Byla I-9423-244/2014

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liudmila Zaborovska, susipažinusi su UAB ,,Best Fert“ skundu,

Nustatė

2UAB ,,Best Fert“ 2014-08-13 pateikė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės 2014-01-14 sprendimus Nr. 4VM 190063s ir Nr. 4VM 190072s, Muitinės departamento 2014-04-28 sprendimą Nr. 1A-219 ir Mokestinių ginčų komisijos 2014-07-14 sprendimą Nr. S-126(7-89/2014).

3Paduotas skundas atitiko ne visus Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) skundui keliamus reikalavimus, todėl teismas 2014-08-20 nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki 2014-09-20 pašalinti skundo trūkumus, t. y. pateikti teismui įstatų ir sprendimo dėl paskyrimo UAB ,,Best Fert“ direktoriumi nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus; pateikti patikslintą skundą, patikslintame skunde tinkamai nurodyti bylos šalis, papildyti reikalavimus, pateikti teismui rašytinius įrodymus, patvirtinančius Mokestinių ginčų komisijos 2014-07-14 sprendimo nuorašo įteikimo datą, mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą.

4Pareiškėja nustatytu terminu pašalino ne visus 2014-08-20 nutartyje nurodytus skundo trūkumus.

5Skundą atsisakytina priimti.

6ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, kad administracinio teismo teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą.

7ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui ginčo šalis gali skųsti per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. ABTĮ 34 str. 1 d. nurodyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis priežastimis, sprendžiant termino atnaujinimo klausimą, gali būti pripažintos objektyvios kliūtys, t. y. nepriklausančios nuo proceso šalies valios aplinkybės, kurios sutrukdė jam laiku įgyvendinti procesines teises ar atlikti procesinius veiksmus.

8Pareiškėja skundžia Mokestinių ginčų komisijos 2014-07-14 sprendimą Nr. S-126(7-89/2014). Šiame sprendime nurodytas 20 dienų apskundimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo sprendimo įteikimo dienos. Atkreiptinas dėmesys, kad prie skundo pridėtame Mokestinių ginčų komisijos 2014-07-14 lydraštyje taip pat atkreipiamas mokesčių mokėtojo dėmesys, kad šis lydraštis ir vokas yra dokumentai, kuriais remiantis nustatoma Mokestinių ginčų komisijos sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui diena, nuo kurios skaičiuojamas šio sprendimo apskundimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui terminas.

9Kaip minėta, pareiškėjai teismas 2014-08-20 nutartimi nustatė pašalinti skundo trūkumus, taip pat išaiškino ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias skundų padavimo teismui terminus ir jų atnaujinimą. Pareiškėja vykdydama minėtą nutartį, nurodė, kad negali rasti voko, kuriame gavo Mokestinių ginčų komisijos sprendimą ir pabrėžė, jog terminą skundui dėl Mokestinių ginčų komisijos sprendimo skaičiavo nuo jo priėmimo datos, t. y. 2014-07-14, todėl terminas negali būti praleistas.

10Ginčijamas Mokestinių ginčų komisijos 2014-07-14 sprendimas Nr. S-126(7-89/2014) priimtas 2014-07-14. Pareiškėja skundą teismui pateikė 2014-08-13, t. y. net pridėjus 3-5 dienas pašto siuntos įteikimui, praleidusi apskundimo terminą.

11Atnaujinti skundo padavimo terminą pareiškėja neprašo, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas), pareiškėjai praleidus skundo padavimo terminą.

12Paduodama skundą pareiškėja sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį. Atsisakius priimti pareiškėjos skundą, žyminis mokestis jai grąžinamas (ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktas). ABTĮ 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo ar teisėjo nutartimi.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėja

Nutarė

14Atsisakyti priimti UAB ,,Best Fert“ skundą, kaip praleidus skundo padavimo terminą.

15Išaiškinti pareiškėjai, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, kartu turi būti pateikiamas motyvuotas ir objektyviais įrodymais pagrįstas prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą.

16Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

17Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti sumokėtą 100 Lt (vienas šimtas litų) žyminį mokestį UAB ,,Best Fert“ (juridinio asmens kodas 300940627).

18Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai