2013 m. gruodžio 27 d.... 24. Skunde pareiškėjas motyvuoja, kad BUAB „Runikos“ investicijų centro... 25. Nagrinėjamu atveju tai, kad informacija apie teisminį ginčą pagal UAB... 26. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad bankroto... 27. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str.... 28. Pareiškėjo E. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 29. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...