Byla e2-1235-657/2019
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „SIMPER“. Teismas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės mažosios bendrijos „Pirkimų ABC“ ieškinį atsakovei Kauno technikos kolegijai dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „SIMPER“. Teismas,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Pirkimų ABC“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti Pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 eilutėje nustatytą kvalifikacijos reikalavimą neteisėtu bei priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė Kauno technikos kolegija 2019 m. sausio 21 d. paskelbė mažos vertės viešąjį pirkimą Nr. 418476 „Mokslo paskirties pastato 3c1p, esančio Tvirtovės al. 35, Kaune atnaujinimo - modernizavimo (kapitalinio remonto) techninio darbo projekto parengimas“. Pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, kad vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais praėjusiais 3 finansiniais metais yra ne mažesnės kaip 250 000,00 Eur. Ieškovės pateiktą pretenziją atsakovė laikė prašymu patikslinti pirkimo sąlygas ir nurodė, kad vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97, buvo praleistas prašymų patikslinti pirkimo sąlygas pateikimo terminas. Pirkimo sąlygų 2.7 punkte nurodyta, kad projektas ir statybas leidžiantis dokumentas turi būti parengti iki 2019 m. gegužės 1 d. Pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 eilutėje nustatyta kvalifikacijos reikalavimo reikšmė – 250 000 Eur vidutinių metinių tiekėjo pajamų (1.3 p.), prieštarauja Metodikos 15.2.2 punktui. Šiame punkte nurodyta, kad nustatant kvalifikacijos reikalavimo reikšmę, kai pirkimo sutarties trukmė iki 1 metų, taikomas koeficientas 1,5. Pirkimas yra mažos vertės, pirkimo vertė negali būti didesnė nei 58 000 Eur be PVM (2.1.3 p.). Atsakovė atsiliepime nurodė, kad skaičiuojamoji vykdomo projektavimo paslaugų su statybos leidimo gavimu pirkimo kaina sudaro 31 768,00 Eur. Taigi, ginčijamas kvalifikacijos reikalavimas yra beveik 8 didesnis už pirkimo vertę (250 000,00 / 31 768,00 = 7,8125), kas yra visiškai neproporcinga pirkimo objektui bei neatitinka Metodikos 8.4, 8.7 ir 15.2.2 punktų. Atsakovės teiginiai, kad Metodika nėra taikytina mažos vertės pirkimams yra nepagrįsti, nes joje yra numatyti labai svarbūs kvalifikacijos reikalavimų nustatymo principai, kurių nesilaikant, būtų paneigiama viešojo pirkimo procedūrų prasmė. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs. Atsakovė nepaaiškino, kodėl objektyviai pasirinktas būtent 250 000,00 Eur dydis. Tiekėjo paskutinių 3 metų pardavimo pajamos nerodo tiekėjo patirties panašios apimties sutarčių vykdyme, nes tiekėjas gali būti pajamas uždirbęs vykdydamas daug mažos apimties sutarčių, be to, tam iškeltas 2 lentelės 2 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas dėl įvykdytų sutarčių kiekio ir vertės.

5Ieškovė pateikė pretenziją atsakovei, kuria buvo ginčijama kvalifikacijos reikalavimo reikšmė, pateikė laiku, t. y. per 5 darbo dienas nuo pirkimo paskelbimo, tačiau atsakovė net nebandė pagrįsti nustatyto kvalifikacijos reikalavimo teisėtumo, ieškovės pretenzijos nenagrinėjo ir, nesustabdžiusi pirkimo procedūrų, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Ieškovei buvo nepagrįstai užkirsta galimybė dalyvauti pirkime.

6Atsakovė Kauno technikos kolegija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti atsakovei iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

7Atsiliepime ir triplike nurodė, kad ieškovė atsakovei 2019 m. sausio 26 d. pateiktu pranešimu prašė panaikinti pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 eilutėje nustatytą kvali?kacijos reikalavimą, taigi, pateikė pasiūlymą dėl sąlygų patikslinimo / pakeitimo. Kadangi pasiūlymas pateiktas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, atsakovė ieškovės prašymą pagrįstai paliko nenagrinėtą. Net jeigu teismas spręstų, kad ieškovės 2019 m. sausio 26 d. pateiktas prašymas laikytinas ne pasiūlymu dėl pirkimo sąlygų patikslinimo, o pretenzija, procedūrinis pažeidimas perkančiajai organizacijai pretenzijos neišnagrinėjus nesudaro pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimą ir panaikinti pirkimų sąlygų 2 lentelės 1 punkto nuostatas, numatančias minimalų kvalifikacinį reikalavimą tiekėjų ekonominiam – finansiniam pajėgumui.

8Vertinant pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 punkte numatyto kvalifikacinio reikalavimo (tiekėjo vidutinių metinių pajamų minimalaus dydžio) teisėtumą, nei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (toliau – Metodika), nei Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau -VPĮ) 47 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos nėra privalomos, todėl nagrinėjamam ginčui nėra aktualios. Mažos vertės pirkimų atlikimui taikytinos VPĮ 25 straipsnio 2 dalies teisės normos. Ginčo pirkimui aktualūs Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas Aprašas, taip pat atsakovės direktoriaus įsakymu patvirtintas Kauno technikos kolegijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas jokių apribojimų tiekėjo kvalifikacinio reikalavimo metiniam pajamų dydžiui nenustato. Tiekėjo finansinio pajėgumo kriterijus ypač aktualus, kadangi atsiskaitymas už paslaugas su konkursą laimėjusiu tiekėju bus vykdomas tik per 60 dienų po statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos, jokie avansiniai mokėjimai nenumatyti. Nustatydama pirkimo sąlygose reikalaujamą minimalią tiekėjo vidutinių metinių pajamų iš su pirkimu susijusios veiklos sumą – 250 000,00 Eur, atsakovė įvertino metuose esančių savaičių skaičiaus (52 savaitės) ir preliminarios projektavimo darbams atlikti reikalingo laiko trukmės (5 savaitės) santykį, atsižvelgdama, kad per numatomą projektavimo trukmę tiekėjas turėtų būti pajėgus atlikti pirkimo atžvilgiu skaičiuojamos vertės (31 768,00 Eur) projektavimo darbus. Didelės apimties sudėtingų projektavimo paslaugų per sąlyginai trumpą laiką parengimą gali užtikrinti tik panašios apimties sutarčių vykdyme patyręs ir ekonomiškai bei finansiškai pajėgus tiekėjas, turintis galimybę savo lėšomis finansuoti projekto parengimo kaštus. Be to, ieškovė nelaikytina suinteresuotu subjektu, galinčiu ginčyti pirkimo sąlygas. Ginčo konkursas paskelbtas siekiant nupirkti pastato atnaujinimo – modernizavimo techninio darbo projekto parengimo su statybos leidimo gavimu paslaugas. Tuo tarpu viešai prieinami Juridinio asmenų registro duomenys patvirtina, kad ieškovė neteikia projektavimo paslaugų, išimtinai kurių atžvilgiu yra atliekamas ginčo pirkimas, dėl ko ieškovė nelaikytina ginčo pirkimo tiekėju VPĮ 2 straipsnio 36 dalies prasme. Atsakovei 2019 m. sausio 26 d. pateiktas ieškovės pranešimas rodo, kad siekdama ginčijamo kvalifikacinio reikalavimo panaikinimo, ieškovė gina ne savo pažeistą subjektinę teisę, o reikalavimą reiškia abstrakčiai, gindama neįvardintų kompetentingų paslaugas galinčių suteikti tiekėjų interesus. Ieškovė įregistruota 2019 m. sausio 22 d., taigi, likus vos trims dienoms iki Pirkimų sąlygose numatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (2019 m. sausio 25 d.), kas kelia pagrįstų abejonių dėl ieškovės atitikimo Pirkimo sąlygų 2 lentelės 2-3 punktuose numatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, kurių ji neginčija.

9Trečiasis asmuo UAB „SIMPER“ savo pozicijos dėl ieškovės ieškinio pagrįstumo nepareiškė, atsiliepimo nepateikė.

10Ieškinys tenkintinas.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Kauno technikos kolegija 2019 m. sausio 21 d. paskelbė mažos vertės viešąjį pirkimą „Mokslo paskirties pastato 3c1p, esančio Tvirtovės al. 35, Kaune atnaujinimo - modernizavimo (kapitalinio remonto) techninio darbo projekto parengimas“ (pirkimo Nr. 418476). Pirkimas vykdomas pagal 2019 m. sausio 21 d. Kvietime dalyvauti teikėjų apklausoje nurodytas pirkimo sąlygas. Pirkimo objektas – mokslo paskirties pastato 3c1p, esančio Tvirtovės al. 35, Kaune, atnaujinimo - modernizavimo (kapitalinio remonto) techninio darbo projekto parengimas (pirkimo sąlygų 2.1. p.). Pirkimas į dalis neskaidomas (pirkimo sąlygų 2.2. p.). 2019 m. sausio 23 d. ir 2019 m. sausio 25 d. pranešimais atsakovė ieškovei paaiškino pirkimo sąlygas.

12Byloje kilo ginčas dėl Pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 eilutėje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo.

13Ieškovė 2019 m. sausio 26 d. pranešimu Nr. 6883593 atsakovei pateikė pretenziją, kurioje prašė panaikinti 2 lentelės 1 eilutėje nustatytą kvalifikacijos reikalavimą arba nutraukti pirkimą, nes dėl šio kvalifikacijos reikalavimo pirkime negali dalyvauti kompetentingi paslaugas galintys suteikti tiekėjai. Pretenzijoje ieškovė nurodė, kad pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 eilutėje nustatyta kvalifikacijos reikalavimo reikšmė neproporcingai riboja tiekėjų konkurenciją bei neatitinka Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 15.2.2 punkto.

14Iš atsakovės 2019 m. sausio 29 d. pranešimo ieškovei matyti, kad perkančioji organizacija ieškovės pateiktą pretenziją laikė prašymu dėl pirkimo sąlygų pakeitimo ir nutarė jame pareikštų reikalavimų nenagrinėti, kadangi tiekėjos UAB „Pirkimų ABC“ prašymas dėl pirkimo sąlygų patikslinimo / pakeitimo gautas po pasiūlymų pateikimo pabaigos.

15Teismas sutinka, kad nagrinėjamu atveju, ieškovė, manydama, kad atsakovės paskelbtos pirkimo sąlygos varžo jos galimybes dalyvauti pirkime, turėjo teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus tiek pareikšdama atsakovei pretenziją, tiek ieškinį teismui. Tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pareikštos pretenzijos yra ginčo sprendimo proceso dalis (privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija). Pažymėtina, jog tai, kad šiuo atveju atsakovė netinkamai vertino ieškovės pateiktą pretenziją, nepagrįstai ją laikydama prašymu patikslinti/pakeisti pirkimo sąlygas, pažeidė VPĮ 102-103 straipsniuose nustatytą pretenzijų nagrinėjimo tvarką, negali sukelti neigiamų teisinių pasekmių ieškovei. Iš nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad ieškovė laikėsi ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje nurodė analogiškus esminius pagrindus ir reikalavimus (CPK 4233 str. 2 d. ir 3 d.).

16Atsakovės 2019 m. sausio 29 d. pranešimu Nr. V16-09 pirkimo dalyviai informuoti apie tiekėjų eilės sudarymą ir apie UAB „SIMPER“ paskelbimą pirkimo laimėtoja.

17Pagal VPĮ 47 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs, taip pat nepažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų viešųjų pirkimų principų. Remiantis VPĮ 47 straipsnio 3 dalies 1 punktu tikrindama tiekėjo finansinį ir ekonominį pajėgumą, perkančioji organizacija gali nustatyti tam tikrą reikalaujamą tiekėjų metinių pajamų iš visos veiklos arba iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, sumą. Reikalaujama metinė tiekėjo veiklos pajamų suma negali būti daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę.

18Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Pagal teismų praktiką, perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011; 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017).

19Viešųjų pirkimų statymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vykdant pirkimą, tai yra ir nustatant ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, turi būti laikomasi pagrindinių viešųjų pirkimų principų, t. y. jie turi būti aiškūs, suprantamai aprašyti pirkimo dokumentuose. Perkančioji organizacija turi stengtis taip nustatyti vertinimo kriterijus, kad išrenkant geriausią pasiūlymą būtų sudarytos sąlygos pasiekti šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatytų pirkimų tikslą, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai; vykdant pirkimo sutartis būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir šio įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

20Taikydamos ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų, perkančiosios organizacijos laisvos ne tik pasirinkti sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijų, bet ir nustatyti jų lyginamąjį svorį tiek, kiek tai, siekiant surasti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, leistų apibendrintai vertinti nustatytus subkriterijus (Teisingumo Teismo 2003 m. gruodžio 4 d. Sprendimas EVN ir Wienstrom, C-448/01, Rink. 2003, p. 1-14527, Rekomendacijų IV skyrius). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus subkriterijai arba parametrai turi būti susiję su viešojo pirkimo sutartimi – sutarties dalyku. Sąsaja su pirkimo dalyku turi būti suprantama taip, kad atitinkamas kriterijus susijęs tik su produktu plačiąja prasme, tačiau ne su bendra tiekėjo politika tam tikroje srityje (Teisingumo Teismo Sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijaus subkriterijai turi ne tik sietis su sutartimi bei jos vykdymu, bet ir neturi riboti tiekėjų įsisteigimo ar paslaugų teikimo laisvių. Jie privalo būti nediskriminuojantys ir proporcingi siekiamam tikslui.

21Perkančioji organizacija, nustatydama vienokius ar kitokius reikalavimus, turi įvertinti konkretaus reikalavimo tikslingumą, pagrįstumą ir reikalingumą. Esant ginčui, perkančioji organizacija turėtų pateikti paaiškinimus, jei tai įmanoma, bet kokius kitus dokumentus ar įrodymus, kodėl nustatyti būtent tokie reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai. Taigi, visų aukštesnių apribojimų ar specifinių reikalavimų pagrindimo našta įrodinėjimo procese tenka perkančiajai organizacijai (CPK 12 str., 178 str.).

22Nagrinėjamu atveju pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 eilutėje perkančioji organizacija nustatė kvalifikacijos reikalavimą, kad vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais praėjusiais 3 finansiniais metais yra ne mažesnės kaip 250 000,00 Eur. Ieškovės nuomone, pirkimo sąlygose nustatyta kvalifikacijos reikalavimo reikšmė yra neproporcinga pirkimo objektui ir neatitinka Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 15.2.2. punkto.

23Tiekėjų kvalifikacijos nustatymą reglamentuoja Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (toliau - Metodika).

24Pagal Metodikos 14 punktą finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo tikslas – įsitikinti, jog tiekėjas turi pakankamus finansinius resursus veikti pirkimo sutarties įgyvendinimo laikotarpiu, t. y. geba padengti svarbiausias išlaidas (mokėti atlyginimus, įsigyti medžiagas, kt.), kol bus apmokėtos pirkimo vykdytojui pateiktos sąskaitos. Finansinis ir ekonominis pajėgumas vertinamas atsižvelgiant į tai, ar tiekėjas pakels jam tenkančią ekonominę naštą, susijusią su pirkimo sutarties vykdymu bei į tiekėjo galimybes įvykdyti reikalavimus, kylančius iš netinkamo pirkimo sutarties vykdymo. Vertinant tiekėjo finansinį ir ekonominį pajėgumą, atsižvelgiama į tiekėjo metines pajamas, finansinį santykį ir (ar) profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

25Metodikos 15.2.2. punkte nurodyta, kad reikalavimas „Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas“ nustatomas įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę – kuo ilgesnė pirkimo sutarties trukmė, tuo mažesnė nustatoma reikalaujamų pajamų suma, pavyzdžiui, sudarant trumpalaikę pirkimo sutartį nustatomas reikalavimas, jog tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas, būtų 1,5 karto didesnės už numatomą atliekamo pirkimo vertę, sudarant ilgalaikę sutartį (pavyzdžiui, 36 mėnesių trukmės) nustatomas reikalavimas, kad tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas, būtų ne mažesnės kaip 0,5 numatomos atliekamo pirkimo vertės.

26Pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nenurodė kokia yra numatoma pirkimo vertė, tačiau atsiliepime į ieškinį (26 p.) nurodyta, kad perkančioji organizacija nustatė, kad skaičiuojamoji vykdomo projektavimo paslaugų su statybos leidimo gavimu pirkimo kaina sudaro 31 768,00 Eur. Taip pat 2019 m. sausio 21 d. Kvietimo dalyvauti teikėjų apklausoje 2.7. punkte nustatyta, kad projektas ir statybas leidžiantis dokumentas turi būti parengti iki 2019 m. gegužės 1 d. Pratęsimo terminas nenumatomas.

27Byloje nustačius, kad pirkimo kaina sudaro 31 768,00 Eur, o paslaugų atlikimo terminas neviršija 12 mėnesių, t. y. nustatytas iki 2019 m. gegužės 1 d., nenumatant jo pratęsimo galimybės, nagrinėjamu atveju būtų galima reikalauti, kad tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos būtų 1,5 karto didesnės už pirkimo vertę, kas sudarytų 47 652,00 (31 768 Eur x 1,5) Eur.

28Atsižvelgiant į pirmiau nurodytų aplinkybių visumą bei padarytas išvadas akivaizdu, kad perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 eilutėje nustatytas ir ieškovės ginčijamas kvalifikacijos reikalavimas yra aiškiai neproporcingas pirkimo objektui ir neatitinka Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 15.2.2. punkto nuostatų, sudaro prielaidas galimam tiekėjų konkurencijos varžymui ir jų diskriminavimui, bei ir riboja galimybę kitiems potencialiems tiekėjams teikti pasiūlymus ir dalyvauti pirkime, teismas, sprendžia, kad atsakovė neįrodė savo teiginių dėl nustatyto kvalifikacinio reikalavimo pagrįstumo ir taip pažeidė tiekėjų konkurenciją (VPĮ 47 str. 1 d.) bei VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, todėl ieškinys pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas. Šiuo atveju nėra reikšminga atsakovės nurodyta aplinkybė, jog ieškovė galimai neatitinka kitų kvalifikacinių reikalavimų, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

29Dėl bylos baigties ir laikinųjų apsaugos priemonių

30Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką tais atvejais, kai teismas savo iniciatyva ar šalies reikalavimu pirkimo sąlygas (dalį jų) pripažįsta neteisėtomis VPĮ ar kitų teisės aktų pagrindu, perkančiajai organizacijai dėl tame pačiame pirkime neatkurtino ūkio subjektų sąžiningo (laisvo) varžymosi tenka griežčiausi neteisėtų veiksmų padariniai – procedūrų nutraukimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011; 2017 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-2-248/2017). Negalima šalių grąžinti į prieš pažeidimą buvusią padėtį, jei neteisėti veiksmai atlikti nustatant pirkimo sąlygas, kadangi neteisėtų pirkimo sąlygų pakeitimas (ištaisymas) reiškia naują konkursą, t. y. ankstesnių teisinių santykių pabaigą. Taigi, pripažinus pirkimo sąlygose nustatytą reikalavimą tiekėjų kvalifikacijai neteisėtu, viešasis pirkimas nutraukiamas.

31Teismas 2019 m. sausio 31 d. nutartimi šioje byloje buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones ir nutaręs įpareigoti atsakovę Kauno technikos kolegiją nesudaryti viešojo pirkimo Nr. 418476 „Mokslo paskirties pastato 3c1p, esančio Tvirtovės al. 35, Kaune atnaujinimo – modernizavimo (kapitalinio remonto) techninio darbo projekto parengimas“ sutarties iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos. Kadangi pirkimas nutraukiamas teismo sprendimu, o toks sprendimas pasekmes sukelia savaime, be priverstinio vykdymo, nėra pagrindo toliau palikti galioti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl sprendimui įsiteisėjus taikyta laikinoji apsaugos priemonė panaikinama (CPK 150 str. 2 d.).

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje byloje šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.).

34Ieškovė už ieškinį sumokėjo 262,50 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į ieškovės pasiektą teisinį rezultatą byloje, ieškovei iš atsakovės priteistina 262,50 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 str.). Iš teismui pateiktų dokumentų (sąskaitų faktūrų, sąskaitos išrašo) matyti, kad ieškovė patyrė 3 599,75 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidas. Vertinant šių išlaidų pagrįstumą, sprendžiama, kad išlaidos nors ir neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių, tačiau visos pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų sumos atlyginimas neatitiktų rekomendacijų 2.1., 2.2, 2.5, 2.7 punkto nuostatų, protingumo ir sąžiningumo principų, dėl to ieškovei iš atsakovės priteistina jų dalis – 1 500,00 Eur (CPK 98 str.), todėl iš viso ieškovei priteistina 1 762,50 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 straipsniu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, 4238 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 104 straipsniu, teismas

Nutarė

36Ieškinį tenkinti.

37Pripažinti neteisėtu atsakovės Kauno technikos kolegijos mažos vertės viešojo pirkimo Nr. 418476 „Mokslo paskirties pastato 3c1p, esančio Tvirtovės al. 35, Kaune atnaujinimo - modernizavimo (kapitalinio remonto) techninio darbo projekto parengimas“ Pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 eilutėje nustatytą kvalifikacijos reikalavimą neteisėtu.

38Nutraukti viešojo pirkimo Nr. 418476 „Mokslo paskirties pastato 3c1p, esančio Tvirtovės al. 35, Kaune atnaujinimo – modernizavimo (kapitalinio remonto) techninio darbo projekto parengimas“ procedūras.

39Priteisti iš atsakovės Kauno technikos kolegijos, juridinio asmens kodas 111967869, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Pirkimų ABC“, juridinio asmens kodas 304992315, 1 762,50 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus šešiasdešimt du eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

40Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 31 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti atsakovę Kauno technikos kolegiją nesudaryti viešojo pirkimo Nr. 418476 „Mokslo paskirties pastato 3c1p, esančio Tvirtovės al. 35, Kaune atnaujinimo – modernizavimo (kapitalinio remonto) techninio darbo projekto parengimas“ sutarties iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

41Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovė UAB „Pirkimų ABC“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 4. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė Kauno technikos kolegija 2019... 5. Ieškovė pateikė pretenziją atsakovei, kuria buvo ginčijama kvalifikacijos... 6. Atsakovė Kauno technikos kolegija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti... 7. Atsiliepime ir triplike nurodė, kad ieškovė atsakovei 2019 m. sausio 26 d.... 8. Vertinant pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 punkte numatyto kvalifikacinio... 9. Trečiasis asmuo UAB „SIMPER“ savo pozicijos dėl ieškovės ieškinio... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Kauno... 12. Byloje kilo ginčas dėl Pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 eilutėje nustatyto... 13. Ieškovė 2019 m. sausio 26 d. pranešimu Nr. 6883593 atsakovei pateikė... 14. Iš atsakovės 2019 m. sausio 29 d. pranešimo ieškovei matyti, kad... 15. Teismas sutinka, kad nagrinėjamu atveju, ieškovė, manydama, kad atsakovės... 16. Atsakovės 2019 m. sausio 29 d. pranešimu Nr. V16-09 pirkimo dalyviai... 17. Pagal VPĮ 47 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo... 18. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo... 19. Viešųjų pirkimų statymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vykdant... 20. Taikydamos ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų,... 21. Perkančioji organizacija, nustatydama vienokius ar kitokius reikalavimus, turi... 22. Nagrinėjamu atveju pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 eilutėje perkančioji... 23. Tiekėjų kvalifikacijos nustatymą reglamentuoja Viešųjų pirkimų tarnybos... 24. Pagal Metodikos 14 punktą finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo tikslas... 25. Metodikos 15.2.2. punkte nurodyta, kad reikalavimas „Vidutinės metinės... 26. Pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija nenurodė kokia yra numatoma... 27. Byloje nustačius, kad pirkimo kaina sudaro 31 768,00 Eur, o paslaugų atlikimo... 28. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytų aplinkybių visumą bei padarytas išvadas... 29. Dėl bylos baigties ir laikinųjų apsaugos priemonių... 30. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką tais atvejais, kai... 31. Teismas 2019 m. sausio 31 d. nutartimi šioje byloje buvo pritaikęs... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje... 34. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 262,50 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 straipsniu, 259-260 straipsniais,... 36. Ieškinį tenkinti.... 37. Pripažinti neteisėtu atsakovės Kauno technikos kolegijos mažos vertės... 38. Nutraukti viešojo pirkimo Nr. 418476 „Mokslo paskirties pastato 3c1p,... 39. Priteisti iš atsakovės Kauno technikos kolegijos, juridinio asmens kodas... 40. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 31 d.... 41. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...