Byla 2S-52-553/2013
Dėl baudos paskyrimo už antstolės reikalavimo nevykdymą suinteresuotam asmeniui UAB „Laisvas laikraštis“ ir UAB „Šilo bitė“ direktoriui A. D

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „Laisvas laikraštis“ ir UAB „Šilo bitė“ direktoriaus A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-09-04 nutarties, priimtos išnagrinėjus pareiškėjos antstolės I. K. prašymą dėl baudos paskyrimo už antstolės reikalavimo nevykdymą suinteresuotam asmeniui UAB „Laisvas laikraštis“ ir UAB „Šilo bitė“ direktoriui A. D..

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Antstolė kreipėsi į teismą su prašymu skirti UAB „Laisvas laikraštis“ ir UAB „Šilo bitė“ vadovui A. D. baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nurodė, kad antstoliui vykdant Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo vykdomuosius dokumentus Nr. T2-336-611/2008 dėl 3 240 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Šilo bitė“ ir 3 240 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Laisvas laikraštis“ išieškotojo V. L. naudai, antstolė 2012-01-17 priėmė ir 2012-01-19 bei 2012-02-07 įteikė skolininkų vadovui patvarkymą pateikti informaciją, tačiau skolininkas per antstolio nustatytą terminą reikalaujamos informacijos nepateikė ir nenurodė jos nepateikimo priežasčių, neprašė antstolę pratęsti informacijos pateikimo termino.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-09-04 nutartimi nutarė patenkinti antstolės I. K. pareiškimą dėl baudos paskyrimo ir paskirti UAB „Laisvas laikraštis“ ir UAB „Šilo bitė“ direktoriui A. D. 3 500 Lt baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą. Teismas nustatė, kad vykdydama vykdomuosius dokumentus Nr. T2-336-611/2008 antstolė 2012-01-17 patvarkymu vykdomosiose bylose Nr. 0139/10/00289 ir Nr. 0139/10/00288 pareikalavo skolininkus per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti informaciją apie turimą turtą ir pinigines lėšas, vertybinius popierius bei turtą ar pinigines lėšas, esančius pas trečiuosius asmenis. Minėtas antstolio patvarkymas įteiktas UAB „Šilo bitė“ ir UAB „Laisvas laikraštis“ direktoriui A. D. 2012-07-19 ir 2012-02-07, ką patvirtina registruotos siuntos įteikimo pranešimai. Skolininkai per antstolio nustatytą terminą, o taip pat ir po jo pasibaigimo antstolio reikalavimo neįvykdė, nevykdymo priežasčių nenurodė. Teismas, atsižvelgdamas į antstolio galimybių vykdyti vykdomąjį dokumentą apsunkinimo antstolio patvarkymo nevykdymu mastą, išieškotiną sumą, laikė, kad skirti skolininkui maksimalaus dydžio baudą nėra pagrindo. Atsižvelgdamas į tai, kad skolininkai antstolio patvarkymo neįvykdė pirmą kartą, skolininkų vadovui teismas skyrė baudą po 50 Lt už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino reikalavimui įvykdyti pasibaigimo dienos 2012-01-25 iki antstolio pareiškimo pateikimo teismui dienos 2012-04-03, viso už 70 dienų, kas sudaro 3 500 Lt už visą antstolio reikalavimo nevykdymo laikotarpį.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6Apeliantas suinteresuotas asmuo UAB „Laisvas laikraštis“ ir UAB „Šilo bitė“ direktorius A. D. pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-09-04 nutartį. Nurodo, kad jis dar tą pačią dieną, kai gavo antstolės reikalavimą, t. y. 2012-02-07, išsiuntė faksu ir paštu antstolei atsakymą, kad bendrovės šiuo metu piniginių lėšų neturi, o vienintelis likęs automobilis yra sugedęs. Apie antstolės prašymą skirti baudą apeliantas nebuvo informuotas.

7Antstolė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad su skundu nesutinka. Pažymėjo, kad suinteresuotas asmuo nepagrįstai teigia, kad jis įvykdė antstolės reikalavimą ir pateikė reikalaujamus duomenis. Antstolė informavo, kad antstolių kontoroje 2012 m. nebuvo gauta ir užregistruota jokių raštų, kuriuos būtų siuntęs A. D. nei paštu, nei elektroninio ryšio priemonėmis. Net jeigu apelianto nurodyta informacija būtų laiku gauta antstolių kontoroje, tai būtų traktuojama kaip nepateisinamas vykdymo proceso vilkinimas, nes direktorius nenurodo, kur yra turtas, taip sudarydamas kliūtis išieškojimo nukreipimui į areštuotą transporto priemonę.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjamos bylos atveju apeliacinės instancijos teismas turi išsiaiškinti, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė antstolio veiksmų privalomumą reglamentuojančias procesines teisės normas.

9CPK 18 straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ir nutarimo privalomumas principas. Jis įgyvendinamas antstoliui vykdant teismo sprendimą. Antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Atlikdamas savo funkcijas, antstolis turi teisę gauti reikalingus duomenis, nepaisant jų pateikimo formos ir būdo, dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis ar jų kopijas apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti (Antstolių straipsnio 22 straipsnio 1 dalis). CPK 585 straipsnio 1, 2 dalyse yra įtvirtinta antstolio reikalavimo privalomumo taisyklė ir atsakomybė už reikalavimo nevykdymą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Iš šio teisinio reglamentavimo išplaukia, kad procesinės atsakomybės subjektu gali būti bet kuris asmuo, nevykdantis antstolio teisėto reikalavimo, o ne tik skolininkas. CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimo privalomumo išimtis gali nustatyti įstatymai. Tai reiškia, kad įstatymais gali būti apribota ir nustatyta, jog konkretus asmuo neprivalo teikti informacijos, jog apie tam tikrą turtą negali būti teikiama informacija, ar kitokie ribojimai ar draudimai teikti informaciją antstoliui, arba įstatymo pagrindu dėl to gali būti nuspręsta teismo. Asmuo, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar neteikia informacijos apie skolininko turtinę padėtį, nesant įstatyminio pagrindo ar teismo sprendimo, pripažįstamas atlikusiu neteisėtus veiksmus ir pažeidusiu įstatymo reikalavimus (CPK 18, 585 straipsniai). CPK normos, reglamentuojančios antstolio ir kitų asmenų veiksmus vykdymo procese, yra įsakmaus pobūdžio ir turi būti vykdomos arba turi būti ginčijami antstolio veiksmai. Jeigu neįvykdytas teisėtas antstolio reikalavimas, tai yra pagrindas šio reikalavimo nevykdžiusio asmens veiksmus vertinti kaip neteisėtus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2011).

10CPK 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą“. Pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį „Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną“, o to paties straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, „Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui“. Iš bylos medžiagos apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad vykdydama 3 240 Lt skolos išieškojimą iš skolininko UAB „Šilo bitė“ ir 3 240 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Laisvas laikraštis“, šių įmonių direktoriui 2012-01-21 ir 2012-02-07 buvo įteiktas antstolės raginimas įvykdyti sprendimą ir patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą. Pats apeliantas pripažįsta, kad antstolės reikalavimą pateikti informaciją gavo 2012-02-07. Kartu su skundu A. D. pateikė antstolei adresuotą raštą, kuriame nurodyta, kad įmonių sąskaitose pinigų nėra, o UAB „Šilo bitė“ priklausantis automobilis yra Anykščių rajone pas įmonės darbuotoją, kadangi automobilio variklis yra sugedęs. Pažymėtina, kad į bylą nėra pateikta nei vieno rašytinio įrodymo, kuris patvirtintų apelianto teiginius, kad minėtas raštas antstolei buvo išsiųstas dar 2012-02-07 tiek paštu, tiek faksu (CPK 178 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad kiekvienoje civilinėje byloje yra labai svarbu nustatyti bylos nagrinėjimo ribas ir įstatymo nustatyta tvarka teisingai paskirstyti šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktiniu duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, darytina išvada, kad UAB „Laisvas laikraštis“ ir UAB „Šilo bitė“ direktoriaus A. D. teiginiai dėl antstolės informavimo apie įmonių turimą turtą yra nepagrįsti, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino antstolės pareiškimą dėl baudos paskyrimo už antstolės reikalavimų nevykdymą skolininkų UAB „Šilo bitė“ ir UAB „Laisvas laikraštis“ vadovui, t. y. A. D. (CPK 585 straipsnio 2 ir 3 dalys, 616 straipsnis).

11Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

12Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Suinteresuoto asmens UAB „Laisvas laikraštis“ ir UAB „Šilo bitė“ direktoriaus A. D. atskirojo skundo netenkinti.

14Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-09-04 nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai