Byla 2-1185-260/2010
Dėl nuostoliu atlyginimo treciojo asmens naudai pagal ieškovo V. S. ieškini atsakovui A. M., treciasis asmuo - UAB „Saulegražu vaistine“, ir n u s t a t e:

1Kauno apygardos teismo teisejas Raimondas Buzelis,

2sekretoriaujant Editai Vazgienei,

3dalyvaujant ieškovui V. S., ieškovo ir treciojo asmens „UAB „Saulegražu vaistine“ atstovui advokatui Kestuciui Jonaiciui, atsakovui A. M., atsakovo atstovams advokatui Pauliui Cerkai ir advokato padejejui Rinaldui Viliušiui, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla Nr.2-1185-260/2010 del nuostoliu atlyginimo treciojo asmens naudai pagal ieškovo V. S. ieškini atsakovui A. M., treciasis asmuo - UAB „Saulegražu vaistine“, ir n u s t a t e:

4ieškovas V. S. ieškiniu (b.l. 4-9, t.1) praše teismo priteisti iš atsakovo A. M. treciojo asmens UAB „Saulegražu vaistine“ naudai 809.189,40 Lt nuostoliu, 5 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo civilines bylos iškelimo iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, taip pat priteisti ieškovo naudai 12.092 Lt žyminio mokescio ir kitas bylinejimosi išlaidas.

5Ieškovas nurode, kad atsakovas A. M. nuo 2007 09 21 buvo priimtas i darba UAB „Saulegražu vaistine“ direktoriaus pareigose, šias pareigas vykde iki 2008 09 03. Atsakovo A. M. vadovavimo laikotarpiu imone patyre nuostoliu. Del atsakovo priimtu sprendimu buvo neracionaliai panaudotos imones lešos atliekant imonei priklausanciu vaistiniu tinklo rekonstrukcijos darbus, taip pat savalaikiai nesiemus priemoniu išspresti ginca del imones isiskolinimo su UAB „Tamro“, imone iš viso patyre 809.189,40 Lt žalos.

6Savo reikalavimus ieškovas grinde tokiais argumentais:

7Del neracionalaus imones lešu panaudojimo atliekant vaistiniu rekonstrukcijos darbus

8Vadovaujantis imones buhalteriniais duomenimis už atlikus vaistines ( - ), Šiauliuose, remonto darbus bei panaudotas medžiagas imone iš viso sumokejo 40.000 Lt. Atlikus ivykdytu remonto darbu patikra nustatyta, jog bendri atliktu vaistines patalpu remonto darbu bei panaudotu medžiagu kaštai 2008 m. kovo menesio kainu lygiu sudarytu ne daugiau kaip 30.844 Lt. Todel del UAB „Saulegražu vaistine“ patalpu ( - ). Šiauliuose remonto, bei aplaidaus atliktu darbu priemimo, tinkamai nepatikrinus ivykdytu darbu kiekio ir kokybes, imone net 9.156 Lt (40.000 Lt – 30.844 Lt = 9.156 Lt) be jokios pateisinamos priežasties viršijo faktine remonto darbu kaina, del ko 9.156 Lt išlaidos laikytinos imones nuostoliais.

9Vadovaujantis imones buhalteriniais duomenimis, už atliktus vaistines ( - ), Mažeikiuose, patalpu remonto darbus bei panaudotas medžiagas imone iš viso sumokejo 264.022,77 Lt. Atlikus ivykdytu remonto darbu patikra nustatyta, jog atliktu darbu kiekiai neatitinka fakto, skirtingu rangovu atlikti darbai dubliuojasi su anksciau atliktaisiais, todel ju vykdymas nebuvo tikslingas, dalis užsakovo tiesiogiai rekonstrukcijai isigytu statybiniu, santechniniu, apdailos medžiagu dubliuojasi su rangovu darbu vykdymo metu pateiktomis medžiagomis, todel jos atliekant remonto darbus panaudotos nebuvo. 2009 07 23 patikros akto duomenimis bendri atliktu vaistines patalpu remonto darbu bei panaudotu medžiagu kaštai su projektavimo išlaidomis sudarytu 172.762,92 Lt. Todel del UAB „Saulegražu vaistine“ patalpu ( - ), Mažeikiuose remonto bei aplaidaus atliktu darbu priemimo, tinkamai nepatikrinto ivykdytu darbu kiekio ir kokybes, taip pat del bereikalingo rekonstrukcijos metu nepanaudotu medžiagu isigijimo imone net 91.259,85 Lt (264.022,77 Lt-172.762,92 Lt=91.259,85) be jokios pateisinamos priežasties viršijo faktine remonto darbu kaina.

10Vadovaujantis imones buhalteriniais duomenimis imone už atliktus vaistines ( - ), Ukmergeje, patalpu remonto darbus iš viso sumokejo 128.195,81 Lt. Remonto darbai atlikti etapais, su skirtingais rangovais sudarius atskiras statybos rangos sutartis. Atsakovo vadovavimo imonei metu buvo sudaryta tik 2007 11 19 statybos rangos sutartis Nr.21 su UAB „Izobaros paslaugos“. Atlikus ivykdytu vaistines remonto darbu patikra, nustatyta, kad atliktu darbu kiekiai neatitinka fakto. 2007 11 19 su UAB „Izobaros paslaugos“ pasirašytos sutarties kaina yra 2.092,14 Lt, tuo tarpu, patikslinus atliktu darbu kiekius ir medžiagu kainas, nustatyta, kad minetos sutarties pagrindu atliktu darbu kaštai turetu sudaryti 1.766 Lt. Patikros akte taip pat konstatuota, kad vykdant remonto darbus užsakovas pats isigijo tam tikru statybiniu, apdailos medžiagu bei santechnikos prekiu, kurios atliekant rekonstrukcija nepanaudotos, nors ju kaina i remonto sanaudas iskaiciuota. Buvo nupirkta roletu už 1.481,60 Lt, taciau jie rekonstruotose vaistines patalpose nepakabinti. Del aplaidaus atliktu darbu priemimo, tinkamai nepatikrinto ivykdytu darbu kiekio ir kokybes, taip pat del bereikalingo rekonstrukcijos metu nepanaudotu medžiagu - roletu - isigijimo, imone viršijo faktine atliktu darbu kaina bei patyre 1.807,74 Lt papildomu išlaidu, laikytinu imones nuostoliais (2.092,14 Lt – 1.766 Lt + 1.481,60 Lt).

11Del isiskolinimu uždarajai akcinei bendrovei „Tamro“ salygotu imones nuostoliu

122007 m. lapkricio 29 d. UAB „Saulegražu vaistine“ su AB banku „Snoras“ sudare kredito sutarti Nr. 031-03071, kurios pagrindu imonei buvo suteikta teise naudotis 3.000.000 Lt vertes kredito linija imones apyvartinems lešoms papildyti. 2008 m. balandžio 29 d. UAB „Tamro“ pateike imonei pretenzija del 4.870.151,68 Lt isiskolinimo padengimo iki 2008 m. liepos 25 d. Nors imone turejo galimybe pasinaudoti AB banko „Snoras“ teikiamu kreditu isiskolinimui UAB „Tamro“ sumažinti, taciau atsakovo sprendimu kredito lešos panaudotos nebuvo, skola UAB „Tamro“ jokiomis kitomis priemonemis negražinta, todel kreditorius pareiške ieškini del skolos iš imones priteisimo. Del kilusio ginco buvo nutrauktos iki tol galiojusios šaliu sudarytos medikamentu pirkimo-pardavimo sutartys, ko pasekoje imone neteko galimybes isigyti prekes su pagal šaliu susitarima imonei taikytomis labai palankiomis nuolaidomis. Nutraukus pirkimo sutartis su UAB „Tamro“, imonei medikamentai buvo tiekiami kito partnerio - UAB „Armila“. UAB „Armila“ taikytos ženkliai mažesnes nuolaidos vaistu isigijimui salygojo papildomas imones išlaidas. Del mineto skirtumo tarp UAB „Armila“ ir UAB „Tamro“ imonei taikytu nuolaidu isigyjamoms prekems, imone, pirkdama vaistus iš UAB „Armila“, 2008 m. gegužes - 2008 m. rugsejo menesiais iš viso patyre 345.842 Lt papildomu išlaidu, kurios laikytinos imones nuostoliais. Del imones velavimo atsiskaityti su UAB „Tamro“ 2007 05 01 susitarime numatytais terminais, imonei nebuvo suteiktos susitarime nustatytos nuolaidos, sukauptos už nurodyto susitarimo pagrindu imones isigytas prekes, iš viso 289.058,55 Lt. Todel nurodyti 289.058,55 Lt yra vertintini kaip papildomos imones išlaidos, laikytinos imones nuostoliais. Imones nuostoliai del tuometinio jos vadovo A. M. sprendimo nenaudoti suteikto banko kredito savalaikiam atsiskaitymui su UAB „Tamro“, del ko imone neteko 2007 05 01 susitarimo pagrindu priskaiciuotu nuolaidu bei buvo priversta nutraukti prekybinius santykius su UAB „Tamro“, iš viso sudaro 636.463,55 Lt (289.058,55 Lt + 345.842 Lt = 636.463,55 L). Gincui su UAB „Tamro“ spresti imone savo lešomis sumokejo 72.065,26 Lt išlaidu už teisine pagalba, kurios taip pat laikytinos del A. M. kaltes imones patirtais nuostoliais.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 2.87 straipsnio 7 dalimi (toliau – CK), juridinio asmens organo narys žala, padaryta juridiniam asmeniui del netinkamo savo pareigu vykdymo arba nevykdymo, privalo atlyginti visiškai, nebent istatymai ar juridinio asmens istatai nustato kitaip. Nei atsakovo ivykdytu pažeidimu metu galioje teises aktai, nei imones istatai ribotos vadovo atsakomybes nenumate, ko pasekoje, atsakovo imonei neteisetais veiksmais salygota žala turi buti atlyginta visa apimtimi, todel 809.189,40 Lt yra priteistini iš atsakovo A. M. UAB „Saulegražu vaistine“ naudai.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Todel iš atsakovo A. M. UAB „Saulegražu vaistine“ naudai priteistini 5 procentai metiniu palukanu nuo bylos iškelimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo ivykdymo.

15Atsiliepime i ieškini (b.l. 127-136, t.1) atsakovas A. M. praše ieškovo ieškini atmesti, priteisti jam iš ieškovo bylinejimosi išlaidas, paskirti ieškovui 20.000 Lt bauda už nepagristo ieškinio pateikima. Nurode, kad UAB „Tamro“ teisme reiške aiškiai nepagristus reikalavimus UAB „Saulegražu vaistine“ atžvilgiu, ka irodo civiliniu bylu Nr.L2-1000-153/08 ir Nr.2-1008-390/08, kurios susijusios su ieškovo kaltinimais atsakovui, duomenys. UAB „Tamro“ teike teismui saraša tariamai neapmoketu saskaitu, kuriu apmokejimo terminas nebuvo suejes. UAB „Saulegražu vaistine“, net ir esant teisminiam gincui su UAB „Tamro“, kurios prašymu buvo areštuotas UAB „Saulegražu vaistine“ turtas, tame tarpe ir banko saskaitos, sugebejo sutartais terminais (per 60 dienu) padengti visus isipareigojimus UAB „Tamro“. To pasekoje 2008 09 15 UAB „Tamro“ civilineje byloje Nr. 2-1008-390/08 atsisakius visu savo reikalavimu buvo sudaryta taikos sutartis ir UAB „Tamro“ pagal naujai sudaryta tiekimo sutarti, atidave visa priklausiusia nuolaida už 2008 m. balandžio menesio pirkimus, kuri sudare 380.000 Lt. Ieškovas nurodo, kad UAB „Saulegražu vaistine“ del atsakovo kaltes, neva negavo iš UAB „Tamro“ 289.058,55 Lt nuolaidos, priklausiusios už 2008 m. balandžio men. vykusius pirkimus pagal 2007 05 01 susitarima Nr. S01-14. Šis argumentas nepagristas, nes visa nuolaidos suma ir dar daugiau, t.y. 380.000 Lt, UAB „Saulegražu vaistine“ iš UAB „Tamro“ atgavo, kai 2008 m. rugsejo menesi pasirašius taikos sutarti civilineje byloje Nr. 2-1008-390/2008, kartu buvo pasirašytas susitarimas del prekiu tiekimo. Ši 380.000 Lt suma suteikta UAB „Saulegražu vaistine“ atitinka tokia pinigu suma, kuria UAB „Tamro“ kaip nuolaida neatidave „Litfarma vaistiniu“ tinklui už atliktus pirkimus 2008 m. balandžio menesi. Šis nuolaidos suteikimo faktas atsakovui yra žinomas, nes atsakovas, valdybos sprendimu, dalyvavo šiu susitarimu derinime tuo metu kai dar buvo UAB „Saulegražu vaistine“ direktoriumi (iki 2008 09 03). Be atsakovo valdybos sprendimu derybose su UAB „Tamro" šiuo klausimu aktyviai dalyvavo ir kitas valdybos narys E. P., kuris tas aplinkybes gali paliudyti ir kviestinas byloje kaip liudytojas. Nurodytoms aplinkybems pagristi išreikalautini iš UAB „Saulegražu vaistine“ 2008 m. rugsejo men. susitarimas del prekiu tiekimo, bei visos kitos sutartys, raštai ir susitarimai, sudaryti su UAB „Tamro“, UAB „Tamro“ suteiktu nuolaidu detalizacija.

16Atsakovas ieškovo apskaiciuotas tariamai patirtas 345.842 Lt papildomas išlaidas perkant prekes iš UAB „Armila“ laiko hipotetinemis ir nepagristomis del sekanciu argumentu:

  1. Sutartis su UAB „Tamro“ baigesi 2008 04 30 ir kitos sutarties nebuvo. UAB „Saulegražu vaistine“ negalejo tiketis ir reikalauti, kad UAB „Tamro“ nuo 2008 05 01 vaistus parduotu tomis paciomis salygomis kaip iki 2008 04 30, nes nebuvo galiojancio susitarimo.
  2. Per laikotarpi nuo 2008 04 29 iki 2009 09 15, kuomet vyko teisminiai gincai, UAB „Saulegražu vaistine“ negalejo pirkti vaistu iš UAB „Tamro“, nes ji ju nepardave, o be to ir pats ieškovas, valdybos pirmininkas, nepageidavo tuo metu testi bendradarbiavimo. Nurodytas aplinkybes patvirtina prijungtinu civiliniu bylu medžiaga. Atsakovas darbuotojams netgi buvo išsiuntes laiška, kuriuo informavo apie UAB „Tamro“ ir kitu tiekeju nesažiningus veiksmus. UAB „Saulegražu vaistine“ pletros direktorius E. P. valdybos pavedimu 2008 04 29 elektroniniu laišku tretiesiems asmenims taip pat nurode UAB „Tamro“ nesažiningus veiksmus reiškiant ieškini ir nutraukiant tiekima.
  3. UAB „Saulegražu vaistine“ vaistus pirkdavo iš tu tiekeju, kuriu galutine vaisto kaina užsakymo momentu budavo mažiausia, ir tai galedavo daryti tik todel, kad turejo specialia TSM apskaitos programa, kuri palygindavo visu tiekeju rinkoje siulomas galutines vaistu kainas.
  4. UAB „Tamro“ ir UAB „Armila“ pateiktu nuolaidu palyginimas yra netinkamas. Tiekimo sutartyse su UAB „Tamro“ ir UAB „Armila“ nurodytos nuolaidos išreikštos procentine nuolaida atskiriems vaistams ar vaistu grupems. Tai santykinis dydis, nenurodantis tikslios vaisto savikainos (skirtingai nuo tiekimo, kur nuolaidos dydis yra absoliutus, t.y. nurodoma galutine pardavimo kaina). Taigi vaistu isigijimo kainas galima lyginti tik ta pacia diena pirkimo momentu ir tik konkreciam vaistui. Ieškinyje nurodytos UAB „Tamro“ ir UAB „Armila“ sutartys kaip tik ir paremtos ne galutines pirkimo kainos nustatymu (absoliuciu dydžiu), o santykiniu dydžiu — nuolaida, kuri naudojama vartotojams klaidinti.
  5. 2009 11 17 UAB „Tamro“ raštas Nr. 02-20737, kuriame nurodoma apie tariamai buvusia galimybe testi bendradarbiavima, yra niekinis. Galimybiu bendradarbiauti nebuvo ir niekas tokio klausimo nesvarste. UAB „Tamro“ vienai iš „Litfarma“ vaistiniu tinklo imoniu UAB „Užlietavos vaistine“ prekiu tiekima nutrauke vienašališkai, be jokio perspejimo, nors ši imone ne tik neturejo pradelstu skolu, taciau net buvo apmokejusi saskaitas porai dienu i prieki. Tiekimo sutartis su šia imone nebuvo nei atnaujinta, nei pratesta.

17Nepagristas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 72.065,26 Lt išlaidu už teisine pagalba. Teisines paslaugos buvo butinos siekiant apsiginti nuo nepagristu UAB „Tamro“ reikalavimu. Advokatu kontora darba atliko, atstovavo ir konsultavo sudetingoje byloje, todel pinigai buvo sumoketi ne be pagrindo. Be to sprendimas del konkreciu atstovu pasamdymo taip pat buvo priimtas valdybos. O be to pats ieškovas V. S. 2008 09 15 pasiraše taikos sutarti, nenumatancia kompensavimo už patirtas bylinejimosi išlaidas.

18Del kredito iš Snoro banko naudojimo

19Atsakovo nuomone, 2.000.000 Lt kredito limito naudoti iki 2008 04 25 nebuvo poreikio. UAB „Saulegražu vaistine“ valdyba žinojo, kad 2.000.000 Lt limitas yra nepanaudotas ir kad jo naudojimui nebuvo jokio poreikio. Kredito lešas valdyba svarste naudoti vaistiniu pletrai. Atsakovas pateike 2008 05 01 duomenis apie planuotus 50 vaistiniu remonto darbus bendrai 1.323.000 Lt sumai. Šia aplinkybe gali patvirtinti kviestini liudytojai - valdybos nariai L. B., E. P. ir A. K.. UAB „Saulegražu vaistine“ apyvartiniu lešu trukumo nebuvo, nes imone visada atsiskaitydavo su UAB „Tamro“ laiku. Be to, atsakovas visai buhalterijai, ir ypatingai T. K. (atsakingam už mokejimu atlikima tiekejams), buvo daves nurodyma, kad esant apyvartiniu lešu trukumui nedelsiant informuotu atsakova ir pradetu forminti dokumentus reikiamai kredito sumai gauti. Tokiu atsakovo nurodymu karta buvo pasinaudota, paimant 1.000.000 Lt kredito suma. UAB „Saulegražu vaistine“ buhalterija neinformavo apie apyvartiniu lešu trukuma 2008 m. balandžio menesi. Tai gali patvirtinti liudytojai L. B., E. P. ir kiti asmenys. UAB „Saulegražu vaistine“ buhalterija 2008 m. balandžio men. neužfiksavo skolos UAB „Tamro“. Be to 2008 04 25 reikalauta 583.147,24 Lt suma ta diena jau buvo sumoketa (tai patvirtinantys rašytiniai irodymai yra prašomoje prijungti civilineje byloje Nr.2-1008-390/2008). Naudotis kredito limitu ir moketi už saskaitas, kurioms nebuvo sueje mokejimo terminai buvo nelogiška ir neekonomiška. UAB „Saulegražu vaistine“ sprendimas nemoketi tiekejams už prekes anksciau nei sueina mokejimo terminai paaiškinamas verslo logika, kadangi UAB „Tamro“ netaike papildomos nuolaidos už skolos apmokejima anksciau termino. Imones, nesancios skolingos bankui, akcijos yra vertingesnes investuotojams. UAB „Prime Investment“ atstovai ir ju žinioje esantys dokumentai gali patvirtinti tiek šias aplinkybes, tiek tinkama ir profesionalu UAB „Saulegražu vaistine“ valdyma, tiek buvusias problemas, susijusias UAB „Tamro“ pareikštu ieškiniu.

20Del tariamos žalos atliekant vaistiniu rekonstrukcijas

21Atsakovas teigia, kad ieškovo argumentai del netinkamo remonto darbu priemimo yra nepagristi, o atliktu remonto darbu patikros aktai neteisingi. V. K. atliktu remonto darbu patikros aktai, kuriais neva nustatyti pažeidimai, nera konkretus ir aiškus, nenurodyta kas konkreciai padaryta netinkamai, kurios medžiagos nereikalingos. Kiekvieno objekto remonto išlaidas pagal išrašytas saskaitas-fakturas ir atliktu darbu aktus priskiria buhalterija vadovaudamasi nustatyta tvarka bei pasirašytomis sutartimis ir faktiškai atliktais darbais. Tai reiškia, kad imones buhalterijoje kiekvieno objekto remonto išlaidos yra tokio dydžio, kiek tokiu išlaidu šiam objektui priskyre buhalterija. Atsakovas, budamas direktoriumi, nedave nurodymu išlaidas, viršijancias pasirašytas sutartis ir samatas, priskirti vieniems ar kitiems objektams. Jei ir butu kažkokie netikslumai, tai už juos atsakinga UAB „Saulegražu vaistine“ buhalterija, kuri galejo tam tikras išlaidas priskirti ne tiems objektams. UAB „Saulegražu vaistine“ kiekvienoje vaistineje atliktos inventorizacijos niekada nenustate trukumu. UAB „Saulegražu vaistine“ už vaistiniu tinklo pletra, nauju vaistiniu atidaryma, nauju ir senu vaistiniu rekonstrukcijas, statybas, samatu sudaryma, bei statybos darbu priežiura ir objekte atliktu darbu priemima buvo atsakingas direktorius pletrai. Atsakovo vadovavimo metu direktorius pletrai buvo E. P., kuris kaip liudytojas teismo posedžio metu gales patvirtinti tiek atsakovo vaidmeni, atliekant statybos darbus, tiek visos valdybos vaidmeni ir formuojama strategija del šiu darbu atlikimo. Vaistines ( - ), Šiauliuose rekonstrukcijos projekta ir statybos darbu samata patvirtino valdyba. Vaistines patalpose buvo padaryti kapitalinio remonto darbai, iskaitant griovimo darbus, nauju pertvaru statyba, grindu, sienu ir lubu pilna remonta, bei išores atnaujinimo darbus. Už remonto darbus buvo sumoketa daug mažiau nei tuo metu buvo rinkos kaina, t.y. 40.000 Lt arba apie 325 Lt už kv.m., o tuo metu 1 kv.m. kapitalinio remonto kaina svyravo nuo 1.000 Lt iki 2.000 Lt. V. K. 2009 06 01 atliktu remonto darbu patikros aktas nepagristas faktiniais irodymais. Pakeistu pakabinamu lubu netikslingumas grindžiamas ne faktiniu poreikiu, bet patalpu perdavimo aktu. Tariamas medžiagu nesumontavimas (lango, palangiu, šildymo irengimo) nepagristas realiu poreikiu ir nukrypimu nuo vykdyto projekto. Nuoroda, kad atliktu darbu akte nenurodyti visi atlikti darbai, neirodo ir nepatvirtina žalos imonei padarymo fakto, nes imone del tokiu darbu išlaidu ir nepatyre. Prie akto prideti skaiciavimai yra nesuprantami, nes nenurodyta kuo remiantis jie sudaryti, kokia ju sudarymo data, kokio objekto skaiciavimai tai yra, kuo pagristi nurodytos medžiagos ir darbai, kainos nurodytos kai kur 2008 kovo men., nors sutartis sudaryta anksciau. Vaistines ( - ), Mažeikiuose rekonstrukcijos projekta ir statybos darbu samata taip pat patvirtino valdyba. Už remonto darbus buvo sumoketa mažiau nei tuo metu buvo rinkos kaina. Atlikti pilnos generalines rekonstrukcijos darbai apeme 242,1 kv.m nuomojamu patalpu, ir kainavo 264.022,77 Lt arba apie 1.091 Lt už l kv.m, nors tuo laikotarpiu vyravusios statybu kainos buvo nuo 3.000 iki 7.000 Lt už 1 kv.m. Objekto rekonstrukcija buvo atlikta per trumpa laika, t.y. 3 menesius. Buvo suformuotos naujos vaistines patalpos, 5 gydytoju kabinetai, vaiku priemimo patalpos, registratura, suformuotas naujas iejimas su naujais laiptais, pandusu, išklotos plyteles lauke ir pan., visi rekonstrukcijos darbai vyko veikiant vaistinei ir statybininkai turejo užtikrinti galimybe vaistinei veikti ir žmonems patekti i vaistine. Atsakovas nebuvo daves nurodymu išlaidas, nesusijusias su aptariamu darbu atlikimu, priskirti butent šiam objektui. V. K. nurodytos saskaitos šiam objektui priskirtos UAB „Saulegražu vaistine“ buhalterijos, o ne atsakovo nurodymu. V. K. 2009 07 23 atliktu remonto darbu patikros aktas nepagristas faktiniais irodymais, atlikti skaiciavimai palyginamuju kainu yra visiškai ne to laikotarpio. Rekonstrukcijos darbai buvo atliekami 2007 m. gruodžio ir 2008 m. sausio vasario menesiais, taciau vertindamas sumoketos kainos pagristuma V. K. kainas lygina su 2007 m. kovo menesi buvusiomis kainomis, t.y. to laikotarpio, kai jos buvo ženkliai mažesnes. V. K. nurodo visa eile saskaitu už pirktas medžiagas ir iranga, taciau teigdamas, kad išlaidos turejo buti mažesnes, nenurodo kurios konkrecios išlaidos ir kurie konkretus darbai buvo pertekliniai, nereikalingi ir panašiai. Akta V. K. parenge 2009 07 23, taciau lyginamas kainas skaiciavo 2009 08 11, todel tai patvirtina nenuoseklu ir netikslu darba, kuris atliktas be jokiu palyginimu ir skaiciavimu. Ieškovo argumentus del tariamai padarytos žalos rekonstruojant vaistines patalpas ( - ), Ukmergeje atsakovas taip pat laiko nepagristais. Nurodo, kad UAB „Izobaros paslaugos“ atliko avarinius darbus (per prakiurusi perdangoje vamzdi vanduo užliejo kitas patalpas sugadindamas ju turta), sutvarkant kanalizacijos problemas, ir kainavo 2.092,14 Lt. Tariamas 326,14 Lt darbu sumos skirtumas yra nepagristas. Roletu trukumas vaistineje niekada nebuvo nustatytas, ka patvirtins inventorizaciju dokumentai.

22Del vadovo atsakomybes

23Atsakovas nesutinka su ieškinio argumentais, kad jis neveike imones naudai ir interesais, o ukine veikla organizavo pažeisdamas jam nustatytas pareigas. UAB „Saulegražu vaistine“ kreditu naudojosi nuo to momento, kai tik reikejo, ir išnaudojo visa limita. Nebuvo jokio poreikio naudoti kredita mokejimams, kuriems nesueje atsiskaitymo terminai, todel akivaizdu, kad atsakovas ne tik kad neatliko jokiu nepateisinamai rizikingu veiksmu, bet jis iš vis nerizikavo, o tai reiškia, kad veike atidžiai ir rupestingai. Atsakovas, priimdamas sprendimus ir juos vykdydamas, niekada neperženge normalios rizikos. Neteisetus veiksmus, žalos padarymo faktus bei priežastini ryši privalo irodyti ieškovas. Imone žalos del negautos nuolaidos nepatyre, nes ja atgavo veliau. Žalos del neva brangesniu vaistu pirkimo taip pat nebuvo, nes žalos dydžio net neimanoma nustatyti, be to ieškovas jos ir neirodinejo. Be to civiline atsakomybe, susijusi su UAB „Tamro“ veiksmais, yra negalima, nes tai nesusije priežastiniu ryšiu su atsakovo neteisetais veiksmais. Atsakovo vadovavimo laikotarpiu UAB „Saulegražu vaistine“ vykde aktyvia pletra, sudarinejo daug nuomos sutarciu ir irenginejo patalpas pritaikydama imones veiklai vykdyti, ir visa tai dare pritariant imones akcininkams ir valdybai, kurios nariais akcininkai ir buvo. Tai reiškia, kad atsakovas, kaip UAB „Saulegražu vaistine“ vadovas, sieke imonei naudingu tikslu, o tai, kad ne viskas vyko sklandžiai, t.y. ivyko nenumatyti tiekeju veiksmai, kuriais buvo siekiama pakenkti UAB „Saulegražu vaistine“, nereiškia, kad atsakovas del to yra kaltas. Jei ir butu nustatyti nerupestingi-netinkami atsakovo veiksmai, sukele žalos imonei, tai tokiu atveju atsakomybe turi buti taikoma kolegialiam valdymo organui - imones valdybai. Tai, kad valdyba žinojo apie visa imones veikla ir betarpiškai sprende visus kasdienius klausimus patvirtins liudytojais kvieciami apklausti valdybos nariai.

24Atsakovo nuomone, ieškovas V. S. ieškini reiškia siekdamas asmenines naudos, t.y. nemoketi atsakovui pagal UAB „Saulegražu vaistine“ akciju perleidimo sutarti. Nors ieškovas ieškini reiškia treciojo asmens naudai, taciau iš pateiktos akciju perleidimo sutarties akivaizdu, kad ieškovas prieš teikdamas ši ieškini siule atsakovui panaikinti V. S. asmenine turtine prievole 900.000 Lt sumai, mainais už šio ieškinio nepareiškima. Ieškovo spaudima ir reikalavima atleisti pastaraji nuo minetos pinigines prievoles vykdymo, irodo 2009 08 05 pretenzija, kurioje neva imonei padaryta žala buvo grindžiama ir kitais pagrindais (t.y. reikalavo atlyginti beveik 300.000 Lt žala už tuos remonto darbus, kuriu atsakovas, kaip vadovas, neatliko ir nekontroliavo, ir pan.), kurie ieškinyje nenurodomi. Tai rodo, kad ieškovas yra nenuoseklus ir pats tiksliai nežino kokia žala reikalauja atlyginti.

25Ieškovas elgiasi nesažiningai, o nesažininga šalis negali tiketis savo teisiu gynimo kaip sažininga šalis, nes tokie veiksmai prieštarauja sažiningo verslo ir sažiningos dalykines praktikos principams, todel dar vienu savarankišku pagrindu ieškinys turi buti atmestas, nes piktnaudžiaujant subjektine teise yra pagrindas atsisakyti ja ginti.

26Dubliku (b.l. 12-16, t.2) ieškovas praše jo ieškini tenkinti pilna apimtimi. Jis nurode, kad atsakovo teiginys apie tariamai pelninga imones veikla yra neteisingas, o pateikiama imones akciju verte (37-40 milijonu litu) neatitinka realios imones finansines situacijos 2008 metais. Ta irodo Tai irodo aplinkybe, jog visi potencialus UAB „Saulegražu vaistine“ akciju pirkejai, iskaitant UAB „Tamro“, susipažine su tikraja tuometine imones finansine padetimi, tolesniu derybu del UAB „Saulegražu vaistine“ akciju isigijimo testi nebepageidavo bei dalyvavima akciju isigijimo konkurse nutrauke. UAB „Saulegražu vaistine“ finansine padetis laikotarpiu, kuomet kilo teisminis gincas su UAB „Tamro“, nebuvo patraukli potencialiems imones pirkejams, todel atsakovo argumentas, esa, pareikšdama tariamai nepagristus ieškinius UAB „Tamro“ sieke sužlugdyti imones reputacija ir taip sumažinti norimu isigyti akciju kaina, neturi jokio pagrindo. Nepagristas ir atsakovo teiginys, kad del nusistovejusiu ivairiu tarpusavio atsiskaitymo budu UAB „Saulegražu vaistine“ tiekejo UAB „Tamro“ ieškinio padavimo diena pastarajam skolinga nebuvo. Ieškovo teismui pateiktame 2007 05 01 papildomame susitarime prie imoniu sudarytos tiekimo sutarties šalys ivardija tik viena atsiskaitymo buda - saskaitu už prekes apmokejima per 60 dienu nuo ju gavimo (susitarimo 1 punktas), taigi, atsiskaityti už pateikta produkcija velesniais terminais ar vienašališkai kita forma UAB „Saulegražu vaistine“ neturejo jokio teisinio pagrindo. Kad UAB „Tamro“ turejo teisini pagrinda kreiptis i teisma del skolos priteisimo iš UAB „Saulegražu vaistine“ patvirtina ieškovo i byla pateikti irodymai: UAB „Tamro“ 2008 04 29 pretenzija, kuria ieškovas reikalavo sumoketi beveik penkis milijonus litu siekusi UAB „Saulegražu vaistine“ isiskolinima, UAB „Tamro“ raštas treciajam asmeniui, iš kurio matyti, kad UAB „Saulegražu vaistine“ tiekejui buvo skolinga jau 2008 04 25 diena, UAB „Saulegražu vaistine“ buhalterijos dokumentai. Už kasdienines imones veiklos organizavima ir už savalaikius atsiskaitymus su partneriais pagal pasirašytas sutartis, buvo atsakingas imones vadovas, todel atsakovo teiginys, esa, imone faktiškai valde ir svarbiausius sprendimus priimdavo valdyba, neturi teisinio pagrindo. Sprendimus del imones valdymo savo kompetencijos ribose prieme butent tuometinis UAB „Saulegražu vaistine“ direktorius A. M.. UAB „Saulegražu vaistine“ patirti nuostoliai del nutrukusio bendradarbiavimo su UAB „Tamro“ yra sietini butent su tuometinio vadovo A. M. nepagristu ir aplaidžiu sprendimu nenaudoti banko teikiamo kredito veluojamiems atsiskaitymams su tiekeju padengti, ko pasekoje, tokio netinkamo pareigu vykdymo salygota imones žala atsakovo imonei turi buti pilnai atlyginta.

27Del UAB „Saulegražu vaistine“ negautu nuolaidu iš UAB „Tamro“ ieškovas nurode, kad naujuoju 2008 09 15 susitarimu UAB „Saulegražu vaistine“ ir UAB „Tamro“ susitare del visiškai kitokiu nuolaidu teikimo salygu, kurias, noredama nuolaida gauti, UAB „Saulegražu vaistine“ turetu ivykdyti. Šalims pasirašius susitarima, nuolaidos „Saulegražu vaistine“ automatiškai suteiktos nebuvo, t.y. i pagal prieš tai galiojusio susitarimo metu UAB „Saulegražu vaistine“ ivykdytas salygas nuolaidoms gauti neatsižvelgta. Priešingai, nuolaidoms suteikti numatyti visiškai nauji normatyvai UAB „Saulegražu vaistine“ atžvilgiu, ko pasekoje, nelaikytina, kad 2008 09 15 susitarimu imonei suteiktos naujos nuolaidos kokiu nors budu kompensuoja del ankstesnio susitarimo nevykdymo pasekoje imones prarastas nuolaidu sumas.

28Ieškovas nesutinka su atsakovo nuomone, kad papildomu išlaidu perkant vaistus didesnemis kainomis iš UAB „Armila“ apskaiciavimas yra niekinis ir nepagristas. Ieškovas teismui pateike UAB „Tamro“ pažyma, kuri patvirtina aplinkybe, kad UAB „Tamro“ ir po 2008 04 30 butu bendradarbiavusi su UAB „Saulegražu vaistine“ iki tol galiojusio susitarimo salygomis, jei nebutu kile paveluoto atsiskaitymo problemu. Atsakovo pozicija, jog minetas UAB „Tamro“ raštas laikytinas niekiniu, nes pasirašytas tik vieno UAB „Tamro“ atstovo, nors imoneje tariamai taikomas kiekybinis atstovavimas, vertintina kaip nepagrista. Atsakovas nera kompetentingas vertinti UAB „Tamro“ taikoma atstovavimo sistema. Kiekybinis atstovavimas UAB „Tamro“ taikytinas sutartiniu santykiu, o ne imones raštu ar pažymu tvirtinimo atveju. Atsakovas teismui nepateike jokiu irodymu, patvirtinanciu tariama ieškovo nenora bendradarbiauti su UAB „Tamro“. Priešingai, byloje nustatytos faktines aplinkybes liudija ka kita: taikus susitarimas byloje su tiekeju pasiektas ir nauja tiekimo sutartis, numatanti didesnes nuolaidas, sudaryta tik ieškovui tapus UAB „Saulegražu vaistine“ vadovu. Todel atsakovo pozicija, jog bendradarbiavimas su UAB „Tamro“ nutruko, prieštarauja faktinems bylos aplinkybems ir neturi jokio pagrindo. Ieškovas vertina, kad UAB „Saulegražu vaistine“ velavimai sumoketi už pateiktas prekes buvo salygoti butent lešu trukumo imoneje, kam tiesiogine itaka turejo nepaaiškinamas tuometinio vadovo A. M. sprendimas nenaudoti banko teikiamo kredito sutartiniams isipareigojimams su tiekeju laiku ivykdyti. 2008 04 25 bei 2008 04 29 UAB „Tamro“ pretenzijos del isiskolinimo ir veliau iškelta byla akivaizdžiai paneigia atsakovo teigini, jog UAB „Saulegražu vaistine“ apyvartiniu lešu turejo pakankamai ir atsiskaitymai su UAB „Tamro“ nestrigo. Apie velavimus laiku atsiskaityti su tiekeju liudija ir kartu su dubliku i byla teikiami UAB „Saulegražu vaistine“ buhalteriniai duomenys.

29Atsakovas neigia, kad kokiais nors sprendimais del vaistiniu rekonstrukcijos vykdymo salygojo UAB „Saulegražu vaistine“ nuostolius bei nurodo, jog vaistiniu rekonstrukcijos projektai ir remonto darbu samatos buvusios patvirtintos imones valdybos sprendimu. Su tokiu atsakovo teiginiu ieškovas nesutinka. UAB „Saulegražu vaistine“ valdyba niekada neprieme sprendimu aukšciau atsakovo nurodytais klausimais, ka patvirtina UAB „Saulegražu vaistine“ valdybos susirinkimu protokolai. Rangos darbu sutartys del vaistiniu rekonstrukcijos bei darbu samatu kainos buvo patvirtintos išimtinai imones vadovo A. M., kurio kompetencija, vadovaujantis imones istatais, apeme igalinimus vienvaldiškai imones vardu sudaryti sandorius bei organizuoti kasdiene imones ukine veikla. Visiškai nepagristas atsakovo teiginys, esa, kiekvieno objekto remonto išlaidas pagal išrašytas saskaitas-fakturas ir atliktu darbu aktus priskiria imones buhalterija. Ieškovas pažymi, jog jokiais UAB „Saulegražu vaistine“ vidaus aktais ar valdymo organu (visuotinio akcininku susirinkimo ir valdybos) sprendimais nurodytu funkciju atlikimas buhalterijos kompetencijai priskirtas nebuvo.

30Triplike (b.l. 184-189, t.2) atsakovas praše teismo ieškovo ieškini atmesti, nurode, kad tiek ieškinyje, tiek dublike ieškovo nurodyti teiginiai yra visiškai nepagristi ir neteisingi, neatitinka tikroves bei yra neirodyti. Pagal tuometines buvusias imones ir UAB „Tamro“ turimas prekiu apskaitos sistemas ir nusistovejusia ilgamete apskaitos vedimo ir apmokejimo už prekes praktika nei viena iš imoniu niekada skolos už prekes neskaiciuodavo menesio viduryje, nes tikslus skolos kiekvienai dienai fiksavimas buvo tik brangiai kainuojanti teorine galimybe. Kiekviena menesi UAB „Tamro“ imonei už parduotas prekes išrašydavo apie 2000 saskaitu, kurios budavo vaistinese visoje Lietuvos teritorijoje, taip pat kiekviena menesi pagal 2007 05 01 papildomo susitarimo Nr. S01-14/07 esancias salygas kas menesi suteikdavo imonei apie 300.000 Lt nuolaidu, bei perimdavo kas menesi iš imones reikalavimo teisiu i TLK apie 1.200.000 Lt sumai, todel kiekviena diena skaiciuoti ir fiksuoti skola nebuvo nei galimybiu, nei poreikio. Jei 2008 balandžio men. ir buvo keliu dienu velavimas tiekejui UAB „Tamro“, tai imone, gavusi 2008 04 25 pretenzija, ta pacia diena sumokejo visa pretenzijoje nurodyta suma. UAB „Tamro“ 2008 04 29 pateikdama ieškini neturejo galiojancios reikalavimo teises i imone, todel ieškinys buvo aiškiai nepagristas. Tai, kad UAB „Tamro“ reikalavimai del skolos priteisimo buvo nepagristi, patvirtina 2008 04 29 Kauno apygardos teismo nutartis netenkinti UAB „Tamro“ pareiškimo del skolos priteisimo, pacios UAB „Tamro“ ieškinio tikslinimas atsisakant didžiosios dalies reikalavimu, bei teismo patvirtinta taikos sutartis. AB banko „Snoras“ 2010 02 04 pažyma Nr. P958 patvirtina, kad UAB „Saulegražu vaistine“ teise i kredito lešas pagal kredito sutarti Nr. 031-03071 igijo 2008 03 18, bankas i kliento saskaita 2008 03 20 diena pervede 1.000.000 Lt paskolos suma ir 2008 04 28 diena pervede 2.000.000 Lt paskolos suma. Visi pinigai buvo paimti ir panaudoti atsiskaitymams su UAB „Tamro“ 2008 m. kovo ir balandžio menesiais.

31Ieškovas siekia prisiteisti tariamai imones negauta 289.058,55 Lt nuolaida iš UAB „Tamro“, priklausiusia už 2008 m. balandžio men. pirkimus. Kad imone ieškovo nurodoma 289.058,55 Lt suma ir net daugiau yra gavusi patvirtina 2008 09 15 papildomas susitarimas Nr. S01-14/8, bei UAB „Tamro“ kreditine saskaita Nr. 004421. 2009 04 30 kreditineje saskaitoje Nr. 004421 nurodyta, kad nuolaida suteikiama už 2008 m. pirkimus. Už prekyba, vykusia kitais menesiais, yra išrašytos kitos kreditines saskaitos. 2009 04 30 kreditineje saskaitoje Nr. 004421 nurodymas, kad nuolaida suteikiama už 2008 m. pirkimus reiškia, kad ši nuolaida nera tiesiogiai susijusi su imones pirkimais nuo 2008 09 15 iki 2009 02 28 pagal papildoma susitarima Nr. S01-14/8. Papildomame susitarime Nr. S01-14/8 esancios nuorodos apie papildomos 380.000 Lt nuolaidos suteikima ir mokejimo už prekes šiai sumai atidejima, vienareikšmiškai patvirtina, kad ieškovo nurodoma nuolaida imone yra atgavusi. 2009 04 30 UAB „Tamro“ išraše dvi kreditines saskaitas, t.y. Nr. 004421 ir Nr. 004540, todel akivaizdu, kad už to pacio menesio pirkimus dviguba nuolaida nebuvo teikiama. 2008 09 15 papildomas susitarimas Nr. S01-14/8, kaip ir laidavimo sutartis, buvo pasirašytas kartu su taikos sutartimi civilineje byloje, o tai reiškia, kad taikos sutartis nebutu buvusi imones pasirašyta, jei UAB „Tamro“ butu nesuteikusi nuolaidos už 2008 m. balandžio men. pirkimus. Derybos del papildomo susitarimo pasirašymo, kaip ir del pacios taikos sutarties, atsakovo asmeniškai buvo vedamos nuo 2008 m. birželio menesio. Tai patvirtina pateikiami laiškai, kuriais buvo derinamos susitarimo ir taikos sutarties salygos, kuriuose jau buvo nurodyta 380.000 Lt suteikiama nuolaida. Iš pateiktu laišku aiškiai matyti, kad imone sieke atgauti priklausiusias nuolaidas, kuriu suma (380.000 Lt) visiškai sutampa su UAB „Tamro“ nesuteikta nuolaida, bei išrašyta kreditine saskaita Nr. 004421. UAB „Tamro“ kreditine saskaita Nr. 004421 suteikta nuolaida 380.000 Lt sumai yra nuolaida už Litfarmos vaistiniu tinklui priklausiusiu imoniu pirkimus per 2008 m. balandžio menesi, kurioms priklausiusiu gauti nuolaidu išsamia suvestine atsakovas pateike kartu su atsiliepimu. Imone su UAB „Tamro“ atsiskaite 2008 06 22, nesumokedama tos skolos dalies, kuri atitiko negauta nuolaida už 2008 m. balandžio menesio pirkimus. Del šios sumos priteisimo imone ruošesi kreiptis i teisma. Tik tuomet, kai buvo susitarta del taikos sutarties sudarymo (pasirašant kartu ir sutarti del tiekimo, t.y. 2008 09 15 papildoma susitarima Nr. S01-14/8), imone neatgauta jai priklausiusios nuolaidos suma 2008 09 15 sumokejo UAB „Tamro“ (tam kad kitais metais ši nuolaida butu gražinta. Todel neatsitiktinai 2008 09 15 papildomame susitarime Nr. S01-14/8 yra nurodyta, kad imone neturi moketi už prekes 380.000 Lt sumos iki 2009 04 29). Toks nuolaidos atgavimo iforminimas buvo pasirinktas tik todel, kad UAB „Tamro“ nenorejo savo finansineje atskaitomybeje užfiksuoti 380.000 Lt nuolaidos suteikimo 2008 metais.

32Imone pateike i byla UAB „Tamro“ ir UAB „Armila“ išrašytas kreditines saskaitas, iš kuriu aiškiai matyti, kad vaistus perkant iš abieju tiekeju, už kiekvieno menesio pirkimus imonei buvo suteikiamos šimtatukstantines nuolaidos. Abieju tiekeju suteiktos nuolaidos yra beveik identiško dydžio, todel bet kokie teiginiai, kad imone patyre žalos del negautu nuolaidu, yra neteisingi. Iš pateiktu kreditiniu saskaitu matyti, kad imonei buvo naudinga pirkti prekes iš UAB „Armila“, nes prekes imone pirko iš abieju tiekeju ir už to paties menesio pirkimus gaudavo kelias skirtingas kreditines saskaitas. Iš pateiktu kreditiniu saskaitu matyti, kad atsakovo atsiliepime nurodyti teiginiai apie pirkimus iš ivairiu tiekeju, pasitvirtino, nes aiškiai matyti, kad prekiu pirkimas iš UAB "Tamro“ sudare apie puse visu perkamu prekiu. Jei ir laikyti, kad UAB „Tamro“ tiekimo salygos buvo labai geros ir pagal tai skaiciuoti tariamus praradimus, tuomet kaip galima paaiškinti aplinkybe, kad imone nepirko iš UAB „Tamro“ visu prekiu. Tai patvirtina, kad UAB „Tamro“ tiekimo salygos nebuvo geriausios.

33Nagrinejant byla teismo posedžiuose ieškovas praše ieškini pilnai patenkinti, o atsakovas – ieškini atmesti.

34Ieškinys atmestinas.

35Ieškovas V. S. yra UAB „Saulegražu vaistine“ akcininkas, ka patvirtina šios bendroves pažyma bei išrašas iš Vertybiniu popieriu saskaitos (b.l. 117-118, t. 1). Akciniu bendroviu istatymo 16 str. 5 d. suteikia akcininkui teise kreiptis i teisma su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žala, kuri susidare del bendroves vadovo pareigu, nustatytu istatymuose, taip pat bendroves istatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais istatymu nustatytais atvejais. Todel V. S., prašydamas priteisti iš atsakovo žalos atlyginima treciajam asmeniui, byloje yra tinkamas ieškovas.

36Ieškovas nurodo, kad atsakovas nuo 2007 09 21 iki 2008 09 03 dirbo UAB „Saulegražu vaistine“ direktoriaus pareigose, del atsakovo priimtu sprendimu buvo neracionaliai panaudotos imones lešos atliekant imonei priklausanciu vaistiniu tinklo rekonstrukcijos darbus, taip pat savalaikiai nesiemus priemoniu išspresti ginca del imones isiskolinimo su UAB „Tamro“, imone iš viso patyre 809.189,40 Lt žalos. Ieškovo teigimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 2.87 straipsnio 7 dalimi, juridinio asmens organo narys žala, padaryta juridiniam asmeniui del netinkamo savo pareigu vykdymo arba nevykdymo, privalo atlyginti visiškai, nes atsakovo ivykdytu pažeidimu metu galioje teises aktai, bei imones istatai ribotos vadovo atsakomybes nenumate.

37Teismas pripažista irodytu, kad atsakovas A. M. nuo 2007 09 21 iki 2008 09 03 dirbo UAB „Saulegražu vaistine“ direktoriumi, nes ta aplinkybe patvirtina darbo sutartis (b.l. 12-16, t. 1), ta pripažista ir pats atsakovas.

38Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestine teiseju kolegija, formuodama teismu praktika, yra išaiškinusi, kad bendroves vadovo teisinio statuso ir vadova bei bendrove siejanciu teisiniu santykiu ypatumu visetas, remiantis teises aktuose itvirtintu teisiniu reglamentavimu, teikia pagrinda išvadai, jog kai uždarosios akcines bendroves vadovas padaro bendrovei žalos veikdamas kaip jos valdymo organas bendroves „išoriniuose“ santykiuose, tai jam taikytina civiline atsakomybe pagal civilinius istatymus, o ne materialine atsakomybe pagal Darbo kodeksa (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. lapkricio 20 d nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-7-444/2009). To paties teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, nagrinedama kita byla, pripažino, jog konstatavus, kad bendroves vadovui „išoriniuose“ santykiuose taikoma civiline atsakomybe, konstatuotina ir tai, kad vadovo civilinei atsakomybei taikyti butina nustatyti visas jos taikymo salygas – neteisetus veiksmus, žala (nuostolius), priežastini ryši ir kalte (CK 6.246-6.249 straipsniai). Tokio pobudžio bylose iš pirmiau nurodytu civilines atsakomybes salygu ieškovas privalo irodyti neteisetus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostoliu) fakta ir neteisetu veiksmu bei žalos priežastini ryši (CPK 178 straipsnis). Nustacius vadovo neteisetus veiksmus, lemusius žalos (nuostoliu) atsiradima, jo kalte preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todel ieškovas neprivaletu irodineti, kad bendroves vadovas kaltas. Paneigti šia prezumpcija, siekdamas išvengti atsakomybes, remdamasis kaltes nebuvimu, turetu bendroves vadovas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2009 m. lapkricio men. 30 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-528/2009).

39Teismas, spresdamas del atsakovo A. M. civilines atsakomybes, atsižvelgdamas i tai, jog ieškovas nurodo, kad atsakovas žala imonei padare neracionaliai panaudojant imones lešas, atliekant vaistiniu rekonstrukcijos darbus, bei netinkamai uždarajai akcinei bendrovei „Saulegražu vaistine“ vykdžius atsiskaitymus su uždaraja akcine bendrove „Tamro“, atskirai vertina kiekviena iš šiu, ieškovo teigimu padarytos žalos, atveju.

40Del neracionalaus imones lešu panaudojimo atliekant vaistiniu rekonstrukcijos darbus

41Ieškovas ieškinyje teigia, kad del atsakovo sudarytu imonei ekonomiškai nenaudingu, akivaizdžiai normalia gamybine – ukine rizika viršijanciu statybos rangos darbu sandoriu, UAB „Saulegražu vaistine“ patyre niekuo nepagristas 102.223,59 Lt permokas, kas laikytina imones nuostoliais. Tai konkretizuodamas jis nurodo, kad del UAB „Saulegražu vaistine“ patalpu ( - ), Šiauliuose remonto, bei aplaidaus atliktu darbu priemimo, tinkamai nepatikrinus ivykdytu darbu kiekio ir kokybes, imone net 9.156 Lt be jokios pateisinamos priežasties viršijo faktine remonto darbu kaina, del ko 9.156 Lt išlaidos laikytinos imones nuostoliais, del UAB „Saulegražu vaistine“ patalpu ( - ), Mažeikiuose remonto bei aplaidaus atliktu darbu priemimo, tinkamai nepatikrinto ivykdytu darbu kiekio ir kokybes, taip pat del bereikalingo rekonstrukcijos metu nepanaudotu medžiagu isigijimo imone net 91.259,85 be jokios pateisinamos priežasties viršijo faktine remonto darbu kaina, o del vaistines ( - ), Ukmergeje aplaidaus atliktu darbu priemimo, tinkamai nepatikrinto ivykdytu darbu kiekio ir kokybes, taip pat del bereikalingo rekonstrukcijos metu nepanaudotu medžiagu - roletu - isigijimo, imone viršijo faktine atliktu darbu kaina bei patyre 1.807,74 Lt papildomu išlaidu, laikytinu imones nuostoliais. Tokie nuostoliai nustatyti atlikus statybos remonto darbu minetose vaistines patikra.

42Atsakovas, nesutikdamas su tokiais ieškovo reikalavimais, nurode, kad ieškovas nuostoliu faktus bei dydžius irodineja atliktu remonto darbu patikros aktais, pasirašytais V. K., kurie aiškiai matyti, kad yra netikslus ir neteisingi. Patikrinimo aktai neatitinka buvusios faktines situacijos o juose nurodomos tariamai buvusio kainos tendencingai sumažintos, kainas lyginant skirtingu laikotarpiu nei realiai buvo atliekami darbai. Be to byloje ieškovo pateikti V. K. atliktu remonto darbu patikros aktai, kuriais neva nustatyti pažeidimai, nera konkretus ir aiškus, nenurodyta kas konkreciai padaryta netinkamai, kurios medžiagos nereikalingos ir panašiai, todel jis (atsakovas) net negali tinkamai atsiliepti i reiškiamus kaltinimus. UAB „Saulegražu vaistine“ kiekvienoje vaistineje atliktos inventorizacijos niekada nenustate trukumu, o tai reiškia, kad kaltinimai del turto nebuvimo ar jo nepanaudojimo yra nepagristi. Be to bendroveje „Saulegražu vaistine" už vaistiniu tinklo pletra, nauju vaistiniu atidaryma, nauju ir senu vaistiniu rekonstrukcijas, statybas, samatu sudaryma, bei statybos darbu priežiura ir objekte atliktu darbu priemima buvo atsakingas direktorius pletrai E. P.. Taip pat kiekvienos vaistines patalpu rekonstrukcijos, pritaikymo farmacinei veiklai išlaidos ir statybu samatos buvo tvirtinamos valdyboje. Valdyboje buvo atsiskaitoma ir už vaistiniu atidarymo greiti, atliktu investiciju dydi ir pan. UAB „Saulegražu vaistine" pletros strategija buvo tokia, kad kiekviena rekonstruojama vaistine butu atidaroma per kuo trumpesni laiko tarpa, nes ilgesnis (nors ir pigesnis) darbu atlikimas bendrovei buvo nuostolingas, kadangi nuomos mokesti ir už komunalines paslaugas reikedavo moketi ir tuo metu, kai patalpose buvo atliekamas remontas. Be to, vaistines darbuotojai turejo laukti remonto pabaigos, o tai salygojo papildomu kaštu bendrovei patyrima. Todel, jei jau ir buvo kažkuri dalis remonto darbu atlikta brangiau, tai jokiu budu nereiškia, kad bendrovei buvo padaryta žala, nes greitas darbu atlikimas finansiškai buvo naudingas. Taip pat 2007-2008 metais statybu, kaip ir nekilnojamo turto rinkoje buvo didelis pakilimas, darbu kainos buvo labai išaugusios, o statybininku, galejusiu ir sugebejusiu dirbti greitai ir kokybiškai, surasti buvo labai sudetinga. Todel, jei jau ir lyginti tuo metu buvusias statybos remonto darbu kainas, butina atsižvelgti ir i tai, su kokiu statybininku kainomis yra lyginama. Statybos kainu dydžio koeficientas jokiu budu nereiškia, kad tai buvo negincijama rinkos kaina, ir kad atsakovas privalejo sudaryti sutartis butent už tokio dydžio kainas.

43Teismas, ivertines irodymu apie nuostolius, bendroves „Saulegražu vaistine“ patirtus, kaip kad teigia ieškovas, del neracionalaus imones lešu panaudojimo atliekant vaistiniu rekonstrukcijos darbus, viseta, t.y. šaliu paaiškinimus, byloje pateiktus atliktu remonto darbu patikrinimo aktus (b.l.19-60, t. 1), rašytinius irodymus apie atliktus statybos-remonto darbus ir išlaidas šiems darbams (bylos IV tomas), liudytoju V. K. bei E. P. parodymus ( b.l. 191-192 ir b.l. 195-196, t. 3), pripažista neirodytu, jog del atsakovo sudarytu imonei ekonomiškai nenaudingu, akivaizdžiai normalia gamybine – ukine rizika viršijanciu statybos rangos darbu sandoriu UAB „Saulegražu vaistine“ patyre 102.223,59 Lt nuostoliu.

44Teismo vertinimu, V. K. padaryti atliktu darbu kainu paskaiciavimai nera pakankamas irodymas, patvirtinantis, kiek realiai turejo kainuoti statybos – remonto darbai, ir kokius nuotolius patyre treciasis asmuo.

45V. K., apklaustas liudytoju, nurode, kad jis skaiciavimus atliko pasinaudodamas kompiuterine samatu sudarymo programa. Kad skaiciuojant buvo remiamasi tuo metu vyravusiomis statybos-remonto darbu rinkos kainomis, prisilaikyta Aplinkos ministerijos rekomenduojamu skaiciuojamu kainu, nurodyta ir aktuose. Taciau tokiais paskaiciavimais nustatytu išlaidu negalima pripažinti absoliuciai teisingomis ar racionaliomis. Realiai, kaip paaiškino atsakovas, ir ka patvirtino liudytojas E. P., buvo samdomi rangovai, galintys atlikti statybos-remonto darbus gal ir ne visada už mažiausia kaina, taciau greitai ir kokybiškai, kuo buvo suinteresuota UAB „Saulegražu vaistine“. Su tokiais asmenimis buvo sudarytos sutartys sutartinemis kainomis, o ne rekomenduojamomis valstybes institucijos, sutartinemis kainomis su jais ir atsiskaityta. Be to, kaip paaiškino liudytojas E. P., praktiškai buvo nustatomos sumos lešu, skirtu atskiroms vaistinems irengti, o ne sudaromos konkrecios samatos, bendroves valdybos numatytu lešu dažniausiai pakakdavo vaistinems irengti.

46Be to, teismo vertinimu, net ir tuo atveju, jei butu irodyta, jog vaistiniu rekonstrukcijai lešos buvo panaudotos ne visai racionaliai, del to UAB „Saulegražu vaistine“ patyre nuostoliu, nebutu pagrindo tokius nuostolius priteisti iš atsakovo – tuometinio imones direktoriaus, kadangi neirodyta, kad jis atliko neteisetus veiksmus. Atsakovas paaiškino, kad už vaistiniu pletra imoneje buvo atsakingas E. P., kuris sudarinejo sutartis del vaistiniu remonto darbu, priiminejo atliktus darbus, tuos klausimus derino imones valdyboje. Liudytoju apklaustas E. P. patvirtino, kad sutartis su rangovais sudarinejo, derindavo samatas ir darbus priimdavo butent jis, o ne imones direktorius, kiek panaudoti lešu konkreciu atveju pagal jo pasiulyma nuspresdavo bendroves valdyba. Todel sprendimu del panaudojimo lešu vaistinems irengti nepriemes atsakovas, negali buti laikomas atsakingu už tokiu lešu panaudojima.

47Del nuostoliu, patirtu uždarajai akcinei bendrovei „Saulegražu vaistine“ netinkamai vykdžius atsiskaitymus su uždaraja akcine bendrove „Tamro“

48Ieškovas, reikšdamas reikalavima, kad iš atsakovo butu priteistas treciajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Saulegražu vaistine“ 706.965,81 Lt atlyginimas žalos, padarytos netinkami šiai bendrovei vykdžius atsiskaitymus su UAB „Tamro“, nurodo, kad atsakovas, budamas imones direktoriumi, turedamas galimybe disponuoti banko suteiktu kreditu, 2007 m. balandžio menesi laiku neatsiskaite su UAB „Tamro“, del ko 2008 m. balandžio 29 d. šis kreditorius pateike imonei pretenzija del 4.870.151,68 Lt isiskolinimo padengimo iki 2008 m. liepos 25 d. Nors imone turejo galimybe pasinaudoti AB banko „Snoras“ teikiamu kreditu isiskolinimui UAB „Tamro“ sumažinti, taciau atsakovo sprendimu kredito lešos panaudotos nebuvo, skola UAB „Tamro“ jokiomis kitomis priemonemis negražinta, todel kreditorius pareiške ieškini del skolos iš imones priteisimo. Del kilusio ginco buvo nutrauktos iki tol galiojusios šaliu sudarytos medikamentu pirkimo-pardavimo sutartys, ko pasekoje imone neteko galimybes isigyti prekes su pagal šaliu susitarima imonei taikytomis labai palankiomis nuolaidomis. Nutraukus pirkimo sutartis su UAB „Tamro“, imonei medikamentai buvo tiekiami kito partnerio - UAB „Armila“. UAB „Armila“ taikytos ženkliai mažesnes nuolaidos vaistu isigijimui salygojo papildomas imones išlaidas. Del mineto skirtumo tarp UAB „Armila“ ir UAB „Tamro“ imonei taikytu nuolaidu isigyjamoms prekems, imone, pirkdama vaistus iš UAB „Armila“, 2008 m. gegužes - 2008 m. rugsejo menesiais iš viso patyre 345.842 Lt papildomu išlaidu, kurios laikytinos imones nuostoliais. Del imones velavimo atsiskaityti su UAB „Tamro“ 2007 05 01 susitarime numatytais terminais, imonei nebuvo suteiktos susitarime nustatytos nuolaidos , iš viso 289.058,55 Lt. Todel nurodyti 289.058,55 Lt yra vertintini kaip papildomos imones išlaidos, laikytinos imones nuostoliais. Be to gincui su UAB „Tamro“ spresti imone savo lešomis sumokejo 72.065,26 Lt išlaidu už teisine pagalba, kurios taip pat laikytinos del A. M. kaltes imones patirtais nuostoliais. Imones nuostoliai del tuometinio jos vadovo A. M. sprendimo nenaudoti suteikto banko kredito savalaikiam atsiskaitymui su UAB „Tamro“ iš viso sudaro 706.965,81 Lt (289.058,55 Lt + 345.842 Lt+ 72.065,26 Lt).

49Atsakovas, nesutikdamas su šiais reikalavimais, teigia, kad 289.058,55 Lt nuolaidas UAB „Saulegražu vaistine“ iš UAB „Tamro“ atgavo, kai 2008 m. rugsejo menesi pasirašius taikos sutarti civilineje byloje Nr. 2-1008-390/2008, kartu buvo pasirašytas susitarimas del prekiu tiekimo. Ieškovo apskaiciuotos tariamai patirtos 345.842 Lt papildomos išlaidas perkant prekes iš UAB „Armila“ yra tik hipotetines ir niekuo nepagristos, o reikalavimas priteisti iš jo priteisti imones turetas 72.065,26 Lt išlaidas už teisine pagalba yra nepagristos, nes teisines paslaugos buvo butinos siekiant apsiginti nuo nepagristu UAB „Tamro“ reikalavimu, advokatams buvo sumoketa už suteiktas paslaugas, sprendimas del konkreciu atstovu pasamdymo buvo priimtas valdybos, o be to pats ieškovas V. S. 2008 09 15 pasiraše taikos sutarti, nenumatancia kompensavimo už patirtas bylinejimosi išlaidas. Taip pat atsakovas, atsikirsdamas i ieškovo argumentus del nepagristo nepanaudojimo banko suteikto kredito atsiskaitymams su kreditoriais, nurode, jog UAB „Saulegražu vaistine“ apyvartiniu lešu trukumo nebuvo, imone visada atsiskaitydavo su UAB „Tamro“ laiku, be to jis (atsakovas) visai buhalterijai, ir ypatingai T. K. (atsakingam už mokejimu atlikima tiekejams), buvo daves nurodyma, kad esant apyvartiniu lešu trukumui nedelsiant informuotu ji pradetu forminti dokumentus reikiamai kredito sumai gauti. Tokiu atsakovo nurodymu karta buvo pasinaudota, paimant 1.000.000 Lt kredito suma. UAB „Saulegražu vaistine“ buhalterija jo neinformavo apie apyvartiniu lešu trukuma 2008 m. balandžio menesi, 2008 m. balandžio men. neužfiksavo skolos uždarajai akcinei bendrovei „Tamro“. Be to pastarosios 2008 04 25 reikalauta 583.147,24 Lt suma ta diena jau buvo sumoketa (tai patvirtinantys rašytiniai irodymai yra prašomoje prijungti civilineje byloje Nr.2-1008-390/2008). Naudotis kredito limitu ir moketi už saskaitas, kurioms nebuvo sueje mokejimo terminai buvo nelogiška ir neekonomiška.

50Teismas, spresdamas byloje kilusi ginca, pripažista, kad ieškovas nepagristai reikalauja priteisti iš atsakovo ir 706.965,81 Lt žalos atlyginima. Taip nuspresdamas, teismas vertina, jog neirodyta, kad imonei buvo padaryta tokio dydžio žala ir ji padaryta del neteisetu atsakovo veiksmu.

51Iš bylos medžiagos (atsakovo paaiškinimo, liudytojo L. B. paaiškinimu – b.l.192-193,t. 3, atsakovo prie atsiliepimo i ieškini pateiktos susirašinejimo medžiagos – b.l. 150-174, t.1, prijungtu civiliniu bylu Nr. L2-1000-153/2008 ir Nr. 2-1008-390/2008) matyti, kad tarp UAB „Saulegražu vaistine“ ir UAB „Tamro“, pastarajai 2008 04 25 pareikalavus apmoketi už tiektas prekes, susidare konfliktine situacija. Taip teismas vertina, nes iš prijungtu Kauno apygardos teisme išnagrinetu civiliniu bylu Nr. L2-1000-153/2008 ir Nr. 2-1008-390/2008 matyti, jog UAB „Tamro“ 2008 04 25 raštu Nr. 04-13671 (prijungtos civilines bylos Nr.L2-1000-153/2008 7 lapas) pareiške bendrovei „Saulegražu vaistine“, kad ši veluoja atsiskaityti už pirktus vaistus , pradelstu mokejimu suma yra 583.147,24 Lt, ir kad sutinkamai su tarpusavio 2005 01 03 sudaryta sutartimi reikalauja apmoketi iš karto už visas prekes, taip pat ir tas, kuriu apmokejimu terminas dar nesuejes. Šiuo raštu UAB „Tamro“ nustate savaites termina sumoketi 5.889.579,75 Lt isiskolinimo suma. Nepaisant nustatyto termino skolai sumoketi, ta pacia diena – 2008 04 25 – UAB „Tamro“ pateike Kauno apygardos teismui pareiškima del 5.889.579,75 Lt skolos išieškojimo išduodant teismo isakyma, kartu prašydama areštuoti skolininko UAB „Saulegražu vaistine“ turta. Kauno apygardos teismas 2008 m. balandžio 29 d. nutartimi, priimta civilineje byloje Nr. L2-1000-153/2008, kreditoriaus UAB „Tamro“ pareiškima atsisake priimti, motyvuodamas tai tuo, kad skolininkas 583.174,24 Lt pradelsta isiskolinima kreditoriui sumokejo pretenzijos pareiškimo diena - 2008 04 25, o likusiai skolos daliai sumoketi nesuejo paties kreditoriaus nustatytas terminas, t.y. pastarasis dar neturi reikalavimo teises. Ta pacia diena, kai teismas atsisake priimti pareiškima, t.y. 2008 m. balandžio 29 diena, UAB „Tamro“, nors ir nebuvo suejes jos pacios nustatytas skolos gražinimo terminas, pateike teismui ieškini del 4.965.874,89 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Saulegražu vaistine“, vel reikalaudama areštuoti šios atsakoves turta (prijungtos civilines bylos Nr. 2-1008-390/2008 1 tomo 2-4 lapai). Tokius UAB „Tamro“ veiksmus UAB „Saulegražu vaistine“ bylose teiktuose atsiliepimuose i pareikštas pretenzijas ir šios bendroves akcininkai bei darbuotojai susirašinedami tarpusavyje ir su advokatais vertino kaip nesažiningus, kuriais siekiama pakenkti bendrovei „Saulegražu vaistine“. Kadangi civilineje byloje pagal ieškovo UAB „Tamro“ 2008 04 29 ieškini atsakovui UAB „Saulegražu vaistine“ šalys sudare taikos sutarti, teismas taikos sutarti patvirtino ir byla nutrauke (prijungtos civilines bylos Nr. 2-1008-390/2008 4 tomo 9-10 lapai), negalima remiantis šios bylos duomenimis pripažinti, kad byloje UAB „Tamro“ reikštos pretenzijos buvo visiškai pagristos. Kaip paaiškino nagrinejant byla atsakovas ir liudytojas L. B., praktikoje buvo susiklosciusi situacija, kad skolu dydis tarp UAB „Tamro“ ir UAB „Saulegražu vaistine“ budavo suderinamas kiekvieno menesio pabaigoje, skolu dydi del dideliu pirkimu apimciu sekti kiekviena diena buvo neimanoma, skolos nustatymas be suderinimo su kita šalimi galejo buti netikslus, o 2008 04 25 UAB „Tamro“ vienašališkai pareikalauta skola buvo be tarpusavio suderinimo, kuri galejo susidaryti del velavimo atsikaityti tik kelias dienas. Kadangi UAB „Tamro“ pareikalavo gražinti skola menesio pabaigoje, nelaukdama iprastinio suderinimo, net ir gavusi isiskolinta pradelsta pinigu suma ir toliau reikalavo sumoketi ir už prekes, už kurias atsiskaitymas buvo sutartimi atidetas, pirma karta 2008 04 25 del skolos išieškojimo nepagristai kreipesi i teisma, teismo nuomone, labiau tiketina, kaip kad nurodo atsakovas, jos ji sieke ne paprasciausiai susigražinti isiskolinima, o nutraukti bendradarbiavima ir galimai pakenkti bendrovei „Saulegražu vaistine“, ketinusiai tuo metu parduoti savo akcijas.

52Atsižvelgiant i tokius UAB „Tamro“ veiksmus vertintini ir atsakovo veiksmai. Teismas pripažista, jog atsakovas elgesi pakankamai apdairiai ir pagal iprasta praktika. Uždarojoje akcineje bendroveje „Saulegražu vaistine“ nebuvo kasdien apskaitomas skolos tiekejui UAB „Tamro“ dydis, todel 2008 04 25 atsakovas galejo tiksliai ir nežinoti apie susidariusi isiskolinima, laukdamas menesio gale paprastai atliekamo tarpusavio skolu suderinimo, kad po to butu tiksliai atsiskaityta, galejo neskubeti atsiskaityti su šiuo tiekeju, niekada anksciau nereiškusiu pretenziju del nesavalaikio atsiskaitymo menesio pabaigoje. Irodymu, kad buhalterijos darbuotojai butu ji ispeje apie susidariusia skola paminetam tiekejui, nepateikta. Todel jo veiksmu, kad jis atitinkamu momentu nepasinaudojo banko suteiktu kreditu atsiskaitymui su tiekeju UAB „Tamro“ negalima pripažinti neteisetais.

53Teismas, pripažindamas, jog iš atsakovo nuostoliu atlyginimo ieškovas reikalauja be pagrindo, kartu vertina, kad atsakovas pagristai nurodo, jog 289.058,55 Lt nuolaidas UAB „Saulegražu vaistine“ iš UAB „Tamro“ atgavo. 2009 07 29 kreditine PVM saskaita –faktura (b.l. 74, t.2) patvirtina, kad taikoma nuolaida 2008 metais igytoms prekems. Nors šioje saskaitoje ir nenurodyta, kad tai nuolaidos už prekes, pirktas iki 2008 05 01, taciau iš kitu analogišku saskaitu ( b.l. 67- 70, t. 2) matyti, kad nuolaidos už prekes, pirktas 2008 m. rugsejo-gruodžio menesiais, t.y. vel atnaujinus prekybinius santykius po taikos sutarties sudarymo, buvo taip pat taikytos. Iš bylos duomenu matyti, kad tarp UAB „Saulegražu vaistine“ ir UAB „Tamro“ nuo 2008 m. balandžio pabaigos iki 2008 m. rugsejo men. vyko gincai teisme, jos nebendradarbiavo, todel taikyti nuolaidas už ši laikotarpi nebuvo pagrindo.

54Nepagristai, teismo vertinimu, ieškovas teigia, kad gincui su UAB „Tamro“ spresti bendroves „Saulegražu vaistine“ sumoketi 72.065,26 Lt už advokatu teisine pagalba taip pat laikytini del atsakovo A. M. kaltes imones patirtais nuostoliais. Tokias šalies turetas išlaidas byloje, ji turi teise prisiteisti iš kitos šalies. Kadangi byloje Nr. 2-1008-390/2008 šalys sudare taikos sutarti, joje nenumate išlaidu advokato pagalbai apmoketi atlyginimo viena kitai, bendrove „Saulegražu vaistine“ sudarant tokia sutarti atstovavo ne atsakovas, nera pagrindo pripažinti, kad atsakovas yra atsakingas už tai, kad UAB „Saulegražu vaistine“ nereikalavo byloje atlyginti jos turetas bylinejimosi išlaidas.

55Atmetus ieškini, iš ieškovo atsakovui priteistinos jo turetos 9.949,94 Lt bylinejimosi išlaidos, kurias sudaro 9.764,94 Lt išlaidos advokatu pagalbai apmoketi, 150 Lt išlaidos už antstolio faktiniu aplinkybiu konstatavima bei 30 Lt už rašytiniu irodymu gavima (b.l. 157 – 166, t. 3). Iš ieškovo taip pat i valstybes biudžeta priteistinos teismo turetos nagrinejant byla procesiniu dokumentu iteikimo išlaidos – 30,66 Lt.(CPK 93, 96, 98 straipsniai).

56Atmetus ieškini, panaikintinos byloje Kauno apygardos teismo 2009 11 19 taikytos laikinosios apsaugos priemones – atsakovo turto areštas (CPK 150 str. 4 d.).

57Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 ir 270 straipsniais, teismas

Nutarė

58ieškini atmesti.

59Priteisti iš ieškovo V. S. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 9.949, 94 (devyni tukstanciai devyni šimtai keturiasdešimt devyni litai ir 94 centai) bylinejimosi išlaidas atsakovui A. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )).

60Priteisti iš ieškovo V. S. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 30,66 Lt (trisdešimt litu ir 66 centus) procesiniu dokumentu iteikimo išlaidas i valstybes biudžeta. (Moketi Valstybinei mokesciu inspekcijai prie Finansu ministerijos (i.k 188659752) i biudžeto surenkamaja saskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB bankas „Swedbankas“ (banko kodas 7300), imokos kodas 5660).

61Panaikinti byloje 2009 m. lapkricio 19 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones – arešta atsakovo A. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) turtui.

62Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo gali buti apskustas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacini skunda paduodant per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisejas Raimondas Buzelis,... 2. sekretoriaujant Editai Vazgienei,... 3. dalyvaujant ieškovui V. S., ieškovo ir treciojo asmens... 4. ieškovas V. S. ieškiniu (b.l. 4-9, t.1) praše teismo... 5. Ieškovas nurode, kad atsakovas A. M. nuo 2007 09 21 buvo... 6. Savo reikalavimus ieškovas grinde tokiais argumentais:... 7. Del neracionalaus imones lešu panaudojimo atliekant vaistiniu rekonstrukcijos... 8. Vadovaujantis imones buhalteriniais duomenimis už atlikus vaistines 9. Vadovaujantis imones buhalteriniais duomenimis, už atliktus vaistines 10. Vadovaujantis imones buhalteriniais duomenimis imone už atliktus vaistines 11. Del isiskolinimu uždarajai akcinei bendrovei „Tamro“ salygotu imones... 12. 2007 m. lapkricio 29 d. UAB „Saulegražu vaistine“ su AB banku „Snoras“... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 2.87 straipsnio 7 dalimi (toliau – CK),... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo moketi... 15. Atsiliepime i ieškini (b.l. 127-136, t.1) atsakovas A. M.... 16. Atsakovas ieškovo apskaiciuotas tariamai patirtas 345.842 Lt papildomas... 17. Nepagristas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 72.065,26 Lt išlaidu... 18. Del kredito iš Snoro banko naudojimo... 19. Atsakovo nuomone, 2.000.000 Lt kredito limito naudoti iki 2008 04 25 nebuvo... 20. Del tariamos žalos atliekant vaistiniu rekonstrukcijas... 21. Atsakovas teigia, kad ieškovo argumentai del netinkamo remonto darbu priemimo... 22. Del vadovo atsakomybes... 23. Atsakovas nesutinka su ieškinio argumentais, kad jis neveike imones naudai ir... 24. Atsakovo nuomone, ieškovas V. S. ieškini reiškia... 25. Ieškovas elgiasi nesažiningai, o nesažininga šalis negali tiketis savo... 26. Dubliku (b.l. 12-16, t.2) ieškovas praše jo ieškini tenkinti pilna apimtimi.... 27. Del UAB „Saulegražu vaistine“ negautu nuolaidu iš UAB „Tamro“... 28. Ieškovas nesutinka su atsakovo nuomone, kad papildomu išlaidu perkant vaistus... 29. Atsakovas neigia, kad kokiais nors sprendimais del vaistiniu rekonstrukcijos... 30. Triplike (b.l. 184-189, t.2) atsakovas praše teismo ieškovo ieškini atmesti,... 31. Ieškovas siekia prisiteisti tariamai imones negauta 289.058,55 Lt nuolaida iš... 32. Imone pateike i byla UAB „Tamro“ ir UAB „Armila“ išrašytas kreditines... 33. Nagrinejant byla teismo posedžiuose ieškovas praše ieškini pilnai... 34. Ieškinys atmestinas.... 35. Ieškovas V. S. yra UAB „Saulegražu vaistine“... 36. Ieškovas nurodo, kad atsakovas nuo 2007 09 21 iki 2008 09 03 dirbo UAB... 37. Teismas pripažista irodytu, kad atsakovas A. M. nuo 2007... 38. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestine teiseju... 39. Teismas, spresdamas del atsakovo A. M. civilines... 40. Del neracionalaus imones lešu panaudojimo atliekant vaistiniu rekonstrukcijos... 41. Ieškovas ieškinyje teigia, kad del atsakovo sudarytu imonei ekonomiškai... 42. Atsakovas, nesutikdamas su tokiais ieškovo reikalavimais, nurode, kad... 43. Teismas, ivertines irodymu apie nuostolius, bendroves „Saulegražu... 44. Teismo vertinimu, V. K. padaryti atliktu darbu kainu... 45. V. K., apklaustas liudytoju, nurode, kad jis skaiciavimus... 46. Be to, teismo vertinimu, net ir tuo atveju, jei butu irodyta, jog vaistiniu... 47. Del nuostoliu, patirtu uždarajai akcinei bendrovei „Saulegražu vaistine“... 48. Ieškovas, reikšdamas reikalavima, kad iš atsakovo butu priteistas treciajam... 49. Atsakovas, nesutikdamas su šiais reikalavimais, teigia, kad 289.058,55 Lt... 50. Teismas, spresdamas byloje kilusi ginca, pripažista, kad ieškovas nepagristai... 51. Iš bylos medžiagos (atsakovo paaiškinimo, liudytojo L.... 52. Atsižvelgiant i tokius UAB „Tamro“ veiksmus vertintini ir atsakovo... 53. Teismas, pripažindamas, jog iš atsakovo nuostoliu atlyginimo ieškovas... 54. Nepagristai, teismo vertinimu, ieškovas teigia, kad gincui su UAB „Tamro“... 55. Atmetus ieškini, iš ieškovo atsakovui priteistinos jo turetos 9.949,94 Lt... 56. Atmetus ieškini, panaikintinos byloje Kauno apygardos teismo 2009 11 19... 57. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 ir 270 straipsniais, teismas... 58. ieškini atmesti.... 59. Priteisti iš ieškovo V. S. (a.k. ( -... 60. Priteisti iš ieškovo V. S. (a.k. ( -... 61. Panaikinti byloje 2009 m. lapkricio 19 d. nutartimi taikytas laikinasias... 62. Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo gali buti apskustas Lietuvos...