Byla AS-247-438/2017
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Romano Klišausko (pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. B. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas E. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – ir VMI) 2015 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. 68-76, Klaipėdos apskrities VMI 2015 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. FR0682-44. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo skundui dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Komisija) 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. S-246(7-244/2015) paduoti.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 12 d. nutartimi pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti netenkino ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

7Teismas nustatė, kad, pareiškėjo teigimu, 2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas pareiškėjui buvo įteiktas 2016 m. liepos 19 d., o nuo 2016 m. liepos 15 d. jis buvo hospitalizuotas, kur jam buvo atlikta širdies operacija ir pareiškėjas klinikoje buvo gydomas daugiau nei tris mėnesius, o tai, pareiškėjo teigimu, nulėmė galimybę kreiptis su prašymu dėl termino atnaujinimo. Kaip nurodyta Komisijos sprendime, skundas dėl šio sprendimo administraciniam teismui turėtų būti paduotas per 20 dienų po Komisijos sprendimo gavimo. Kaip nurodė pareiškėjas, Komisijos sprendimas buvo gautas 2016 m. liepos 19 d., vadinasi, teismo vertinimu, skundas teismui turėjo būti paduotas iki 2016 m. rugpjūčio 8 d. Pareiškėjas skundą teismui pateikė 2016 m. spalio 20 d. Teismas nustatė, kad pareiškėjas buvo hospitalizuotas 2016 m. liepos 15 d., išrašymo iš ligoninės data – 2016 m. liepos 26 d., taigi, klinikoje pareiškėjas gydėsi 12 parų (pareiškėjo teigimu klinikoje buvo gydomas tris mėnesius). Daugiau įrodymų apie tai, kad pareiškėjas iki skundo pateikimo teismui buvo gydomas klinikoje nėra pateikta. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus Pažyma apie išduotus nedarbingumo pažymėjimus patvirtino, kad pareiškėjui laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 26 d. iki 2016 m. rugsėjo 22 d. buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai. Šiuo aspektu teismas pažymėjo, kad, nors asmens liga, ribojanti asmens veiksmų laisvę, valią, ir pan., paprastai laikytina objektyvaus pobūdžio aplinkybe, nepriklausančia nuo asmens valios, tačiau, sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, taip pat yra atsižvelgiama į svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat, ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą. Teismas nurodė, kad pareiškėjas iš klinikos buvo išleistas 2016 m. liepos 26 d., todėl net ir nedarbingumo laikotarpiu (2 mėnesius iki 2016 m. rugsėjo 22 d.), vėliau dar vieną mėnesį iki skundo teismui pateikimo, turėjo stengtis savo pažeistas teises ginti per kuo trumpesnį laiką. Teismas pabrėžė, jog procesas negali būti begalinis, todėl toks ilgas pareiškėjo nesikreipimas į teismą (beveik 3 mėn. po išėjimo iš klinikos) nesudaro pagrindo praleisto termino vertinti kaip protingo. Pareiškėjas nepateikė jokių argumentų, kas pareiškėjui sutrukdė parengti skundą dėl Komisijos sprendimo neteisėtumo ir kreiptis teisinės gynybos jam būnant jau išleistam iš klinikos. Pareiškėjas šiuo aspektu tik nurodė, kad klinikoje buvo gydomas tris mėnesius. Taigi pareiškėjo nurodytas argumentas nelaikytinas pakankamai įtikinamu, kuris galėtų būti pripažintas svarbia termino paduoti skundą teismui praleidimo priežastimi.

8Pareiškėjas tai pat nurodė, kad reikšminga yra tai, jog vyko susirašinėjimas su AB „Lietuvos paštas“, o pareiškėjas, neturėdamas įrodymų, kuriais galėtų pagrįsti aplinkybes dėl termino praleidimo, negalėjo pateikti prašymo dėl termino atnaujinimo. Šiuo aspektu teismas pažymėjo, kad šios aplinkybės galbūt turėtų reikšmės teikiant skundą Komisijai ir prašant atnaujinti terminą skundui dėl Inspekcijos 2015 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 68-76 pateikti, tačiau šiuo atveju sprendžiamas klausimas dėl termino atnaujinimo Komisijos sprendimui apskųsti, todėl šios pareiškėjo nurodytos aplinkybės teismo nelaikytos reikšmingomis.

9II.

10Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

11Pareiškėjas yra įsitikinęs, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino į pateiktų sveikatos dokumentų esmę, šiuos dokumentus vertino formaliai, nesivadovavo protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Akcentuoja, kad dėl koronarinės širdies ligos pacientas praranda psichinį stabilumą, jaučia nuolatinį nuovargį, kraujo spaudimo skirtumus, jam atsiranda neritmiškas širdies plakimas ir skausmas krūtinėje. Tvirtina, kad būtent šios aplinkybės sutrukdė skundą teismui pateikti laiku.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė atnaujinti pareiškėjo E. B. praleistą terminą skundui pateikti ir skundą priimti, teisėtumas ir pagrįstumas.

15Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 3 dalis nustato, kad skundas teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po centrinio mokesčių administratoriaus arba Mokestinių ginčų komisijos sprendimo įteikimo dienos.

16Pagal bylos duomenis nustatyta, kad siekiamą apskųsti Komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimą Nr. S-246(7-244/2015) pareiškėjas gavo laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 14 d. (spaudas ant voko, b. l. 78) iki 2016 m. liepos 19 d. (pareiškėjo nurodoma data, b. l. 77). Atsižvelgus į tai, vėliausia data skundui dėl Komisijos sprendimo pateikti – 2016 m. rugpjūčio 8 d. Pareiškėjas į teismą su skundu kreipėsi 2016 m. spalio 20 d. – t. y. šį terminą praleidęs beveik 3 mėnesiais.

17Asmens prašymu teismas praleistą terminą kreiptis į tesimą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino skundui paduoti praleidimo priežastimis šios teisės normos prasme laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios jo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008). Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006).

18Pareiškėjas nurodė, kad nuo 2016 m. liepos 15 d. jis buvo hospitalizuotas dėl koronarinės širdies ligos, vėliau jautėsi itin prastai, kas, pareiškėjo tvirtinimu, užkirto kelią į teismą su skundu kreiptis laiku.

19Pažymėtina, kad terminas skundui paduoti dėl ligos gali būti atnaujinamas tik tokiu atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, jog ji apriboja pareiškėjo galimybės pačiam arba per įgaliotus asmenis laiku kreiptis į teismą nustatyta tvarka, siekiant apginti galimai pažeistas jo teises (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-661/2011).

20Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pagal pareiškėjo į bylą pateiktus duomenis nustatė, kad pareiškėjas buvo hospitalizuotas nuo 2016 m. liepos 15 d. iki 2016 m. liepos 26 d. Nuo 2016 m. liepos 15 d. 2016 m. rugsėjo 22 d. pareiškėjui buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, nuo 2016 m. liepos 26 d. iki 2016 m. rugsėjo 22 d. buvo išleistas gydytis namo.

21Pareiškėjo byloje pateikti įrodymai neginčytinai patvirtinta pareiškėjo ligą, tačiau pati savaime ligos aplinkybė nesudaro pagrindo pripažinti, kad terminas skundui paduoti praleistas dėl objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių priežasčių. Kaip matyti, pareiškėjas 2016 m. liepos 26 d. buvo išleistas gydytis namuose, 2016 m. rugsėjo 22 d. nedarbingumo pažymėjimas pareiškėjui jau nebuvo išduotas, tačiau pareiškėjas į teismą kreipėsi tik 2016 m. spalio 20 d. – t. y. nuo nedarbingumo pabaigos praėjus beveik mėnesiui. Priežasčių, kodėl buvo uždelsta su skundu kreiptis į teismą tiek ilgai (taip pat – per įgaliotą atstovą), pareiškėjas nenurodė, nors su liga susijusios aplinkybės, vadovaujantis medicininiais pareiškėjo dokumentais, pareiškėjui nebetrukdė – pareiškėjas buvo darbingas.

22Vadovaudamasi šiomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta priežasčių, kurios objektyviai sutrukdė pareiškėjui kreiptis į teismą per įmanomai trumpiausią laiką nuo aplinkybių, susijusių su pareiškėjo liga, išnykimo. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo E. B. atskirąjį skundą atmesti.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas E. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 12 d. nutartimi... 7. Teismas nustatė, kad, pareiškėjo teigimu, 2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos... 8. Pareiškėjas tai pat nurodė, kad reikšminga yra tai, jog vyko... 9. II.... 10. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 11. Pareiškėjas yra įsitikinęs, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016... 15. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 3 dalis... 16. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad siekiamą apskųsti Komisijos 2015 m.... 17. Asmens prašymu teismas praleistą terminą kreiptis į tesimą gali... 18. Pareiškėjas nurodė, kad nuo 2016 m. liepos 15 d. jis buvo hospitalizuotas... 19. Pažymėtina, kad terminas skundui paduoti dėl ligos gali būti atnaujinamas... 20. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pagal pareiškėjo į bylą pateiktus... 21. Pareiškėjo byloje pateikti įrodymai neginčytinai patvirtinta pareiškėjo... 22. Vadovaudamasi šiomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Pareiškėjo E. B. atskirąjį skundą atmesti.... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 12 d. nutartį... 26. Nutartis neskundžiama....