Byla 2KT-22-943/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kašgarija“ pagal UAB „Luodė“ ir V. J. pareiškimus

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su Panevėžio apygardos teismo 2016 m. vasario 15 d. prašymu civilinėje byloje Nr. B2-199-544/2016, įvertinti šios ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. eB2-3964-567/2016 sujungimo klausimą,

Nustatė

2Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-199-544/2016 dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kašgarija“ pagal UAB „Luodė“ ir V. J. pareiškimus.

3UAB „Kašgarija“ 2016 m. vasario 10 d. bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pateikė prašymą perduoti bylą pagal teismingumą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, nes bendrovė perregistravo buveinę adresu Artojų g. 16, Cirkliškių k., Švenčionys, o 2016 m. vasario 15 d. gautas prašymas perduoti bylą Vilniaus apygardos teismui dėl to, kad šiame teisme civilinėje byloje Nr. eB2-3964-567/2016 nagrinėjamas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Kašgarija“ pagal J. D. pareiškimą.

4Panevėžio apygardos teismas įvertinęs nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusią Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste - ĮBĮ) 5 str. 4 d. redakciją bei CPK 136 str. 4 d. nuostatas, prašo išspręsti skirtinguose apygardos teismuose nagrinėjamų restruktūrizavimo ir bankroto bylų atsakovei UAB „Kašgarija“ sujungimo klausimą.

5Bylos sujungtinos.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Ši norma nustato ir subjektus, kurie sprendžia bylų sujungimo klausimus: jei bylos nagrinėjamos tame pačiame teisme, dėl jų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jei skirtinguose teismuose – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (dėl civilinių bylų, nagrinėjamų skirtinguose apylinkių teismuose, esančiuose to paties apygardos teismo veiklos teritorijoje, sprendžia atitinkamo apygardos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose apygardų teismuose ar skirtingų apygardų teismų veiklos teritorijose veikiančiuose apylinkių teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo – Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas).

7Susipažinus su prašoma įvertinti situacija nustatyta, kad šiuo atveju poreikis spręsti skirtinguose apygardos teismuose nagrinėjamų bylų sujungimo klausimą iškilo pasikeitus teisiniam reglamentavimui – 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja ĮBĮ redakcija, kurios 5 straipsnio 4 dalis nustato, kad jeigu teismas gauna pareiškimą ar kelis pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ir (arba) pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, jie privalo būti nagrinėjami kartu. Nauju teisiniu reglamentavimu įtvirtintas privalomas civilinių bylų, kuriose vertinamas bankroto ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei klausimas, nagrinėjimas kartu, taip pakeičiant iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusią tvarką, kuriai esant, nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą ir paaiškėjus, kad įmonei keliama ir restruktūrizavimo byla, pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas buvo atidedamas tol, kol bus priimta teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti.

8Įvertinus aktualią ĮBĮ redakciją ir ja nustatytą bylų, kuriomis tai pačiai įmonei keliamas bankrotas ir restruktūrizavimas, nagrinėjimo kartu taisyklę, Panevėžio apygardos teismo byla, kurioje pradėtas bankroto bylos įmonei nagrinėjimas, ir Vilniaus apygardos teismo byla, kuria vertinamas restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimas, sujungiamos ir nagrinėjamos kartu, taip užtikrinant proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, išvengiant vienos iš bylų nagrinėjimo stabdymo.

9Sprendžiant dėl to, kuriam apygardos teismui (Panevėžio ar Vilniaus) turi būti perduota nagrinėti sujungta byla, pažymėtina, kad teisinius santykius dėl bankroto bylos iškėlimo teismingumo reglamentuoja specialusis teisės aktas – Įmonių bankroto įstatymas. Pagal šį teisės aktą bankroto bylą iškelia ir nagrinėja vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismas (ĮBĮ 10 str. 2 d., analogiškai šis klausimas buvo reglamentuotas ir iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusia įstatymo redakcija). Jeigu pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo paskyrus nagrinėti konkrečiam teisėjui teismas gauna kitų asmenų pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, visus šiuos pareiškimus nagrinėja teisėjas, kuriam yra paskirtas anksčiausiai teismo gautas pareiškimas (ĮBĮ 5 str. 4 d.).

10Šiuo atveju pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kašgarija“ Panevėžio apygardos teismui buvo pateiktas 2015 m. kovo 30 d., pagal tuo metu nustatytą įmonės buveinės vietą. Byla dėl restruktūrizavimo Vilniaus apygardos teisme pradėta 2016 m. vasario 12 d. tuo pagrindu, kad UAB „Kašgarija“ 2015 m. rugsėjo mėnesį pakeitė buveinės adresą. Nepaisant to, kad nagrinėjamu atveju priėmus nagrinėti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonė pakeitė buveinės adresą, tačiau nustačius, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo buvo pateiktas pagal teismingumą, vadovaujantis ĮBĮ įtvirtintomis teismingumo taisyklėmis (ĮBĮ 5 str. 3 d., 10 str. 2 d.), civilinė (bankroto) byla lieka teisminga tam teismui, kuris priėmė bei nagrinėja anksčiausiai gautą pareiškimą (ĮBĮ 5 str. 4 d.).

11Panevėžio apygardos teisme byla gauta anksčiau nei Vilniaus apygardos teisme, be to jame byla buvo pradėta pagal ĮBĮ įtvirtintas teismingumo taisykles, todėl yra pagrindas spręsti, kad sujungus Vilniaus apygardos teisme ir Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamas bylas, civilinė byla perduotina nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, vadovaudamasi Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, CPK 136 straipsnio 4 dalimi ir CPK 33 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

13Sujungti Panevėžio apygardos teismo civilinę bylą Nr. B2-199-544/2016 ir Vilniaus apygardos teismo civilinę bylą Nr. eB2-3964-567/2016.

14Vilniaus apygardos teismo civilinę bylą Nr. eB2-3964-567/2016 perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai