Byla AS-146-348-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų G. A.-B. ir kt. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 21 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjų G. A.-B. ir kt. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Vilniaus apygardos teismui, Vilniaus miesto apylinkės teismui, Vilniaus rajono apylinkės teismui, Varėnos rajono apylinkės teismui, Ukmergės rajono apylinkės teismui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl neišmokėtos teisėjų atlyginimo dalies priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai G. A.-B., A. A., S. B., R. B., J. Č., J. D., P. F., O. G., L. G., L. G., A. I., A. I., H. J., A. K., D. K., T. K., R. K., A. K., S. L., V. L., L. L., J. M., V. M., V. N., V. P.-T., A. P., R. P., D. P.-Z., S. P., A. R., J. Š., V. S., V. Š., A. T., L. U., L. U., J. V. ir R. V.-J. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 1–25), kurį vėliau patikslino (III t., b. l. 78–116), prašydami priteisti neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, jiems einant bendrosios kompetencijos teismo teisėjo pareigas laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

5Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, atsiliepimuose į pareiškėjų skundą ir patikslintą skundą (II t., b. l. 89–92; IV t., b. l. 25–28) prašo atmesti pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą bei pareikštą praleidus ieškinio senaties terminą, taip pat prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą tol, kol Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme (toliau – ir Konstitucinis Teismas) bus išnagrinėtas Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir Darbo kodeksas, DK) 301 straipsnis (2012 m. birželio 26 d. įstatymo Nr.XI-2127 redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą <...>“, 109 straipsnio 2 daliai bei konstituciniam teisinės valstybės principui (bylos Nr. 16/2013).

6Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 21 d. posėdžio metu (IV t., b. l. 81–82) atsakovo atstovas prašymą dėl bylos sustabdymo palaikė ir prašė teismo jį tenkinti. Pareiškėjų atstovas su prašymu sustabdyti bylą nesutiko ir prašė bylą nagrinėti iš esmės.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi (IV t., b. l. 83–87): 1) išskyrė į atskirą administracinę bylą pareiškėjų V. M. ir A. P. patikslinto skundo reikalavimus priteisti neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, suteikiant šiai bylai numerį I-5869-XX/2014; 2) sustabdė administracinę bylą pagal pareiškėjų G. A.-B. ir kt. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Vilniaus apygardos teismui, Vilniaus miesto apylinkės teismui, Vilniaus rajono apylinkės teismui, Varėnos rajono apylinkės teismui, Ukmergės rajono apylinkės teismui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl neišmokėtos teisėjų atlyginimo dalies priteisimo, kol Konstituciniame Teisme bus išnagrinėta konstitucinės justicijos byla Nr. 16/2013 pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą Nr. 19/2013.

9Iš pareiškėjų patikslintame skunde (III t., b. l. 79–116) keliamų reikalavimų, Vilniaus apygardos teismo, Vilniaus miesto apylinkės teismo, Vilniaus rajono apylinkės teismo, Varėnos rajono apylinkės teismo ir Ukmergės rajono apylinkės teismo pažymų bei neišmokėto darbo užmokesčio paskaičiavimų teismas nustatė, kad pareiškėjai prašo priteisti jiems neišmokėtą darbo užmokesčio dalį už ilgesnį negu trejų metų laikotarpį, t. y. nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d. Tai reiškia, kad sprendžiant pareikštus patikslinto skundo reikalavimus būtina spręsti ir dėl Darbo kodekso 301 straipsnio, kuriame nustatyta, jog darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus, taikymo šioje byloje. Konstituciniame Teisme yra priimtas nagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 6 d. prašymas ištirti, ar Darbo kodekso 301 straipsnis neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalims, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą <...>“, 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui (prašymo Nr. 19/2013). Dėl šio prašymo Konstituciniame Teisme bus nagrinėjama byla Nr. 16/2013.

10Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjai V. M. patikslintu skundu prašo teismo priteisti darbo užmokesčio nepriemoką už laikotarpį nuo 2010 m. gruodžio 16 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d., o pareiškėjas A. P. už laikotarpį nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d., t.y. už trumpesnį negu trejų metų laikotarpį ir nagrinėjant šiuos ieškinio reikalavimus nebus pagrindo spręsti dėl Darbo kodekso 301 straipsnio taikymo, teismas, vadovaudamasis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, nutarė šių pareiškėjų patikslinto skundo reikalavimus išskirti į atskirą bylą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 69 str. 2 d.).

11ABTĮ 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. Pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punktą, teismas bylą sustabdo tuo atveju, kai kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar įstatymas arba kitas teisės aktas, kuris turi būti taikomas byloje, atitinka Konstituciją. Tokiu atveju byla sustabdoma kol Konstitucinis Teismas išnagrinės bylą (ABTĮ 99 str. 3 p.).

12Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismas, nustatęs, jog teisės aktas turi būti taikomas sprendžiant ginčą administracinėje byloje, tačiau dėl jo konstitucingumo priimtas nagrinėti prašymas Konstituciniame Teisme, privalo šią bylą sustabdyti vadovaudamasis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir neteikdamas atskiro prašymo Konstituciniam Teismui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575‑976/2008, 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-637/2008, 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-605/2010, 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-692/2010 ir kt.).

13Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad negalima nagrinėti šios administracinės bylos, kol neišspręstos konstitucinės justicijos bylos dėl šioje byloje taikytino įstatymo atitikties Konstitucijai. Jeigu kilus abejonėms dėl byloje taikytino teisės akto atitikties Konstitucijai teismas nesustabdytų bylos nagrinėjimo, kad šios abejonės būtų pašalintos, ir byloje būtų pritaikytas teisės aktas, kurio atitiktis Konstitucijai kelia abejonių, teismas rizikuotų priimti tokį sprendimą, kuris nebūtų teisingas (Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas).

14Remdamasis išdėstytais motyvais, Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, kad pareiškėjų teisės ir teisėti interesai gali būti apginti tiesiogiai nesikreipiant į Konstitucinį Teismą, o sustabdant šios bylos nagrinėjimą iki Konstituciniame Teisme bus išnagrinėta byla Nr. 16/2013 dėl Darbo kodekso 301 straipsnio konstitucingumo.

15III.

16Pareiškėjai atskirajame skunde (IV t., b. l. 94–95) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 21 d. nutarties dalį, kurioje nuspręsta sustabdyti administracinę bylą iki Konstitucinis Teismas išnagrinės bylą Nr. 16/2013 pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą Nr. 19/2013.

17Atskirasis skundas grindžiamas argumentais, kad ABTĮ 98 straipsnį 1 dalies 4 punkte numatytas bylos stabdymo pagrįstumas yra siejamas su abejone dėl taikytino byloje teisės akto konstitucingumo. Pareiškėjų įsitikinimu, Vilniaus apygardos administracinis teismas, prieš priimdamas skundžiamą nutartį sustabdyti administracinę bylą, turėjo išsiaiškinti, ar teisės norma, kurios konstitucingumą ir atitiktį aukštesnės galios teisės aktams tiria Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, taikytina šioje byloje. Pareiškėjai savo skundo reikalavimus grindė argumentu, kad Darbo kodekso 301 straipsnis nagrinėjamoje byloje netaikytinas, nes apmokėjimą teisėjams už jų darbinę veiklą reglamentuoja specialūs teisės aktai (Teismų įstatymas, Teisėjų atlyginimų įstatymas ir kt.), ir šioje byloje taikyti įstatymo analogiją nėra pagrindo. Skundžiamoje nutartyje nėra motyvų, kodėl ir kokiu pagrindu Darbo kodekso 301 straipsnis galėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, kurioje sprendžiama dėl bendrosios kompetencijos teismų teisėjų atlyginimo, mokamo pagal specialų Teisėjų atlyginimų įstatymą, bet ne Darbo kodeksą. Todėl vien dėl šių motyvų nebuvimo skundžiama nutartis negali būti laikoma pagrįsta ir teisėta. Skundžiamoje nutartyje nesant motyvų dėl Darbo kodekso galimo taikymo teisėjų atlyginimams teisinio pagrindo, teismo iškelta abejonė dėl Darbo kodekso 301 straipsnio atitikimo Konstitucijai negali būti pripažinta pagrindu sustabdyti nagrinėjamą bylą. Be to, teismas, priimdamas skundžiamą nutartį dėl administracinės bylos sustabdymo, nepagrįstai netyrė ir nevertino nagrinėjamos bylos ir Konstituciniame Teisme nagrinėjamos bylos ryšio.

18Atsakovai Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Vilniaus apygardos teismas ir Vilniaus miesto apylinkės teismas atsiliepimais prašo pareiškėjų atskirojo skundo netenkinti ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartį nepakeistą.

19Atsakovai Vilniaus rajono apylinkės teismas, Varėnos rajono apylinkės teismas ir Ukmergės rajono apylinkės teismas atsiliepimais prašo priimti sprendimą dėl pareiškėjų atskirojo skundo teismo nuožiūra.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Pareiškėjų atskirasis skundas grindžiamas argumentais, kad Darbo kodekso 301 straipsnis (2012 m. birželio 26 d. įstatymo Nr.XI-2127 redakcija), kuriame nustatyta, kad darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus, šioje byloje netaikytinas, nes teisėjų darbo apmokėjimą reglamentuoja specialūs teisės aktai, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė šią bylą dėl Konstituciniame Teisme nagrinėjamos bylos, kurioje tiriama Darbo kodekso 301 straipsnio nuostatų atitiktis Konstitucijai.

23Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str. 3 d.) dėl procesinių normų, reglamentuojančių bylų sustabdymą, laikomasi nuostatos, kad sustabdyti administracinę bylą galima ir tais atvejais, kai kitas teismas analogiškais klausimais ir argumentais jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą ir šis prašymas dar yra neišnagrinėtas, o nagrinėjama administracinė byla nepasižymi jokiomis individualiomis aplinkybėmis, kurios galėtų būti reikšmingos kreipimuisi į Konstitucinį Teismą. Administracinis teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo dėl tos priežasties, kad kitas teismas jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą, ir vertindamas nagrinėjamos bylos ryšį su nagrinėtina byla Konstituciniame Teisme, turi įvertinti, kiek skirtingi yra pagrindai ir motyvai, dėl kurių buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą, nuo nagrinėjamoje byloje kylančių teisės aktų konstitucingumo klausimų. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, skundžiama teismo nutartis sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą laikytina pagrįsta, jeigu įvertinus kreipimosi į Konstitucinį Teismą turinį pirmosios instancijos teismo nurodytoje byloje, jis būtų analogiškas šioje byloje nagrinėjamiems klausimams (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-886/2011).

24Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjai prašo priteisti jiems neišmokėtą darbo užmokesčio dalį už ilgesnį negu trejų metų laikotarpį (nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d.), todėl šioje byloje turėtų būti sprendžiama dėl Darbo kodekso 301 straipsnio (2012 m. birželio 26 d. įstatymo Nr.XI-2127 redakcija, įsigaliojusi nuo 2013 m. sausio 1 d.) nuostatų, pagal kurias darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus, taikymo.

25Pareiškėjai atskirajame skunde teigia, kad Darbo kodekso 301 straipsnis nagrinėjamoje byloje netaikytinas, nes teisėjų darbo apmokėjimo klausimus reglamentuoja specialieji teisės aktai (Teismų įstatymas, Teisėjų atlyginimų įstatymas ir kt.).

26Nagrinėjant atskirąjį skundą dėl šios įstatymo normos gali būti pasisakyta tik tuo aspektu kiek tai yra susiję su bylos sustabdymu. Minėta, kad pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu dėl jiems neišmokėtos teisėjo atlyginimo dalies priteisimo už laikotarpį, ilgesnį negu treji metai (nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d.). Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, suformuotą administracinėse bylose dėl teisėjams nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo, atsižvelgiant į tai, kad specialieji teisės aktai (Teisėjų atlyginimų įstatymas, Teismų įstatymas) nereglamentuoja už kokį laikotarpį gali būti tenkinami piniginiai reikalavimai, pagal įstatymo analogiją buvo vadovaujamasi DK 298 straipsniu (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2013 m. sausio 1 d.), kuris nustatė, kad darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus.

27Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. sausio 23 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A822-790/2009 pažymėjo, kad susidarius teisės reglamentavimo spragoms klausimai, kurie yra susiję su teisėjų statusu, jų darbine veikla ir kurie nereglamentuojami Lietuvos Respublikos teismų įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimo įstatymo ir kt., atsižvelgiant į aplinkybes kiekvienu konkrečiu atveju gali būti sprendžiami vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, t. y. dėl teisėjams nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo taikomos DK 298 straipsnio nuostatos. Šioje nutartyje suformuluotas materialinės teisės normų aiškinimas dėl DK 298 straipsnio taikymo sprendžiant ginčus dėl teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo išplėtotas daugelyje kitų analogiškų arba labai panašių administracinių bylų (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose:2009 m. kovo 9 d. Nr. A822-432/2009, 2009 m. birželio 19 d. Nr. A822-788/2009, 2009 m. gruodžio 17 d. Nr. A756-1209/2009, 2010 m. sausio 12 d. Nr. A143-57/2010, 2011 m. sausio 18 d. Nr. A143-70/2011, 2011 m. birželio 14 d. Nr. A143-3291/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. Nr. A261-3291/2011 ir kt.).

28Taigi, pirmiau paminėtos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys, priešingai nė teigia pareiškėjai, patvirtina, kad bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios, taikant tą pačią teisę yra suformuota nuosekli ir pakankamai gausi administracinių teismų praktika dėl DK 298 straipsnio taikymo sprendžiant ginčus dėl teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo. Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojęs DK 301 straipsnis nustatė analogišką teisinį reguliavimą, kuris buvo numatytas DK 298 straipsnyje. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjų skundą, be kita ko, turėtų būti sprendžiama ir dėl Darbo kodekso 301 straipsnio nuostatų taikymo, o Konstituciniame Teisme tuo metu buvo priimtas nagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Darbo kodekso 301 straipsnis neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalims, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą <...>“, 109 straipsnio 2 daliai bei konstituciniam teisinės valstybės principui (konstitucinės justicijos bylos Nr. 16/2013). Nustatęs, kad šioje administracinėje byloje taikytinų teisės normų konstitucingumo klausimas bus nagrinėjamas Konstituciniame Teisme, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė administracinę bylą.

29Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 21 d. nutarties dalis dėl bylos sustabdymo yra pagrįsta ir teisėta, todėl paliekama nepakeista, o pareiškėjų atskirasis skundas atmetamas.

30Pažymėtina, kad pagrindas, dėl kurio pirmosios instancijos teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi sustabdė bylą, šiuo metu yra išnykęs, nes Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs konstitucinės justicijos bylą Nr. 20/2011-14/2013-15/2013-16/2013, 2014 m. gegužės 8 d. priėmė nutarimą, kuriame ištyrė Darbo kodekso 298 straipsnio (2002 m. birželio 4 d. redakcija) ir 301 straipsnio (2012 m. birželio 26 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai. Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarimo priėmimas nėra pagrindas naikinti skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 21 d. nutarties dalį dėl administracinės bylos sustabdymo, tačiau aplinkybė, kad nurodyta konstitucinės justicijos byla yra išnagrinėta, pirmosios instancijos teismui yra pagrindas atnaujinti sustabdytą administracinę bylą pagal pareiškėjų skundą.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjų G. A.-B. ir kt. atskirąjį skundą atmesti.

33Palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartį nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai G. A.-B., A. A., S. B., R. B., J. Č., J. D., P. F., O. G., L.... 5. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 6. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 21 d. posėdžio metu... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi (IV... 9. Iš pareiškėjų patikslintame skunde (III t., b. l. 79–116) keliamų... 10. Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjai V. M. patikslintu skundu prašo teismo... 11. ABTĮ 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas negali taikyti įstatymo,... 12. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismas, nustatęs, jog teisės... 13. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad negalima nagrinėti šios... 14. Remdamasis išdėstytais motyvais, Vilniaus apygardos administracinis teismas... 15. III.... 16. Pareiškėjai atskirajame skunde (IV t., b. l. 94–95) prašo panaikinti... 17. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais, kad ABTĮ 98 straipsnį 1 dalies 4... 18. Atsakovai Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 19. Atsakovai Vilniaus rajono apylinkės teismas, Varėnos rajono apylinkės... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Pareiškėjų atskirasis skundas grindžiamas argumentais, kad Darbo kodekso... 23. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (ABTĮ 13 str. 1 d., 20... 24. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjai prašo... 25. Pareiškėjai atskirajame skunde teigia, kad Darbo kodekso 301 straipsnis... 26. Nagrinėjant atskirąjį skundą dėl šios įstatymo normos gali būti... 27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. sausio 23 d. nutartyje... 28. Taigi, pirmiau paminėtos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys,... 29. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus... 30. Pažymėtina, kad pagrindas, dėl kurio pirmosios instancijos teismas 2014 m.... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Pareiškėjų G. A.-B. ir kt. atskirąjį skundą atmesti.... 33. Palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartį... 34. Nutartis neskundžiama....