Byla B2-1178-440/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. J. įmonei

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skolų departamentas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. J. įmonei,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Skolų departamentas“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. J. įmonei. Pareiškime nurodo, kad pagal reikalavimo perleidimo sutartį iš UAB „BIZEA“ perėmė reikalavimo teisę į A. J. įmonės skolą, susidariusią pagal PVM sąskaitas – faktūras BZ12 Nr. 00762, BZ12 Nr. 00885, BZ12 Nr. 01125, BZ12 Nr. 01644, BZ12 Nr. 02425. Pažymėjo, kad atsakovės skola pareiškėjui iš viso sudaro 10855,70 Lt. 2013-05-24 atsakovei buvo išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo įvykdymo bei bankroto bylos iškėlimo, kuriuo atsakovė informuota, kad jeigu esami įsipareigojimai nebus įvykdyti, ieškovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 2014-10-02 atsakovei pakartotinai išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo įvykdymo ir bankroto bylos iškėlimo, tačiau per nustatytą terminą atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė. Pažymėjo, kad nuo 2014-04-01 atsakovės darbuotojų skaičius lygus 0. Remiantis www.creditinfo.lt duomenimis, atsakovė turi 2 nepadengtus įsiskolinimu, 3 turto areštus ir 18 teismo posėdžių, kuriuose dalyvauja kaip atsakovė. Ieškovės manymu, atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ (1-5 b.l.).

3Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

4Vadovaujantis LR ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalimi, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę įmonės kreditorius (kreditoriai).

5Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti LR ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal kurios nuostatas bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi, kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, įstatyme yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (LR ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

6Sprendžiant dėl įmonės (ne)mokumo ir bankroto bylos iškėlimo, reikšmės turi pačios įmonės įsiskolinimų santykis su jos turimo turto verte, taip pat ar vykdoma veikla ir gaunamos pajamos, kokios įmonės veiklos perspektyvos ir kita.

7Šiaulių apygardos teismas 2014-12-02 nutartimi įpareigojo atsakovę A. J. įmonę per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą dėl pareikšto reikalavimo bei šiuos dokumentus: įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, paaiškinamuosius raštus (arba kitas įstatymo nustatyta tvarka teikiamas įmonės ataskaitas), pradelstų kreditorinių ir debitorinių reikalavimų (įsipareigojimų) sąrašus, nurodant skolų grąžinimo terminus 2013 m. gruodžio 31 dienai ir 2014 m. lapkričio 30 dienai, duomenis apie darbo užmokesčio įsiskolinimą 2014 m. lapkričio 30 d., duomenis apie visą turimą turtą, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus ) 2013 m. gruodžio 31 dienai ir 2014 m. lapkričio 30 dienai, teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka 2014 m. lapkričio 30 dienai, įmonės rejestro registravimo dokumentus bei kita (34-35 b.l.). Bylos duomenimis, iki nutartyje nustatytos datos atsakovė nutarties įpareigojimų neįvykdė ir nepateikė teismui duomenų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį ir vertinant įmonės mokumą ar nemokumą, todėl teismas spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei remiasi valstybinės įmonės (toliau - VĮ) „Registrų centras“ pateikta informacija (LR CPK 179 straipsnio 3 dalis).

8Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis, atsakovė A. J. įmonė Juridinių asmenų registre įregistruota 2001-03-29, nuo įmonės įregistravimo atsakovė nėra teikusi Juridinių asmenų registrui jokių finansinės atskaitomybės dokumentų (46, 48-49 b.l.). VĮ „Regitra“ ir VĮ „Registrų centras“ duomenimis A. J. įmonė nuosavybės teise registruotų transporto priemonių ir nekilnojamo turto neturi (45, 47 b.l.). Remiantis ieškovės nurodytomis aplinkybėmis, atsakovės įsiskolinimas ieškovei UAB „Skolų departamentas“ sudaro 10855,70 Lt. Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis, 2014-11-30 A. J. įmonės skola valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams sudarė 15317,51 Lt (52 b.l.). Iš viešai skelbiamų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų matyti, kad atsakovė minėtai institucijai įsiskolinimo neturi.

9Įvertinus bendrovės veiklos rezultatus bei byloje esančių duomenų visumą, matyti, kad įmonės skolos sudaro 26173,21 Lt, šie įsipareigojimai yra uždelsti, jokio turto įmonė neturi, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovė neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais, negali sumokėti įstatymuose nustatytų mokesčių. Remiantis LR ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatomis yra pagrindo vertinti, kad įmonė nevykdo įsipareigojimų ir yra nemoki.

10Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta atsakovei A. J. įmonei keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

11Remiantis LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, uždėtinas areštas įmonės nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

12LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui, o vadovaujantis LR ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Iš minėtuose straipsniuose įtvirtintų teisės normų seka, kad įstatymo leidėjas suteikia teismui, iškėlusiam įmonei bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, ką skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. LR CPK 3 straipsnio 7 dalis nustato, jog tuo atveju, kai įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, be kita ko, ar nėra LR ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi.

13Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai, administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, siektina, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2818/2011, 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1797/2013). Pažymėtina, kad teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas, visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras, ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-37/2006). LR ĮBĮ nepateikia kriterijų, į kuriuos teismas, parinkdamas bankrutuojančios įmonės administratorių, turėtų atsižvelgti, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-2643/2012). Šis kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl konkrečiu atveju gali būti vertinamos ir kitos aplinkybės, kurios teismo vertinimu padės įvertinti administratorių atitiktį įstatymo reikalavimams. Be to, tarp kriterijų, kuriais remiantis vertinamos bankroto administratorių kandidatūros, nėra hierarchijos, todėl tai, kuriam iš jų konkrečiu atveju bus suteiktas prioritetas, priklauso nuo bylos aplinkybių sąlygoto teismo požiūrio. Todėl teismas, įgyvendindamas savo diskrecijos teisę skirti bankroto administratorių, neprivalo vertinti administratorių kandidatūrų pagal visus teismų praktikoje ir teisės doktrinoje suformuotus kriterijus, o pasirenka tuos, kurie, jo vertinimu, leis tinkamai nuspręsti, kuri iš siūlomų kandidatūrų yra tinkamiausia (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1018/2013).

14Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt.

15Nagrinėjamoje byloje ieškovas teismui pateiktame pareiškime bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“. Teismas nenustatė aplinkybių, nurodytų LR ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, dėl kurių UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ negalėtų būti A. J. įmonės administratoriumi. Teismui pateiktas sutikimas (6 b.l.), bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (8-9 b.l.). Pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie ūkio ministerijos raštas dėl administratoriaus kandidatūros, kuriame nurodyta, kad A. J. įmonę pretenduojanti administruoti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ atitinka LR ĮBĮ reikalavimus keliamus bankroto administratoriui (30 b.l.). Bylos duomenimis, abejonių dėl bankroto administratoriaus šališkumo ir suinteresuotumo bylos baigtimi nėra. Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“, įmonės kodas 303266646, registracijos adresas Ramybės g. 4-70, adresas korespondencijai – Drujos g. 2, Vilnius.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 7 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

17Iškelti bankroto bylą A. J. įmonei, įmonės kodas 145553743, buveinės adresas Užlaukių k., Šiaulių r.

18Bankrutuojančios A. J. įmonės administratoriumi paskirti skirtina UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“, įmonės kodas 303266646, registracijos adresas Ramybės g. 4-70, adresas korespondencijai – Drujos g. 2, Vilnius, juridinių asmenų, teikiančių bankroto administravimo paslaugas sąrašo Nr. B-JA194, pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie ūkio ministerijos sutikimas.

19Areštuoti A. J. įmonės, įmonės kodas 145553743, nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl A. J. įmonės turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

21Uždrausti A. J. įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti A. J. įmonės turtą.

22Nustatyti terminą A. J. įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

23Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 4 punkte, 7 dalies 8 punkte, 11 straipsnio 3 dalyje, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

24Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“, sužinojus apie iškeltas bylas A. J. įmonei, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš A. J. įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

25Įpareigoti A. J. įmonės valdymo organus per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

26Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

27Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos A. J. įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

28Apie iškeltą A. J. įmonei bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

29Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

30Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 3. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 4. Vadovaujantis LR ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalimi, pareiškimą dėl bankroto bylos... 5. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti LR ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje,... 6. Sprendžiant dėl įmonės (ne)mokumo ir bankroto bylos iškėlimo, reikšmės... 7. Šiaulių apygardos teismas 2014-12-02 nutartimi įpareigojo atsakovę A. J.... 8. Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis, atsakovė A. J. įmonė... 9. Įvertinus bendrovės veiklos rezultatus bei byloje esančių duomenų visumą,... 10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta atsakovei A. J. įmonei keltina bankroto... 11. Remiantis LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, priėmus nutartį iškelti... 12. LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus... 13. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, parenkant asmenį, kuris vykdys... 14. Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi... 15. Nagrinėjamoje byloje ieškovas teismui pateiktame pareiškime bankroto... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291... 17. Iškelti bankroto bylą A. J. įmonei, įmonės kodas 145553743, buveinės... 18. Bankrutuojančios A. J. įmonės administratoriumi paskirti skirtina UAB... 19. Areštuoti A. J. įmonės, įmonės kodas 145553743, nekilnojamąjį ir kitą... 20. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl A. J.... 21. Uždrausti A. J. įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki... 22. Nustatyti terminą A. J. įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams... 23. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 24. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Bankrotas ir... 25. Įpareigoti A. J. įmonės valdymo organus per 15 dienų po šios nutarties... 26. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 27. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos A. J. įmonė įgyja... 28. Apie iškeltą A. J. įmonei bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo... 29. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 30. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...