Byla eA-5027-629/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Mildos Vainienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro skundą atsakovui Lietuvos mokslo tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras (toliau – ir pareiškėjas, Centras, IMC) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Ministerija) 2017 m. balandžio 18 d. sprendimą Nr. ((24.16)-5K-1622491)-6K-1702841 (toliau – ir Ministerijos 2 sprendimas, skundžiamas Ministerijos sprendimas). Pareiškėjas skunde taip pat buvo suformulavęs reikalavimą panaikinti Lietuvos mokslo tarybos (toliau – ir LMT) pirmininko 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-8 priimtą sprendimą kartu su LMT 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvada.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad LMT pirmininkas 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-8 priėmė sprendimą dėl nustatyto pažeidimo (toliau – ir Sprendimas dėl pažeidimo) projekte „Alveolinio plaučių audinio in vitro modelis natūraliame karkase: niezenchiminių kamieninių ląstelių įtaka emfizeminio audinio reparacijai“, projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K- 03-052 (toliau – ir Projektas). Pareiškėjas Sprendimą dėl pažeidimo apskundė Ministerijai, kuri 2016 m. spalio 6 d. sprendimu (toliau – ir Ministerijos 1 sprendimas) LMT įpareigojo iš naujo ištirti galimą pažeidimą. LMT 2016 m. spalio 21 d. raštu informavo, jog išnagrinėjusi Ministerijos 1 sprendimą, nustatė tokį patį pažeidimą, kuris buvo nustatytas 2016 m. sausio 14 d. pažeidimo išvadoje ir pirmininko 2016 m. sausio 14 d. įsakyme Nr. V-8. Pareiškėjas su 2016 m. lapkričio 9 d. skundu pakartotinai kreipėsi į Ministeriją dėl LMT netinkamai įgyvendintų Ministerijos 1 sprendime nurodytų įpareigojimų. Ministerija 2 sprendimu informavo, jog neturi pakankamo pagrindo pripažinti, jog LMT nesilaikė pažeidimo tyrimo išvadų priėmimo taisyklių.

93.

10Pareiškėjo nuomone, LMT nevykdė Ministerijos 1 sprendimo, nesurinko pakankamai faktinių duomenų, turinčių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Pakartotinį pažeidimo tyrimą atliko formaliai. Nepriėmė individualaus administracinio akto, atitinkančio Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, o tik pateikė LMT 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo išvadą, kuri nėra individualus administracinis aktas. Pareiškėjas vertino, jog LMT nepaneigė Ministerijos 1 sprendime konstatuotų aplinkybių, dėl kurių buvo pripažinta, kad Centro skundas yra pagrįstas. Pareiškėjo vertinimu, LMT formaliai supranta lygiateisiškumo principą ir nesivadovauja VAĮ nuostatomis, reglamentuojančiomis individualaus administracinio akto pagrįstumo reikalavimus, Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 (toliau – ir Metodinės rekomendacijos), nuostatomis. Ministerijos 1 sprendime buvo konstatuoti konkretūs pažeidimai, kuriuos padarė LMT, tirdama įtariamą pažeidimą projekte, tačiau į Ministerijos 1 sprendimą, atlikdama pakartotinį pažeidimo tyrimą, neatsižvelgė, t. y. neatliko jokio tyrimo, informacijos, dokumentų, paaiškinimų vertinimo, bet tik formaliai išvadoje atsakė (pakomentavo) kaip į paprastą raštą (paklausimą).

114.

12Centras tvirtino, jog bendradarbiavo su LMT ir Ministerija, laiku teikė ataskaitas, informaciją apie nukrypimus nuo planuoto Projekto įgyvendinimo. Aplinkybės, su kuriomis susidūrė pareiškėjas, buvo sąlygotos veiksnių, kurių įtakos Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės nepasiekimui Centras negalėjo sumažinti. Ministerijos 1 sprendime konstatuojama, jog vėlavimas pagrįstai ir objektyviai yra susijęs su tuo faktu, kad mokslinėje veikloje, skirtingai nei įprastoje ekonominėje veikloje, komandos narių pakeitimas yra daug sudėtingesnis. Pareiškėjas tvirtino, jog ieškojo būdų, kaip pakeisti komandos narius dėl objektyvių aplinkybių, kurias planuoti ir prognozuoti būtų neetiška ir nemoralu. Skunde nurodė, jog veiksniai, kurių įtakos Centras negalėjo sumažinti, lėmė, jog užsitęsė straipsnio vertinimo procedūra, tačiau tokį vėlavimą lėmė objektyvios aplinkybės, kurias pagrindė skunde. Skunde tvirtino, kad šiuo metu straipsnis yra publikuotas ir projekto visi rodikliai yra pasiekti 100 procentų, todėl visi galimi neatitikimai yra ištaisyti ir nėra padaryta jokios žalos Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos biudžetui, nepažeistos Projekto tęstinumo (ex-post) nuostatos, ar lygiateisiškumo principas. Pareiškėjo vertinimu, nėra pagrįsta teigti, jog vėlesnis publikacijos fizinis išspausdinimas lemia rodiklio nepasiekimą daugiau kaip 10 procentų. Be to, šiuo atveju rodiklis buvo vertinamas nesant jokios su mokslinių projektų specifika susijusios metodikos, buvo remtasi Metodinėmis rekomendacijomis, kurios nėra pritaikytos mokslinių projektų specifikai.

135.

14Atsakovas LMT atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

156.

16LMT nurodė, kad pareiškėjas nustatytu terminu nepasiekė vieno iš dviejų fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių (rodiklis – „Mokslinė publikacija“), todėl atsakovas, atlikęs įtariamo pažeidimo tyrimą, nustatė pažeidimą ir priėmė sprendimą taikyti finansinę korekciją, vadovaudamasis Metodinių rekomendacijų 263.2 papunkčio nuostatomis. LMT 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-8 nustatė, kad Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, pasiekė tik 75 proc. fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio „Mokslinė publikacija“. Vienas iš projekto tikslų buvo paskelbti du mokslinius straipsnius. Pareiškėjas paskelbė tik vieną straipsnį tarptautiniame mokslo leidinyje, o antras straipsnis pateiktas leidiniui ir pasibaigus projekto veikloms, buvo recenzavimo procese. LMT, gavusi Ministerijos 1 sprendimą, įvertino jame nurodytas aplinkybes, atsakė į pateiktus klausimus, pakartotinai atliko pažeidimo tyrimą. LMT 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvada buvo pagrįsta Centro pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija.

177.

18Atsakovo manymu, pareiškėjo argumentas, kad straipsnio rankraštis turėtų būti vertinamas kaip pasiektas fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis, yra nesąžiningas kitų projektų vykdytojų atžvilgiu ir pažeistų projektų vykdytojų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principus. Atsakovas patvirtino, kad Projekto įtariamo pažeidimo tyrimą atliko laikydamasis proporcingumo principo, t. y., atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, buvo pasirinkti konkretūs pažeidimo tyrimo veiksmai – įvertinti pakartotinai su rodiklių pasiekimo vertinimu susiję dokumentai, pareiškėjo pateikta ataskaita, Ministerijos 1 sprendime pateikta informacija, ir pritaikyta proporcinga poveikio priemonė. Atkreipė dėmesį į tai, kad finansinės korekcijos dydis buvo nustatytas ne laikantis tikslaus matematinio skaičiavimo, tačiau, įvertinus Centro įdirbį viso projekto mokslinio tyrimo metu bei rengiant straipsnius, taip pat potencialią galimybę straipsnį publikuoti.

198.

20LMT pažymėjo, kad Projekto veiklos baigtos įgyvendinti 2015 m. lapkričio 30 d., todėl jo įtariamo pažeidimo tyrime teisiškai reikšmingos yra tik tos aplinkybės, kurios atsirado ir apie kurias atsakovas buvo informuotas iki šios datos. Tvirtino, jog 2016 m. rugpjūčio 24 d. pareiškėjo rašte pateikta informacija, kad antrasis straipsnis pateiktas leidyklai ir priimtas publikavimui, neturi įtakos projekto fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio pasiekimo įvertinimui.

219.

22Atsiliepime pažymėta, kad pareiškėjui turėjo būti žinoma viešai prieinama informacija, kad mokslo straipsnio rankraštis nebus įskaitomas kaip pasiektas fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis, tačiau bus įskaitomas straipsnio rankraštis, kuris projekto įgyvendinimo metu bus pateiktas spaudai ir gautas raštiškas redakcijos patvirtinimas, kad straipsnis priimtas spaudai. Atsakovas priėmė sprendimą, kad rodiklio nepasiekimą sąlygojusių veiksnių įtaką pareiškėjas galėjo sumažinti, atsižvelgiant į tai, kad Projekto vykdytojas turėjo ir galėjo tinkamai planuoti projekto veiklas ir nustatyti realias siektinas fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmes, įvertinęs projekto mokslinio tyrimo trukmę ir specifiką bei vadovaudamasis turima patirtimi mokslinių tyrimų atlikimo bei straipsnių publikavimo srityje. Pareiškėjas taip pat yra atsakingas už straipsnio kokybę, kurią įvertina leidykla, kad priimtų publikavimui mokslinį straipsnį. Straipsnio rankraštis 2016 m. vasario 4 d. buvo atmestas žurnalo „Experimental Lung Research“, kaip neatitinkantis mokslinio straipsnio lygio, todėl Centras turėjo pataisyti straipsnį sugaišdamas papildomai laiko. Be to, straipsnį publikavimui priėmė kitas žurnalas – „Cytotechnology“ tik 2016 m. rugpjūčio 22 d.

2310.

24Pareiškėjo nurodyta nenumatyta situacija (dvi mokslinio tyrimo grupės narės turėjo gimdymo atostogas), atsakovo tvirtinimu, nėra vertintina kaip nenumatyta. Projekto vykdytojas turėjo galimybę pakeisti mokslinio tyrimo grupės narius kitais atitinkančiais kvalifikaciją mokslininkais, atsižvelgęs į atliekamo tyrimo specifiką ir mokslinio tyrimo grupės narių kompetencijos reikalavimus. LMT darė išvadą, kad pareiškėjas, žinodamas mokslinių tyrimų atlikimo ir straipsnių publikavimo terminus, nesivadovavo protingumo principu planuodamas ir įgyvendindamas projekto veiklas bei siekdamas projekte nustatytų rodiklių. Pareiškėjas nenurodė jokių nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kurios galėjo sutrukdyti laiku pasiekti suplanuotas rodiklių reikšmes. Atsakovas pažymėjo, kad sudarydamas 2015 m. spalio 15 d. susitarimą dėl projekto sutarties pakeitimo, atsižvelgė į pareiškėjo 2015 m. spalio 10 d. prašymą pratęsti projekto sutarties terminą, kad būtų pasiektas fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis. Atsakovas siekė sudaryti sąlygas IMC pilnai įgyvendinti projekto tikslus ir pasiekti fizinį veiklos įgyvendinimo rodiklį.

2511.

26Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas visą su projekto moksliniu tyrimu susijusią informaciją pateikė 2015 m. gruodžio 10 d. baigiamojoje mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitoje. Buvo sudaryta galimybė pateikti taip pat ir papildomus paaiškinimus, susipažinus su ataskaitos pirminiu įvertinimu, bet Centras nepasinaudojo šia teise. Pareiškėjas 2015 m. gruodžio 21 d. pateikė apeliaciją dėl ataskaitos įvertinimo ir pateikė papildomą informaciją bei paaiškinimus. Atsakovas, išnagrinėjęs apeliaciją, nustatė, kad nurodytos „išimtinės aplinkybės“ negali būti tai, kas yra įprastinė mokslinio straipsnio publikavimo praktika. Atsakovas taip pat nusprendė, kad pareiškėjo pateiktas recenzentų laiškas neįrodo, kad straipsnis įgavo daugiau galimybių būti išspausdintas, kaip teigiama apeliacijoje. Recenzentų pastabos atsakovui kelia abejonių dėl straipsnio kokybės, nes recenzentai nurodo nemažai trūkumų. Lietuvos mokslo tarybos valdybos 2016 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 8V-9 pritarta komiteto siūlymui apeliacijos netenkinti. Atsakovas konstatavo, kad įtariamo pažeidimo tyrimo metu projekto vykdytojo apklausa akivaizdžiai nebuvo būtina dėl nagrinėjamos situacijos ypatumų. Visa tyrimui reikalinga informacija buvo pateikta ataskaitoje ir įvertinta ekspertinio vertinimo metu, o taip pat su apeliacija dėl ataskaitos įvertinimo. Priimdamas sprendimą, atsakovas vadovavosi ES struktūrinių fondų administravimo principais, nustatytais Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse, Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Metodinėse pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijose, Visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir administravimo sutartyje ir kituose teisės aktuose.

2712.

28Atsakovas konstatavo, kad tinkamai pritaikė Metodinių rekomendacijų 261.2 papunkčio nuostatas, nustatant pažeidimą ir įvertinant fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio reikšmės nepasiekimo sąlygotus veiksnius. Pasak atsakovo, vertinimo rezultatas buvo pasiektas Lietuvos mokslo tarybos komiteto posėdyje konsensuso būdu. Todėl jokios specialios metodikos, susijusios su mokslinių projektų specifika taikyti nebuvo tikslinga, o pritaikytos bendros visiems projektams Metodinių rekomendacijų nuostatos. Atsižvelgiant į rodiklio nepasiekimo procentinę dalį, buvo nustatytas 5 procentų finansinės korekcijos dydis.

2913.

30Atsakovas atkreipė dėmesį, jog pagal projekto sutartį projekto tęstinumo laikotarpiu nėra numatyta siekti fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių. Susieti projekto fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio pasiekimą su poprojektinės priežiūros laikotarpiu siekiamu rezultato stebėsenos rodikliu „Pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), kurie ir toliau ten dirba po 6 mėnesių po projekto pabaigos, dalis“ nėra pagrindo. Šie du rodikliai yra skaičiuojami skirtingais tikslais. Esant nurodytiems sutartiniams įsipareigojimams, vėlesnis fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio pasiekimas sumažina viešųjų lėšų investicijų reikšmingumą ir prieštarauja susiklosčiusiai praktikai. Atsakovas atsiliepime pastebėjo, jog pareiškėjas klaidingai nurodo, kad minėto rodiklio pasiekimas pasibaigus projekto sutartyje nurodytam terminui, nepažeidžia lygiateisiškumo principo. Atsakovo nuomone, tuo yra pažeidžiami projekto sutarties bendrųjų sąlygų 2.2.1 papunkčio nuostatų reikalavimai.

3114.

32Atsakovas konstatavo, kad surinko visus įrodymus ir įvertino visas faktines aplinkybes, pagrindžiančias sprendime nurodytus faktus. Savo sprendimą pagrindžia nustatytu juridinių faktų visetu, kuris būtinas ir pakankamas teisės normoms taikyti.

3315.

34Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 15 d. sprendimu tenkino skundą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. kovo 20 d. grąžino bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nurodydamas, kad taip pat turi būti įvertintas LMT 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvados Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-052/bei LMT pirmininko 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-8 teisėtumas ir pagrįstumas.

35II.

3616.

37Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. birželio 5 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

3817.

39Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl Ministerijos 2017 m. balandžio 18 d. rašto Nr. ((24.16)-5K-1622491)-6K-1702841, kuriuo buvo palikta galioti LMT 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvada, teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėta, jog apeliacinės instancijos teismas 2019 m. kovo 20 d. nutartyje pasisakė, kad šioje byloje turi būti nagrinėjamas tiek 2016 m. pažeidimo tyrimo išvados, tiek LMT 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-8 teisėtumas.

4018.

41Teismas nustatė, jog LMT pirmininkas 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-8, atsižvelgdamas į projekto pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-052/IT01, pripažino netinkamomis finansuoti 5 proc. nuo visų tinkamų finansuoti pripažintų išlaidų (14 468,99 Eur) bei nustatė, jog ši suma turėtų būti grąžinama. Pareiškėjas 2016 m. vasario 2 d. pateikė skundą Ministerijai dėl LMT 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-8. Ministerija 1 sprendimu nurodė, jog Centro skundas yra pagrįstas, prašė LMT atlikti pakartotinį pažeidimo tyrimą, užtikrinant Centro teisę būti išklausytam ir užtikrinti LMT sprendimo dėl nustatyto pažeidimo atitiktį VAĮ 8 straipsnyje įtvirtintiems reikalavimams. LMT 2016 m. spalio 21 d. raštu Nr. 6B-VD-151 nurodė, jog įvertinusi visas su įtariamu pažeidimu susijusias aplinkybes, nustatė tokį patį pažeidimą, koks buvo nustatytas jau 2016 m. sausio 14 d. pažeidimo tyrimo išvadoje ir patvirtintas LMT 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-8. LMT 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvadoje Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-052/IT01 siūlė nepripažinti tinkamomis finansuoti 5 proc. nuo visos projektui skirtos tinkamų finansuoti išlaidų sumos (14 468,99 Eur), sumažinti projekto finansavimą ir susigrąžinti projekto vykdytojui mokėtas išlaidas. Ministerija 2 sprendimu išnagrinėjo pareiškėjo 2016 m. lapkričio 9 d. skundą dėl LMT 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvados ir konstatavo, jog LMT pažeidimą nustatė pagal jai suteiktus įgaliojimus ir taikydama teisės aktuose nurodytą įtariamų pažeidimų tyrimo ir nustatymo procedūrą. Teismas nustatė, kad Ministerijos 2 sprendimas priimtas vadovaujantis VAĮ III skirsnio reikalavimais išnagrinėjus neprivaloma ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka.

4219.

43Dėl pareiškėjo skundo teiginių, susijusių su fizinių rodiklių įgyvendinimo įvertinimu, teismas pažymėjo, kad Projekto ataskaita ir pasiekti rodikliai ir ataskaita vertinti ekspertinio vertinimo būdu. Projekto įgyvendinimo ataskaitos ekspertinio vertinimo lape konstatuota, kad fiziniai projekto įgyvendinimo rodikliai pasiekti, išskyrus straipsnių paskelbimo rodiklį. Vertinant eksperimentinės plėtros darbą, bei potencialią galimybę gautus rezultatus dar publikuoti, straipsnių paskelbimo rodiklį laikytina įgyvendintu 75 procentais. Pareiškėjas nepateikė konkrečių argumentų (kriterijų), kodėl šiuo atveju fiziniai projekto rodikliai buvo pasiekti bent 90 proc. Taip pat nenurodė, kokia metodika reikėtų vadovautis vertinant mokslines publikacijas. Ataskaitos vertinimą atliko ekspertai, kurie taikė savo specialias tos srities žinias, todėl teismui nebuvo pagrindo spręsti, kad jie neįvertino Projekto specifikos.

4420.

45Teismas nurodė, jog tuo metu, kai vyko ekspertinis vertinimas (2015 m. gruodžio 10 d.), straipsnis dar buvo tik išsiųstas redakcijai, dar nebuvo gautos recenzentų išvados ir nepradėtas galimas koregavimas po jų pastabų, t. y. iš esmės buvo tik rankraščio stadijoje, o dar buvo likusi recenzijų, galimų korekcijų po recenzijų ir sprendimo dėl publikavimo stadijos. Kad rankraščio nepripažįsta baigta publikacija, atsakovas buvo paskelbęs viešai, pareiškėjas apie tai žinojo (2016 m. vasario 2 d. pareiškėjo skundas Ministerijai) ir tai buvo taikoma projektų vertinimo praktikoje. Kadangi iš 2 numatytų straipsnių buvo publikuotas 1, teismas laikė, kad antrojo straipsnio baigtumo rodiklis buvo vertintas kaip 50 proc., t. y. ekspertai pripažino dar neparengto publikacijai ir nepublikuoto straipsnio nemažą indėlį į rezultatą. Tolimesnė įvykių eiga – straipsnis buvo vėliau pateiktas dar dviejų mokslinių žurnalų redakcijoms ir sprendimas dėl straipsnio publikavimo buvo priimtas tik 2016 m. rugpjūčio mėn., tik patvirtino, kad ekspertinio vertinimo metu ekspertai neturėjo pagrindo vertinti, kad straipsnis, kaip fizinio projekto įgyvendinimo rodiklis, įgyvendintas daugiau kaip 50 proc. Taigi nebuvo jokio pagrindo teigti, kad ekspertai nepagrįstai nustatė, kad dviejų straipsnių paskelbimo rodiklis įgyvendintas 75 proc. Be to, atsakovas šiuo klausimu pasisakė ir išnagrinėjęs pareiškėjo apeliaciją dėl galutinės projekto ataskaitos vertinimo atmesdamas apeliacijas (2019 m. sausio 19 d. LMT raštas).

4621.

47Pasisakydamas dėl įtakos projekto tęstinumo įsipareigojimams, lygiateisiškumui ir viešųjų finansų panaudojimo rezultatyvumui teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad pagal projekto sutartį projekto tęstinumo laikotarpiu nėra numatyta siekti fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių, kaip klaidingai aiškina pareiškėjas, o tuo laikotarpiu yra siekiami stebėsenos rodikliai. Susieti projekto fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio pasiekimą su poprojektinės priežiūros laikotarpiu siekiamu rezultato stebėsenos rodikliu (įdarbintų tyrėjų, kurie ir toliau ten dirba po 6 mėnesių po projekto pabaigos, dalis nėra pagrindo). Šie du rodikliai yra skaičiuojami skirtingais tikslais: rezultato stebėsenos rodiklis parodo veiksmų programos investicijomis siekiamą esamos padėties pokytį, tuo tarpu projekto fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis matuoja projekto metu sukurtą mokslinę produkciją. Esant nurodytiems sutartiniams įsipareigojimams, vėlesnis fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio pasiekimas sumažina viešųjų lėšų investicijų reikšmingumą, prieštarauja susiklosčiusiai praktikai kitų projektų vykdytojų atžvilgiu.

4822.

49Teismas sutiko su 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvadoje nurodytu argumentu, kad atrankos etape buvo vertinami projekto rodikliai ir vėlesnis jų pakeitimas pažeistų lygiateisiškumo principą. Be to, aplinkybė, kad jau pasibaigus projekto veikloms (2015 m. lapkričio 30 d.) 2016 m. rugpjūtį buvo sužinota apie numatomą straipsnio spausdinimą, nėra teisiškai reikšminga vertinant rodiklių pasiekimą ir tiriant pažeidimą.

5023.

51Pasisakydamas dėl nagrinėjimo procedūros teismas pažymėjo, jog LMT, gavusi Ministerijos 1 sprendimą, pakartotinai atliko pažeidimo tyrimą iš esmės, ką įrodo tai, kad 2016 m. spalio 21 d. buvo surašyta išvada, kurioje pasisakyta dėl Ministerijos sprendime 1 nurodytų aspektų – dėl taikytų kontrolės procedūrų, pažeidimo fakto, jo įrodymų, kaltės, taikytos korekcijos pagrindimo. Be to, atsakovas prieš tai nagrinėjo pareiškėjo pateiktas apeliacijas dėl projekto ataskaitos tvirtinimo. Tai, kad nagrinėjimo ir tyrimo rezultatas buvo toks pat, kaip ir pirminėje pažeidimo tyrimo išvadoje ir 2016 m. sausio 14 d. LMT sprendime (korekcijos taikymas), nepaneigė to, kad pakartotinai pažeidimo tyrimas nebuvo atliktas ar nebuvo išsamus. Pareiškėjo teisė būti išklausytu buvo užtikrinta ir tuo, kad atsakovas, surašydamas 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvadą, atsižvelgė į pareiškėjo teiktus su skundu Ministerijai argumentus ir teiktus papildomus paaiškinimus. Taigi nebuvo pagrindo teigti, kad atsakovas nevykdė Ministerijos 1 sprendime suformuluotų nurodymų ir iš esmės neatliko pažeidimo tyrimo.

5224.

53Pasisakydamas dėl kaltės ir dėl galimybės kontroliuoti rodiklių nepasiekimo veiksnius teismas sutiko su atsakovo ir Ministerijos 2 sprendime pateiktu vertinimu, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės (dvi mokslinio tyrimo grupės narės turėjo gimdymo atostogas) nėra laikomos nenumatytomis. Projekto vykdytojas turėjo galimybę pakeisti mokslinio tyrimo grupės narius kitais atitinkančiais kvalifikaciją mokslininkais, atsižvelgęs į atliekamo tyrimo specifiką ir mokslinio tyrimo grupės narių kompetencijos reikalavimus. IMC, kaip mokslinius tyrimus atliekanti įstaiga, turinti patirties tokioje veikloje, laikytina, kad žino mokslinių tyrimų atlikimo ir straipsnių publikavimo terminus. Todėl pareiškėjas nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas planuodamas ir įgyvendindamas projekto veiklas bei siekdamas projekte nustatytų rodiklių. Pareiškėjas nenurodė jokių nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kurios galėjo sutrukdyti laiku pasiekti suplanuotas rodiklių reikšmes. Atsakovas, sudarydamas 2015 m. spalio 15 d. susitarimą dėl projekto sutarties pakeitimo, atsižvelgė į pareiškėjo 2015 m. spalio 10 d. rašte nurodytą prašymą pratęsti projekto sutarties terminą, kad būtų pasiektas fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis. Atsakovas, pritardamas pareiškėjo prašymui, vadovavosi protingumo ir proporcingumo principais, siekė sudaryti sąlygas IMC pilnai įgyvendinti projekto tikslus ir pasiekti fizinį veiklos įgyvendinimo rodiklį.

5425.

55Teismas laikė įrodytu, kad pažeidimas konstatuotas pagrįstai. Atsakovas 2016 m. sausio 14 d. įsakymu pritaikė minimalią nustatytą Metodinių rekomendacijų 263.2 papunktyje numatytą korekciją – 5 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Teismui nebuvo pagrindo daryti išvadą, kad tokia korekcija būtų neproporcinga. Atmetus pagrindinį reikalavimą, atmestas ir reikalavimas priteisti bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį).

56III.

5726.

58Pareiškėjas Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą tenkinti. Pareiškėjas taip pat prašo bylą skirti nagrinėti žodinio proceso tvarka bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5927.

60Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo visų faktinių klausimų, dėl to nebuvo visapusiškai ir objektyviai ištirti ir įvertinti nagrinėjamos bylos faktai, atskleista bylos esmė. Pareiškėjo teigimu, byloje nėra jokio faktinių aplinkybių, susijusių su LMT nustatytais pažeidimais, lėmusiais ginčijamų LMT sprendimų priėmimą, vertinimo, teismas atkartoja atsakovo argumentus, perkelia įrodinėjimo pareigą IMC.

6128.

62Pareiškėjas tvirtina, jog rodiklio nepasiekimas buvo sąlygotas veiksnių, kurių įtakos pareiškėjas negalėjo sumažinti. Be to, nėra pagrįsta teigti, jog vėlesnis publikacijos fizinis išspausdinimas lemia rodiklio nepasiekimą daugiau kaip 10 proc. Pareiškėjo manymu, šiuo atveju rodiklis buvo vertinamas nesant jokios su mokslinių projektų specifika susijusios metodikos. Pareiškėjo teigimu, ne IMC, bet LMT bei teismui kyla pareiga įrodyti, jog Projekto įgyvendinimo sunkumai, su kuriais buvo susidūręs IMC, buvo sąlygoti IMC valios ir kaltės, bei nurodyti, kokia metodika buvo nustatyta rodiklio laikino nepasiekimo santykinė reikšmė. Pareiškėjas pažymi, kad jis bylos nagrinėjimo metu aktyviai teikė įrodymus, jog IMC pažeidimo nepadarė, o užsitęsusios straipsnio vertinimo procedūros buvo veiksniais, kurių įtakos IMC negalėjo sumažinti, tačiau tokį vėlavimą lėmė objektyvios aplinkybės, be to, visi galimi neatitikimai buvo ištaisyti ir nebuvo padaryta jokios žalos Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos biudžetui, nepažeistos Projekto tęstinumo (ex-post) nuostatos ir lygiateisiškumo principas. Todėl pareiškėjas laiko, kad pažeidimo nustatymas yra neproporcinga poveikio priemonė.

6329.

64Pareiškėjo teigimu, LMT, atlikdama pakartotinį pažeidimo tyrimą, pažeidė teisėtumo, gero administravimo ir atsakingo valdymo principus, teisę būti išklausytam, vykdė tik formalias procedūras.

6530.

66Pareiškėjas tvirtina, jog laikėsi bonus pater familias (protingo, apdairaus, rūpestingo žmogaus) principo, bei buvo susidūręs su aplinkybėmis, nepriklausančiomis nuo jo valios. IMC nuolat informuodavo LMT apie Projekto įgyvendinimo eigą ir iškylančias problemas. Nurodo, kad nukrypimas nuo mokslinio turimo įgyvendinimo plano vyko dėl dviejų Projekto dalyvių nėštumo ir gimdymo atostogų. Pažymi, jog LMT yra pripažinusi pagrįstomis (objektyviomis) priežastis, dėl kurių Projektas nukrypo nuo įgyvendinimo plano. IMC bendradarbiavo su LMT ir Ministerija, laiku teikė ataskaitas, informaciją apie nukrypimus. Aplinkybės, su kuriomis susidūrė IMC, buvo sąlygotos veiksnių, kurių įtakos IMC negalėjo sumažinti. Taip pat pažymi, kad Ministerijos 1 sprendime konstatuojama, jog vėlavimas pagrįstai ir objektyviai yra susijęs su tuo faktu, kad mokslinėje veikloje, skirtingai nei įprastoje ekonominėje veikloje, komandos narių pakeitimas yra daug sudėtingesnis.

6731.

68Atsakovas Lietuvos mokslo taryba atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 5 d. sprendimą.

6932.

70Atsakovo teigimu, pareiškėjas klaidingai mano, kad straipsnių publikavimo rodiklio neįgyvendinimas šiuo atveju negalėjo būti vertinamas kaip didesnis nei 10 procentų, o taikoma Rekomendacija nėra tinkama moksliniams tyrimams ir mokslinių tyrimų atveju reikėtų taikyti kitokią metodiką, kurios nėra patvirtinta. Pareiškėjas nepateikė jokių konkrečių būdų (metodų), kuriais galima būtų vadovautis vertinant mokslinių publikacijų, kaip fizinio projekto rodiklio, pasiekimo lygį. Taip pat pareiškėjas nepateikia įrodymų, kad šiuo atveju fiziniai projekto rodikliai buvo pasiekti bent 90 procentų. Ataskaitos vertinimą atliko ekspertai, kurie taikė savo specialias tos srities žinias, todėl nėra pagrindo spręsti, kad jie neįvertino Projekto specifikos. Atsakovas nurodo, jog vykstant ekspertiniam vertinimui, straipsnis dar buvo tik išsiųstas redakcijai, dar nebuvo gautos recenzentų išvados, t. y., iš esmės buvo tik rankraščio stadijoje, o dar buvo likusi recenzijų, galimų korekcijų po recenzijų ir sprendimo dėl publikavimo stadijos. Pareiškėjas žinojo, kad rankraštis nepripažįstamas baigta straipsnio publikacija, nes atsakovas tokią informaciją skelbė viešai ir tai buvo taikoma projektų vertinimo praktikoje.

7133.

72Dėl įtakos projekto tęstinumo įsipareigojimams, lygiateisiškumui ir viešųjų finansų panaudojimo rezultatyvumui atsakovas pažymi, kad vėlesnis fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio pasiekimas sumažina viešųjų lėšų investicijų reikšmingumą, prieštarauja susiklosčiusiai praktikai kitų projektų vykdytojų atžvilgiu.

7334.

74Atsakovas nurodo, kad pakartotinai atliko pažeidimo tyrimą iš esmės, ką įrodo tai, kad 2016 m. spalio 21 d. buvo surašyta išvada, kurioje pasisakyta dėl Ministerijos 1 sprendime nurodytų aspektų. Pareiškėjo teisė būti išklausytu buvo užtikrinta ir tuo, kad Atsakovas, surašydamas 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvadą, atsižvelgė į pareiškėjo teiktus su skundu Ministerijai argumentus ir teiktus papildomus paaiškinimus.

7535.

76Atsakovas nurodo, jog pareiškėjas turėjo galimybę pakeisti mokslinio tyrimo grupės narius kitais atitinkančiais kvalifikaciją mokslininkais, atsižvelgęs į atliekamo tyrimo specifiką ir mokslinio tyrimo grupės narių kompetencijos reikalavimus. Pareiškėjas, kaip mokslinius tyrimus atliekanti įstaiga, turinti patirties tokioje veikloje, laikytina, kad žino mokslinių tyrimų atlikimo ir straipsnių publikavimo terminus. Todėl pareiškėjas nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas planuodamas ir įgyvendindamas projekto veiklas bei siekdamas projekte nustatytų rodiklių. Pareiškėjas nenurodė jokių nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kurios galėjo sutrukdyti laiku pasiekti suplanuotas rodiklių reikšmes.

77Teisėjų kolegija

konstatuoja:

78IV.

7936.

80Pareiškėjas Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras apeliaciniame skunde suformulavo prašymą šį jo skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 141 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tai yra nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso dalyvių ir jiems nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas; proceso šalys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba kitame procesiniame dokumente gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau atsižvelgti į šį prašymą teismui neprivaloma. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, įvertinusi administracinės bylos medžiagą; aplinkybę, kad pareiškėjas nenurodo jokių konkrečių priežasčių, dėl kurių turėtų būti skirtas žodinis bylos nagrinėjimas; aplinkybę, kad proceso šalių pozicija nagrinėjamoje byloje yra aiškiai išdėstyta raštu į bylą pateiktuose procesiniuose dokumentuose, o pareiškėjas nenurodo, kokias konkrečiai aplinkybes jis norėtų papildomai paaiškinti; byloje nėra duomenų, jog pareiškėjui būtų sudarytos kliūtys teikti rašytinius paaiškinimus administracinėje byloje nagrinėjamais klausimais; nenustatė būtinumo administracinę bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka. Dėl aptartų priežasčių pareiškėjo prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nėra tenkinamas, ir byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.

8137.

82Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui IMC nustatyto pažeidimo Projekte, dėl ko dalis lėšų buvo pripažintos netinkamomis finansuoti.

8338.

84Vadovaujantis Metodinių rekomendacijų 263 punktu nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytų rodiklių reikšmių nepasiekimu įgyvendinus projekto veiklas 261.1 ir 261.2 punktuose nustatytais atvejais, taikomos finansinės korekcijos.

8539.

86Byloje nustatyta, kad pareiškėjas kaip Projekto vykdytojas apibrėždamas fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius, be kita ko, nurodė, kad parengs 2 mokslines publikacijas tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. LMT pirmininko 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-8, atsižvelgus į projekto pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-052/IT01, buvo nustatyta, kad Centras pasiekė tik 75 proc. fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio „Mokslinė publikacija“ (iš 2 suplanuotų mokslinių straipsnių 1 publikuotas tarptautiniame leidinyje, o kitas yra pateiktas leidiniui ir yra recenzavimo procese), todėl pripažintos netinkamomis finansuoti 5 proc. nuo visų tinkamų finansuoti pripažintų išlaidų (14 468,99 Eur) bei nustatyta, jog ši suma turi būti grąžinama. Ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl LMT 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-8, Ministerijos 1 sprendimu prašė LMT atlikti pakartotinį pažeidimo tyrimą. Vykdydama Ministerijos 1 sprendimą, LMT parengė 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvadą, kurioje nustatė tokį patį pažeidimą, koks buvo nustatytas jau 2016 m. sausio 14 d. pažeidimo tyrimo išvadoje ir patvirtintas LMT 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-8. Pareiškėjui apskundus 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvadą, Ministerija 2 sprendimu konstatavo, kad pareiškėjo skundas nepagrįstas, kadangi LMT pažeidimą nustatė pagal jai suteiktus įgaliojimus ir taikydama teisės aktuose nurodytą įtariamų pažeidimų tyrimo ir nustatymo procedūrą.

8740.

88Pareiškėjas šioje byloje kelia ginčą iš esmės teigdamas, kad LMT neištaisė Ministerijos 1 sprendime nurodytų pažeidimo tyrimo trūkumų ir nepagrįstai konstatavo pareiškėją padarius pažeidimą.

8941.

90Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, kad pažeidimas konstatuotas pagrįstai ir nėra pagrindo laikyti, kad pritaikyta korekcija būtų neproporcinga, pareiškėjo skundą atmetė.

9142.

92Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, padavė apeliacinį skundą, iš esmės teigdamas, kad teismas neišnagrinėjo visų klausimų, o tik pakartojo atsakovo procesiniuose dokumentuose pateiktus argumentus.

9343.

94Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad apeliacija administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas, remiantis jau byloje esančia medžiaga. Nagrinėjamu atveju byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas pareiškėjo apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

9544.

96Kiekvieno individualaus ginčo atveju turi būti nustatytos tam ginčui išspręsti reikšmingos aplinkybės, kurias teismas, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių (ABTĮ 57 str. 6 d.) turi įvertinti pagal atitinkamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas. ABTĮ 81 straipsnis reglamentuoja, kad nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. ABTĮ 56 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta įrodymų vertinimo taisyklė, kurioje nustatyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios; teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Pabrėžtina, kad įstatymo nustatytas įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas teismo vidiniu įsitikinimu, kurį lemia visapusiškas, išsamus ir objektyvus bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimas, ginčui spręsti taikytinos įstatymų normos, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijai. Įstatymas reikalauja, kad teismas, įvertinęs ištirtus teismo posėdyje įrodymus, sprendime konstatuotų, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas) yra tenkintinas (ABTĮ 86 str. 2 d.). Įstatymas taip pat reikalauja, kad teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje pagrįstų savo vidinį įsitikinimą dėl įrodymų vertinimo, atlikto pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą įrodymų vertinimo taisyklę (ABTĮ 87 str. 4 d. 2–4 p.).

9745.

98Teisėjų kolegija, patikrinusi pareiškėjo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą minėtais procesiniais aspektais, konstatuoja, kad teismas šių taisyklių laikėsi. Vien tai, kad pareiškėjas įrodymus galbūt vertina kitaip ir nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, laikydamas jas formaliomis, nesudaro teisinio pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė įrodymų vertinimą reglamentuojančias proceso teisės normas.

9946.

100Pareiškėjas, nesutikdamas su LMT išvadomis dėl konstatuoto pažeidimo, kurioms pritarė pirmosios instancijos teismas, teigia, jog šiuo atveju nebuvo įvertinti jo teikti įrodymai. Pareiškėjo teigimu, jis buvo pateikęs įrodymus, kad: rodiklio nepasiekimas buvo sąlygotas veiksnių, kurių įtakos pareiškėjas negalėjo kontroliuoti bei sumažinti, be to, nėra pagrįsta teigti, jog šis rodiklio nepasiekimas (vėlesnis publikacijos išspausdinimas) lemia rodiklio nepasiekimą daugiau nei 10 proc., taip pat galimi neatitikimai buvo ištaisyti ir nebuvo padaryta žalos Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos biudžetui, nepažeistos Projekto tęstinumo (ex-post) nuostatos ar lygiateisiškumo principas.

10147.

102Teisėjų kolegija konstatuoja, jog iš pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, kad nurodyti pareiškėjo teiginiai buvo įvertinti, tačiau vadovaujantis įrodymų visuma, jie buvo atmesti kaip nepagrįsti.

10348.

104Pareiškėjo teigimu, fizinio rodiklio vėlesnis pasiekimas įvyko nesant IMC kaltės. Tačiau aplinkybė, jog projekto dalyvės buvo nėštumo ir gimdymo atostogose, nors ir buvo tam tikra kliūtis pareiškėjui vykdant Projektą, negali būti laikoma absoliučiai sutrukdžiusia pareiškėjui įgyvendinti įsipareigojimus ir laiku paskelbti du mokslinius straipsnius tarptautiniame mokslo leidinyje. Pareiškėjas apeliaciniame skunde pats akcentuoja aplinkybę, jog mokslinėje veikloje komandos narių pakeitimas yra sudėtingas. Todėl pareiškėjas, jo teigimu, būdamas atidus ir rūpestingas, turėjo atsižvelgti į komandos narių pakeitimo sunkumus ir tuo pasirūpinti iš anksto. Todėl vien dėl to, kad Projekto dalyvės buvo nėštumo ir gimdymo atostogose, negali būti laikoma, kad pareiškėjas negalėjo kontroliuoti aplinkybių, dėl kurių laiku nebuvo įgyvendintas Projekto fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklis „Mokslinė publikacija“. Pareiškėjas taip pat galėjo numatyti, kad gali ilgai užtrukti, kol mokslinis žurnalas sutiks publikuoti straipsnį, ir atitinkamai anksčiau parengti straipsnį. Todėl aplinkybė, jog žurnalai nepriėmė publikuoti pareiškėjo straipsnio, taip pat negali būti laikoma aplinkybe, objektyviai neleidusia pareiškėjui pasiekti nustatytos rodiklio reikšmės laiku.

10549.

106Taip pat nėra pagrindo sutikti, jog pareiškėjas įrodė, kad nepasiekta rodiklio reikšmė sudaro 10 procentų ir mažiau. Pareiškėjas pateikė tik bendro pobūdžio poziciją, jog vėlesnis publikacijos išspausdinimas negali lemti rodiklio nepasiekimą daugiau nei 10 proc. O LMT 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvadoje pateikė išsamius argumentus, pagrindžiančius, kodėl rodiklio pasiekimas buvo įvertintas 75 proc., tai yra: pateikė argumentus tiek dėl to, kad straipsnio recenzavimo etapas nėra tapatus straipsnio paskelbimui leidinyje, tiek dėl to, kodėl vėlesnis straipsnio publikavimas nepaneigia konstatuoto pažeidimo. Darytina išvada, kad nors ir rodiklis buvo vertinamas nesant su mokslinių projektų specifika susijusios metodikos, tačiau šio rodiklio pasiekimo procentas buvo nustatytas įvertinus ginčo atveju aktualių aplinkybių visumą bei pateikiant išsamius tokio apskaičiavimo motyvus. Taigi, LMT savo skaičiavimus dėl nepasiekto rodiklio įrodė. Todėl sutikti su pareiškėjo abstrakčiais teiginiais, jog nepasiekto rodiklio reikšmė turėjo būti mažesnė, nei nustatė LMT, nėra pagrindo.

10750.

108Dėl pareiškėjo teiginių, jog visi galimi neatitikimai buvo ištaisyti ir nebuvo padaryta jokios žalos, pažymėtina, jog šios aplinkybės nėra reikšmingos sprendžiant, ar buvo padarytas pažeidimas. Pareiškėjas, kaip Projekto vykdytojas, įsipareigojo paskelbti du mokslinius straipsnius tarptautiniame mokslo leidinyje. Taigi šiuo atveju pareiškėjas neįvykdė savo įsipareigojimo, atitinkamai – padarė pažeidimą. Tačiau taip pat pažymėtina, kad šios pareiškėjo nurodytos, kaip ir kitos aplinkybės buvo įvertintos, pareiškėjui pritaikant minimalią Metodinių rekomendacijų 263.2 papunktyje numatytą korekciją – 5 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog įvertinus pažeidimo pobūdį, bei tai, kad galiausiai mokslinis straipsnis buvo publikuotas, pareiškėjui pritaikyta korekcija buvo pagrįsta ir proporcinga.

10951.

110Byloje nustatyta, kad nagrinėjamu atveju pažeidimo tyrimas buvo atliktas du kartus. Pareiškėjas tiek skunde, tiek ir apeliaciniame skunde tvirtina, jog ir antrą kartą atlikus pažeidimo tyrimą bei surašius 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvadą, Ministerijos 1 sprendime nustatyti pažeidimo tyrimo trūkumai nebuvo ištaisyti, kadangi LMT pažeidė teisėtumo, gero administravimo ir atsakingo valdymo principus, teisę būti išklausytam, vykdė tik formalias procedūras.

11152.

112Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, jog Ministerijos 1 sprendime buvo nurodyta, kad pradinė pažeidimo tyrimo išvada, kaip 2016 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-8 motyvuojančioji dalis, netenkina faktinio pagrįstumo kriterijaus, projekto vykdytojo kaltei nesurinkta įrodymų. Įvertinus vykdant Ministerijos 1 sprendimą surašytą 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvadą, matyti, kad joje LMT pateikė išsamius argumentus, kodėl konstatavo pažeidimą (pareiškėjas iki Projekto pabaigos paskelbė tik vieną straipsnį, o antrasis straipsnis buvo pateiktas leidiniui ir buvo recenzuojamas), kodėl reikšmingos aplinkybės tik iki Projekto veiklos įgyvendinimo, kodėl vien tik straipsnio pateikimas recenzuoti nebuvo laikomas projekto rodiklio pasiekimu ir kodėl priešinga išvada pažeistų projekto vykdytojų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principus. Atsakovas šioje pažeidimo tyrimo išvadoje taip pat pagrindė, kuo remiantis konstatuotas 75 procentų rodiklio pasiekimas bei pasisakė dėl pareiškėjo teisės būti išklausytam. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad LMT, vykdydamas Ministerijos 1 sprendimą, išsamiai įvertino nustatytas aplinkybes ir pateikė argumentus, kuriais grindė konstatuotą pažeidimą. Todėl nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo pozicija, jog LMT, surašydama 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvadą, vykdė tik formalias procedūras.

11353.

114Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo sutikti su pareiškėjo apeliacinio skundo teiginiu, kad ir atliekant pakartotinį pažeidimo tyrimą buvo pažeista pareiškėjo teisė būti išklausytam. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas turėjo galimybę teikti paaiškinimus, susijusius su konstatuotu pažeidimu, tiek LMT teiktoje ataskaitoje bei 2015 m. gruodžio 21 d. ataskaitoje, tiek skunduose Ministerijai, tiek ir skunduose teismui. Darytina išvada, kad visos pareiškėjo šiuose dokumentuose teiktuose paaiškinimuose nurodytos esminės aplinkybės buvo įvertintos LMT parengus 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvadą. Pažymėtina, kad šiuo atveju buvo aktualios aplinkybės, egzistavusios iki Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (2015 m. lapkričio 30 d.), todėl vėlesnės aplinkybės ginčui nebuvo aktualios. Pareiškėjas nei skunde, nei apeliaciniame skunde nenurodė jokių esminių, ginčui aktualiu laikotarpiu egzistavusių pažeidimo tyrimui reikšmingų aplinkybių, kurių nagrinėjamu atveju nebuvo įvertinusi LMT. Todėl nėra pagrindo laikyti, jog ginčo atveju buvo pažeista pareiškėjo teisė būti išklausytam.

11554.

116Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo nustatytų aplinkybių vertinti kitaip, nei jas įvertino LMT ir pirmosios instancijos teismas. Iš byloje surinktos medžiagos darytina išvada, kad atliekant pažeidimo tyrimą buvo surinkti visi būtini įrodymai ir pažeidimo aplinkybės buvo išsamiai įvertintos. Pareiškėjui 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-8 nustatyta pareiškėjui skirtų lėšų dalis, kuri pripažinta netinkama finansuoti, yra pagrįsta ir proporcinga nustatytiems pažeidimams. Todėl naikinti pareiškėjo ginčijamus aktus nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo.

11755.

118Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje esančius duomenis, nenukrypo nuo teisminės praktikos tokios kategorijos bylose, teisingai taikė teisės normas ir priėmė pagrįstą bei teisingą procesinį sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl skundžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 5 d. sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas (ABTĮ 144 str. 1 d. 1 p.).

11956.

120Atsižvelgiant į tai, kad paliekamas nepakeistas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo buvo atmestas pareiškėjo skundas, netenkinamas ir pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (ABTĮ 40 str. 1 d.).

121Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

122Pareiškėjo Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro apeliacinį skundą atmesti.

123Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

124Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad LMT pirmininkas 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr.... 9. 3.... 10. Pareiškėjo nuomone, LMT nevykdė Ministerijos 1 sprendimo, nesurinko... 11. 4.... 12. Centras tvirtino, jog bendradarbiavo su LMT ir Ministerija, laiku teikė... 13. 5.... 14. Atsakovas LMT atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.... 15. 6.... 16. LMT nurodė, kad pareiškėjas nustatytu terminu nepasiekė vieno iš dviejų... 17. 7.... 18. Atsakovo manymu, pareiškėjo argumentas, kad straipsnio rankraštis turėtų... 19. 8.... 20. LMT pažymėjo, kad Projekto veiklos baigtos įgyvendinti 2015 m. lapkričio 30... 21. 9.... 22. Atsiliepime pažymėta, kad pareiškėjui turėjo būti žinoma viešai... 23. 10.... 24. Pareiškėjo nurodyta nenumatyta situacija (dvi mokslinio tyrimo grupės narės... 25. 11.... 26. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas visą su projekto moksliniu tyrimu... 27. 12.... 28. Atsakovas konstatavo, kad tinkamai pritaikė Metodinių rekomendacijų 261.2... 29. 13.... 30. Atsakovas atkreipė dėmesį, jog pagal projekto sutartį projekto tęstinumo... 31. 14.... 32. Atsakovas konstatavo, kad surinko visus įrodymus ir įvertino visas faktines... 33. 15.... 34. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 15 d. sprendimu... 35. II.... 36. 16.... 37. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. birželio 5 d. sprendimu... 38. 17.... 39. Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl Ministerijos 2017 m. balandžio... 40. 18.... 41. Teismas nustatė, jog LMT pirmininkas 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-8,... 42. 19.... 43. Dėl pareiškėjo skundo teiginių, susijusių su fizinių rodiklių... 44. 20.... 45. Teismas nurodė, jog tuo metu, kai vyko ekspertinis vertinimas (2015 m.... 46. 21.... 47. Pasisakydamas dėl įtakos projekto tęstinumo įsipareigojimams,... 48. 22.... 49. Teismas sutiko su 2016 m. spalio 21 d. pažeidimo tyrimo išvadoje nurodytu... 50. 23.... 51. Pasisakydamas dėl nagrinėjimo procedūros teismas pažymėjo, jog LMT, gavusi... 52. 24.... 53. Pasisakydamas dėl kaltės ir dėl galimybės kontroliuoti rodiklių... 54. 25.... 55. Teismas laikė įrodytu, kad pažeidimas konstatuotas pagrįstai. Atsakovas... 56. III.... 57. 26.... 58. Pareiškėjas Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos... 59. 27.... 60. Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo visų... 61. 28.... 62. Pareiškėjas tvirtina, jog rodiklio nepasiekimas buvo sąlygotas veiksnių,... 63. 29.... 64. Pareiškėjo teigimu, LMT, atlikdama pakartotinį pažeidimo tyrimą, pažeidė... 65. 30.... 66. Pareiškėjas tvirtina, jog laikėsi bonus pater familias (protingo, apdairaus,... 67. 31.... 68. Atsakovas Lietuvos mokslo taryba atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 69. 32.... 70. Atsakovo teigimu, pareiškėjas klaidingai mano, kad straipsnių publikavimo... 71. 33.... 72. Dėl įtakos projekto tęstinumo įsipareigojimams, lygiateisiškumui ir... 73. 34.... 74. Atsakovas nurodo, kad pakartotinai atliko pažeidimo tyrimą iš esmės, ką... 75. 35.... 76. Atsakovas nurodo, jog pareiškėjas turėjo galimybę pakeisti mokslinio tyrimo... 77. Teisėjų kolegija... 78. IV.... 79. 36.... 80. Pareiškėjas Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos... 81. 37.... 82. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui IMC nustatyto pažeidimo... 83. 38.... 84. Vadovaujantis Metodinių rekomendacijų 263 punktu nustačius pažeidimą,... 85. 39.... 86. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas kaip Projekto vykdytojas apibrėždamas... 87. 40.... 88. Pareiškėjas šioje byloje kelia ginčą iš esmės teigdamas, kad LMT... 89. 41.... 90. Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, kad pažeidimas konstatuotas... 91. 42.... 92. Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, padavė... 93. 43.... 94. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad apeliacija administraciniame... 95. 44.... 96. Kiekvieno individualaus ginčo atveju turi būti nustatytos tam ginčui... 97. 45.... 98. Teisėjų kolegija, patikrinusi pareiškėjo skundžiamą pirmosios instancijos... 99. 46.... 100. Pareiškėjas, nesutikdamas su LMT išvadomis dėl konstatuoto pažeidimo,... 101. 47.... 102. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog iš pirmosios instancijos teismo sprendimo... 103. 48.... 104. Pareiškėjo teigimu, fizinio rodiklio vėlesnis pasiekimas įvyko nesant IMC... 105. 49.... 106. Taip pat nėra pagrindo sutikti, jog pareiškėjas įrodė, kad nepasiekta... 107. 50.... 108. Dėl pareiškėjo teiginių, jog visi galimi neatitikimai buvo ištaisyti ir... 109. 51.... 110. Byloje nustatyta, kad nagrinėjamu atveju pažeidimo tyrimas buvo atliktas du... 111. 52.... 112. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, jog Ministerijos 1 sprendime buvo... 113. 53.... 114. Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo sutikti su pareiškėjo apeliacinio... 115. 54.... 116. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo... 117. 55.... 118. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 119. 56.... 120. Atsižvelgiant į tai, kad paliekamas nepakeistas pirmosios instancijos teismo... 121. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 122. Pareiškėjo Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos... 123. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 5 d. sprendimą... 124. Nutartis neskundžiama....