Byla I-1764-561/2009

1

2

3Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Nijolės Šidagienės bei Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams J. K. ir S. R., atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei J. Mickevičienei, atsakovės Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovei I. Šapokaitei, trečiajam suinteresuotajam asmeniui V. R., vertėjai V. Marčiulionienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos Č. K. skundą atsakovėms Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl įsakymo ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5pareiškėja Č. K. su skundu kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus 2008-05-23 įsakymą Nr. 30-1063 ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (toliau – Administracija) suformuoti prie pareiškėjos nuosavybės teise priklausančių statinių, esančių ( - ), Vilniuje, žemės sklypą, kurio plotas ir ribos atitiktų pareiškėjos Č. K. naudojamą žemės sklypą; 2) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-03-26 sprendimą Nr. 2.4-01-7021 ir įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją (toliau – VAVA) atkurti Č. K. nuosavybės teises, grąžinant jai visą faktiškai naudojamą žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniuje.

6Savo reikalavimus Č. K. pagrindė tuo, kad pretenduoja atkurti nuosavybės teises į jos tėvo V. R. nuosavybės teise turėtą žemę (1,1471 ha), esančią ( - ), Vilniuje. Šiuo metu Č. K. yra apie 2500 kv. m. namų valdos, esančios ( - ), Vilniuje, savininkė ir nori susigrąžinti prie jai nuosavybės teise priklausančių statinių naudojamą žemę. Administracijos direktorius atsisako suformuoti visą naudojamą žemės sklypą prie Č. K. nuosavybės teise priklausančių statinių.

7Č. K. nurodė, kad 2009-03-26 VAVA priėmė sprendimą Nr. 2.4-01-7021 (toliau – Sprendimas) dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste, kuriuo grąžino Č. K. 0,2000 ha dydžio naudojamą namų valdos sklypą. Č. K. su Sprendimu nesutinka, nes grąžinant žemę buvo netinkamai įvertintas faktiškai jos naudojamas namų valdos plotas. Toks VAVA Sprendimas pažeidžia pareiškėjos Č. K. teises ir interesus. Č. K. nesutinka su VAVA argumentais, kad viso jos naudojamo žemės sklypo grąžinti negalima dėl to, jog dalis sklypo priskiriama miškams. Pažymėjo, kad Valstybinė miškotvarkos tarnyba, išnagrinėjusi jos 2009-03-28 prašymą, atliko Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimą vietoje ir nustatė, kad Vilniaus miesto miškų Valakupių girininkijos 36 kvartalo 12 taksacinio sklypo duomenys yra tikslintini išjungiant iš miško žemės sklypo dalį, neatitinkančią miškui keliamų reikalavimų bei įtraukiant naujai inventorizuotą plotą ir paaiškino, kad bus siūloma Aplinkos ministerijai patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotų schemą. Č. K. manymu, iš pateiktų duomenų matyti, jog nėra jokių faktinių duomenų, patvirtinančių, kad žemės sklypo dalis, į kurią ji pretenduoja, gali būti laikoma valstybės išperkama žeme, be to, žemė yra laisva (neužstatyta), todėl nėra jokių kliūčių suformuoti visą (2500 kv. m.) jai grąžintiną žemės sklypą, o ne jo dalį (2000 kv. m.), kaip nuspręsta Sprendime.

8Č. K. pabrėžė, kad ginčijamo Sprendimo sudedamoji dalis yra Administracijos direktoriaus 2008-05-23 įsakymas Nr. 30-1063 (toliau – Įsakymas), kuriuo buvo nustatyti kitos paskirties naudojamos namų valdos sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, duomenys, plotas ir ribos. Įsakymas iš dalies turi būti pakeistas, nes jame neteisingai buvo nustatyti naudojami namų valdos sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, plotas ir ribos. Pagal Įsakymo 1 punktą minėto sklypo plotas yra 2000 kv. m., nors iš tikrųjų naudojamas sklypo plotas yra 2500 kv. m.. Č. K. mano, kad nepraleido Įsakymo apskundimo termino, nes teisinės pasekmės Č. K. atsirado tik VAVA priėmus ginčijamą Sprendimą. Tačiau, jei teismas laikys, kad Č. K. praleido terminą Įsakymui apskųsti, prašo terminą atnaujinti, nes terminą Č. K. praleido dėl svarbių priežasčių. Svarbiomis priežastimis pareiškėja įvardino sveikatos problemas (ji yra neįgali, netektas darbingumas – 60 procentų). Dėl ligos, išsilavinimo stokos bei lietuvių kalbos nesupratimo Č. K. negalėjo suprasti Įsakymo esmės nei pasekmių, kurias jis sukelia. Be to, dėl savo ligos negalėjo laiku kreiptis į advokatą.

9Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos Č. K. atstovai patvirtino skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti.

10Atsakovė Administracija atsiliepime į pareiškėjos Č. K. skundą su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė skundą atmesti, paaiškindama, kad Č. K. skundas nepagrįstas jokiais objektyviais, tinkamais ir leistinais įrodymais bei teisiniais argumentais.

11Administracija nurodė, kad Č. K. 2008-11-07 jai pateikė ginčijamo Įsakymo nuorašą su prašymu iš naujo peržiūrėti sklypo, esančio ( - ), ribas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Č. K. praleido įstatymo nustatytą 1 mėnesio terminą skundui dėl Įsakymo paduoti, o terminas skundui paduoti neturi būti atnaujintas, nes Č. K. liga (neįgalumas) nelaikytinas svarbia termino praleidimo priežastimi. Č. K. prašymas dėl termino atnaujinimo galėtų būti patenkintas tik konstatavus objektyvias, nuo pareiškėjos valios nepriklausančias aplinkybes, sutrukdžiusias jai įstatymo nustatytais terminais įgyvendinti savo teises ir pareigas. Tuo tarpu Č. K. nepateikė jokių neginčijamų įrodymų, kurie patvirtintų, kad ji nepraleido įstatymo numatyto 1 mėnesio termino, todėl terminas buvo praleistas ne dėl svarbios priežasties, o dėl pačios Č. K. nerūpestingumo.

12Administracija pabrėžė, kad pareiškėjos Č. K. prašymas įpareigoti Administraciją suformuoti naudojamą, prie jai nuosavybės teise priklausančių statinių, esančių ( - ), žemės sklypą, kurio plotas ir ribos atitiktų jos naudojamą žemės sklypą, yra nepagrįstas. Paaiškino, kad Administracijos direktorius ginčijamu Įsakymu patvirtino 2000 kv. m. ploto kitos paskirties namų valdos žemės sklypą Č. K. nuosavybės teise priklausančių statinių eksploatavimui. Pareiškėjai buvo suformuotas racionalaus dydžio žemės sklypas, atsižvelgiant į esamas galimybes. Vilniaus apskrities viršininkas, gavęs Administracijos direktoriaus pasiūlymą dėl pilietei Č. K. suteikiamo žemės sklypo ploto ir ribų, ginčijamu Sprendimu atkūrė Č. K. nuosavybės teises į 2000 kv. m. ploto žemės sklypą. Todėl jau vien šiuo pagrindu pareiškėjos Č. K. prašymas turi būti atmestas, nes ji prašo teismo įgyvendinti tai, kas jau įgyvendinta (įvykdyta). Antra, pareiškėja abstrakčiai formuluoja, kokiu būdu Įsakymu yra pažeidžiamos jos teisės, t.y. ji nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių skundo teiginius, kad žemė yra laisva ir negali būti išperkama valstybės, nei apie pareigą suformuoti pareiškėjos prašomo dydžio sklypą. Priešingai, nesuprantama, ką pareiškėja įvardija laisvu žemės sklypu, nes pareiškėjos sklypas iš šiaurinės, rytinės ir vakarinės pusės ribojasi su jau suformuotais kitais sklypais, o iš pietinės pusės sklypas negali būti formuojamas, nes yra valstybinės reikšmės miško teritorija, kuri laikytina užimta ir išperkama valstybės.

13Administracija pažymėjo, kad neturi būti vertinami Č. K. skundo argumentai dėl faktinio sklypo naudojimo, nes teismų praktikoje suformuota nuostata, jog faktinis daikto naudojimas nėra reikšminga aplinkybė formuojant žemės sklypus, gražinant juos natūra pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (toliau – Atkūrimo įstatymas). Akcentavo, kad formuojant natūra grąžintinus žemės sklypus reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – Taisyklės) 5 punktu, kuris nurodo, pagal kokius dokumentus ir kokios apimties turi būti formuojami žemės sklypai nuosavybės teisių atkūrimui. Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, darytina išvada, kad 2000 kv. m. ploto žemės sklypas buvo suformuotas teisėtai ir nėra jokio teisinio pagrindo formuoti dar kartą sklypą prie pareiškėjai Č. K. nuosavybės teise priklausančių statinių, nes toks sklypas jau yra suformuotas. Č. K. neginčijo suformuoto gražinimui natūra žemės sklypo ploto ir ribų, todėl laikytina, kad ji sutiko su Įsakymu patvirtintomis žemės sklypo ribomis ir plotu.

14Administracija nurodė, jog nesutinka su Č. K. skundo argumentais, kad dalis jos naudojamo žemės sklypo nepagrįstai priskirta valstybiniams miškams ir turi būti jai grąžinta. Pažymėjo, kad dėl miško priskyrimo valstybinės reikšmės miškams sprendžia ne Valstybinė miškotvarkos tarnyba, kaip kad nurodo Č. K., o Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Informavo, kad valstybinės reikšmės miškų plotai buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154. Todėl Administracijos direktorius, formuodamas sklypus nuosavybės teisių atkūrimui, privalo vadovautis minėtu nutarimu bei Miškų valstybės kadastre nurodytų valstybinės reikšmės miškų plotų schemomis ir negali formuoti sklypų nuosavybės teisių atkūrimui tose teritorijose, kurios Vyriausybės nutarimu patvirtintos kaip valstybinės reikšmės miškų plotai. Kadangi tik 1997-10-23 Vyriausybės nutarimo Nr. 1154 atitinkami pakeitimai galėtų pagrįsti, kad Č. K. prašomo dydžio žemės sklypo plotas nebepatenka į valstybinio miško teritoriją, Administracijos direktoriaus Įsakymas priimtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, yra teisėtas, pagrįstas ir negali būti naikinamas. Įsakymas nepažeidė jokių Č. K. teisių ar teisėtų interesų, todėl Č. K. prašymas dėl naujo sklypo suformavimo taip pat negali būti tenkinamas.

15Teisminio nagrinėjimo metu Administracijos atstovė nesutiko su Č. K. skundu ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, palaikydama argumentus, išdėstytus atsiliepime į skundą.

16Atsakovė VAVA atsiliepime į pareiškėjos Č. K. skundą su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė skundą atmesti, paaiškindama, kad nuosavybės teisių atkūrimo procese VAVA ir Administracija bendradarbiauja, bet nėra pavaldžios viena kitai. Atsižvelgiant į nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, grąžintinų žemės sklypų ribas nustato savivaldybė. Šiuo atveju VAVA, matydama, kad Č. K. išreiškė sutikimą su suformuoto žemės sklypo ribomis (pasirašė tiksliųjų kadastrinių matavimų plane, žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akte) bei esant tinkamiems dokumentams nuosavybės teisių atkūrimui, neturėjo pagrindo nepriimti sprendimo atkurti nuosavybės teises. Tik Č. K. nuginčijus Administracijos direktoriaus Įsakymą, VAVA turės pagrindą pakeisti Sprendimą, kuriame nuspręsta atkurti Č. K. nuosavybės teises į 0,2000 ha namų valdos žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniuje.

17Teisminio nagrinėjimo metu VAVA atstovė su Č. K. skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti, remiantis argumentais, išdėstytais atsiliepime.

18Tretysis suinteresuotasis asmuo V. R. atsiliepime į pareiškėjos Č. K. skundą su skundo reikalavimais sutiko ir prašė skundą tenkinti.

19Teisminio nagrinėjimo metu tretysis suinteresuotasis asmuo V. R. prašė Č. K. skundą tenkinti.

20Byloje kilęs ginčas, ar Administracijos direktoriaus 2008-05-23 įsakymas Nr. 30-1063, kuriuo buvo nustatyti pareiškėjos Č. K. naudojamos kitos paskirties namų valdos sklypo ( - ), Vilniuje, duomenys ir VAVA 2009-03-26 sprendimas Nr. 2.4-01-7021, kuriuo Č. K. grąžinta 0,2000 ha dydžio namų valdos žemės sklypas ( - ), Vilniuje, yra teisėti ir pagrįsti. Spręstina, ar pagrįstai pareiškėja Č. K. skunde tvirtina, kad Sprendimu jai turėjo būti grąžintos nuosavybės teisės ne į 0,2000 ha, o į 0,2500 ha namų valdos žemės sklypą ( - ), Vilniuje.

21Byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad iš savo tėvo V. R. Č. K. paveldėjo gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus, esančius 2747 kv. m. žemės sklype ( - ), Vilniuje (b. l. 59). Č. K., vadovaudamasi Atkūrimo įstatymo nuostatomis, kreipėsi į VAVA su prašymu atkurti nuosavybės teises į jos tėvo V. R. nuosavybės teise turėtą žemę. Administracijos direktorius 2008-05-23 priėmė įsakymą Nr. 30-1063, kuriuo, vadovaudamasis Atkūrimo įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų” (toliau – Tvarka) bei atsižvelgdamas į atliktus žemės sklypo kadastrinius matavimus, nustatė kitos paskirties namų valdos sklypo ( - ), duomenis: plotą – 2000 kv. m. ir ribas, taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo”, naudojimo pobūdį, ir kt. (b. l. 8-9). VAVA, atižvelgdama į Administracijos direktoriaus Įsakyme nustatytus duomenis, 2009-03-26 priėmė sprendimą Nr. 2.4-01-7021, kuriuo atkūrė pilietei Č. K. nuosavybės teises į nekilnojamojo turto dalį – 0,2000 ha žemės, esančios ( - ), Vilniuje, grąžinant ją natūra (b. l. 10). Pareiškėja Č. K. nesutinka su Įsakymu ir Sprendimu, nes mano, kad jai turi būti grąžintas visas jos naudojamas namų valdos žemės sklypas, kurį sudaro 2500 kv. m., o ne jo dalis (2000 kv. m.), kuri buvo grąžinta Sprendimu.

22Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 str. 1 dalį skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

23Teismas nustatė, kad pareiškėjos Č. K. skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui paštu išsiųstas 2009-05-05 (pašto spaudas ant voko, b. l. 19), teisme gautas 2009-05-06 ir, nesant objektyvių duomenų, kad terminas skundui paduoti gali būti praleistas, skundas dėl Įsakymo ir Sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus buvo priimtas nagrinėti teisme Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-05-25 nutartimi (b. l. 1).

24Objektyviai ir visapusiškai teisminio nagrinėjimo metu ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad Č. K. praleido terminą skundui dėl Įsakymo panaikinimo paduoti, nes byloje yra neginčytinų bei objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad apie 2008-05-23 priimtą Įsakymą pareiškėja Č. K. žinojo daug anksčiau, nei teismui išsiuntė skundą. Nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybėje dar 2008-11-07 buvo gautas Č. K. prašymas iš naujo peržiūrėti jai priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, ribas, nes Č. K. nesutiko su esamu ribų nustatymu (b. l. 35). Iš to, kas išdėstyta, akivaizdu, kad apie ginčijamą Įsakymą pareiškėja Č. K. žinojo jau 2008-11-07, tačiau į teismą dėl šio Įsakymo panaikinimo kreipėsi tik 2009-05-05, t.y. praėjus daugiau nei pusei metų, todėl teismas daro išvadą, kad Č. K. praleido ABTĮ nustatytą vieno mėnesio terminą skundui dėl Įsakymo panaikinimo paduoti.

25Teismas daro išvadą, kad atmestini yra pareiškėjos Č. K. argumentai, kurių pagrindu ji prašo atnaujinti terminą skundui dėl Įsakymo paduoti. Č. K. skunde nurodytos svarbios termino praleidimo priežastys – rimtos sveikatos problemos, neįgalumas, išsilavinimo stoka, lietuvių kalbos nemokėjimas – šiuo atveju nelaikytinos svarbiomis, objektyviomis, nuo pareiškėjos valios nepriklausančiomis priežastimis, kurios galėtų būti pagrindu terminui atnaujinti. Pareiškėja Č. K. nepateikė teismui įrodymų, kurie patvirtintų, kad jos neįgalumas (liga) ar kitos skunde nurodytos priežastys sutrukdė jai laiku kreiptis į teismą. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos Č. K. atstovė paaiškino, kad invalidumas pareiškėjai Č. K. nustatytas 2002 metais dėl problemų su koja. Iš to, kas išdėstyta, akivaizdu, kad neįgalumas, lietuvių kalbos nemokėjimas ar teisinis neišprusimas vienodai pareiškėjai Č. K. galėjo trukdyti tiek tada, kai ji sužinojo apie priimtą ginčijamą Įsakymą, tiek tada, kai ji kreipėsi į teismą. Pareiškėja Č. K. nepateikė teismui konkrečių įrodymų, kad tuo laikotarpiu, kada įstatymas jai suteikė teisę, kreiptis į teismą dėl Įsakymo panaikinimo ji negalėjo ir nepaaiškino, kuo jos būklė pagerėjo tada, kai vis tik nusprendė kreiptis į teismą.

26Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 6 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja, kad skundas buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą.

27Išsamiai ir nešališkai ištyrus byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos Č. K. skundas dalyje dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-05-23 įsakymą Nr. 30-1063 ir įpareigoti Administraciją suformuoti prie pareiškėjos Č. K. nuosavybės teise priklausančių statinių, esančių ( - ), Vilniuje, žemės sklypą, kurio plotas ir ribos atitiktų pareiškėjos naudojamą žemės sklypą, yra paduotas teismui praleidus terminą šiam skundui paduoti (ginčijamas sprendimas priimtas 2008-05-23, apie priimtą sprendimą pareiškėja Č. K. žinojo jau 2008-11-07, o į teismą kreipėsi tik 2009-05-05). Kadangi svarbių priežasčių, dėl kurių minėtas terminas skundui paduoti galėtų būti atnaujintas, teismas nenustatė, administracinė byla pagal pareiškėjos Č. K. skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-05-23 įsakymo Nr. 30-1063 panaikinimo ir įpareigojimo suformuoti prie pareiškėjos nuosavybės teise priklausančių statinių, esančių ( - ), Vilniuje, žemės sklypą, kurio plotas ir ribos atitiktų pareiškėjos Č. K. naudojamą žemės sklypą, nutrauktina.

28Pagal Atkūrimo įstatymo 5 str. 2 d. 2 punktą nuosavybės teisės į žemę, iki 1995-06-01 buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiams, turintiems nuosavybės teise gyvenamuosius namus ar kitus pastatus ne jų nuosavybės teise turėtoje žemėje, jų naudojamą teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypą prie šių statinių arba teritorijų planavimo dokumentuose numatytą jų naudojamą žemės sklypą kitai paskirčiai (daržui, sodui ir kt.), išskyrus Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje, bet ne didesnį kaip 0,2 ha Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, Palangoje, Birštone ir ne didesnį kaip 0,3 ha kituose miestuose.

29Tvarkos 106 punkte įtvirtinta, kad piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią miestuose, nagrinėja turto buvimo vietos žemėtvarkos skyriai. Apskrities viršininkas sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią miestuose, perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiams, turintiems nuosavybės teise gyvenamuosius namus ar kitus pastatus, jų naudojamą žemės sklypą prie šių statinių, taip pat jų naudojamus žemės sklypus kitai paskirčiai (daržui, sodui ir kitoms panašioms reikmėms), priima gavęs savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymą dėl piliečiui suteikiamo žemės sklypo ploto ir ribų. Apskrities viršininkas sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, iki 1995-06-01 buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose, natūra priima pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus žemės sklypų planus.

30Teismas, sistemiškai vertindamas teisės aktus, reglamentuojančius nuosavybės teisių į žemę, iki 1995-06-01 buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose, natūra atkūrimo procesą, daro išvadą, kad grąžintinų žemės sklypų ribas ir plotus nustato savivaldybė, o apskrities viršininkas galutinį sprendimą atkurti piliečiui nuosavybės teises į žemę priima tik gavęs savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymą dėl piliečiui suteikiamo žemės sklypo ribų ir ploto. Teisės aktai nesuteikia apskrities viršininkui teisės neatsižvelgti į savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymą ir savo nuožiūra keisti suteikiamo žemės sklypo ribas ir plotus.

31Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad VAVA ginčijamą Sprendimą priėmė, atsižvelgdama į Administracijos direktoriaus Įsakymu nustatytas kitos paskirties namų valdos sklypo ( - ), Vilniuje, ribas, plotą, taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas bei kitus Administracijos direktoriaus nustatytus duomenis ir matydama, kad Č. K. išreiškė sutikimą su suformuoto žemės sklypo ribomis (pareiškėja Č. K. pasirašė tiksliųjų kadastrinių matavimų plane, žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akte), todėl kitokio sprendimo priimti VAVA neturėjo teisinio pagrindo. Atsižvelgiant į tai, kad byla dalyje dėl pareiškėjos Č. K. reikalavimo panaikinti Įsakymą nutrauktina pareiškėjai praleidus įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą ir teismui šio termino neatnaujinus, nėra teisinio pagrindo naikinti VAVA Sprendimo, kuris priimtas, remiantis Įsakymo pagrindu, t.y. teismas daro išvadą, kad pareiškėjos Č. K. skundas dalyje dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-03-26 sprendimą Nr. 2.4-01-7021 ir įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją atkurti Č. K. nuosavybės teises, grąžinant jai visą faktiškai naudojamą žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniuje, yra nepagrįstas ir atmestinas.

32Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 punktu, 101 str. 6 punktu, 127-129 str., teismas

Nutarė

34administracinę bylą pagal pareiškėjos Č. K. skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus 2008-05-23 įsakymą Nr. 30-1063 ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją suformuoti prie pareiškėjos Č. K. nuosavybės teise priklausančių statinių, esančių ( - ), Vilniuje, žemės sklypą, kurio plotas ir ribos atitiktų pareiškėjos Č. K. naudojamą žemės sklypą, nutraukti.

35Kitoje dalyje pareiškėjos Č. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. ... 2. ... 3. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. pareiškėja Č. K. su skundu kreipėsi į teismą,... 6. Savo reikalavimus Č. K. pagrindė tuo, kad pretenduoja... 7. Č. K. nurodė, kad 2009-03-26 VAVA priėmė sprendimą Nr.... 8. Č. K. pabrėžė, kad ginčijamo Sprendimo sudedamoji... 9. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos Č. K. atstovai... 10. Atsakovė Administracija atsiliepime į pareiškėjos Č. K.... 11. Administracija nurodė, kad Č. K. 2008-11-07 jai pateikė... 12. Administracija pabrėžė, kad pareiškėjos Č. K.... 13. Administracija pažymėjo, kad neturi būti vertinami Č. K.... 14. Administracija nurodė, jog nesutinka su Č. K. skundo... 15. Teisminio nagrinėjimo metu Administracijos atstovė nesutiko su 16. Atsakovė VAVA atsiliepime į pareiškėjos Č. K. skundą... 17. Teisminio nagrinėjimo metu VAVA atstovė su Č. K. skundu... 18. Tretysis suinteresuotasis asmuo V. R. atsiliepime į... 19. Teisminio nagrinėjimo metu tretysis suinteresuotasis asmuo V.... 20. Byloje kilęs ginčas, ar Administracijos direktoriaus 2008-05-23 įsakymas Nr.... 21. Byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad iš savo tėvo 22. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 23. Teismas nustatė, kad pareiškėjos Č. K. skundas... 24. Objektyviai ir visapusiškai teisminio nagrinėjimo metu ištyrus byloje... 25. Teismas daro išvadą, kad atmestini yra pareiškėjos Č. K.... 26. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 6... 27. Išsamiai ir nešališkai ištyrus byloje surinktus įrodymus, teismas daro... 28. Pagal Atkūrimo įstatymo 5 str. 2 d. 2 punktą nuosavybės teisės į žemę,... 29. Tvarkos 106 punkte įtvirtinta, kad piliečių prašymus atkurti nuosavybės... 30. Teismas, sistemiškai vertindamas teisės aktus, reglamentuojančius... 31. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad VAVA ginčijamą... 32. Vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 punktu, 101 str. 6 punktu, 127-129... 34. administracinę bylą pagal pareiškėjos Č. K. skundą... 35. Kitoje dalyje pareiškėjos Č. K. skundą atmesti kaip... 36. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...