Byla I-2356-426/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė,

2dalyvaujant pareiškėjui J. P.,

3atsakovės atstovui Mantui Bernotui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. P. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, dėl žalos atlyginimo.

5Teismas

Nustatė

6Pareiškėjas J. P. kreipėsi į teismą su patikslintu skundu (t. 1, b. l. 68–73), prašydamas: 1) priteisti 5 proc. metinių procesinių palūkanų (95 Eur) nuo laiku negrąžintos 25 000 Eur sumos vykdant 2016-10-11 Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) sprendimą Nr. 3R-358 (AG-292/04-2016) nuo 2016-12-01 iki 2016-12-28; 2) priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NMA), 22 425 Eur dydžio turtinės žalos atlyginimą; 3) priteisti 5 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistinos nuostolių atlyginimo sumos, nuo kreipimosi į teismą dienos iki sprendimo įvykdymo.

7Nurodė, kad NMA 2015-09-18 pareiškėjui išmokėjo 25 000 Eur avansinės paramos. NMA 2016-07-15 priėmė sprendimą taikyti pareiškėjui sankcijas ir susigrąžinti dalį išmokėtos paramos, teigdama, kad pareiškėjas nepradėjo įgyvendinti verslo plano per 9 mėn., nors tai pareiškėjas padarė jau po 1 mėn. nuo NMA sprendimo patvirtinti verslo planą bei raštu apie tai informavo Agentūrą ir pateikė dokumentus. Pareiškėjas, nesutikdamas su šiuo sprendimu, 2016-08-18 pateikė skundą Žemės ūkio ministerijai (toliau – ir Ministerija), prašydamas jį panaikinti. Ministerija 2016-09-09 šį skundą atmetė. Pareiškėjas, vengdamas neigiamų pasekmių, buvo priverstas nenaudoti avansinės išmokos ir 2016 m. rugsėjo mėn. NMA grąžino reikalaujamą 25 000 Eur sumą bei su skundu kreipėsi į Komisiją, prašydamas panaikinti Agentūros 2016-07-15 ir Ministerijos 2016-09-09 sprendimus. Komisija 2016-10-11 priėmė sprendimą, kuriuo panaikino skundžiamus sprendimus. Atsakovė neskundė Komisijos sprendimo ir iki 2016-12-01 privalėjo jį įvykdyti, tačiau to nepadarė. Informavo pareiškėją, kad tai padarys artimiausiu metu. Pareiškėjo teigimu, tokiais neteisėtais veiksmais atsakovė vilkino sprendimo įvykdymą, siekdama galutinai sužlugdyti jo projekto vykdymą. Atkreipė dėmesį, kad pinigines lėšas, skirtas projekto įgyvendinimui, pareiškėjui grąžino tik 2016-12-28. Pareiškėjas teigė, kad dėl NMA neteisėtų veiksmų, sprendimo taikyti sankcijas ir susigrąžinti išmokėtą paramą, pareiškėjas nepasodino 2016 m. lazdynų sodinukų, kaip numatyta projekte. Dėl ko pasikeis projekte numatyti rodikliai ir pareiškėjas patirs neplanuotus nuostolius, negaus 22 425 Eur numatytų pajamų ir tai labai pakeis projekte numatytus rodiklius.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti.

9Atsakovės įgaliota atstovė NMA su skundu nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 85-91) paaiškino, kad pareiškėjas patvirtina, jog tinkamai neįgyvendina projekto. Jis pats informavo atsakovę apie tai, kad nepradeda įgyvendinti verslo plano per 9 mėn., pateikdamas NMA prašymus dėl projekto pradžios laikotarpio nukėlimo. Agentūra neginčija fakto, kad pareiškėjas pateikė sutartis dėl sodinukų pirkimo, tačiau jis pats informavo, kad sodinukai pagal pasirašytą pirkimo sutartį nebuvo pristatyti, ir pats informavo, kad projekto negali pradėti per pirmus 9 mėn. Šiuo atveju, pasak atsakovės įgaliotos institucijos, yra kilęs ginčas dėl paties pareiškėjo neveikimo, realios žalos jis nėra patyręs, o pateiktas skundas grindžiamas prielaidomis ir pareiškėjo nusiteikimu nevykdyti projekto taip, kaip buvo numatęs ir kaip įsipareigojo vykdyti pagal teisės aktus.

10Atsiliepime nurodoma, kad NMA pareiškėjo atžvilgiu neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kuriuos draudžia atlikti įstatymai. Priešingai, vertindama pateiktus dokumentus, siekiant padėti pareiškėjui vykdyti projektą taip, kaip jis įsipareigojęs, atsakovės atstovė teikė rekomendacijas ir konsultacijas kaip vykdyti pirkimus, siūlė sodinukus įsigyti dalimis, arba kitoje kaimyninėje šalyje. Bendravo su pareiškėju, vyko nuolatinis susirašinėjimas. Kad nebūtų vilkinamas laikas, Agentūra ne kartą kreipėsi į pareiškėją, tačiau bendravimas buvo gan vienpusiškas, jis neatsižvelgė į rekomendacijas ir siūlymus, nesistengė projektui reikiamų želdynukų įsigyti bent dalimis, priešingai, vykdė identiško mąsto pirkimus, neatsižvelgdamas, kad Lietuvos tiekėjas negali pasiūlyti jam reikiamo kiekio augalų. Pažymi, kad pareiškėjas pats informavo NMA apie tai, kad su vienu iš tiekėjų sudaryta prekių pristatymo sutartis nebus vykdoma, nes pastarasis negalės pateikti tiek sodinuku, kiek pareiškėjui reikia.

11Pažymėjo, kad Agentūra Komisijos sprendimą įvykdė, atliko visas teisės aktuose numatytas pareigas ir neatliko jokių veiksmų, kuriuos įstatymai draudė atlikti. Komisijos sprendimas įtakos faktui, kad pareiškėjas neįsigijo reikiamo kiekio ir negali įsigyti tokio kiekio sodinukų įtakos tikrai negalėjo turėti. Šiuo atveju pareiškėjas pats pasirinko pirkimus vykdyti tik visa apimtimi, neskaidant į dalis, matydamas, kad negali įsigyti reikiamo kiekio sodinukų, pareiškėjas nekeitė savo pirkimų vykdymo būdo, tuo ir toliau sąmoningai nevykdydamas projekto.

12Atsakovės atstovės teigimu, šiuo atveju, yra neaiškus žalos dydis, nes ji Komisijos sprendimą įvykdė, o pirkimus, dėl kurių netinkamo vykdymo atsakingas tik pats pareiškėjas, dėl ko negalėjo įsigyti prekių, atliko ne NMA, o jis pats. Pareiškėjo nurodomos galimai gautinos pajamos iš projekto yra tik hipotetinės, o hipotetinės pajamos negali būti priteisiamos. Pareiškėjas jokios realios žalos nepatyrė.

13Teismo posėdžio metu atsakovės atstovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus teiginius ir prašė skundą atmesti.

14Teismas

konstatuoja:

15Byloje kilo ginčas dėl 22 425 Eur dydžio turtinės žalos ir procesinių palūkanų iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos NMA, priteisimo, dėl to, jog Agentūra laiku neįvykdė Komisijos

162016-10-11 sprendimo Nr. 3R-358 (AG-292/04-2016).

17Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-04-29 pareiškėjas NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Utenos paramos administravimo skyriui pateikė paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui įgyvendinimo taisykles“ (t. 1, b. l. 11–51). NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Utenos paramos administravimo skyrius 2015-09-02 priėmė sprendimą Nr. KU-(4.4.22.)-1112, kuriuo nusprendė pareiškėja patvirtinti paramos gavėju ir jo projektui skirti 50 000 Eur dydžio paramos sumą (t. 1, b. l. 6). 2016-07-15 NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Utenos paramos administravimo skyrius priėmė sprendimą Nr. KU-07-51 „Dėl J. P. išmokėtos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ dalies susigrąžinimo“, kuriame nusprendė, kad pareiškėjui taikoma visos paramos susigrąžinimo sankcija – 25 000 Eur paramos avanso dalies, išmokėtos 2015-09-18, susigrąžinimas (t. 1, b. l. 52–53). Pareiškėjas 2016-08-18 pateikė Ministerijai skundą, kuriuo prašė panaikinti 2016-07-15 NMA sprendimą Nr. KU-07-51 bei įpareigoti Agentūrą iš naujo svarstyti pareiškėjo pateiktą prašymą ir priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą (t. 1, b. l. 7–10). Ministerija išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2016-09-09 sprendimu Nr. 3IN-1180(8.1) konstatavo, kad pareiškėjo skundžiamas NMA sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (t. 1, b. l. 54–57). Pareiškėjas, nesutikdamas su priimtais sprendimais, kreipėsi su skundu į Komisiją, kuri 2016-10-11 sprendimu Nr. 3R-358(AG-292/04-2016) panaikino NMA 2016-07-15 sprendimą Nr. KU-07-51 bei Ministerijos 2016-09-09 sprendimą Nr. 3IN-1180(8.1) (t. 1, b. l. 58–59). NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Utenos paramos administravimo skyrius 2016-12-01 raštu Nr. KU-(4.4.22)-1772 informavo pareiškėją, kad, atsižvelgus į Komisijos sprendimą, pareiškėjo paraiška nagrinėjama pakartotinai. Avansinis mokėjimas ir parama bus pervedama artimiausiu laiku (t. 1, b. l. 60–61).

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) yra išaiškinęs, kad nagrinėjant administracinių teismų kompetencijai priskirtas bylas dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų atlyginimo, taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) normos (LVAT 2007-03-26 nutartis administracinėje byloje Nr. A6-317/2007, 2010-06-14 nutartis administracinėje byloje Nr. A525-850/2010, 2011-04-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-150/2011).

19CK 6.271 str. 1 d. nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

20Valstybės civilinė atsakomybė pagal CK 6.271 str. 1 d. atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (CK 6.246 str.); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (CK 6. 247 str.); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (CK 6.249 str.).

21CK 6.249 str. 1 d. nustato, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) yra išaiškinta, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su netesėtais kalto asmens veiksmais. Netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos), sutartinės atsakomybės taikymo viena iš priemonių, atlyginami tik atsižvelgiant į tai, ar iš tikrųjų jie realiai padaryti. Bylos šalis, reikšdama reikalavimą dėl netiesioginių nuostolių atlyginimo, turi įrodyti, kad ji patyrė realių nuostolių, t. y. negavo pajamų dėl sutarties kontrahento neteisėtų veiksmų padarinių. Patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (LAT 2007-05-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2007; 2008-02-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2011-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3124/2011).

23Nagrinėjamu atveju pareiškėjo skunde nurodoma, kad dėl NMA priimto 2016-07-15 sprendimo taikyti sankcijas ir susigrąžinti išmokėtą paramą, pareiškėjas nepasodino 2016 m. lazdynų sodinukų, dėl ko pasikeis projekte numatyti rodikliai ir jis negaus 22 425 Eur numatytų pajamų.

24Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjas 2016-04-11 NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Utenos paramos administravimo skyriui pateikė prašymą dėl įsipareigojimų įvykdymo nukėlimo, kuriuo prašė leisti verslo planą pradėti įgyvendinti 2017 m. pavasarį. Paaiškino, jog atėjus 2016 m. pavasariui, visi sodinukų tiekėjai atsisakė pateikti jam reikiamą 7 250 vnt. lazdynų sodinukų kiekį ir kad tiekėjai žada sodinukus rudeniui arba kitam pavasariui (t. 1, b. l. 100). Pareiškėjas 2016-05-23 pateikė dar vieną prašymą dėl įsipareigojimų įvykdymo nukėlimo, prašė leisti verslo planą pradėti įgyvendinti po metų, nuo 2017 m. pavasario, o visus prisiimtus įsipareigojimus įgyvendinti metais vėliau, nei nurodyta verslo plane. Nurodė, kad pasirašytą pirkimo – pardavimo sutartį su tiekėjais nutraukė, dėl didelės pernykštės sausros nesusiformavus sodinukų šaknų sistemai ir nepadauginus sodinukų. NMA 2016-04-18 interneto svetainėje, projektų vykdytojų pirkimuose, paskelbė, kad perka 7 250 vnt. lazdynų sodinukų, tačiau gavo 0 pasiūlymų. Tiekėjai garantuoja, kad kitam pavasariui reikiamą lazdynų sodinukų kiekį parduotų (t. 1, b. l. 97). Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad jau 2016 m. pavasarį pareiškėjas žinojo, kad negalės įgyvendinti verslo plane numatytų įsipareigojimų, kadangi negaus reikiamo kiekio lazdynų sodinukų ir apie tai informavo NMA. Taigi, šiuo atveju, atkreiptinas dėmesys, kad 22 425 Eur numatytų pajamų pareiškėjas pirmiausia negaus dėl savo paties veiksmų, t. y. reikiamo kiekio sodinukų neįsigijimo, o ne dėl NMA veiksmų. Todėl, nagrinėjamu atveju, nėra pagrindo vertinti NMA neteisėtus veiksmus, kadangi šiuo atveju dėl kilusiu pasekmių atsakingas pats pareiškėjas. Taigi, vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjo reikalavimas iš Lietuvos valstybės priteisti 22 425 Eur negautų pajamų atmestinas, neįrodžius priežastinio ryšio, kaip būtinosios sąlygos valstybės atsakomybei kilti, tarp galimai neteisėtų NMA veiksmų ir pareiškėjui kilusios žalos. Atmetus reikalavimą priteisti 22 425 Eur turtinės žalos, taip pat atmetamas ir išvestinis pareiškėjo reikalavimas priteisti 5 proc. metinių procesinių palūkanų nuo prašomos priteisti sumos, nuo kreipimosi į teismą iki sprendimo įvykdymo dienos.

25Pareiškėjas teismui pateiktame skunde taip pat nurodo reikalavimą priteisti 5 proc. metinių procesinių palūkanų (95 Eur) nuo laiku negrąžintos 25 000 Eur sumos vykdant Komisijos sprendimą nuo 2016-12-01 iki 2016-12-28.

26Pažymėtina, kad administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad procesinės palūkanos skaičiuojamos tik esant pareiškėjo, reikalaujančio atlyginti žalą, prašymui jas skaičiuoti ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-05-21 nutartį administracinėje byloje Nr. A756-73/2009, 2010-12-02 sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-2195/2010). Toks aiškinimas iš esmės atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą bendrosios kompetencijos teismų praktiką taikant procesines palūkanas reglamentuojančias CK nuostatas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

272007-06-29 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Pažymėtina, jog administracinė byla iškelta (pareiškėjo skundas priimtas) 2017-03-06. Kaip minėta, pareiškėjas procesines palūkanas prašo priteisti nuo 2016-12-01 iki 2016-12-28, t. y. už laikotarpį iki administracinės bylos iškėlimo. Pažymėtina, jog pareiškėjo tiksliai suformuluoto reikalavimo – priteisti procesines palūkanas už šį laikotarpį nuo nėra pagrindo tenkinti.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 str., 88 str. 1 ir 4 p., 132 str. 1 d. ir 133 str.,

Nutarė

29Pareiškėjo J. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

30Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė,... 2. dalyvaujant pareiškėjui J. P.,... 3. atsakovės atstovui Mantui Bernotui,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 5. Teismas... 6. Pareiškėjas J. P. kreipėsi į teismą su patikslintu skundu (t. 1, b. l.... 7. Nurodė, kad NMA 2015-09-18 pareiškėjui išmokėjo 25 000 Eur avansinės... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir... 9. Atsakovės įgaliota atstovė NMA su skundu nesutiko, prašė atmesti kaip... 10. Atsiliepime nurodoma, kad NMA pareiškėjo atžvilgiu neatliko jokių... 11. Pažymėjo, kad Agentūra Komisijos sprendimą įvykdė, atliko visas teisės... 12. Atsakovės atstovės teigimu, šiuo atveju, yra neaiškus žalos dydis, nes ji... 13. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovės atstovas palaikė atsiliepime... 14. Teismas... 15. Byloje kilo ginčas dėl 22 425 Eur dydžio turtinės žalos ir procesinių... 16. 2016-10-11 sprendimo Nr. 3R-358 (AG-292/04-2016).... 17. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-04-29... 18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) yra... 19. CK 6.271 str. 1 d. nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės... 20. Valstybės civilinė atsakomybė pagal CK 6.271 str. 1 d. atsiranda esant trims... 21. CK 6.249 str. 1 d. nustato, kad žala yra asmens turto netekimas arba... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) yra išaiškinta, kad apie... 23. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo skunde nurodoma, kad dėl NMA priimto... 24. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjas 2016-04-11... 25. Pareiškėjas teismui pateiktame skunde taip pat nurodo reikalavimą priteisti... 26. Pažymėtina, kad administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 27. 2007-06-29 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Pažymėtina, jog... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 29. Pareiškėjo J. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 30. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...