Byla 2SA-32-640/2013
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis I. G., išieškotojas UAB „Atea“, skolininkas Vilniaus miesto savivaldybės administracija

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis I. G., išieškotojas UAB „Atea“, skolininkas Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti antstolio I. G. 2012-06-28 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. 1 8 2012 06 28 2115, 2012-06-28 patvarkymą įpareigoti uždrausti atlikti veiksmus Nr. 2 2012 06 28 2115, panaikinti raštą Nr. L1 8 2012 06 28 2112 „Dėl įpareigojimo vykdyti teismo nutartį“ ir vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. 4 8 2012 06 28 2115, nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0008/12/02112-5. Nurodė, kad antstolis veikė neteisėtai, pažeisdamas antstolio veiklai taikomus teisėtumo principus, viršydamas jam teisės aktais suteiktus įgalinimus, neturėdamas teisės nereikalaujančios priverstinio vykdymo nutarties priimti vykdyti, todėl antstolio priimti patvarkymai naikintini, neteisėtai pradėta vykdomoji byla Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 629 str. 1 d. 9 p. nutrauktina. Taip pat pažymi, kad reikalavimas sumokėti vykdymo išlaidas nebaigus civilinės bylos, t.y. dar tik nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo vykdymo stadijoje, prieštarauja galiojančiam teisiniam reguliavimui, pažeidžia CPK 610 str.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi (b.l. 18-21) skundą patenkino iš dalies ir pripažino antstolio I. G. veiksmą, 2012-06-28 raštu Nr. L1 8 2012 06 28 2115 įpareigojant Vilniaus miesto savivaldybės administraciją sumokėti 353 Lt vykdymo išlaidas per 10 dienų nuo procesinių dokumentų gavimo dienos į antstolio I. G. depozitinę sąskaitą, neteisėtu, kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmetė. Nurodė, kad nutartyje, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės nustatyta jos vykdymo tvarka, tačiau nėra nurodytas jos vykdymo būdas, t.y. nenurodyta, kokiam subjektui pavesta vykdyti nutartį. 2012-06-28 antstolio Irmanto kontoroje gautas išieškotojo UAB „Atea“ prašymas priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą (vykd.b.l. 18). Nurodė, kad antstolis 2012-07-24 patvarkymu Nr. 0008/12/02115-5 pareiškėjo skundo netenkino, nurodydamas, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-25 nutartyje nėra nurodyta, kad nutarties vykdymas pavedamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, todėl jos vykdymas gali būti pavestas antstoliui. Teismui konstatavus, jog nutarties nereikia vykdyti priverstinai, vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos, teismui palikus galioti patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, vykdymo išlaidų klausimas spręstinas CPK tvarka (b.l. 1, 2-5). Nurodė, kad teismo priimtoje nutartyje nustatyta nutarties vykdymo tvarka, tačiau nėra nurodytas jos vykdymo būdas, todėl be teismo priimto procesinio sprendimo keisti teismo nutartimi nustatytą taikytos laikinosios apsaugos priemonės vykdymą antstolis neturi teisės. Laikinąsias apsaugos priemones, taip pat klausimus, susijusius su jų vykdymu, gali panaikinti, pakeisti teismas, kurio žinioje yra byla, nutartimi byloje dalyvaujančių asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, taip pat įstatymo nustatytais atvejais savo iniciatyva (CPK 148, 149, 150 str.). Antstoliui tokia teisė įstatymo nenustatyta. Teismas konstatavo, kad esant nustatytai teisinei ir faktinei situacijai, antstolio veiksmai pripažintini teisėtais ir pagrįstais, priimant vykdyti nutartį bei užvedant vykdomajai bylai. Taip pat nurodė, kad kol nėra aišku kieno naudai priimtas sprendimas, negalima spręsti bylinėjimo išlaidų paskirstymo klausimo, o tuo pačiu reikalauti iš vienos iš šalių dalį bylinėjimosi išlaidų padengti, jei jos jai nepriteistos teismo sprendimu. Nurodė, kad tik išsprendus ginčą tarp šalių UAB „Atea“ naudai, jos teisinė padėtis nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo procese prilygtų išieškotojos teisinei padėčiai, todėl tik tada ji įgytų teisę į vykdymo išlaidų, sumokėtų vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, grąžinimą. Tuo tarpu minėtame antstolio rašte pareiškėjui nurodyta informacija dėl vykdymo išlaidų susimokėjimo nėra prilyginama antstolio patvarkymui, kurį privalu vykdyti.

5Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu (b.l. 31-35) prašo panaikinti 2012-09-18 nutartį civilinėje byloje Nr.2-13695-541/2012 dalyje kurioje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skundas atmestas ir klausimą išspręsti iš esmės, tenkinti skundą. Nurodo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-12052-466/2012, kurią vykdyti antstoliui pateikė suinteresuotas asmuo UAB „Atea“, vertinant joje nustatytų draudimų pobūdį, nereikalauja priverstinio vykdymo, todėl tokios nutarties pagrindu antstolio I. G. pradėta vykdomoji byla bei su tuo susiję kiti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apskųsti antstolio I. G. veiksmai negali būti laikomi teisėtais. Nutarties, kuri jau pati savaime daro poveikį joje nustatytų draudimų adresatams nepagrįstas pateikimas antstoliui, kai pastarasis niekaip labiau nei vien tik pačios nutarties priėmimo faktas negali užtikrinti nutarties realaus įvykdymo, niekaip nepadeda pasiekti vykdymo proceso tikslų ir esmės, o tik nepagrįstai padidina ginčo šalių patiriamas išlaidas. Taip pat nurodo, kad antstolio dalyvavimas procese niekaip labiau nei pačios nutarties buvimo bei jos išsiuntimo draudimų adresatams faktas neužtikrina nutartimi nustatyto draudimų realaus laikymosi, todėl apeliantui akivaizdu kad, antstolio dalyvavimas šiame procese nereikalingas ir yra visiškai beprasmis. Nurodo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-25 nutartis nustatė konkrečius draudimus, taikytinus konkretiems subjektams ir išsiųsdamas nutartį tiesiogiai pastariesiems „nutarties kopijas siųsti šalims“ taip užtikrino tinkamą nutarties vykdymą, nereikalaujantį antstolio kišimosi. Nurodo, kad yra akivaizdu jog antstolio dalyvavimas procese netenka jokios prasmės, yra bereikalingas ir tik nepagrįstai didina ginčo šalių patiriamas išlaidas. Nustatytų draudimų laikymasis išimtinai priklauso tik nuo draudimų adresatų valios ir jokie antstolio veiksmai niekaip labiau nei pačios nutarties buvimo faktas bei minėtos CPK 145 str. 9 d. nuostatos egzistavimas negali įtakoti draudimų adresatų. Nurodė, kad UAB „Atea“ siuntė pranešimus dėl įsipareigojimų nevykdymo, nes sutartis yra užtikrinta ne tik banko garantija, bet ir delspinigiais. Nurodo, kad I. G. neturėjo teisės nereikalaujančios priverstinio vykdymo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarties priimti vykdyti, todėl visi antstolio veiksmai Vilniaus miesto 1 apylinkės 2012-06-25 nutartį vykdant, naikintini, o neteisėtai pradėta vykdomoji byla Nr. 0008/12/02115-5 nutrauktina. Apeliantas savo argumentus grindė ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika civilinėje byloje Nr.3K-3-57-2009.

6Suinteresuotas asmuo antstolis I. G., atsiliepimu (b.l. 41) į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad CPK 587 str. 4 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra vykdomasis dokumentas. Nurodė, kad remiantis CPK 651 str. 1 d. priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti nenustatyta jokių kliūčių priimti pateikiamą išieškotojo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, kad nutartyje nenustatytas aiškus ir konkretus vykdymo būdas, nutarties vykdymas nėra pavestas skolininkui, todėl jos vykdymas gali būti pavestas antstoliui išieškotojo pasirinkimu ir vadovaujantis CPK 763 str. Nurodo, kad apeliantas vadovaujasi LAT išaiškinimais byloje kurioje faktinės bylos aplinkybės buvo visai kitos – nutarties vykdymas buvo pavestas pačiam skolininkui.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Atea“ atsiliepimu (b.l. 42-46) į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių nėra nurodytas Nutarties vykdymo būdas, t. y. nenurodyta, kokiam subjektui pavesta vykdyti nutartį. Suinteresuotas asmuo, atsižvelgdamas į tai, jog nenurodytas konkretus Nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo subjektas, turėjo teisę pasirinkti kam pavesti kontroliuoti laikinųjų apsaugos priemonių laikymosi klausimą, todėl antstolio veiksmai, priimant vykdyti Nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, pripažintini teisėtais ir pagrįstais. Nurodo, kad Lietuvos teismų praktikoje formuojama pozicija, jog tai, kad nutartis yra savaiminio vykdymo reiškia, jog teismo priimtos nutarties vykdymas nereikalauja iš skolininko jokių aktyvių veiksmų, kurių jis negalėtų imtis, o ne tai, jog tokios nutarties negalima perduoti antstoliui vykdyti. Taip pat nurodo, kad CPK 585 str. 1 d. nurodyta, jog antstolis, vykdydamas sprendimus, turi teisę skolininko reikalauti pateikti turimą informaciją apie turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais, reikalauti, kad skolininkas susilaikytų nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus. Nurodo, kad teismų praktikoje ne kartą yra nurodyta, jog antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą. Nurodo, kad aplinkybę, jog Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo visiškai pagrįstai perduota vykdyti antstoliui patvirtina ir tai, jog Pareiškėja savo veiksmais kelia grėsmę bei riziką dėl nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galimo pažeidimo, dėl ko neabejotinai reikia antstolio priežiūros ir kontrolės vykdant minėtą nutartį. Nurodo, kad pareiškėja bet kada gali pažeisti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių priimant vienašalius sandorius, todėl vykdymo kontrolė yra būtina. Taip pat nurodo, kad apeliantė nepatiria jokiu išlaidų susijusių su nutarties vykdymu nepatiria, nes teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi pripažino antstolio I. G. veiksmą 2012 m. birželio 28 d. raštu Nr. L1 8 2012 06 28 2115 įpareigojant Pareiškėją sumokėti 353 Lt vykdymo išlaidas į antstolio depozitinę sąskaitą, neteisėtu. Taip pat nurodo, kad nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo išlaidos yra dengiamos Suinteresuoto asmens sąskaita, apmokant tiesiogiai antstoliui už nutarties vykdymą ir jos laikymosi kontrolę.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus galioja taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

10Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-06-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-12052-466/2012, patenkinęs ieškovo UAB „Atea“ prašymą, taikė laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo ir uždraudė atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai reikalauti trečiojo asmens AB SEB banko sumokėti 2010-05-19 banko garantijoje Nr. 56780A005903 nurodytą 1 193 250,00 Lt sumą ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo; uždraudė AB SEB bankas, pervesti 2010-05-19 banko garantijoje Nr. 56780A005903 ir 2012-06-15 rašte Nr. A51-38001 (2.8.3.18-EM6) „Dėl prašymo pervesti sutarties įvykdymo banko garantijoje nurodytą sumą“ nurodytą 1 193 250,00 Lt sumą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Tuo atveju, jeigu trečiasis asmuo AB SEB bankas, yra pervedęs atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, 2012-06-15 rašte Nr. A51-38001 (2.8.3.18-EM6) „Dėl prašymo pervesti sutarties įvykdymo banko garantijoje nurodytą sumą“ ir 2010-05-19 banko garantijoje Nr. 56780A005903 nurodytą 1 193 250,00 Lt sumą, uždrausti atsakovui šias pinigines lėšas priimti ir/ar jas valdyti, naudoti ir disponuoti jomis, išskyrus pinigų grąžinimą ieškovui UAB „ATEA“, ir/arba trečiajam asmeniui AB SEB bankui, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje. Nutartis nebuvo pavesta vykdyti antstoliui, tik nurodyta išsiųsti šalims.

11Apeliantas iš esmės ginčija antstolio veiksmus priėmus minėtą nutartį vykdymui, nurodydamas, kad nesant jokių objektyvių duomenų dėl nutartimi nustatytų draudimų pažeidimo, neįmanomi ir jokie antstolio veiksmai priverčiant nutartį vykdyti, o nesant įmanomiems priverstiniams veiksmams, nutarties negalima laikyti reikalaujančia priverstinio vykdymo, todėl antstolis neteisėtai ir nepagrįstai priėmė nutartį vykdyti, tokiu būdu pažeisdamas teisės aktus bei teismų praktiką. Su tokia apelianto pozicija apeliacinės instancijos teismas sutikti negali. LR CPK 634 str. nustatyti antstolio atliekami procesiniai veiksmai, šio straipsnio pirmoje dalyje nustatyta, kad antstolis vykdo šio Kodekso 587 straipsnyje nurodytus vykdomuosius dokumentus, teismo pavedimu konstatuoja faktines aplinkybes, teismo pavedimu įteikia teismo šaukimus ir kitus procesinius dokumentus, sudaro paveldimo turto apyrašus. CPK 587 str. 4 d. numatyta, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra vykdomasis dokumentas. Taigi, antstolis teisėtai ir pagrįstai priėmė UAB „Atea“ pateiktą laikinųjų apsaugos priemonių nutartį, nes pati UAB „Atea“ objektyviai neturi galimybės kontroliuoti šios nutarties laikymosi.

12Apeliantas taip pat nurodo, kad nutarties padavimas antstoliui nepagrįstai padidina jo išlaidas, kurios yra nepagrįstos. Tačiau ir šie apelianto argumentai atmestini, kadangi patvarkymas dėl vykdymo išlaidų yra panaikintas pirmosios instancijos teismo ir apeliantas papildomų išlaidų dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perdavimo antstoliui vykdyti, nepatyrė. Taip pat atkreiptinas apelianto dėmesys į tai, kad sprendimų vykdymo instrukcijoje patvirtintoje 2005 m. spalio 27 d. Nr. 1R-352 įsakymu, 35 punkte nurodyta, kad išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui bendrąsias vykdymo išlaidas. Minėtos instrukcijos 36 punkte nurodyta, kad jeigu išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, bendrųjų vykdymo išlaidų neapmoka, antstolis atsisako priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytus atvejus. Iš ko seka, kad apeliantas tinkamai vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepatiria jokių papildomų išlaidų susijusių su šios nutarties vykdymu per antstolį.

13Apeliantas nurodo, kad teismas nurodė nutarties kopijas siųsti šalims, taip užtikrindamas tinkamą nutarties vykdymą, nereikalaujantį antstolio kišimosi. Įstatymas neriboja šalių teisės pasirinkti savo teisių gynimo būdus. Tai kad UAB UAB „Atea“ siekdama kad būtų tinkamai įgyvendinama nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių kreipėsi į antstolį, tėra tik jos teisių gynybos būdas ir įstatymas to nedraudžia. Jau minėta, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra vykdomasis dokumentas, o vykdomuosius dokumentus gali vykdyti ir antstolis, todėl nėra pagrindo sutikti su apelianto pozicija, kad nutartyje nenurodžius antstolio kaip nutarties vykdytojo, jam negalima perduoti vykdyti nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14Apelianto nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vadovautis, nes skiriasi apelianto paminėtoje nutartyje nurodytos faktinės aplinkybės.

15Teismas įvertinęs aukščiau išdėstytą konstatuoja, kad apelianto skundas nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė procesines teisės normas, susijusias su vykdymo proceso instituto reglamentavimu.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

17Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai