Byla 2-279-280/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, dalyvaujant UAB „Piniava“ direktoriui V. Z., administratoriaus UAB „Verslo administravimo centro“ įgaliotam asmeniui E. K., tretiesiems asmenims V. G., D. M., V. P., A. V., J. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB „Piniava“ restruktūrizavimo bylą ir

Nustatė

3UAB „Piniava“ restruktūrizavimo byla iškelta Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 18 d. nutartimi. Restruktūrizuojamos UAB „Piniava“ administratoriumi restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirtas UAB Verslo administravimo centras” (leidimas teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas Nr. 7). Teismas nustatė UAB „Piniava“ administratoriui terminą ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos LR ĮRĮ 15 str. tvarka pateikti teismui UAB „Piniava“ restruktūrizavimo planą, nustatė UAB „Piniava“ kreditoriams terminą - 35 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos teisę pareikšti įmonės administratoriui savo reikalavimus ir pateikti jam tuos reikalavimus patvirtinančius dokumentus.

4Panevėžio apygardos teismas 2010-03-15 gavo UAB Verslo administravimo centras” įgalioto asmens E. K. pareiškimą, kuriuo atsisako vykdyti administratoriaus funkcijas UAB „Piniava“ restruktūrizavimo byloje, nurodydamas, kad nepasitiki bendrovės vadovybe, nes ji nevykdo administratoriaus nurodymų, nevykdo būtinų veiksmų, kad paruošti bendrovės restruktūrizavimo planą. Nurodė, kad iki 2010-03-15 nepateikti kreditorių sąrašai administratoriui bei teismui tvirtinti. Tvirtina, kad bendrovė nevykdo ūkinės komercinės veiklos, nemoka einamųjų įmokų, susidarė aplinkybės, leidžiančios teigti, kad restruktūrizavimo planas savalaikiai nebus paruoštas bei pateiktas kreditoriams. (B. t. 5, žr.„Administratoriaus veiklos ataskaita“, psl. 15–31)

5UAB „Piniava“ vadovas V. Z. teismui 2010-03-16 pateikė prašymą patvirtinti kreditorių reikalavimus. Kreditorių reikalavimus Panevėžio apygardos teismas patvirtino 2010-04-20 nutartimi. Pagal administracijos vadovo nurodymą į kreditorių sąrašą neįtraukti visi bendrovės kreditoriai, apskaitomi bendrovėje, jų reikalavimai siekia 1 408 717,14 Lt.

62010-03-18 pareiškimu UAB „Piniava“ vadovas V. Z. prašo patenkinti administratoriaus prašymą ir jį atleisti iš administratoriaus pareigų bei paskirti naują administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą“, kuris 2010-03-16 pateikė sutikimą ir leidimą teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas Nr. 15 bei A. V. restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo Nr. 74a kopiją. Be to, prašo pratęsti vienam kalendoriniam mėnesiui terminą pateikti teismui restruktūrizavimo planą.

7Panevėžio apygardos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 17 str. 7 d. nustato, kad restruktūrizuojamos įmonės administratorių nutartimi atstatydina teismas, bet tai daro kreditorių susirinkimo siūlymu, taip pat teismas tik kreditorių siūlymu gali skirti administratoriumi kitą asmenį, vadovaudamasis LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 str. sušaukė UAB „Piniava“ kreditorių ( kurių reikalavimų suma didesnė kaip pusė visų kreditorių reikalavimų sumos) susirinkimą, pavesdamas susirinkimui apsvarstyti šiuos klausimus:

  1. Administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras (įgaliotas asmuo E. K.) veiklos ataskaitos svarstymas ir atstatydinimas.
  2. UAB „Piniava“ vadovo V. Z. paaiškinimai apie bendrovės ūkinę-komercinę veiklą po restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
  3. Naujo administratoriaus kandidatūros UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro“ siūlymas.
  4. Tolesnė UAB „Piniava“ restruktūrizavimo bylos eiga ir galimybė paruošti ir apsvarstyti įstatymo nustatyta tvarka UAB „Piniava“ restruktūrizavimo planą.

8Susirinkimo sušaukimą ir pravedimą pavesta organizuoti UAB „Piniava“ direktoriui V. Z. ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 13 d. Iki teismo nustatytos datos susirinkimas neįvyko, nes į jį susirinko per mažai kreditorių.

9Administratorius E. K. teismo posėdyje nurodė, kad kreditoriams nebuvo apie šaukiamą susirinkimą pranešta iš viso arba pranešta per vėlai. Nurodo, kad ir jis pranešimą iš UAB „Piniava“ vadovo gavo prieš dvi dienas. Kandidatas į naujus administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ į susirinkimą nebuvo atvykęs, priežastys nežinomos.

10Panevėžio apygardos teismas 2010-04-19 gavo UAB „Piniava“ kreditorių A. V., J. G. ir V. P. prašymą nutraukti UAB „Piniava“ restruktūrizavimo bylą ir iškelti UAB „Piniava“ bankroto bylą. Tvirtina, kad prieš restruktūrizavimo bylos iškėlimą įspėjo UAB „Piniava“, kad jeigu nesumokės darbo užmokesčio įsiskolinimo, inicijuos bankroto bylą. Tvirtina, kad UAB „Piniava“ yra nemoki, nes pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę jos į balansą įrašyto turto vertės Kadangi restruktūrizavimo planas teismui nepateiktas, jo pateikimo terminas jau praėjo, tai restruktūrizavimo byla turi būti nutraukta. Administratoriumi siūlo skirti UAB „Notisa“.

11UAB „Piniava“ restruktūrizavimo byla nutrauktina (LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 str., 24 str.).

12Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 24 straipsnyje numatyta, kad restruktūrizavimo byla yra nutraukiama, jeigu yra nors viena iš šio straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų. Minėto straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad restruktūrizavimo byla nutraukiama, kai nevykdomos ĮRĮ 15 straipsnio 8 dalyje nurodytos sąlygos. ĮRĮ 15 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad administratorius, gavęs kreditorių susirinkimo nutarimą pritarti restruktūrizavimo plano projektui ir įmonės dalyvių susirinkimo sprendimą restruktūrizuoti įmonę, per 5 kalendorines dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos pateikia juos teismui. ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalyje yra numatyta, kad restruktūrizavimo planas teismui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Jeigu nustatytais terminais restruktūrizavimo planas teismui nepateikiamas arba teismas jo nepatvirtina, restruktūrizavimo byla yra nutraukiama.

13Iš bylos dokumentų matyti, kad teismas, iškėlęs UAB „Piniava“ restruktūrizavimo bylą, nustatė maksimalų 4 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti teismui restruktūrizavimo planą. Planas teismui turėjo būti pateiktas iki 2010-03-30. Tačiau nustatytu terminu jo nebuvo galimybės pateikti, nes jis ne tik kad nebuvo paruoštas, bet dar iki 2010-03-16 teismui nebuvo pateikti tvirtinti kreditorių reikalavimai. UAB „Piniava“ direktorius V. Z. kartu su prašymu patvirtinti kreditorių reikalavimus pateikė ir prašymą pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti.

14Teismas, neišsprendęs administratoriaus atstatydinimo klausimo, negalėjo pratęsti termino restruktūrizavimo planui pateikti, nes be administratoriaus planas negali būti ruošiamas ir teikiamas, o administratorius 2010-03-15 pareiškė, kad atsistatydina. Vadinasi 2010 m. kovo 30 d. buvo paskutinė diena, kuomet administratorius, laikydamasis ĮRĮ nustatytos tvarkos, galėjo pateikti teismui patvirtinti restruktūrizavimo planą. Jis to plano teismui nepateikė, o teismo posėdyje nurodė, kad negalėjo paruošti dėl nesutarimų su UAB „Piniava“ vadovybe, kuri nepritarė administratoriaus siūlymams, nesilaikė LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo reikalavimų po restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

15UAB „Piniava“ direktorius 2010-03-18 teismui pateikė prašymą pratęsti terminą mėnesiui restruktūrizavimo plano projektui paruošti. Teismo posėdyje UAB „Piniava“ direktorius V. Z. nurodė, kad restruktūrizavimo planas jau paruoštas, pateikė jo nuorašą teismui, bet pateiktas projektas nesvarstytas kreditorių susirinkime, jis paruoštas dalyvaujant ne administratoriui E. K. ir ne naujai siūlomam administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, o UAB „MVP Sprendimai“. Apie šį planą nei bendrovės administratorius, nei kreditoriai iki 2010-04-20 neinformuoti. Teismas galėjo prašomą terminą pratęsti, jeigu planas būtų ruošiamas ne taip, kaip jį ruošė UAB „Piniava“, bet LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka, t.y. planas paruoštas dalyvaujant teismo paskirtam administratoriui, jį svarstytų bendrovės kreditoriai (LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 str., 16 str. 2 d.). Kaip matyti, teismo paskirtas ir pagal įstatymą galimas, pratęsus terminą dar mėnesiui, maksimalus terminas restruktūrizavimo planui apsvarstyti ir pateikti pasibaigė, tinkamai paruoštas ir apsvarstytas kreditorių UAB „Piniava“ restruktūrizavimo planas teismui nepateiktas, o terminui pasibaigus atsiranda įstatyme numatytos pasekmės – restruktūrizavimo byla nutraukiama (ĮRĮ 15 str. 9 d.).

16Restruktūrizavimo plano pateikimas teismui reiškia ne vien šio plano atsiuntimą, bet ir atitinkamos įstatyme nustatytos tvarkos laikymąsi. Kaip minėta, ĮRĮ 15 straipsnio 8 dalyje yra aiškiai nurodyta, kad restruktūrizavimo planas pateikiamas teismui tvirtinti tik po to, kai gaunamas kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti restruktūrizavimo plano projektui ir įmonės dalyvių susirinkimo sprendimas restruktūrizuoti įmonę. Tam, kad būtų priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti įmonės restruktūrizavimo planui, reikia, kad už jį balsuotų kreditoriai, turintys ne mažiau kaip ¾ visų patvirtintų kreditorių bendros reikalavimų sumos (ĮRĮ 15 str. 4 d.). Kreditorių susirinkimai, tarp jų ir teismo sušauktas, tinkamai nesuorganizuojami, kreditorių interesai ignoruojami, UAB „Piniava“ vadovai elgiasi savo nuožiūra, nesilaiko ĮRĮ reikalavimų.

17Kadangi UAB „Piniava“ restruktūrizavimo byla nutraukiama, tai nėra pagrindo svarstyti administratoriaus atsistatydinimo klausimą, tenkinti kitus UAB „Piniava“ direktoriaus V. Z. prašymus.

18Dėl bankroto bylos iškėlimo

19UAB „Piniava“ direktorius V. Z. teismui prie nepatvirtinto restruktūrizavimo plano pateikė UAB „Piniava“ 2009-11-30 balansą. Iš jo matyti, kad bendrovė balanse apskaito turto už 8 722 841 Lt, o per vienerius metus mokėtinos skolos ir įsipareigojimai nurodyti 6 481 062 Lt. Keliant restruktūrizavimo bylą nutartyje buvo konstatuota, kad 2009-09-29 UAB „Piniava balanse apskaito turto už 10 431 640 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai balanse nurodyti 7 352 449 Lt (t. 2, b. l. 49). Teismui pateiktame kreditorių sąraše nurodyta kreditoriams skolų suma 7 335 253 Lt, o sutikimą, kad bendrovei būtų iškelta restruktūrizavimo byla, buvo pateikę kreditoriai, kurių reikalavimų suma siekia 3 852 792,68 Lt (t. 3, b. l. 146–167). Įkeista turto už 2 557 656, 59 Lt (b. l. 89, t. 3). Turtas įkeistas AB SEB bankui, užtikrinant 2 500 000 Lt kredito grąžinimą. Kredito grąžinimo terminas suėjo 2009 m. lapkričio mėn. Kitas bendrovės turtas areštuotas užtikrinant ieškinius dėl skolų išieškojimo, teismuose iškeltose civilinėse bylose.. Pagal pateiktus naujus įrodymus, bendrovės apskaitomas turtas sumažėjo, bet skolos nebuvo dengiamos, bendrovė nemokėjo įmokų VSD ir valstybės(savivaldybių) biudžetui, ką nurodė administratorius E. K. Panevėžio apygardos teismo 2010-04-20 nutartyje patvirtinti AB SEB bankas 2 504 569,69 Lt, Panevėžio apskrities VMI 221 046,43 Lt ir VSDFV Panevėžio skyriaus 473 960 Lt reikalavimai. Patvirtinti 127 darbuotojų reikalavimai, kurie siekia 1 066 433,67 Lt. Nemažo skaičiaus darbuotojų reikalavimai siekia 20 tūkst. Lt, nes nemokamas darbo užmokestis jiems nuo 2009 m. pradžios. E. K. teismo posėdyje nurodė, kad UAB „Piniava“, nepaisydama to, kad jai iškelta bankroto byla, sudarinėjo abejones keliančius sandorius, kuriuos pasirašė UAB „Piniava“ vadovai: direktorius V. Z. ir jo pavaduotoja J. G. (žr. restruktūrizavimo plano projekto priedai, E. K. ataskaita).

20Bankroto byla UAB „Piniava“ buvo inicijuojama dar iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Ją inicijavo bendrovės darbuotojai, kurie buvo įspėję bendrovę apie pareigą sumokėti darbo užmokestį, nes kitu atveju bus inicijuojama bankroto byla. Skolos liko nesumokėtos. Kadangi UAB „Piniava“ skolos restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienai viršijo pusę balanse apskaitomo turto vertės, t. y. pagrindas pripažinti, kad UAB „Piniava“ yra nemoki. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įmonės nemokumą apibrėžia kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą.

21Nustatytos aplinkybės leidžia teismui, nutraukus UAB „Piniava“ restruktūrizavimo bylą spręsti bankroto bylos iškėlimą.

22Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Piniava“ gautas prieš pat teismo posėdį, 2010-04-19, todėl bankroto bylos iškėlimo klausimo išsprendimas šia nutartimi negalimas dėl to, kad nesuderinta administratoriaus kandidatūra, negauti kiti įrodymai, reikalingi sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą (LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d.,11 str.). Bankroto bylos iškėlimo UAB „Piniava“ klausimas nagrinėtinas teismo posėdyje 2010-05-17 9 valandą.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str., teismas

Nutarė

241. Atmesti UAB „Piniava“ direktoriaus V. Z. prašymą pratęsti vienu mėnesiu terminą restruktūrizavimo projektui paruošti (iki 2010-04-30).

252. Nutraukti UAB „Piniava“ restruktūrizavimo bylą.

263. Administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ pareiškimą dėl atsistatydinimo palikti nenagrinėtą.

274. UAB „Piniava“ (įmonės kodas 247688210, buveinė – Senamiesčio k., Panevėžio rajonas) bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti atskiroje byloje (Nr. B2-711-280/2010) Panevėžio apygardos teisme 2010-05-17 dieną 9 valandą, jeigu nutartis dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo įsiteisės.

284.1. Įpareigoti UAB „Piniava“ direktorių V. Z. teismui pateikti UAB „Piniava“ finansines ataskaitas 2010-04-20, UAB „Piniava“ skolininkų sąrašą, nurodant įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus.

29Nutartis dalyje dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB... 3. UAB „Piniava“ restruktūrizavimo byla iškelta Panevėžio apygardos teismo... 4. Panevėžio apygardos teismas 2010-03-15 gavo UAB Verslo administravimo... 5. UAB „Piniava“ vadovas V. Z. teismui 2010-03-16 pateikė prašymą... 6. 2010-03-18 pareiškimu UAB „Piniava“ vadovas V. Z. prašo patenkinti... 7. Panevėžio apygardos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad LR Įmonių... 8. Susirinkimo sušaukimą ir pravedimą pavesta organizuoti UAB „Piniava“... 9. Administratorius E. K. teismo posėdyje nurodė, kad kreditoriams nebuvo apie... 10. Panevėžio apygardos teismas 2010-04-19 gavo UAB „Piniava“ kreditorių A.... 11. UAB „Piniava“ restruktūrizavimo byla nutrauktina (LR Įmonių... 12. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 24 straipsnyje... 13. Iš bylos dokumentų matyti, kad teismas, iškėlęs UAB „Piniava“... 14. Teismas, neišsprendęs administratoriaus atstatydinimo klausimo, negalėjo... 15. UAB „Piniava“ direktorius 2010-03-18 teismui pateikė prašymą pratęsti... 16. Restruktūrizavimo plano pateikimas teismui reiškia ne vien šio plano... 17. Kadangi UAB „Piniava“ restruktūrizavimo byla nutraukiama, tai nėra... 18. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 19. UAB „Piniava“ direktorius V. Z. teismui prie nepatvirtinto... 20. Bankroto byla UAB „Piniava“ buvo inicijuojama dar iki restruktūrizavimo... 21. Nustatytos aplinkybės leidžia teismui, nutraukus UAB „Piniava“... 22. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Piniava“ gautas prieš pat... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24... 24. 1. Atmesti UAB „Piniava“ direktoriaus V. Z. prašymą pratęsti vienu... 25. 2. Nutraukti UAB „Piniava“ restruktūrizavimo bylą.... 26. 3. Administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ pareiškimą dėl... 27. 4. UAB „Piniava“ (įmonės kodas 247688210, buveinė – Senamiesčio k.,... 28. 4.1. Įpareigoti UAB „Piniava“ direktorių V. Z. teismui pateikti UAB... 29. Nutartis dalyje dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo per 7 dienas nuo jos...