Byla I-511-38/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Viščinio, kolegijos teisėjų Audriaus Bakavecko ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Redai Martynaitytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Ryčiui Paukštei ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokatei Kristinai Alešiūnaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ skundą atsakovei Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „HC ir R-IV projektai“).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4pareiškėja su skundu kreipėsi į teismą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-08-05 sprendimą Nr. (100)1.155-816. Įpareigoti atsakovę ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos įvykdyti 2008-03-06 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I-2352-142/2008. Priteisti iš atsakovės sumokėtą žyminį mokestį, išlaidas, susijusias su atstovavimu ir bylos nagrinėjimu teisme. Taip pat prašo priteisti iš atsakovės patirtą neturtinę žalą – 2000 Lt.

5Pareiškėja skunde paaiškino, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-03-06 priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-2352-142/2008, kuriame įpareigojo atsakovę iš esmės išnagrinėti pareiškėjos 2007-05-24 ir 2007-06-20 raštuose iškeltus klausimus ir pateikti Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus atitinkantį individualų administracinį aktą.

6Pareiškėja 2008-05-13 pranešimu paragino Vilniaus apskrities viršininko administraciją (toliau – VAVA) iki 2008-05-23 įvykdyti minėtą teismo sprendimą. Kadangi atsakovė jo neįvykdė nei po raginimo, pareiškėja kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Poto, kai atsakovė nereagavo ir į antstolio G. B. raginimus, antstolis kreipėsi į Vilniaus miesto 1 – ąjį apylinkės teismą. 2008-07-03 pareiškėja vėl kreipėsi į VAVA su prašymu. 2008-08-07 pareiškėja gavo atsakovės raštą, iš kurio turinio nėra aišku, ar bus atsižvelgta į pareiškėjos 2008-07-03 pateiktus prašymus. 2008-08-13 pareiškėja atsakovei pateikė paklausimą, ar nurodytu raštu yra vykdomas teismo sprendimas. 2008-08-04 pareiškėja gavo atsakovės pranešimą, kuriuo Vilniaus m. 1- asis apylinkės teismas, nagrinėjantis antstolio G. B. aktą dėl sprendimo nevykdymo, atsakovės buvo informuotas, kad „2008-08-05 vykdydami Vilniaus apskrities viršininko pavedimą, UAB „May Fair Investments“ išsiuntė raštą Nr. (100)11.55-816.“ Darytina išvada, kad skundžiamas raštas yra individualus administracinis aktas, kuriuo vykdomas teismo sprendimas.

7Nurodė, kad VAVA skundžiamą raštą grindžia abstrakčiais teiginiais, nenagrinėjo pareiškėjos 2007-05-24 ir 2007-06-20 raštuose iškeltų klausimų. Paaiškinimai yra neišsamūs, nepagrįsti objektyviais įrodymais, atsakyta ne į visus pateiktus klausimus, nepateikta nei vieno teisės akto nuoroda, nenurodyta apskundimo tvarka. Darytina išvada, kad skundžiamas raštas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų.

8Pareiškėja paaiškino, kad dėl neteisėto atsakovės neveikimo patyrė neturinę žalą ir prašo ją atlyginti. Nurodė, kad dėl VAVA neveikimo pareiškėja buvo priversta rūpintis teismo sprendimo vykdymu, darbuotojai gaišo laiką. Taip pat paaiškino, kad aplinkybė, jog valdžios įstaigos nekreipia dėmesio į pareiškėjos interesus, ją žemina, toliau pažeidžiamos jos teisės. Nurodė, kad 2000 Lt yra protingo dydžio suma neturtinės žalos atlyginimui, atsižvelgiant į atsakovės piktybiškumą nekreipiant dėmesio į pareiškėjos teisę ir pažeidžiant ją esant teismo sprendimui.

9Atsakovė su skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėja 2008-05-13 kreipėsi į atsakovę su pranešimu dėl teismo 2008-03-06 sprendimo nevykdymo ir prašė užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2008-05-23 būtų įvykdytas teismo sprendimas. 2008-05-13 raštas laikytinas pranešimu apie neveikimą ir nuo nurodytos datos turi būti skaičiuojamas skundo padavimo terminas, kuris baigėsi 2008-07-23. Pareiškėja skundą teismui pateikė 2008-09-08, todėl terminas buvo praleistas, administracinė byla pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 101 str. 6 punktą turi būti nutraukta. Pažymėjo, kad pareiškėja 2008-07-03 rašte prašo ne įvykdyti teismo sprendimą, o užtikrinti, kad nebus vykdoma trečiojo suinteresuoto asmens statinių pripažinimo tinkamais naudoti procedūra. Pareiškėja nurodė, kad skundžiamas raštas grindžiamas abstrakčiais teiginiais, kad nenagrinėja teismo posėdžiuose ir įvairiuose raštuose pareiškėjos išdėstytų argumentų. Tačiau atsakovė tik atlikusi patikrinimą padarė išvadą, kad esminių nukrypimų nuo projektinės dokumentacijos nėra. Nenustačius pažeidimų nėra tikslinga vardinti visus statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus, kurių reikalavimai nebuvo pažeisti. Nurodė, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype vykdomų statybos darbų teisėtumą patvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento išduotas statybos leidimas. Todėl nelogiška, kad statinio projektas yra neteisėtas. Statybos leidimo išdavimą trečiajam suinteresuotam asmeniui pareiškėja skundė administracinėje byloje Nr. I-2778-662/2008, kurioje teismas skundą atmetė ir padarė išvadą, kad statybos leidimas išduotas teisėtai. Taip pat paaiškino, kad pareiškėjos reikalavimas neatitinka teismo sprendimo rezoliucinės dalies, kurioje nurodyta, kad panaikinamas pareiškėjos skundžiamas administracinis aktas ir VAVA įpareigojama priimti naują, teisės aktų reikalavimus atitinkantį individualų administracinį aktą.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo su skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepimą į skundą grindžia tais pačiais motyvais kaip ir atsakovė. Taip pat nurodė, kad pareiškėja neįrodė neteisėtų atsakovės veiksmų, todėl neturi teisės į neturtinės žalos atlyginimą.

11Skundas tenkintinas iš dalies.

12Atsakovė ir trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimuose nurodė, kad pareiškėja praleido skundo padavimo teismui terminą, todėl pagal ABTĮ 101 str. 6 punktą administracinė byla nutrauktina. ABTĮ 33 str. 1 d. įtvirtinta, kad skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Kaip matyti iš bylos medžiagos, VAVA nurodė, kad 2008-08-05 raštas yra 2008-03-06 teismo sprendimo įvykdymas. Pareiškėja nesutinka su rašto turiniu, mano, kad jis nėra pagrįstas ir neatitinka Viešojo administravimo įstatymo keliamų reikalavimų administraciniam aktui. Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl 2008-08-05 VAVA rašto pareiškėja pateikė 2008-09-08, tai patvirtina ant voko esantis spaudas (b. l. 46). Skundžiamą raštą pareiškėja gavo 2008-08-07 (b. l. 24, 25). Paskutinė diena skundui dėl VAVA 2008-08-05 rašto paduoti buvo 2008-09-07, darytina išvada, kad UAB „May Fair Investments“ nepraleido termino skundui dėl 2008-08-05 VAVA rašto paduoti. Dėl neteisėto atsakovės neveikimo, t. y. įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymo, pareiškėja kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, poto atsakovei pateiktas raginimas, kreiptąsi į antstolį, į Vilniaus miesto 1 – ąjį apylinkės teismą, kuris nutartimi dėl neteisėto neveikimo skyrė baudą.

13Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-03-06 priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-2352-142/2008 pagal pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ skundą dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-07-16 sprendimo Nr. (101)11.56-447 panaikinimo bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos įpareigojimo atlikti veiksmus, (atsakovė Vilniaus apskrities viršininko administracija, trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „HC ir R-IV projektai“). Minėtas sprendimas yra įsiteisėjęs, jame teismas įpareigojo VAVA iš naujo ir iš esmės išnagrinėti pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ 2007-05-24 prašymą ir 2007-06-20 informaciniame rašte esantį prašymą ir pateikti pareiškėjai Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį individualų administracinį aktą.

14Pareiškėja 2008-05-13 pranešime atsakovei prašė užtikrinti, kad teismo sprendimas būtų įvykdytas ne vėliau kaip iki 2008-05-23 (b. l. 20). Atsakovei iki nurodytos datos neįvykdžius teismo sprendimo, pareiškėja kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, vykdomasis raštas perduotas antstoliui G. B., kuris 2008-06-06 atsakovei įteikė raginimą per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos įvykdyti sprendimą. 2008-06-27 aktu antstolis kreipėsi į Vilniaus m. 1 – ąjį apylinkės teismą. 2008-07-03 pareiškėja kreipėsi į VAVA su prašymu užtikrinti, kad UAB „HC ir R-IV projektai“ priklausančiame užstatomame sklype statomų (pastatytų) statinių pripažinimo tinkamais naudoti procedūra nebūtų pradėta ir vykdoma iki tol, kol nebus įvykdytas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-03-06 sprendimas ir kol nebus išspręstas trečiajam suinteresuotam asmeniui išduoto statybos leidimo Nr. GN/409/07-0364 teisėtumo klausimas administracinėje byloje Nr. I-2778-142/2008 (b. l. 22-23).

15VAVA 2008-08-05 raštu atsakė į pareiškėjos 2008-07-03 pateiktą prašymą (b. l. 26-27).

162008-08-13 pareiškėja su paklausimu kreipėsi į atsakovę, kuriame prašė patikslinti, ar VAVA 2008-08-05 raštas yra 2008-03-06 teismo sprendimo vykdymas, taip pat atsakyti į visus pareiškėjos 2008-07-03 pateiktus prašymus (b. l. 28-29).

172008-08-05 raštu VAVA informavo Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą, kad 2008-08-05 raštu buvo įvykdytas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas (b. l. 30).

182008-09-22 raštu VAVA informavo pareiškėją, kad 2008-08-05 rašte išsamiai atsakė kokių veiksmų imtasi siekiant nustatyti, ar UAB „HC ir R-IV projektai“ vykdydami statybas nepažeidė jas reglamentuojančių teisės aktų, nurodė, kad nėra teisinio pagrindo statybas pripažinti nelegaliomis, todėl kitos procedūros (statinių pripažinimas tinkamais naudoti) vykdomos pagal šiuos procesus reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

19Pareiškėja skunde nurodo, kad skundžiamas raštas yra netinkamas teismo sprendimo įvykdymas.

20Teismas, įsiteisėjusiame 2008-03-06 sprendime konstatavo, kad apskrities viršininko administracija, gavusi informaciją apie savavališką statybą, turėjo patikrinti, ar statyba yra tikrai savavališka, ar statybos metu nepažeidžiami statinio projekto sprendiniai, įstatymų, kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimai, ar nepažeidžiami trečiųjų asmenų pagrįsti interesai. Taip pat padarė išvadą, kad atsakovė gali būti įpareigota atlikti tik tuos veiksmus, kurie būtini pareiškėjos 2007-05-24 prašymui teisingai išnagrinėti. Tai yra, atsakovė turi nustatyti, kokiu teisiniu pagrindu trečiasis suinteresuotas asmuo vykdo statybą pareiškėjos nurodytame sklype, ar statybos darbai nepažeidžia esminių statinio projekto sprendinių, bei nustatyti, ar vykdoma statyba, t.y. žemės darbais, nepažeidžiamos pareiškėjos teisės. Teismas išaiškino, kad negali būti tenkinami pareiškėjos reikalavimai įpareigoti atsakovę patikrinti, ar projektų sprendiniai atitinka galiojančius teisės aktus, sustabdyti savavališkas statybas, pašalinti savavališkos statybos padarinius. Reikalavimai negali būti tenkinami, nes statybos projektai yra derinami tam tikra teisės aktuose nustatyta tvarka ir jų patvirtinimas gali būti ginčijamas atskirai.

21Byloje nustatyta, kad VAVA 2008-03-06 teismo sprendimą įvykdė 2008-08-05 rašte. Tokios aplinkybės šalys neginčija. Skundžiamame rašte VAVA paaiškino, kad trečiasis suinteresuotas asmuo statybą vykdo teisėtai, nurodytą aplinkybę patvirtina išduotas statybos leidimas. Nurodė, kad statybos leidimas yra galiojantis, nes pareiškėjos skundas dėl jo panaikinimo administracinėje byloje Nr. I-2778-662/2008 buvo atmestas kaip nepagrįstas. Taip pat paaiškino, kad esant teisėtam statybos leidimui, VAVA neturi teisinio pagrindo nevykdyti jam įstatymo priskirtų funkcijų, susijusių su statinių pripažinimu tinkamais naudoti. Atsakovė nurodė, kad buvo pradėta statybos eigos tikrinimo procedūra, kurios metu nustatyta, kad statybas reglamentuojančiuose teisės aktuose išvardintų esminių nukrypimų nuo projektinės dokumentacijos nėra. Tačiau iš pateikto atsakymo neaišku, kaip statybos valstybinę priežiūrą vykdanti institucija patikrino, ar patvirtintas statybos techninis projektas atitinka vykdomiems statybos darbams. Nesurašytas faktinių aplinkybių patikrinimo vietoje aktas, nepaimti jokie specialistų, tikrinusių padėtį vietoje, paaiškinimai. Statybos įstatymo 27 str. 6 d. leido statybos valstybinę priežiūrą atliekantiems pareigūnams patekti į statybvietes, reikalauti pateikti visus statybos dokumentus. Rašte nurodyta aplinkybė, kad vykdoma statyba atitinka suderintą techninį projektą yra nepagrįsta, nenustatyta, kad ši aplinkybė realiai būtų tikrinama, atsakyme nenurodyta, kaip šis patikrinimas buvo atliktas. Rašte taip pat nėra nurodyta jo apskundimo tvarka.

22Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad VAVA netinkamai išnagrinėjo pareiškėjos 2007 metų prašymus, objektyviai nėra pagrįstos visos rašte nurodytos aplinkybės, todėl atsakovė įpareigotina priimti Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus atitinkantį, pagrįstą administracinį aktą.

23Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 3 punktą administraciniai teismai sprendžia bylas dėl turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisėtais valstybės ar vietos savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos (toliau - Institucija) bei jų tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo. Nurodytos žalos atlyginimas įstatymo siejamas su jos atsiradimu dėl neteisėtų institucijos bei jos tarnautojų veiksmų ar neveikimo viešojo administravimo srityje. Tai reiškia, kad žala atlygintina institucijai (jos pareigūnui) neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (LR civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 str.)). Neturtinės žalos sąvoką apibrėžia CK 6.250 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Pagal to paties straipsnio 2 d. neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė žala konstatuojama tada, kai ją darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, kai jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. (CK 6.250 str. 1 d.). Pareiškėja neturtinės žalos atsiradimą kildina iš to, kad, VAVA tinkamai neatliko savo funkcijų ir neatsakė į UAB „May Fair Investments“ 2007-05-24 ir 2007-06-20 raštus. Nurodė, kad minėtuose raštuose nurodytos aplinkybės, kaip kiti asmenys pažeidžia pareiškėjos nuosavybės teises ir kompetentingos institucijos prašoma jas apginti. Reikalavimui dėl neturtinės žalos atlyginimo patenkinti būtinos bendrosios prievolei dėl žalos atlyginimo atsirasti reikalingos sąlygos: turi būti nustatyti neteisėti kalto asmens veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp kaltininko veiksmų ir žalos atsiradimo bei padariusio žalą asmens kaltė. Šioje byloje yra nustatyta, kad atsakovė veikė neteisėtai, neatliko jos kompetencijai priskirtų funkcijų. Tačiau pareiškėja nepagrindė savo teiginio, kad patyrė neturtinę žalą. Nenurodė kaip konkrečiai pasireiškė neturtinė žala dėl atsakovės neveikimo, prašyme tik teigiama, kad pareiškėjos darbuotojai, gindami juridinio asmens teises, privalėjo įdėti daugiau pastangų ir laiko. UAB „May Fair Investments“ neįrodė, kad dėl VAVA neveikimo būtų pablogėjusi jos dalykinė reputacija, kas reikštų neturtinės žalos atsiradimą juridiniam asmeniui. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėja neįrodė neturtinės žalos jai kilimo dėl skunde nurodytų aplinkybių fakto, todėl skundas šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas.

24Vadovaujantis LR ABTĮ 44 str. 1 d. tenkinamas pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kadangi teisę gauti išlaidų atlyginimą turi šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Byloje yra pateiktas mokėjimo nurodymas, pagrindžiantis aplinkybę, kad pareiškėja sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, kitų dokumentų, pagrindžiančių UAB „May Fair Investments“ su bylos nagrinėjimu ir atstovavimu teisme susijusias išlaidas, teismui nėra pateikta. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes pareiškėjai iš atsakovės priteistinas 100 Lt žyminis mokestis.

25Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 str., 88 str. 2 p., 127 str.,

Nutarė

26pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ skundą patenkinti iš dalies.

27Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-08-05 sprendimą Nr. (100)11.55-816 ir įpareigoti nurodytą instituciją per 15 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti 2008-03-06 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I-2353-142/2008.

28Priteisti iš atsakovės Vilniaus apskrities viršininko administracijos pareiškėjai UAB „May Fair Investments“ 100 Lt (vieną šimtą) už sumokėtą žyminį mokestį.

29Likusioje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.

30Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. pareiškėja su skundu kreipėsi į teismą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus... 5. Pareiškėja skunde paaiškino, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas... 6. Pareiškėja 2008-05-13 pranešimu paragino Vilniaus apskrities viršininko... 7. Nurodė, kad VAVA skundžiamą raštą grindžia abstrakčiais teiginiais,... 8. Pareiškėja paaiškino, kad dėl neteisėto atsakovės neveikimo patyrė... 9. Atsakovė su skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą.... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo su skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip... 11. Skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Atsakovė ir trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimuose nurodė, kad... 13. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-03-06... 14. Pareiškėja 2008-05-13 pranešime atsakovei prašė užtikrinti, kad teismo... 15. VAVA 2008-08-05 raštu atsakė į pareiškėjos 2008-07-03 pateiktą prašymą... 16. 2008-08-13 pareiškėja su paklausimu kreipėsi į atsakovę, kuriame prašė... 17. 2008-08-05 raštu VAVA informavo Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą, kad... 18. 2008-09-22 raštu VAVA informavo pareiškėją, kad 2008-08-05 rašte išsamiai... 19. Pareiškėja skunde nurodo, kad skundžiamas raštas yra netinkamas teismo... 20. Teismas, įsiteisėjusiame 2008-03-06 sprendime konstatavo, kad apskrities... 21. Byloje nustatyta, kad VAVA 2008-03-06 teismo sprendimą įvykdė 2008-08-05... 22. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad VAVA netinkamai... 23. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 3 punktą... 24. Vadovaujantis LR ABTĮ 44 str. 1 d. tenkinamas pareiškėjos prašymas dėl... 25. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 26. pareiškėjos UAB „May Fair Investments“ skundą patenkinti iš dalies.... 27. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 28. Priteisti iš atsakovės Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 29. Likusioje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 30. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...