Byla eI-2893-244/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės, Egidijos Puzinskaitės ir Liudmilos Zaborovskos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui Robertui Klovui, atsakovės atstovei S. N.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų L. M. ir J. M. skundą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui akcinei bendrovei „Vilma“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjai L. M. ir J. M. kreipėsi į teismą su skundu, prašydami panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – ir Inspekcija) 2019 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. RE-44 dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino nepratęsimo (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti Inspekciją L. M. ir J. M. 2019 m. sausio 8 d. prašymą pratęsti privalomojo nurodymo terminą išnagrinėti iš naujo.

5Pareiškėjai taip pat pateikė teismui prašymą sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar statybos techninio reglamento 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas STR 1.05.01:2017), 124 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 2 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

6Pareiškėjai skunde nurodo, kad jiems priklauso miškų ūkio paskirties žemės sklypai, esantys (duomenys neskelbtini), kurių kadastriniai Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – žemės sklypai). Žemės sklypuose anksčiau buvo AB „Vilma“ gamykla, kurią juosusi tvora žemės sklypuose yra išlikusi. Inspekcija 2018 m. liepos 5 d. surašė privalomąjį nurodymą Nr. (23.29) PN-801 (toliau – ir Privalomasis nurodymas) pareiškėjams iki 2019 m. sausio 9 d. Baravykinės kraštovaizdžio draustinyje nugriauti metalinio tinklo tvoras su metaliniais stulpeliais (ilgis apie – 1270 m, aukštis – 1,5 m) ir su trimis metaliniais įvažiavimo vartais. Taip pat nugriauti du sandėlius (5,4 m x 4,8 m x 4,3 m ir 6,15 m x 6,08 m x 4,6 m), esančius: (duomenys neskelbtini)., sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas) bei apie įvykdymą informuoti Departamentą. Apie Privalomąjį nurodymą pareiškėjai sužinojo tik 2019 m. sausio mėnesį. Pareiškėjų atstovas 2019 m. sausio 8 d. kreipėsi dėl Privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo, tačiau prašymas nebuvo patenkintas priimant skundžiamą Sprendimą, kuris pareiškėjams įteiktas 2019 m. vasario 28 d.

7Skunde teigiama, kad Privalomasis nurodymas pareiškėjams nebuvo įteiktas, tačiau Inspekcija nurodė, kad jis buvo skelbtas Inspekcijos tinklalapyje. Nors privalomųjų nurodymų įteikimo tvarką pavesta nustatyti pačiai institucijai, tačiau tokios tvarkos nėra patvirtintos. Dėl šios priežasties Privalomasis nurodymas pareiškėjams buvo įteiktas netinkamai, taigi jie neturėjo galimybės jį įvykdyti, Sprendimu į šį argumentą atsakyta nebuvo. Pareiškėjai teigia, kad šiuo atveju egzistavo objektyvios, nuo asmens, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, nepriklausančios priežastys, įtvirtintos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 11 straipsnio 8 dalyje, todėl Inspekcija turėjo į jas atsižvelgti. Priimtas Sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų reikalavimų individualiam administraciniam aktui, kadangi yra nemotyvuotas, nenurodyti objektyvūs duomenys, taip pat teisinis pagrindas. Sprendimo argumentai ir nurodytas teisinis pagrindas niekaip nėra susiję su viešojo intereso pažeidimu ar imperatyvaus draudimo paneigimu. Pareiškėjai Inspekcijos prašė ne įteisinti draudžiamus statinius, o pratęsti Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą, todėl lieka neaišku, kaip Privalomojo nurodymo termino pratęsimas pažeis viešąjį interesą.

8Inspekcija, priimdama Sprendimą, neįvertino, kad griovimo darbai turi būti vykdomi samdant specialistus, tam objektyviai reikia daugiau laiko. Be to, Inspekcija 2018 m. sausio mėnesį atlikusi patikrinimą Privalomąjį nurodymą surašė tik 2018 m. liepos mėnesį, taigi nepagrįstai delsusi. Inspekcija terminų taip pat nesilaikė ir priimdama Sprendimą, kadangi, 2019 m. sausio 9 d. pateikus prašymą pratęsti Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą, Sprendimas buvo priimtas tik 2019 m. vasario 20 d., o išsiųstas 2019 m. vasario 28 d.

9Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į pareiškėjų skundą su juo nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

10Inspekcija nurodo, kad pareiškėjams priklausančiuose žemės sklypuose atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje ir 2018 m. sausio 23 d. surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-111. Atsakydama į prašymą dėl tarnybinės pagalbos suteikimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba 2018 m. gegužės 15 d. raštu Nr. R2-837 „Dėl tarnybinės pagalbos“ informavo Inspekciją, kad miško aptvėrimas minėtose miško valdose yra neteisėtas; minėtuose žemės sklypuose, miško žemėje esantys I gr. nesudėtingieji, pagalbinio ūkio paskirties statiniai nelaikytini medienos sandėliais, minėtos stoginės įrengtos neteisėtai. Inspekcija atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje ir 2018 m. birželio 13 d. surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-1487, kuriame nurodė, kad miškų ūkio paskirties žemės sklypuose pastatytos metalinio tinklo tvoros su metaliniais stulpeliais ir trimis metaliniais įvažiavimo vartais, taip pat pastatyti I grupės nesudėtingi statiniai – sandėliai, o 2018 m. liepos 5 d. surašė privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-801 ir įpareigojo pareiškėjus iki 2019 m. sausio 9 d. nugriauti išvardytus statinius, sutvarkyti statybvietę. Pareiškėjams Privalomasis nurodymas buvo išsiųstas 2018 m. liepos 6 d. registruota pašto siunta (ji grįžo neįteikta), taip pat buvo paskelbtas interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt ir 2019 m. sausio 9 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“, Nr. 4 (14970). Inspekcija, įvertinusi pareiškėjų atstovo prašymą pratęsti Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą, jo netenkino ir priėmė skundžiamą sprendimą.

11Inspekcija nurodo, kad privalomųjų nurodymų įteikimo tvarką reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas STR 1.05.01:2017). Inspekcija, įteikdama Privalomąjį nurodymą, laikėsi šio teisės akto reikalavimų. Inspekcija atsiliepime teigia, kad Įstatymas jai suteikia teisę, bet ne pareigą kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, ar egzistuoja objektyvios aplinkybės pratęsti privalomąjį nurodymo terminą. Be to, pareiškėjai prašyme pratęsti Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą kaip objektyvią priežastį įvardija Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamą administracinę bylą Nr. eI-293-643/2019 pagal pareiškėjų skundą dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos sprendimo, kuriuo atsisakyta išbraukti pareiškėjų žemės sklypus iš Baravykinės kraštovaizdžio draustinio, panaikinimo ir tai leidžia daryti prielaidą, kad pareiškėjai siekia ne nugriauti, o įteisinti ginčo statinius ir jų nurodyta administracinė byla suponuoja išvadą, kad pareiškėjams galėjo būti žinoma apie priimtą Privalomąjį nurodymą, nes jie ėmėsi aktyvių veiksmų, susijusių su ginčo statiniais. Inspekcija nesutinka su pareiškėjų teiginiais, jog Sprendime išdėstyti argumentai aktualūs sprendžiant tik dėl pačių statinių teisėtumo, kadangi viešojo intereso apsaugos reikšmė, be kita ko, glaudžiai susijusi ir su Privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimu.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė „Vilma“ atsiliepime į pareiškėjų skundą prašo jį patenkinti.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodo, kad žemės sklypuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), kadastriniai Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), anksčiau buvo gamykla, kurią juosusi tvora tuose žemės sklypuose yra išlikusi iki šių dienų. Siekdama užtikrinti teritorijos apsaugą, AB „Vilma“ teritoriją 1981 m. teisėtai, laikydamasi tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų aptvėrė tvora. Be to, trečiasis suinteresuotas asmuo teigia, kad pareiškėjams Privalomasis nurodymas, kuriuo jie įpareigoti nugriauti tvorą, nebuvo tinkamai įteiktas, o Inspekcijos sprendimas nepratęsti Privalomojo nurodymo įvykdymo termino nėra pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės normomis, kadangi jame nepasisakyta dėl pareiškėjų nurodytų aplinkybių, kodėl minėtą terminą prašoma pratęsti.

14Teismas

konstatuoja:

15Byloje ginčas kilo dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. RE-44 nepratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo termino teisėtumo ir pagrįstumo.

16Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Inspekcija 2018 m. birželio 13 d. surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-1487 (b. l. 65–66) ir nurodė, kad miškų ūkio paskirties žemės sklypuose, priklausančiuose pareiškėjams, pastatytos metalinio tinklo tvoros su metaliniais stulpeliais ir trimis metaliniais įvažiavimo vartais, taip pat pastatyti I grupės nesudėtingi statiniai – sandėliai.

17Atsižvelgdama į atliktą patikrinimą, Inspekcija 2018 m. liepos 5 d. priėmė privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-801 (b. l. 74–75), kuriuo įpareigojo pareiškėjus iki 2019 m. sausio 9 d. nugriauti Privalomajame nurodyme išvardytus statinius, esančius miško ūkio paskirties žemės sklypuose, ir sutvarkyti statybvietę. Nustatyta, kad Privalomasis nurodymas Inspekcijai grįžo neįteiktas, kadangi pareiškėjai jo neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą (b. l. 79–80).

18Pareiškėjų atstovas 2019 m. sausio 8 d. kreipėsi į Inspekciją su prašymu Nr. S-2 pratęsti Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą (b. l. 84–85), kadangi jis pareiškėjams nebuvo įteiktas, prašymo pateikimo metu pareiškėjai yra užsienyje ir neturi galimybės spręsti susiklosčiusios situacijos. Prašyme nurodoma, kad statiniai – sandėliai, panaikinus jų pamatus, iš nekilnojamųjų daiktų buvo perdaryti į kilnojamuosius, o likusi Privalomojo nurodymo dalis dėl metalinio tinklo tvorų su stulpeliais ir vartais pašalinimo nėra įvykdyta. Priešingai nei pastatai, metalinė tvora stovėjo dar iki pareiškėjams įsigyjant žemės sklypus. Be to, pareiškėjai kreipėsi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą su prašymu išbraukti žemės sklypus iš Baravykinės kraštovaizdžio draustinio ir tik išnagrinėjus šiuo pagrindu pradėtą administracinę bylą bus aišku, kaip jiems tinkamai įgyvendinti nuosavybės teises ir įvykdyti Privalomąjį nurodymą, be to, pateikiant prašymą oro sąlygos griovimo darbams buvo itin nepalankios.

19Byloje taip pat nustatyta, kad informacija apie Privalomąjį nurodymą buvo skelbiama 2019 m. sausio 9 d. laikraštyje „Lietuvos žinios“ Nr. 4 (14970) (b. l. 81–82), taip pat 2019 m. sausio 7 d. interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt (b. l. 83).

20Inspekcija, atsakydama į pareiškėjų prašymą, 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. RE-44 nepratęsė termino privalomajam nurodymui įvykdyti (b. l. 8). Šio sprendimo motyvai išdėstyti Inspekcijos 2019 m. vasario 28 d. rašte Nr. (23.29)-2D-2807 (b. l. 7). Inspekcija, vadovaudamasi Miškų įstatymo 2 straipsnio 19 punktu ir Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799, 15.5 punktu, nurodė, kad Privalomojo nurodymo termino pratęsimo atveju būtų pažeistas viešasis interesas ir paneigtas imperatyvus draudimas miško žemėje statyti statinius.

21Įstatymo 11 straipsnis reglamentuoja statybos patikrinimą. Pagal Įstatymo 6 straipsnį, įtvirtinta, kad jeigu statybos patikrinimo metu nustatoma teisės aktų ar statinio projekto sprendinių (išskyrus šio straipsnio 11 dalyje nurodytus atvejus) pažeidimų, Inspekcijos pareigūnas surašo privalomąjį nurodymą statytojui, o jeigu jo nėra, – vienam iš šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų, per privalomajame nurodyme nustatytą, bet ne ilgesnį negu 6 mėnesių terminą šiuos pažeidimus pašalinti: pagal privalomąjį nurodymą pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius ir (ar) teisės aktų reikalavimus, ar nugriauti statinį ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę, pašalinti kitus pažeidimus. Įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad jeigu šio straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju asmuo įpareigojamas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, privalomajame nurodyme nurodoma, kad Inspekcija turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis, jam per nustatytą terminą neįvykdžius privalomojo nurodymo.

22To paties Įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje reglamentuojami privalomojo nurodymo įvykdymo pratęsimo atvejai. Jeigu dėl objektyvių nuo asmens, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, nepriklausančių priežasčių privalomasis nurodymas per nustatytą terminą negali būti įvykdytas, šio straipsnio 6 dalyje nurodytas asmuo, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, gali iki privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos raštu kreiptis į Inspekciją su motyvuotu prašymu pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą. Inspekcija, įvertinusi prašymo motyvus, priima sprendimą pratęsti arba atsisakyti pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą. Priėmus sprendimą pratęsti šį terminą, jis pratęsiamas, tačiau ne ilgesniam terminui, negu buvo nustatytas pradiniame privalomajame nurodyme, ir tik vieną kartą.

23Šiuo konkrečiu atveju nagrinėjant bylą privalo būti nustatyta, ar teikiant 2019 m. sausio 8 d. prašymą pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą Nr. S-2 egzistavo Įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nurodytos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios, aplinkybės, dėl kurių buvo pagrindas pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą.

24Pareiškėja kaip vieną iš pagrindinių prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą priežasčių nurodo tai, kad jai nebuvo įteiktas Inspekcijos 2018 m. liepos 5 d. privalomasis nurodymas pašalinti pažeidimus Nr. PN-801. Inspekcija nurodė, kad apie Privalomąjį nurodymą pranešė vadovaudamasi Reglamento STR 1.05.01:2017 123 ir 124 straipsniais. Kaip matyti, STR 1.05.01:2017 VI skyriaus pirmasis skirsnis reglamentuoja statybos stabdymą, o 123 straipsnyje nustatyta privalomojo nurodymo nevykdyti statybos darbų įteikimo tvarka. Teismas atkreipia dėmesį, kad Inspekcijos veiksmai, kai nuo Privalomojo nurodymo priėmimo (2018 m. liepos 5 d.) praėjo daugiau nei pusė metų ir tik po prašymo pratęsti terminą (2019 m. sausio 8 d.) apie Privalomąjį nurodymą buvo paskelbta spaudoje (2019 m. sausio 9 d.), taip pat interneto tinklalapyje (2019 m. sausio 7 d.), negali būti laikomi teisėtais ir suderinamais su gero viešojo administravimo principu, juo labiau negalima teigti, kad pareiškėjams apie Privalomajame nurodyme suformuluotas pareigas buvo žinoma ir jie turėjo realias galimybes per Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą jas įvykdyti. Šios aplinkybės, be visų kitų, buvo išdėstytos pareiškėjų 2019 m. sausio 8 d. prašyme dėl Privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo, todėl turėjo būti įvertinos ir dėl jų objektyviai ir motyvuotai pasisakyta.

25Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės principas reikalauja, kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Vadovaujantis objektyvumo principu, administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punktas). Atitinkamai Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje detalizuota, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Taigi, viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą (LVAT sprendimas administracinėje byloje Nr. A-556-1395/2008). Faktinis sprendimo priėmimo pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (LVAT 2008 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008). Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (LVAT 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-450/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-15/2010).

27Teismas, įvertinęs Inspekcijos 2019 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. RE-44, kuriuo nepratęstas Privalomojo nurodymo įvykdymo terminas, ir 2019 m. vasario 28 d. raštą Nr. (23.29)-2D-2807, daro išvadą, kad jie neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų. Pažymėtina, kad prašyme buvo nurodytos tokios aplinkybės, kad Privalomasis nurodymas pareiškėjams nebuvo tinkamai įteiktas, dalis Privalomojo nurodymo yra įvykdyta, taip pat prašymo teikimo metu vyko ginčas teisme dėl žemės sklypų išbraukimo iš Baravykinės kraštovaizdžio draustinio teritorijos, tačiau Inspekcija, turėdama pareigą išnagrinėti šias aplinkybes, visiškai nemotyvavo priimto sprendimo nepatenkinti pareiškėjų prašymo pratęsti Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą. Inspekcija, grįsdama savo Sprendimą, nurodė, kad termino pratęsimo atveju būtų pažeistas viešasis interesas ir paneigtas imperatyvus draudimas miško žemėje statyti statinius, tačiau teismas daro išvadą, kad Inspekcija nenurodė, kuo remdamasi ji padarė išvadą, kad neegzistuoja objektyvios aplinkybės (Įstatymo 11 straipsnio 8 dalis), dėl kurių nebūtų galima pratęsti Privalomojo nurodymo įvykdymo termino, visiškai nepasisakė dėl prašyme nurodytų aplinkybių, todėl Inspekcijos 2019 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. RE-44 negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu ir turi būti panaikintas kaip neteisėtas iš esmės, nes savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui – Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniui (ABTĮ 91 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

28Inspekcija įpareigotina iš naujo išnagrinėti pareiškėjų 2019 m. sausio 8 d. prašymą pratęsti privalomojo nurodymo terminą ir tinkamai įgyvendinti Viešojo administravimo įstatymo nuostatas.

29Be to, pažymėtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Vilma“ atsiliepime nurodė, jog tvora priklauso ne pareiškėjams, o jai, todėl Inspekcija, iš naujo nagrinėdama pareiškėjų 2019 m. sausio 8 d. prašymą, turi įvertinti ir šias aplinkybes.

30Pareiškėjai taip pat pateikė teismui prašymą sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą, kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Reglamento 1.05.01:2017 124 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 2 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

31Pažymėtina, kad teismai turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą ir nutartimi kreiptis į administracinį teismą, prašydami patikrinti, ar konkretus norminis administracinis aktas (ar jo dalis), kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsnio 1 dalis). Teismas nėra saistomas asmens prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ir gali jį atmesti tais atvejais, kai jam nekyla abejonių dėl ginčijamo akto (LVAT 2013 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-529/2013).

32Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju teismui nekyla abejonių dėl Reglamento 1.05.01:2017 124 punkto atitikties Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 2 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui

33Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjų skundą tenkintinas.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu ir 132 straipsniu,

Nutarė

35Pareiškėjų L. M. ir J. M. skundą patenkinti.

36Panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2019 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. RE-44 dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino nepratęsimo.

37Įpareigoti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą L. M. ir J. M. 2019 m. sausio 8 d. prašymą pratęsti privalomojo nurodymo terminą išnagrinėti iš naujo.

38Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėjai L. M. ir J. M. kreipėsi į teismą su skundu, prašydami... 5. Pareiškėjai taip pat pateikė teismui prašymą sustabdyti administracinės... 6. Pareiškėjai skunde nurodo, kad jiems priklauso miškų ūkio paskirties... 7. Skunde teigiama, kad Privalomasis nurodymas pareiškėjams nebuvo įteiktas,... 8. Inspekcija, priimdama Sprendimą, neįvertino, kad griovimo darbai turi būti... 9. Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 10. Inspekcija nurodo, kad pareiškėjams priklausančiuose žemės sklypuose... 11. Inspekcija nurodo, kad privalomųjų nurodymų įteikimo tvarką reglamentuoja... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė „Vilma“ atsiliepime į... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodo, kad žemės sklypuose,... 14. Teismas... 15. Byloje ginčas kilo dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 16. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Inspekcija... 17. Atsižvelgdama į atliktą patikrinimą, Inspekcija 2018 m. liepos 5 d.... 18. Pareiškėjų atstovas 2019 m. sausio 8 d. kreipėsi į Inspekciją su prašymu... 19. Byloje taip pat nustatyta, kad informacija apie Privalomąjį nurodymą buvo... 20. Inspekcija, atsakydama į pareiškėjų prašymą, 2019 m. vasario 20 d.... 21. Įstatymo 11 straipsnis reglamentuoja statybos patikrinimą. Pagal Įstatymo 6... 22. To paties Įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje reglamentuojami privalomojo nurodymo... 23. Šiuo konkrečiu atveju nagrinėjant bylą privalo būti nustatyta, ar teikiant... 24. Pareiškėja kaip vieną iš pagrindinių prašymo pratęsti privalomojo... 25. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) savo... 27. Teismas, įvertinęs Inspekcijos 2019 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. RE-44,... 28. Inspekcija įpareigotina iš naujo išnagrinėti pareiškėjų 2019 m. sausio 8... 29. Be to, pažymėtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Vilma“... 30. Pareiškėjai taip pat pateikė teismui prašymą sustabdyti administracinės... 31. Pažymėtina, kad teismai turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą ir... 32. Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju teismui nekyla abejonių dėl Reglamento... 33. Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjų skundą tenkintinas.... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 35. Pareiškėjų L. M. ir J. M. skundą patenkinti.... 36. Panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 37. Įpareigoti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 38. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...