Byla 2A-890-221/2015
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Jurbarko rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1312-523/2014 pagal Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato pareiškimą suinteresuotam asmeniui A. B. dėl turto pripažinimo bešeimininkiu,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas prašė pripažinti bešeimininkiu automobilį „VW Passat“ (valstybinis Nr. ( - )). Nurodė, kad 2014 m. balandžio 18 d. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį, 123 straipsnio 5 dalį dėl to, kad A. B. 2014 m. balandžio 18 d. vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, transporto priemonė nebuvo drausta įstatymų nustatyta tvarka. 2014 m. gegužės 13 d. ir 2014 m. birželio 19 d. automobilio „VW Passat“ (valstybinis Nr. ( - )) savininkui A. B. buvo išsiųsti pranešimai dėl automobilio atsiėmimo. A. B. nesikreipė į pareiškėją dėl automobilio atsiėmimo. 2014 m. rugsėjo 17 d. pareiškėja kreipėsi į Tauragės apskrities valstybinę mokesčių inspekciją dėl automobilio apskaitymo ir pripažinimo bešeimininkiu turtu. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. spalio 3 d. rašte Nr. (28.8-08-4)-RNA-36163 nurodė, kad pareiškėjas yra kontrolės institucija ir automobilis yra jo žinioje (saugomas) nuo 2014 m. balandžio 18 d. laikino sulaikymo, todėl jis turėtų inicijuoti teisme automobilio pripažinimo bešeimininkiu procesą.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Jurbarko rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu atmetė pareiškimą. Sprendė, kad su pareiškimu į teismą kreipėsi institucija, neturinti teisės kreiptis dėl turto pripažinimo bešeimininkiu, todėl yra pažeista CK 4.58 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad automobilis „VW Passat“ (valstybinis Nr. ( - )) priklauso A. B., jis nesiėmė aktyvių veiksmų dėl jo išregistravimo, gavo teismo pranešimus, tačiau nepateikė atsiliepimo.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

7Apeliaciniame skunde pareiškėjas prašo panaikinti Jurbarko rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir patenkinti pareiškimą.

8Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Nevertinta, kad pareiškėjas tinkamai atliko visas būtinas kilnojamojo daikto pripažinimo bešeimininkiu procedūras pagal teisės aktus, reglamentuojančius daiktų pripažinimo bešeimininkiais tvarką (CK 4.57 str. 3 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 2, 42 p.). Pareiškėjas apskaitė ir saugojo automobilį „VW Passat“ (valstybinis Nr. ( - )) administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2-6-425-714/2014, tinkamai atliko šio automobilio grąžinimo savininkui procedūrą, tačiau nustatytas savininkas A. B. jo neatsiima, atsisakymą atsiimti turtą jis patvirtino raštu.

102. Nevisiškai teisingai spręsta, kad CK 4.58 straipsnio 1 dalis suteikia teisę reikalauti, kad bešeimininkis daiktas valstybės ar savivaldybių nuosavybėn gali būti perduotas tik pagal finansų ar kontrolės arba savivaldybės institucijos pareiškimą daikto buvimo vietos apylinkės teismui. Įstatymuose nėra nurodytos konkrečios institucijos, kurios turi teisę kreiptis į teismą dėl turto pripažinimo bešeimininkiu, juose nurodytas tik institucijų pobūdis. Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 5-V-200 patvirtintais Transporto priemonių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašu ir Transporto priemonių važiuoklės užblokavimo tvarkos aprašu, vykdo transporto priemonių priverstinį nuvežimą, paimtų, konfiskuotų transporto priemonių, transporto priemonių, į kurias nuosavybės teisės laikinai apribotos, paimtų kaip daiktinių įrodymai, priverstinai nuvežtų transporto priemonių apskaitą, saugojimą, perdavimą, grąžinimą. Taigi pareiškėjas laikytinas kontrolės institucija, nes vykdo nutarimų administracinio teisės pažeidimo bylose vykdymo kontrolę.

113. Neatsižvelgta, kad pagal suformuotą teismų praktiką (Jurbarko rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-1173-670/2014, Klaipėdos rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-1375-903/2012, Alytaus rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-3168-179/2014) civilinėse bylose dėl turto pripažinimo bešeimininkiu analogiškus reikalavimus pareiškę policijos komisariatai visais atvejais pripažinti tinkamais pareiškėjais. Darytina išvada, kad apylinkės teismas, pareiškimą atmetęs dėl tariamai netinkamo pareiškėjo, neteisingai išaiškino ir taikė įstatymą (CK 4.58 str. 1 d., CPK 534 str.).

124. Svarstydamas (ne)tinkamo pareiškėjo klausimą ir būdamas aktyvus (CPK 443 str. 8 d.), apylinkės teismas privalėjo vadovautis CPK 45 straipsnio l dalimi, numatančia teisinę galimybę pradinį ieškovą (šiuo atveju – pareiškėją) pakeisti tinkamu. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama galimas tik motyvuotu vienos iš šalių prašymu, tačiau šioje teisinėje situacijoje dėl pareiškėjo tinkamumo ir galimo šio klausimo svarstymo teismo posėdyje privalėjo spręsti pats bylą nagrinėjantis teisėjas, pareiškėjo atstovui išaiškindamas netinkamos šalies pakeitimo galimybę toje pačioje byloje, šios bylos nenutraukiant ir neatmetant reikalavimo vien tik šiuo teisiniu pagrindu. Teismui nusprendus kitaip, pagrįstai svarstytina, ar pirmosios instancijos teismas nenusprendė dėl neįtrauktų byloje dalyvauti asmenų teisių ir pareigų (CPK 329 str. 2 d. 2 p.).

135. Neatsižvelgta, kad šiuo atveju aktualus yra proceso ekonomiškumo principas, nes bešeimininkiu pripažintinas automobilis yra saugomas mokamoje aikštelėje ir tam eikvojamos nemažos valstybės piniginės lėšos.

14Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat ex officio patikrina, ar nėra absoliučių ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

17Byloje kilo ginčas dėl subjekto, turinčio teisę kreiptis į teismą dėl turto pripažinimo bešeimininkiu.

18Lietuvos Respublikos CK 4.57 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. Toks bešeimininkis daiktas nuosavybės teise gali būti perduodamas tik valstybei ar savivaldybėms (CK 4.58 str. 1 d.). Turto perdavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintos „Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo ir saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės“ (toliau - Taisyklės). Taisyklių 3.2 punkte nustatyta, kad daikto pripažinimo bešeimininkiu procesą inicijuoja ta savivaldybės ar valstybės institucija ar įstaiga, tas fizinis ar juridinis asmuo (toliau – asmuo), kurių žinioje toks daiktas yra arba kurie sužino apie tokio daikto buvimą. Daikto pripažinimo bešeimininkiu procesas inicijuojamas, kai asmuo, kurio žinioje bešeimininkis daiktas yra arba kuris sužino apie tokio daikto buvimą, šių Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka raštu ar kitomis teisėtomis priemonėmis ir būdais praneša mokesčių inspekcijai ar kitai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalyje numatytai finansų, kontrolės ar savivaldybės institucijai, kurios pareiškimu, teismui paduodamu suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią bešeimininkis daiktas įtrauktas į jos apskaitą (jeigu įstatymai nenustato ko kita), teismas gali priimti sprendimą perduoti bešeimininkį daiktą valstybei ar savivaldybei, informuodamas apie bešeimininkio daikto buvimą. Iki perduodamas valstybei ar savivaldybei, bešeimininkis daiktas mokesčių inspekcijoje ar kitoje Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalyje numatytoje institucijoje turi būti užregistruotas nebalansinėje apskaitoje.

19Bendru 1993 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1/872 ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 94N patvirtintos instrukcijos „Dėl iš areštuotų ir kitų asmenų paimtų daiktų, pinigų, kitų vertybių bei vertybinių popierių apskaitos, saugojimo, gražinimo ir realizavimo tvarkos“ 42 punkte numatyta, kad jeigu įmonė, įstaiga ar organizacija (toliau vadinama – įmonė) saugo daiktą, kurį jo savininkas per nustatytą laiką privalėjo atsiimti, tačiau neatsiėmė, nors buvo mažiausiai du kartus perspėtas raštu, šios įmonės vadovas turi pranešti mokesčių inspekcijai apie tokį daiktą ir perduoti jį valstybės nuosavybėn. Prie pranešimo turi būti pateiktos savininkui siųstų raštiškų pranešimų kopijos ir jo raštiškas atsisakymas priimti prekes arba žyma (pašto ar įmonės, įstaigos vadovo), kad savininkas, kviečiamas jų atsiimti, neatvyko.

20Nagrinėjamu atveju spręstina, kad pareiškėjas Marijampolės apskrities VPK Jurbarko PK buvo inicijavęs turto, konkrečiu atveju automobilio, pripažinimo bešeimininkiu procedūrą, nors tai nebuvo padaryta tinkamai, nes, kaip galima spręsti iš bylos medžiagos, buvo pateiktas tik vienas pranešimas, siųstas automobilio savininkui. Tik civilinės bylos nagrinėjimo teisme metu, t. y. 2014 m. spalio 30 d., paaiškėjo, kad nurodyto automobilio savininkas A. B. automobilio atsisako (b. l. 16). Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad kreipiantis į teismą nebuvo įstatymo numatytas terminas dėl galimybės kreiptis į teismą dėl turto pripažinimo bešeimininkiu (CK 4.58 str. 1 d.).

21Remiantis aukščiau paminėtų CK normų, Taisyklių nuostatomis, apeliacinės instancijos teismas pritaria apylinkės teismui, kad į teismą su pareiškimu dėl automobilio pripažinimo bešeimininkiu turtu kreipėsi institucija, neturinti teisės kreiptis dėl minėto turto pripažinimo bešeimininkiu, todėl pagrįstai atmetė pareiškimą.

22Policijos įstatymo 2 straipsnyje išaiškintos policijos ir policijos įstaigos sąvokos: policija – asmens, visuomenės saugumą bei viešąją tvarką užtikrinanti policijos įstaigų ir pareigūnų visuma (1 punktas), policijos įstaiga – šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas juridinis asmuo, įgyvendinantis įstatymais, steigimo ir kitais teisės aktais jam pavestus policijos uždavinius ar organizuojantis policijos pareigūnų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą 2 punktas). Policijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teritorinės policijos įstaigos yra vyriausieji policijos komisariatai, atliekantys šio įstatymo ir kitų teisės aktų jiems nustatytas funkcijas, reikalingas policijos uždaviniams apskričių teritorijose įgyvendinti. Teritorinės policijos įstaigos veiklos ribas nustato policijos generalinis komisaras. Minėto straipsnio 3 dalyje nurodyta, kokias funkcijas atlieka teritorinės policijos įstaigos:

231) atsižvelgdamos į kriminogeninę padėtį ir vietos gyventojų poreikius, kartu su savivaldybių institucijomis, įstaigomis, asociacijomis ir kitais asmenimis kuria ir įgyvendina nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos programas;

242) pagal savo kompetenciją įgyvendina nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir atlieka jų tyrimą;

253) organizuoja ir įgyvendina priemones viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui užtikrinti;

264) nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų ar esantiems bejėgiškos būklės asmenims teikia neatidėliotiną gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti reikalingą pagalbą;

275) policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka saugo rastus ir perduotus policijai dokumentus, daiktus, vertybes ir kitokį turtą ir imasi priemonių grąžinti juos teisėtiems savininkams ar valdytojams;

286) atlieka eismo automobilių keliais priežiūrą ir policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka patruliuoja viešose vietose;

297) teisės aktų nustatyta tvarka atlieka paiešką dingusių ar pasislėpusių asmenų, kurių buvimo vieta nežinoma ir dėl kurių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka priimtas sprendimas paskelbti paiešką, rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ar nežinomų vaikų asmens tapatybės nustatymą;

308) teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais išduoda licencijas, leidimus ir kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų;

319) teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, prašymus ir skundus;

3210) pagal savo kompetenciją tvarko registrų ir informacinių sistemų duomenis;

3311) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka vykdo teismų nuosprendžius, nutarimus ir nutartis;

3412) teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti veiklos planus;

3513) atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, reikalingas policijos uždaviniams apskričių teritorijose pagal policijos generalinio komisaro įsakymu nustatytas teritorinės policijos įstaigos veiklos ribas įgyvendinti.

36Esant nurodytam reglamentavimui, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantu, jog jis yra kontrolės institucija, turinti teisę kreiptis į teismą su pareiškimu dėl turto pripažinimo bešeimininkiu. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodęs bylas, išnagrinėtas pirmosios instancijos teisme pagal PK pareiškimus, tačiau pažymėtina, jog šios bylos nebuvo peržiūrėtos apeliacine tvarka, todėl negalima laikyti, jog tokia yra formuojama teismų praktika. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, jog pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 45 straipsnio 1 dalimi turėjo pareiškėjui pasiūlyti, kad netinkamas pareiškėjas būtų pakeistas tinkamu, ir tik pareiškėjui atsisakius būti pakeistu kitu asmeniu, turėjo bylą išnagrinėti iš esmės (CPK 45 str. 3 d.), tačiau tai neatima galimybės tinkamai institucijai kreiptis į teismą su pareiškimu dėl turto pripažinimo bešeimininkiu. Be to, pažymėtina ir tai, kad iš apelianto pozicijos įrodinėjant, kad jis yra kontrolės institucija, spręstina, jog galimai jis nebūtų sutikęs būti pakeistu kitu pareiškėju.

37Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie priimto sprendimo teisėtumui neturi įtakos.

38Esant nurodytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog į teismą su pareiškimu kreipėsi netinkama institucija, o padarytas pažeidimas, nepasiūlant pakeisti pareiškėją, atkreipiant dėmesį į nurodytus paties apelianto padarytus pažeidimus, nesudaro pagrindo keisti ar naikinti priimtą sprendimą.

39Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Jurbarko rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas prašė pripažinti bešeimininkiu automobilį „VW Passat“... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Jurbarko rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu atmetė... 6. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 7. Apeliaciniame skunde pareiškėjas prašo panaikinti Jurbarko rajono apylinkės... 8. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 9. 1. Nevertinta, kad pareiškėjas tinkamai atliko visas būtinas kilnojamojo... 10. 2. Nevisiškai teisingai spręsta, kad CK 4.58 straipsnio 1 dalis suteikia... 11. 3. Neatsižvelgta, kad pagal suformuotą teismų praktiką (Jurbarko rajono... 12. 4. Svarstydamas (ne)tinkamo pareiškėjo klausimą ir būdamas aktyvus (CPK 443... 13. 5. Neatsižvelgta, kad šiuo atveju aktualus yra proceso ekonomiškumo... 14. Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis... 17. Byloje kilo ginčas dėl subjekto, turinčio teisę kreiptis į teismą dėl... 18. Lietuvos Respublikos CK 4.57 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bešeimininkiu... 19. Bendru 1993 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro... 20. Nagrinėjamu atveju spręstina, kad pareiškėjas Marijampolės apskrities VPK... 21. Remiantis aukščiau paminėtų CK normų, Taisyklių nuostatomis, apeliacinės... 22. Policijos įstatymo 2 straipsnyje išaiškintos policijos ir policijos... 23. 1) atsižvelgdamos į kriminogeninę padėtį ir vietos gyventojų poreikius,... 24. 2) pagal savo kompetenciją įgyvendina nusikalstamų veikų ir kitų teisės... 25. 3) organizuoja ir įgyvendina priemones viešajai tvarkai ir visuomenės... 26. 4) nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų ar... 27. 5) policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka saugo rastus ir perduotus... 28. 6) atlieka eismo automobilių keliais priežiūrą ir policijos generalinio... 29. 7) teisės aktų nustatyta tvarka atlieka paiešką dingusių ar pasislėpusių... 30. 8) teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais išduoda licencijas, leidimus ir... 31. 9) teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, prašymus ir... 32. 10) pagal savo kompetenciją tvarko registrų ir informacinių sistemų... 33. 11) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka vykdo teismų nuosprendžius,... 34. 12) teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti veiklos planus;... 35. 13) atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, reikalingas policijos... 36. Esant nurodytam reglamentavimui, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su... 37. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 38. Esant nurodytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas... 39. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 325 straipsniu, 326... 40. Jurbarko rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti...