Byla 2A-151-115/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Auruškevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (atsakovės) J. R. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1127-433/2010 pagal ieškovo 74-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ieškinį atsakovei J. R. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas 74-osios daugiabučių namų savininkų bendrija ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės J. R. K. 1372,89 Lt įsiskolinimą už komunalines paslaugas.

4Nurodė, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), kuriame atsakovė gyvena. Kadangi atsakovė nemoka už komunalines paslaugas, už laikotarpį nuo 1999-10-01 iki 2009-10-01 susidarė 1372,89 Lt skola bendrijai. Atsakovė raštu buvo įspėta, tačiau įsiskolinimo nepadengė.

5Atsakovė J. R. K. atsiliepime į ieškinį su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ji už komunalines paslaugas visus mokesčius yra sumokėjusi laiku. Teismui pateiktame mokesčių už komunalines paslaugas priskaičiavime, greta šiukšlių išvežimo ir laiptinės apšvietimo išlaidų, kurias yra apmokėjusi, prirašytos išlaidos už paslaugas, kurių ji negavo: eksploatacinės, einamojo remonto ir komisiniai bankui. Ji nėra 74 -šios daugiabučių namų savininkų bendrijos narė, nes paveldėjusi iš savo mirusios sesers-bendrijos narės butą, į bendriją laisvanoriškai neįstojo. Ji nėra bendrijos narė ir neprivalo apmokėti ieškovo išlaidų, dėl kurių nėra davusi sutikimo. Nesutinka apmokėti komisinius bankui, kurio paslaugomis nesinaudoja.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 27 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai; priteisė iš atsakovės R.J. K. ieškovo 74-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos naudai 1372,89 Lt skolą ir 66 Lt žyminį mokestį bei valstybei 11,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l.220-223).

7Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), kuriame atsakovė gyvena. Atsakovė už laikotarpį nuo 1999-10-01 iki 2009-10-01 nepilnai sumokėdavo mokesčius už komunalines paslaugas, todėl už nurodytą laikotarpį yra susidaręs 1372,89 Lt įsiskolinimas. Nors 74-osios DNSB įstatų 10 d. nurodyta, kad bendrijos nariui mirus, nariu tampa tas patalpas įgijęs ar paveldėjęs asmuo, teismas negali daryti išvados, kad atsakovė yra bendrijos narė. LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (V.Ž., 1995, Nr. 20-449; V.Ž., 2000, Nr. 56-1639) 27 str. 2 d. nurodyta, kad į bendriją įstojama ir iš jos išstojama buto ar kitų patalpų savininko prašymu bendrijos įstatų nustatyta tvarka. LR Konstitucinis Teismas 2000-12-21 nutarime yra pažymėjęs, kad narystė daugiabučių namų savininkų bendrijoje turi būti grindžiama laisvanoriškumo principu. Tam tikrai daugiabučio namo patalpų savininkų daliai nusprendus įsteigti bendriją, kiti savininkai dėl to negali būti savaime laikomi bendrijos nariais. Tokia priverstinė narystė bendrijoje negalima. Atsakovė negali būti savaime laikoma bendrijos nare. Tam, kad konkretus bendraturtis būtų laikomas ir bendrijos nariu, reikalinga jo valia. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų pareiškusi norą įstoti į bendriją, todėl teismas su atsakovės argumentu, kad ji nėra bendrijos nare, sutinka. Atsakovė yra buto, esančio ( - ), savininkė, nors ir nebūdama bendrijos nare, ji taip pat yra ir namo, esančio ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu. Teismas vadovavosi CK 4.82 str. 1 d. , DNSBĮ 2 str. 5 d. Teismas nurodė, kad nors atsakovė nėra bendrijos narė, jai įstatymas, t. y. CK 4.82 str. 3 d. nustato pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Pagal CK 4.85 str. sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, balsuojant savininkų susirinkime, ar raštu, o priimti sprendimai galioja visiems butų ir kitų patalpų savininkams. Ieškovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą. Taigi, butų ir kitų patalpų savininkai, nesantys gyvenamojo namo bendrijos nariais, negali nusišalinti nuo pareigos mokėti įstatymo jiems numatytus mokesčius. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 str. 4 d.). Todėl teismas darė išvadą, kad ieškovas pagrįstai skaičiuoja komunalinius mokesčius atsakovei. Teismas vadovavosi ir LAT 2009 m. lapkričio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009. Iš atsakovės pateiktų sąskaitų bei mokomųjų parnešimų teismas nustatė, kad atsakovė mokėdavo už elektrą, dujas, šilumą bei karštą ir šaltą vandenį, tačiau nepilnai atsiskaitydavo už komunalines paslaugas. Tą patvirtina ir ieškovo pateiktas mokesčių už komunalines paslaugas priskaičiavimas. Atsakovės teiginį, kad ji realiai jokių paslaugų, už kuriuos ieškovas skaičiuoja mokesčius, negaudavo, todėl neprivalo už jas apmokėti, teismas laikė nepagrįstu. Ieškovas pateikė remonto lėšų išlaidų ataskaitas nuo 2002 m. iki 2009 m., kuriose detalizuojama, kokie namo ar laiptinės remonto darbai buvo atlikti, už kokią kainą ir kas juos atliko, be to kiti mokesčiai yra kaupiamieji ir naudojami pagal paskirtį, esant būtinybei. CK 4.82 str. 5 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad mokesčiai už komunalines paslaugas buvo skaičiuojami laikantis šioje teisės normoje įtvirtinto proporcingumo principo. Atsakovė nepateikė teismui jokių įrodymų, kad šie mokesčiai apskaičiuoti neteisingai (CPK 178 str.). DNSBĮ 25 str. 1 d. 4 p., 6 p. numatyta bendrijos teisė kaupti lėšas namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir atnaujinimui, jų skolintis, sudaryti sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis. DNSBĮ 21 str. numatyta, kad bendrijos narių susirinkimo nutarimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, DNSBĮ 21 str. 5 d. nurodyta, kad bendrijos narių susirinkimo nutarimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo ar papildymo, dėl lėšų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, kaupimo ar skolinimosi yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Ieškovo renkami mokesčiai yra teisėti, pagrįsti tiek valdybos, tiek gyventojų susirinkimo priimtais nutarimais, vykę susirinkimai nėra pripažinti negaliojančiais, o jų metu priimti nutarimai nėra nuginčyti. Ieškovas pateikė įmokų surinkimo tarifų pokyčių lentelę, prie ieškinio pridėti valdybos posėdžių protokolai patvirtina, kad tarifai buvo keičiami valdybos sprendimais, o nuo 2008-02-26 aktualūs klausimai buvo sprendžiami laiptinės gyventojų susirinkimuose. CK 4.83 str. 4 d. nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 str. nustatyta tvarka. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Šie reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme, aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“. Dėl ginčijamų išlaidų yra priimti valdybos ar laiptinės gyventojų susirinkimo sprendimai. Ir nors atsakovės sutikimo dėl šių išlaidų nėra, tačiau teismas darė išvadą, kad šios išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, todėl atsakovė privalo jas apmokėti.

8Atsakovė R. J. K. pateikė apeliacinį skundą (b.l.229-231), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodo, jog ji už komunalines paslaugas visus mokesčius yra sumokėjusi laiku. Ji nėra 74 DNSB narė ir neprivalo apmokėti ieškovo išlaidų, dėl kurių nėra davusi sutikimo. Mano, kad teismo sprendimu ji yra prilyginta 74 -šios DNSB nariams, tačiau tai prieštarauja LR Konstitucijos 35 str. 2 d. ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, iš dalies pakeistos protokolu Nr.11, 11 str. 1 d bei LR DNSBĮ 27 str. 2 d. nuostatoms. Mano, jog veikianti pagal negaliojantį įstatymą ir įstatus 74 DNSB yra teisiškai neveiksni proceso šalis. Kadangi apeliantė nėra 74 DNSB narė ir nėra įsipareigojusi mokėti 74 DNSB struktūrų skelbiamus įnašus, teismas pažeidė LR Konstitucijos 23 str., 1 d. ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas dėl turto neliečiamumo. Kartu pažeistas ir CPK 3 str. 1 d. nuostata dėl LR Konstitucijos ir LR tarptautinių sutarčių prioriteto nagrinėjant bylas. Jeigu dėl to kiltų abejonių, prašo kreiptis į LR Konstitucinį teismą išaiškinimo. Teigia, jog bendrijos pirmininkas yra praradęs įgaliojimus prieš 8 metus, kadangi jis išrinktas ne susirinkimo, o įgaliotinių. Be to, pagal LR DNSBĮ 22 str. 1 d. pirmininkas renkamas ne ilgesniam kai 2 metų laikotarpiui. Mano, jog pirmininkas neturėjo teisės atstovauti 74 DNSB. Pagal CK 54 str. 1 d., ir LR DNSBĮ 3 str., bendrija gali būti steigiama tik vieno namo, bet ne kelių.

9Ieškovas 74-osios DNSB atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.240-242) prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog bendrijos teikiamos komunalinės paslaugos - tai paslaugos, kurias bendrija teikia gyventojams, administruojant jai priklausančius gyvenamuosius namus, o būtent: tarpininkavimas tarp tiekėjų ir bendrijos gyventojų dėl šilumos, karšto/šalto vandens, elektros, šiukšlių išvežimo. Tarpininkavimas apima šiuos darbus: skaitiklių parodymų duomenų tiekimas tiekėjams, šių sąskaitų perskaičiavimas pateikiant (atspausdinus ir išnešiojus mokestinius lapelius) mokėtinas sumas tiesiogiai gyventojams, bei įmokų iš gyventojų gavimas ir galiausiai, apmokėjimas tiekėjui pagal jo anksčiau pateiktą sąskaitą-faktūrą. Be to, bendrijos santechnikai, elektrikai prižiūri visą vandentiekio, šilumos bei elektros ūkį. Planuojamiems remonto darbams bendrija renka einamojo remonto fondą, iš kurio padengiami visi bendrųjų patalpų ūkio remonto darbai: elektros instaliacija, siūlių remontas, fekalinės kanalizacijos vamzdžių sistemos remontas, šildymo sistemos nuorintojų keitimas, gyvatukų pravalymai, šilumos sistemos paruošimo žiemai darbai, avarinių tarnybų iškvietimai, kiti smulkūs remonto darbai bendrame ūkyje. Bendrija taip pat renka kaupiamojo remonto fondą nuo 2005m. sausio mėn. būsimiems kapitalinio remonto darbams (pvz. kapitaliniam vamzdžių keitimui). Bendrija taip pat renka administravimo įmokas, iš kurių dengiamos šios išlaidos: bendrijos patalpų komunalinės paslaugos, telefono ryšys, kanceliarinės prekės, orgtechnikos prekės, kompiuterio bei komunalinio ūkio kompiuterinės programos priežiūra, etatinių darbuotojų (pirmininkas, vyr.finansininkė ,vyr.inžinierius, 2 santechnikai, 2 elektrikai, 2 šiukšlių konteinerių prižiūrėtojai, inspektorė) darbo užmokestis ir mokesčiai. Nors atsakovė nėra bendrijos narė, tačiau daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpos, bendrojo naudojimo inžinerinė įranga priklauso visiems namo savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, todėl ir už mokesčių skaičiavimą, bendrųjų patalpų priežiūrą ir remontą atsakovė privalo mokėti. Bendrija buvo įkurta dar 1975 m. Bendrijai priklauso 13 namų korpusų, 704 butai. Visi svarbūs sprendimai yra priimami gyventojų susirinkimuose, kiekvienais metais yra tvirtinama ateinančių metų sąmatą, kur planuojamos renkamos įmokos administravimo, einamojo remonto bei kapitalinio remonto fondams, numatant planuojamas išlaidas administruojamų namų priežiūrai, jų tinkamai būklei palaikyti. Sąmatos tvirtinamos valdybos posėdyje, o vėliau, antrą kartą, bendrijos įgaliotinių susirinkime, surašant protokolus ir pasirašant dalyvaujantiems. Taip bendrijos administracija vykdo jai patikėtą bendrijos gyventojų valią, įtvirtintą DNSBĮ. Atsakovės pareiškimas apie neteisėtą valdybos pirmininko L. A. atstovavimą yra teismą klaidinantis – pagal bendrijos patvirtintus įstatus bendrijos pirmininkas perrenkamas kas treji metai. Paskutinis valdybos ir valdybos pirmininko rinkimas vyko 2008m. balandžio 15d. - taigi valdybos pirmininko kadencija galioja iki 2011 m. balandžio 14 d.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.).

12Apeliacinės instancijos teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ginčas šioje byloje kilo dėl atsakovės pareigos mokėti ieškovui eksploatacines namo išlaidas ir su tuo susijusių teisės normų aiškinimu.

14Apeliantė teigia, kad ji nėra bendrijos narė, todėl neprivalo mokėti už paslaugas, kurių ji tiesiogiai negavo, tačiau šis jos argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

15Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Nuosavybės teisės įgyvendinimo ribos skiriasi priklausomai nuo to, ar daiktas priklauso vienam asmeniui, ar keliems asmenims vienu metu, t. y. ar nuosavybė yra asmeninė ar bendroji. Bendroji nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (CK 4.72 straipsnio 1 dalis). Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys; bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita (CK 4.73 straipsnio 1, 2 dalys). Bendrosios nuosavybės teisė traktuotina kaip savininko teisių apribojimas, kai savininko teisės ribojamos ne trečiųjų asmenų naudai, bet kitų to paties nuosavybės teisės objekto savininkų, kaip jis pats (bendraturčių), naudai.

16Bendrosios nuosavybės teisę ir įstatyminį bendraturčių tarpusavio santykių sureguliavimo režimą reglamentuoja CK IV knygos „Daiktinė teisė“ V skyriaus „Nuosavybės teisė“ IV skirsnio „Bendrosios nuosavybės teisė“ normos. Jos reglamentuoja ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja nuosavybe bei bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą.

17Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja DNSBĮ 2 straipsnio 5 dalis, pagal kurią bendrąja daline daugiabučio namo savininkų nuosavybe (bendrojo naudojimo objektais) yra: 1) bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys); 2) bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė; 3) bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis).

18Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises – valdymo ir naudojimo – balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (CK 4.85 straipsnio 1 dalis). CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis).

19Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (CK 4.83 straipsnio 3 dalis, DNSBĮ 3 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje L. B. ir kt. v. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje R. K. v. 47-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir kt., bylos Nr. 3K-3-376/2009).

20Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje 257-oji daugiabučio namo savininkų bendrija v. UAB „Vilniaus vandenys“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-579/2003). Taigi, atsakovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė ir nebūdama bendrijos nare, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą ir tuo pačiu mokėti bendrijos narių nustatyto dydžio įmokas.

22Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė kolegija 2009-11-27 nutartyje (civ.b. Nr.3K-7-515/2009) yra nurodžiusi, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Pagal nurodytą bendrąją taisyklę pareiga daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčiams proporcingai apmokėti išlaidas atsiranda ir, pavyzdžiui, tokiu atveju, kai, esant būtinumui, yra naujomis pakeičiamos vienerios iš dvi ar daugiau laiptinių turinčio daugiabučio gyvenamojo namo laiptinės durys. Sprendžiant daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčių ginčus, kai pareikštas reikalavimas dėl aptariamų įstatyminių pareigų vykdymo priteisimo, svarbu atriboti, kurios išlaidos skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, o kurios – bendraturčio asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti.

23CK 4.83 straipsnio 4 dalis nustato šios bendrosios taisyklės išimtį, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Šie reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme, aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (toliau – Reglamentas). Nurodytas Reglamentas apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus (1 punktas), yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, fiziniams asmenims, įgaliotiems valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, ir t. t. (2 punktas). Pagal Reglamento 11 punktą privalomų reikalavimų visumą sudaro: 1) reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo (11.1-11.1.6 papunkčiai); 2) reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre; būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (11.2-11.2.3 papunkčiai). Šių reikalavimų įgyvendinimas, be kita ko, užtikrinamas suplanuotais statybos darbais – pastato ar jo dalių remontu ar rekonstrukcija, įskaitant energijos taupymo priemonių įgyvendinimą (13.5 papunktis). Reglamento prasme privalomieji darbai yra atskiri ar kompleksas priežiūros ir statybos darbų, kuriuos atlikus gyvenamųjų namų būklė pripažįstama atitinkanti naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą (7 punktas). Pagal Reglamento 25 punktą namo energetinio audito išvados ir jų pagrindu parengtas namo energetinio efektyvumo didinimo darbų planas turi būti patvirtintas daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos susirinkimo arba butų ir kitų patalpų <savininkų> susirinkimo, arba jiems balsuojant raštu (balsų dauguma), jeigu bendrijos įstatuose ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip.

24Šioje byloje visi namo eksploatavimo, išlaikymo ar bendrojo naudojimo patalpų remonto mokesčiai, kuriuos atsakovė atsisako mokėti, yra susiję su namo tinkama priežiūra, išlaikymu ar bendrojo naudojimo patalpų remontu ir yra paskaičiuoti atsižvelgiant į apeliantės turimo buto plotą, vadovaujantis bendrijos narių priimtais sprendimais, o mokesčių dydis nurodytas mokėjimo pranešimuose bei iššifruotoje teismui pateiktoje suvestinėje (b.l. 11-13, 107-134, 169-208). Taip pat pažymėtina, kad bendrijos narių priimti sprendimai nėra panaikinti ar pripažinti negaliojančiais, todėl atsakovė, kaip turimo bendrijoje buto savininkė, vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 3 dalimi ir CK 4.85 straipsnio 4 dalimi, privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti bei išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

25Apeliantė skunde teigia, kad, kad nei bendrijos įstatai, nei jos valdymo organų priimti nutarimai negalioja, tačiau šie argumentai atmestini kai nepagrįsti, nes kaip jau buvo minėta anksčiau, tai jie nėra panaikinti ar pripažinti negaliojančiais. Be to, šiomis aplinkybėmis apeliacinis skundas negali būti grindžiamas, kadangi jos nebuvo nurodytos atsiliepime ir nebuvo tiriamos pirmosios instancijos teisme (CPK 306str,2d.). Pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, apeliacinis skundas taip pat negali būti pildomas, keičiamas, todėl apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti ir grąžina apeliantei 2011-12-09 gautą apeliacinio skundo papildymą, kuriame vėl pasisakoma dėl bendrijos organų priimtų sprendimų teisėtumo, pirmininko įgalinimų ir kitų aplinkybių, kurios negali būti tiriamos (CPK 306str.2d., 307str.1d., 312str.).

26Byloje nustatyta, kad atsakovė R.J. K. yra savininkė 47,60kv.m. buto Nr.179, esančio ( - ), kuris įeina į 74-ą DNSB, tačiau apeliantė 1999m. spalio 1d. -2009 m. spalio 1d. mėnesių laikotarpyje liko skolinga ieškovui 1372,89Lt mokesčių (b.l.8-13, 15-29). Apeliantė, kaip buto savininkė ir namo bendro naudojimo patalpų ar kito turto bendraturtė, privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kurios skiriamos namui atnaujinti. Kadangi apeliantė neįrodė, kad su namo išlaikymu susiję mokesčiai yra skaičiuojami neteisingai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino pagrįstai, o apeliacinio skundo argumentai atmestini (CPK 178str.).

27Kiti apeliacinių skundų argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

28Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino, taikė įstatymą, teisingai vertino byloje esančius įrodymus ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais pagrindo nėra (CPK 326 str.1 d.1 p.).

29Netenkinus apeliacinio skundo, ieškovės bylinėjimosi išlaidos apeliacinėje teismo instancijoje neatlyginamos (CPK 93str.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

31Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1127-433/2010 palikti nepakeistą.

32Grąžinti apeliantei (atsakovei) R.J. K. 2011-12-09 Vilniaus apygardos teisme gautą apeliacinio skundo papildymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas 74-osios daugiabučių namų savininkų bendrija ieškiniu prašė... 4. Nurodė, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ),... 5. Atsakovė J. R. K. atsiliepime į ieškinį su pareikštu ieškiniu nesutiko.... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 27 d. sprendimu ieškinį... 7. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovei nuosavybės teise... 8. Atsakovė R. J. K. pateikė apeliacinį skundą (b.l.229-231), kuriuo prašo... 9. Ieškovas 74-osios DNSB atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.240-242) prašo... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Apeliacinės instancijos teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų... 13. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ginčas šioje byloje kilo dėl... 14. Apeliantė teigia, kad ji nėra bendrijos narė, todėl neprivalo mokėti už... 15. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų... 16. Bendrosios nuosavybės teisę ir įstatyminį bendraturčių tarpusavio... 17. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 18. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo... 19. Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės... 20. Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų... 22. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 23. CK 4.83 straipsnio 4 dalis nustato šios bendrosios taisyklės išimtį, pagal... 24. Šioje byloje visi namo eksploatavimo, išlaikymo ar bendrojo naudojimo... 25. Apeliantė skunde teigia, kad, kad nei bendrijos įstatai, nei jos valdymo... 26. Byloje nustatyta, kad atsakovė R.J. K. yra savininkė 47,60kv.m. buto Nr.179,... 27. Kiti apeliacinių skundų argumentai reikšmės teisingam bylos... 28. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 29. Netenkinus apeliacinio skundo, ieškovės bylinėjimosi išlaidos apeliacinėje... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 31. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. sprendimą... 32. Grąžinti apeliantei (atsakovei) R.J. K. 2011-12-09 Vilniaus apygardos teisme...