Byla 2YT-5332-374/2016
Dėl antstolės veiksmų

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo T. N. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei S. Ž., išieškotojui UAB „NIF Lietuva“, skolininkui UAB „Firs autologistic company“ dėl antstolės veiksmų, ir

Nustatė

2Pareiškėjas T. N. teismo prašo panaikinti antstolės S. Ž. 2016-08-11 patvarkymą „Tenkinti 2016-08-08 prašymą" Nr. 0076/15/01945/S-23900, priimtą vykdomojoje byloje Nr. 0076/15/01945; panaikinti antstolės S. Ž. 2016-08-11 Turto arešto aktą Nr. S-23866.

3Antstolė S. Ž., nesutikdama su skundu, 2016-09-13 priėmė patvarkymą Nr. 0076/15/01945/S-27009, kuriuo skundą ir vykdomąją bylą Nr. 0076/15/01945 perdavė Marijampolės rajono apylinkės teismui.

4Skundas atmestinas.

5Pareiškėjas skunde nurodo, kad antstolė neteisėtai areštavo automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-3120-9708, ir paskyrė ekspertizę, kadangi: dėl automobilių stovėjimo aikštelės statuso (priklausinys ar pagrindinis daiktas) tarp šalių kilęs ginčas, kuris šiai dienai nėra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Net ir pripažinus, kad automobilių stovėjimo aikštelė yra priklausinys, negalima daryti išvados, kad ją ištiko žemės sklypo likimas ir ji yra įkeista. Pagal įkeitimo metu galiojusią CK 4.171 str. 12 d. normą įkeičiant žemę kaip priklausiniai buvo įkeičiami tik ant jos esantys statiniai, jeigu hipotekos sutartyje nenustatyta kitaip. Automobilių aikštelės kaip statinio hipotekos lakšto pasirašymo dieną (2007-03-31) žemės sklype nebuvo, ji įregistruota nekilnojamojo turto registre 2014-11-21. Hipotekos lakšte nebuvo numatyta, kad hipoteka apima ir būsimus Žemės sklypo priklausinius.

6Nustatyta, kad antstolė S. Ž., vykdydama vykdomąjį dokumentą Nr. 363/09, kurį 2010-01-21 išdavė Hipotekos skyrius prie Marijampolės rajono apylinkės teismo, dėl skolos išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0076/15/01945, pagal kurią skolininkas - UAB "First autologistic company", išieškotojas - UAB "NIF Lietuva". Antstolė 2016-08-11 priėmė patvarkymą Nr.0076/15/01945/S-23900, kuriuo tenkino įkaito turėtojo AS „Reverta" prašymą areštuoti žemės sklype, unikalus Nr. 4400-2731-5093, 0.9722 ha, adresu Pietariu k., Marijampolės sav., įregistruotą žemės sklypo priklausinį - automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-3120-9708 ir vertinti ją kartu su minėtu žemės sklypu. AS „Reverta“ pavedimu tolimesnį perduotų kreditinių įsipareigojimų administravimą vykdo UAB „NIF Lietuva".

72016-09-09 antstolių kontoroje gautas T. N. skundas. Pareiškėjas prašo panaikinti 2016-08-11 patvarkymą bei panaikinti 2016-08-11 Turto arešto aktą Nr. S-23866, kuriuo areštuotas įkeisto žemės sklypo priklausinys - automobilių stovėjimo aikštelė.

8Antstolė S. Ž. patvarkyme nurodo, kad išieškotojai AS „Reverta" 2016-08-08 prašyme nurodė, kad įkaito davėjui T. N. nuosavybės teise priklausančiame AS „Reverta" įkeistame žemės sklype, unikalus Nr. 4400-2731- 5093, 0,9722 ha, adresu Pietarių k., Marijampolės sav., T. N. vardu 2014-11-21 buvo įregistruotas žemės sklypo priklausinys - automobilių stovėjimo aikštelė, unikalus Nr. 4400-3012-9708. Hipotekos lakšto pasirašymo metu (2007-03-01) automobilių stovėjimo aikštelė dar nebuvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre (įregistruota tik 2014-11-21). Atskirai sutartyje neaptarus antraeilio daikto likimo turi būti vadovaujamasi LR CK 4.14 str., 4.171 str. 12 d.

9Antstolės nuomone, remiantis CK 4.14 straipsnio 1 dalimi, antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. Pagal CK 4.171 straipsnio 12 dalį įkeičiant žemę, kaip priklausiniai įkeičiami ir ant jos esantys statiniai, jei hipotekos sutartyje nenustatyta kitaip (įstatymo 2006-10-17 Nr.X-858 redakcija, galiojusi hipotekos sandorio sudarymo metu).

10Antstolė teigia, kad atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Nekilnojamojo turto registre įkaito davėjo T. N. vardu įregistruotą AS „Reverta" įkeisto žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2731-5093, adresu Pietarių k., Marijampolės sav., priklausinį - automobilių stovėjimo aikštelę, unikalus Nr. 4400-3120-9708, ištinka pagrindinio daikto, t. y. žemės sklypo likimas ir ji yra laikoma įkeista kreditoriui AS „Reverta". Šią išvadą, antstolės teigimu, patvirtina ir Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016-06-03 sprendimas civilinėje byloje Nr.2-1071-570/2016. Vadovaudamasi šia nuostata, antstolė laikė, jog šis ieškovo prašymas pagrįstas, todėl 2016-08-11 Patvarkymu Nr. S- 23900, jį tenkino.

11Antstolė taip pat nurodo, kad skunde teigiama, jog dėl automobilių stovėjimo aikštelės statuso - priklausinys ar pagrindinis daiktas, tarp šalių yra kilęs ginčas, kuris šiai dienai dar nėra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nes Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016-06-03 priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1071-570/2016, yra apskųstas Kauno apygardos teismui. Apeliacinis teismas sprendimo dar nepriėmęs. Antstolė atkreipė dėmesį į tai, jog apie minėtą ginčą jai nebuvo žinoma, nes nei ieškovas, nei skolininkas, nei įkaito davėjas, prijungimui prie vykdomosios bylos nėra pateikę jokių duomenų apie šį ginčą.

12Išieškotojas UAB „NIF Lietuva“ atsiliepime į skundą nurodo, kad su skundu nesutinka.

13Teismas sutinka su išieškotojo UAB „NIF Lietuva“ atsiliepime išdėstytais motyvais ir argumentais.

14Pareiškėjas teigia, kad dėl automobilių stovėjimo aikštelės statuso - priklausinys ar pagrindinis daiktas, tarp šalių kilęs ginčas, kuris nėra išspęstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl antstolė nepagrįstai traktavo, kad automobilių stovėjimo aikštelė yra priklausinys, vadovaudamasi vien tik Nekilnojamojo turto registro duomenimis ir neįsiteisėjusiu sprendimu.

15Pažymėtina, kad T. N. įregistruodamas automobilių stovėjimo aikštelę kaip priklausinį, aiškiai išreiškė savo valią laikyti ją priklausiniu. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, 2014-11-21 automobilių stovėjimo aikštelė yra įregistruota kaip žemės sklypo priklausinys. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (2003 m. gegužės 27 d. Nr. DC-1582 įstatymo redakcija - galiojusi automobilių stovėjimo aikštelės registravimo metu) 3 str. 3 d. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre. Pagal šio įstatymo 5 str. 1 d. 2 p. nekilnojamojo turto kadastro objektu yra laikomas statinys (taip pat nebaigtas statyti), kurio statybai ar rekonstravimui reikalingas leidimas statyti naują statinį ar leidimas rekonstruoti statinį. Pagal šio įstatymo 5 str. 2 d. 4 p. nekilnojamojo turto kadastro objektu negali būti statinys, kurio statybai ar rekonstravimui nereikalingas leidimas statyti naują statinį ar leidimas rekonstruoti statinį. Iš 2014-11-11 deklaracijos apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą matyti, kad automobilių stovėjimo aikštelė yra II grupės nesudėtingas statinys, kurio paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. Atsižvelgiant į tai, kad automobilių stovėjimo aikštelė yra nesudėtingas statinys, kuriam nereikia statybos leidimo, ji nėra laikoma atskiru nekilnojamuoju daiktu ir gali būti tik kito nekilnojamojo daikto priklausiniu.

16Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto registro paskirtis yra išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus, daiktines teises į nekilnojamuosius daiktus. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str. nustato, jog visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymu nustatyta tvarka. Tokia nuostata yra įtvirtinta ir CK 4.262 str.

17Tokiu būdu, spręstina, kad antstolė pagristai vadovavosi Nekilnojamojo turto duomenimis ir laikė automobilių stovėjimo aikštelę priklausiniu. Be to, pirmosios instancijos teismas (Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016-06-03 sprendimas c.b. Nr. e2-1071-570/2016) P. N. ir M. N. ieškinį atmetė. Ir nors šis sprendimas nėra įsiteisėjęs, jis tik dar kartą patvirtina aplinkybę, kad šiai dienai automobilių stovėjimo aikštelės kaip priklausinio statusas nėra nuginčytas.

18Pareiškėjas teigia, kad net ir pripažinus, kad automobilių stovėjimo aikštelė yra priklausinys, negalima daryti išvados, kad ji yra įkeista. Pagal įkeitimo metu galiojusią CK 4.171 str. 12 d. normą, įkeičiant žemę kaip priklausiniai buvo įkeičiami tik ant jos esantys statiniai, jeigu hipotekos sutartyje nenustatyta kitaip. Automobilių aikštelės kaip statinio hipotekos lakšto pasirašymo dieną (2007-03-31) žemės sklype nebuvo, ji įregistruota nekilnojamojo turto registre 2014-11-21. Hipotekos lakšte nebuvo numatyta, kad hipoteka apima ir būsimus Žemės sklypo priklausinius.

19Pagal CK 4.19 straipsnio 1 dalį priklausiniai apibrėžiami kaip savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Remiantis CK 4.14 straipsnio 1 dalimi, antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas. Pagal CK 4.171 straipsnio 12 dalį įkeičiant žemę, kaip priklausiniai įkeičiami ir ant jos esantys statiniai, jei hipotekos sutartyje nenustatyta kitaip (įstatymo 2006-10-17 Nr. X-858 redakcija, galiojusi hipotekos sandorio sudarymo metu). CK 4.171 straipsnio 12 dalies taikymas neapribotas tik hipotekos lakšto sudarymo metu egzistuojančiais nekilnojamojo turto objektais kaip įkeičiamos žemės priklausiniais, t. y., šalys gali susitarti ne tik dėl esamu, bet ir būsimų įkeičiamos žemės priklausinių. Jei būsimi žemės priklausiniai hipotekos sutartyje nėra aiškiai identifikuoti, jų kvalifikavimą hipotekos objektu lemia skolininko valia jų registravimo metu Nekilnojamojo turto registre šiuos įvardyti kaip žemės priklausinius (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB Medicinos bankas v. UAB „Baltijos biodizelino centras" ir kt., bylos Nr. 3K-7-14/2011).

20Iš išieškotojo atsiliepime į skundą nurodytų aplinkybių akivaizdu, kad nors įkeistame žemės sklype automobilių stovėjimo aikštelė kaip turto objektas buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre T. N. vardu tik 2014-11-21, tačiau sklypas nuolat buvo naudojamas kaip automobilių stovėjimo aikštelė jau ne vienerius metus.

21Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad įregistruota automobilių stovėjimo aikštelė yra skirta žemės sklypui tarnauti ir susijusi su juo bendra ūkine paskirtimi, skirta žemės sklypo poreikiams tenkinti, ir žemės sklypo bei automobilių stovėjimo aikštelės funkcinis ryšys yra nuolatinio pobūdžio.

22Išieškotojas atkreipė dėmesį į tai, kad hipotekos kreditoriui įkeisto žemės sklypo plotas yra 0,9722 ha, o šiame žemės sklype įregistruotos automobilių stovėjimo aikštelės plotas 9722 kv. m. Tai reiškia, kad automobilių stovėjimo aikštelė užima visa įkeisto žemės sklypo plotą, t.y. visas žemės sklypas yra padengtas asfalto danga. Vadinasi, įkeisto žemės sklypo, esančio po automobilių stovėjimo aikštele, naudojimas pagal žemės ūkio paskirtį kuri įregistruota Nekilnojamojo turto registre, yra praktiškai neįmanomas. Todėl be automobilių stovėjimo aikštelės žemės sklypas praktiškai negali būti naudojamas.

23Teismas sutinka su išieškotojo nuomone, kadangi pagal savo savybes ir funkcinį ryšį su pagrindiniu daiktu (žemės sklypu) automobilių stovėjimo aikštelė yra antraeilis daiktas (priklausinvs) kurį ištinka pagrindinio daikto likimas (CK 4.14 str. 1 d.), todėl jį kartu su pagrindiniu daiktu sudaro vieną turtinį kompleksą, ir jie negali būti vertinami ir realizuojami atskirai. Pardavus automobilių stovėjimo aikštelę atskirai nuo sklypo, arba jos nepardavinėjant, tampa neįmanomu realizuoti žemės sklypo, ant kurio automobilių stovėjimo aikštelė yra įrengta ir uždengia visą sklypo plotą.

24Be to, teismų praktika formuoja vieningą poziciją, kad vieningo turtinio komplekso pardavinėjimas dalimis dirbtinai mažina parduodamų objektų kainą ir atitinkamai daro neįmanomų kitų (likusių neparduotų) objektų realizavimą (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėju kolegijos 2008-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 293/2008).

25Teismas taip pat sutinka su išieškotojo nuomone, kad tuo atveju, jei būtų užkirstas kelias žemės sklypą ir automobilių stovėjimo aikštelę vertinti ir realizuoti kartu kaip vieną turtinį kompleksą, hipotekos kreditorius praktiškai netektų teisės išsiieškoti įsiskolinimą iš įkeisto turto.

26Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei motyvus, spręstina, kad antstolės 2016-08-11 turto arešto aktas, kuriuo areštuota automobilių stovėjimo aikštelė, ir 2016-08-11 patvarkymas, kuriuo patikslintas patvarkymas dėl ekspertizės paskyrimo nustatant, kad turi būti vertinamas ir žemės sklypas ir ant jo esanti automobilių stovėjimo aikštelė, yra visiškai pagrįsti. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių skundas laikytinas nepagrįstu ir atmestinas (CPK 178 str.).

27Vadovaudamasis LR CPK 178, 510, 512, 613 str., teismas

Nutarė

28Pareiškėjo T. N. skundą dėl antstolės S. Ž. veiksmų atmesti.

29Nutartį siųsti šalims.

30Nutartis per 7 d. nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio... 2. Pareiškėjas T. N. teismo prašo panaikinti antstolės S. Ž. 2016-08-11... 3. Antstolė S. Ž., nesutikdama su skundu, 2016-09-13 priėmė patvarkymą Nr.... 4. Skundas atmestinas.... 5. Pareiškėjas skunde nurodo, kad antstolė neteisėtai areštavo automobilių... 6. Nustatyta, kad antstolė S. Ž., vykdydama vykdomąjį dokumentą Nr. 363/09,... 7. 2016-09-09 antstolių kontoroje gautas T. N. skundas. Pareiškėjas prašo... 8. Antstolė S. Ž. patvarkyme nurodo, kad išieškotojai AS „Reverta"... 9. Antstolės nuomone, remiantis CK 4.14 straipsnio 1 dalimi, antraeilį daiktą... 10. Antstolė teigia, kad atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Nekilnojamojo... 11. Antstolė taip pat nurodo, kad skunde teigiama, jog dėl automobilių... 12. Išieškotojas UAB „NIF Lietuva“ atsiliepime į skundą nurodo, kad su... 13. Teismas sutinka su išieškotojo UAB „NIF Lietuva“ atsiliepime... 14. Pareiškėjas teigia, kad dėl automobilių stovėjimo aikštelės statuso -... 15. Pažymėtina, kad T. N. įregistruodamas automobilių stovėjimo aikštelę... 16. Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto registro paskirtis yra išviešinti... 17. Tokiu būdu, spręstina, kad antstolė pagristai vadovavosi Nekilnojamojo turto... 18. Pareiškėjas teigia, kad net ir pripažinus, kad automobilių stovėjimo... 19. Pagal CK 4.19 straipsnio 1 dalį priklausiniai apibrėžiami kaip savarankiški... 20. Iš išieškotojo atsiliepime į skundą nurodytų aplinkybių akivaizdu, kad... 21. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad įregistruota automobilių stovėjimo... 22. Išieškotojas atkreipė dėmesį į tai, kad hipotekos kreditoriui įkeisto... 23. Teismas sutinka su išieškotojo nuomone, kadangi pagal savo savybes ir... 24. Be to, teismų praktika formuoja vieningą poziciją, kad vieningo turtinio... 25. Teismas taip pat sutinka su išieškotojo nuomone, kad tuo atveju, jei būtų... 26. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei motyvus, spręstina, kad... 27. Vadovaudamasis LR CPK 178, 510, 512, 613 str., teismas... 28. Pareiškėjo T. N. skundą dėl antstolės S. Ž. veiksmų atmesti.... 29. Nutartį siųsti šalims.... 30. Nutartis per 7 d. nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...