Byla e2-588-661/2017
Dėl atliekų tvarkymo konkurso nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, sekretoriaujant Martai Dundzytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Ekobazė“ atstovei advokatei L. D., atsakovų atstovui advokatui P. Č. ir VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” atstovei advokatei I. M..

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Ekobazė“ ieškinį atsakovams ir , trečiasis asmuo UAB „Tauragės regioninis atliekų tvarkymo centras“, dėl atliekų tvarkymo konkurso nutraukimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovas prašo nutraukti vykdomą Tauragės regiono (Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybių) komunaliniame atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovai vykdo Tauragės regiono (Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybių) komunaliniame atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų (toliau - Paslaugos) tiekėjo parinkimo konkursą (toliau - Konkursas) pagal 2016-09-27 UAB „Tauragės regioninis atliekų tvarkymo centras“ (toliau - TRATC) internetiniame tinklalapyje paskelbtas Konkurso sąlygas (ieškinio priedas Priedas Nr. 1).
 3. Ieškovas, kaip potencialus Paslaugų teikėjas, laikosi pozicijos, kad Organizacijų vykdomas Konkursas neatitinka teisės aktų reikalavimų: organizacijos neturi teisinio pagrindo ir teisės organizuoti Konkursą ir jo pagrindu sudaryti sutartį dėl Paslaugų; Konkursas organizuojamas neteisėtu būdu; Konkurso sąlygose nustatytas pirkimo objektas bei kitos Konkurso sąlygos nepagrįstai riboja konkurenciją atliekų tvarkymo ir susijusiose rinkose.
 4. Paskelbus Konkursą paaiškėjo, kad Organizacijos, kartu vykdydamos bendrą Konkursą, iš esmės yra perėmusios Tauragės regiono savivaldybių ir/ar jų pavedimu veikusio TRATC funkcijas organizuoti komunaliniame atliekų sektoriuje susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimą, nors, tačiau teisės aktai nesuteikia teisės tokių funkcijų vykdymą perduoti Organizacijoms.
 5. Konkurso pagrindu atrinkus vienintelį Paslaugų teikėją iš atitinkamų pakuočių atliekų tvarkymo ir susijusių rinkų bus išstumti visi tokių atliekų tvarkytojai, naudotojai ir perdirbėjai, išskyrus vieną - Paslaugų teikėją, bei bus uždaryta rinka naujų rinkos dalyvių atėjimui. Tokiu būdu bus sugriauta iki šiol Tauragės regione atitinkamų pakuočių atliekų tvarkymo srityje bei susijusiose rinkose veikusi konkurencija.
 6. Ieškovas, kaip atliekų tvarkytojas, teikia pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų (toliau pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos taip pat kartu - pakuočių atliekos) tvarkymo paslaugas (surenka, superka ir tvarko pakuočių atliekas), įskaitant Tauragės regione , todėl yra aktyvus rinkos dalyvis. Įvykdžius Konkursą Ieškovas gali būti išstumtas iš atitinkamos atliekų tvarkymo rinkos. Tokiu būdu neteisėto Konkurso organizavimas ir vykdymas tiesiogiai pažeidžia Ieškovo teises ir teisėtus interesus.
 7. Ieškovo vertinimu, Konkurso sąlygose nurodytos Bendradarbiavimo sutartys ir teisės aktai nesudaro teisinio pagrindo Organizacijoms vykdyti Konkurso ir tokiu būdu perimti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo funkcijų iš Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybių (toliau kartu - Savivaldybės).
 8. Nors savivaldybėms ir pakuočių gamintojams bei importuotojams nustatyta pareiga sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl papildomos pakuočių atliekų surinkimo sistemos (Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 16 dalis, Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktai), tačiau už tinkamą atliekų sistemos, kaip viešosios paslaugos, funkcionavimą yra atsakingos tik savivaldybės, kurios turi pareigą išrinkti pakuočių atliekų tvarkytojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 9. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas negali būti aiškinamas kaip suteikiantis teisę savivaldybėms ir/ar jų įsteigtiems atliekų tvarkymo centrams perleisti teisę vykdyti pakuočių atliekų surinkėjų konkursus, nes tokiu būdu būtų sudarytos prielaidos apeiti viešųjų pirkimų procedūras. Savivaldybės ir jų įsteigti juridiniai asmenys vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi yra perkančiosios organizacijos, kurios pirkimus privalo vykdyti pagal viešųjų pirkimų procedūras. Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos yra laikytinos specialiosiomis Atliekų tvarkymo įstatymo ir Pakuočių bei pakuočių atliekų tvarkymo įstatymų atžvilgiu visais su pirkimų procedūromis susijusiais klausimais. Todėl Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymas negali suteikti teisės savivaldybėms ir jų įsteigtiems juridiniams asmenims apeiti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas pakuočių atliekų surinkimo organizavimo atvejais.
 10. Organizacijos, kartu organizuodamos Konkursą dėl Paslaugų pirkimo, sudarė draudžiamą susitarimą Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio prasme.
 11. Organizacijos, Konkursu suteikdamos išimtinę teisę teikti Paslaugas vienam Paslaugų teikėjui net 5 metų laikotarpiui, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 7 straipsnį.
 12. Atsakovas VšĮ “Žaliasis taškas” atsiliepime nurodė, kad nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.
 13. Atsakovas yra organizacija, turinti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo bei Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka kolektyviai organizuojanti gamintojų ir importuotojų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą.
 14. Atsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3422 straipsniu, įgyvendina gamintojams ir importuotojams (Atsakovo dalyvių arba sutartiniais pagrindais pavedusių organizuoti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatytų pareigų netapusių Atsakovo dalyviais) nustatytas pareigas organizuodamas tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant narių tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais atitinkamus gaminius.
 15. 2013 metais Atsakovas su trečiuoju asmeniu UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru” (toliau tekste ir TRATC) sudarė bendradarbiavimo sutartis dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Tauragės rajono savivaldybės, Jurbarko rajono savivaldybės, Šilalės rajono savivaldybės, Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje (toliau tekste ir Bendradarbiavimo sutartys) .
 16. 2013 m. rugsėjo - spalio mėnesiais Atsakovas Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybėse sudarė trišales pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo laikinąsias sutartis su TRATC ir atliekų tvarkytojais.
 17. TRATC iniciatyva 2016 m. rugpjūčio 11 d. Atsakovo ir TRATC susitarimu Bendradarbiavimo sutartys buvo pakeistos .
 18. 2016 m. rugsėjo 27 d. Atsakovas ir VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija” (toliau tekste ir PTO) paskelbė Tauragės regiono (Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybių) teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastiko ir metalo bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikėjui parinkti konkursą (toliau tekste ir Konkursas) , 2016 m. spalio 21 d. Konkurso sąlygos buvo patikslintos.
 19. Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis organizacijoms (įskaitant ir Atsakovą) ir savivaldybėms (Administratoriams) nustatyta pareiga sudaryti dvi sutartis - bendradarbiavimo ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo.
 20. Bendradarbiavimo sutartimi, kaip buvo minėta, turi būti nustatyta inter alia komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo tvarka.
 21. Atsakovas su TRATC yra sudaręs Bendradarbiavimo sutartis, kuriose nustatoma, kad pakuočių atliekų paruošėjas (-ai) naudoti ir (ar) naudotojas (-ai) parenkamas (i) bendru arba atskirai vykdomu konkursu, kuriuos organizuoja, skelbia ir atlieka Organizacijos, turinčios Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 liepos 2 dienos įsakymu Nr.D1-563 patvirtintą Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašą (2016 m. rugpjūčio 11 d. Bendradarbiavimo sutarties pakeitimas).
 22. Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, organizacijos ir TRATC bendradarbiavimo sutartyse, laikydamosios išplėstinio gamintojo atsakomybės principo ir šalių sutarties laisvės principo susitaria dėl pakuočių atliekų paruošėjų naudoti ir naudotojų parinkimo tvarkos, kas konkrečiu atveju ir buvo padaryta.
 23. Atsakovas VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atsiliepimo nepateikė, tačiau atsakovo atstovė palaikė atsakovo VšĮ “Žaliasis taškas” atsiliepime ir paruošiamuosiuose dokumentuose išdėstytą poziciją bei nurodė, kad nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Ieškinys netenkintinas.

6Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

7

 1. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir (toliau kartu - Organizacijos arba Atsakovės) vykdo Tauragės regiono (Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybių) komunaliniame atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastikų ir metalų bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų (toliau - Paslaugos) tiekėjo parinkimo konkursą (toliau - Konkursas) pagal 2016-09-27 UAB „Tauragės regioninis atliekų tvarkymo centras“ (toliau - TRATC) internetiniame tinklalapyje paskelbtas Konkurso sąlygas (el. bylos ieškinio Priedas Nr. 1).
 2. Konkurso sąlygose yra nurodyta, kad Konkursas yra organizuojamas vadovaujantis:
 1. Bendradarbiavimo sutartimis Nr. 1.16-13/72, 1.16-13/73, 1.16-13/74, 1.16-13/75 Dėl Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono, Pagėgių savivaldybių komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo bei šių sutarčių 2016 m. rugpjūčio 1 d. pakeitimu Nr. 1.6-16/62 tarp VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“;
 2. Bendradarbiavimo sutartimis Nr. 1.16-13/68, Nr. 1.16-13/70, Nr.1.16-13-69, Nr.1.16-13/71 dėl Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono, Pagėgių savivaldybių komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo bei šių sutarčių 2016 m. rugpjūčio 11 d. pakeitimu Nr. 16/08/11 tarp ir UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“(toliau kartu - Bendradarbiavimo sutartys).
 1. Konkurso sąlygose taip pat nurodyta, kad Konkursas yra skelbiamas vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Aplinkos ministro 2012-07-02 įsakymu Nr. D1- 563 patvirtintu Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašu (toliau - Aprašas).
 2. TRATC iniciatyva 2016 m. rugpjūčio 11 d. Atsakovo ir TRATC susitarimu Bendradarbiavimo sutartys buvo pakeistos.
 3. Ieškovas 2016-12-02 kreipėsi į Organizacijas su pretenzija (Priedas Nr. 3), prašydamas nutraukti neteisėtai vykdomą Konkursą, tačiau iki šiol negavo jokio atsakymo.
 4. 2016 m. gruodžio 2 d. Atsakovai gavo Ieškovo pretenziją, į kurią 2016 m. gruodžio 9 d. raštu buvo atsakyta.
 5. Ieškovo manymu net jei Organizacijos turėtų teisę vykdyti Konkursą, toks vienintelio Paslaugų teikėjo parinkimas Konkurso būdu pažeidžia Konstitucijos 46 straipsnį ir Konkurencijos įstatymo 5 bei 7 straipsnius.

8Teisiniai argumentai

9Dėl teisės rengti konkursą pagrįstumo

10

 1. Gamintojai ir importuotojai privalo organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, atitinkamai apmokėti pastarąsias išlaidas (PPAT) 7 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai). Minėtas pareigas gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti arba individualiai, arba kolektyviai teisės akte nustatytomis apimtimis (PPATĮ 7 straipsnio 5 dalis).
 2. Vadovaujantis PPATĮ 10 straipsnio 1 dalimi siekdami kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą, gamintojai ir importuotojai gali steigti gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapti įsteigtos organizacijos dalyviais arba organizacijai pavesti organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatymo nustatytų pareigų netapdami organizacijos dalyviais.
 3. Konkurso organizatoriai (Atsakovai) VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ yra dvi savarankiškos atskiros organizacijos, kurios yra įsteigtos pakuočių gamintojų ir/ar importuotojų ir kurioms jų dalyviai arba sutartiniu pagrindu gamintojai importuotojai yra pavedę organizuoti atliekų tvarkymą (Atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 1 dalis; Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalis).
 4. Ieškovas ieškinį iš esmės grindžia tuo, kad Atsakovai neturi teisės organizuoti Konkurso inter alia nurodo, kad:
  1. Konkurso sąlygose nurodomos Bendradarbiavimo sutartys ir kiti teisės aktai nesudaro teisinio pagrindo skelbti konkurso;
  2. Konkurso paskelbimas ir organizavimas yra savivaldybių arba jų įsteigtų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių pareiga, nes komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas yra savarankiška savivaldybės funkcija ir tik pastarieji turi teisę atrinkti komunalinių atliekų susidarančių pakuočių atliekų surinkėjus;
  3. Organizacijos neturi intereso pakuočių atliekas sutvarkyti aplinkai ir žmonių sveikatai mažiausia pavojingu būdu;
  4. Organizacijoms organizuojant Konkursą apeinamos viešųjų pirkimų procedūros.
 5. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (toliau tekste ir PPATĮ) 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta pareiga gamintojams ir importuotojams organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.
 6. PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktai nustato, kad siekdama įvykdyti šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte gamintojams ir importuotojams nustatytą pareigą, organizacija privalo sudaryti sutartis:
  1. su visomis savivaldybėmis arba jų įsteigtais komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriais (toliau tekste ir Administratorius) dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti;
  2. taip pat pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis su visomis savivaldybėmis (arba Administratoriais) ir pagal bendradarbiavimo sutartyse nustatytą tvarką parinktais atliekų surinkėjais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo.
 7. PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte taip pat nurodoma, kad bendradarbiavimo sutartyse inter alia turi būti numatyta bendradarbiavimo eksploatuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemą, šviečiant ir informuojant gyventojus pakuočių atliekų tvarkymo klausimais sąlygos, komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtros finansavimo tvarka, komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkėjų parinkimo tvarka.
 8. Gamintojai ir importuotojai turi pareigą ne tik bendradarbiauti su savivaldybėmis eksploatuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemą, bet ir pareigą finansuoti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą bei atitinkamai apmokėti už komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir naudojimo paslaugas (PPATĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas ir 5 dalis).
 9. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau tekste ir ATI) 30 straipsnio 16 d. nustatoma, kad organizuodamos komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymą, savivaldybės (arba Administratoriai) privalo su jų įsteigtomis organizacijomis sudaryti šio Įstatymo 34-2, 34-3 straipsniuose ir PPATĮ 10 straipsnyje nurodytas gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis.
 10. Tokiu atveju, vadovaujantis minėtomis teisės aktų nuostatomis organizacijoms (Atsakovams) ir savivaldybėms (Administratoriams) nustatyta pareiga sudaryti dvi sutartis - bendradarbiavimo ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo. Bendradarbiavimo sutartimis, kaip buvo minėta, turi būti nustatyta inter alia komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo tvarka.
 11. Atsakovai su TRATC yra sudarę Bendradarbiavimo sutartis, kuriose nustatoma, kad pakuočių atliekų paruošėjas (-ai) naudoti ir (ar) naudotojas (-ai) parenkamas (i) bendru arba atskirai vykdomu konkursu, kuriuos organizuoja, skelbia ir atlieka Organizacijos, turinčios Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 liepos 2 dienos įsakymu Nr.D1-563 patvirtintą Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašą (2016 m. rugpjūčio 11 d. Bendradarbiavimo sutarties pakeitimas). Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, organizacijos ir TRATC bendradarbiavimo sutartyse, laikydamos išplėstinio gamintojo atsakomybės principo ir šalių sutarties laisvės principo susitaria dėl pakuočių atliekų paruošėjų naudoti ir naudotojų parinkimo tvarkos.
 12. Atsakovai, vadovaudamiesi Bendradarbiavimo sutartimis, paskelbė konkursą siekiant įsigyti komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastiko ir metalo bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas.
 13. Taigi, Konkursu įsigyjamos tik atliekų paruošimo perdirbti, naudoti ir perdirbimo, naudojimo paslaugos, o atliekų surinkimo paslaugos Konkursu nėra įsigyjamos.
 14. ATĮ 30 straipsnio 16 dalyje nustatyta, kad komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkėjus savivaldybės turi išrinkti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju įstatymu konkrečiu atveju aiškiai nustatoma savivaldybių pareiga atrinkti tik atliekų surinkėjus, o savivaldybė (Administratorius) turi teisę bendradarbiavimo sutartimi su organizacijomis nustatyti atliekų tvarkytojo parinkimo tvarką, kas konkrečiu atveju ir buvo nustatyta Bendradarbiavimo sutartyje (įskaitant jos pakeitimus), suteikiant teisę Atsakovams skelbti Konkursą.
 15. ATĮ 25 straipsnyje nustatoma, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Šio straipsnio nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į ATI 30 straipsnį, inter alia jo 3 dalį, kurioje apibrėžiamos bendros komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijos, įskaitant ir komunalinių atliekų tvarkytojų, kurie teiktų viešą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, parinkimą.
 16. Nagrinėjamu atveju, vadovaujantis anksčiau minėtomis teisės aktų nuostatomis, Konkursu atrenkamas atliekų tvarkytojas ne teikti bendras komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, o vykdyti specifines paslaugas - komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastiko ir metalo bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas.
 17. Atsakovai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3422 straipsniu, įgyvendina gamintojams ir importuotojams (Atsakovo dalyvių arba sutartiniais pagrindais pavedusių organizuoti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatytų pareigų netapusių Atsakovo dalyviais) nustatytas pareigas organizuodamos tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant narių tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais atitinkamus gaminius.
 18. Atsakovas gali verstis tik veikla, skirta minėtoms gamintojų ir importuotojų pareigoms įgyvendinti (Atliekų tvarkymo įstatymo 3422 straipsnio 3 dalis).

11Dėl konkurencijos pažeidimo

12

 1. Ieškovas įrodinėja, kad Atsakovų organizuojamas konkursas yra neteisėtas, nes pažeidžia imperatyvias konkurencijos teisės normas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnį ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 ir 7 straipsnius) interalia nurodo, kad:
  1. organizacijos organizuodamos Konkursą sudarė neteisėtą susitarimą;
  2. organizacijos yra konkuruojantys subjektai pakuočių, įskaitant popieriaus ir kartono, plastikinių ir matalinių bei kombinuotų pakuočių, atliekų tvarkymo rinkoje;
  3. organizacijos Konkursu išrinkdamos vienintelį tiekėją dviem skirtingoms veikloms eliminuos kitus atliekų perdirbėjus;
  4. diskriminuoja Ieškovą.
 2. Konkurso organizatoriai Konkursą organizuoja remiantis pasirašytomis Bendradarbiavimo sutartimis su TRATC, atitinkamai šio organizavimas buvo TRATC iniciatyva.
 3. Vadovaujantis PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktais organizacija su visomis savivaldybėmis turi sudaryti bendradarbiavimo sutartis ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis (toliau tekste ir PATO sutartis), kaip jau anksčiau minėta, yra savivaldybių ir organizacijų pareiga, o ne teisė.
 4. Bendradarbiavimo sutartimis organizacija ir savivaldybė (Administratorius) nustato inter alia komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkėjų parinkimo tvarką, kuri, nepriklausomai nuo organizacijų skaičiaus, savivaldybėje (regione) turi būti vieninga.
 5. Pagal minėtą tvarką išrenkamas pakuočių atliekų surinkėjas yra trečioji PATO sutarties šalis, įskaitant savivaldybę (Administratorių) ir organizaciją.
 6. PATO sutartys, kaip buvo minėta, turi būti sudaromos su visomis organizacijomis, atitinkamai jos turi būti sudaromos vienodomis sąlygomis (PPAT) 10 straipsnio 4 dalies 2 punkto paskutinis sakinys).
 7. Taigi, esamas teisinis reguliavimas nustato, jog priešingai nei teigia Ieškovas, Atsakovas savivaldybėje (regione) privalo vienodomis sąlygomis su kitomis organizacijomis (konkrečiu atveju PTO) sudaryti PATO sutartis, atitinkamai tam pačiam atliekų surinkėjui mokėti už teikiamas paslaugas.
 8. PPATĮ 10 straipsnio 5 dalyje nustatoma, kad organizacija šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytas išlaidas ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą turi finansuoti proporcingai jos dalyvių ir organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą sutartiniais pagrindais pavedusių gamintojų ir importuotojų užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų ir importuotojų bei dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektiems gaminiams supakuoti panaudotų pakuočių kiekį.
 9. Taigi nepaisant to, ar Konkursą organizuos Atsakovai kartu su PTO, ar savivaldybė (Administratorius), toje savivaldybėje (regione) bus išrinktas vienas atliekų surinkėjas, su kuriuo abi organizacijos turės pasirašyti PATO sutartį. Konstatuotina, kad pakuočių atliekų tvarkytojas savivaldybėje (regione) parenkamas viena tvarka, nepriklausomai nuo organizacijų skaičiaus, atitinkamai organizacijos privalo vienodomis sąlygomis sudaryti PATO sutartis, ir jų pagrindu finansuoti pakuočių atliekų tvarkymą trečiajai sutarties šaliai - atliekų tvarkytojui.
 10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Organizatoriai (Atsakovai) Bendradarbiavimo su TRATC sutarties pagrindu, kartu su PTO skelbdami Konkursą nėra ir negali būti laikomi pažeidžiantys konkurencijos sąlygas, kadangi Atsakovai pastaraisiais veiksmais įgyvendina imperatyviai įstatymu pavestas pareigas finansuoti savivaldybės komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, paruošimą perdirbti ir naudoti bei perdirbimą ir naudojimą, todėl Ieškovo Ieškinys ir šiuo pagrindu yra nepagrįstas ir atmestinas.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

14

 1. Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi išlaidas iš antrosios šalies, pagal CPK 98 straipsnį, priteisiamos išlaidos už advokato pagalbą. Ieškinį atmetus, atsakovui VšĮ „Žaliasis taškas“ priteistinos jo patirtos 1222,10 eurų bylinėjimosi išlaidos, kurios yra pagrįstos byloje esančiais dokumentais bei neviršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių. Dėl šio, iš ieškovo UAB „Ekobazė“ atsakovo VšĮ „Žaliasis taškas“ naudai priteistinos 1222,10 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.).

15Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270str. str., teismas

Nutarė

16Ieškovo UAB „Ekobazė“ ieškinį atmesti.

17Iš ieškovo UAB „Ekobazė“ į.k. 300835462, atsakovo VšĮ „Žaliasis taškas“ į.k. 110884687, naudai priteistinos 1222,10 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai