Byla I-3408-331/2008
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ernesto Spruogio ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Sigitai Beniušytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Albertui Štopui, atsakovo valstybės įmonės Registrų centras atstovei Agnei Norušienei, trečiųjų suinteresuotų asmenų valstybės įmonės registrų centro Vilniaus filialo atstovei Rūtai Zinkevičiūtei, UAB „Avere“ atstovui advokato padėjėjui Pauliui Putkiui, UAB „Universalios valdymo sistemos“ atstovui advokatui Andriui Kaluinai, UAB „NCC titanas“ atstovui advokato padėjėjui Laurynui Lukošiūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Kriptonika“ skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centras, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonės registrų centro Vilniaus filialui (toliau ? Vilniaus filialas), UAB „Universalios valdymo sistemos“, UAB „Avere“, UAB „NCC titanas“ (buvęs pavadinimas UAB „Šiaulių titanas“) dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

22008-04-28 pareiškėja susipažinusi su VĮ Registrų centras tvarkoma pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, adresu ( - ), Vilnius, byla, sužinojo, jog 2008-02-05 UAB „Avere“, veikdama kaip pareiškėjos turto, adresu ( - ), Vilniuje, paprastasis administratorius 2008-02-05 kreipėsi į Vilniaus filialą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo ir juridinio asmens nuosavybės įregistravimo į statinius, butus ar patalpas. UAB „Avere“ prašymo pagrindu Vilniaus filialas 2008-02-05 priėmė sprendimą, kuriuo nustatė UAB „Avere“ vieno mėnesio terminą pašalinti aplinkybes, trukdančias įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto registrą. UAB „Avere“ pateikus skundą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo, atsakovas 2008-02-29 sprendimu Nr. 76 pakeitė teritorinio registratoriaus sprendimą, jį pakeisdamas ir nurodydamas, kad vienintelis trūkumas duomenų įrašymui į nekilnojamojo turto kadastrą yra hipotekos kreditorių raštiški sutikimai dėl kadastro duomenų tikslinimo.

3Pareiškėja UAB „Kriptonika“ nesutikdama su VĮ Registrų centro 2008-02-29 sprendimu skundu (I t. b.l. 3?7) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama pakeisti centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008-02-29 sprendimą Nr. 76 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo panaikinant teritorinio registratoriaus sprendimą ir priimant naują sprendimą – atmesti UAB „Avere“ prašymus įrašyti patikslintus nekilnojamojo daikto – administracinių patalpų, unikalus numeris ( - ), esančių ( - ), Vilniuje, duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti nuosavybės teisę į statinius, butus ar patalpas. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Skunde paaiškino, kad skundžiamas sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios aktams, o jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Atsakovas privalėjo konstatuoti, kad tiek prašymą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo, tiek skundą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo padavė tokios teisės neturintis asmuo. UAB „Avere“ teisės veikti pareiškėjos vardu buvo nustatytos 2007-12-05 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi. Minėtos nutarties rezoliucinėje dalyje aiškiai numatyta, kad skiriamas pareiškėjos patalpų, esančių ( - ), Vilniuje paprastasis administravimas ir paskiriamas administratorius, kuris dalyvautų statybos darbų pabaigos įforminimo ir patalpų tinkamo perdavimo užsakovui veiksmuose. Nutartyje aiškiai nurodytos turto administratoriaus funkcijos ? tik dalyvavimas statybos darbų pabaigos įforminime ir patalpų tinkamas perdavimas užsakovui. Teismas nesuteikė UAB „Avere“ teisės keisti pareiškėjos turto kadastro duomenis, registruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą ar atlikti kitus, už statybos darbų įforminimo ir patalpų perdavimo pareiškėjai ribų esančius veiksmus. Skunde pareiškėja taip pat pabrėžė, jos atsakovas pažeidė Viešojo administravimo įstatyme nustatytas administracinės procedūros taisykles. Pagal UAB „Avere“ prašymą pradėtos administracinės procedūros dėl pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastro duomenų koregavimo ir nuosavybės registracijos, taip pat dėl UAB „Avere“ skundo atsakovui turinys buvo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų koregavimas. Nėra ginčo, kad pareiškėjos nekilnojamojo turto teisinis statusas ir kadastro duomenys tiesiogiai įtakoja pareiškėjos teises ir teisėtus interesus, todėl pareiškėja laikytina administracinės procedūros dalyve. Administracinės procedūros dalyvio teisės negali būti įgyvendinamos pačiam dalyviui net nežinant apie vykstančią administracinę procedūrą. Tuo tarpu pareigą užtikrinti administracinės procedūros dalyvio teises turėjęs atsakovas ir teritorinis registratorius nesiėmė jokių priemonių įstatyminei pareigai vykdyti. Skunde taip pat teigė, jog skundžiamu sprendimu buvo pažeisti aukštesnės galios aktai – Turto areštų registro įstatymas ir CPK. Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2005-09-29 nutartimi nustatytas pareiškėjos turto areštas apribojo visas nuosavybės teises, su pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiu turtu negalėjo būti atliekami absoliučiai jokie teisiniai veiksmai. O prašymą dėl turto kadastro ir registro duomenų pakeitimo pateikusi UAB „Avere“ bei 2008-02-29 sprendimą ignoruoti areštą priėmęs atsakovas abu laikytini pažeidusiais teismo nustatytus draudimus. Dėl turtui taikomo visiško nuosavybės teisių apribojimo atsakovas neturėjo teisės leisti atlikti kokius nors pareiškėjos patalpų teisinės registracijos pakeitimus, o privalėjo pakeisti teritorinio registratoriaus sprendimą atmetant UAB „Avere“ prašymus.

5Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas advokatas Albertas Štopas prašė reikalavimus tenkinti skunde išdėstytais argumentais.

6Atsakovas – valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimu į skundą (I t. b.l. 67?69) pareiškėjos skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, jog tinkamas atliktų statybos darbų pabaigos įforminimas suprantamas ne tik kaip rekonstruoto statinio pripažinimas tinkamu naudoti, bet ir kaip šio statinio privalomas įregistravimas Nekilnojamojo turto registre. Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242, 24 p. imperatyviai nustatyta, kad pasirašius statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, statytojas (užsakovas) privalo statinį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, ką UAB „Avere“ ir atliko. Atsiliepime paaiškino, kad nei teritorinis registratorius, nei atsakovas jokių teisės aktuose nustatytų administracinių procedūrų nepažeidė, be to, šiuo atveju reikšminga yra tai, kad prašymą įrašyti patikslintus nekilnojamojo daikto – administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), Vilniuje, duomenis bei skundą centriniam registratoriui teikė UAB „Avere“, t.y. asmuo teismo nutartimi įgaliotas veikti pareiškėjos vardu. Pareiškėja nėra asmuo, asmeniškai padavęs prašymą tikslinti kadastro duomenis bei skundą dėl šio prašymo netenkinimo, todėl ji negali būti laikoma ir administracinės procedūros dalyve, kurią apie priimtus sprendimus privalėjo informuoti teritorinis registratorius ir atsakovas. Dėl trečiojo pareiškėjos argumento atsakovas paaiškino, kad ta aplinkybė, kad turtui yra uždėtas areštas, negali būti vertinama kaip pagrindas trukdantis teisėtai pakeistus šio turto duomenis įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą, kadangi areštas draudžia pačiam savininkui disponuoti jam priklausančiu turtu ar suvaržyti šį turtą trečiųjų asmenų teisėmis, o kadastro duomenų patikslinimas nereiškia, jog yra pažeidžiamas areštu nustatytas draudimas disponuoti areštuotu turtu, t.y. nereiškia, jog patikslinus kadastro duomenis bus pažeistas apribojimas teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti.

7Per teismo posėdį atsakovo atstovė Agnė Norušienė prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

8Tretysis suinteresuotas asmuo – Vilniaus filialas atsiliepimu į skundą (I t. b.l. 82?83) pareiškėjos skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime paaiškino, kad nutartyje, kurioje buvo paskirtas administratorius, įvardinti administratoriaus įgalinimai apėmė ir prašymų pateikimą Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui, juolab, jog nutartyje suteiktos teisės administratoriui nebuvo susiaurintos nustatant, jog leidžiama atlikti tik tam tikrus statybos darbų pabaigos įforminimo veiksmus, todėl laikytina, jog įforminimas apima visus aukščiau įvardintus veiksmus, todėl priešingi pareiškėjo argumentai laikytini neįrodytais ir nepagrįstais.

9Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus filialo atstovė Rūta Zinkevičiūtė prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

10Tretysis suinteresuotas asmuo – UAB „Avere“ atsiliepimu į skundą (I t. b.l. 128?130) pareiškėjos skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime paaiškino, atsižvelgiant į 2007-12-05 nutartį, kad patalpas administruoti pavesta UAB „Avere“, duomenų Nekilnojamojo turto kadastre ir registre pakeitimas atitinka turto administravimo tikslus ir UAB „Avere“ kompetenciją. Dėl šių aplinkybių pirmasis pareiškėjos skundo argumentas yra nepagrįstas. Vadovaujantis Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka nuostatomis statinio įregistravimas Nekilnojamojo turto registre yra neatskiriama pripažinimo tinkamu naudoti procedūros dalis. Atsiliepime taip pat paaiškino, jog jokioje teisės normoje nėra įtvirtintas draudimas neva dėl arešto negali būti keičiami duomenys viešame registre. Duomenų apie nekilnojamąjį turtą keitimas nelaikytinas nuosavybės teisių apribojimą pažeidžiančiu veiksmu. Jokie draudimai viešame registre keisti duomenis apie turtą, kuriam yra pritaikytas areštas, teisės aktuose nėra numatyti, todėl ši aplinkybė nėra ir negali būti kliūtis keisti registre kaupiamus duomenis. UAB „Avere“ veiksmai visiškai atitiko UAB „Kriptonika“ interesus, nes pakeitus duomenis Nekilnojamojo turto registre ir kadastre UAB „Kriptonika“ galimybės gauti naudos eksploatuojant jai priklausantį turtą – tik padidėjo. Savaime suprantama, kad galimybė gauti finansinę naudą iš pastato, kuris yra komercinės paskirties, tiesiogiai priklauso pripažinimo tinkamu naudoti procedūros visiško užbaigimo.

11Per teismo posėdį UAB „Avere“ atstovas advokato padėjėjas Paulius Putkis prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

12Tretysis suinteresuotas asmuo ? UAB „Universalios valdymo sistemos“ atsiliepimu į skundą (I t. b.l. 87?88) nurodė, jog palaiko visus pareiškėjos argumentus ir mano, kad teismas turėtų tenkinti pareiškėjos skundo reikalavimus.

13Per teismo posėdį UAB „Universalios valdymo sistemos“ atstovas advokatas Andrius Kaluina prašė skundą tenkinti.

14Tretysis suinteresuotas asmuo – UAB „NCC titanas“ (buvęs pavadinimas UAB „Šiaulių titanas) atsiliepimu į skundą (I t. b.l. 139?145) pareiškėjos skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą, taip pat prašė sustabdyti administracinę bylą iki bus išspręstos administracinės bylos Nr. I-3044-484/2008 dėl pripažinimo tinkamu naudoti akto teisėtumo ir adm. b. Nr. I-2493-244/2008 ir priteisti patirtas išlaidas. Atsiliepime paaiškino, kad nei viešojo administravimo įstatymas, nei kiti teisės aktai nenumato registratoriaus ar kitų viešojo administravimo subjektų pareigos apie naudos gavėjo vardu turinčio teisę veikti turto administratoriaus veiksmus papildomai informuoti patį naudos gavėją. Taip pat pabrėžė, jog pastato pripažinimo tinkamu naudoti akto pagrindu atliktais pakeitimais nebuvo pažeisti pastatui taikomi areštai, t.y. disponavimo apribojimai. Atsiliepime pabrėžė, jog pareiškėja sąmoningai skunde nenurodo faktų, kad administracine tvarka taip pat ginčija tiek patį 2008-02-01 pastato pripažinimo tinkamu naudoti aktą, tiek potvarkį, kuriuo buvo sudaryta komisija pasirašiusį tą aktą. Tose bylose priimti galutiniai teismų sprendimai neabejotinai įtakos šioje byloje nagrinėjamą klausimą, ar teisėtai viešame registre įregistruotas po rekonstrukcijos suformuotas pastatas.

15Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens UAB „NCC titanas“ atstovas advokato padėjėjas Laurynas Lukošiūnas prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

16S k u n d a s a t m e s t i n a s.

17Ginčo esmė ? ar UAB „Avere“, veikdama kaip pareiškėjos UAB „Kriptonika“ paprastasis administratorius, turėjo teisę kreiptis į Vilniaus filialą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo ir juridinio asmens nuosavybės teisių įregistravimo į statinius, butus ar patalpas.

18Ginčo teisinius santykius reguliuoja Statybos įstatymas, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Nekilnojamojo turto registro įstatymas, LR aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242, patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“,Civilinis kodeksas ir Civilinio proceso kodeksas.

19Byloje nustatyta, kad UAB „Avere“ teisės veikti pareiškėjos UAB „Kriptonika“ vardu buvo nustatytos 2007-12-05 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-17161-235/2007. Minėtos nutarties rezoliucinėje dalyje aiškiai numatyta, kad skiriamas pareiškėjos patalpų, esančių ( - ), Vilniuje paprastasis administravimas ir paskiriamas administratorius, kuris dalyvautų (atliktų) statybos darbų pabaigos įforminimo ir patalpų tinkamo perdavimo užsakovui (pasirašant patalpų priėmimo – perdavimo aktą). Ta pačia nutartimi Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas pritaikė areštą UAB „Kriptonika“ priklausančių administracinių patalpų, esančių ( - ), Vilniuje atžvilgiu. 2008-02-01 Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento patvirtintu pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. (101)11.4-235 patalpos pripažintos tinkamomis naudoti (I t. b.l. 77?81). UAB „Avere“ atsižvelgusi į jai suteiktus įgaliojimus 2008-02-05 kreipėsi į teritorinį registratorių su prašymu pakeisti nekilnojamojo daikto – administracinių patalpų (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), Vilniuje, kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre. Teritorinis registratorius 2008-02-05 sprendimu atidėjo sprendimo dėl pateikto prašymo priėmimą, kuriuo nustatė UAB „Avere“ vieno mėnesio terminą pašalinti aplinkybes, trukdančias įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto registrą. UAB „Avere“ nesutikdama su teritorinio registratoriaus sprendimu kreipėsi į centrinį registratorių. VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2008-02-29 sprendimu Nr. 76 pakeitė teritorinio registratoriaus sprendimą, jį pakeisdama ir nurodydama, kad vienintelis trūkumas duomenų įrašymui į nekilnojamojo turto kadastrą yra hipotekos kreditorių raštiški sutikimai dėl kadastro duomenų tikslinimo. 2008-04-28 pareiškėja susipažinusi su VĮ Registrų centras tvarkoma pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, adresu ( - ), Vilnius, byla, sužinojo, jog 2008-02-05 UAB „Avere“, veikdama kaip pareiškėjo turto, adresu ( - ), Vilniuje, paprastasis administratorius 2008-02-05 kreipėsi į Vilniaus filialą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo ir juridinio asmens nuosavybės įregistravimo į statinius, butus ar patalpas. Pareiškėja nesutikdama su centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimu Nr. 76 skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama pakeisti centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008-02-29 sprendimą Nr. 76.

20Statybos įstatymo 24 straipsnis numato, jog pastatytą, rekonstruotą ar kapitališkai suremontuotą statinį (jo dalį, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta) pripažįsta tinkamu naudoti komisija šio straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų nustatyta tvarka. Pastatytų, rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, reikalavimus ir komisijos sudėtį nustato Vyriausybės įgaliota institucija, ypatingų statinių su potencialiai pavojingais įrenginiais pripažinimo tinkamais naudoti tvarką – Vyriausybės įgaliota institucija, suderinusi su Vyriausybės paskirta institucija, atsakinga už atitinkamų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros kontrolę, o kai atliekami kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai ar statinio statyba vykdoma kultūros paveldo objekto teritorijoje, – Vyriausybės įgaliota institucija kartu su Kultūros ministerija; branduolinės energetikos objektų pripažinimo tinkamais naudoti tvarką ir reikalavimus nustato Branduolinės energijos įstatymas. Statinį galima naudoti tik įvykdžius šio straipsnio 1 dalies reikalavimus. Pripažintino tinkamu naudoti statinio kadastriniai matavimai atliekami Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nustačius kadastro duomenis, pripažintas tinkamu naudoti statinys Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka įregistruojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

21Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre. To paties įstatymo 7 straipsnio 3 ir 4 dalyse reglamentuojama, kad statiniai formuojami Statybos įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti.

22Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242, 24 p. imperatyviai nustatyta, kad pasirašius statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, statytojas (užsakovas) privalo statinį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

23Įvertinus aukščiau nurodytų teisės aktų normas, darytina išvada, kad atliktų statybos darbų pabaigos įforminimas yra suprantamas kaip statinio kadastro duomenų surinkimas bei užfiksavimas, statinio pripažinimas tinkamu naudoti, statinio kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą, kuriuo pabaigiamas statybos darbų pabaigos įforminimas. Tik įstatymų nustatyta tvarka įforminus statybos darbų pabaigą, t.y. atlikus aptartus veiksmus, statinys gali būti naudojamas bei dėl jo gali būti sudaromi sandoriai.

242007-12-05 teismo nutartimi UAB „Avere“ buvo leista atlikti minėtų patalpų „tinkamo perdavimo“ užsakovui veiksmus. Tik laikantis įstatymų nustatytos tvarkos įformintas statinys gali būti civilinių teisinių santykių objektu, todėl tik įforminus ginčo patalpų statybos pabaigos darbus, šis objektas gali būti perduodamas tretiesiems asmenims, t.y. gali būti atliekamas teismo nutartyje aptartas tinkamas patalpų perdavimas užsakovui. Nutartyje suteiktos teisės administratoriui nebuvo susiaurintos nustatant, jog leidžiama atlikti tik tam tikrus statybos darbų pabaigos įforminimo veiksmus, todėl darytina išvada, kad administratoriaus įgalinimai apėmė ir prašymų pateikimą Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui.

25Civilinio proceso kodekso 148 str. 5 d. ir 152 str. 1 d. numato, kad teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigalioja nuo jų priėmimo momento ir yra skubiai vykdomos. Darytina išvada, kad prašymo teritoriniam registratoriui pateikimo metu nutartis buvo įsiteisėjusi, todėl UAB „Avere“ veikė teisėtai kaip pareiškėjos turto administratorius. Turto administratoriaus veiksmais prievolės sukuriamos naudos gavėjui, be jokio atskiro paties naudos gavėjo sutikimo ar patvirtinimo ( LR CK 4.242 str. 4 d., 4.244 str. 1 d.) Nei viešojo administravimo įstatymas, nei kiti teisės aktai nenumato registratoriaus ar kitų viešojo administravimo subjektų pareigos apie naudos gavėjo vardu turinčio teisę veikti turto administratoriaus veiksmus papildomai informuoti patį naudos gavėją. Administratorius veikia naudos gavėjo vardu ir interesais.

26Ta aplinkybė, kad turtui yra uždėtas areštas, negali būti vertinama kaip pagrindas trukdantis teisėtai pakeistus šio turto duomenis įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą, kadangi areštas draudžia pačiam savininkui disponuoti jam priklausančiu turtu ar suvaržyti šį turtą trečiųjų asmenų teisėmis, o kadastro duomenų patikslinimas nereiškia, jog yra pažeidžiamas areštu nustatytas draudimas disponuoti areštuotu turtu, t.y. nereiškia, jog patikslinus kadastro duomenis bus pažeistas apribojimas teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti.

27Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, įvertinus byloje esančius įrodymus bei teisės aktų normas reguliuojančias ginčo dalyką, darytina išvada, kad UAB „Avere“, veikdama kaip pareiškėjos UAB „Kriptonika“ paprastasis administratorius, turėjo teisę kreiptis į Vilniaus filialą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo ir juridinio asmens nuosavybės teisių įregistravimo į statinius, butus ar patalpas.

28Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, tenkinti pareiškėjos skundo jame nurodytais argumentais, nėra pagrindo.

29Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 1 p., 127 str.,

Nutarė

30Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Respublikos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2008-04-28 pareiškėja susipažinusi su VĮ Registrų centras tvarkoma... 3. Pareiškėja UAB „Kriptonika“ nesutikdama su VĮ Registrų centro... 4. Skunde paaiškino, kad skundžiamas sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas,... 5. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas advokatas Albertas Štopas prašė... 6. Atsakovas – valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimu į skundą (I t.... 7. Per teismo posėdį atsakovo atstovė Agnė Norušienė prašė skundą atmesti... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo – Vilniaus filialas atsiliepimu į skundą (I... 9. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus filialo atstovė... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo – UAB „Avere“ atsiliepimu į skundą (I t.... 11. Per teismo posėdį UAB „Avere“ atstovas advokato padėjėjas Paulius... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo ? UAB „Universalios valdymo sistemos“... 13. Per teismo posėdį UAB „Universalios valdymo sistemos“ atstovas advokatas... 14. Tretysis suinteresuotas asmuo – UAB „NCC titanas“ (buvęs pavadinimas UAB... 15. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens UAB „NCC titanas“... 16. S k u n d a s a t m e s t i n a s.... 17. Ginčo esmė ? ar UAB „Avere“, veikdama kaip pareiškėjos UAB... 18. Ginčo teisinius santykius reguliuoja Statybos įstatymas, Nekilnojamojo turto... 19. Byloje nustatyta, kad UAB „Avere“ teisės veikti pareiškėjos UAB... 20. Statybos įstatymo 24 straipsnis numato, jog pastatytą, rekonstruotą ar... 21. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog... 22. Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo... 23. Įvertinus aukščiau nurodytų teisės aktų normas, darytina išvada, kad... 24. 2007-12-05 teismo nutartimi UAB „Avere“ buvo leista atlikti minėtų... 25. Civilinio proceso kodekso 148 str. 5 d. ir 152 str. 1 d. numato, kad teismo... 26. Ta aplinkybė, kad turtui yra uždėtas areštas, negali būti vertinama kaip... 27. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, įvertinus byloje esančius įrodymus bei... 28. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, tenkinti pareiškėjos skundo jame... 29. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 30. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 31. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...