Byla P-602-43-13
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. J. K. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-261-315/2010 pagal pareiškėjo S. J. K. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas S. J. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti: Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2008 m. spalio 16 d. sprendimą Nr. 2008/03-4R-224, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir ŽŪM) 2008 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. 2D-4618(3.25) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) 2008 m. sausio 17 d. sprendimą Nr. BR6-(10.51)-3076; įpareigoti Agentūrą skirti S. J. K. paramą pagal 2006 m. birželio 9 d. paraišką paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“, pagal 2006 m. spalio 16 d. Mokėjimo prašymą (registracijos Nr. 064C1004428008), 2007 m. birželio 4 d. kasmetinį prašymą bei pagal 2007 m. spalio 24 d. Mokėjimo prašymą.

5Skunde paaiškino, kad užpildė paraiškos paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ formą (toliau – ir Paraiška) ir su reikiamais priedais pateikė Agentūros darbuotojai. Paraiškos 2 skyriaus 2 punkte nurodė: „vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos“ ir „( - ) slėnio botaninis draustinis“. Tačiau Agentūros darbuotoja paaiškino, kad vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos nėra saugomos teritorijos, o pateiktose pažymose iš Registrų centro apie nekilnojamąjį turtą įrašo, kad S. J. K. žemė yra ( - ) slėnio botaniniame draustinyje, nėra. S. J. K., suprasdamas, kad taip skubiai kaip reikia Registrų centro pažymos su įrašu apie esamą draustinį nebus galima gauti, užpildė naują lapą ir 2006 m. birželio 9 d. pateikė Paraišką paramai gauti be įrašo apie saugomą teritoriją.

6Nurodė, kad Agentūros Kontrolės departamento Marijampolės skyriaus vyr. specialistas E. B. 2006 m. gruodžio 4 d. S. J. K. žemės ūkio valdoje atliko patikrą vietoje ir patikros vietoje ataskaitoje Nr. AGRO/P-KTV-1618 (toliau – ir Patikros vietoje ataskaita) pažymėjo, kad sklype, esančiame V. R. kaime, yra krūmų, todėl patikra nepozityvi. S. J. K. teismui paaiškino, kad jo žemės valdą sudaro dvi dalys – viena dalis yra V. R. kaime, K. R. savivaldybėje, o kita dalis – ( - ), kad patikrą vyr. specialistas E. B. pradėjo V. R. kaime ir baigė už maždaug 50 kilometrų esančiame ( - ). Patikros vietoje ataskaita buvo surašyta ( - ), todėl joje nenurodytas žemės plotas, kurį užima neiškirsti krūmai V. R. kaime. S. J. K. teigė sakęs tikrintojui E. B., kad reikia išmatuoti ir tą plotą, kurį užima neiškirsti krūmai, nurodyti jo dydį ataskaitoje bei apibūdinti krūmų rūšis kartu nustatant, kiek neiškirsti krūmai kenkia gamtai. Taip pat, paaiškino tikrintojui, kad žemės valda, esanti V. R. kaime, yra saugomoje teritorijoje. Tačiau tikrintojas patarė pačiam pareiškėjui atlikti matavimus plotų, kuriuos užima neiškirsti krūmai, ir duomenis atsiųsti į Agentūros Kontrolės departamento Marijampolės skyrių. S. J. K. matavimus atliko ir nustatė, kad neiškirsti krūmai užima ne didesnį kaip 85 kv. m. plotą, todėl santykis likusiais krūmais užimamo žemės ploto ir viso deklaruoto ploto yra mažesnis nei 0,07 procentai. Šiuos duomenis S. J. K. į Marijampolės skyrių nusiuntė 2006 m. gruodžio 14 d. Vėliau kas mėnesį po kelis kartus skambino į Agentūrą ir teiravosi dėl Paraiškos patikros rezultatų. Agentūros tarnautojai S. J. K. paaiškindavo, kad jis gali tęsti dalyvavimą priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ kraštovaizdžio gerinimo programoje. Akcentavo, kad 2007 m. birželio 4 d. Agentūra priėmė eilinę pareiškėjo paraišką („Kasmetinis prašymas“), 2007 m. spalio 24 d. priėmė mokėjimo prašymą už 2007 metus, o 2008 m. birželio 2 d. vėl priėmė pareiškėjo eilinę paraišką („Kasmetinis prašymas“).

7Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. sausio 17 d. iš Agentūros gavo pranešimą Nr. BR6-(10.51)-3076, kad parama pagal priemonę už 2006 metus jam neskiriama, nes patikros metu (2006 m. gruodžio 4 d.) nustatyta, jog nesilaikoma Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2006 m. taisyklių, patvirtintų Žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-101 (toliau – ir Taisyklės), 9.4 punkte išdėstytų geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų. Pareiškėjas su tokia Agentūros išvada nesutinka dėl sekančių priežasčių:

81) jo deklaruotame lauke neiškirstų krūmų užimamas plotas yra mažesnis nei 0,0085 ha, t. y. žymiai mažesnis nei 0,1 ha, todėl, vadovaujantis Taisyklių 11 p., šio ploto negalėjo deklaruoti. S. J. K. manymu, šiuo atveju krūmų užimamą plotą privalėjo išmatuoti ir išskaičiuoti iš deklaruoto ploto patikrą vykdantis asmuo;

92) Agentūra, nusprendusi neskirti išmokos pareiškėjui, neatsižvelgė į Taisyklių 38.2 punkto nuostatas, kuriose tvirtinama, kad nustatydama konkrečiam pareiškėjui taikytiną sankcijų dydį, Agentūra atsižvelgia į nustatyto reikalavimo pažeidimo sunkumą, mastą, pastovumą ir pasikartojimą. S. J. K. teigia, kad jo padarytas pažeidimas nelaikytinas tyčiniu, nes reikalavimų pažeidimo plotas sudaro ne daugiau 10 procentų deklaruoto ploto (Taisyklių 38. 21 p.), o netyčinio reikalavimo pažeidimo atveju, sankcijos dydis negali viršyti 5 procentų. Kadangi 2006 m. gruodžio 4 d. atlikto patikrinimo vietoje metu nustatytas reikalavimų pažeidimų plotas sudaro 0,07 procento deklaruoto ploto, jam negalėjo būti taikoma 100 procentų sankcija. Akcentavo, kad Agentūra viršijo galimą sankcijų dydį, nurodytą ir 2004 m. rugpjūčio 13 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-482 patvirtintų Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių (toliau – ir Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklės) 34 punkte;

103) krūmai, dėk kurių buvimo S. J. K. neskirta išmoka, užima labai mažą plotą (0,07 procento), nekenkia gamtai, negadina gamtovaizdžio, netrukdo ūkininkauti, nes yra prie keliuko, kuris skiria pareiškėjui priklausančią žemę nuo kaimynų žemės. Be to, minėtus krūmus kirsti draudžiama, nes žemės sklypas, kuriuose jie yra, patenka į ( - ) slėnio botaninio draustinio teritoriją.

11Pareiškėjas pažymėjo, kad 2006 m. gruodžio 4 d. Patikros vietoje ataskaitoje dėl žemės sklype esančių krūmų patikra laikyta nepozityvia, tuo tarpu 2007 metų patikroje apie krūmus apskritai nekalbama, nors minėti krūmai ten buvo ir 2007 metais ir šiuo metu yra. Agentūros Kontrolės departamento Marijampolės skyriaus vyr. specialistė 2008 m. balandžio 2 d. – 2008 m. balandžio 3 d. patikros vietoje ataskaitoje Nr. 7-1004428008-A1-1, esant neiškirstiems tiems patiems krūmams, nustatė, kad tikrinti deklaruoti laukai 2007 metais atitiko geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimus bei standartus ir, kad ganykla (tikrinti deklaruoti laukai) ir 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės.

12Skunde pareiškėjas paaiškino, kad nesutinka su Komisijos 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 2008/03-4R-224, nes Komisija neįvertino jo 2008 m. spalio 3 d. skunde pateiktų argumentų, t. y. neatsižvelgė, kad Agentūra leido dalyvauti priemonėje „Agrarinė aplinkosauga“ kraštovaizdžio tvarkymo programoje 2007 m.; nevertino aplinkybės, kad pareiškėjo žemės sklypas yra ( - ) slėnio botaniniame draustinyje, kuriame draudžiama kirsti medžius ir krūmus; neatsižvelgė, kad Agentūros tarnautojas turėjo išmatuoti neiškirstų krūmų užimamą plotą ir tą plotą išimti iš bendro išmatuoto ploto.

13Atsakovas Agentūra su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad S. J. K. Paraiška ir Mokėjimo prašymas už 2006 m. buvo įvertinti, vadovaujantis Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklėmis. 2006 m. gruodžio 4 d. Agentūros Kontrolės departamento Marijampolės skyrius S. J. K. valdos žemės sklypuose atliko patikrą vietoje ir patikros metu nustatė, kad nesilaikoma Taisyklių 9.4 punkte nustatytų geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų (bloke Nr. 076463-1293 esančiame 1E lauke ir bloke Nr. 076464-2338 esančiame 2B lauke neiškirsti krūmai). Agentūra 2008 m. sausio 17 d. raštu Nr. BR6-(10.51)-3076 „Dėl sprendimo apie paramos neskyrimą pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga““ S. J. K. informavo, kad dėl patikros metu nustatytų pažeidimų priimtas sprendimas neskirti paramos.

14Atsakovas Agentūra atsiliepime pažymėjo, kad Taisyklių 3 punkte nustatyta, jog parama, teikiama subjektams pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemones, administruojama atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad reikalavimus paraiškai pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga”, jos pateikimo ir administravimo tvarką nustato Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklės. Paaiškino, kad minėtų taisyklių 6 punkte nustatytas reikalavimas, jog pareiškėjo žemės ūkio naudmenos turi būti geros agrarinės būklės, yra vienas iš pareiškėjų tinkamumo kriterijų. Taip pat minėtų taisyklių 13 punkte nustatyta, kad kasmetinė kompensacinė išmoka mokama tik pareiškėjui, atitikusiam priemonės keliamus tinkamumo kriterijus ir įvykdžiusiam įsipareigojimus. Šiuo atveju pareiškėjas S. J. K. neatitiko tinkamumo kriterijaus, todėl Agentūra priėmė sprendimą neteikti jam paramos.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Komisijos 2008 m. spalio 16 d. sprendime Nr. 2008/03-4R-224 nurodyta, jog Agentūros 2008 m. sausio 17 d. sprendimas Nr. BR6-(10.51) neskirti pareiškėjui paramos pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų programos priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ priimtas atsižvelgiant į patikros vietoje metu nustatytus geros agrarinės būklės pažeidimus (bloke Nr. 076463-1293 lauke 1E ir bloke Nr. 076464-2338 lauke 2B neiškirsti kūmai). Pažymėjo, kad apie šiuos pažeidimus pareiškėjas S. J. K. buvo informuotas Agentūros 2006 m. gruodžio 7 d. pranešimu Nr. SD-(12.198-M)-2186, o 2006 m. gruodžio 15 d. pareiškėjas Agentūrai pateikė paaiškinimą, kuriame smulkiai išdėstė, kokie krūmai ir kokioje teritorijoje auga; neneigė, jog pats padarė klaidą, nenurodydamas krūmų deklaruojamų pievų ribų žemėlapiuose.

16ŽŪM nurodė, kad be Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių, administruojant paraiškas pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ Kraštovaizdžio tvarkymo programą, taikomos ir Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2005 metų taisyklės, patvirtintos Žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-598 (toliau – ir Administravimo bei kontrolės taisyklės). Šių taisyklių 9 punkte nurodyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės žemės ūkio naudmenos, už kurias prašoma išmokų. Vienas iš geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų (9.4 punktas) numato, kad ariamoje žemėje bei ganyklų (pievų), taip pat daugiamečių ganyklų (pievų) plotuose neturi būti medžių ir krūmų, o tai reiškia, kad nei į augančių krūmų kiekį, nei į jų užimamą plotą, nei į to ploto santykį su deklaruotu plotu, nei į kitus kriterijus neatsižvelgiama. ŽŪM teigimu, Administravimo bei kontrolės taisyklių 9.4 punktas konkretizuoja pareiškėjo geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų neatitikimą, todėl Agentūra ir rėmėsi šiuo punktu 2008-01-17 sprendime Nr. BR6-(10.51)-3076.

17ŽŪM atsiliepime pažymėjo, kad pareiškėjo S. J. K. atitiktis tinkamumo kriterijams, nurodytiems Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklėse, negali būti sutapatinama su sankcijomis už geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų nesilaikymą, kurios išdėstytos Administravimo bei kontrolės taisyklėse. Atkreipė dėmesį, kad Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 13 punkte nustatyta, jog kasmetinė kompensacinė išmoka mokama tik pareiškėjui, atitikusiam priemonės keliamus tinkamumo kriterijus ir įvykdžiusiam įsipareigojimus. Šiuo atveju Agentūra, patikros vietoje metu nustačiusi, kad pareiškėjas S. J. K. neatitinka Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 6 punkte nustatyto tinkamumo kriterijaus, priėmė sprendimą atmesti pareiškėjo paraišką. Akcentavo, kad pareiškėjas S. J. K. nebuvo pripažintas paramos gavėju, todėl pagal Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisykles jam nebuvo pritaikytos sankcijos, nes buvo priimtas neigiamas sprendimas dėl paramos skyrimo. Taip pat, nurodė, kad pareiškėjui negali būti taikomi „geros ūkininkavimo praktikos“ reikalavimai, kurie patvirtinti Žemės ūkio ministro 2004-07-16 įsakymu Nr. 3D-431 „Dėl geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų“, nes šie reikalavimai ir Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 34 punkte numatytos sankcijos pareiškėjui S. J. K. būtų taikomos tik jei jis dalyvautų priemonėje (t.y. būtų paramos gavėjas). Tačiau, vertinant tai, kad pareiškėjas neatitiko pareiškėjams keliamų tinkamumo reikalavimų ir paramos gavėju netapo, teisės aktuose numatytos sankcijos jam negali būti taikomos.

18ŽŪM nesutiko su pareiškėjo S. J. K. teiginiu, kad patikrą atlikęs Agentūros tarnautojas turėjo išmatuoti neiškirstų krūmų užimamą plotą ir neįtraukti jo į bendrą sklypo plotą, kaip tai nustato Administravimo bei kontrolės taisyklių 9.4 punktas. Pažymėjo, kad Agentūros Kontrolės departamento Marijampolės skyrius, 2006 m. gruodžio 7 d. išsiuntęs S. J. K. pranešimą Nr. SD-(12.198-M)-2186 apie patikros vietoje metu nustatytus neatitikimus, nurodė galimą jų apskundimo tvarką, tačiau pareiškėjas nustatytais terminais Agentūros tarnautojo veiksmų neskundė, todėl ŽŪM laiko šį pareiškėjo argumentą nepagrįstu.

19II.

20Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 26 d. sprendimu pareiškėjo Sigito J. K. skundą patenkino – panaikino Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. sausio 17 d. sprendimą Nr. BR6-(10.51)-3076, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2008 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. 2D-4618(3.25) ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2008 m. spalio 16 d. sprendimą Nr. 2008/03-4R-224. Įpareigojo Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos skirti pareiškėjui S. J. K. paramą pagal 2006 m. birželio 9 d. paraišką paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“.

21Teismas nustatė, kad 2006 m. birželio 9 d. pareiškėjas S. J. K. Agentūros Marijampolės skyriui pateikė Paraišką (t. II, b. l. 3-11) paramai pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemones ,,Agrarinė aplinkosauga“ Kraštovaizdžio tvarkymo programą gauti. Paraiškoje pažymėjo, kad žemė nėra saugomoje teritorijoje (Paraiškos II skyriaus 2 p.). 2006 m. spalio 16 d. pareiškėjas S. J. K. Agentūrai pateikė „Agrarinės aplinkosaugos“ Mokėjimo prašymą (veiklos ataskaitą), prašydamas išmokėti paramą už 2006 metus už įvykdytus įsipareigojimus pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ pagal Agentūrai pateiktą Paraišką (t. II, b. l. 27-34). Šio prašymo IV skyriaus 4.6 punkte pareiškėjas S. J. K. patvirtino, kad einamaisiais metais pievose išsaugojo pavienius medžius ir iškirto krūmus, nurodydamas, kad šiuos veiksmus atliko 2006 m. rugsėjo 29 d.

22Agentūros Kontrolės departamento Marijampolės skyrius 2006 m. gruodžio 4 d. pareiškėjo S. J. K. valdos žemės sklypuose (blokų Nr. 076463-1293 ir Nr. 076464-2338) atliko patikrą vietoje ir surašė Patikros vietoje ataskaitą (t. I, b. l. 32-38). Patikros metu nustatė, kad nesilaikoma Taisyklių 9.4 p. išdėstytų geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų (bloke Nr. 076463-1293 lauke 1E ir bloke Nr. 076464-2338 lauke 2B neiškirsti krūmai), todėl patikra nepozityvi. Apie patikros vietoje rezultatus pareiškėjas S. J. K. buvo informuotas 2006 m. gruodžio 7 d. pranešimu Nr. SD-(12.198-14)-2186 „Apie patikros vietoje metu nustatytus neatitikimus“ (t. I, b. l. 31), kuriame nurodyta, kad atlikus S. J. K. pateiktos Paraiškos patikrą vietoje, nustatyta neatitikimų ir išaiškinta Patikros vietoje ataskaitos išvadų apskundimo tvarka.

23S. J. K. 2006 m. gruodžio 15 d. Agentūros Kontrolės departamento Marijampolės skyriui pateikė paaiškinimą į pranešimą apie patikros vietoje metu nustatytus neatitikimus (t. I, b. l. 39-40), kuriame neginčijo, kad padarė klaidą, nenurodydamas deklaruojamų pievų ribose alyvų krūmo ir vaismedžių, kuriuos paliko dėl to, kad jie puošia gamtą ir suteikia prieglobstį faunai. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad pievoje jis nupjovė ir išvežė išdžiūvusią žolę, iškirto didelę dalį krūmų ir paliko tik tuos (viso apie 85 m2), kurių išnaikinimas, jo nuomone, pakenktų faunos egzistencijai toje teritorijoje. Pareiškėjas paaiškinime taip pat pažymėjo, kad neturi pretenzijų patikrą atlikusiam asmeniui ir akcentavo, kad sutinka su pievų plotų sumažinimu tose teritorijose, kurias liečia tikrintojo pastabos.

24Agentūra 2008 m. sausio 17 d. raštu Nr. BR6-(10.51)-3076 (t. I, b. l. 47-48) informavo pareiškėją, kad jo pateikta Paraiška už 2006 m. buvo įvertinta vadovaujantis Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklėmis ir nustatyta, kad nesilaikoma Taisyklių 9.4 punkte išdėstytų geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų. Dėl nurodytų priežasčių, vadovaujantis Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 6 punktu, priimtas sprendimas neskirti pareiškėjui S. J. K. paramos pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ Kraštovaizdžio tvarkymo programą.

25Pareiškėjas 2008 m. sausio 28 d. kreipėsi į ŽŪM su prašymu (t. I, b. l. 62-63) įvertinti Agentūros sprendimo pagrįstumą. Prašyme pareiškėjas pažymėjo, jog, remiantis Taisyklių 4 punktu, netyčinis reikalavimų pažeidimas yra atvejis, kai pažeidimų plotas sudaro ne daugiau 10 procentų deklaruoto ploto, o pareiškėjo atveju, plotas, kuriame nustatyti pažeidimai, sudaro daug mažesnę viso deklaruoto ploto dalį. Nurodė, kad Agentūra turi atsižvelgti į pažeidimo sunkumą, mastą, pastovumą ir pasikartojimą. Pažymėjo, kad jo padarytas pažeidimas nesunkus (užima tik apie 0,1 procento viso deklaruoto ploto), mažo masto (nedarė neigiamos įtakos žemės ūkiui ir neturėjo neigiamo poveikio), nustatytas pirmą kartą ir tik viename sklype, o 2007 m. anksti pavasarį pažeidimas pašalintas. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, pareiškėjas prašė sumažinti Agentūros jam pritaikytos sankcijos dydį.

262008 m. liepos 21 d. raštu Nr. 31N-K-126-1166 (t. I, b. l. 64) ŽŪM pateikė pareiškėjui atsakymą į jo 2008 m. sausio 28 d. prašymą, kuriuo patvirtino Agentūros sprendimą.

27ŽŪM sprendimą pareiškėjas 2008 m. rugpjūčio 21 d. apskundė Komisijai (t. I, b. l. 65-66).

28Komisija 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. 2008/03-4R-189 (t. I, b. l. 67-69) įpareigojo ŽŪM panaikinti 2008 m. liepos 21 d. sprendimą Nr. 3IN-K-126-1166 ir priimti LR viešojo administravimo įstatymu nustatytus reikalavimus atitinkantį sprendimą pagal S. J. K. 2008 m. sausio 28 d. prašymą (skundą).

29ŽŪM, vykdydama Komisijos sprendimą, išnagrinėjo pareiškėjo S. J. K. prašymą pakartotinai ir 2008 m. rugsėjo 16 d. priėmė sprendimą Nr. 2D-4618(3.25) (t. I, b. l. 70-71), kuriuo pripažino pareiškėjo S. J. K. 2008 m. sausio 28 d. prašymą nepagrįstu ir pritarė Agentūros sprendimui atmesti Paraišką. Šiuo sprendimu buvo išaiškinta, kad pareiškėjų tinkamumas yra vertinamas pagal paraiškos pateikimo metu esančius duomenis; kad patikra vietoje buvo atlikta praėjus 6 mėnesiams nuo Paraiškos pateikimo, todėl ministerija mano, jog galima teigti, kad krūmai augo ir Paraiškos pateikimo metu. Šiuo sprendimu, taip pat, buvo išaiškintos aplinkybės, kodėl pareiškėjo Paraiška buvo administruojama vadovaujantis Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklėmis ir kodėl pareiškėjo nurodytu atveju negali būti taikomos Taisyklės bei Sankcijų už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymą taikymo metodika.

30ŽŪM 2008 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. 2D-4618(3.25) pareiškėjas apskundė Komisijai (t. I, b. l. 72-77). Skunde S. J. K. nurodė, kad neigiamas Agentūros sprendimas jo atžvilgiu buvo priimtas už Taisyklių reikalavimų (geros agrarinės būklės) nesilaikymą. Todėl, jo manymu, ir sankcijos jam turėjo būti skiriamos pagal minėtas Taisykles, o ne pagal Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisykles.

31Komisija 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 2008/03-4R-224 (t. I, b. l. 78-82) pareiškėjo S. J. K. skundo netenkino ir paliko galio ŽŪM priimtą sprendimą, kuriuo patvirtintas Agentūros sprendimas neskirti pareiškėjui S. J. K. paramos pagal Paraišką.

32Teismas padarė išvadą, kad Agentūrai yra pavesta administruoti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, o taip pat Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas bei atlikti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas (LR žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 9 ir 18 str., Agentūros nuostatų 1, 6, 7 ir 8 p.). „Agrarinė aplinkosauga“ yra viena iš Kaimo plėtros 2004 - 2006 m. planu patvirtintų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių, kurią administruoja Agentūra.

33LR žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-101 patvirtintų Taisyklių 2 punkte įtvirtintas šių Taisyklių tikslas – nustatyti paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus subjektams, norintiems gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Taisyklių 3 punktas tvirtina, kad parama, teikiama subjektams pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemones, administruojama atskiru ministro įsakymu nustatyta tvarka.

34Teismas nustatė, kad pareiškėjas S. J. K. Agentūrai pateikė Paraišką gauti paramą pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ Kraštovaizdžio tvarkymo programą. Agentūra pareiškėjo Paraišką įvertino, vadovaudamasi Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių nuostatomis ir nustatė, kad pareiškėjo deklaruotuose laukuose, kurių blokų Nr. 076463-1293 bei Nr. 076464-2338, nesilaikoma Taisyklių 9.4 punkte išdėstytų geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų. Dėl nustatytų neatitikimų, vadovaudamasi Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 6 punktu, kuris tvirtina, kad pareiškėjo žemės ūkio naudmenos ir pasėliai, kuriuose vykdomi agrarinės aplinkosaugos veiksmai, turi būti geros agrarinės būklės, Agentūra nusprendė neskirti pareiškėjui S. J. K. paramos pagal Paraišką.

35Teismas konstatavo, jog objektyviam ginčo išsprendimui esminę reikšmę turi tinkamo teisės akto (aktų), taikomo (taikomų) nagrinėjamoje byloje, nustatymas. Pareiškėjo S. J. K. teigimu, Agentūra sprendimą turėjo priimti, t. y. S. J. K. Paraišką vertinti ir sankcijas taikyti, vadovaudamasi Taisyklėmis, o ne Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklėmis. S. J. K. šį teiginį grindžia tuo, kad neigiamas Agentūros sprendimas jo atžvilgiu buvo priimtas už Taisyklių reikalavimų (geros agrarinės būklės) nesilaikymą, todėl, jo manymu, ir sankcijos jam turėjo būti skiriamos pagal minėtas Taisykles, o ne pagal Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisykles.

36Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju atsakovė Agentūra, vertindama pareiškėjo S. J. K. Paraišką, teisėtai ir pagrįstai vadovavosi ne Taisyklių, o Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių nuostatomis. Tokią išvadą teismas padarė, vadovaudamasis aukščiau nurodyta Taisyklių 3 punkto nuostata, kurioje tvirtinama, kad parama, teikiama subjektams pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemones, administruojama atskiru ministro įsakymu nustatyta tvarka. Teismas konstatavo, kad Taisyklių nuostatos taikomos administruojant tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, tačiau jos netaikomos priemonės Kraštovaizdžio tvarkymo programai administruoti.

37Byloje nustatyta, kad reikalavimai dalyvaujantiems Kraštovaizdžio tvarkymo programoje įtvirtinti Programos „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 15 punkte. Vienas iš tokių reikalavimų – pareiškėjo, dalyvaujančio Kraštovaizdžio tvarkymo programoje, pareiga 5 metus pievose išsaugoti pavienius medžius, iškirsti krūmus (15.5.3 p.). Be reikalavimų, įtvirtintų minėtame 15 punkte, Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 6 punkte nustatytas bendro pobūdžio reikalavimas visoms Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ programoms, kuris tvirtina, kad pareiškėjo žemės ūkio naudmenos ir pasėliai, kuriuose vykdomi agrarinės aplinkosaugos veiksmai, turi būti geros agrarinės būklės. „Geros agrarinės būklės“ sąvoka Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklės nepateikia, todėl, vadovaujantis šių taisyklių 3 punkto norma, sąvokai „gera agrarinė būklė“ išaiškinti taikomos Taisyklių 9 punkto nuostatos, kuriose išsamiai apibūdintos žemės ūkio naudmenos, kurios atitinka geros agrarinės būklės reikalavimus ir už kurias prašoma išmokų. Taisyklių 9.4 punkte įtvirtinta, kad geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės ariamoje žemėje bei ganyklų (pievų), taip pat daugiamečių ganyklų (pievų) plotuose neturi būti medžių ir krūmų (tokie plotai turi būti pamatuoti ir į plotą išmokai gauti neįskaitomi, bet turi būti deklaruojami kaip „Apaugę plotai“), išskyrus pavienius medžius, kurie yra tradicinio kraštovaizdžio dalis ir jų laja netrukto deklaruojamiems augalams augti arba neapriboja to ploto panaudojimo kitai žemės ūkio veiklai vykdyti.

38Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 13 punkte teigiama, jog pareiškėjui, atitikusiam priemonės keliamus tinkamumo kriterijus ir įvykdžiusiam įsipareigojimus, mokama kasmetinė kompensacinė išmoka. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjui S. J. K., neatitikusiam priemonės keliamų tinkamumo kriterijų ir/arba neįvykdžiusiam įsipareigojimų, numatytų Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 6 ir 15 punktuose (jei turima omenyje dalyvavimą Kraštovaizdžio tvarkymo programoje), išmoka nemokama.

39Teismas, įvertinęs byloje esančių dokumentų visumą, konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas S. J. K. neatitiko priemonės Kraštovaizdžio tvarkymo programa tinkamumo kriterijų (neįvykdė reikalavimų), todėl Agentūra priėmė sprendimą neteikti jam paramos pagal Paraišką. Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 2 punkto prasme pareiškėjas S. J. K. nebuvo pripažintas paramos gavėju, nes paramos gavėju laikomas pareiškėjas, kuris atitiko tinkamumo paramai gauti kriterijus ir kuriam buvo skirta parama.

40Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas S. J. K. skunde ginčija Agentūros sprendimą ir jį patvirtinusius ŽŪM bei Komisijos sprendimus, motyvuodamas tuo, kad jo atžvilgiu šioje situacijoje buvo pritaikytos per daug griežtos sankcijos. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas S. J. K. neneigia paties pažeidimo fakto, t. y. neginčija, kad bloke Nr. 076463-1293 lauke 1E ir bloke Nr. 076464-2338 lauke 2 B yra neiškirstų krūmų. Taigi, ginčo dėl faktinių aplinkybių byloje nėra. Ginčas kilęs iš esmės tik dėl sankcijos dydžio, t. y. dėl netinkamo sankcijos parinkimo. Pareiškėjas S. J. K. tvirtina, kad esamoje situacijoje jo atžvilgiu turėjo būti taikomos ne Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklėse, o Taisyklėse numatytos sankcijos, taikomos už geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų nesilaikymą (pažeidimus). Pareiškėjas S. J. K. prašo taikyti jo atžvilgiu sankcijas atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį, mastą, sunkumą, pakartotinumą ir kitus sankcijos dydį lemiančius kriterijus.

41Teismas konstatavo, kad pagal Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 2 punktą sankcija – tai paramos gavėjui taikomas kompensacinės išmokos sumažinimas dėl įsipareigojimų nevykdymo arba nustatytų reikalavimų nesilaikymo. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas S. J. K. nebuvo pripažintas paramos gavėju, teismas padarė išvadą, kad sankcijos, numatytos Taisyklių nuostatose, jam negalėjo būti taikomos.

42Atsižvelgiant į tai, kad byloje ginčo dėl faktinių aplinkybių nėra, teismas pabrėžė, kad ginčas iš esmės kilęs tik dėl sankcijos (sprendimo neskirti S. J. K. paramos pagal Paraišką) pagrįstumo ir teisėtumo, todėl nagrinėjamu atveju svarbu įvertinti, ar atsakovės Agentūros sprendimas neskirti paramos pagal Paraišką ir jį patvirtinę ŽŪM bei Komisijos sprendimai yra pagrįsti, teisėti ir atitinka proporcingumo, protingumo bei teisingumo principus.

43Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalis įpareigoja teismą vertinti byloje surinktus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, vadovaujantis įstatymu, taip pat, teisingumo ir protingumo kriterijais. Teismas konstatavo, kad kiekvienu konkrečiu atveju, taikant sankcijas už vieną ar kitą pažeidimą, parinkta sankcija ne tik gali, bet ir privalo būti individualizuojama. Sankcija skiriama atsižvelgus į padaryto pažeidimo pobūdį, pavojingumą, mastą, kitus požymius bei aplinkybes, galinčias lemti, kad, vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais ir atsižvelgiant į visas turinčias reikšmės aplinkybes, nebūtų akivaizdžiai per didelė ir neproporcinga (neadekvati) padarytam pažeidimui, o tuo pačiu ir neteisinga. Taikomos sankcijos turi būti teisingos, nežlugdančios ūkio subjektų veiklos.

44Taikydamas aukščiau išdėstytus įrodymų vertinimo principus, teismas konstatavo, kad pareiškėjo S. J. K. paaiškinimai ir juos patvirtinantys rašytiniai įrodymai sudaro pakankamą pagrindą pripažinti, kad Agentūra, priimdama sprendimą neskirti pareiškėjui S. J. K. paramos pagal Paraišką, veikė nevisapusiškai ir neobjektyviai įvertinusi pažeidimo padarymą lėmusias aplinkybes, neatsižvelgusi į pažeidimo mastą, sunkumą, pažeidimu sukeltas pasekmes ir kitas reikšmingas aplinkybes.

45Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas Paraiškoje paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ iš viso deklaravo 12,58 (2,79+9,79) ha plotą, kuriame atliekami agrarinės aplinkosaugos veiksmai (t. I, b. l. 27). Agentūra, atlikusi pareiškėjo pateiktos Paraiškos patikrą vietoje, nustatė ir Patikros vietoje ataskaitoje nurodė, kad „ir viename ir kitame laukuose (blokuose Nr. 076463-1293 ir Nr. 076464-2338 laukuose Nr. 1 E ir 2B) ne visi krūmai iškirsti“. Dėl rastų neiškirstų krūmų Paraišką nuspręsta vertinti kaip nepozityvią. Teismas atkreipė dėmesį, kad nei pačioje Patikros vertinimo ataskaitoje, nei 2006 m. gruodžio 7 d. pranešime apie patikros vietoje metu nustatytus neatitikimus, nei Agentūros 2008 m. sausio 17 d. sprendime Nr. BR6-(10.51)-3076, nei ŽŪM ar Komisijos sprendimuose ar kituose dokumentuose nėra konkrečiai nurodyta, kokį plotą užima neiškirsti krūmai. Nustatyta, kad neiškirstų krūmų užimamą plotą yra išmatavęs ir savo paaiškinimuose įvardinęs tik pats pareiškėjas S. J. K.. Paaiškinime Agentūrai (t. I, b. l. 39-40) pareiškėjas yra nurodęs, kad „bendras neišnaikintų krūmų ir nenupjautų žolių plotas yra maždaug 85 m2“. Duomenų, kad Agentūra šį teiginį paneigė ar su juos sutiko byloje nėra. Todėl teismas padarė išvadą, kad dėl neiškirstų krūmų, dėl kurių pareiškėjo Paraišką buvo nuspręsta laikyti nepozityvia, užimamo ploto ginčo byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatavo, kad S. J. K. padarytas pažeidimas (neiškirsta 0,0085 ha krūmų) yra labai nedidelio masto, lyginant su plotu, kuriame jis atlieka agrarinės aplinkosaugos veiksmus (12,58 ha), todėl vertintinas kaip mažareikšmis ir nesunkus. Be to, byloje yra pateikti dokumentai (t. I, b. l. 23-24, 25, 60), kuriais remiantis, yra pagrindo tvirtinti, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai (blokai Nr. 076463-1293 ir Nr. 076464-2338), esantys V. R. kaime, K. R. savivaldybėje, yra ( - ) slėnio botaninio draustinio teritorijoje, kuriame kirsti medžius ir krūmus draudžiama. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju yra susiklosčiusi dviprasmiška situacija, t. y. pareiškėjo Paraiška Agentūros buvo pripažinta nepozityvia ir jam nebuvo skirta parama dėl to, kad pagal Paraišką Kraštovaizdžio tvarkymo programoje dalyvaujančiuose žemės sklypuose buvo rasta neiškirstų krūmų, tačiau pareiškėjo Paraiškoje nurodyti laukai gali būti priskirti saugomai teritorijai, todėl jis tų krūmų, dėl kurių buvimo jam neskirta išmoka, iškirsti negali. Nustatyta, kad S. J. K. netgi yra kreipęsis į K. R. savivaldybės administracijos Teritorijų planavimų skyrių su prašymu (t. 1, b. l. 60) išduoti leidimą blokuose Nr. 076463-1293 ir Nr. 076464-2338 iškirsti želdinius (krūmus), tačiau leidimas jam nebuvo duotas, motyvuojant tuo, kad kol neparengtas ( - ) slėnio botaninio draustinio apsaugos ir tvarkymo reglamentas, leidimo kirsti medžius ir krūmus išduoti negalima. S. J. K. neginčija paties fakto, kad yra padaręs pažeidimą, priešingai, su pažeidimu sutinka, tik prašo, kad, taikant sankcijas būtų atsižvelgta į pažeidimo mastą, sunkumą, sukeltas pasekmes ir kitas šiuo atveju iš esmės reikšmingas aplinkybes ir nuspręsta ne visiškai neskirti jam paramos pagal Paraišką, bet parama būtų tik mažinama.

46Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, kad Agentūros 2008 m. sausio 17 d. sprendimas Nr. BR6-(10.51)-3076, kuriame nuspręsta neskirti pareiškėjui S. J. K. paramos pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ Kraštovaizdžio tvarkymo programą, yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes priimtas neįvertinus visų reikšmingų šioje situacijoje aplinkybių ir nesivadovaujant Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintais teisingumo bei protingumo principais. Atsižvelgiant į tai, atsakovo Agentūros 2008 m. sausio 17 d. sprendimas Nr. BR6-(10.51)-3076 ir jį patvirtinę ŽŪM 2008 m. rugsėjo 16 d. sprendimas Nr.2D-4618(3.25) bei Komisijos 2008 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. 2008/03-4R-224 naikinami kaip nepagrįsti ir atsakovė Agentūra įpareigotina išmokėti pareiškėjui S. J. K. išmoką pagal Paraišką paramai pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ Kraštovaizdžio tvarkymo programą gauti.

47Teismas atmetė pareiškėjo prašymą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo, kadangi S. J. K. nepateikė teismui bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidų paskaičiavimo ir paskaičiuotas sumas pagrindžiančių dokumentų.

48III.

49Atsakovas nacionalinė mokėjimo agentūra pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

50Apeliaciniame skunde nurodė iš esmės tas pačias faktinės bylos aplinkybes, kurios buvo nustatytos nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Dėl teismo sprendimo nepagrįstumo nurodė šiuos argumentus:

511. Teismas pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnį, kadangi nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė įrodymus, nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių.

522. Teismas pažymėjo, kad ginčo dėl faktinių aplinkybių byloje nėra, pareiškėjas neneigia pažeidimo fakto, tačiau ginčas kilęs tik dėl sankcijos dydžio.

53Tačiau Agrarinės aplinkosaugos administravimo taisyklių II skyriuje „Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“ 4 punkte įtvirtinta nuostata, kad pagal šią priemonę pareiškėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, nustatyta tvarka pateikę paraišką paramai gauti, jei paraiškos teikimo dieną atitinka tinkamumo kriterijus. Tų pačių taisyklių 6 punkte įtvirtintas vienas iš tinkamumo kriterijų, kad pareiškėjo žemės ūkio naudmenos ir pasėliai, kuriuose vykdomi agrarinės aplinkosaugos veiksmai turi būti geros agrarinės būklės.

543. Numatytus tinkamumo kriterijus pareiškėjas turi atitikti ir paraiškos pateikimo dieną ir vėliau. Administruodama Paraišką Agentūra 2006 m. gruodžio 4 d. patikros vietoje metu nustatytus geros agrarinės būklės pažeidimus vertino kaip buvusius ir Paraiškos pateikimo metu (šiuo atveju tai buvo 2006 m. birželio 9 d.) konstatavo, kad pareiškėjas neatitinka tinkamumo kriterijaus. 2007 m. gruodžio 20 d. pareiškėjo Paraiškos vertinimo ataskaitoje Nr. AGRO/PVA-126235 padaryta išvada, jog paraiška vertinama neigiamai, kadangi nesilaikoma geros agrarinės būklės reikalavimų, o 2007 m. gruodžio 29 d. įvertintos pareiškėjo Paraiškos ataskaitoje Nr. AGRO/IPA-126307 padaryta išvada, jog Paraiška neatitinka tinkamumo kriterijaus.

554. Agrarinės aplinkosaugos administravimo taisyklių 13 punkte nustatyta, kad kasmetinė kompensacinė išmoka mokama tik pareiškėjui, atitikusiam priemonės keliamus tinkamumo kriterijus ir įvykdžiusiam įsipareigojimus. Šiuo atveju pareiškėjas neatitiko tinkamumo kriterijaus, todėl Agentūra priėmė sprendimą neteikti Pareiškėjui paramos. Agrarinės aplinkosaugos administravimo taisyklių 2 punkto prasme pareiškėjas nebuvo pripažintas paramos gavėju (paramos gavėjas – pareiškėjas, kuris atitiko tinkamumo paramai gauti kriterijus ir kuriam buvo skirta parama).

565. Teismas neteisingai traktuoja sankcijos taikymą. Pagal Agarinės aplinkosaugos administravimo taisyklių 2 punktą sankcija – tai paramos gavėjui taikomos kompensacinės išmokos sumažinimas dėl įsipareigojimų nevykdymo ir/arba nustatytų reikalavimų nesilaikymo. Kadangi pareiškėjas nebuvo paramos gavėju, tai šių taisyklių prasme jam nebuvo pritaikytos sankcijos, o buvo priimtas neigiamas sprendimas dėl paramos neskyrimo.

576. Teismo nurodyti argumentai dėl sankcijos pažeidimo sunkumo ir masto šiuo atveju neturi reikšmės priimtam Agentūros sprendimui.

58Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija sutiko su apeliaciniu skundu ir prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

59Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad :

601. Tiesioginių išmokų administravimo taisyklių 3 punkte įtvirtinta, kad parama, teikiama subjektams pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemones, administruojama atskiru ministro įsakymu nustatyta tvarka, pareiškėjo atveju vadovaujamasi Agrarinės aplinkosaugos administravimo taisyklėmis. Šių taisyklių II skyriaus („Pareiškėjo tinkamumo kriterijai“) 6 punkte nustatytas kriterijus – pareiškėjo žemės ūkio naudmenos ir pasėliai, kuriuose vykdomi agrarinės aplinkosaugos veiksmai, turi būti geros agrarinės būklės. Agrarinės aplinkosaugos administravimo taisyklėse nėra numatytos geros agrarinės būklės sąvokos, tačiau 3 punkte pateikiama nuoroda į kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas (bet ne į kitų teisės aktų taikymą administruojant paraiškas pagal Priemonę). Vienas iš šių teisės aktų yra Tiesioginių išmokų administravimo taisyklės, kurių 9 punkte nurodyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenos, už kurias prašoma išmokų. Vienas iš geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų (Tiesioginių išmokų administravimo taisyklių 9.4 punktas) – ariamoje žemėje bei ganyklų (pievų), taip pat daugiamečių ganyklų (pievų) plotuose neturi būti medžių ir krūmų (tokie plotai turi būti pamatuoti ir į plotą išmokai gauti neįskaitomi, bet turi būti deklaruojami kaip „Apaugę plotai“), išskyrus pavienius medžius, kurie yra tradicinio kraštovaizdžio dalis ir jų laja netrukdo deklaruojamiems augalams augti, t. y. jų neužgožia, arba neapriboja to ploto panaudojimo kitai žemės ūkio veiklai vykdyti (pvz., gyvuliams ganyti, šienauti).

612. Pareiškėjo atitiktis tinkamumo kriterijams, nurodytiems Agrarinės aplinkosaugos taisyklėse, negali būti sutapatinama su sankcijomis už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymą, kurios išdėstytos Tiesioginių išmokų administravimo taisyklėse. ŽŪM, vertindama Agrarinės aplinkosaugos administravimo taisyklių 4-6 punktų nuostatas, daro išvadą, kad šiose normose numatytus tinkamumo kriterijus pareiškėjas turi atitikti ir paraiškos pateikimo dieną, ir vėliau. Administruodama paraišką, Agentūra 2006 m. gruodžio 4 d. patikros metu nustatytus geros agrarinės būklės pažeidimus vertino kaip buvusius ir paraiškos pateikimo metu (2006 m. birželio 9 d.), taip pat konstatavo, kad pareiškėjas neatitinka tinkamumo kriterijaus. 2007 m. gruodžio 20 d. pareiškėjo paraiškos vertinimo ataskaitoje Nr. AGRO/PVA-126235 padaryta išvada, jog paraiška vertinama neigiamai, nes nesilaikoma geros agrarinės būklės reikalavimų, o 2007 m. gruodžio 29 d. įvertintos pareiškėjo paraiškos ataskaitoje Nr. AGRO/IPA-126307 padaryta išvada, jog paraiška neatitinka tinkamumo kriterijų.

623. Pagal Agrarinės aplinkosaugos taisyklių 2 punktą pareiškėjas – asmuo, nustatyta tvarka pateikęs tinkamai užpildytą paraišką gauti paramą; paramos gavėjas – pareiškėjas, kuris atitiko tinkamumo paramai gauti kriterijus ir kuriam buvo skirta parama; sankcija – paramos gavėjui taikomas kompensacinės išmokos sumažinimas dėl įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

634. Agrarinės aplinkosaugos taisyklių 13 punkte nustatyta, kad kasmetinė kompensacinė išmoka mokama tik pareiškėjui, atitikusiam priemonės keliamus tinkamumo kriterijus ir įvykdžiusiam įsipareigojimus. Šiuo atveju Agentūra, nustačiusi, kad pareiškėjas neatitinka Agrarinės aplinkosaugos taisyklių 6 punkte nurodyto tinkamumo kriterijaus, priėmė sprendimą atmesti pareiškėjo paraišką. Pagal Agrarinės aplinkosaugos taisyklių 2 punktą pareiškėjas nebuvo pripažintas paramos gavėju. Kadangi pareiškėjas nebuvo paramos gavėjas, tai pagal Agrarinės aplinkosaugos taisykles jam buvo ne pritaikytos sankcijos (Agrarinės aplinkosaugos taisyklių 2 punktas), o buvo priimtas neigiamas sprendimas dėl paramos skyrimo.

64Pareiškėjas su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad:

651. Paraiškos 12 puslapio 2 skyriuje (II „Papildoma informacija apie pareiškėją“) 2 punkte pažymėjo „vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos“ ir „( - ) slėnio botaninis draustinis“ bei papildomai nurodė, kad Kontrolės Departamento darbuotoja paaiškino, jog vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos nėra saugomos teritorijos, o pateiktose pažymose iš Registrų centro apie Nekilnojamąjį turtą, įrašo, kad pareiškėjo žemė yra ( - ) slėnio botaniniame draustinyje, nėra, todėl jis turi užpildyti naują lapą ir nurodyti, kad žemė nėra saugomoje teritorijoje arba atsiimti paraišką...“.

662. Pareiškėjas buvo priverstas nurodyti, kad žemė nėra Saugomoje teritorijoje, nes tiek Marijampolės, tiek K. R. savivaldybių administracijos nesutvarkė pilnai draustinio dokumentacijos ir nepateikė reikiamų duomenų VĮ Registrų Centrui.

673. Iš tikro pareiškėjo žemė yra ( - ) slėnio botaninio draustinio teritorijoje. Tai reiškia, kad be K. R. savivaldybės ir Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento leidimo kirsti medžius ir krūmus savo žemėje negali nuo 1996 m. Pareiškėjas nurodė, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijoje baigiamas ruošti ( - ) slėnio botaninio draustinio reglamentas. Bus pakeistas draustinio statusas iš savivaldybės lygmens į Respublikinį ir suteiktas naujas pavadinimas „( - ) upės slėnis (( - ))“. Planuojama reglamentą ir draustinio ribas patvirtinti ministro įsakymu iki š. m. balandžio mėn. pabaigos. Be to, šis draustinis bus pateiktas įtraukimui į vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos komisijai. Informaciją pareiškėjas gavo iš Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos saugomų teritorijų strategijos skyriaus vedėjo A. K..

684. Agentūra nenurodė nei krūmais užimamo ploto, nei jų vietos, nei rūšies, ir ar jie kenkia aplinkai, nei krūmais užimamo ploto santykio su visu deklaruotu plotu.

695. ABTĮ 57 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Pareiškėjas mano, kad teismas visapusiškai įvertino aplinkybių visetą.

706. Pareiškėjas nurodė, kad Agentūra per visus 2007 metus tikino, jog pareiškėjui bus teikiama Parama už 2006 m., priėmė paraiškas už 2007 m. bei 2008 m. Tokį Agentūros veikimą pagal analogiją galima prilyginti sutartiniams santykiams, pagal kuriuos pareiškėjas įgijo teisėtų lūkesčių, kad jam bus skirta parama. Tačiau Agentūra ir toliau tvirtina, kad pareiškėjas nėra paramos gavėjas.

717. Agentūra nenurodė, kad V. A. ginčų komisiją 2008 m. rugsėjo 4 d. priėmė pareiškėjui palankų sprendimą. Tik po to Agentūra ir Žemės ūkio ministerija ėmė teigti, kad pareiškėjas pažeidė reikalavimus, pasirašydamas Paraišką 2006 m. birželio 9 d.

728. Agentūra neįvertino tiesioginių išmokų taisyklių 38.2 punkto, numatančio, kad nustatydama konkrečiam pareiškėjui taikomą sankcijų dydį, Agentūra atsižvelgia į reikalavimo pažeidimų sunkumą, mastą, pastovumą ir pasikartojimą...“.

739. Agentūra nurodė, kad ji turi specialias Taisykles, kuriomis vadovaudamasi neskyrė paramos. Tuo tarpu pareiškėjas pasirašė ne po šiomis taisyklėmis, bet pačioje Paraiškoje. Konkrečiai po reikalavimais: „Įsipareigoju programos įgyvendinimo laikotarpiu: išsaugoti pavienius medžius, iškirsti krūmus“. Taigi, nėra reikalavimo, kad pasirašymo metu deklaruojamoje pievoje būtų iškirsti absoliučiai visi krūmai.

7410. Pareiškėjas 2008 m. lapkričio 10 d. Agentūrai įteikė prašymą išduoti žemėlapio fragmentą su pievų įbraižymais V. R. km. 2006 m. gegužės 30 d. kopiją. Kopiją pareiškėjas gavo 2009 m. sausio 26 d. Suderinęs laiką su K. R. savivaldybes žemėtvarkininku 2009 m. vasario 3 d. nuvyko į K. R., kur ant žemėlapio fragmento kopijos 1D1193 329R buvo užbraižytas kelias, ribojantis pareiškėjo žemę nuo kaimyno žemes ir nustatyta, kad alyvų krūmas yra tarp kelio ir deklaruotos pievos ribos (tai matosi iš užrašo: „tarp keliuko ir deklaruoto ploto alyvų krūmas. Kriauše ant žemėlapio fragmento kopijos, pateiktos priede. Atstumas tarp kelio ir deklaruotos pievos ribos yra 12 m Alyvų krūmas randasi arčiausiai deklaruotos pievos ribos. Kiti krūmai toliau nuo deklaruotos pievos. Nei vienas krūmas nepateko į deklaruotos pievos ribas (teritoriją) 2006 m. ir šiuo metu nepatenka. Kad žemėtvarkininko, projekto autoriaus R. V., įbraižytas kelias, nurodytos vietos alyvos krūmo ir kriaušė atitinka esamą situaciją patvirtino savo parašu ir antspaudu K. R. seniūnijos vyr. specialistas V. G..

75Pateiktame žemės sklypo Nr. 65 plane (kairėje) yra kelias (atžymėti taškai 1-4). Prie kelio (keliuko) yra Agentūros minėti krūmai, kurie pagal patikslintus matavimus neįeina į 2006 m. deklaruotų pievų ribas (teritoriją).

7611. Pareiškėjas nurodė, kad jei ir nebūtų jo žemė saugomoje teritorijoje, vis vien Agentūra neturėtų pagrindo nustatyti, kad žemė V. R. km. yra blogos agrarinės būklės, kadangi likę krūmai yra žemės sklypo pakraštyje (Tiesioginių išmokų Taisyklių 18 punkto nuoroda).

77Kaip nustatyta žemėtvarkininko R. V., alyvų krūmas, kriaušė yra už deklaruojamos pievos ribos. Kiti krūmai dar daugiau nutolę nuo deklaruojamos pievos. Todėl tie krūmai neblogino ir neblogina deklaruojamos pievos agrarinės ir gamtosauginės būklės.

7812. Vadovaujantis tomis pačiomis Tiesioginių išmokų Taisyklėmis, kitais metais Patikros vietoje metu tos pačios pievos, ir esant tiems patiems krūmams, nustatyta, kad tos pievos agrarinė būklė buvo gera ir 2003 m. ir 2007 m. (Paraiškos patikros vietoje ataskaita Nr. 7-1004428008-A1-1 yra Byloje). Savo žemės ūkio naudmenas pareiškėjas deklaruoja nuo pat pradžios, kai tik buvo įvesta deklaravimo procedūra. Nei karto nebuvo pareikšta jokios pastabos dėl krūmų buvimo.

79VI.

80Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. vasario 4 d. sprendimu atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą patenkino bei Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 26 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – S. J. K. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

81Teismas nurodė, jog bylos ginčas yra dėl teisės gauti paramą pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“ Kraštovaizdžio tvarkymo programą. Išdėstė, jog pirmosios instancijos teismas pareiškėjo S. J. K. skundą patenkino – panaikino Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. sausio 17 d. sprendimą Nr. BR6-(10.51)-3076, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2008 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. 2D-4618(3.25) ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2008 m. spalio 16 d. sprendimą Nr. 2008/03-4R-224. Įpareigojo Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos skirti pareiškėjui Sigitui J. K. paramą pagal 2006 m. birželio 9 d. paraišką paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“. Atsakovas, nesutikdamas su teismo sprendimu, apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas priimdamas sprendimą netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei neteisingai taikė bei aiškino teisės aktus. Pažymėjo, jog Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių II skyriuje nustatyti pareiškėjo paramai gauti tinkamumo kriterijai. Šio skyriaus 4 punktu nustatyta, kad pagal šią priemonę pareiškėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, nustatyta tvarka pateikę paraišką paramai gauti, jei paraiškos teikimo dieną atitinka taisyklėse nurodytus tinkamumo kriterijus. Taisyklių 4.4. punktu nustatyta, kad turi būti pateiktas žemėlapis, kuriame turi būti (žemės blokų žemėlapio fragmente, kuriame yra įbraižyti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukai) pažymėti plotai, kuriuose vykdomi Agrarinės aplinkosaugos veiksmai. Tokiu būdu Taisyklėmis nustatyta, kad pareiškėjas turi pateikti atitinkamus dokumentus remiantis kuriais nustatomas pareiškėjo tinkamumas paramai gauti. Preziumuojama, kad pateikti duomenys turi būti teisingi. Byloje nustatyta ir įrodymais patvirtinta, kad pareiškėjo pateikti duomenys apie žemėnaudą neatitinka tikrovės ir pateiktuose žemėlapiuose nėra pažymėti plotai, kurie neatitinka geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, tai yra pareiškėjas atitinkamai nesumažino deklaruoto sklypo ploto, kuriame, kaip buvo nustatyta patikros metu, augo krūmai. Pats pareiškėjas iki atliktos 2006 m. gruodžio 4 d. patikros vietoje šių netikslumų nepašalino. Todėl pagrįstai atsakovas pripažino, kad pareiškėjo žemės sklypas bloke Nr. 076463-1293 laukas 1E ir bloke Nr.076464-2338 laukas 2B neatitinka Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2006 metų Taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 3D-101 9.4 punkto reikalavimų. Šiuo atveju krūmais užimtas sklypo plotas nėra reikšmingas, nes šis faktas buvo nustatytas patikrinimo vietoje metu, o ne iki jo. Pagrindo abejoti patikros tikrumu nėra pagrindo, kadangi patikros rezultatai nėra nuginčyti.

82Teismas taip pat nurodė, jog atsakovas ginčijamu sprendimu nesprendė klausimo dėl sankcijos taikymo pareiškėjui, nes jis nėra paramos gavėjas, o tik pareiškėjas paramai gauti. Todėl teismas nepagrįstai atsakovo sprendimą vertino kaip sankcijos pritaikymą. Atsakovas nustatė, kad pareiškėjo pateiktuose dokumentuose paramai gauti nurodyta padėtis neatitinka faktinės situacijos, todėl pagrįstai pripažino, kad pareiškėjo paraiška neatitinka teisės aktų reikalavimų ir jis neturi teisės gauti paramos pagal pasirinktą priemonę. Esant šioms aplinkybėms, atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2008 m. sausio 17 d. sprendimas Nr. BR6-(10.51)-3076 yra pagrįstas, jo naikinti nėra pagrindo. Pripažinus, kad atsakovo sprendimas teisėtas, nėra pagrindo naikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2008 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. 2D-4618(3.25) ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. 2008/03-4R-224, kuriais taip pat buvo pripažinta, jog atsakovo sprendimas teisėtas. Pridūrė, jog palikus atsakovo sprendimą, kuriuo buvo nustatyta, jog pareiškėjo paraiška neatitinka teisės aktų reikalavimų ir jis neturi teisės gauti paramos pagal pasirinktą priemonę, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo įpareigoti Agentūrą skirti jam paramą pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Agrarinė aplinkosauga“, pagal 2006 m. spalio 16 d. Mokėjimo prašymą (registracijos Nr. 064C1004428008), 2007 m. birželio 4 d. Kasmetinį prašymą bei pagal 2007 m. spalio 24 d. Mokėjimo prašymą.

83V.

84Pareiškėjas 2012 m. gruodžio 5 d. (pagal gavimo datą) pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą atnaujinti procesą, kuriuo prašo: 1) atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-261-315/2010; 2) perduoti bylą iš naujo nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

85Prašyme išdėsto bylos eigą, įsiteisėjusio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo esmę, bei nurodo proceso atnaujinimo pagrindą – ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktą. Nurodo, jog prie prašymo pridedamas 2012 m. spalio 5 d. UAB „Matininkų sfera“ parengtas žemės sklypo V. R. planas laikytinas naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe. Tikina, jog iš šio plano matyti, kad krūmai (alyvų, aviečių ir serbentų) dėl kurių buvo kilęs teisminis ginčas neįeina į deklaruotą žemės sklypų plotą. Akcentuoja, jog šis įrodymas turi esminę reikšmę bylai, t. y. turi neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime faktinių aplinkybių vertinimui ir padarytų išvadų dėl teisės normų taikymo pagrįstumui, nes iš naujai paaiškėjusių aplinkybių galima daryti išvadą, kad pareiškėjas atitiko ir atitinka Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonėje „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklėse II skyriuje nustatytus pareiškėjo paramai gauti tinkamumo kriterijus. Nurodo, jog jis, laikydamasis įstatymo normų, pateikė žemėlapio fragmentą ID 1193_329R su 2006 m. gegužės 15 d. įbraižytomis deklaruojamomis pievomis ir pelkėmis. Tuo tarpu naujai paaiškėjusi aplinkybė, t. y. 2012 m. spalio 5 d. UAB „Matininkų sfera“ parengtas žemės sklypo V. R. planas, patvirtina faktą, kad nei paraiškos pateikimo metu, nei šiuo metu ginčo krūmai, neįėjo ir neįeina į deklaruotus plotus, kuriuose vykdomi Agrarinės aplinkosaugos veiksmai. Tikina, jog tai yra akivaizdu palyginus 2012 m. spalio 5 d. UAB „Matininkų sfera“ parengtą žemės sklypo V. R. planą ir žemėlapio fragmento ID 1193_329R kopiją su 2006 m. gegužės 15 d. įbraižytomis deklaruojamomis pievomis ir pelkėmis. Todėl mano, jog apeliacinės instancijos teismo argumentas, kad pareiškėjas nesumažino deklaruoto sklypo ploto, kuriame, kaip buvo nustatyta patikros metu, augo krūmai, yra visiškai nepagrįstas ir atmestinas. Pabrėžia, jog jis ir neturėjo sumažinti deklaruoto sklypo ploto, kadangi iš naujai paaiškėjusių aplinkybių akivaizdu, kad deklaruotame plote ir nėra jokių krūmų, dėl ko pareiškėjas atitiko Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonėje „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių II skyriuje nustatytus pareiškėjo paramai gauti tinkamumo kriterijus. Taigi, nebuvo jokio teisinio pagrindo atmesti pareiškėjo pateiktą paraišką ir priimti sprendimą, kuriuo nuspręsta Pareiškėjui neskirti paramos. Atsižvelgdamas į tai, daro išvadą, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priimdamas sprendimą administracinėje byloje Nr. A-261-315/2010 pažeidė susiformavusius pareiškėjo teisėtus lūkesčius, Konstitucijoje įtvirtintą teisingumo principą, netinkamai ir nevisapusiškai įvertino ginčo faktines aplinkybes, dėl ko netinkamai taikė teisės normas ir priėmė neteisėtą sprendimą.

86Pareiškėjas taip pat pažymi, jog prašymą atnaujinti procesą sieja su naujai paaiškėjusia aplinkybe – 2012 m. spalio 5 d. UAB „Matininkų sfera“ parengtu žemės sklypo V. R. planu, todėl nepraleido ABTĮ 156 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto penkerių metų naikinamojo termino.

87Teisėjų kolegija

konstatuoja:

88VI.

89Prašymas atnaujinti procesą netenkintinas.

90Proceso atnaujinimo institutas pagal savo paskirtį ir tikslus, kurių siekė įstatymų leidėjas, yra išimtinė procedūra, kuri taikoma bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo priimtu baigiamuoju aktu (sprendimu, nutarimu, nutartimi). Įsiteisėjęs teismo baigiamasis aktas, kuriuo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Proceso atnaujinimo paskirtis ir išimtinis pobūdis lemia, kad taikant proceso atnaujinimo institutą peržiūrimos bylos, kuriose teismai instancine tvarka iš esmės išsprendė pareiškėjo skunde (prašyme) pateiktus materialinius teisinius reikalavimus ir dėl šalių ginčo priėmė atitinkamą baigiamąjį aktą, kuris yra įsiteisėjęs (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-169/2010).

91Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog proceso atnaujinimo pagrindai teismų turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Ž. T. Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimas byloje Brumarescu v. Rumunija (bylos Nr. 28342/95), 2002 m. liepos 25 d. sprendimas byloje Sovtransavto Holding v. Ukraina (bylos Nr. 48553/99), 2007 m. kovo 1 d. sprendimas byloje Sypchenko v. Rusija (bylos Nr. 38368/04), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007). Taigi, visais atvejais analizuojant klausimą dėl proceso atnaujinimo turi būti atsižvelgiama į bendruosius principus, tokius kaip protingumas, sąžiningumas, koncentruotumas, ekonomiškumas ir kt. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, jog proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti teismo priimtų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

92ABTĮ 153 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas šiame skirsnyje (t. y. ABTĮ IV skyriaus 23 skirsnyje) nustatytais pagrindais ir tvarka. Proceso atnaujinimo pagrindai išvardyti ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 1–12 punktuose.

93Prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminai yra numatyti ABTĮ 156 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad: prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas (1 dalis), o prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti paduodamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus šio įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą atvejį (3 dalis).

94Nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A-261-315/2012, kurioje prašoma atnaujinti procesą, buvo priimtas bei įsiteisėjo 2010 m. vasario 4 d., o pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą padavė 2012 m. gruodžio 5 d. Iš prašymo atnaujinti procesą turinio matyti, jog jis savo prašymą sieja su naujai paaiškėjusia aplinkybe – 2012 m. spalio 5 d. UAB „Matininkų sfera“ parengtu žemės sklypo V. R. kaime, K. R. seniūnijoje, Marijampolės apskrityje planu. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog pareiškėjas, kreipdamasis į teismą dėl proceso atnaujinimo, nepraleido ABTĮ 156 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto termino.

95Kaip minėta, pareiškėjas savo prašymą atnaujinti procesą iš esmės grindžia naujai paaiškėjusia aplinkybe, t. y. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kuris numato, jog procesas gali būti atnaujinamas, kai naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

96Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, taikydamas minėtąją teisės normą, yra ne kartą išaiškinęs, kad esminėmis bylai aplinkybėmis laikytinos tokios aplinkybės, kurioms paaiškėjus, ginčijami teisiniai santykiai atsiranda, pasibaigia arba pasikeičia. Be to, tai gali būti tik tokios aplinkybės, kurios: 1) buvo nagrinėjant bylą, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo ir procesinio sprendimo priėmimo metu; 2) nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu; 3) apie šias aplinkybes pareiškėjas sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui ar nutarčiai; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. žinant apie šias aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas ar nutartis (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. P15-60/2006, P6-169/2007, P556-68/2008, P525-222/2009, P858-43/2010, P525-85/2011, P63-52/2011, P63-129/2011, P858-271/2011, P63-44/2012 ir kt.).

97Konkrečiu atveju teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą bei jo pateiktą UAB „Matininkų sfera“ parengtą ginčo žemės sklypo planą, mano, jog naujai paaiškėjusios aplinkybės, kuriomis pareiškėjas siekia įrodyti pagrindą procesui atnaujinti, neatitinka minėtųjų kriterijų.

98Pirmiausia pažymėtina, jog prie prašymo pateikiamu UAB „Matininkų sfera“ parengtu ginčo žemės sklypo planu pareiškėjas, kaip suprastina, siekia įrodyti, kad krūmų (alyvų, aviečių, serbentų), kurių buvimas pareiškėjo deklaruotame žemės sklype sudarė pagrindą atsakovui konstatuoti, jog jis neatitinka Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklėse įtvirtintų tinkamumo kriterijų bei neskirti paramos, deklaruotame ginčo žemės sklype išvis nebuvo. Pareiškėjo teigimu, tai, jog ginčo krūmai nei paraiškos paramai gauti teikimo metu, nei šiuo metu neįėjo į jo deklaruotą plotą akivaizdu sulyginus UAB „Matininkų sfera“ parengtą ginčo žemės sklypo planą ir žemėlapio fragmento ID 1193_329R kopiją su 2006 m. gegužės 15 d. įbraižytomis deklaruojamomis pievomis ir pelkėmis.

99Nepaisant to, pareiškėjas visiškai nepagrindė, kodėl minėtoji aplinkybė, būtent – tai jog ginčo krūmai, sudarę pagrindą atsisakyti atsakovui suteikti pareiškėjui paramą pagal priemonę Agrarinė aplinkosauga“, neįėjo į jo deklaruotą žemės sklypą, negalėjo būti žinoma administracinės bylos nagrinėjimo metu. Pažymėtina, jog administraciniame procese, kaip ir bet kuriame kitame, įrodinėjimas nevyksta chaotiškai, o susideda iš kelių etapų: faktų nurodymas, įrodymų nurodymas, įrodymų pateikimas ir rinkimas, įrodymų tyrimas ir įrodymų vertinimas. Minėtas procesas prasideda ir vyksta viešojo administravimo subjektui nagrinėjant tam tikrą klausimą viešojo administravimo srityje, įrodinėjimas administraciniame teisme yra tik pagalbinio pobūdžio, nes administracinis teismas sprendžia, ar viešojo administravimo subjektas surinko pakankamai faktinių duomenų teisėto ir pagrįsto administracinio sprendimo priėmimui. Įrodymų nurodymas, pateikimas ir rinkimas administraciniame procese taip pat priklauso šalims, kurios pateikdamos faktinį skundo ar atsiliepimo į jį pagrindus, kartu nurodo ir įrodymus, pagrindžiančius šias faktines aplinkybes (ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p., 72 str.). Konkrečiu atveju pareiškėjas neargumentuoja, kodėl minėtojo UAB „Matininkų sfera“ parengto ginčo žemės sklypo plano, kurį minėtoji bendrovė parengė jo užsakymu, kaip įrodymo, negalėjo pateikti dar vykstant administracinei teisenai. Pareiškėjas taip pat neargumentuoja, kodėl minėtoji aplinkybė apie tai, jog ginčo krūmai neįėjo į jo deklaruotą žemės sklypą galėjo būti probatio diabolica (neįmanomos įrodyti aplinkybės) bylos nagrinėjimo metu. Priešingai – iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas neneigė, kad padarė klaidą, nenurodydamas deklaruojamų pievų ribose alyvų krūmo ir vaismedžių, kuriuos paliko dėl to, kad jie puošia gamtą ir suteikia prieglobstį faunai. Be to, pareiškėjas kėlė kitus gynybinio pobūdžio argumentus apie krūmų neiškirtimo mažareikšmiškumą (neiškirsta buvo 0,0085 ha krūmų) bei tai, jog ginčo krūmų iškirsti negalėjo dėl specialaus teritorijos statuso, jog jie buvo sklypo kelkraštyje, jog jis esant tiems patiems krūmams gaudavo paramą pagal aktualią kraštovaizdžio tvarkymo priemonę. Atsižvelgus į tai, pareiškėjo pateiktas UAB „Matininkų sfera“ parengto ginčo žemės sklypo planas negali būti laikomas esmine naujai paaiškėjusia aplinkybe, sudarančia pagrindą atnaujinti procesą, nes, teismo vertinimu, minėtoji aplinkybė apie tai – ar ginčo krūmai įėjo į pareiškėjo deklaruotą žemės sklypą objektyviai galėjo būti (ir buvo) išsiaiškinta bylos, šiuo metu užbaigtos res judicata galią įgijusiu teismo sprendimu, nagrinėjimo metu.

100Pažymėtina ir tai, jog pagal ABTĮ 3 straipsnį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Konkrečiu atveju teismas tikrino atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo, kurį jis priėmė pagal tuo metu buvusius faktinius duomenis, teisėtumą. Konstatavus, jog pareiškėjo pateiktuose dokumentuose paramai gauti nurodyta padėtis neatitiko faktinės situacijos, nustatytos patikrinimo vietoje metu, atsakovas pripažino, jog pareiškėjo parama neatitiko teisės aktų reikalavimų ir jis neturi teisės gauti paramos pagal pasirinktą priemonę. Tokio sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą pagal tuo metu buvusius duomenis galutiniu sprendimu patvirtino ir teismas. Todėl nemanytina, jog po daugiau nei dviejų metų pareiškėjo teikiami priešingi faktiniai duomenys yra esminiai ta prasme, jog gali nuginčyti sprendimo, priimto pagal minėtu laiko momentu buvusių faktinių duomenų visetą, teisėtumą. Teisinio reglamentavimo ar faktinių duomenų pasikeitimas gali sudaryti pagrindą priimti naują administracinį sprendimą, bet neturėtų sudaryto pagrindo naikinti ar keisti priimtą sprendimą.

101Be to, teisėjų kolegija įvertinusi pareiškėjo pateiktą UAB „Matininkų sfera“ parengto ginčo žemės sklypo planą su kitais byloje esančiais kartografiniais duomenimis, taip pat negali sutikti su tuo, jog jis akivaizdžiai įrodo tą aplinkybę, kad ginčo krūmai neįeina, juo labiau – jog jie neįėjo į jo nuosavybės teise valdomą ir atsakovui deklaruotą žemės sklypą paraiškos teikimu metu. Atsižvelgiant į tai bei į aplinkybę, jog būtent pareiškėjas turi akivaizdžiais ir konkrečiais pagrindais, atitinkamai – duomenimis, nekeliančiais abejonių, pagrįsti savo prašymą atnaujinti procesą, jo nurodyti argumentai vertintini kritiškai ir šiuo papildomu pagrindu.

102Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjas neįrodė ekstraordinarinio instituto taikymo būtinybės konkrečiu atveju bei nepagrindė savo prašymo dėl proceso atnaujinimo įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl jis yra atmestinas, o procesas administracinėje byloje Nr. A-261-315/2010 neatnaujintinas.

103Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

104Pareiškėjo S. J. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.

105Proceso administracinėje byloje Nr. A-261-315/2010 neatnaujinti.

106Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas S. J. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą,... 5. Skunde paaiškino, kad užpildė paraiškos paramai gauti pagal Kaimo plėtros... 6. Nurodė, kad Agentūros Kontrolės departamento Marijampolės skyriaus vyr.... 7. Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. sausio 17 d. iš Agentūros gavo pranešimą... 8. 1) jo deklaruotame lauke neiškirstų krūmų užimamas plotas yra mažesnis... 9. 2) Agentūra, nusprendusi neskirti išmokos pareiškėjui, neatsižvelgė į... 10. 3) krūmai, dėk kurių buvimo S. J. K. neskirta išmoka, užima labai mažą... 11. Pareiškėjas pažymėjo, kad 2006 m. gruodžio 4 d. Patikros vietoje... 12. Skunde pareiškėjas paaiškino, kad nesutinka su Komisijos 2008 m. spalio 16... 13. Atsakovas Agentūra su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 14. Atsakovas Agentūra atsiliepime pažymėjo, kad Taisyklių 3 punkte nustatyta,... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija su skundu nesutiko ir... 16. ŽŪM nurodė, kad be Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo... 17. ŽŪM atsiliepime pažymėjo, kad pareiškėjo S. J. K. atitiktis tinkamumo... 18. ŽŪM nesutiko su pareiškėjo S. J. K. teiginiu, kad patikrą atlikęs... 19. II.... 20. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 26 d. sprendimu... 21. Teismas nustatė, kad 2006 m. birželio 9 d. pareiškėjas S. J. K. Agentūros... 22. Agentūros Kontrolės departamento Marijampolės skyrius 2006 m. gruodžio 4 d.... 23. S. J. K. 2006 m. gruodžio 15 d. Agentūros Kontrolės departamento... 24. Agentūra 2008 m. sausio 17 d. raštu Nr. BR6-(10.51)-3076 (t. I, b. l. 47-48)... 25. Pareiškėjas 2008 m. sausio 28 d. kreipėsi į ŽŪM su prašymu (t. I, b. l.... 26. 2008 m. liepos 21 d. raštu Nr. 31N-K-126-1166 (t. I, b. l. 64) ŽŪM pateikė... 27. ŽŪM sprendimą pareiškėjas 2008 m. rugpjūčio 21 d. apskundė Komisijai... 28. Komisija 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. 2008/03-4R-189 (t. I, b. l.... 29. ŽŪM, vykdydama Komisijos sprendimą, išnagrinėjo pareiškėjo S. J. K.... 30. ŽŪM 2008 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. 2D-4618(3.25) pareiškėjas... 31. Komisija 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 2008/03-4R-224 (t. I, b. l. 78-82)... 32. Teismas padarė išvadą, kad Agentūrai yra pavesta administruoti valstybės... 33. LR žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-101 patvirtintų... 34. Teismas nustatė, kad pareiškėjas S. J. K. Agentūrai pateikė Paraišką... 35. Teismas konstatavo, jog objektyviam ginčo išsprendimui esminę reikšmę turi... 36. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju atsakovė Agentūra,... 37. Byloje nustatyta, kad reikalavimai dalyvaujantiems Kraštovaizdžio tvarkymo... 38. Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių 13 punkte... 39. Teismas, įvertinęs byloje esančių dokumentų visumą, konstatavo, kad... 40. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas S. J. K. skunde ginčija Agentūros... 41. Teismas konstatavo, kad pagal Priemonės „Agrarinė aplinkosauga“... 42. Atsižvelgiant į tai, kad byloje ginčo dėl faktinių aplinkybių nėra,... 43. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 44. Taikydamas aukščiau išdėstytus įrodymų vertinimo principus, teismas... 45. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas Paraiškoje paramai... 46. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, kad Agentūros 2008... 47. Teismas atmetė pareiškėjo prašymą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo,... 48. III.... 49. Atsakovas nacionalinė mokėjimo agentūra pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 50. Apeliaciniame skunde nurodė iš esmės tas pačias faktinės bylos aplinkybes,... 51. 1. Teismas pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 52. 2. Teismas pažymėjo, kad ginčo dėl faktinių aplinkybių byloje nėra,... 53. Tačiau Agrarinės aplinkosaugos administravimo taisyklių II skyriuje... 54. 3. Numatytus tinkamumo kriterijus pareiškėjas turi atitikti ir paraiškos... 55. 4. Agrarinės aplinkosaugos administravimo taisyklių 13 punkte nustatyta, kad... 56. 5. Teismas neteisingai traktuoja sankcijos taikymą. Pagal Agarinės... 57. 6. Teismo nurodyti argumentai dėl sankcijos pažeidimo sunkumo ir masto šiuo... 58. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 59. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad :... 60. 1. Tiesioginių išmokų administravimo taisyklių 3 punkte įtvirtinta, kad... 61. 2. Pareiškėjo atitiktis tinkamumo kriterijams, nurodytiems Agrarinės... 62. 3. Pagal Agrarinės aplinkosaugos taisyklių 2 punktą pareiškėjas – asmuo,... 63. 4. Agrarinės aplinkosaugos taisyklių 13 punkte nustatyta, kad kasmetinė... 64. Pareiškėjas su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip... 65. 1. Paraiškos 12 puslapio 2 skyriuje (II „Papildoma informacija apie... 66. 2. Pareiškėjas buvo priverstas nurodyti, kad žemė nėra Saugomoje... 67. 3. Iš tikro pareiškėjo žemė yra ( - ) slėnio botaninio draustinio... 68. 4. Agentūra nenurodė nei krūmais užimamo ploto, nei jų vietos, nei... 69. 5. ABTĮ 57 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal savo... 70. 6. Pareiškėjas nurodė, kad Agentūra per visus 2007 metus tikino, jog... 71. 7. Agentūra nenurodė, kad V. A. ginčų komisiją 2008 m. rugsėjo 4 d.... 72. 8. Agentūra neįvertino tiesioginių išmokų taisyklių 38.2 punkto,... 73. 9. Agentūra nurodė, kad ji turi specialias Taisykles, kuriomis vadovaudamasi... 74. 10. Pareiškėjas 2008 m. lapkričio 10 d. Agentūrai įteikė prašymą... 75. Pateiktame žemės sklypo Nr. 65 plane (kairėje) yra kelias (atžymėti... 76. 11. Pareiškėjas nurodė, kad jei ir nebūtų jo žemė saugomoje... 77. Kaip nustatyta žemėtvarkininko R. V., alyvų krūmas, kriaušė yra už... 78. 12. Vadovaujantis tomis pačiomis Tiesioginių išmokų Taisyklėmis, kitais... 79. VI.... 80. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. vasario 4 d. sprendimu... 81. Teismas nurodė, jog bylos ginčas yra dėl teisės gauti paramą pagal Kaimo... 82. Teismas taip pat nurodė, jog atsakovas ginčijamu sprendimu nesprendė... 83. V.... 84. Pareiškėjas 2012 m. gruodžio 5 d. (pagal gavimo datą) pateikė Lietuvos... 85. Prašyme išdėsto bylos eigą, įsiteisėjusio Lietuvos vyriausiojo... 86. Pareiškėjas taip pat pažymi, jog prašymą atnaujinti procesą sieja su... 87. Teisėjų kolegija... 88. VI.... 89. Prašymas atnaujinti procesą netenkintinas.... 90. Proceso atnaujinimo institutas pagal savo paskirtį ir tikslus, kurių siekė... 91. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog proceso atnaujinimo pagrindai teismų turi... 92. ABTĮ 153 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu... 93. Prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminai yra numatyti ABTĮ 156... 94. Nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas... 95. Kaip minėta, pareiškėjas savo prašymą atnaujinti procesą iš esmės... 96. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, taikydamas minėtąją teisės... 97. Konkrečiu atveju teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo prašymą... 98. Pirmiausia pažymėtina, jog prie prašymo pateikiamu UAB „Matininkų... 99. Nepaisant to, pareiškėjas visiškai nepagrindė, kodėl minėtoji aplinkybė,... 100. Pažymėtina ir tai, jog pagal ABTĮ 3 straipsnį administracinis teismas... 101. Be to, teisėjų kolegija įvertinusi pareiškėjo pateiktą UAB „Matininkų... 102. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjas... 103. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 104. Pareiškėjo S. J. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.... 105. Proceso administracinėje byloje Nr. A-261-315/2010 neatnaujinti.... 106. Nutartis neskundžiama....