Byla e2-2720-855/2019
Dėl viešųjų pirkimų

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „InnoForce“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai, trečiasis asmuo – UAB „Alna Business Solutions“ dėl viešųjų pirkimų,

Nustatė

21.

3Ieškovas UAB „InnoForce“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei LR Finansų ministerijai, trečiasis asmuo - UAB „Alna Business Solutions“, kuriuo prašė:

41)

5įpareigoti atsakovą atmesti trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymą;

62)

7panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2019-01-22 rašte Nr. (15.98-4)-6K-1900451 nurodytus sprendimus dėl nustatytos pasiūlymų eilės, laimėtojo ir pirkimo sutarties su juo sudarymo.

81.1.

9Nurodė, kad atsakovė vykdo tarptautinės vertės viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų informacinės sistemos VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugos“ (pirkimo Nr. 407706), kurio numatoma vertė – ( - ) Eur be PVM. Įvertinusi pirkimui pateiktus pasiūlymus, atsakovo viešojo pirkimo komisija 2019-01-22 sudarė pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka, į kurią įrašyti dviejų tiekėjų pasiūlymai: tiekėjo UAB „Alna Business Solutions“, kurio pasiūlymo kaina – ( - ) Eur, ir ieškovės UAB „InnoForce“, kurio pasiūlymo kaina – ( - ) Eur; taip pat pripažino trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu ir priėmė sprendimą sudaryti su juo viešo pirkimo sutartį. Ieškovui 2019-01-29 pateikus pretenziją su reikalavimu atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ nustatytų reikalavimų, atsakovas 2019-02-06 pretenziją atmetė.

101.2.

11Ieškovas nurodė, kad Skelbimo apie pirkimą II.2.4) punkte, be kita ko, nustatyta, kad Tiekėjas turi turėti VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG) suteiktą teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus, tačiau nei pats trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“, nei jos pasiūlyme nurodytas subtiekėjas UAB „Alna Software“ neturi VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo suteiktos teisės diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus, kaip reikalaujama Techninės specifikacijos 1.1.2.2. punkte. Be to, trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 1.1.2.3., 3.10.8. ir 5.3. punktų reikalavimų, nes neturėdamas minėtų gamintojo suteiktų teisių trečiasis asmuo negali atlikti VSAKIS technologinių komponenčių pataisymų bei naujinimų, negali parengti ir pateikti jų veikimo sutrikimų aprašymų gamintojui, kad sutrikimai būtų pašalinti, negali su gamintoju spręsti kitų susijusių techninės specifikacijos funkcijų. Asmenys, kurie nėra gamintojo SAP AG partneriai, neturi teisės diegti, modifikuoti taikomosios programinės įrangos, kurią sudaro VSAKIS, ir atlikti jos naujinimų. Tokią teisę turintys asmenys yra išviešinti gamintojo internetiniame tinklapyje.

121.3.

13Atsakovas nepagrįstai teigia, kad Techninės specifikacijos reikalavimas turėti gamintojo suteiktą teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus nėra tiekėjo kvalifikacinis reikalavimas, o yra sutarties vykdymo sąlyga, todėl atsakovas nevertino, ar trečiasis asmuo tokią teisę turi, nes vykdydamas viešo pirkimo sutartį, trečiasis asmuo galės ateityje pasitelkti pasiūlyme neišviešintus subtiekėjus, kurie turės gamintojo suteiktą teisę. Atsakovas, skelbime apie tarptautinį pirkimą nurodydamas tiekėjų apsisprendimą dalyvauti pirkime ribojančią sąlygą turėti VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo suteiktą teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus, neturi teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, susipažinęs su pasiūlymais, laisvai interpretuoti savo paties paskelbtų pirkimo dokumentų, pirkimo skelbimo ir techninės specifikacijos, kuriuose nustatyta aukščiau nurodyta sąlyga bei leisti dalyvauti pirkime ir jį laimėti gamintojo suteiktos teisės neturinčiam tiekėjui, tuo pažeidžiant ne tik ieškovo, bet ir visų ES tiekėjų teisėtus lūkesčius. Tiekėjas, pasiūlymo pateikimo metu neatitinkantis pirkimo objekto reikalavimų dėl gamintojo teisės turėjimo, vėliau negali tapti laimėtoju, tokią teisę įgydamas ateityje. Būtina išviešinti visus subjektus, kurie vykdant sutartį veiks aktyviai ir savo veiksmais prisidės prie perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo ir su kuriais tiekėjas tenkintų visus pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, nepriklausomai nuo to, ar šie reikalavimai priskirtini prie kvalifikacinių, ar prie pasiūlymo siaurąja prasme reikalavimų, tad draudžiama pasitelkti naujus subtiekėjus po pasiūlymo pateikimo termino tam, kad tiekėjas atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus, susijusius su gamintojo suteiktos teisės turėjimu. Priešingu atveju perkančioji organizacija apskritai neturėtų galimybės įsitikinti, ar tiekėjų pasiūlymai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, tiekėjai, pasitelkdami naujus, pasiūlyme neišviešintus ūkio subjektus, apeitų draudimą keisti pasiūlymus. Pagal VPĮ tiekėjai po pasiūlymo pateikimo gali pasitelkti papildomus naujus subtiekėjus, tačiau ne tam, kad pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas taptų jas atitinkančiu, bet siekiant pritraukti papildomų naujų subjektų sutarties vykdymui.

141.4.

15Dublike papildomai pažymėjo, kad ieškinio prašymai dėl įrodymų išreikalavimo yra procesinio pobūdžio, o ne materialiniai reikalavimai, todėl dėl jų neprivaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka, tuo tarpu materialieji reikalavimai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo pagrįstai nurodyti ieškinyje, nes ikiteisminėje stadijoje ieškovas siekė, kad trečiojo asmens pasiūlymas būtų atmestas ir apie tai aiškiai informavo atsakovą pretenzijoje; savaime suprantama, jog trečiojo asmens pasiūlymo atmetimas ir šalių grąžinimas į padėtį iki pažeidimo įmanomas tik panaikintus visus atsakovo priimtus sprendimus.

161.5.

17Pažymėjo, kad trečiasis asmuo tik po to, kai buvo pripažintas laimėjusiu, pradėjo ieškoti partnerį, turintį teisę diegti, modifikuoti atsakovo turimą programinę įrangą ir jos naujinimus, o trečio asmens ir Alna Business Solutions SP z.o.o ketinimo protokole nurodyta, kad subrangovas pasitelkiamas būtent Konkurso Techninės specifikacijos reikalavimų užtikrinimo tikslu. Trečiasis asmuo pasiūlyme nurodė, kad nepasitelks jokių kitų pasiūlyme nenurodytų subrangovų, todėl po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkdamas naują subrangovą, iš esmės pakeitė savo pasiūlymąrėjo prieš paskelbdamas laimėtoju Trečiąjį asmenį, įsitikinti, ar šis turi tokią teisę. Atsakovas, leisdamas pirkimą laimėti tokios teisės neturinčiam tiekėjui ir leisdamas pasitelkti Trečiajam asmeniui naują subtiekėją ir įgyti reikiamus pajėgumus dėl teisės verstis veikla po pasiūlymo pateikimo, neužtikrino sąžiningos tiekėjų konkurencijos sąlygų.

181.6.

19Tais atvejais, kai perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustato tam tikrų reikalavimų vykdymo galimybę (alternatyvą), ji negali atsisakyti vertinti jų atitikties, nes, viena vertus, jie buvo išviešinti ir tai galėjo lemti kai kurių tiekėjų apsisprendimą dalyvauti procedūrose.

202.

21Atsakovas LR Finansų ministerija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

222.1.

23Nurodė, kad ieškovas iki ieškinio pateikimo neteikė perkančiajai organizacijai prašymo susipažinti su konkurso laimėtojo UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymu, viešo pirkimo komisijos posėdžių protokolais, taip pat pretenzijoje nenurodė tokio prašymo, nekvestionavo perkančiosios organizacijos sprendimų dėl nustatytos pasiūlymų eilės, laimėtojo ir sutarties su juo sudarymo teisėtumo, tokių argumentų neteikia ir ieškinyje, todėl šių reikalavimų dalyje nesilaikyta privalomos ikiteisminės ginčų sprendimų tvarkas ir jie neturėtų būti teismo priimamu ir nagrinėjami.

242.2. Pažymėjo, kad Konkurso objektas yra viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugos, kurių apimtis numatytą techninės specifikacijos 1.1. punkte. Atsakovas sutiko, kad paslaugų, nurodytų 1 priedo 1.1.1.2. ir 1.1.2.2. papunkčiuose – suteikti VSAKIS technologinių komponenčių gamintojų išleistų naujų komponenčių versijų diegimo paslaugas bei suteikti komponenčių gamintojo pateikiamų pataisymų bei naujinimų, susijusių su veikimo klaidų, optimizavimo, saugumo spragų taisymu diegimo paslaugas – tiekimas gali būti siejamas su VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo suteikta teise diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus tuo atveju, kai VSAKIS technologinių komponenčių gamintojas nustato ar nustatytų tam tikrus apribojimus tretiesiems asmenims diegti, modifikuoti jo sukurtą programinę įrangą ir jos naujinimus, tačiau šiuo metu VSAKIS technologinių komponenčių gamintojas (SAP AG) nėra nustatęs apribojimų tretiesiems asmenims diegti, modifikuoti jo sukurtą taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus, t.y. visi asmenys, turintys gamintojo sukurtą programinę įrangą ar kaip paslaugų tiekėjai pasitelkiami prižiūrėti, modernizuoti informacines sistemas, sukurtas gamintojo sukurtos įrangos pagrindu, turi teisę diegti, modifikuoti SAP AG sukurtą taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus. Tuo tarpu Konkurso sąlygų 1 priedo 1.1.2.3 papunktyje nurodytoms paslaugoms – VSAKIS technologinių komponenčių veiklos sutrikimų aprašymų parengimo ir pateikimo gamintojui, kad sutrikimai būtų pašalinti, šalinimo eigos stebėsenos ir problemų eskalavimo paslaugoms – teikti nebūtina turėti gamintojo suteiktą teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus, nes komunikavimas atliekamas vykdant Konkurso sąlygų 1 priedo 3.10.8. ir 5.3. papunkčiuose nurodytas pareigas. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų priedo 3.10.8. papunkčio, numatančio, jog klaidų, kurias gali pašalinti tik VSAKIS technologinių komponenčių gamintojas (SAP AG), šalinimo terminus Paslaugų teikėjas derina su SAP AG atstovu ir informuoja Perkančiąją organizaciją, bei 5.3 papunkčio, numatančio, jog jeigu paslaugų teikimo metu yra sprendžiami su technologinių komponentų gamintoju (SAP AG) susiję klausimai, paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad su technologinių komponentų gamintoju vyktų komunikacija jo naudojamomis priemonėmis, reikalavimų. Šiuose papunkčiuose nustatomos tik paslaugų tiekėjo pareigos tam tikrais atvejais komunikuoti su VSAKIS technologinių komponenčių gamintoju jo naudojamomis priemonėmis, prie kurių LR Finansų ministerija, kaip SAP AG klientas, įgijęs jo sukurtą taikomąją programinę įrangą, turi prieigą, todėl paslaugų tiekėjui, su kuriuo bus sudaryta viešo pirkimo sutartis, Finansų ministerija suteiks prieigą prie SAG AG komunikavimo priemonių.

252.3. Nurodė, kad VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo suteikta teisė diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus savo esme labai artima arba tapati teisei būti gamintojo atstovu, tačiau nei VPĮ, nei Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje nėra numatyta galimybė pirkimo sąlygose formuluoti kvalifikacijos reikalavimą, susijusį su teise būti gamintojo atstovu. Toks reikalavimas turėtų būti nustatomas tik tuomet, kai yra būtinas ir proporcingas konkrečiam pirkimo objektui, yra reikalingas užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą ir įvertinus ar tokio reikalavimo nustatymas neribos tiekėjų konkurencijos. Pagal Metodiką reikalavimas, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, gali būti nustatomas tik toks, kuris leistų patikrinti, ar atitinkamam tiekėjui norminiais teisės aktais yra suteikta arba pagal juos įgyta atitinkama teisė verstis veikla. Pats reikalavimas nėra kvalifikacinis, todėl prie kvalifikacinių reikalavimų nei EBVPD, nei pirkimo dokumentuose toks reikalavimas negali būti įtrauktas. Būtent todėl VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG) suteikta teisė diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus buvo formuluojama ir turi būti aiškinama ir taikoma tik kaip sutartinis įsipareigojimas (kitaip sutarties vykdymo sąlyga), t. y. šį reikalavimą paslaugų teikėjas privalės išpildyti teikdamas konkrečias perkančiosios organizacijos užsakytas (jei esant poreikiui tokios VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugos, kurios yra tik nedidelė visų ketinamų įsigytų paslaugų dalis, bus užsakytos) VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugas.

262.4. Skelbimo apie pirkimą II.2.4) punkte nurodytos perkamos VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugos, kurios įvardintos Konkurso sąlygų 1 priedo 1.1 punkte, nėra skirtas nurodyti dalyvavimo Konkurse sąlygoms, t.y. šis punktas nėra dalyvavimo Konkurse sąlyga. Visos dalyvavimo Konkurse sąlygos turi būti nurodomos skelbimo apie pirkimą III.1) punkte. Kadangi turėjimas gamintojo suteiktą teisę diegti ir modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus suformuluotas kaip sutartinis įsipareigojimas, paslaugų teikėjas, teikiantis pasiūlymą Konkursui, neprivalėjo pasiūlyme pateikti dokumentus, patvirtinančius sutartinės sąlygos išpildymą, o perkančioji organizacija neturėjo pareigos vertinti, ar paslaugų teikėjas ateityje įvykdys sutartinį įsipareigojimą, kai bus užsakomos atitinkamos VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugos, kurioms gali būti reikalinga gamintojo suteikta teisė. Pats Ieškovas, teikdamas pasiūlymą Konkursui, jame nepateikė dokumentų patvirtinančių, jog turi VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG) suteiktą teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus.

272.5. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad teisė diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus yra pasiūlymo siaurąja prasme dalis. Konkurso sąlygose nebuvo nurodytas reikalavimas paslaugų teikėjams, ketinantiems dalyvauti Konkurse, savo pasiūlyme nurodyti duomenis, kurie pagrįstų Konkurso sąlygų 1 priedo 1.1.1.2 papunktyje nurodytą reikalavimą turėti VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG) suteiktą teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus.

28Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio VPĮ 88 str. 1 d. nurodyta, kad perkančioji organizacija turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Konkurso sąlygų 5.5.2 p. nurodyta, kad tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai (jei konkurso objektas skaidomas į dalis) ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti, t. y. tiekėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti, kokius subtiekėjus pasitelks pirkimo sutarties vykdymui ir šią informaciją galės pateikti sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis bus pradedama vykdyti. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija neturi teisės versti dalyvį pasiūlyme nurodyti visus subteikėjus ir drausti viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu pasitelkti pasiūlyme nenurodytus subteikėjus, kurie padėtų įgyvendinti viešojo pirkimo sutartyje nurodytas sąlygas.

292.6. Ieškovas nepagrįstai teigia, jog tik asmenys, kurie yra gamintojo SAP AG partneriai, turi teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir atlikti jos naujinimus. Buvimas gamintojo partneriu paprastai reiškia tam tikrų nuolatinio, t. y. tęstinio, pobūdžio tarpusavio įsipareigojimų, kurių pagrindu gamintojas įgalioja kitą ūkio subjektą būti jo atstovu, teikia duomenis ir informaciją apie gamintojo sukurtus produktus, dalijasi komercinę vertę turinčia informacija, o ūkio subjektas esantis gamintojo partneriu, įsipareigoja veikti gamintojo interesais, buvimas, tuo tarpu Konkurso sąlygų 1 priedo 1.1.1.2 papunktyje nurodytu reikalavimu tik prašoma turėti teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus, jei gamintojas nustato apribojimus kitiems ūkio subjektams diegti, modifikuoti jo pagamintą taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus. Finansų ministerija, nebūdama VSAKIS technologinių komponenčių partneriu, įgijusi komponentes, turi neribotas teises jas diegti, modifikuoti, gauti jų naujinimus pagal savo poreikius.

303.

31Trečiasis asmuo UAB „Alna Business Soutions“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

323.1.

33Nurodė, kad reikalavimas dalyviui turėti VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo suteiktą teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jo naujinimus nėra kvalifikacijos reikalavimas, ką yra nusprendusi Viešųjų pirkimų tarnyba pirma vykdytame pirkime dėl to paties dalyko. Rėmimasis pajėgumais yra rėmimasis kitų ūkio subjektų kvalifikacija, o kadangi trečiasis asmuo nesiremia subrangovo pajėgumais dėl atitikimo reikalavimui turėti gamintojo teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus, tokio subrangovo trečiasis asmuo neprivalo išviešinti pasiūlymo pateikimo metu, jis gali būti nurodytas iki viešojo pirkimo sutarties vykdymo pradžios. Pagal Konkurso sąlygų 5.5.2 punktą ne pasiūlymo pateikimo metu, o vėliau (iki pirkimo sutarties vykdymo pradžios) tiekėjas gali pasitelkti subrangovą pirkimo sutarties įvykdymui, jei nesiremia jo kvalifikacija. Išviešinti reikia tik žinomus subrangovus, o pasiūlymo pateikimo metu trečiasis asmuo nežinojo, kokį subrangovą pasitelks. Trečiasis asmuo pasiekė verslo susitarimą su Alna Business Solutions SP z.o.o., turintį gamintojo SAP partnerio statusą, suteikiantį teisę parduoti licenciją bei teikti diegimo, konsultavimo bei aptarnavimo paslaugas „SAP Business Objects“ sistemos srityje, ir šis sutiko tapti subrangovu.

34Ieškinys atmestinas.

354.

36Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas LR Finansų ministerija paskelbė ir vykdo tarptautinės vertės viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų informacinės sistemos VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugos“ (pirkimo Nr. 407706). Pasiūlymus šiame pirkime 2019-01-07 perkančiajai organizacijai pateikė du tiekėjai – ieškovė UAB „InnoForce“ ir trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“, kurių nurodyta informacija bei pasiūlymai 2019-01-09 viešo pirkimo komisijos posėdyje (Protokolas Nr. 6) pripažinti atitinkančiais Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir kurie pripažinti turintys teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose. Tos pačios dienos viešo pirkimo komisijos posėdyje (Protokolas Nr. 7) viešo pirkimo komisija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymų atitikimą Konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimas ir nutarusi, kad abiejų tiekėjų pasiūlymai atitinka Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, nustatė tokią pasiūlymų eilę:

371.

38UAB „Alna Business Solutions“, kurio pasiūlymo kaina – ( - ) Eur;

392.

40UAB „InnoForce“, kurio pasiūlymo kaina – ( - ) Eur, taip pat pripažino tiekėją UAB „Alna Business Solutions“ galimu laimėtoju ir nutarė jo paprašyti pateikti aktualius dokumentus pagal jo pateiktą EBVPD, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, nustatytiems Konkurso sąlygose. 2019-01-22 posėdyje (Protokolas Nr. 9) atlikusi paslaugų tiekėjo UAB „Alna Business Solutions“ ir jo nurodyto subtiekėjo UAB „Alna Software“ pateiktų dokumentų ir informacijos apie pašalinimo pagrindų nebuvimą, vertinimą, viešojo pirkimo komisija nustatė, kad tokių pašalinimo pagrindų nėra, UAB „Alna Business Solutions“ kvalifikacija atitinka Konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, jo pasiūlymą pripažino laimėjusiu ir nutarė siūlyti su juo sudaryti viešojo pirkimo sutartį, apie tai informuoti pirkime dalyvaujančius tiekėjus. Ieškovui 2019-01-29 pateikus pretenziją su reikalavimu atmesti laimėtojo UAB ‚Alna Business Solutions“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ nustatytų reikalavimų, atsakovas 2019-02-06 viešo pirkimo komisijos posėdyje nutarė pretenziją atmesti. Dėl privalomos išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi

415.

42Atsakovas LR Finansų ministerija procesiniuose dokumentuose nurodo, kad ieškovas UAB „InnoForce“ nesilaikė LR CPK 423(2) straipsnyje numatytos privalomos ikiteisminės ginčų sprendimų tvarkos, kiek tai susiję su jo ieškinio reikalavimais susipažinti su konkurso laimėtojo UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymu, viešo pirkimo komisijos posėdžių protokolais, taip pat su perkančiosios organizacijos sprendimais dėl nustatytos pasiūlymų eilės, laimėtojo ir sutarties su juo sudarymo panaikinimo. Šie atsakovo teiginiai yra nepagrįsti, kadangi: 1) 2019-01-29 atsakovui pateiktoje pretenzijoje ieškovas UAB „InnoForce“ teigė, kad konkurso laimėtoju pripažinto tiekėjo UAB „Alna Sollutions“ pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos nustatytų reikalavimų, todėl jis apskritai turėjo būti nepriimtas ir atmestas, t.y. pateiktą pretenziją ieškovas grindė tuo, kad trečiasis asmuo neturėjo teisės dalyvauti pirkimo procedūrose ir atitinkamai negalėjo būti pripažintas viešo pirkimo laimėtoju, nes nuo pat pradžių neatitiko nustatytų reikalavimų. Taigi, akivaizdu, kad rezultatas, kuriuo siekė ieškovas, pateikdamas pretenziją būtent po to, kai sužinojo apie perkančiosios organizacijos 2019-01-22 posėdyje priimtą sprendimą dėl UAB ‚Alna Business Solutions“ pasiūlymo pripažinimo tinkamu, jo paskelbimo pirkimo laimėtoju bei siūlymo su juo sudaryti viešo pirkimo sutartį, buvo trečiojo asmens eliminavimas iš viešo pirkimo procedūrų, noras įrodyti jo pateikto pasiūlymo netinkamumą, dėl ko toks tiekėjas negalėtų dalyvauti tolesnėse viešo pirkimo stadijose, t.y. negalėtų būti įtrauktas į pasiūlymų eilę, būti pripažintas pirkimo laimėtoju, su juo negalėtų būti sudaryta viešo pirkimo sutartis ir pan. Tai, kad savo pretenzijoje ieškovas įsakmiai pažodžiui nenurodė reikalavimo panaikinti atsakovo sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir konkurso laimėtojo pripažinimo, o tik nurodė reikalavimą atmesti laimėtojo pasiūlymą, nereiškia, kad turiningąja prasme ieškovas pretenzijoje tokio reikalavimo ir tikslo nesiekė, nes patenkinus reikalavimą atmesti laimėtojo pasiūlymo, automatiškai taptų neteisėtais visi vėlesni perkančiosios organizacijos sprendimai, susiję su tokiu tiekėju; 2) kaip teisingai pažymėjo ieškovas, ieškinyje išdėstyti prašymai išreikalauti iš perkančiosios organizacijos trečiojo asmens pasiūlymą bei visus viešo pirkimo komisijos posėdžių protokolus, yra ne materialūs reikalavimai, kuriems nustatyta privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka, o procesinio pobūdžio prašymai, pareikšti siekiant tinkamo ieškovo pareikštų materialių reikalavimų išsprendimo. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo viešo pirkimo sąlygų reikalavimams

436.

44Konkurso sąlygų XI dalies „Pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas, atmetimas“ 11.22.2. ir 11.12.3. punktai numato, kad Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu tiekėjas neatitinka konkurso dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir / ar kokybės vadybos sistemos ir/ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimams ar šių dokumentų nepateikė; jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Nagrinėjamu atveju teismas, kompleksiškai įvertinęs byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo konstatuoti esant aukščiau nurodytus pagrindus, dėl kurių trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymas turėjo būti atmestas perkančiosios organizacijos viešo pirkimo komisijos: pateikti duomenys rodo, kad teikėjas atitiko konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus / kokybės vadybos sistemos ir/ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikė duomenis bei dokumentus dėl atitikties jiems; trečiojo asmens pasiūlymas šiuo atveju negali būti laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų kitų reikalavimų.

457.

46Pagrindinis šalių nesutarimo objektas nagrinėjamoje byloje – trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“, pripažinto viešo pirkimo laimėtoju, pasiūlymo atitiktis Konkurso sąlygų priedo 1 „Techninė specifikacija“ reikalavimams pasiūlymo pateikimo metu.

478.

48Kaip matyti iš šio Atvirojo konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1.1. punkto, perkamas paslaugas sudaro tam tikros žemiau nurodytos VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugos:

491.1.1.

50VSAKIS plėtros paslaugos:

511.1.1.1. naujo funkcionalumo įgyvendinimas, arba jau įgyvendinto funkcionalumo keitimas pagal naujus veiklos poreikius, kurių metu turės būti atliekami VSAKIS aprašytų konsolidavimo principų ir taisyklių pakeitimai bei patobulinimai atsižvelgiant į Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų bei kitų teisės aktų nuostatas ir jų pagrindu atliekamas naujo VSAKIS funkcionalumo įgyvendinimas arba esamo funkcionalumo keitimas tam tikrais nurodytais atvejais;

521.1.1.2. VSAKIS technologinių komponenčių gamintojų išleistų naujų komponenčių versijų diegimas. Tiekėjas turi turėti VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG) suteiktą teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus;

531.1.2.

54VSAKIS palaikymo paslaugos:

551.1.2.1.

56VSAKIS veikimo klaidų bei kritinių klaidų šalinimas, kai jos nėra kokybės garantijos objektas;

571.1.2.2.

58VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG) pateikiamų pataisymų bei naujinimų, susijusių su veikimo klaidų, veikimo optimizavimo, saugumo spragų taisymu diegimas;

591.1.2.3.

60VSAKIS technologinių komponenčių veikimo sutrikimų aprašymų parengimas ir pateikimas gamintojui, kad sutrikimai būtų pašalinti, šalinimo eigos stebėsena ir problemų eskalavimas;

611.1.2.4.

62VSAKIS techninės infrastruktūros veikimo problemų sprendimas, pagalbos teikimas, atkuriant eksploatuojamos VSAKIS darbingumą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės arba atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai pagal pobūdį sutrikimai nėra kokybės garantijos objektas VSAKIS darbingumo atkūrimas (jei sutrikimas įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės);

631.1.2.5.

64Perkančiosios organizacijos VSAKIS naudotojų konsultavimas, techninės dokumentacijos, naudotojų vadovų ir kitų dokumentų parengimas ir naujinimas.

659.

66Tiek prie Techninės specifikacijos 1.1.1.2. punkte nurodytos paslaugos - VSAKIS technologinių komponenčių gamintojų išleistų naujų komponenčių versijų diegimas, tiek ir Skelbimo apie pirkimą II.2.4) punkte, kuriame taip pat aprašomos perkamos paslaugos, nurodyta, kad Tiekėjas turi turėti VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG) suteiktą teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus. Visi dalyvaujantys byloje asmenys iš esmės sutiko ir teismas taip pat sprendžia, jog siekiant tiekėjui suteikti perkančiajai organizacijai dalį perkamų paslaugų, o būtent – 1.1.1.2. punkte numatytą paslaugą įdiegti naujas VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo išleistas komponenčių versijas, o taip pat 1.1.2.2. punkte numatytą paslaugą – įdiegti VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo pateikiamus pataisymus bei naujinimus, susijusius su veikimo klaidų, veikimo optimizavimo, saugumo spragų taikymu – gali būti reikalinga VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG), kaip autoriaus, suteikta teisė (leidimas) diegti, modifikuoti jo sukurtą taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus (atsakovas LR Finansų ministerija nepateikė jokių įrodymų, jog VSAKIS technologinių komponenčių gamintos SAP AG šiuo metu nėra nustatęs jokių apribojimų tretiesiems asmenims diegi ir modifikuoti jo sukurtą įrangą bei naujinimus).

6710.

68Kita vertus, kaip teisingai nurodė atsakovas bei trečiasis asmuo, ir kaip nustatyta pagal dabartinį teisinį reglamentavimą, tokios teisės neturėjimas pasiūlymo viešame pirkime pateikimo metu negali suponuoti tiekėjo neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems perkančiosios organizacijos reikalavimams, jo negalėjimo dalyvauti viešo pirkimo procedūrose apskritai (įskaitant pripažinimo laimėtoju ir viešo pirkimo sutarties sudarymo) bei lemti pasiūlymo atmetimą.

6911.

70Teismo nuomone, techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas tiekėjui turėti VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG) suteiktą teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus šiuo atveju yra ne tiekėjo kvalifikacinis reikalavimas, kurio neatitinkantis tiekėjas apskritai negalėtų dalyvauti viešame pirkime ir kurio pasiūlymą perkančioji organizacija privalėtų atmesti, bet yra viešo pirkimo sutarties vykdymo aspektas ir sąlyga. Šią teismo išvadą patvirtina tai, kad:

7111.1.

72Būtent Konkurso sąlygų III dalyje „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai“ 4.1. punkte yra nustatyti atitinkami / minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, kuriuos turi atitikti tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, ir jie yra susiję su jo finansiniu, ekonominiu, techniniu ir profesinių pajėgumu (pvz., reikalavimas turėti veikiančią kokybės vadybos sistemą informacinių sistemų diegimo, ir/arba priežiūros, ir/arba tobulinimo paslaugų teikimo srityje; turėti būtinas žinias, patirtį bei kvalifikuotą personalą, galintį suteikti reikalaujamas paslaugas – atitinkamus ekspertus: projekto vadovą, apskaitos konsolidavimo ekspertą, informacinės sistemos architektūros ekspertą, duomenų bazių ekspertą, informacinių sistemų programavimo ekspertą, testavimo specialistą). Tarp šių atsakovo nustatytų tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų nėra numatyta, kad tiekėjas, norintis varžytis dėl viešo pirkimo sutarties sudarymo, privalo turėti VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo suteiktą teisę diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus.

7311.2.

74Techninės specifikacijos 4.2. p. numato, kad teikėjas pasiūlyme privalo pateikti EBVPD, patvirtinantį, kad jis atitinka 4.1. punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Tai reiškia, kad tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai patvirtinti, o vėliau (pripažinus jo pasiūlymą laimėjusiu) ir pagrįsti, pateikiant perkančiajai organizacijai atitinkamus duomenis bei dokumentus, patvirtinančius būtent jo atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Atitinkamai perkančioji organizacija privalo pareikalauti ir patikrinti būtent tokius duomenis ir dokumentus, o tiekėjui jų nepateikus bei tokiu būdu neįrodžius pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, pasiūlymą atmesti. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“, pateikdamas pasiūlymą, pateikė EBVPD, patvirtinantį, kad jis atitinka 4.1. p. nurodytus kvalifikacijos reikalavimus; pasiūlyme, be kita ko, nurodė ir ūkio subjektą UAB „Alna Software“, kurio pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; po to, kai 2019-01-09 jo pasiūlymas buvo pripažinta atitinkančiu Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir pripažintas galimu laimėtoju, perkančioji organizacija paprašė pateikti aktualius dokumentus pagal jo pateiktą EBVPD, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, nustatytiems Konkurso sąlygose; trečiasis asmuo tokius dokumentus pateikė, jie buvo perkančiosios organizacijos vertinti ir 2019-01-22 nustatyta, jog nėra UAB „Alna Business Solutions“ pašalinimo pagrindų, o kvalifikacija atitinka Konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Taigi, tiek preliminariai vertinant visų tiekėjų – tiek UAB „InnoForce“, tiek UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymus 2019-01-09 posėdžiuose, tiek vertinant laimėtojo pripažinto trečiojo asmens pasiūlymą 2019-01-22 posėdyje perkančiosios organizacijos buvo tikrinamas Pirkimo dokumentuose numatytų jų pašalinimo pagrindų nebuvimas bei atitikimas nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, ir nebuvo ir neturėjo būti reikalaujama iš tiekėjų pateikti dokumentus, kurie patvirtintų VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG) teisės diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus turėjimą, kas rodo, jog tai nebuvo kvalifikacinis reikalavimas ir dalyvavimo viešame pirkime sąlygą, o tik būsimos viešo pirkimo sutarties, kuria laimėtojas prisiimtų atitinkamus įsipareigojimus suteikti paslaugas, vykdymo dalykas.

7511.3.

76Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017-06-29 įsakymo „Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ Nr. 1S-105 11 punktas numato, kad pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad tiekėjas turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, tačiau šis reikalavimas gali būti nustatomas tik toks, kuris leistų patikrinti ar atitinkamam tiekėjui norminiais teisės aktais yra suteikta arba pagal juos yra įgyta atitinkama teisė verstis veikla, kuri bus būtina pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti. Šios Metodikos 8.6. punktas numato, kad tiekėjo kvalifikacijai negali būti keliami tokie reikalavimai, kurie yra pirkimo sutarties vykdymo dalykas. Tokio tipo reikalavimai yra įtraukiami į pirkimo sutarties projekto nuostatas, o jei pirkimo sutarties projektas nerengiamas – į pagrindines pirkimo sutarties sąlygas, nustatomas pirkimo dokumentuose. Kadangi nagrinėjamoje byloje aktuali teisė diegti, modifikuoti konkretaus privataus verslo subjekto sukurtą taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus negali būti laikoma norminiais teisės aktais nustatyta ir suteikta ar pagal juos įgyta teise Metodikos prasme, perkančioji organizacija negalėjo nustatyti ir nenustatė kvalifikacinio reikalavimo viešame pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams turėti privataus subjekto suteiktą leidimą diegti bei modifikuoti jo sukurtą programinę įrangą bei jos naujinimus, atitinkamai ir negalėjo apriboti bei šiuo atveju neapribojo tokios teisės pasiūlymo teikimo metu neturinčių tiekėjų (įskaitant paties ieškovo UAB „Innoforce“) galimybių dalyvauti viešame pirkime ir varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo, tokiu būdu neapribojo ir negalėjo apriboti tiekėjų konkurencijos, o priešingai – suteikė galimybę pirkime dalyvauti ir tokios teisės neturintiems, bet vėliau – vykdant viešo pirkimo sutartį, ją įgyti (tiek betarpiškai, tiek pasitelkiant subtiekėjus) galintiems subjektams.

7711.4.

78Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2018-09 Pirkimų vertinimo išvadoje dėl dar 2018-05-13 LR Finansų ministerijos skelbto identiško pirkimo (kurį atsakovė buvo įpareigota nutraukti) buvo nustatyti tam tikri VPĮ pažeidimai, LR Finansų ministerijai nustatant tam tikrus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, tarp jų ir kvalifikacinį reikalavimą, jog: Tiekėjas turi turėti gamintojo suteiktą teisę diegti, modifikuoti Finansų ministerijos naudojamą SAP Business Object arba lygiavertę programinę įrangą, jos priedus ir naujinimus. Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo, kad pats reikalavimas savo esme nėra kvalifikacinis, todėl prie jų neturėtų būti įtrauktas. Tokia savo išvada Viešųjų pirkimų tarnyba perkančiajai organizacijai iš esmės nurodė, jog, siekiant didinti konkurenciją, negali būti draudžiama viešame pirkime dalyvauti tiekėjams, kurie pasiūlymo pateikimo metu neturi aukščiau nurodytos teisės diegti bei modifikuoti programinės įrangos ir jos naujinimų.

7912.

80Ieškovo nurodyti argumentai bei juos pagrindžianti teismų praktika galėtų būti laikomi pagrįstais ir leistų konstatuoti perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų neteisėtumą tuo atveju, jeigu viešas pirkimas būtų vykdomas ir jam būtų taikoma LR Viešųjų pirkimų redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusių pakeitimų, kuomet jau teikdami pasiūlymus tiekėjai privalėjo atitikti visus pirkimo dokumentuose numatytus tiek kvalifikacijos, tiek kitus reikalavimus (tiek pirkimo objektui, tiek kitus) bei teikti perkančiajai organizacijai tai pagrindžiančius dokumentus, o perkančioji organizacija savo ruožtu privalėjo reikalauti tokių dokumentų, juos tikrinti bei atmesti nustatytų reikalavimų neatitinkančių tiekėjų pasiūlymus. Kasacinio teismo sprendžiant dėl tiekėjų pareigos pateikti įrodymus dėl perkamų prekių ir paslaugų atitikties kokybės ar kitokio pobūdžio reikalavimams bei jų įgyvendinimo momento – galutinė pasiūlymų pateikimo diena ar tam tikra sutarties vykdymo diena, išaiškinta, jog tai priklausė nuo to, ar atitinkamas reikalavimas buvo įtvirtintas tik viešojo pirkimo sutarties projekte ar kitose nuostatose, kuriose apibrėžiamas sutarties vykdymas, ar pagrindinėse viešojo pirkimo sąlygose a fortiori (ypač) techninėje specifikacijoje (žr., pvz. LAT nutartys c.b. Nr. 3K-3-77-969/2018). Tačiau 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus esminiams LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimams bei susiformavus jų taikymo praktikai, be kita ko, buvo patobulinta tiekėjų vertinimo tvarka, nustatant, jog tiekėjo atitiktį patvirtinančių dokumentų yra prašoma tik iš laimėtojo, arba, perkančiajai organizacijai kilus abejonių, - iš bet kurio tiekėjo bet kuriuo pirkimo procedūros metu, o taip pat padarant esminių pakeitimų, susijusių su subtiekėjų pasitelkimu pirkimo sutarties vykdymui jų momento, išviešinimo ir kt. prasme.

8113.

82Viešųjų pirkimų įstatymo 88 str. 1 d. numato, kad perkančioji organizacija turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Šio straipsnio 4 dalis numato, kad pirkimo dokumentuose turi būti nustatyta, kad, sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

83Atviro konkurso sąlygų IV dalis „Rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais ir subtiekėjų pasitelkimas“ išskiria dvi situacijas: viena vertus, 5.5.1. punktas nustato, kad tiekėjas privalo savo pasiūlyme nurodyti ūkio subjektus, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (t.y. kad atitiktų nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), o kita vertus, 5.5.2. punkte numatyta, kad tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai (jei konkurso objektas skaidomas į dalis) ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti, t. y. tiekėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti, kokius subtiekėjus pasitelks pirkimo sutarties vykdymui ir šią informaciją galės pateikti sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis bus pradedama vykdyti. 5.6. punkte numatyta, kad Komisija neriboja tiekėjų galimybės esminių užduočių atlikimui pasitelkti subtiekėjus ir / arba tiekėjų grupės narius. Atvirto konkurso sąlygų 7 priedo „Sutarties dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų informacinės sistemos VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugų projekto“, 7.1. punktas taip pat numato galimybę paslaugų tiekėjui daliai įsipareigojimų, prisiimtų šia sutartimi, vykdymui pasitelkti trečiąją šalį – subtiekėją.

8414.

85Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, jog ir nagrinėjamu atveju tiek pats ieškovas, tiek laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymo pateikimo metu galėjo nežinoti, nežinojo ir nenurodė subtiekėjų, kuriuos jie ketina pasitelkti pirkimo sutarties daliai, kuri būtų susijusi su paslaugų, numatytų Techninės specifikacijos 1.1.1.2. ir 1.1.2.2. punktuose, kurioms teikti būtų reikalinga VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG) suteikta teisė (leidimas) diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus, vykdymui (tiek ieškovas, tiek tretysis asmuo pasiūlymuose pasitelkė tik subtiekėjus, reikalingus jų atitikimui aukščiau nurodytiems perkančiosios organizacijos nustatytiems minimaliems Kvalifikacijos reikalavimams), ir tai, vadovaujantis VPĮ bei Konkurso sąlygomis, yra galima bei leistina, kadangi tokie subtiekėjai viešo pirkimo laimėtojo galės būti pasitelkti vėlesnėse viešo pirkimo stadijoje, šiuo konkrečiu atveju - sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis bus pradedama vykdyti, kaip numato Atviro konkurso sąlygų 5.5.2. punktas. Trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad sužinojęs apie tai, kad 2019-01-22 viešo pirkimo komisijos sprendimu jo pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu ir perkančioji organizacija siūlo su juo sudaryti viešojo pirkimo sutartį, jis pradėjo ieškoti ir rado subtiekėją, kuriam pavestų aukščiau nurodytų Techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų, sudarančių sutarties objekto dalį, kurios vykdymui reikalinga turėti VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG) suteiktą teisę (leidimą) diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus, vykdymą – Alna Business Solutions SP z.o.o., turinčiai sidabrinio „Channel Partner“ partnerio statusą bei galiojančią „SAP Partner Edge“ sutartį, suteikiančią teisę parduoti licenciją bei teikti diegimo, konsultavimo bei aptarnavimo paslaugas „SAP Business Objects“ sistemos srityje, su kuriuo 2019-01-31 pasirašė Ketinimų protokolą.

8615.

87Ieškovo argumentai dėl draudimo keisti pasiūlymą, t.y. dėl draudimo keisti ar pasikelti kitus, negu nurodyta tiekėjo pasiūlyme, subtiekėjus vėlesnėse viešo pirkimo stadijose, siekiant pirkimo sąlygų neatitinkantį pasiūlymą padaryti jas atitinkančiu, bei procesiniuose dokumentuose nurodyta teismų praktika, pagal kurią ūkio subjektai perkančiajai organizacijai privalo išviešinti visus pasitelkiamus ūkio subjektus ir subtiekėjus tam, kad ši galėtų visapusiškai įvertinti tiekėjo pasiūlymą, be kita ko, įsitikinti, jog siūlomų paslaugų dalį teiksiantys subjektai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos ar kitus reikalavimus ir pan., vėlgi, galėtų būti pripažįstami pagrįstais senos redakcijos VPĮ, galiojusios iki 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusių pakeitimų, kontekste. Net ir po įstatymo pakeitimų šie aspektai svarbūs, kaip jau buvo minėta, tais atvejais, kai subtiekėjai pasitelkiami ir nurodomi pasiūlyme tam, kad tiekėjas atitiktų perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus – tokių subtiekėjų išviešinimas pasiūlyme yra privalomas, nes tik tokiu atveju perkančioji organizacija galės įsitikinti tiekėjo atitikimu jos nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Tačiau įstatymo pakeitimai, leidžiantys perkančiajai organizacijai reikalauti iš tiekėjo nurodyti tik tuo metu žinomų subtiekėjų sutarties vykdymui pavadinimus, buvo padaryti dėl to, kad ne visais atvejais pasiūlymo patiekimo metu tiekėjas žinos subtiekėjus, kuriuos jis pasitelks vykdyti sutartį (t.y. pasitelkti sutarties vykdymui, o ne atitikimui kvalifikacijos reikalavimams), ir dažniausiai jų pradės ieškoti tik tapęs laimėtoju (nes iki tol, kol tiekėjas nežino pirkimo baigties, jam gali būti netikslinga kurti vienokius ar kitokius įpareigojančius teisinius santykius su potencialiais subtiekėjais), ir tik sudarydama pirkimo sutartį perkančioji organizacija turi reikalauti iš pagrindinio tiekėjo nurodyti jo pasitelkiamus subtiekėjus, o jei vykdant sutartį atsiranda naujų subtiekėjų ir jie pakeičiami, apie tai privaloma informuoti. Visa tai nurodyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projekto aiškinamajame rašte, kuriame taip pat pažymima, jog perkančioji organizacija gali patikrinti tiekėjo pasitelkiamų subtiekėjų atitiktį reikalavimams dėl pašalinimo pagrindų ir kvalifikacijos, ir tai galima atlikti ir vertinant tiekėjo pasiūlymą, ir sudarius sutartį, kai pasitelkiami subtiekėjai paaiškėja tik po sutarties sudarymo.

8816.

89Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog teigti, kad konkurso laimėtoju pripažinto trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ pateiktas pasiūlymas neatitinka nustatytų viešo pirkimo sąlygose reikalavimų, dėl ko turėtų būti perkančiosios organizacijos atmestas, atitinkamai dėl ko toks tiekėjas negalėtų būti įtrauktas į pasiūlymų eilę, pripažintas konkurso laimėtoju ir su juo negalėtų būti sudaryta viešo pirkimo sutartis, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo, todėl ieškovo reikalavimai įpareigoti atsakovą atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, panaikinti viešo pirkimo komisijos sprendimus, kuriais konstatuota, jog nėra trečiojo asmens pašalinimo pagrindų, o jo kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus, taip pat sprendimus dėl nustatytos pasiūlymų eilės, konkurso laimėtojo pripažinimo bei pirkimo sutarties su juo sudarymo, atmestini, kaip nepagrįsti.

9017.

91Teismas plačiau nepasisako dėl kitų ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų (pvz., dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Techninės specifikacijos 3.10.8. p. ir 5.3. p. reikalavimams), kadangi jie iš esmės atmestini tais pačiais argumentais, kaip nurodyta aukščiau, bei neturi esminės reikšmės aukščiau nurodytų aplinkybių konstatavimui bei teismo daromoms išvadoms.

92 Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių

9318.

94Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi ieškinys atmetamas, iš ieškovės priteistinos trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ patirtos 1441,40 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, kurios buvo pagrįstos teismui pateiktais rašytiniais įrodymais. Nors kaip matyti iš trečiojo asmens pateiktos išlaidų advokato pagalbai ataskaitos, į prašomą priteisti sumą įskaičiuojamas atlyginimas už atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-02-19 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių byloje, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo 2019-04-04 nutartimi trečiojo asmens atskirasis skundas dėl buvo atmestas, kaip nepagrįstas, todėl jam nepriteistinos su atskiruoju skundu susijusios bylinėjimosi išlaidos - sumokėtas 38 Eur žyminis mokestis bei maksimali pagal Rekomendacijas dėl civilinėje bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintas LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 už atskirąjį skundą nustatyta išlaidų suma (388,12 Eur).

9519.

96Atmetus ieškinį, naikintinos Vilniaus apygardos teismo 2019-02-19 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (LR CPK 150 str.).

97Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

98Ieškovo UAB „InnoForce“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai, trečiasis asmuo – UAB „Alna Business Solutions“ atmesti.

99Priteisti iš ieškovo UAB „InnoForce“ (kodas – 302676496, buveinė – Žygio g, 97, Vilnius) trečiajam asmeniui UAB „Alna Business Solutions“ (kodas – 300067906, buveinė – Lvovo g. 105A, Vilnius) 1441,40 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt vieną eurų 40 centų) bylinėjimosi išlaidų.

100Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atviro konkurso būdu vykdomo tarptautinės vertės viešojo pirkimo „Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų informacinės sistemos VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugos“ (pirkimo Nr. 407706) procedūrų sustabdymą.

101Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, rašytinio proceso tvarka... 2. 1.... 3. Ieškovas UAB „InnoForce“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei LR... 4. 1)... 5. įpareigoti atsakovą atmesti trečiojo asmens UAB „Alna Business... 6. 2)... 7. panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2019-01-22 rašte Nr.... 8. 1.1.... 9. Nurodė, kad atsakovė vykdo tarptautinės vertės viešąjį pirkimą atviro... 10. 1.2.... 11. Ieškovas nurodė, kad Skelbimo apie pirkimą II.2.4) punkte, be kita ko,... 12. 1.3.... 13. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad Techninės specifikacijos reikalavimas... 14. 1.4.... 15. Dublike papildomai pažymėjo, kad ieškinio prašymai dėl įrodymų... 16. 1.5.... 17. Pažymėjo, kad trečiasis asmuo tik po to, kai buvo pripažintas laimėjusiu,... 18. 1.6.... 19. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustato tam... 20. 2.... 21. Atsakovas LR Finansų ministerija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 22. 2.1.... 23. Nurodė, kad ieškovas iki ieškinio pateikimo neteikė perkančiajai... 24. 2.2. Pažymėjo, kad Konkurso objektas yra viešojo sektoriaus apskaitos ir... 25. 2.3. Nurodė, kad VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo suteikta teisė... 26. 2.4. Skelbimo apie pirkimą II.2.4) punkte nurodytos perkamos VSAKIS plėtros... 27. 2.5. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad teisė diegti, modifikuoti taikomąją... 28. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio VPĮ 88 str. 1 d. nurodyta, kad... 29. 2.6. Ieškovas nepagrįstai teigia, jog tik asmenys, kurie yra gamintojo SAP AG... 30. 3.... 31. Trečiasis asmuo UAB „Alna Business Soutions“ su ieškiniu nesutiko,... 32. 3.1.... 33. Nurodė, kad reikalavimas dalyviui turėti VSAKIS technologinių komponenčių... 34. Ieškinys atmestinas.... 35. 4.... 36. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas LR Finansų... 37. 1.... 38. UAB „Alna Business Solutions“, kurio pasiūlymo kaina – ( - ) Eur;... 39. 2.... 40. UAB „InnoForce“, kurio pasiūlymo kaina – ( - ) Eur, taip pat pripažino... 41. 5.... 42. Atsakovas LR Finansų ministerija procesiniuose dokumentuose nurodo, kad... 43. 6.... 44. Konkurso sąlygų XI dalies „Pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas,... 45. 7.... 46. Pagrindinis šalių nesutarimo objektas nagrinėjamoje byloje – trečiojo... 47. 8.... 48. Kaip matyti iš šio Atvirojo konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė... 49. 1.1.1.... 50. VSAKIS plėtros paslaugos:... 51. 1.1.1.1. naujo funkcionalumo įgyvendinimas, arba jau įgyvendinto... 52. 1.1.1.2. VSAKIS technologinių komponenčių gamintojų išleistų naujų... 53. 1.1.2.... 54. VSAKIS palaikymo paslaugos:... 55. 1.1.2.1.... 56. VSAKIS veikimo klaidų bei kritinių klaidų šalinimas, kai jos nėra kokybės... 57. 1.1.2.2.... 58. VSAKIS technologinių komponenčių gamintojo (SAP AG) pateikiamų pataisymų... 59. 1.1.2.3.... 60. VSAKIS technologinių komponenčių veikimo sutrikimų aprašymų parengimas ir... 61. 1.1.2.4.... 62. VSAKIS techninės infrastruktūros veikimo problemų sprendimas, pagalbos... 63. 1.1.2.5.... 64. Perkančiosios organizacijos VSAKIS naudotojų konsultavimas, techninės... 65. 9.... 66. Tiek prie Techninės specifikacijos 1.1.1.2. punkte nurodytos paslaugos -... 67. 10.... 68. Kita vertus, kaip teisingai nurodė atsakovas bei trečiasis asmuo, ir kaip... 69. 11.... 70. Teismo nuomone, techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas tiekėjui... 71. 11.1.... 72. Būtent Konkurso sąlygų III dalyje „Tiekėjų kvalifikaciniai... 73. 11.2.... 74. Techninės specifikacijos 4.2. p. numato, kad teikėjas pasiūlyme privalo... 75. 11.3.... 76. Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017-06-29 įsakymo „Dėl tiekėjo... 77. 11.4.... 78. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2018-09 Pirkimų vertinimo... 79. 12.... 80. Ieškovo nurodyti argumentai bei juos pagrindžianti teismų praktika galėtų... 81. 13.... 82. Viešųjų pirkimų įstatymo 88 str. 1 d. numato, kad perkančioji... 83. Atviro konkurso sąlygų IV dalis „Rėmimasis kitų ūkio subjektų... 84. 14.... 85. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina... 86. 15.... 87. Ieškovo argumentai dėl draudimo keisti pasiūlymą, t.y. dėl draudimo keisti... 88. 16.... 89. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog... 90. 17.... 91. Teismas plačiau nepasisako dėl kitų ieškovo procesiniuose dokumentuose... 92. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių... 93. 18.... 94. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 95. 19.... 96. Atmetus ieškinį, naikintinos Vilniaus apygardos teismo 2019-02-19 nutartimi... 97. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 98. Ieškovo UAB „InnoForce“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Finansų... 99. Priteisti iš ieškovo UAB „InnoForce“ (kodas – 302676496, buveinė –... 100. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartimi taikytas... 101. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...