Byla eA-18-968/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ryčio Krasausko (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. M. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėja padavė teismui skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) 2017 m. spalio 17 d. sprendimą Nr. 68-167 (toliau – ir VMI sprendimas, ginčijamas sprendimas); 2) įpareigoti VMI atnaujinti terminą skundui pateikti dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Vilniaus AVMI) 2016 m. liepos 26 d. sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (4.65)FR0682-477 (toliau – ir Vilniaus AVMI sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo) ir išnagrinėti pareiškėjos skundą.

72.

8Pareiškėja skunde nurodė, kad:

92.1.

10Vilniaus AVMI atliko jos mokestinį patikrinimą, kuris buvo baigtas 2016 m. birželio 14 d. surašius patikrinimo aktą Nr. (4.65) FR0680-427 (toliau – ir Patikrinimo aktas). Patikrinimo aktas pareiškėjai buvo įteiktas tik 2017 m. birželio 26 d., po to, kai jos atstovė kreipėsi į VMI su prašymu pateikti dokumentus, kuriais remiantis sudaryta prievolių ataskaita, pateikta antstoliams dėl įsiskolinimo išieškojimo. Pabrėžė, kad su Patikrinimo aktu jai nebuvo atsiųstas Vilniaus AVMI sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo.

112.2.

12VMI pareiškėjos prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą išnagrinėjo tik formaliai ir šališkai, neatsižvelgdama į faktines aplinkybes. Pareiškėja remiasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau – ir MAĮ) įtvirtintais lygiateisiškumo ir teisingumo principais, bei MAĮ 152 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią mokesčių mokėtojui, praleidusiam skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija pripažįsta svarbiomis, šis terminas minėtos institucijos sprendimu gali būti atnaujintas. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika, pripažindama termino praleidimo priežastis svarbiomis, ginčą nagrinėjanti institucija turi vadovautis protingumo ir teisingumo kriterijais.

132.3.

14Pareiškėja yra senyvo amžiaus ir prastos sveikatos. Mokestinio patikrinimo metu dažnai sirgo ir dažnai gulėjo ligoninėse, tai patvirtina prie skundo pateikiamos jos ligos istorijos kopijos. Kita svarbi aplinkybė yra ta, kad ji beveik nekalba lietuviškai, o iki 2015 metų su mokesčių administratoriumi padėdavo bendrauti jos sūnus, kuris jai išversdavo visus tekstus ir padėdavo naudotis kompiuteriu bei elektroniniu paštu, tačiau nuo 2016 m. sausio mėnesio jis atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje. Dėl šios priežasties ir dėl anksčiau nurodytų aplinkybių ji prarado galimybę kontaktuoti su mokesčių administratoriumi ir dalyvauti mokestiniame patikrinime, negalėjo pasinaudoti savo teise būti išklausytai. Antstoliams pradėjus įsiskolinimo išieškojimą, buvo kreiptasi į advokatus dėl savo teisių gynimo, dėl ko pareiškėjo atstovai kreipėsi į mokesčių administratorių dėl dokumentų pateikimo, taip siekiant realizuoti jos teises, įtvirtintas MAĮ. Aptartas mokesčių mokėtojos teisių nerealizavimas susijęs ne su jos piktnaudžiavimu ar nesąžiningumu, o su susiklosčiusiomis gyvenimiškomis aplinkybėmis: bloga sveikata ir pastoviu lankymusi pas gydytojus bei nuolatiniu gulėjimu gydymosi įstaigose, sūnaus įkalinimu. Pareiškėja kito artimo ir patikimo žmogaus, kuris galėtų jai pagelbėti, neturėjo ir neturi.

152.4.

16Pareiškėja, siekdama apskųsti patį procesą, o ne konkretų dokumentą, mokesčių administratoriui pateikė rašytines pastabas. Iš rašytinių pastabų turinio matyti, jog yra skundžiamas ne konkretus dokumentas (Patikrinimo aktas ar Vilniaus AVMI sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo), o visa neteisėta procedūra, t. y. mokestinio patikrinimo užbaigimas, nesuteikus mokesčių mokėtojai teisės būti išklausytai.

172.5.

18MAĮ 164 straipsnio 2 dalyje imperatyviai įtvirtinta, jog tiesioginio dokumento įteikimo mokesčių mokėtojai diena laikoma ta diena, kai mokesčių mokėtoja (jos atstovas) savo parašu patvirtina mokesčių administratoriui liekančiuose dokumentuose apie dokumento gavimą arba kai mokesčių administratoriaus pareigūnas pažymi apie mokesčių mokėtojos (jos atstovo) atsisakymą priimti dokumentą ar patvirtinti jo gavimą. LVAT praktikoje sprendžiant klausimą, kokia data laikytina dokumentų įteikimo mokesčių mokėtojai diena, pirmenybė paprastai yra teikiama faktiniam, o ne MAĮ 164 straipsnio 3 dalyje nurodytam momentui.

192.6.

20Nors VMI sprendime nurodo, kad pareiškėjos ligos nekliudė jai sudaryti sandorių, tačiau sandoriai buvo atlikti dar 2013 m., o ne 2014, 2015, 2016 metais, todėl jie negali turėti įtakos priimamam sprendimui dėl termino atnaujinimo. Tai, kad pareiškėja 2010–2011 metais savo pusseserei pervedė pinigus, taip pat nepatvirtina aplinkybės, jog jai buvo tinkamai pranešta apie mokestinio patikrinimo eigą, juo labiau, jog pavedimai buvo atliekami 2010–2011 metais, o patikrinimas pabaigtas 2016 metais.

212.7.

22Esminė individualaus administracinio akto pagrįstumo sąlyga – turi būti nustatytos ne pavienės faktinės aplinkybės, o juridinių faktų visetas, būtinas ir pakankamas teisės normai taikyti. Be to, su individualaus administracinio akto faktiniu pagrįstumu sietinas ir viešojo administravimo procedūrų tinkamo atlikimo reikalavimas, įskaitant administracines procedūras pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo III skirsnio nuostatas, ypač susijusias su asmens išklausymu, jo nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų ištyrimu ir vertinimu.

233.

24Atsakovas VMI atsiliepimu į pareiškėjos skundą prašė skundą atmesti. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad:

253.1.

26Pareiškėja 2017 m. rugsėjo 11 d. pateikė prašymą atnaujinti terminą paduoti skundą dėl Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo. VMI sprendimu prašymo netenkino. LVAT praktikoje konstatavo reikšmingas nuostatas dėl procesinio termino atnaujinimo: 1) asmuo privalo aktyviai ginti savo pažeistas teises, t. y. domėtis jam teisines pasekmes sukeliančiais teisės aktais bei operatyviai ginčyti su jo teisių galimu pažeidimu susijusius administracinius sprendimus, 2) svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, kurios ribojo asmens teisę į skundą, 3) nepakankamas atidumas, rūpestingumas nėra pagrindas atnaujinti praleistą terminą paduoti skundą. Terminas skundui paduoti dėl ligos gali būti atnaujinamas tik tokiu atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, jog ji apribojo pareiškėjo galimybės pačiam arba per įgaliotus asmenis laiku kreiptis į teismą nustatyta tvarka, siekiant apginti galbūt pažeistas jo teises.

273.2.

28Šiuo atveju VMI, atlikusi pareiškėjos mokestinio proceso tyrimą, Nustatė 1) pareiškėja 2007 ir 2008 m. aktyviai dalyvavo mokestiniame patikrinime, t. y. išdavė įgaliojimus savo atstovams, atsiėmė dokumentus, skundė mokesčių administratoriaus sprendimą, todėl kaip atidus, rūpestingas asmuo suvokė šio proceso reikšmę, galimas neigiamas pasekmes jai; 2) pareiškėja 2013 m. aktyviai dalyvavo mokestiniame procese, t. y. teikė prašymus, rinko dokumentus, pateikė paaiškinimą, prašė dokumentus siųsti jos nurodytu el. pašto adresu; 3) pareiškėjos nepakankamas lietuvių kalbos mokėjimas nekliudė sudaryti įvairius sandorius, įskaitant ir milijoninės vertės sutartis, t. y. pareiškėjos valstybinės kalbos nepakankamas mokėjimas neribojo galimybės pačiai arba per įgaliotus asmenis laiku kreiptis dėl galbūt pažeistų teisių gynimo; 4) pareiškėjai tiek vienadienės medicininės konsultacijos bei tyrimai, tiek kelių savaičių trukmės hospitalizacija bei reabilitacija nekliudė sudaryti įvairius sandorius, įskaitant milijoninės vertės sutartį, taip pat naudotis žemės ūkio veiklai skirtu sklypu iki 2023 m. spalio 1 d., t. y. pareiškėjos ligos (sveikatos būklė) neribojo galimybės pačiai arba per įgaliotus asmenis laiku kreiptis dėl galbūt pažeistų teisių gynimo; 5) pareiškėja, kuri, kaip minėta, suvokė dalyvavimo mokestiniame procese svarbą, neinformavo mokesčių administratorių, jog jai kilo kliūčių dėl jos dalyvavimo (atstovavimo) šiame procese, neatliko jokių veiksmų, jog išsiaiškintų kontrolės veiksmų rezultatą; 6) pareiškėja pripažino, jog mokestinio patikrinimo rezultatais ji pradėjo domėtis tik 2017 m., kai jos atžvilgiu mokesčių administratorius pritaikė priverstinio išieškojimo priemones, t. y. beveik po 4 metų nuo mokestinio patikrinimo pradžios, nors dalyvavo mokestiniame procese, taigi tik neigiamos pasekmės privertė pareiškėją domėtis mokestiniu procesu, samdyti atstovus; 7) Vilniaus AVMI dalies dokumentų mokestinio patikrinimo metu nepavyko įteikti pareiškėjai, todėl jie buvo paskelbti viešai, nors pareiškėja žinojo, kad mokesčių administratorius privalo užbaigti patikrinimą ir priimti administracinį aktą jos atžvilgiu. Taigi nesidomėjimas atliekamu mokestiniu patikrinimu beveik 4 metus, nepakankamas valstybinės kalbos žinojimas, ligos nesudaro pagrindo pripažinti, jog terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Be to, pareiškėja galėjo kontaktuoti su artimu asmeniu (pussesere). VMI sprendimas atitinka Viešojo administravimo įstatyme individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus, yra pagrįstas, nes jame atsakovas išsamiai išdėstė faktines aplinkybes, argumentus, įrodymus ir kt. sprendimo elementus.

29II.

304.

31Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 30 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

325.

33Teismas nustatė, kad Vilniaus AVMI 2016 m. liepos 26 d. sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtino Patikrinimo aktą ir jame apskaičiuotas mokesčių sumas. Pareiškėja atstovo pagalba 2017 m. rugsėjo 11 d. skundu kreipėsi į VMI (skundas institucijoje gautas 2017 m rugsėjo 14 d.), prašydama panaikinti Vilniaus AVMI sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, taip pat prašė atnaujinti terminą skundo dėl šio Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo pateikimui. VMI 2017 m. spalio 17 d. sprendimu nusprendė pareiškėjos 2017 m. rugsėjo 11 d. skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjai.

346.

35Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi MAĮ 152 straipsnio 1, 5 dalimis, 164 straipsnio 1–5 dalimis. Teismas nustatė, kad Vilniaus AVMI sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo pareiškėjai nebuvo įteikiamas tiesiogiai, o 2016 m. liepos 28 d. buvo siunčiamas registruotu laišku adresu: ( - ), taip pat el. paštu: ( - ), prašant patvirtinti jo gavimą. Pašto siunta Nr. ( - ) grįžo neįteikta, nes netikslus adresas. Vilniaus AVMI 2016 m. rugpjūčio 2 d. paskelbė viešai kvietimą atvykti atsiimti Vilniaus AVMI sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo (kvietimo galiojimo pabaiga – 2016 m. rugpjūčio 11 d.). Iš aptartų faktinių aplinkybių teismas nustatė, kad Vilniaus AVMI sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo pareiškėjai buvo siunčiamas trimis MAĮ 164 straipsnyje numatytais būdais: registruotąja pašto siunta, kuri paštui perduota 2016 m. liepos 29 d., tačiau pašto įstaiga siuntos pareiškėjai neįteikė ir grąžino ją VMI, kadangi buvo netikslus gavėjo adresas; elektroniniu laišku adresu: ( - ), tačiau patvirtinimo apie laiško įteikimą mokesčių administratorius negavo; apie priimto sprendimo atsiėmimą informuojant viešai per „Mano VMI“ skiltyje „Vieši skelbimai“. Taigi byloje nustatytos aplinkybės rodo, kad vietos mokesčių administratorius išnaudojo visus įmanomus priimto sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojai būdus.

367.

37Teismas pažymėjo, kad atliekant mokestinį patikrinimą mokesčių administratorius visą korespondenciją siuntė jam žinomu pareiškėjos adresu: ( - ). Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad mokestinio patikrinimo metu pareiškėja 2013 m. lapkričio 20 d. elektroniniu paštu informavo mokesčių administratorių, jog dėl užimtumo negali atvykti, todėl mokesčių administratoriaus prašė visus jai skirtus dokumentus siųsti į nurodytą elektroninį paštą (( - )), nes ši bendravimo forma priimtiniausia ir užtikrina operatyvumą. Pareiškėja mokesčių administratoriaus apie savo adreso pasikeitimą neinformavo.

388.

39Teismas nurodė, kad byloje duomenų apie tikslią Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo pareiškėjai datą nėra. Pareiškėja nei skunde VMI, nei skunde teismui tikslios Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo datos taip pat neįvardino. Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad tai galėjo būti 2017 m. liepos mėnesį, akcentuodamas, jog su Patikrinimo aktu 2017 m. birželio 26 d. pareiškėjai Vilniaus AVMI sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo atsiųstas nebuvo. Teismo vertinimu, šiuo atveju nesant objektyvių įrodymų apie Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimą pareiškėjai, yra pagrindas taikyti MAĮ 164 straipsnio 3 dalies nuostatas. LVAT praktika prioritetą teikti faktiniam, o ne MAĮ 164 straipsnio 3 dalyje nurodytam įteikimo momentui, yra taikoma tais atvejais, kai VMI sprendimas įteikiamas siunčiant registruotu laišku. Todėl mokesčių mokėtojo faktinio sužinojimo apie VMI sprendimą momentas, kai sprendimas jau anksčiau buvo siunčiamas mokesčių mokėtojui registruotu laišku ir nebuvo jam įteiktas, neturi teisinės reikšmės nustatant termino skundui paduoti eigos pradžią. Taigi ta aplinkybė, kad pareiškėja, 2017 m. birželio 26 d. gavusi iš antstolių raštą dėl išieškojimo, atstovo pagalba kreipėsi į Vilniaus AVMI ir faktiškai Vilniaus AVMI sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo gavo tik 2017 m. liepos mėn., sprendžiamam klausimui teisinės reikšmės neturi.

409.

41Teismas, įvertinęs, kad registruota pašto korespondencija pašto įstaigai buvo įteikta 2016 m. liepos 29 d., Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimo pareiškėjai data laikė 2016 m. rugpjūčio 5 d. Vadinasi, pagal MAĮ 152 straipsnio 2 dalį skundas centriniam mokesčių administratoriui dėl Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo galėjo būti paduotas iki 2016 m. rugpjūčio 25 d. Kadangi pareiškėja skundą VMI padavė (išsiuntė paštu) 2017 m. rugsėjo 11 d., t. y. praėjus daugiau ne metams nuo termino skundui paduoti pasibaigimo dienos, VMI pagrįstai sprendė, kad pareiškėja praleido skundo centriniam mokesčių administratoriui padavimo terminą. Be to, teismas pažymėjo, kad mokesčių administratorius šiuo atveju pasirinko ir kitus alternatyvius dokumentų mokesčių mokėtojai įteikimo būdus. Vilniaus AVMI sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo buvo siunčiamas 2016 m. liepos 28 d. pareiškėjos nurodytu elektroninio pašto adresu (pagal MAĮ 164 straipsnio 4 dalį šio sprendimo įteikimo pareiškėjai data laikytina elektroninio laiško išsiuntimo diena, t. y. 2016 m. liepos 28 d.) ir mokesčių administratoriui Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje (www.vmi.lt) paskelbus pranešimą (per nustatytą terminą sprendimo neatsiėmus, sprendimas laikomas įteiktu minėto pranešimo paskelbimo Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje dieną, t. y. 2016 m. rugpjūčio 2 d.). Pareiškėja su skundu į centrinį mokesčių administratorių kreipėsi tik 2017 m. rugsėjo 11 d., taigi ir šiais abiem atvejais praleido kreipimosi į VMI terminą.

4210.

43Teismas nurodė, kad MAĮ 152 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog mokesčių mokėtojui, praleidusiam skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija pripažįsta svarbiomis, šis terminas minėtos institucijos sprendimu gali būti atnaujintas. Teismas, įvertinęs pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą skundui centriniam mokesčių administratoriui paduoti argumentus, sprendė, kad pareiškėja nagrinėjamu atveju nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga, todėl nurodytos termino praleidimo priežastys pagrįstai centrinio mokesčių administratoriaus nevertintinos kaip svarbios. Teismas pažymėjo, kad asmenys, inicijuodami ginčą, turi ne tik teises, bet ir pareigas sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti įrodymus ir argumentus. Teismas nurodė, kad pareiškėjos mokestinis patikrinimas atliekamas nebe pirmą kartą. Realizuodama savo teises į galbūt pažeistų teisių gynybą, ji iniciavo mokestinį ginčą, tuo tikslu 2007–2008 metais suteikė įgaliojimus paimti patikrinimo aktą, pasirašyti ir atlikti visus kitus su šiuo pavedimu susijusius veiksmus kitiems asmenims. Mokestinis patikrinimas, kurio rezultatus pareiškėja siekia užginčyti šiuo atveju, buvo atliekamas nuo 2013 m. Atsakovo surinkti įrodymai patvirtina, kad šio mokestinio patikrinimo metu iki 2015 m. pabaigos pareiškėja aktyviai jame dalyvavo, teikė prašymus, paaiškinimus. Vilniaus AVMI pareiškėjai siuntė informaciją apie mokestinio patikrinimo eigą, šiuose raštuose buvo nurodyti kontaktiniai telefono numeriai, kuriais, iškilus klausimams, pareiškėja galėjo kreiptis į vietos mokesčių administratoriaus pareigūnus. Teismo vertinimu, nustatytos faktinės aplinkybės rodo, kad pareiškėjai buvo žinoma mokestinių patikrinimo procedūra. Nepaisant to, pareiškėja skunde pripažino, jog ginčo mokestinio patikrinimo rezultatais ji pradėjo domėtis tik 2017 m., kai mokesčių administratorius jai pritaikė priverstinio išieškojimo priemones, t. y. beveik po 4 metų nuo mokestinio patikrinimo. Akivaizdu, kad pareiškėja, būdama rūpestinga, sąžininga ir atidi mokesčių mokėtoja, Vilniaus AVMI sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo privalėjo pasidomėti gerokai anksčiau. Teismo vertinimu, pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad ji yra senyvo amžiaus ir turi sveikatos problemų, taip pat nelaikytinos svarbiomis, dėl kurių kreipimosi su skundu dėl Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo terminas galėtų būti atnaujintas. LVAT savo praktikoje yra išaiškinęs, kad vertinant ligą kaip termino skundui paduoti praleidimo priežastį, ji pripažintina svarbia tik tuomet, kai dėl šios ligos asmens galimybės įgyvendinti savo teisę į teisminę gynybą buvo realiai apribotos. Tik jeigu liga buvo tokio pobūdžio, kad dėl jos asmuo apskritai negalėjo išreikšti savo valios arba liga ribojo jo fizines galias tokiu laipsniu, kad jis pats negalėjo skundo surašyti ir pasiųsti paštu ar pasirūpinti tinkamu savo teisių atstovavimu, ji gali būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi. VMI išsamiai išanalizavo pareiškėjos pateiktus duomenis, patvirtinančius jos sveikatos būklę. Byloje esantys medicininiai dokumentai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjos sveikatos būklė nebuvo tokio pobūdžio, kad dėl jos pareiškėja apskritai negalėjo išreikšti savo valios arba ribojo jos fizines galias tokiu laipsniu, jog ji pati ar per įgaliotus atstovus negalėjo surašyti skundo centriniam mokesčių administratoriui ir laiku realizuoti savo teisę į galbūt pažeistų teisių gynybą. Teismas pažymėjo, kad nei pareiškėjos sveikatos būklė, nei amžius, nei jos nurodytas nepakankamas lietuvių kalbos žinojimas nesutrukdė jai vėliau (kai 2017 m. ji gavo pranešimą iš antstolių kontoros apie pradėtą išieškojimo procesą) imtis veiksmų ginant savo pažeistas teises ir sudaryti sutartį su kvalifikuotu teisininku.

4411.

45Teismas nurodė, kad pareiškėjos nurodyta aplinkybė dėl jos teisės būti išklausytai mokestinio patikrinimo procese pažeidimo nagrinėjamu atveju jokios reikšmės neturi, jos galėtų būti vertinamos sprendžiant Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo teisėtumo klausimą. Teismas, įvertinęs pareiškėjos nurodytas termino atnaujinimą sąlygojančias aplinkybes, priėjo prie išvados, kad pareiškėja nepateikė pakankamai įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, jog egzistavo svarbios priežastys, objektyviai sukliudžiusios pareiškėjai laiku atlikti būtinus veiksmus savo teisių realizavimui, t. y. laiku kreiptis į centrinį mokesčių administratorių pateikiant skundą dėl Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo panaikinimo. Atsakovas ginčijamame sprendime išsamiai išdėstė faktines aplinkybes, argumentus, įrodymus, pateikė jų analizę ir teisinį vertinimą. Teismas konstatavo, kad VMI sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jį panaikinti ir įpareigoti centrinį mokesčių administratorių atnaujinti terminą skundui dėl Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo paduoti nėra teisinio pagrindo.

46III.

4712.

48Pareiškėja padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą patenkinti. Pareiškėja apeliaciniame skunde pakartoja argumentus, išdėstytus jos skunde, paduotame pirmosios instancijos teismui. Pareiškėja apeliaciniame skunde papildomai nurodo, kad:

4912.1.

50Pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir susiklosčiusias faktines aplinkybes bei netinkamai pritaikė įstatymo normas.

5112.2.

52Mokestinis patikrinimas buvo pradėtas 2013 m. rugsėjo 23 d., o užbaigtas tik po trijų metų, t. y. 2016 metais. Iš pareiškėjos atstovams pateiktos mokestinio patikrinimo bylos matyti, jog pareiškėja paaiškinimų Vilniaus AVMI neteikė nuo 2013 metų. Todėl tiek teismo, tiek VMI padarytos išvados, jog pareiškėja iki 2016 metų aktyviai dalyvavo mokestiniame patikrinime, yra nepagrįstos. Pareiškėja yra rusakalbė, nesinaudojanti nei kompiuteriu, nei internetine bankininkyste, kuri yra reikalinga prisijungiant prie VMI sistemos, pareiškėjai atlikti įvairius sandorius lietuvių kalba bei naudotis el. paštu padėdavo jos sūnus, tačiau jam patekus į įkalinimo įstaigą jos bendravimas kompiuteriu ir lietuvių kalba sudaryti sandorius bei komunikuoti su Vilniaus AVMI buvo apsunkintas. Mokestinio patikrinimo metu pareiškėją atstovavo advokatai, tačiau nei šioje byloje, nei mokestinio patikrinimo byloje nėra duomenų apie Vilniaus AVMI bandymą susisiekti su pareiškėją atstovaujančiais advokatais ir tokiu būdu įteikti Patikrinimo aktą ir Vilniaus AVMI sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo. Vilniaus AVMI, kaip valstybinei įstaigai, turėjo būti žinoma ir apie vykdomą ikiteisminį tyrimą, kuris buvo vykdomas pareiškėjos atžvilgiu bei per šioje byloje dalyvaujantį pareiškėjos gynėją informuoti apie vykdomą/baigtą mokestinį patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta didelė mokestinė nepriemoka.

5312.3.

54Šiuo atveju reiktų vadovautis ir protingumo principu. Visų pirma, reiktų atsižvelgti į tai, ko yra siekiama šiuo procesu, t. y. ar yra siekiama kaip įmanoma labiau sužlugdyti mokesčių mokėtoją (pareiškėją), ar yra norima nustatyti objektyvią tiesą, kuri galbūt gali būti nepalanki valstybės biudžetui. Antra, reikia įvertinti tai, kad mokestinio patikrinimo metu pareiškėjai buvo apskaičiuota didelė suma mokestinės nepriemokos ir su ja susijusių mokėtinų sumų. Todėl reiktų įvertinti tai, ar sveikas bei adekvatus asmuo tyčia ignoruotų mokestinį patikrinimą, o jį pabaigus nepriiminėtų mokesčių administratoriaus sprendimų, pagal kuriuos jam kyla prievolė susimokėti į valstybės biudžetą beveik milijoną eurų, juo labiau, kai mokesčių mokėtoja (pareiškėja) turi pagrindžiančius dokumentus, jog jai apskaičiuota mokestinė nepriemoka yra nepagrįsta ir turi būti naikintina. Trečia, yra akivaizdu, jog mokestinio patikrinimo metu padarytos išvados yra nepagrįstos ir neteisėtos, todėl laikantis protingumo, šalių lygiateisiškumo principų bei siekiant nustatyti objektyvią ir tikrąją tiesą šio byloje yra būtina atnaujinti terminą skundo pateikimui ir pradėti mokestinį ginčą.

5513.

56Pareiškėja 2020 m. sausio 22 d. teismui pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose iš esmės pakartojo savo poziciją, išdėstytą skunde pirmosios instancijos teismui ir apeliaciniame skunde.

5714.

58Pareiškėja 2020 m. sausio 22 d. teismui pateikė prašymą sustabdyti administracinės bylos Nr. eA-18-968/2020 nagrinėjimą iki kol bus priimtas galutinis ir neskundžiamas sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 1A-20-497/2020, nagrinėjamoje Vilniaus apygardos teisme. Pareiškėja atkreipė dėmesį į tai, kad paminėtoje baudžiamojoje byloje pareiškėja yra kaltinama dėl nusikalstamos veikos – neteisėto praturtėjimo padarymo. Baudžiamojoje byloje iš esmės yra nagrinėjamos tos pačios aplinkybės bei yra tiriamas analogiškas laikotarpis kaip ir buvo analizuojama atlikto mokestinio patikrinimo metu, kuris baigtas priėmus Patikrinimo aktą ir Vilniaus AVMI sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo.

5915.

60VMI atsiliepimu į pareiškėjos apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. VMI atsiliepime nurodo iš esmės tuos pačius argumentus išdėstytus atsiliepime į pareiškėjos skundą pirmosios instancijos teismui. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir motyvuotai išdėstė savo sprendimą. VMI taip pat pabrėžia, kad šio ginčo dalykas yra termino skundui paduoti atnaujinimas, todėl pareiškėjos pozicija dėl mokestinio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių vertinimo nėra šio ginčo dalykas ir nėra pagrindo dėl jų pasisakyti.

61Teisėjų kolegija

konstatuoja:

62IV.

6316.

64Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl VMI sprendimo, kuriuo centrinis mokesčių administratorius nusprendė neatnaujinti termino pareiškėjai paduoti skundą dėl Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjai, teisėtumo ir pagrįstumo.

6517.

66Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundą atmetė, konstatavęs, kad VMI ginčijamame sprendime pagrįstai nenustatė aplinkybių, sudarančių pagrindą atnaujinti pareiškėjai terminą skundui dėl Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo paduoti. Pareiškėja su tokia teismo pozicija nesutinka, o apeliacinį skundą iš esmės grindžia tais pačiais argumentais, kurie išdėstyti skunde pirmosios instancijos teismui. Pareiškėjos nuomone, teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, faktines aplinkybes ir netinkamai pritaikė teisės normas.

6718.

68Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalį, teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Nagrinėjamoje byloje nėra faktinio ir teisinio pagrindo nustatyti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir byloje esančių įrodymų pagrindu neteisingai nustatė aplinkybes, kurios turi bylai esminės reikšmės. Todėl teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis. Priimdamas ginčijamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, sprendime nuosekliai ir išsamiai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados. Teisėjų kolegija papildomai patikrinusi bylą sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvams ir jų nebekartoja, tačiau atsižvelgdama į pareiškėjos apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, juos papildo.

6919.

70Pareiškėja teigia, kad ji MAĮ 152 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą skundui centriniam mokesčių administratoriui dėl Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo paduoti praleido dėl to, kad šį sprendimą vietos mokesčių administratorius jai įteikė netinkamai.

7120.

72Dokumentų įteikimo mokesčių mokėtojui būdai yra nustatyti MAĮ 164 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį dokumentai mokesčių mokėtojui gali būti įteikiami tokiais būdais: 1) tiesiogiai įteikiant; 2) siunčiant registruotu laišku; 3) telekomunikacijų galiniais įrenginiais; 4) viešai paskelbiant. Pagal šio straipsnio 5 dalį, tais atvejais, kai dokumentų įteikti šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais būdais mokesčių mokėtojui neįmanoma (mokesčių mokėtojas (jo atstovas) nerandamas arba duomenų apie mokesčių mokėtojo adresą nėra atitinkamame registre), mokesčių administratorius Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje (www.vmi.lt) paskelbia pranešimą, kuriame mokesčių mokėtojui (jo atstovui) per nustatytą terminą (ne trumpesnį kaip 5 dienos nuo pranešimo paskelbimo dienos) pasiūloma atvykti pas mokesčių administratorių atsiimti atitinkamo dokumento šio straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu. Jeigu mokesčių mokėtojas per nustatytą terminą neatvyksta, dokumentas laikomas įteiktu minėto pranešimo paskelbimo Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje dieną. Šioje dalyje nurodytų procedūrų mokesčių administratorius neprivalo taikyti, jeigu mokesčių mokėtojui įteiktinas centrinio mokesčių administratoriaus sprendimas priimtas išnagrinėjus mokesčių mokėtojo skundą dėl vietos mokesčių administratoriaus priimto sprendimo.

7321.

74Bylos duomenys patvirtina, kad mokesčių administratoriui nepavyko pareiškėjai Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikti nei siunčiant registruotu laišku, nei telekomunikacijų galiniais įrenginiais mokesčių mokėtojos (pareiškėjos) nurodytu elektroninio pašto adresu. Mokesčių administratorius Vilniaus AVMI sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo pareiškėjai 2016 m. liepos 28 d. registruotąja pašto siunta (pašto korespondencija pašto įstaigai buvo įteikta 2016 m. liepos 29 d.) išsiuntė jam žinomu pareiškėjos adresu: ( - ), tačiau pašto siunta grąžinta atsakovui, kadangi netikslus adresas. Gyventojų registre taip pat nurodytas šis adresas. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja mokesčių administratoriui būtų nurodžiusi kitą adresą korespondencijai gauti, taip pat nėra duomenų, jog pareiškėja būtų prašiusi dokumentus siųsti jos atstovams. Be to, pareiškėja 2013 m. lapkričio 14 d. elektroniniu paštu informavo mokesčių administratorių, kad dėl užimtumo negali atvykti, todėl mokesčių administratoriaus prašė visus jai skirtus dokumentus siųsti į nurodytą elektroninį paštą (( - )), nes ši bendravimo forma priimtiniausia ir užtikrina operatyvumą (II t., b. l. 274). Vilniaus AVMI sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo pareiškėjai buvo siunčiamas taip pat el. paštu: ( - ), prašant patvirtinti jo gavimą (II t., b. l. 134), tačiau toks patvirtinimas negautas.

7522.

76Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, Nutarties 20 punkte nurodytas aplinkybes įvertinusi jos 19 punkte paminėto teisinio reguliavimo kontekste, sprendžia, kad vietos mokesčių administratorius, siekdamas pareiškėjai įteikti Vilniaus AVMI sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, tinkamai įgyvendino MAĮ 164 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą. Tai sudaro pakankamą pagrindą išvadai, kad nagrinėjamu atveju vietos mokesčių administratoriui buvo neįmanoma Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo pareiškėjai įteikti MAĮ 164 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytais būdais. Vadinasi, vietos mokesčių administratorius pagrįstai taikė MAĮ 164 straipsnio 5 dalį ir VMI interneto svetainėje (www.vmi.lt) 2016 m. rugpjūčio 2 d. paskelbė pranešimą (II t., b. l. 133), kuriame pareiškėjai pasiūlyta iki 2016 m. rugpjūčio 11 d. atvykti atsiimti Vilniaus AVMI sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo.

7723.

78Teismas kaip neįrodytus atmeta pareiškėjos rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus teiginius, kad pareiškėja negavo jai vietos mokesčių administratoriaus elektroniniu paštu (( - )) siųstų dokumentų, įskaitant Vilniaus AVMI sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, nes, jos teigimu, elektroninio pašto dėžutę jos vardu sukūrė ir administravo pareiškėją mokestinio tyrimo metu atstovavęs advokatas; šie teiginiai nepagrįsti jokiais įrodymais ir prieštarauja byloje surinktų įrodymų visetui bei pačios pareiškėjo ankstesniems paaiškinimams.

7924.

80Nustatyta, kad pareiškėja pas mokesčių administratorių per jo nustatytą terminą (t. y. iki 2016 m. rugpjūčio 11 d.) neatvyko. Vilniaus AVMI pareiškėjai apie Vilniaus AVMI sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo pranešė laikydamasi MAĮ 164 straipsnyje nustatytos tvarkos, todėl pagal šio straipsnio 5 dalį Vilniaus AVMI sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo laikomas įteiktu pareiškėjai 2016 m. rugpjūčio 2 d. (pranešimo paskelbimo VMI interneto svetainėje dieną) ir ši diena pripažintina MAĮ 152 straipsnio 1 dalyje nustatyto skundo padavimo termino eigos pradžia. Pareiškėja skundą centriniam mokesčių administratoriui padavė tik 2017 m. rugsėjo 11 d. (VMI gautas 2017 m. rugsėjo 14 d.), t. y. praleidusi MAĮ 152 straipsnio 1 dalyje nustatytą skundo padavimo terminą.

8125.

82Vadovaujantis MAĮ 152 straipsnio 3 dalimi, mokesčių mokėtojui, praleidusiam skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija pripažįsta svarbiomis, šis terminas minėtos institucijos sprendimu gali būti atnaujintas. Iš minėto teisinio reglamentavimo matyti, kad būtina sąlyga praleistam terminui atnaujinti yra tai, jog turi egzistuoti svarbios priežastys, kurios sutrukdė asmeniui nustatytu laiku paduoti skundą dėl atitinkamo mokesčių administratoriaus sprendimo (žr., pvz., LVAT 2017 m. gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2563-575/2017 ir kt.). LVAT praktikoje svarbios priežasties, dėl kurios praleistas skundo padavimo terminas, sąvoka aiškinama kaip apimanti tik išskirtines, objektyvias, nuo skundą paduodančio asmens valios nepriklausiusias aplinkybes (2018 m. birželio 28 d. nutartis administracinė byla Nr. A-1024-575/2018). Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, taip pat yra atsižvelgiama į svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat, ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą. Vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (žr., pvz., LVAT 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-757/2010, 2007 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-573/2007). Nepagristai atnaujinus terminus, gali būti pakenkta susiklosčiusiam teisinių santykių stabilumui, o nepagrįstai atsisakius terminą atnaujinti, gali būti užkirstas kelias į teisminę gynybą.

8326.

84Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, byloje nustatytas faktines aplinkybes įvertinusi Nutarties 19 punkte paminėto teisinio reguliavimo kontekste, vadovaudamasi teisingumo, protingumo kriterijais, pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad pareiškėja yra garbaus amžiaus, beveik nekalba lietuviškai, iki 2015 m. su mokesčių administratoriumi padėdavo bendrauti jos sūnus, kuris išversdavo visus tekstus, padėjo naudotis kompiuteriu bei elektroniniu paštu, tačiau nuo 2016 m. sausio mėn. atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, todėl ji prarado galimybę kontaktuoti su mokesčių administratoriumi elektroniniu paštu, objektyviai negalėjo sukliudyti pareiškėjai laiku pateikti skundą dėl Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo.

8527.

86Teisėjų kolegija papildomai pažymi, kad bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjos nepakankamas lietuvių kalbos mokėjimas nesutrukdė jai sudaryti įvairius sandorius, įskaitant didelės vertės nekilnojamojo turto pardavimo sandorius, lietuvių kalba, aktyviai dalyvauti mokestinio patikrinimo metu, t. y. teikti prašymus, paaiškinimus, rinkti dokumentus. Juolab, kad pareiškėja, negalėdama pati teisės aktų nustatytais terminais tinkamai realizuoti savo teisių, turėjo galimybę pasitelkti atstovą – kvalifikuotą teisininką, tačiau pareiškėja šia galimybe delsė pasinaudoti. Pareiškėja aktyvių veiksmų ėmėsi tik 2017 m., kai mokesčių administratorius jai pritaikė priverstinio išieškojimo priemones, ir šiuo atveju pareiškėjos senyvas amžius, pareiškėjos valstybinės kalbos nepakankamas mokėjimas nesutrukdė galimybės per įgaliotus asmenis kreiptis dėl galbūt pažeistų teisių gynimo. Kita vertus, pareiškėja, aktyviai dalyvaudama mokestinio patikrinimo procedūroje, neinformavo mokesčių administratoriaus, jog jai kilo kliūčių dėl jos dalyvavimo (atstovavimo) šiame procese. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo teisės aktų nustatytu terminu neginčijo dėl savo pačios nepakankamo rūpestingumo ir atidumo bei pasirinkto netinkamo elgesio modelio.

8728.

88Pasisakydama dėl pareiškėjos argumentų, susijusių su pareiškėjos sveikatos būkle, teisėjų kolegija papildomai pažymi, kad LVAT praktikoje laikomasi pozicijos, kad asmens liga pati savaime negali būti laikoma svarbia termino praleidimo priežastimi (žr., pvz., LVAT 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-586/2011, 2017 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA-6-662/2017, 2017 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-247-438/2017). Liga svarbia priežastimi termino atnaujinimui gali būti pripažinta tik tuo atveju, jeigu ji buvo tokio pobūdžio, jog ribojo asmens teises pačiam arba pasitelkus kitus asmenis nustatyta tvarka kreiptis į teismą, o byloje nėra įrodymų, patvirtinančių tokį pareiškėjos minimo jos negalavimo pobūdį. Šiuo aspektu pabrėžtina, kad iš byloje esančių medicininių dokumentų nustatyta, kad ginčo laikotarpiu pareiškėjai buvo teikiamos vienos dienos medicininės konsultacijos, atliekami tyrimai, taip pat kelias savaites truko pareiškėjos hospitalizacija bei reabilitacija, tačiau paminėtos aplinkybės, atsižvelgus į jų trukmę, nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti, kad pareiškėjos ligos (sveikatos būklė) ribojo jos galimybes pačiai arba per įgaliotus asmenis laiku kreiptis dėl galbūt pažeistų teisių gynimo.

8929.

90Atsakydama į Nutarties 12.2 punkte išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių vietos mokesčių administratoriaus bandymus MAĮ 164 straipsnyje nustatyta tvarka pareiškėjai įteikti Patikrinimo aktą ir Vilniaus AVMI sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja žinojo apie jos atžvilgiu atliekamą mokestinį patikrinimą. Byloje nėra jokių duomenų, kad ji mokestinį patikrinimą atlikusiam vietos mokesčių administratoriui būtų teikusi prašymą dėl informacijos apie mokestinį patikrinimo teikimo ar jo metu priimtų sprendimų įteikimo ne jai, o ją atstovaujantiems advokatams. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad tai, jog mokestinio patikrinimo metu vietos mokesčių administratorius Patikrinimo aktą ir Vilniaus AVMI sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikinėjo tiesiogiai pareiškėjai, nesudaro pagrindo atnaujinti terminą skundui dėl Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo pateikti.

9130.

92Pareiškėja, vadovaudamasi ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punktu, prašo sustabdyti administracinės bylos Nr. eA-18-968/2020 nagrinėjimą iki kol bus priimtas galutinis ir neskundžiamas sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 1A-20-497/2020.

9331.

94ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad teismas sustabdo bylos nagrinėjimą, kai negalima nagrinėti tos bylos, iki bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pareiškėja teisingai nurodo, kad sprendžiant, ar egzistuoja bylos sustabdymo pagrindas, LVAT praktikoje laikomasi nuostatos, kad administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas pagal ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punktą galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, egzistuoja prejudicinis ryšys. Toks ryšys yra tada, kai sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa prejudiciniais faktais kitoje byloje (žr., pvz., LVAT 2013 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS444-591/2013, 2014 m. liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-765/2014, 2019 m. gegužės 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-253-415/2019, 2019 m. gruodžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-751-502/2019). Prejudicinis bylų ryšys iš esmės reiškia, kad administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje, baudžiamojoje ar administracinėje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybės, kurių nenustačius konkrečios administracinės bylos nagrinėjimas būtų neįmanomas. Bylos nagrinėjimo negalimumas reiškia, kad kitoje byloje priimtame teismo sprendime gali būti nustatyti faktai, kurie iš naujo nebus įrodinėjami, tačiau vien tai, kad bylos yra tarpusavyje susijusios, nesudaro pagrindo taikyti ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, jei administracinis teismas turi galimybių pats išspręsti bylai reikšmingus klausimus ir visapusiškai įvertinti ginčijamo akto teisėtumą (žr., pvz., LVAT 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-2159/2011, 2019 m. gegužės 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-336-520/2019, 2019 m. gruodžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-751-502/2019). Be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami administracinio proceso tikslai (ABTĮ 11 straipsnis).

9532.

96Teisėjų kolegija pabrėžia, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje yra sprendžiama dėl VMI 2017 m. spalio 17 d. sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Ginčijamu sprendimu centrinis mokesčių administratorius, konstatavęs, kad nėra svarbių priežasčių netenkino pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą skundui pateikti dėl Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo paduoti. Taigi šioje administracinėje byloje nėra vertinamas Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo pagrįstumas bei teisėtumas. Įvertinusi nustatytas aplinkybes, ginčo pagrindą ir dalyką nagrinėjamoje administracinėje byloje ir pareiškėjos nurodytoje baudžiamojoje byloje Nr. 1A-20-497/2020, teisėjų kolegija neturi pagrindo išvadai, kad baudžiamojoje byloje Nr. 1A-20-497/2020 bus nustatytos konkrečios prejudicinės aplinkybės, reikšmingos šiai administracinei bylai. Todėl nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo tenkinti pareiškėjos 2020 m. sausio 21 d. prašymo sustabdyti administracinės bylos Nr. eA-18-968/2020 nagrinėjimą iki kol bus priimtas galutinis ir neskundžiamas procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 1A-20-497/2020.

9733.

98Teisėjų kolegija, įvertinusi visumą byloje nustatytų aplinkybių, atsižvelgusi į pareiškėjos nurodytas skundo dėl Vilniaus AVMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo padavimo termino praleidimo priežastis, sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog VMI 2017 m. spalio 17 d. sprendimu pagrįstai pareiškėjos nurodytų skundo padavimo termino praleidimo priežasčių nepripažino svarbiomis ir nepriklausančiomis nuo jos valios bei sudarančiomis pagrindą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, todėl pagrįstai ir teisėtai pareiškėjos skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiai mokesčių mokėtojai. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjos skundą, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti pareiškėjos apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo. Todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjos apeliacinis skundas atmetamas.

99Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

100Pareiškėjos L. M. apeliacinį skundą atmesti.

101Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

102Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėja padavė teismui skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti... 7. 2.... 8. Pareiškėja skunde nurodė, kad:... 9. 2.1.... 10. Vilniaus AVMI atliko jos mokestinį patikrinimą, kuris buvo baigtas 2016 m.... 11. 2.2.... 12. VMI pareiškėjos prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą išnagrinėjo... 13. 2.3.... 14. Pareiškėja yra senyvo amžiaus ir prastos sveikatos. Mokestinio patikrinimo... 15. 2.4.... 16. Pareiškėja, siekdama apskųsti patį procesą, o ne konkretų dokumentą,... 17. 2.5.... 18. MAĮ 164 straipsnio 2 dalyje imperatyviai įtvirtinta, jog tiesioginio... 19. 2.6.... 20. Nors VMI sprendime nurodo, kad pareiškėjos ligos nekliudė jai sudaryti... 21. 2.7.... 22. Esminė individualaus administracinio akto pagrįstumo sąlyga – turi būti... 23. 3.... 24. Atsakovas VMI atsiliepimu į pareiškėjos skundą prašė skundą atmesti.... 25. 3.1.... 26. Pareiškėja 2017 m. rugsėjo 11 d. pateikė prašymą atnaujinti terminą... 27. 3.2.... 28. Šiuo atveju VMI, atlikusi pareiškėjos mokestinio proceso tyrimą, Nustatė... 29. II.... 30. 4.... 31. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 30 d. sprendimu... 32. 5.... 33. Teismas nustatė, kad Vilniaus AVMI 2016 m. liepos 26 d. sprendimu dėl... 34. 6.... 35. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi MAĮ 152 straipsnio 1, 5 dalimis, 164... 36. 7.... 37. Teismas pažymėjo, kad atliekant mokestinį patikrinimą mokesčių... 38. 8.... 39. Teismas nurodė, kad byloje duomenų apie tikslią Vilniaus AVMI sprendimo dėl... 40. 9.... 41. Teismas, įvertinęs, kad registruota pašto korespondencija pašto įstaigai... 42. 10.... 43. Teismas nurodė, kad MAĮ 152 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog mokesčių... 44. 11.... 45. Teismas nurodė, kad pareiškėjos nurodyta aplinkybė dėl jos teisės būti... 46. III.... 47. 12.... 48. Pareiškėja padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 49. 12.1.... 50. Pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą netinkamai įvertino byloje... 51. 12.2.... 52. Mokestinis patikrinimas buvo pradėtas 2013 m. rugsėjo 23 d., o užbaigtas tik... 53. 12.3.... 54. Šiuo atveju reiktų vadovautis ir protingumo principu. Visų pirma, reiktų... 55. 13.... 56. Pareiškėja 2020 m. sausio 22 d. teismui pateikė papildomus paaiškinimus,... 57. 14.... 58. Pareiškėja 2020 m. sausio 22 d. teismui pateikė prašymą sustabdyti... 59. 15.... 60. VMI atsiliepimu į pareiškėjos apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 61. Teisėjų kolegija... 62. IV.... 63. 16.... 64. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl VMI sprendimo, kuriuo centrinis... 65. 17.... 66. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundą atmetė, konstatavęs, kad... 67. 18.... 68. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ABTĮ 56... 69. 19.... 70. Pareiškėja teigia, kad ji MAĮ 152 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų... 71. 20.... 72. Dokumentų įteikimo mokesčių mokėtojui būdai yra nustatyti MAĮ 164... 73. 21.... 74. Bylos duomenys patvirtina, kad mokesčių administratoriui nepavyko... 75. 22.... 76. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, Nutarties 20 punkte... 77. 23.... 78. Teismas kaip neįrodytus atmeta pareiškėjos rašytiniuose paaiškinimuose... 79. 24.... 80. Nustatyta, kad pareiškėja pas mokesčių administratorių per jo nustatytą... 81. 25.... 82. Vadovaujantis MAĮ 152 straipsnio 3 dalimi, mokesčių mokėtojui, praleidusiam... 83. 26.... 84. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, byloje nustatytas faktines aplinkybes... 85. 27.... 86. Teisėjų kolegija papildomai pažymi, kad bylos duomenimis nustatyta, jog... 87. 28.... 88. Pasisakydama dėl pareiškėjos argumentų, susijusių su pareiškėjos... 89. 29.... 90. Atsakydama į Nutarties 12.2 punkte išdėstytus argumentus, apeliacinės... 91. 30.... 92. Pareiškėja, vadovaudamasi ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punktu, prašo... 93. 31.... 94. ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad teismas sustabdo bylos... 95. 32.... 96. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje yra... 97. 33.... 98. Teisėjų kolegija, įvertinusi visumą byloje nustatytų aplinkybių,... 99. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 100. Pareiškėjos L. M. apeliacinį skundą atmesti.... 101. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 30 d. sprendimą... 102. Nutartis neskundžiama....