Byla I-933-484/2013
Dėl turtinės žalos, teismo išlaidų atlyginimo, palūkanų priteisimo (tretieji suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Bikuvos prekyba“, antstolė Ramunė Mikliušienė ir D. B.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Aldonai Kondratavičienei, atsakovų atstovei Austėjai Kurapkaitei, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Bikuvos prekyba“ atstovui advokatui Gintarui Tamošiūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ skundą atsakovėms Lietuvos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie LR žemės ūkio ministerijos dėl turtinės žalos, teismo išlaidų atlyginimo, palūkanų priteisimo (tretieji suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Bikuvos prekyba“, antstolė Ramunė Mikliušienė ir D. B.).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“ (toliau – UAB „Baltic Agro“, pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR žemės ūkio ministerijos (toliau – atsakovė, Agentūra), 29 478,56 Lt nuostolių atlyginimo, 884,36 Lt žyminio mokesčio, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo šios bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškėja skunde (ieškinyje) nurodė, kad Vilniaus miesto 5-asis notarų biuras išdavė vykdomuosius įrašus dėl skolos išieškojimo iš skolininko D. B. UAB „Baltic Agro“ naudai: 2009-09-22 vykdomąjį įrašą Nr. 4-2724 dėl 51 270,33 Lt išieškojimo ir 2009-10-26 vykdomąjį įrašą Nr. 4-3046 dėl 51 260 Lt, kurie buvo perduoti vykdyti antstolės Ramunės Mikliušienės kontorai. Vykdomojoje byloje Nr. 0064/09/01490/1 antstolė 2009-12-21 priėmė Patvarkymą Nr. 0064/09/01490/1 (toliau – ir 2009 m. Patvarkymas) areštuoti skolininkui D. B. priklausančias lėšas skolai ir vykdymo išlaidoms išieškoti - iš viso 128 388,66 Lt ir Agentūrai nurodė pervesti tiesiogines išmokas į antstolės depozitinę sąskaitą. Agentūra 2009-12-31 raštu Nr. BR6-(2.30)-15415 atsisakė vykdyti antstolės 2009 m. Patvarkymą motyvuodama tuo, kad tai prieštarauja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms. Gavusi šį raštą, antstolė išsiuntė atsakovei 2010-02-08 patvarkymą (toliau – 2010 m. Patvarkymas), kuriame pakartotinai pareikalavo įvykdyti 2009 m. Patvarkymą ir pervesti D. B. priklausančias tiesiogines išmokas į antstolės depozitinę sąskaitą, taip pat išaiškino patvarkymo apskundimo tvarką. Atsakovas šio patvarkymo taip pat nevykdė ir jo įstatymų nustatyta tvarka teismui neskundė. Nepaisydamas privalomų antstolės nurodymų, atsakovė tiesiogines išmokas pervedė į skolininko D. B. nurodytą banko sąskaitą.

5Pažymėjo, kad teisėto antstolio patvarkymo nevykdymas yra neteisėti veiksmai, dėl kurių pareiškėja patyrė 29 478,56 Lt nuostolių. Patirti nuostoliai (negautos pajamos) yra susiję tiesioginiu priežastiniu ryšiu su skolininko neteisėtais veiksmais (Civilinio kodekso 6.247 str.). Taigi, yra visos Civiliniame kodekse numatytos sąlygos taikyti atsakovei civilinę atsakomybę. Teigia, kad remiantis CK 6.251 straipsnio 1 dalimi pareiškėjai iš atsakovės priteistinos visos dėl jos kaltės pareiškėjos negautos pajamos (t. 1 b. l . 2-5).

6Atsakovė ir atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Agentūra su skundu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad pareiškėja neturi teisės reikalauti nuostolių atlyginimo iš Lietuvos valstybei atstovaujančios Agentūros. Agentūra yra savarankiška Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, veikianti LR žemės ūkio ministerijos administravimo srityje, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai bei Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas, atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas (Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003-01-22 įsakymu Nr. 3D-17, 1 punktas). Agentūros nuomone, D. B. išmokėta teisėtai jam priklausiusi parama negali būti traktuojama kaip trečiojo asmens turėta žala ar nuostoliai. Pareiškėjo nurodyti nuostoliai neatitinka Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodytos žalos sąvokos, todėl bendrovė neįrodė jos neva turėtų nuostolių/žalos, kaip vienos iš būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei atsirasti.

7Atkreipė dėmesį į tai, kad antstolei priėmus vykdyti Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro 2009-09-22 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 4-2724 dėl 51 270,33 Lt išieškojimo 3 eilės išieškotojui, 2009-10-26 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 4-3046 dėl 51 260,00 Lt išieškojimo 3 eilės išieškotojui, Kėdainių rajono apylinkės teismo 2009-09-10 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3148-550 dėl 13 604,00 Lt išieškojimo 3 eilės išieškotojui UAB „Baltic Agro“ dėl 102 540,66 Lt skolos, pareiga sumokėti skolą nustatyta skolininkui D. B.. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 642 straipsnio 1 dalimi teigia, kad Agentūra neturi pareigos vykdyti prievolių už D. B., o vadovaudamasi savo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, turi pareigą tinkamai administruoti Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, todėl išmokėjus D. B. teisėtai priklausančią paramą, pareiškėja jokiu būdu neįgijo teisės regreso būdu reikalauti iš Agentūros sumokėti antra tiek paramos pareiškėjui, kaip žalos. Pažymėjo, kad išmokėjus D. B. priklausančią paramą, šis privalėjo aktyviai bendradarbiauti su antstole ir apie tai pranešti. Visiškai atsiskaityti su išieškotoju yra skolininko pareiga, tuo tarpu Agentūra negali ir neturi prievolės padaryti tai už skolininką. Vadovaujantis CPK 631 straipsnio 1 dalies 2 punktu, vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo vykdomas arba buvo nevisiškai įvykdytas, yra grąžinamas išieškotojui, jeigu skolininkas neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti išieškoma. Pareiškėja į bylą nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad išieškoti skolą iš skolininko D. B. yra neįmanoma, t. y., kad nėra turto ar pajamų, į kuriuos būtų įmanoma nukreipti išieškojimą. Nesant lėšų/turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, antstolis surašo Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1R-352, 2.12 punkte nurodytą išieškojimo negalimumo aktą. Atsižvelgdamas į tai, kad tokių įrodymų į bylą nepateikta, laikytina, kad antstolė dar nėra baigusi vykdyti skolininkui D. B. užvestos vykdomosios bylos, o tai reiškia, kad bendrovės finansiniai reikalavimai vis dar gali būti patenkinti vykdomosios bylos vykdymo metu. Taip pat tikėtina, kad dalį skolos D. B. jau yra sumokėjęs, todėl pareiškėjos skunde nurodyta reikalaujama suma galimai yra sumažėjusi. Atsakovo teigimu, pareiškėja neįrodė visų sąlygų Agentūros civilinei atsakomybei atsirasti, todėl jos reikalavimas nėra pagrįstas ir negali būti tenkinamas (t. 1 b. l. 18-20, 48-49).

8Trečiasis suinteresuotas asmuo antstolė Ramunė Mikliušienė (toliau – ir antstolė) su pareiškėjo skundu sutiko iš dalies ir atsiliepime nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-02-07 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2011 konstatavo, jog nei Europos Sąjungos, nei nacionaliniai teisės aktai nenustato draudimo nukreipti priverstinį išieškojimą iš Europos Sąjungos finansinės paramos (tiesioginių išmokų). Teismas taip pat pažymėjo, kad antstolio reikalavimai yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Netinkamo Agentūros veikimo faktą, pasak antstolės, patvirtina ir Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010-05-19 atskiroji nutartis, kurioje nurodyta informuoti LR žemės ūkio ministeriją dėl nepakankamo skaidrumo Agentūroje, administruojant nacionalinio ir Europos Sąjungos biudžeto lėšas. Be to, Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato, jog Agentūra turi teisę nevykdyti teisėtų antstolio nurodymų. Pažymėjo, kad skolininkas D. B. neprieštaravo dėl jam priklausančių pinigų pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą ir neįgaliojo Agentūros ginti jo interesus. Taigi, antstolė turėjo teisę patvarkymu areštuoti D. B. lėšas ir įpareigoti Agentūrą vykdyti prievolę, sumokant pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą, o Agentūra privalėjo įvykdyti antstolės įpareigojimą, nustatytą 2009 m. Patvarkyme. Atsisakydama vykdyti 2009 m. Patvarkymą, antstolės teigimu, Agentūra pažeidė CPK 585 straipsnio 1 dalies nuostatas ir teisėtus UAB „Agro Baltic“ interesus.

9Nurodė ir tai, kad pareiškėja yra D. B. kreditorė. Agentūrai atsisakius vykdyti antstolės įpareigojimą, nustatytą 2009 m. Patvarkyme, 29 478,56 Lt buvo pervesti į D. B. nurodytas banko sąskaitas. Iš administracinėje byloje esančių duomenų matyti, kad bankrutuojančios D. B. individualios įmonės „Verslomatas“ administratorius 2012-02-15 atsakymu į paklausimą informavo pareiškėją apie tai, jog pardavus D. B. turtą ir teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaičius su pirmos bei antros eilės kreditoriais, trečios eilės kreditorių, tarp kurių yra ir UAB „Baltic Agro“, patenkinti kreditorinius reikalavimus nei turto, nei piniginių lėšų neliks. Taip pat antstolė informavo teismą, kad vykdomosios bylos Nr.0064/09/1624/1, Nr.0064/09/01490/1, Nr.0064/10/01064/1, kuriose vykdomas išieškojimas iš skolininko D. B. išieškotojų UAB „Baltic Agro“ ir UAB „Bikuvos prekyba“ naudai, 2010-08-03 patvarkymais Nr.0064/09/1624/1, Nr.0064/09/01490/1, Nr.0064/10/01064/1, vadovaujantis CPK 626 straipsnio 3 punktų ir Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, buvo privalomai sustabdytos, nes skolininko fizinio asmens D. B. individualiai įmonei „Verslomatas“ iškelta bankroto byla. Be to, pažymėjo, kad po to, kai Agentūra išmokėjo D. B. 29 478,56 Lt tiesioginių išmokų, pareiškėjui UAB „Baltic Agro“ nebuvo padengtas įsiskolinimas, taip pat nebuvo padengtos ir jokios vykdymo išlaidos. Pagal Vilniaus miesto 5-jo notaro biuro vykdomąjį įrašą Nr. 4-2724/2009 iš D. B. pareiškėjos naudai liko išieškoti 50 265,00 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų, o pagal Vilniaus miesto 5-jo notaro biuro vykdomąjį įrašą Nr. 4-3046/2009 iš D. B. pareiškėjo naudai liko išieškoti 50 265,00 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų. Nuo pat vykdomosios bylos vykdymo pradžios iš D. B. skola pareiškėjai nebuvo išieškota. Šios aplinkybės patvirtina faktą, jog, nors pareiškėja turi subjektinę teisę į skolos išieškojimą, tačiau dėl susidariusių aplinkybių bei bankroto bylos iškėlimo skolininko individualiai įmonei, pareiškėja savo skolos realiai neatgaus. Atsižvelgdama į tai, antstolė sutinka su pareiškėjos argumentais, kad jei atsakovas būtų vykdęs antstolės patvarkymą ir pervedęs areštuotas lėšas į antstolės depozitinę sąskaitą, o ne skolininkui, tai iš dalies būtų buvę padengti skolininko įsiskolinimai pareiškėjai.

10Dėl pareiškėjui atlygintinų nuostolių dydžio antstolė nurodė, kad pagal 2009 m. Patvarkymą iš D. B. vykdomosiose bylose buvo vykdomas išieškojimas dviem kreditoriams: UAB „Bikuvos prekyba“ - 13 604,00 Lt ir UAB „Baltic Agro“ 102 540,00 Lt. Bendras šių dviejų trečiosios eilės kreditorių reikalavimas D. B. sudaro 116 144 Lt. UAB „Baltic Agro“ kreditorinis reikalavimas sudaro 88,29 proc., UAB „Bikuvos prekyba“ -11,71 proc. Iki 2012-10-01 galiojusi CPK 753 straipsnio 2 dalis ir dabar galiojanti CPK 754 straipsnio 5 dalis nustato, kad jeigu išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, jie patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai. Teigia, kad dėl neteisėtų atsakovo veiksmų iš skolininkui D. B. pervestos 29 478,56 Lt sumos pareiškėjai vykdymo procese turėjo atitekti 88,29 proc., t. y. 26 025,72 Lt. Patenkinus skundą iš dalies, yra faktinis ir juridinis pagrindas priteisti pareiškėjos naudai iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. gruodžio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ((CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.), t. 1 b. l. 183-187).

11Per teismo posėdį pareiškėjos atstovė prašė teismo skundą tenkinti remdamasi jame nurodytais motyvais. Papildomai pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis dėl 2009 m. Patvarkymo priimta po tiesioginių išmokų išmokėjimo D. B.. Tikslindama priteistinos žalos dydį, pareiškėjos atstovė nurodė, kad pagal 2012-12-05 pateiktus antstolės paskaičiavimus, proporcingai kitiems išieškotojams, pareiškėjai tenka 20 281,57 Lt, kuriuos kartu su palūkanomis ir atstovavimo išlaidomis prašo priteisti pareiškėjos naudai.

12Atsakovų atstovė per teismo posėdį prašė pareiškėjos skundą atmesti remdamasi atsiliepime į skundą nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad Agentūra gavo antstolės patvarkymą gavo 2009 metais. Atsisakydama vykdyti antstolės patvarkymą, atsakovė rėmėsi Europos Komisijos 2006 metų Reglamentu Nr. 885. Pabrėžė, kad Agentūra neturėjo pareigos domėtis D. B. turtu. Agentūra pasitiki ta informacija, kurią pateikia turto administratorius, o kontrolė atliekama tik išmokėjus paramos lėšas.

13Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Bikuvos prekyba“ atstovas teismo posėdyje sutiko su pareiškėjos skundu. Paaiškino, kad Agentūra privalėjo vykdyti teisėtą antstolės patvarkymą. Iš pateiktų antstolės lentelių matyti, kad pareiškėja būtų gavusi 20 281,57 Lt. Skolos iki šiol neišieškotos. Pažymėjo, kad bankroto byla D. B. IĮ „Verslomatas“ iškelta gerokai vėliau, nei Agentūra D. B. išmokėjo tiesiogines išmokas. Bankroto administratorius nurodė, kad pareiškėja negaus jokių kreditorinių reikalavimų. Turtas nebuvo parduotas iš varžytinių, juo buvo atsiskaityta su aukštesnėje eilėje esančiais kreditoriais.

14Skundas tenkintinas iš dalies.

15Nustatyta, kad antstolė Ramunė Mikliušienė 2009-10-07 patvarkymu Nr. 0064/09/01624/1 priėmė vykdyti Vilniaus m. 5-ojo notarų biuro 2009-09-22 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 4-2724 dėl 50 265,00 Lt išieškojimo iš skolininko D. B. 3-ios eilės išieškotojui UAB „Baltic Agro“ (vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 2). Antstolė 2009-10-09 patvarkymu areštavo skolininkui priklausantį turtą, o 2009-10-12 patvarkymais - AB „SEB bankas“, AB „DnB NORD bankas“ , AB „Swedbank“, AB „Snoro bankas“ , AB „Parex bankas“ , AB „Šiaulių bankas“ D. B. sąskaitose esančios lėšos (vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 7, 67-73). Turto arešto aktą surašė 200-10-19 (vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 77-78).

16Antstolė R. Mikliušienė 2009-10-30 patvarkymu Nr. 0064/09/01624/1 priėmė vykdyti Vilniaus m. 5-ojo notarų biuro 2009-10-26 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 4-3046 dėl 50 265,00 Lt išieškojimo iš skolininko D. B. (vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 3, 14, 15).

17Antstolė 2009-11-03 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0064/09/01490/1 areštavo skolininkui D. B. priklausantį turtą (vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 7). Antstolė 2009-11-04 patvirtino Turto arešto aktą (vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 97-98, 99-101).

18Vykdydama Vilniaus m. 5-ojo notarų biuro 2009-10-26 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 4-3046 dėl 51 260,00 Lt išieškojimo 3-ios eilės išieškotojui UAB „Baltic Agro“, antstolė 2009-11-06 patvarkymais areštavo skolininkui D. B. priklausančias lėšas, esančias AB „Šiaulių bankas“, AB „Parex bankas“, AB „SEB bankas“ sąskaitose, 2009-11-13 patvarkymu areštavo skolininkui D. B. IĮ „Verslomatas“ AB „DnB NORD bankas“ sąskaitoje esančias lėšas (vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

19Vykdydama Vilniaus m. 5-ojo notarų biuro 2009-09-22 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 4-2724 dėl 51 521,66 Lt išieškojimo 3-ios eilės išieškotojui UAB „Baltic Agro“ 51 521,66 Lt skolai ir 5 153,00 Lt vykdymo išlaidų, 2009-11-23 patvarkymu antstolė areštavo AB „Ūkio bankas“ D. B. sąskaitose esančias lėšas (vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 105).

20Antstolė R. Mikliušienė 2009-12-21 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0064/09/01490/1 areštavo skolininkui D. B. priklausančias lėšas skolai išieškoti bei vykdymo išlaidoms atlyginti, iš viso 128 388,66 Lt, ir nurodė Agentūrai areštuotas lėšas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą (t. 1, b. l. 7, vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 151).

21Agentūra 2009-12-31 raštu Nr. BR6-(2.30)-15415 informavo antstolę apie tai, kad neturi teisės paramos lėšų, skirtų žemės ūkio ir kaimo plėtrai, pervesti antstoliams, nes tokie veiksmai prieštarauja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms (t. 1, b. l. 8-9, vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 152).

22Gavusi šį Agentūros raštą, antstolė 2010-02-08 priėmė patvarkymą Nr. S-334 dėl atsisakymo vykdyti antstolio patvarkymą, kuriame pakartotinai pareikalavo vykdyti 2009 m. Patvarkymą ir pervesti D. B. priklausančias tiesiogines išmokas į antstolės depozitinę sąskaitą (t. 1, b. l. 10-11, vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 155-156).

23Agentūra kreipėsi į Kėdainių rajono apylinkės teismą prašydama panaikinti 2009 m. Patvarkymą ir 2010 m. Patvarkymą. Teismas 2010-05-19 nutartimi Agentūros skundą atmetė (vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 178-182). Išnagrinėjęs Agentūros apeliacinį skundą, Panevėžio apygardos teismas 2010-07-01 nutartimi paliko galioti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą (vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 183-186). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka išnagrinėjęs Agentūros skundą, 2011-02-07 nutartimi paliko galioti apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą (vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 277-282).

24Antstolė 2010-08-03 Patvarkymu dėl privalomojo vykdomosios bylos sustabdymo sustabdė vykdomąją bylą Nr. 0064/09/01490/1 iki kol bus likviduota D. B. IĮ „Verslomatas“ (vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 294).

25Antstolė 2011-03-01 pateikė Agentūrai reikalavimą dėl informacijos pateikimo Nr. S-1391, kuriame reikalavo per 5 dienas nuo rašto gavimo informuoti, kada, į kokią sąskaitą ir kokiomis dalimis pagal D. B. prašymą buvo pervesta parama (t. 1, b. l. 26), bei priėmė 2011-03-01 patikslintą patvarkymą Nr. S-1392 (toliau – ir 2011 m. Patvarkymas) areštuoti pinigines lėšas ir jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą (b. l. 27). Atsakydama į antstolės 2011-03-01 reikalavimą ir 2011 m. Patvarkymą, Agentūra 2011-03-18 raštu Nr. BR6-(3.35)-2590 nurodė, kad ji po 2009-12-21 Patvarkymo D. B. išmokėjo šias tiesioginių išmokų sumas: 2010-02-18 - 16 368,91 Lt, 2010-10-20 – 5 194,80 Lt ir 2011-01-26 – 7914,85 Lt. Iš viso – 29478,56 Lt (t. 1, b. l. 12-13, vykdomoji byla Nr. 0064/09/01490/1, b. l. 290).

26Pareiškėjo įgaliota atstovė 2011-06-10 pateikė Agentūrai prašymą geranoriškai kompensuoti dėl institucijos neteisėtų veiksmų UAB „Baltic Agro“ patirtus nuostolius ir iki 2011-06-27 sumokėti Bendrovei 29 478,56 Lt sumą (b. l. 23). Atsakydama į šį prašymą, Agentūra 2011-06-27 rašte Nr. BR6-(2.48)-5521 nurodė, kad negali tenkinti prašymo atlyginti 29 478,56 Lt nuostolių, kadangi jai tokia teisė ar pareiga nėra nustatyta (t. 1, b. l. 22).

27Nagrinėjamu atveju pareiškėja siekia prisiteisti turtinės žalos (nuostolių) atlyginimą. Pareiškėja teigia, kad nuostolius patyrė dėl to, kad Agentūra atsisakė vykdyti antstolės R.Mikliušienės 2009 m. Patvarkymo nurodymus - areštuotas trečiajam suinteresuotam asmeniui D. B. skirtas ES paramos lėšas - pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ginčas kyla ne dėl Agentūros veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje, o iš civilinių teisinių santykių teismo sprendimo vykdymo procese. Pažymėtina, kad tokio pobūdžio ginčai nagrinėtini pagal civilinės teisės normas bendrosios kompetencijos teisme, tačiau įvertinęs tai, kad nagrinėjamas ginčas yra užsitęsęs, bei atsižvelgdamas į teismo proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principus, teismas dėl ginčo pasisakys iš esmės.

28CK 6.263 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Pagal to paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

29Kaip matyti iš bylos medžiagos (t. 1, b. l. 64-73), bendrosios kompetencijos teismuose buvo nagrinėjamas ginčas pagal Agentūros ieškinį antstolei Ramunei Mikliušienei (tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Baltic agro“, UAB „Bikuva“, D. B.) dėl antstolio veiksmų (nagrinėjamam ginčui aktualaus antstolės 2009 m. Patvarkymas). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2011-02-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2011, Agentūros kasacinis skundas atmestas. Visų instancijų teismai antstolės patvarkymą pripažino teisėtu. Nagrinėjant administracinę bylą dėl žalos atlyginimo, ši nutartis turi prejudicinę reikšmę.

30LAT nutartyje nurodė, kad išieškojimas iš fizinio asmens nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). Tiesioginių išmokų gavėjui įvykdžius teisės aktuose nustatytas jų gavimo sąlygas, šios išmokos laikytinos paramos gavėjo turtu. Turtas, iš kurio negali būti išieškoma, išvardytas CPK 668 straipsnyje. Jame inter alia nurodyta, kad, vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, kurių pagrindinis verslas – žemės ūkis, išieškojimas negali būti nukreipiamas į žiemos laikotarpiu reikalingą pašarą gyvuliams, į kuriuos nenukreipiamas išieškojimas, sėklą, reikalingą eilinei sėjai, vieną karvę, o jei jos nėra, – vieną telyčią (CPK 668 straipsnio 3 dalis). Šiame straipsnyje nenustatyta, kad išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininkui priklausančias Agentūros administruojamas tiesiogines išmokas.

31LR antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgaliojimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Pagal CPK 585 straipsnio 1 dalį antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti vykdomi per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti baudą (CPK 585 str. 2 d.). Tokia bendro pobūdžio taisyklė reiškia, kad šios procesinės atsakomybės subjektas yra kiekvienas asmuo, kuriam antstolis, neviršydamas jam suteiktų įgalinimų, įstatymų nustatyta tvarka pateikia reikalavimus, atlikdamas vykdymo veiksmus. Antstolio reikalavimai yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LAT 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2011). Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Agentūra, įvykdydama teisėtą antstolio reikalavimą, užtikrintų vykdymo proceso tikslą kuo operatyviau ir veiksmingiau įvykdyti procesinį teismo sprendimą bei neviršytų savo, kaip viešojo administravimo subjekto, kompetencijos. Antstoliui areštavus skolininko pinigines lėšas, pastarasis netenka teisės valdyti areštuotos turtinės teisės, ja naudotis ir disponuoti, o antstolis įgyja teisę CPK 749 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka disponuoti areštuotomis lėšomis.

32Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad skolininkas D. B. būtų prieštaravęs dėl jam priklausančių pinigų pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą, ar būtų prašęs ir įgaliojęs Agentūrą ginti jo interesus. Antstolės 2009 m. Patvarkymas areštuoti D. B. lėšas ir įpareigojimas Agentūros vykdyti prievolę, pervesti pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą, teisėti. Taigi Agentūra privalėjo vykdyti antstolės įpareigojimą, nustatytą 2009 m. Patvarkyme. Atsisakiusi vykdyti antstolės 2009 m. Patvarkymą ir D. B. priklausančias tiesiogines išmokas pervesdama ne į antstolės depozitinę sąskaitą, o į skolininko nurodytas banko sąskaitas, Agentūra pažeidė imperatyvią proceso teisės normą – CPK 585 straipsnio 1 dalį bei teisėtus UAB „Baltic Agro“ interesus. Neteisėto Agentūros veikimo faktą patvirtina ir Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010-05-19 atskiroji nutartis, kurioje nurodyta informuoti Žemės ūkio ministeriją dėl nepakankamo skaidrumo Agentūroje, administruojant nacionalinio ir Europos Sąjungos biudžeto lėšas.

33Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Agentūros veiksmai atsisakant vykdyti 2009 m. Patvarkymą yra neteisėti. Tai reiškia, kad yra nustatyta viena iš civilinės atsakomybės sąlygų.

34CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2011 ir kitose bylose yra nurodęs, kad negautos pajamos – tai tokios pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jei jo atžvilgiu būtų elgiamasi teisėtai. Negautos pajamos turi būti pagrįstos realiomis, įrodytomis ir neišvengiamomis, o ne tik tikėtinomis pajamomis.

35Bylos dokumentais neginčytinai nustatyta, kad antstolė 2009 m. gruodžio 21 d. priėmė patvarkymą Nr. 0064/09/01490/1 vykdydama priverstinį skolos išieškojimą iš skolininko (ūkininko) D. B. išieškotojų UAB „Bikuva“ ir UAB „Baltic agro“ naudai. Šiuo patvarkymu antstolė areštavo dalį skolininkui D. B. skirtų tiesioginių išmokų (128 388, 66 Lt) ir nurodė Agentūrai, kuri administruoja Europos Sąjungos ir valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, pervesti 128 386,66 Lt į antstolio depozitinę sąskaitą. Agentūra šio teisėto patvarkymo neįvykdė. Agentūra 29 478,56 Lt pervedė į D. B. nurodytas banko sąskaitas. Tokiu būdu, proporcingai kitiems išieškotojams išieškotoja UAB „Baltic Agro“ prarado galimybę išsiieškoti iš skolininko D. B. įsiskolinimą už prekes. Iš antstolės R. Mikliušienės teismui pateiktos 2012-12-05 pažymos Nr. S-14 388 matyti, kad iš Agentūros gautų lėšų, skirtų skolininkui D. B., atsižvelgiant į visas vykdomąsias bylas, kurios buvo vykdymo stadijoje galimo lėšų paskirstymo metu, UAB „Baltic Agro“ būtų tekę 20 281,57 Lt (16 368,91 Lt x 89,2 % + 5194.80 x 51.62 % + 7914.85 x 37, 89 %; t. 2, b. l. 28-29). Vykdomosios bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad skolos UAB „Baltic Agro“ ir UAB „Bikuvos prekyba“ nėra išieškotos, vykdomosios bylos sustabdytos. Bankrutuojančios D. B. individualios įmonės „Verslomatas“ administratorius 2012-02-15 atsakymu į paklausimą informavo pareiškėją apie tai, jog pardavus D. B. turtą ir teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaičius su pirmos bei antros eilės kreditoriais, trečios eilės kreditorių, tarp kurių yra ir UAB „Baltic Agro“, kreditorinių reikalavimų patenkinimui nei turto, nei piniginių lėšų neliks.

36Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Agentūros neteisėti veiksmai, nevykdant 2009 m. patvarkymo, lėmė tai, kad UAB „Baltic Agro“ negavo dalies iš anksto numatytų pajamų už D. B. parduotas prekes, t. y. 20 281,57 Lt. Nurodytą sumą teismas, atsižvelgdamas į CK 6. 249 straipsnio 1 dalies nuostatas, laiko turtine žala, kuri iš atsakovės priteistina pareiškėjos naudai.

37Bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra žalą pareiškėjai padarė vykdymo procese, kurį reglamentuoja Civilinio proceso kodekso normos, o ne viešojo administravimo taisyklės. Todėl nagrinėjamu atveju negali būti taikomas Civilinio kodekso 6.271 straipsnis ir žala priteistina ne iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės mokėjimo agentūros, o iš institucijos, t. y. Nacionalinės mokėjimo agentūros.

38CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prievolės skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesinės palūkanos). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.).

39Administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad procesinės palūkanos skaičiuojamos tik esant pareiškėjo, reikalaujančio atlyginti žalą, prašymui jas skaičiuoti ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo (žr., pvz., 2009 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-73/2009, 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756‑2195/2010). Toks aiškinimas iš esmės atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą bendrosios kompetencijos teismų praktiką taikant procesines palūkanas reglamentuojančias CK nuostatas (2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑298/2007). Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas su reikalavimu priteisti turtinę žalą į teismą kreipėsi 2011-09-21, o teisme byla iškelta 2011-09-22 nutartimi (t. 1, b. l. 2). Todėl, vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi ir 6.37 straipsnio 2 dalimi, nustačius, kad dėl Agentūros veiksmų pareiškėja patyrė 20 281,57 Lt turtinę žalą, yra faktinis ir juridinis pagrindas priteisti pareiškėjos naudai iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už piniginę prievolę atlyginti turtinę žalą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2011-09-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

40LR administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 ir 6 dalis proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, taip pat turi teisę reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, negu yra numatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Tokios šiuo metu galiojančios rekomendacijos yra patvirtintos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – Rekomendacijos). Pagal Rekomendacijų 7 punktą priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga.

41UAB „Baltic Agro“ prašo atlyginti išlaidas, susijusias su advokato pagalba rengiant skundą teismui. Šias išlaidas patvirtina 2011 m. rugsėjo 19 d. PVM sąskaita faktūra (serija AK Nr. 500; t.1, b. l. 62), sąskaitos išrašas (t. 1, b. l. 63).

42Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjos atstovė advokatė Aldona Kondratavičienė (t. 1, b. l. 14) parengė skundą (t. 1, b. l. 2–5). Už skundo parengimą priteistinas maksimalus užmokesčio advokatui dydis yra 3 MMA, t. y. 2 400 Lt (Rekomendacijų 8.2 p.). Vadovaujantis Rekomendacijų 2 p., nustatant konkretų priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, būtina atsižvelgti į Rekomendacijų 2.1–2.8 p. nustatytus kriterijus (bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje ir kt.). Už skundo parengimą prašoma priteisti 1 200 litų suma neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte nustatyto maksimalaus dydžio už tokio pobūdžio paslaugas, tačiau įvertinus tai, kad pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies, proporcingai patenkinto reikalavimo daliai ši suma mažintina, pareiškėjai priteisiant 840 Lt (1200 Lt X 0,7).

43Pareiškėja taip pat prašo atlyginti išlaidas, patirtas dėl atstovavimo teisme nagrinėjant skundą. Šias išlaidas patvirtina 2012-02-15 PVM sąskaita faktūra (serija AK Nr. 546; t. 2, b. l. 89), sąskaitos išrašas (t. 2, b. l. 90).

44Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą įvyko penki teismo posėdžiai (t. 1, b. l. 74-78, t. 2., b. l. 13, 42, 80, 91), kurių bendra trukmė 130 minučių ir kuriuose dalyvavo pareiškėjos atstovė advokatė A.Kondratavičienė. Rekomendacijų 8.18 punkte nustatytas rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokestis už vieną atstovavimo valandą teisme 0,15 MMA. Pareiškėjos nurodyta suma už nurodytą paslaugą ženkliai viršija Rekomendacijose nustatytą užmokesčio dydį. Įvertinus šią aplinkybę, proporcingai patenkinto skundo reikalavimo sumai pareiškėjos naudai priteistina 210 Lt (0,15 MMA x 0,7).

45Pareiškėja taip pat prašo iš atsakovės Agentūros priteisti 884,36 Lt žyminio mokesčio. Teismas pažymi, kad ginčai dėl valstybės institucijų neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo priklauso neapmokestinamų skundų kategorijai, nurodytai Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. Byloje esantis 2011 m. rugsėjo 16 d. mokėjimo nurodymas Nr. 237010 patvirtina, kad kreipdamasi į teismą, UAB „Baltic Agro“ sumokėjo 884,36 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 6), tačiau šis mokestis Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutartimi (t. 1, b. l. 40–41) buvo grąžintas pareiškėjai, todėl nėra pagrindo šios sumos priteisti iš atsakovės. UAB „Baltic Agro“, norėdama susigrąžinti žyminį mokestį, turi kreiptis į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir pateikti teismo nutartį, kuria nutarta šį mokestį grąžinti.

46Taigi, pareiškėjos naudai teismo išlaidoms atlyginti iš Agentūros priteistina 1050 litų (840 Lt + 210 Lt).

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 45 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

48UAB „Baltic Agro“ skundą tenkinti iš dalies.

49Priteisti iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjo UAB „Baltic Agro“ naudai 20 281,57 Lt (dvidešimt tūkstančių du šimtus aštuoniasdešimt vieną litą ir 57 ct) turtinei žalai atlyginti bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 20 281,57 Lt (dvidešimties tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimt vieno lito ir 57 ct) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2011 m. rugsėjo 22 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

50Priteisti pareiškėjai iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos UAB „Baltic Agro“ naudai 1050 (vieną tūkstantį penkiasdešimt) litų bylinėjimosi išlaidų.

51Kitoje dalyje pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

52Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, dalyvaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“ (toliau – UAB „Baltic... 4. Pareiškėja skunde (ieškinyje) nurodė, kad Vilniaus miesto 5-asis notarų... 5. Pažymėjo, kad teisėto antstolio patvarkymo nevykdymas yra neteisėti... 6. Atsakovė ir atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Agentūra su skundu... 7. Atkreipė dėmesį į tai, kad antstolei priėmus vykdyti Vilniaus miesto 5-ojo... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo antstolė Ramunė Mikliušienė (toliau – ir... 9. Nurodė ir tai, kad pareiškėja yra D. B. kreditorė. Agentūrai atsisakius... 10. Dėl pareiškėjui atlygintinų nuostolių dydžio antstolė nurodė, kad pagal... 11. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovė prašė teismo skundą tenkinti... 12. Atsakovų atstovė per teismo posėdį prašė pareiškėjos skundą atmesti... 13. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Bikuvos prekyba“ atstovas teismo... 14. Skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Nustatyta, kad antstolė Ramunė Mikliušienė 2009-10-07 patvarkymu Nr.... 16. Antstolė R. Mikliušienė 2009-10-30 patvarkymu Nr. 0064/09/01624/1 priėmė... 17. Antstolė 2009-11-03 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0064/09/01490/1... 18. Vykdydama Vilniaus m. 5-ojo notarų biuro 2009-10-26 išduotą vykdomąjį... 19. Vykdydama Vilniaus m. 5-ojo notarų biuro 2009-09-22 išduotą vykdomąjį... 20. Antstolė R. Mikliušienė 2009-12-21 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr.... 21. Agentūra 2009-12-31 raštu Nr. BR6-(2.30)-15415 informavo antstolę apie tai,... 22. Gavusi šį Agentūros raštą, antstolė 2010-02-08 priėmė patvarkymą Nr.... 23. Agentūra kreipėsi į Kėdainių rajono apylinkės teismą prašydama... 24. Antstolė 2010-08-03 Patvarkymu dėl privalomojo vykdomosios bylos sustabdymo... 25. Antstolė 2011-03-01 pateikė Agentūrai reikalavimą dėl informacijos... 26. Pareiškėjo įgaliota atstovė 2011-06-10 pateikė Agentūrai prašymą... 27. Nagrinėjamu atveju pareiškėja siekia prisiteisti turtinės žalos... 28. CK 6.263 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą... 29. Kaip matyti iš bylos medžiagos (t. 1, b. l. 64-73), bendrosios kompetencijos... 30. LAT nutartyje nurodė, kad išieškojimas iš fizinio asmens nukreipiamas į... 31. LR antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis,... 32. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad skolininkas D. B. būtų... 33. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Agentūros... 34. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 35. Bylos dokumentais neginčytinai nustatyta, kad antstolė 2009 m. gruodžio 21... 36. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Agentūros... 37. Bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra... 38. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prievolės skolininkas taip pat... 39. Administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad procesinės... 40. LR administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1... 41. UAB „Baltic Agro“ prašo atlyginti išlaidas, susijusias su advokato... 42. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjos atstovė... 43. Pareiškėja taip pat prašo atlyginti išlaidas, patirtas dėl atstovavimo... 44. Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme... 45. Pareiškėja taip pat prašo iš atsakovės Agentūros priteisti 884,36 Lt... 46. Taigi, pareiškėjos naudai teismo išlaidoms atlyginti iš Agentūros... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 48. UAB „Baltic Agro“ skundą tenkinti iš dalies.... 49. Priteisti iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 50. Priteisti pareiškėjai iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės... 51. Kitoje dalyje pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 52. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...