Byla eAS-287-602/2015
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos „Gargždų švara“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos „Gargždų švara“ prašymą atsakovei B. B. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas viešoji įstaiga „Gargždų švara“ (toliau – ir VšĮ „Gargždų švara“, pareiškėjas) prašymu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas iš atsakovės B. B. (toliau – ir atsakovė) priteisti 204,17 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir bylinėjimosi išlaidas.

5Iki teismo posėdžio pradžios gautas pareiškėjo atsisakymas nuo prašymo ir prašymas iš atsakovės priteisti patirtas atstovavimo išlaidas.

6II.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 29 d. nutartimi

8administracinę bylą nutraukė. Teismas priteisė pareiškėjui iš atsakovės 100,00 Lt (27 Eur) atstovavimo išlaidų.

9Teismas konstatavo, kad atsisakymas nuo prašymo įstatymui neprieštarauja, kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų nepažeidžia, todėl jis priimtas ir byla nutraukta.

10Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo turėtų atstovavimo išlaidų pagrindimui pateikti 2014 m. liepos 22 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 14/07/22 nuorašas, 2014 m. gruodžio 2 d. PVM sąskaita faktūra su specifikacija Nr. 1 bei SEB vietinio mokėjimo nurodymas, patvirtinantys, kad už prašymo surašymą pareiškėjas sumokėjo 298,87 Lt. Kadangi nustatyta, jog pareiškėjas atsisakė prašymo dėl to, jog atsakovė reikalavimą patenkino geruoju, padavus prašymą teismui, prašymas iš atsakovės priteisti pareiškėjo turėtas atstovavimo išlaidas laikytas pagrįstu.

11Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 2 punktu ir atsižvelgė į tai, kad prašymas teismui buvo teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, tai, jog byla buvo išnagrinėta pirmame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, į bylos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą ir darė išvadą, jog iš atsakovės prašoma priteisti atstovavimo išlaidų suma yra per didelė, todėl ją sumažino.

12III.

13Pareiškėjas VšĮ „Gargždų švara“ (toliau – ir apeliantas), nesutikdamas su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutarties dalimi dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, padavė atskirąjį skundą, prašydamas pakeisti minėtą nutarties dalį, priteisiant visas pareiškėjo pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios yra lygios 298,87 Lt. Atskirajame skunde nurodo tokius pagrindinius argumentus:

141. Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo mažinti priteistinas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Pozityvioji teisė išskiria tokius pagrindus, kuriais remiantis gali būti mažinamos prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos: 1) prašomų priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 str. 2 d.); 2) ieškinio reikalavimai tenkinami iš dalies (CPK 93 str. 2 d.); 3) šalių procesinis elgesys bylos nagrinėjimo metu buvo netinkamas (CPK 93 str. 4 d.).

152. Teismų praktikoje aplinkybė, jog prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma neviršija Rekomendacijose numatytų dydžių, yra teisinis pagrindas prašymą dėl patirtų pastarųjų išlaidų priteisimo tenkinti visiškai (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-2889-656/2014; Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2289-302/2014).

163. Administracinių teismų praktikoje, be kita ko, ir paties ginčą nagrinėjusio Klaipėdos apygardos administracinio teismo praktikoje, nagrinėjant analogiškas bylas dėl vietinės rinkliavos priteisimo, pripažįstama, jog atsižvelgiant į tai, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra akivaizdžiai mažesnės už Rekomendacijose numatytus maksimalius dydžius, tokios išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vertintinos kaip ne per didelės, protingos bei pagrįstos, todėl yra priteisiamos nemažintinos. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nepagrįstai nukrypo nuo savo paties suformuotos praktikos.

174. Maksimali galima priteisti suma už prašymo parengimą sudaro 3 105,00 Lt (3 x 1 035,00 Lt), tuo tarpu apelianto prašyta priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma tėra 298,87 Lt, t. y. prašyta priteisti suma ne tik neviršija Rekomendacijose nustatytos priteistinos sumos, tačiau yra daugiau nei 10 kartų mažesnė, todėl nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo mažinti priteistinas išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamos bylos dalykas – Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutarties dalies, kuria iš dalies tenkintas pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teisėtumas ir pagrįstumas.

21Pareiškėjas VšĮ „Gargždų švara“ prašymu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas iš atsakovės B. B. priteisti 204,17 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Iki teismo posėdžio pradžios gautas pareiškėjo atsisakymas nuo prašymo ir prašymas iš atsakovės priteisti patirtas atstovavimo išlaidas.

22Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 29 d. nutartimi

23administracinę bylą nutraukė, teismas sumažino pareiškėjo prašytą 298,87 Lt atstovavimo išlaidų sumą ir priteisė pareiškėjui iš atsakovės 100,00 Lt (27 Eur) atstovavimo išlaidų.

24Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. ABTĮ 44 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

25Rekomendacijų 8 punkte nurodyti priteistini užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Šioje byloje taikoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 972 patvirtinta minimali mėnesinė alga, kuri yra 1 035 Lt (nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.).

26Pareiškėjas atskiruoju skundu nesutinka su tuo, kad pirmosios instancijos teismas prašomą priteisti 298,87 Lt sumą sumažino iki 100,00 Lt. Nurodo, kad prašyta suma neviršijo Rekomendacijose nurodytų maksimalių dydžių, todėl buvo pagrindas ją priteisti visą.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, jog nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Taigi iš esmės teismo diskrecijai palikta taikyti minėtus kriterijus ir nuspręsti, kokia suma būtų tinkama (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-583/2014).

28Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog 298,87 Lt dydžio išlaidos už skundo parengimą neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte nurodyto maksimalaus advokato užmokesčio dydžio už skundo surašymą (3 x 1 035 Lt), tačiau taip pat įvertino Rekomendacijose nurodytas aplinkybes dėl bylos pobūdžio, apimties ir sudėtingumo, tai, kad prašymas teismui buvo teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, tai, jog byla buvo išnagrinėta pirmame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka. Teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, konstatavo, kad 100,00 Lt dydžio išlaidos už skundo parengimą laikytinos atitinkančiomis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo teismo vertinimu, papildomai pažymi, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis matyti, jog Klaipėdos apygardos administraciniame teisme yra nagrinėta ne viena to paties pareiškėjo byla, kurioje sprendžiami iš esmės analogiški teisiniai klausimai (pvz., administracinės bylos Nr. I-2070-583/2014, Nr. I-2079-583/2014, I-2081-243/2014 ir kt.), ir sprendžia, kad nėra pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos sudėtingumą ir dėl to nustatė netinkamus išlaidų dydžius pagal Rekomendacijas.

29Apibendrindama nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutartis paliktina nepakeista.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo viešosios įstaigos „Gargždų švara“ atskirąjį skundą atmesti.

32Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas viešoji įstaiga „Gargždų švara“ (toliau – ir VšĮ... 5. Iki teismo posėdžio pradžios gautas pareiškėjo atsisakymas nuo prašymo ir... 6. II.... 7. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 29 d. nutartimi... 8. administracinę bylą nutraukė. Teismas priteisė pareiškėjui iš atsakovės... 9. Teismas konstatavo, kad atsisakymas nuo prašymo įstatymui neprieštarauja,... 10. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo turėtų atstovavimo išlaidų pagrindimui... 11. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2... 12. III.... 13. Pareiškėjas VšĮ „Gargždų švara“ (toliau – ir apeliantas),... 14. 1. Nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo mažinti priteistinas išlaidas... 15. 2. Teismų praktikoje aplinkybė, jog prašoma priteisti išlaidų advokato... 16. 3. Administracinių teismų praktikoje, be kita ko, ir paties ginčą... 17. 4. Maksimali galima priteisti suma už prašymo parengimą sudaro 3 105,00 Lt... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Nagrinėjamos bylos dalykas – Klaipėdos apygardos administracinio teismo... 21. Pareiškėjas VšĮ „Gargždų švara“ prašymu kreipėsi į Klaipėdos... 22. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 29 d. nutartimi... 23. administracinę bylą nutraukė, teismas sumažino pareiškėjo prašytą... 24. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 25. Rekomendacijų 8 punkte nurodyti priteistini užmokesčio už teikiamą... 26. Pareiškėjas atskiruoju skundu nesutinka su tuo, kad pirmosios instancijos... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, jog... 28. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog 298,87... 29. Apibendrindama nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjo viešosios įstaigos „Gargždų švara“ atskirąjį skundą... 32. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....