Byla 2-1445-747/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir įpareigojimo išmokėti pensijos skirtumą

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Šukienė,

2sekretoriaujant Zinai Pranskietienei,

3dalyvaujant pareiškėjai J. D.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. D. ieškinį atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir įpareigojimo išmokėti pensijos skirtumą,

Nustatė

5pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji dirbo Plungės rajono ( - ) kolūkyje nuo 1967 m. kovo 1 d. iki tų pačių metų lapkričio mėnesio ir įpareigoti Sodrą perskaičiuoti pensiją ir išmokėti skirtumą nuo 2004 m. iki 2013 m., priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 1967 m. sausio 28 d. baigė Rietavo žemės ūkio technikumą, įgijo agronomo specialybę ir buvo paskirta dirbti į Plungės rajono ( - ) kolūkį brigadininko pavaduotoja. Kaip ir visi žemės ūkio specialistai, dirbantys vadovaujantį darbą privalėjo ir dirbo visas mėnesio darbo dienas, todėl darbo apskaitos ir atsiskaitymo knygoje darbo dienų nerašydavo, skirtingai nei eiliniams kolūkiečiams. Todėl archyvo dokumentuose darbo dienos nepažymėtos. 2004 m. turėjo išeiti į pensiją, visus dokumentus iš ( - ) kolūkio pateikė. Iš Sodros buvo pranešta jai, kad nepakanka dokumentų. Sodrai buvo pateikti iš archyvo gauti dokumentai apie jos priėmimą ir atleidimą, Sodra užskaitė tik 2 mėnesius vietoj devynių mėnesių. Reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais.

6Teismo posėdžio metu J. D. palaikė pareiškimą ir prašo jį tenkinti. Paaiškino, jog 1967 m. kovo 1 d. kolūkio valdybos nutarimu ji buvo priimta dirbti brigadininko padėjėja, buvo paskirtas jai 88 rublių atlyginimas. Buvo jauna specialistė, atliko daug pareigų, visą laiką dirbo vadovaujantį darbą, iš viso dirbo aštuonis mėnesius. Jai buvo nustatytas mėnesinis atlyginimas, kuris buvo apspręstas kolūkio valdyboje. Kolūkyje buvo vedama darbo užmokesčio knyga, dirbo visas darbo dienas, darbadienių nebuvo. Į kolūkio narius buvoji įstojo 1967 m. gegužės 27 d. Kreipiantis dėl pensijos pateikė visus dokumentus, Sodros darbuotojai nepranešė, jog trūksta protokolų, nepaaiškino ko trūksta, vis sakė ateiti po mėnesio. 2008 m. ji sužinojo, jog neužskaitytas darbas ( - ) kolūkyje, nes nėra protokolų.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kad nesutinka su pareiškimu ir prašo jo netenkinti. Nurodo, kad pareiškėjos nėra įskaitytas stažas, įgytas pareiškėjos būnant kolūkio nare Plungės rajono ( - ) kolūkyje nuo 1967 m. rugpjūčio 27 d. iki 1967 m. spalio 13 d., nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 54 str. 1 d. 1 p. bei Lietuvos Respublikos vyriausybės 1994-11-18 nutarimo Nr.1156 „Dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo‘ 16 punktu, kolūkio narių darbo kolūkiuose laikas į stažą šia tvarka-po 1966 m. sausio 1 d. įskaitomi metai, kuriais išdirbtas nustatytasis darbo dienų (darbadienių) minimumas, ir metai, kuriais nustatytasis darbo dienų (darbadienių) minimumas neišdirbtas dėl pateisinamų pagal kolūkio valdybos ar visuotinio kolūkiečių susirinkimo nutarimus priežasčių, o jeigu po 1966 m. sausio 1 d. nustatytas darbo dienų (darbadienių) minimumas neišdirbtas be pateisinamų priežasčių arba šios priežastys kolūkio valdybos ar visuotinio kolūkiečių susirinkimo nebuvo svarstytos, arba nėra duomenų apie tai, koks buvo nustatytas darbo dienų (darbadienių) minimumas, į stažą įskaitomas faktiškai dirbtų dienų skaičius. Fondo valdybos Mažeikių skyrius teisėtai neįskaitė kolūkio nario darbo stažo už laikotarpį nuo 1967-05-27 iki 1967-10-13. Vadovaujantis Nuostatų 16 punktu, 2013-08-23 pakartotinai buvo užklaustas Telšių apskrities archyvas dėl protokolų išrašų, kuriuose būtų buvusios svarstytos priežastys, dėl kurių J. D. 1967 m. neišdirbo nustatyto darbo dienų minimumo, gautas atsakymas, kad tokios priežastys nebuvo svarstytos. Fondo valdybos Mažeikių skyrius fakto, kad pareiškėja dirbo Plungės rajono ( - ) kolūkyje nuo 1967-03-31 iki 1967-10-13 neginčija, nes tai įrodyta dokumentais.

8Suinteresuoto asmens atstovas 2013 m. lapkričio 22 d. teismo posėdyje paaiškino, jog nesant duomenų apie minimumą ir darbadienius nebuvo įskaitytas pareiškėjos nurodytas darbo ( - ) kolūkyje laikas, išskyrus laiką nuo 1967 m. kovo 31 d. iki 1967 m. gegužės 26 d., į darbo stažą. Buvo vadovautasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 16.1 punktu ir 16.2 p. Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo remtis įrodymais (liudytojais). Kitus reikalavimus atmesti.

9Suinteresuoto asmens atstovas 2013 m. lapkričio 25 d. teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

10Pareiškimas tenkintinas iš dalies( LR CPK 444 str. 2 d. 9 p.).

11Iš pareiškėjos J. D., (mergautinė pavardė M.), paaiškinimų, bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja nuo 1967 metų kovo 1 d. pradėjo dirbti ( - ) kolūkyje. Tai patvirtina įrašai Plungės rajono ( - ) kolūkio archyvo fondo 1967 m. darbo apskaitos ir atsiskaitymo knygos išraše ( l. 22) bei kiti byloje esantys įrodymai.

12Liudytoja V. M., patvirtino, kad pas jos tėvus 1967 m. butą nuomojosi pareiškėja. Butą jai kaip jaunai specialistei surado tuo metu kolūkyje dirbęs kolūkio pirmininku S. G.. Kai apsigyveno, dar buvo žiema. J. D. dirbo 1 brigados brigadininko padėjėja ( - ) kolūkyje. Į kolūkį ji atvyko kaip jauna specialistė. Gyveno pas jos tėvus tiek, kiek dirbo kolūkyje. Išvyko, kai jau buvo šalta, datos negali pasakyti. Vasaros metu ji (V. M.) dirbo tame pačiame ( - ) kolūkyje ir matydavo dirbančią J.aniną (pareiškėją).

13Liudytojas S. G. (buvęs ( - ) kolūkio pirmininkas) patvirtino, jog jam pirmininkaujant ( - ) kolūkyje 1967 metais kovo mėnesį J. D. buvo priimta dirbti brigadininko padėjėja, buvo jauna specialistė. Ji dirbo iki tų pačių metų rudens. Tai, kad J. D. (M.) pradėjo kolūkyje dirbti 1967 m. kovo 1 d. liudytojas patvirtino ir 2013 m. lapkričio 15 d. rašytame liudijime. Specialistai neturėjo dirbti darbadienių, jie turėjo dirbti visas dienas ( tuo metu buvo 6 darbo dienos), darbadieniai specialistui nebuvo taikomi. Kolūkio valdybos nutarimu, kuris būdavo kiekvieną mėnesį, buvo siūloma visuotiniam susirinkimui dėl asmenų priėmimo į kolūkį. Visuotinis susirinkimas tik 1 ar 2 kartus per metus buvo kviečiamas.

141967 m. kovo 31 d. ( - ) kolūkio valdybos posėdžio protokolo Nr. 4 įrašai patvirtina, kad buvo priimtas nutarimas siūlyti visuotiniam kolūkiečių susirinkimui J. M. priimti į kolūkio narius ( l. 18). Į. T. kolūkio 1967 m. gegužės 27 d. visuotinio narių susirinkimo protokole Nr. 2 ( l. 15-16) patvirtina, jog J. M. buvo priimta į kolūkio narius. 1967 m. spalio 21 d. Plungės rajono ( - ) kolūkio valdybos posėdžio protokolo Nr. 11 įrašai patvirtina, jog remiantis pareiškėjos prašymu valdyba nutarė atleisti iš brigadininko pavaduotojos pareigų J. M. nuo 1967 m. spalio 13 d. ir rekomenduoti visuotiniam kolūkio narių susirinkimui atleisti.

152008 metų rugsėjo 29 d. Plungės rajono savivaldybės administracijos rašte Nr. SA1-1597 nurodyta, jog Plungės rajono ( - ) kolūkyje, archyvo fondo darbo apskaitos ir atsiskaitymų su kolūkio nariais knygoje rasta, kad J. M. (D.) buvo priskaičiuotas uždarbis 1967 m. kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio mėnesiais, darbo dienų nėra (l.4-5). Įrašai darbo apskaitos knygoje patvirtina pareiškėjos paaiškinimą, jog jai buvo mokamas 88 rublių darbo užmokestis 1967 m. kovo-spalio mėnesiais bei 1967 m. kovo-balandžio mėnesiais 96 rublių užmokestis (l. 22).

16Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog pareiškėja J. D. (M.) kolūkyje „( - )“ pradėjo dirbti specialiste ir gavo nustatyto dydžio atlyginimą nuo 1967 m. kovo 1 d. iki 1967 m. spalio 13 d. J. D. pripažįsta, jog į stažą pensijai gauti yra įskaityti tik du mėnesiai. Suinteresuoto asmens duomenimis į stažą pensijai gauti įskaitytas laikotarpis nuo 1967 m. kovo 31 d. iki 1967 m. gegužės 26 d. Suinteresuoto asmens tvirtinimas, jog pagrįstai Fondo valdybos Mažeikių skyrius teisėtai neįskaitė kolūkio nario darbo stažo už laikotarpį nuo 1967 m. gegužės 27 d. iki 1967 m. spalio 13 d., nes nėra duomenų apie svarstytas priežastis dėl kurių J. D. 1967 m. neišdirbo nustatyto darbo dienų minimumo. Tačiau, kaip parodė liudytojas S. G. (buvęs tuo metu kolūkio „( - )“ pirmininku) pareiškėjai buvo mokamas nustatyto dydžio atlyginimas, jai kaip specialistei darbadienių minimumas nebuvo nustatytas. Tai patvirtina ir duomenys apie išmokėtą darbo užmokestį J. D..

17Pareiškėja prašo nustatyti, jog ji kolūkyje dirbo nuo 1967 m. kovo 1 d. iki 1967 m. lapkričio mėnesio, t.y. laikotarpis, kuris reikalingas darbo stažui valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai paskaičiuoti. Tačiau pareiškėja pripažįsta, kad į stažą yra įskaičiuoti du mėnesiai iš jos reikalavime nurodytų mėnesių, t.y. nuo 1967 m. kovo 31 d. iki 1967 m. gegužės 26 d. Reikalavimas dėl šio laikotarpio tenkinimo atmestinas. Bylos duomenys patvirtina, jog J. D. iš ( - ) kolūkio narių atleista 1967 m. spalio 13 d., todėl reikalavimas dėl jos darbo nustatymo iki 1967 m. lapkričio mėnesio netenkintinas.

18Iš paaiškinimų, bylos medžiagos darytina išvada, kad J. D., mergautinė pavardė M., nuo 1967 metų kovo 1 d. iki kovo 30 d. ir nuo 1967 m. gegužės 27 d. iki 1967 m. spalio 13 d. dirbo ( - ) kolūkyje.

19Pareiškėja prašo įpareigoti Sodrą išmokėti jai nepriemoką, kuri galėjo susidaryti dėl neįskaityto stažo, išeina iš juridinio fakto nustatymo ribų. Pareiškėjai nesutinkant Fondo valdybos Plungės skyriaus sprendimu Nr.P12-4914 mokėti pareiškėjai senatvės pensiją, galėjo būti skundžiamas nustatyta tvarka. Reikalavimas atmestinas kaip nenagrinėtinas teisme.

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 443 str. 6 d. reikalavimas atlyginti bylinėjimosi išlaidas netenkintinas.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str.; 270 str.; 448 str.,

Nutarė

22pareiškimą tenkinti iš dalies .

23Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. D. (Mačiulskytė), a.k. ( - ) nuo 1967 metų kovo 1 d. iki 1967 metų kovo 30 d. ir nuo 1967 m. gegužės 27 d. iki 1967 m. spalio 13 d. dirbo Plungės rajono ( - ) kolūkyje.

24Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas darbo stažui valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai paskaičiuoti.

25Likusioje dalyje pareiškimą atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Šukienė,... 2. sekretoriaujant Zinai Pranskietienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai J. D.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. D.... 5. pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji dirbo... 6. Teismo posėdžio metu J. D. palaikė pareiškimą ir prašo jį tenkinti.... 7. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių... 8. Suinteresuoto asmens atstovas 2013 m. lapkričio 22 d. teismo posėdyje... 9. Suinteresuoto asmens atstovas 2013 m. lapkričio 25 d. teismo posėdyje... 10. Pareiškimas tenkintinas iš dalies( LR CPK 444 str. 2 d. 9 p.).... 11. Iš pareiškėjos J. D., (mergautinė pavardė M.), paaiškinimų, bylos... 12. Liudytoja V. M., patvirtino, kad pas jos tėvus 1967 m. butą nuomojosi... 13. Liudytojas S. G. (buvęs ( - ) kolūkio pirmininkas) patvirtino, jog jam... 14. 1967 m. kovo 31 d. ( - ) kolūkio valdybos posėdžio protokolo Nr. 4 įrašai... 15. 2008 metų rugsėjo 29 d. Plungės rajono savivaldybės administracijos rašte... 16. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog pareiškėja J. D. (M.) kolūkyje „(... 17. Pareiškėja prašo nustatyti, jog ji kolūkyje dirbo nuo 1967 m. kovo 1 d. iki... 18. Iš paaiškinimų, bylos medžiagos darytina išvada, kad J. D., mergautinė... 19. Pareiškėja prašo įpareigoti Sodrą išmokėti jai nepriemoką, kuri galėjo... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 443 str. 6 d. reikalavimas atlyginti... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str.; 270 str.; 448 str.,... 22. pareiškimą tenkinti iš dalies .... 23. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. D. (Mačiulskytė), a.k.... 24. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas darbo stažui valstybinei... 25. Likusioje dalyje pareiškimą atmesti.... 26. Sprendimas per 30 dienų skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės...