Byla eB2-308-368/2020
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ignasina“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Autostilsas“ bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ignasina“

1Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius išnagrinėjęs civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Ignasina“ direktoriaus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ignasina“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Autostilsas“ bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ignasina“.

2Teismas

Nustatė

31.

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Autostilsas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ignasina“ (toliau – ir atsakovė). Nurodė, kad UAB „Autostilsas“ yra atsakovės kreditorė, kurios bendra finansinių reikalavimų suma sudaro 957,78 Eur. 2019 m. vasario 20 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo iš atsakovės UAB „Autostilsas“ naudai priteisė 518,93 Eur skolos, 8 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 371 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

52.

6Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau –VSDFV) Šiaulių skyrius taip pat kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei. Nurodė, kad atsakovės skola 2018 m. liepos 1 d. buvo 2 622,06 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų už samdomus darbuotojus, 2019 m. spalio 1 d. – 5 293,31 Eur. 2019 m. lapkričio 29 d. atsakovės įmonėje dirbo 4 darbuotojai. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) duomenimis atsakovės deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma 2019 m. lapkričio 29 d. sudarė 2 682,69 Eur. Iš viso atsakovės skola valstybinėms institucijoms yra 7 975,99 Eur.

73.

8Atsakovė atsiliepimuose į UAB „Autostilsas“ ir VSDFV Šiaulių skyriaus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad atsakovės įmonėje dirba 4 darbuotojai. Pažymėjo, kad atsakovė yra mokus juridinis asmuo, tačiau susidūręs su laikinais finansiniais sunkumais (dėl rinkos pokyčių, susiklosčiusių nepalankių aplinkybių). Atsakovės atžvilgiu nėra vykdomi išieškojimai ne ginčo tvarka, atsakovė nėra suteikusi laidavimų bei nedalyvauja kitose civilinėse bylose. Atsakovės pagrindinė ūkinė – komercinė veikla yra nuotekų išvežimas ir turto nuomos veikla, nors atsakovė prieš tai vertėsi audinių auginimu ir prekyba audinių kailiukais. Atsakovės veiklos krypties keitimas tiesiogiai įtakojo atsakovės finansinius rodiklius ir nulėmė laikinus finansinius sunkumus, sumažėjusius pardavimus. Be to, su atsakove už suteiktas paslaugas neatsiskaitė arba vėluoja atsiskaityti dalis klientų (skolininkų), todėl atsakovė susidūrė su apyvartinių lėšų trūkumu. Atsakovė turi nekilnojamojo turto, sudarinėja naujas paslaugų teikimo ir darbų atlikimo sutartis ir jas vykdo. Atsakovė atkreipė dėmesį, kad antstolio 2019 m. spalio 11 d. išieškojimo negalimumo aktas išduotas išieškotojai uždarajai akcinei bendrovei „Geodezijos linija“, o ne UAB „Autostilsas“, todėl remdamasis šiuo rašytiniu įrodymu UAB „Autostilsas“ neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, nes UAB „Autostilsas“ nėra gavęs iš antstolio išieškojimo negalimumo akto.

94.

10Atsakovės UAB „Ignasina“ direktorius A. Š. kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratore paskirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“, nustatyti administravimo išlaidų sąmatą laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos, leisti vykdyti atsakovės visus einamuosius mokėjimus į įmokas, įskaitant ir privalomąsias įmokas, kurios būtų vykdomos iš atsiskaitomųjų sąskaitų, nustatant, kad iš kiekvienos atsiskaitomosios sąskaitos galimi būtų vykdyti mokėjimai 4 000 Eur. Nurodė, kad pagal 2020 m. sausio 20 d. balansą atsakovei priklausančio turto vertė yra 184 464 Eur (118 426 Eur ilgalaikis turtas; 36 038 Eur trumpalaikis turtas), atsakovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 117 357 Eur. Tai yra, kreditorių įsipareigojimai neviršija į atsakovės balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovė yra mokus juridinis asmuo. Atsakovės patiriamus nuostolius patvirtina pelno (nuostolių) ataskaita. Atsakovė ketina sudaryti sutartis dėl darbų užsakymo, todėl ji gautų didesnes pajamas, galėtų atsiskaityti su kreditoriais. Atsakovė ketina įgyvendinti projektus, susijusius su pastatų statyba ir gauti pajamų. Atsakovė turi finansinių sunkumų, kuriuos būtų galima įveikti taikant restruktūrizavimo procesą.

115.

12VSDFV Šiaulių skyrius su atsakovės pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nesutiko. Nurodė, kad VSDFV Šiaulių skyrius jau 2019 m. liepos 9 d. su pareiškimu (dėl 6 880,58 Eur sumos) kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. 2019 m. liepos 19 d. buvo gautas atsakovės prašymas dėl pareiškimo atsiėmimo, nurodė, kad į VSDFV biudžeto sąskaitą pervedė 2 000,00 Eur, iš dalies padengė skolą, likusią skolos dalį įsipareigojo sumokėti per 12 mėnesių ir kartu įsipareigojo mokėti einamąsias valstybinio socialinio draudimo įmokas. VSDFV Šiaulių skyrius 2019 m. liepos 19 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl atsisakymo nuo pareikšto pareiškimo. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi priėmė VSDFV Šiaulių skyriaus atsisakymą nuo pareiškimo civilinėje byloje Nr. eB2-579-368/2019 dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ignasina“ ir bylą nutraukė. Atsakovė 2019 m. liepos 30 d. ir 2019 m. rugpjūčio 29 d. įmokėjo tik 1 107,36 Eur. Nepastovūs mokėjimai ir skola VSDF biudžetui rodo, kad atsakovė yra nemoki.

136.

14UAB „Autostilsas“ su atsakovės pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nesutiko. Nurodė, kad įmonėje nuo 2020 m. vasario 1 d. nėra darbuotojų. Įmonė yra skolinga VSDFV, VMI, taip pat antstolis neturėjo galimybės išieškoti skolos, nurodė apie skolos išieškojimo negalimumą. UAB „Ignasina“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo kreipėsi į teismą tik tuomet, kai buvo pareikštas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovė veiklos nevykdo, nepateikė įrodymų, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimas padės įmonei atkurti veiklą ir atsiskaityti su kreditoriais.

15Prašymai dėl bankroto ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkintini.

167.

172020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išvardytas šio įstatymo nuostatas. Nagrinėjamu atveju UAB „Autostilsas“ ir VSDFV Šiaulių skyriaus pareiškimai dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo Šiaulių apygardos teisme gauti atitinkamai 2019 m. lapkričio 27 d. ir 2019 m. gruodžio 16 d. Kadangi bankroto bylos iškėlimo procedūroms, pradėtoms iki JANĮ įsigaliojimo, JANĮ nuostatų taikymas atgal neįtvirtintas, todėl klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo turi būti sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą (toliau – ĮBĮ), galiojusį iki 2020 m. sausio 1 d., o ne pagal JANĮ nuostatas.

188.

19Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

209.

21Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018). Todėl būtent atsakovė, siekdama įrodyti savo mokumą, privalo pateikti visus šią aplinkybę patvirtinančius įrodymus. Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui, leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1426-823/2018).

2210.

23Byloje pateikto 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, atsakovės turtas sudarė 179 483,00 Eur, iš jo ilgalaikis turtas –129 142,00 Eur, trumpalaikis turtas – 50 341,00 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 86 492,00 Eur, iš jų – 60 897,00 Eur – per vienus metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ir 25 595,00 Eur – po vienų metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

2411.

25Paskutinio teismui pateikto 2020 m. sausio 20 d. balanso duomenimis nurodoma, kad atsakovės UAB „Ignasina“ turtas sudaro 184 464,00 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 118 426,00 Eur, trumpalaikis turtas – 36 038,00 Eur. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 117 357,00 Eur, iš kurių 98 444,00 Eur sudaro per vienus metus mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, 18 913,00 Eur – po vienų metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Pateiktoje 2020 m. sausio 20 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, jog įmonės grynąjį pelną sudaro 45,00 Eur.

2612.

27Atsakovė UAB „Ignasina“ 2020 m. sausio 22 d. ilgalaikio turto žiniaraštyje nurodė, kad atsakovei nuosavybės teise priklausė žemės sklypas, gyvenamasis namas, kiti statiniai. Nekilnojamojo turto registro 2020m. vasario 6 d. duomenimis UAB „Ignasina“ nuosavybės teise įregistruotas nekilnojamasis turtas žemės sklypas, esantis (adresu: duomenys neskelbtini), vidutinė rinkos vertė - 8960 Eur., pastatas - gyvenamasis namas, vidutinė rinkos vertė - 7470 Eur , pastatas daržinė, vidutinė rinkos vertė 354 Eur, kiti statiniai bendra vidutinė rinkos kaina-3081 Eur, bendra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė 19865,00 Eur. UAB „Inasima“ pateikdama duomenis dėl ilgalaikio turto nurodė, kad pvz. gyvenamojo namo likutinė vertė 88414,13 Eur.

2813.

29Atsakovė 2020 m. sausio 20 d. balanse nurodo, kad per vienerius metus gautinos sumos sudaro 28 288,00 Eur, pateiktame debitorių sąraše nurodoma 27 308,41 Eur suma. Didžiausia atsakovės debitorė yra UAB „Putokšnis“. 2020 m. sausio 22 d. pateiktame atsargų likučių sąraše atsakovė nurodė kas būtent sudaro atsakovės atsargas ir, kad atsakovės atsargas sudaro 3829,42 Eur.

3014.

31Teismui pateikto 2020 m. sausio 20 d. balanso duomenimis mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 117 357,00 Eur, iš jų – 98 444,00 Eur sudaro per vienus metus mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, 18 913,00 Eur – po vienų metų mokėtinas sumas ir įsipareigojimus. Sprendžiant dėl atsakovės mokumo, būtina nustatyti jos pradelstų kreditorinių įsipareigojimų dydį.

3215.

33Atsakovės UAB „Ignasina“ direktorius teismui pateikė koreguotą kreditorių ir jiems pradelstų įsiskolinimų detalizavimą iš kurio matyti, kad atsakovės pradelstų įsipareigojimų suma sumažėjo iki 43 620,16 Eur. Šią aplinkybę lėmė atsakovės ir UAB „Finansinė atskaitomybė“ 2020 m. kovo 26 d. sudarytas susitarimas dėl prievolės modifikavimo ir atsakovės restruktūrizavimo bylos kėlimo, pagal kurį atsakovės 40 000 Eur pradelstas įsiskolinimas UAB „Finansinė atskaitomybė“ laikomas nepradelstu, bei atsakovės finansinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminas yra suėjęs, daliai kreditorių įvykdymas. Taigi, iš nurodytų aplinkybių matyti, kad 2020 m. sausio 20 d. balansas neatspindi įmonės nemokumui konstatuoti būtino nustatyti įstatyme reikalaujamo kriterijaus – pradelstus įmonės įsipareigojimus. Be to, atsakovė pateikė teismui 2015 m. spalio 29 d. ataskaitos santrauką, patvirtinančią bendrovės turimo nekilnojamojo turto – gyvenamojo namo, daržinės, malkinės, pirties, tvarto, kitų kiemo statinių, žemės sklypo – 131 500 Eur rinkos vertę. Taigi nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvados, jog įmonė yra nemoki – t. y. įmonė tokios būsenos, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Be to, šioje byloje Lietuvos apeliacinis teismas 2020-05-26 nutarties 27 punkte nurodė, jog nagrinėjamu atveju pagal byloje esančius duomenis nėra pakankamo pagrindo besąlyginei išvadai, jog atsakovė ĮBĮ prasme yra nemoki.

3416.

35Atsižvelgiant į tai, jog teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų finansinių įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog įmonė yra nemoki, todėl pareiškėjų prašymai iškelti bankroto bylą UAB „Ignasina“ netenkintini.

3617.

37JANĮ 21 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad restruktūrizavimo byla keliama, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: 1) juridinis asmuo turi finansinių sunkumų; 2) juridinis asmuo yra gyvybingas; 3) juridinis asmuo nėra likviduojamas dėl bankroto.

3818.

39JANĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Teismas atsisako iškelti restruktūrizavimo bylą, jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių: 1) juridinis asmuo neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų; 2) restruktūrizavimo plano projektas, jeigu jis turėjo būti pateiktas, neatitinka šio įstatymo 104 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų; 3) restruktūrizavimo plano projekte, jeigu jis turėjo būti pateiktas, numatytos priemonės akivaizdžiai nepadės juridiniam asmeniui įveikti finansinių sunkumų, išsaugoti gyvybingumo ir išvengti bankroto (JANĮ 22 straipsnio 3 dalis).

4019.

41Atsakovės vertinimu kreditorių įsipareigojimai neviršija į atsakovės balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovė teigia, jog ji yra mokus juridinis asmuo. Atsakovė nurodė, kad veda derybas su naujais užsakovais, ketina sudaryti sutartis dėl darbų užsakymo, todėl atsakovė gautų didesnes pajamas, galėtų atsiskaityti su kreditoriais, atsakovė galėtų sėkmingai ir pelningai vykdyti ūkinę – komercinę veiklą. Taip pat, atsakovė ketina įgyvendinti projektus, susijusius su pastatų statyba ir gauti pajamų. Pažymėjo, kad atsakovė turėtų realią galimybę tenkinti kreditorių reikalavimus iš vykdomos ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų. Atsakovė turi finansinių sunkumų, kuriuos būtų galima įveikti taikant restruktūrizavimo procesą.

4220.

43Atsakovės vertinimu sudaromos sutartys su užsakovais, vykdomi užsakymai leistų uždirbti apie 40 000 Eur pardavimo pajamų per pirmus restruktūrizavimo proceso metus. Atsakovė nurodydama konkrečias aplinkybes pateikė UAB „Ignasina“ restruktūrizavimo plano projektą. Tačiau vertinant atsakovės nurodomas aplinkybes, pastebėtina, kad atsakovė nurodydama į perspektyvas, į nuolatinius klientus, užsakymus, vykdytiną veiklą, nepateikė jokių preliminarių sutarčių, duomenų apie vykdytiną veiklą, gautinas pajamas, t. y. nurodytus teiginius pagrindžiančių dokumentų. Atsakovė nurodė, kad jos šiuo metu pagrindinė ūkinė – komercinė veikla yra nuotekų išvežimas ir turto nuomos veikla. Nurodė, kad atsakovė prieš tai vertėsi audinių auginimu ir prekyba audinių kailiukais, tačiau veiklos krypties keitimas tiesiogiai įtakojo atsakovės finansinius rodiklius ir nulėmė laikinus finansinius sunkumus, sumažėjusius pardavimus (tiesiogiai lėmė sumažėjusias atsakovės gaunamas realias pajamas). Tačiau atsakovė turi nekilnojamojo turto, sudarinėja naujas paslaugų teikimo ir darbų atlikimo sutartis ir jas vykdo.

4421.

45Pažymėtina, kad nors atsakovė nurodė, kad įmonė savo veiklai naudoja turimą ilgalaikį turtą, neketina turto parduoti, neketina įsigyti kito turto, kaip minėta nurodė ilgalaikio turto vertęs, tačiau teismo vertinimu duomenys nėra tikslūs, ateities perspektyvos nėra pagrįstos jokiais rašytiniais (sudarytomis sutartimis, prisiimtais įsipareigojimais, preliminariais susitarimais ir kita) įrodymais. Taigi įvertinus visumą duomenų spręstina, kad nors atsakovė ir nurodė minėtas aplinkybes dėl ateities perspektyvų, veiklos atgaivinimo ir pan., tačiau atsakovė UAB „Ignasina” nepateikė į bylą jokių dokumentų, pagrindžiančių teiginius, kad iš vykdomos ūkinės veiklos yra gaunamos pajamos, kurios naudojamos turtui gausinti, veiklai plėsti bei yra reali galimybė atsiskaityti su kreditoriais, yra reali galimybė atgauti skolas.

4622.

47Atsakovė nurodė, kad bendrovės atžvilgiu šiuo metu nėra vykdomi jokie išieškojimai ne ginčo tvarka, įmonė nedalyvauja jokiose civilinėse bylose, kad įmonėje dirba vienas darbuotojas, ateityje numatoma priimti aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir pan., tačiau viešai prieinamais duomenimis įmonėje jau šiuo metu nėra darbuotojų, o LITEKO duomenys patvirtina apie priteistas skolas iš atsakoves, inicijuojamus teisminius procesus.

4823.

49Teismo pažymėtina, kad atsakovės atžvilgiu dėl priteistų skolų LITEKO duomenimis nėra duomenų apie skolų sumokėjimą gera valia ar jų išieškojimą. Pažymėtina, kad pastaruoju metu t. y. 2020-01-15 Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai priėmė sprendimą, kuriuo iš atsakovės priteista Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui 128,30 Eur už laikotarpį nuo 2016-11-01 iki 2019-08-31 ir 18 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismo vertinimu įsiskolinimo suma nėra didelė, tačiau ši aplinkybė suteikia pagrindo spręsti, kad nors ir nedideli įsiskolinimai, atsakovė jų nesugeba sumokėti, taip didindama patiriamas bylinėjimosi išlaidas, nuostolius.

5024.

51Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ieškovės UAB „Autostilsas“ pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo Šiaulių apygardos teisme gautas dar 2019-11-27, VSDFV pareiškimas gautas 2019-12-16, o pačios atsakovės pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tik 2020-01-22 nors atsakovei įvertinus bylos duomenis tikėtina (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis) buvo žinoma įmonės finansinė padėtis. Atsakovė kaip minėta nepateikė jokių duomenų kokią veiklą vykdo šiuo metu, kokių veiksmų ėmėsi faktiškai siekiant pagerinti padėtį, nepateikė duomenų, kad sumokėjo bent dalį įsiskolinimų. Atsakovė nurodė ilgalaikį turtą kaip pvz. narvai, narvų komplektai, atsargų likučiai, kaip pvz. žvėrelių girdymo šlanga su nipeliais ir pan., tačiau jei atsakovė ankstesnės veiklos nebevykdo, nepateikta duomenų, kad ėmėsi kokių tai veiksmų dėl turto realizavimo, jei šis ar kitas turtas nebėra reikalingi veiklai, papildomų pajamų gavimo, bent iš dalies atsiskaitymo su kreditoriais, nes kitų kreditorių sumos yra pvz. labai nedidelės kaip „Sergel“ UAB 5,76 Eur, ar VĮ Registrų centras“ 3,06 Eur, nėra duomenų, kada šie įsiskolinimai yra susidarę. Be to pastebėtina, kad ne tik atsakovė nesikreipė iki kol nebuvo kreiptasi dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą, bet atsakovės UAB „Ignasina“ pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo gautas 2020-01-23, teismo vertinimu nesuėjus, atsižvelgiant į JANĮ 8 straipsnio nuostatas, terminui dėl kreditoriams išsiųstų pranešimų dėl susitarimų dėl pagalbos. Be to, kas išdėstyta, esant šioms aplinkybėms vadovaujantis JANĮ nuostatomis, turėtų būti atsisakoma pareiškimą priimti.

5225.

53VSDFV papildomai nurodė, ką patvirtina ir LITEKO duomenys, kad VSDFV Šiaulių skyrius jau 2019-07-09 kreipėsi su ieškiniu, tuo metu skola buvo 6880,58 Eur, dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ignasina“. 2019-07-19 buvo gautas UAB „Ignasina“ direktoriaus A. Š. prašymas dėl ieškinio atsiėmimo, kuriame jis nurodė, kad į VSDFV biudžeto sąskaitą pervedė 2000,00 Eur, iš dalies padengė skolą, likusią skolos dalį įsipareigojo sumokėti per 12 mėnesių ir kartu įsipareigojo mokėti einamąsias valstybinio socialinio draudimo įmokas. VSDFV tuo pagrindu atsisakė ieškinio Šiaulių apygardos teismas 2019-08-08 nutartimi priėmė VSDFV Šiaulių skyriaus prašymą atsisakymą nuo ieškinio civilinėje byloje Nr. eB2-579-368/2019 ir bylą nutraukė. VSDFV nurodė, kad bendrovė 2019-07-30 ir 2019-08-29 įmokėjo pagal savo prašyme išdėstytus įsipareigojimus tik 1107,36 Eur, daugiau skolos įmokų bei einamųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų nemokėjo. Bendrovei 2019-10-30 išsiųstas raštas, kuriuo VSDFV Šiaulių skyrius reikalavo per 30 dienų sumokėti susidariusį 2019-10-18 VSDFV biudžetui įsiskolinimą 5293,31 Eur, nurodė, kad neįvykdžius šio reikalavimo, vadovaujantis VSD įstatymo tvarka bei Lietuvos Respublikos bankroto įstatymo 3 straipsniu, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir 2019-12-16 kreipėsi. VSDFV vertinimu nepastovūs mokėjimai ir skola VSDF biudžetui rodo, kad UAB „Ignasina“ turi finansinių sunkumų yra nemoki, nes negali vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymais numatytų privalomųjų mokėjimų. Iš esmės įvertinus byloje esančius duomenis nėra pagrindo su tuo nesutikti.

5426.

55Taip pat pagrįsti ir UAB „Autostilsas“ argumentai, kad antstolis neturėjo galimybės išieškoti ieškovei skolos iš atsakovės, nurodė apie skolos išieškojimo negalimumą. Ieškovės vertinimu atsakovė jokios veiklos nevykdo, nepateikė jokių įrodymų, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimas padės įmonei atkurti veiklą ir atsiskaityti su kreditoriais.

5627.

57Taigi, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus teismas konstatuoja, jog įmonė neturi jokių realių galimybių restruktūrizuotis. Jos restruktūrizavimo plano projekte numatytos priemonės akivaizdžiai nepadės juridiniam asmeniui įveikti finansinių sunkumų bei išsaugoti gyvybingumą. Esant šioms aplinkybėms tenkinti atsakovės prašymo kelti restruktūrizavimo bylą nėra teisinio pagrindo (JANĮ 22 straipsnio 3 dalis).

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 ir 291 straipsniais, teismas

Nutarė

59Pareiškėjų UAB „Autostilsas“ ir VSDFV Šiaulių skyriaus pareiškimų iškelti bankroto bylą bei atsakovės UAB „Ignasina“ pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkinti.

60Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius išnagrinėjęs... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Autostilsas“... 5. 2.... 6. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau –VSDFV)... 7. 3.... 8. Atsakovė atsiliepimuose į UAB „Autostilsas“ ir VSDFV Šiaulių skyriaus... 9. 4.... 10. Atsakovės UAB „Ignasina“ direktorius A. Š. kreipėsi į teismą... 11. 5.... 12. VSDFV Šiaulių skyrius su atsakovės pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos... 13. 6.... 14. UAB „Autostilsas“ su atsakovės pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos... 15. Prašymai dėl bankroto ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkintini.... 16. 7.... 17. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 18. 8.... 19. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 20. 9.... 21. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo... 22. 10.... 23. Byloje pateikto 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, atsakovės turtas... 24. 11.... 25. Paskutinio teismui pateikto 2020 m. sausio 20 d. balanso duomenimis nurodoma,... 26. 12.... 27. Atsakovė UAB „Ignasina“ 2020 m. sausio 22 d. ilgalaikio turto... 28. 13.... 29. Atsakovė 2020 m. sausio 20 d. balanse nurodo, kad per vienerius metus gautinos... 30. 14.... 31. Teismui pateikto 2020 m. sausio 20 d. balanso duomenimis mokėtinos sumos ir... 32. 15.... 33. Atsakovės UAB „Ignasina“ direktorius teismui pateikė koreguotą... 34. 16.... 35. Atsižvelgiant į tai, jog teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi... 36. 17.... 37. JANĮ 21 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad restruktūrizavimo byla keliama,... 38. 18.... 39. JANĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 40. 19.... 41. Atsakovės vertinimu kreditorių įsipareigojimai neviršija į atsakovės... 42. 20.... 43. Atsakovės vertinimu sudaromos sutartys su užsakovais, vykdomi užsakymai... 44. 21.... 45. Pažymėtina, kad nors atsakovė nurodė, kad įmonė savo veiklai naudoja... 46. 22.... 47. Atsakovė nurodė, kad bendrovės atžvilgiu šiuo metu nėra vykdomi jokie... 48. 23.... 49. Teismo pažymėtina, kad atsakovės atžvilgiu dėl priteistų skolų LITEKO... 50. 24.... 51. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ieškovės UAB „Autostilsas“... 52. 25.... 53. VSDFV papildomai nurodė, ką patvirtina ir LITEKO duomenys, kad VSDFV... 54. 26.... 55. Taip pat pagrįsti ir UAB „Autostilsas“ argumentai, kad antstolis neturėjo... 56. 27.... 57. Taigi, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus teismas konstatuoja,... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 22... 59. Pareiškėjų UAB „Autostilsas“ ir VSDFV Šiaulių skyriaus pareiškimų... 60. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti...