Byla 2-451-440/2014
Dėl kreditorinio reikalavimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding Baltija“ bankroto byloje patvirtinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant Odetai Sakalauskienei, dalyvaujant atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding Baltija“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „VALEKSA“, atstovui advokatui T. P.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo OKZ BUL HOLDING EAD prašymą dėl kreditorinio reikalavimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding Baltija“ bankroto byloje patvirtinimo, ir

Nustatė

3Pareiškėjas OKZ BUL HOLDING EAD neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Iš pareiškėjo prašymų dėl bylos nagrinėjimo negauta.

4Atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding Baltija“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „VALEKSA“, atstovas advokatas T. P. prašo pareiškėjo OKZ BUL HOLDING EAD prašymo dėl kreditorinio reikalavimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding Baltija“ bankroto byloje netvirtinti. Nurodė, kad bankroto administratoriui nebuvo perduota bankrutuojančios įmonės su pareiškėjo sudaryta pagrindinė sutartis Nr. 2010.LT-BG.001, iš kurios pareiškėjas kildina finansinį reikalavimą, taip pat atsakovė neturi jokių pagal minėtą sutartį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų ar juos atitinkančių dokumentų, patvirtinančių faktiškai perduotų įmonei darbų sąrašą, atliktų darbų apimtis, specifikacijas, įkainius, kainas. Bankrutuojančioje įmonėje tokių duomenų taip pat nėra, todėl nesant pateiktų pradinių dokumentų (sandorio, darbų priėmimo – perdavimo aktų ir kt.) bankroto administratorius neturi galimybės patikrinti pareiškėjo pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų pagrįstumo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 178 straipsnio nuostatomis ir kasacinio teismo praktika, įrodyti finansinio reikalavimo pagrįstumą yra pareiškėjo pareiga, todėl prašo pareiškėjo kreditorinį reikalavimą atmesti kaip neįrodytą.

5Prašymas netenkintinas.

6Pareiškėjas OKZ BUL HOLDING EAD kreipėsi į bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratorių dėl 682962,49 EUR (2358132,89 Lt) kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Kreditorinį reikalavimą grindžia tarpusavio atsiskaitymo aktu Nr. 2011.12 ir PVM sąskaitomis faktūromis (1 t. 15-49 b.l.).

7UAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ su kreditoriaus prašymu nesutinka, prašo jo netvirtinti. Nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas grindžiamas tarp jo ir įmonės sudarytu sandoriu Nr. 2010.LT-BG.001 ir tariamai vykdant šį sandorį suteiktomis paslaugomis. Administratoriaus atstovo teigimu, remiantis bankrutuojančios įmonės gamybos vadovo P. V. paaiškinimais šį finansinį reikalavimą pareiškusi OKZ BUL HOLDING EAD faktiškai nėra suteikusi įmonei bent dalies paslaugų, kurios bankrutuojančios įmonės galimai fiktyviai buvo priimtos ir įsipareigotos apmokėti. Finansinis reikalavimas įmonei ginčijamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.67 straipsnio, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 20 straipsnio nuostatomis. Pažymi, kad motininės (patronuojančios) bendrovės OKZ HOLDING a.s. sprendimu UAB „OKZ Holding Baltija“ su OKZ BUL HOLDING EAD sudarytas sandoris įmonei buvo finansiškai nenaudingas dėl sutartų pareiškėjui OKZ BUL HOLDING EAD mokėtinų įkainių ir faktiškai neatliktų darbų, už kuriuos įmonė įsipareigojo sumokėti. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas, kaip ir bankrutuojanti įmonė, priklauso tai pačiai įmonių grupei valdomai patronuojančios bendrovės OKZ HOLDING a.s., kreditorinio reikalavimo susidarymo metu pareiškėjui OKZ BUL HOLDING EAD vadovavo D. I., buvęs tiek UAB „OKZ Holding Baltija“ vadovu, tiek vieninteliu patronuojančios įmonės akcininku, t.y. faktiškai UAB „OKZ Holding Baltija“ savininku. Atsakovės manymu, toks tarp pareiškėjo ir bankrutuojančios įmonės sudarytas sandoris, kuriuo savo finansinį reikalavimą grindžia pareiškėjas, preziumuojamas esant nesąžiningu LR CK 6.67 straipsnio 7 ir 8 punktų pagrindu ir paneigti šią prezumpciją – pagrįsti sudaryto sandorio realumą ir teisėtumą, turi pareiškėjas.

8Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte numatyta, kad bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius, remdamasis pareikštais reikalavimais, patikslintais pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šios įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai galimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

9LR ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus perduoti administratoriui, kuris, patikslinęs pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, o nepagrįstus kreditorių reikalavimus ginčija kreditorių susirinkime ir teisme (LR ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas).

10Pagal LR ĮBĮ 26 straipsnio pirmos dalies nuostatas, kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi.

11Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad jeigu kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nėra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriaus finansinį reikalavimą teismas tvirtina tik tokiu atveju, jei jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai; be to, spręsdamas, ar pagrįstas ieškovo finansinis reikalavimas, teismas turi įvertinti tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę. Teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą; tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-99/2014).Be to, pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, bankroto bylą nagrinėjantis teismas turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises bei teisėtus interesus; teisingai nustatyti ginčijamų kreditorinių reikalavimų (jų dalies) pagrįstumą įmanoma tik išsamiai išaiškinus byloje dalyvaujančių asmenų nurodytas faktines aplinkybes dėl šių reikalavimų kilmės, pagrindų, pobūdžio ir jų dydžio, visapusiškai ištyrus bei įvertinus visus byloje pateiktus tuo klausimu įrodymus, tiesiogiai susijusius su įrodinėjimo dalyku (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1111/2014).

12Nagrinėjamu atveju, viena iš šalių yra bankrutavusi bendrovė ir dėl šios priežasties nagrinėjamas ginčas yra susijęs tiek su pačios bendrovės, tiek su jos kreditorių interesais, todėl, kaip yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tokiose bylose yra ginamas taip pat ir viešasis interesas, todėl teismai privalo būti aktyvūs, griežtai vykdyti proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų reikalavimus (LR CPK 7 straipsnis). Savarankiška proceso šalis – nagrinėjamu atveju pareiškėjas, naudodamasis savo teisėmis jo pasirinktu būdu privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, tuo tarpu teismas, vadovaudamasis įrodinėjimą reglamentuojančiomis taisyklėmis, tarp jų įrodymų pakankamumo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (LR CPK 42 straipsnio 5 dalis, 178 straipsniai, 185 straipsnio 1 dalis).

13Bylos duomenimis ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011-11-10 nutartimi UAB „OKZ Holding Baltija“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Jonvita“. 2012-05-31 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi administratorius UAB „Jonvita” atstatydintas iš BUAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratoriaus pareigų, bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta UAB „VALEKSA“. 2012-01-17 OKZ BUL HOLDING EAD kreipėsi į bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratorių dėl 682962,49 EUR (2358132,89 Lt) kreditorinio reikalavimo patvirtinimo (1 t. 15-16 b.l.). 2012-12-04 Klaipėdos apygardos teismui bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ pateikė prašymą dėl įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo, tuo pačiu siūlydamas netvirtinti bankrutuojančiai įmonei pareikšto OKZ BUL HOLDING EAD 2358132,89 Lt finansinio reikalavimo, kadangi įmonės darbuotojų paaiškinimais šį finansinį reikalavimą pareiškusi OKZ BUL HOLDING EAD faktiškai nėra suteikusi įmonei bent dalies paslaugų (1 t. 74-76 b.l.). 2013-01-07 Klaipėdos apygardos teismas patvirtino bankrutuojančios įmonės UAB „OKZ Holding Baltija“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus bei nutarė kreditoriaus OKZ BUL HOLDING EAD 2358132,89 Lt reikalavimo tvirtinimo klausimą išskirti į atskirą civilinę bylą (1 t. 2-4 b.l.). Lietuvos apeliacinio teismo 2013-07-03 nutartimi UAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto byla bei kitos su bankroto procedūromis susijusios nagrinėjamos bylos perduotos nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

14Byloje pateiktas 2011-12-08 tarpusavio atsiskaitymo aktas Nr. 2011.12, kuriame nurodoma, jog UAB „OKZ Holding Baltija“ skola OKZ BUL HOLDING EAD sudarė 751094,38 EUR, OKZ BUL HOLDING EAD skola UAB „OKZ Holding Baltija“ - 68131,89 EUR. Minėtu aktu šalys susitarė, kad 2011-11-30 įskaito priešpriešinius reikalavimus ir pagal pasirašytą aktą OKZ BUL HOLDING EAD įsiskolinimų UAB „OKZ Holding Baltija“ nebeturi, UAB „OKZ Holding Baltija“ skola įmonei OKZ BUL HOLDING EAD sudaro 682962,49 EUR (2 t. 64 b.l.). Iš pateiktų PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad 2009-06-30 UAB „OKZ Holding Baltija“ už virinimo darbų kontrolę ir kelionę pareiškėjui OKZ BUL HOLDING EAD pateikė PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 001885 4230,00 EUR sumai (2 t. 34 b.l.), 2009-06-30 už įrangos nuomą ir transportavimą - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 001886 2100,00 EUR sumai (2 t. 35 b.l.), 2009-07-31 už įrangos nuomą - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 001904 1000,00 EUR sumai (2 t. 36 b.l.), 2009-08-31 už įrangos nuomą - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 001926 1000,00 EUR sumai (2 t. 37 b.l.), 2009-09-25 už metalo konstrukcijų gamybą ir transportavimą. liukų ir štucerių gamybą ir transportavimą - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 001950 34480,51 EUR sumai (2 t. 38 b.l.), 2009-09-30 už kompresoriaus nuomą - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 001954 1000,00 EUR sumai (2 t. 39 b.l.), 2009-09-30 už liukų ir štucerių gamybą ir transportavimą - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 001968 19529,40 EUR sumai (2 t. 40 b.l.), 2009-10-31 už kompresoriaus nuomą - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 001982 1000,00 EUR sumai (2 t. 41 b.l.), 2010-07-31 už komandiruočių išlaidas - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 002221 677,71 EUR sumai (2 t. 42 b.l.), 2010-08-31 kompensacijai už kelionės bilietus - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 002256 154,66 EUR sumai (2 t. 43 b.l.), 2010-09-30 kompensacijai už kelionės bilietus - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 002301 120,77 EUR sumai (2 t. 44 b.l.), 2010-10-27 kompensacijai už medicinines paslaugas - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 002321 570,55 EUR sumai (2 t. 45 b.l.), 2010-10-29 kompensacijai už kelionės bilietus - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 002332 212,58 EUR sumai (2 t. 44 b.l.), 2010-12-29 kompensacijai už kelionės bilietus - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 002409 408,94 EUR sumai (2 t. 47 b.l.), 2010-03-31 kompensacijai už kelionės bilietus - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 002506 1455,05 EUR sumai (2 t. 48 b.l.), 2011-05-24 už automobilio stiklą - PVM sąskaitą – faktūrą Serija PL Nr. 002572 191,72 EUR sumai (2 t. 49 b.l.). Pareiškėjas OKZ BUL HOLDING EAD už specialius projekto veiksmus pagal projektą Plungėje, Lietuva 2010 m. birželio mėn. sutartį 2010.LT-BG.001, UAB „OKZ Holding Baltija“ 2010-07-30 pateikė PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0000000103 26949,68 EUR sumai (2 t. 50 b.l.), 2010-09-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0000000126 39993,81 EUR sumai (2 t. 51 b.l.), 2010-10-29 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0000000140 48932,18 EUR sumai (2 t. 52 b.l.), 2010-10-29 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0000000126 53388,09 EUR sumai (2 t. 53 b.l.), 2010-11-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0000000159 96720,11 EUR sumai (2 t. 54 b.l.), 2010-12-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0000000172 90134,12 EUR sumai (2 t. 55 b.l.), 2010-12-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0000000177 158833,04 EUR sumai (2 t. 56 b.l.), 2011-01-31 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0000000191 50685,87 EUR sumai (2 t. 57 b.l.), 2011-02-28 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0000000206 54706,00 EUR sumai (2 t. 58 b.l.), 2011-03-31 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0000000220 62833,73 EUR sumai (2 t. 59 b.l.), 2011-04-01 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0000000229 48775,83 EUR sumai (2 t. 60 b.l.), 2011-05-02 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0000000245 11310,14 EUR sumai (2 t. 61 b.l.), 2011-06-01 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0000000263 7831,78 EUR sumai (2 t. 62 b.l.). Viso UAB „OKZ Holding Baltija“ pareiškėjui OKZ BUL HOLDING EAD pateikė PVM sąskaitų faktūrų už 68131,89 EUR sumą, o pareiškėjas atsakovei UAB „OKZ Holding Baltija“ už 751094,30 EUR sumą. 2011-12-08 tarpusavio atsiskaitymo akte pažymėta, kad atlikus įskaitymą atsakovės skolos likutis pareiškėjui sudarė 682962,49 EUR. Iš bankroto administratoriaus pateiktų procesinių dokumentų turinio matyti, kad bankroto administratorius ginčija pareiškėjo kreditorinį reikalavimą remdamasis UAB „OKZ Holding Baltija“ gamybos vadovo P. V. 2012-12-20 paaiškinimu apie tai, jog 2010 metais pagal generalinio direktoriaus D. I. žodinį įsakymą iš Bulgarijos buvo atvežta apie 60 darbuotojų, kurie neatitiko nei suvirintojo, nei šaltkalvio – montuotojo kvalifikacijos, jų darbo našumas buvo 10 kartų mažesnis nei UAB „OKZ Holding Baltija“ darbuotojų. Nurodoma, kad P. V. bei kiti UAB „OKZ Holding Baltija“ darbuotojai nežinojo pagal kokius įkainius dirba asmenys iš Bulgarijos. Teigė, kad užaktuotus darbus pasirašė todėl, kad buvo perspėtas „jei nori dirbti reikia pasirašyti“ (1 t. 87 b.l.). Bylos nagrinėjimo metu, atsakovės atstovas patvirtino, kad bankroto administratoriui nebuvo perduoti duomenys, patvirtinantys sandorio Nr. 2010.LT-BG.001 sudarymo faktą, t.y. sutartis, kurios pagrindu buvo išrašytos pareiškėjo pateiktos PVM sąskaitos – faktūros. Bankrutuojanti įmonė šių duomenų neturi. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėjas nėra pateikęs jokių pagal minėtą sandorį įmonei perduotų atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų ar juos atitinkančių dokumentų, patvirtinančių atliktų darbų apimtis, specifikacijas, įkainius, kainas. Administratorius kreditorinio reikalavimo nepagrįstumą taip pat ginčija LR CK 6.67 straipsnio 7 ir 8 punktų pagrindais, bei teigia, kad tarp pareiškėjo ir UAB „OKZ Holding Baltija“ sudarytas sandoris Nr. 2010.LT-BG.001 preziumuotinai buvo sudarytas nesąžiningai, kadangi OKZ BUL HOLDING EAD, UAB „OKZ Holding Baltija“ priklauso tai pačiai įmonių grupei valdomai bendrovės OKZ HOLDING a.s., be to pareiškėjui ir atsakovui vadovavo tas pats asmuo D. I., kuris tuo pačiu buvo ir vieninteliu bendrovės OKZ HOLDING a.s. akcininku. Administratoriaus teigimu, atsižvelgiant į šias aplinkybes, pagrįsti sudaryto sandorio realumą ir teisėtumą turi pareiškėjas.

15Teismas pažymi, kad vadovaujantis LR CK 6.67 straipsnio nuostatomis, preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas – juridinis asmuo sudarė sandorį su kitu juridiniu asmeniu, kurį skolininkas kontroliuoja, arba kai vienos iš sandorio šalių vadovas ar valdymo organo narys yra asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar artimaisiais giminaičiais turintis nuosavybės teise mažiausiai penkiasdešimt procentų kito juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.) arba abiejų juridinių asmenų akcijų (pajų, įnašų ir pan.) (LR CK 6.67 straipsnio 7 punktas), skolininkas – juridinis asmuo sudarė sandorį su juridinių asmenų asociacija ar kitokiu susivienijimu, kurio narys jis yra (LR CK 6.67 straipsnio 8 punktas). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad nors civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, LR CK 6.67 straipsnyje įtvirtinti konkretūs nesąžiningumo prezumpcijos atvejai, kurie traktuotini kaip bendrosios taisyklės išimtys. Įrodžius aplinkybes, pagrindžiančias vienos iš LR CK 6.67 straipsnyje nustatytų nesąžiningumo prezumpcijų taikymą, sandorį sudariusioms šalims nesąžiningumas preziumuojamas, todėl įrodinėjimo našta, siekiant paneigti nesąžiningumą ir apsiginti nuo ieškinio, tenka joms pačioms (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-111/2014). LR CPK 178 straipsnis įpareigoja šalis įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiami jų reikalavimai bei atsikirtimai.

16Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra akcentavęs, kad įrodinėjimo procese būtina siekti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei kitų proceso principų pusiausvyros. Faktų ir įrodymų nurodymas, įrodymų rinkimas ir pateikimas prasideda jau keliant civilinę bylą ir paprastai turi pasibaigti iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo (LR CPK 111 straipsnio 2 dalies 4, 5 punktai, 112 straipsnio 2, 3 punktai, 226 straipsnis, kt.). Tiek dispozityviosiose, tiek ir nedispozityviosiose bylose teismas dalyvauja įrodinėjimo procese, yra atsakingas už tinkamą įrodinėjimo pareigos paskirstymą ir įrodinėjimo dalyko nustatymą, gali reikalauti paaiškinimų iš dalyvaujančių byloje asmenų, nurodyti jiems aplinkybes, kurias būtina nustatyti siekiant teisingai išnagrinėti bylą, pasiūlyti dalyvaujantiems byloje asmenims pateikti papildomus įrodymus (LR CPK 179 straipsnio 1 dalis). Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas minėti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (LR CPK 12 straipsnis), suteikia teisę (kartu – procesinę pareigą) šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes. Įstatymų leidėjas nustatė ne tik įrodinėjimo pareigas, bet ir jų paskirstymo taisykles, kurių bendriausios yra suformuluotos LR CPK 12, 178 ir 179 straipsniuose. Įrodinėjimo pareiga pagal šias taisykles tenka tam, kas teigia – ieškovui reikia įrodyti ieškinio, atsakovui –atsikirtimų faktinį pagrindą.

17Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas buvo įpareigotas teismui pateikti visus duomenis, paaiškinimus, motyvuotus argumentus ir įrodymus, pagrindžiančius pateiktą prašymą patvirtinti 2358132,89 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą (1 t. 100-105 b.l.), tačiau jokių duomenų ir įrodymų teismui nepateikė. Iš bylos medžiagos matyti, kad byloje nėra pateikta sutartis Nr. 2010.LT-BG.001, kurios pagrindu yra grindžiamas bankrutuojančios įmonės įsiskolinimas pareiškėjui, taip pat nėra pateikta pagal minėtą sutartį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų ar juos atitinkančių dokumentų, patvirtinančių faktiškai perduotų įmonei darbų sąrašą, atliktų darbų apimtis, specifikacijas, įkainius, kainas. Teismo vertinimu, pateikti tarpusavio atsiskaitymo aktas Nr. 2011.12 ir PVM sąskaitos - faktūros, yra galimai išvestiniai rašytiniai įrodymai, sudaryti pirminių dokumentų pagrindu, kurių pareiškėjas nepateikė. Nors minėti išvestiniai rašytiniai įrodymai nėra nuginčyti, tačiau teismui, vertinančiam pareiškėjo 2358132,89 Lt reikalavimo pagrįstumą, jie nėra pakankami spręsti apie atsakovės egzistuojančią skolą. Kaip jau minėta, pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalims tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (LR CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Kadangi pareiškėjas kreipėsi į administratorių, prašydamas patvirtinti jo atitinkamo dydžio kreditorinį reikalavimą, kilus ginčui atitinkamai teismui turėjo pateikti tokį reikalavimą pagrindžiančius pirminius įrodymus.

18Įvertinęs išdėstytas faktines bylos aplinkybes, bankroto administratoriaus pateiktus paaiškinimus, nagrinėjamu atveju, pareiškėjui nepateikus teismui įrodymų savo kreditoriniam reikalavimui pagrįsti bei paneigti bankroto administratoriaus nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pareiškėjo reikalavimas atmestinas (LR CPK 185 straipsnis). Teismas pažymi, kad byloje pateikti duomenys nesuteikia pakankamo pagrindo spręsti, kad pareiškėjo pateiktas reikalavimas yra pagrįstas bei, kad pateiktos PVM sąskaitos – faktūros įrodo faktinį darbų (paslaugų) atlikimą ir perdavimą atsakovei, todėl atsižvelgiant į šiuo metu byloje esančius duomenis 682962,49 EUR (2358132,89 Lt) dydžio OKZ BUL HOLDING EAD kreditorinis reikalavimas UAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto byloje netvirtintinas.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

20Netenkinti pareiškėjo OKZ BUL HOLDING EAD prašymo dėl 682962,49 EUR (2358132,89 Lt) dydžio kreditorinio reikalavimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding Baltija“ bankroto byloje patvirtinimo.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

22Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo OKZ BUL... 3. Pareiškėjas OKZ BUL HOLDING EAD neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.... 4. Atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding... 5. Prašymas netenkintinas.... 6. Pareiškėjas OKZ BUL HOLDING EAD kreipėsi į bankrutuojančios uždarosios... 7. UAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ su... 8. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 11... 9. LR ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, iškėlus teisme bankroto... 10. Pagal LR ĮBĮ 26 straipsnio pirmos dalies nuostatas, kreditorių sąrašo ir... 11. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad jeigu kreditoriaus reikalavimo... 12. Nagrinėjamu atveju, viena iš šalių yra bankrutavusi bendrovė ir dėl šios... 13. Bylos duomenimis ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta,... 14. Byloje pateiktas 2011-12-08 tarpusavio atsiskaitymo aktas Nr. 2011.12, kuriame... 15. Teismas pažymi, kad vadovaujantis LR CK 6.67 straipsnio nuostatomis,... 16. Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra akcentavęs, kad įrodinėjimo... 17. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas buvo... 18. Įvertinęs išdėstytas faktines bylos aplinkybes, bankroto administratoriaus... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu,... 20. Netenkinti pareiškėjo OKZ BUL HOLDING EAD prašymo dėl 682962,49 EUR... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju... 22. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims....