Byla I-2352-142/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė), Halinos Zaikauskaitės (pranešėja) ir Egidijos Smalakienės, sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams advokatui Simui Gudynui ir advokato padėjėjui Miroslavui Nosevič, atsakovo atstovei Danutei Martinkevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „May fair investments“ skundą dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 07 16 sprendimo Nr. (101)11.56-447 panaikinimo bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos įpareigojimo atlikti veiksmus, atsakovė Vilniaus apskrities viršininko administracija, trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „HC ir R-IV projektai“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėja UAB „May fair investments“ (toliau – ir pareiškėja) padavė teismui skundą, prašydama: 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 07 16 sprendimą Nr. (101)11.56-447; 2) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos: a) nustatyti, ar UAB „HC ir R-IV projektai“ vykdo savavališkas statybas; b) nustatyti, ar UAB „HC ir R-IV projektai“ pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype atlikti ir atliekami veiksmai pažeidžia normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus bei pareiškėjo teises ir interesus; c) išnagrinėti statytojo projektus, kuriais vadovaujantis yra vykdomi statybos darbai, ir nustatyti, ar projektų sprendiniai atitinka galiojančius teisės aktus ir nepažeidžia pareiškėjos teisių bei interesų, o nustačius, kad statytojo projektų sprendiniai pažeidžia atitinkamus teisės aktų reikalavimus, pareikalauti statytojo pašalinti tokius pažeidimus ir jų padarinius; d) sustabdyti UAB „HC ir R-IV projektai“ vykdomas savavališkas statybas ir pareikalauti iš UAB „HC ir R-IV projektai“ ir rangovų pašalinti savavališkos statybos padarinius, kitus nustatytus įstatymų bei kitų teisės aktų pažeidimus, įskaitant normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų pažeidimų, susijusių su neteisėtu pareiškėjai priklausančio žemės sklypo naudojimu savavališkoms statyboms, padarinius, o jeigu Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisėti reikalavimai nebus vykdomi – kreiptis į kompetentingą teismą dėl tokių reikalavimų priverstinio vykdymo. Prašo priteisti iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos pareiškėjos naudai žyminį mokestį ir kitas išlaidas dėl skundo surašymo ir padavimo, išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, taip pat atstovavimo išlaidas.

4Skunde pareiškėja paaiškina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2007 07 16 sprendimu Nr. (101)11.56-447 neteisėtai ir nepagrįstai nepripažino, kad UAB „HC ir R-IV projektai“ savo žemės sklype vykdo savavališkas statybas, kuriomis yra pažeidžiami teisėti pareiškėjos interesai, nesustabdė savavališkų statybų bei tinkamai neįvertino projektų.

5Paaiškina, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso 5171 kv. m. bendro ploto žemės sklypas, esantis adresu Pavilionių km., Vilniaus miesto savivaldybė. Pareiškėjos žemės sklypas ribojasi su UAB „HC ir R-IV projektai“ nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu. Aiškina, kad UAB „HC ir R-IV projektai“ statybos darbus vykdo, neturėdama statybos leidimo. Be privalomo pareiškėjos sutikimo UAB „HC ir R-IV projektai“ ties sklypo riba suformavo žemės pylimą bei statybinę tvorą.

6Naudodama pareiškėjos žemės sklypą bet kuriam iš paminėtų darbų atlikimui UAB „HC ir R-IV projektai“ privalėjo gauti iš pareiškėjos atitinkamą raštišką sutikimą, tačiau pareiškėja niekada tokių sutikimų neišdavė.

7Nurodyti pažeidimai pareiškėjos teigimu apsunkina pareiškėjai priėjimą prie sklypo, nors yra nustatytas kelio servitutas. Taip esmingai apribojama pareiškėjos kaip teisėtos žemės savininkės ir valdytojos teisė laisvai valdyti bei naudotis nuosavybe.

8Siekdama apginti pažeidžiamas teises, pareiškėja 2007 05 24 kreipėsi į VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą su prašymu stabdyti neteisėtus statybos darbus. Pareiškėja negavo atsakymo į šį prašymą, todėl 2007 06 20 pateikė minėtam departamentui pakartotinį prašymą. Vėl negavusi atsakymo pareiškėja 2007 07 09 kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininką ir prašė kuo skubiau pateikti informaciją apie veiksmus, kuriuos atliko departamentas pagal pareiškėjos skundus. Taip pat prašė sustabdyti neteisėtą veiklą, kuria pažeidžiami pareiškėjos interesai, išnagrinėti projektų sprendinių, pagal kuriuos vykdomi statybos darbai, atitikimą teisės aktams.

9Praėjus beveik 2 mėnesiams nuo pareiškėjos pirmojo kreipimosi, departamentas 2007 07 16 skundžiamu sprendimu informavo pareiškėją, kad UAB „HC ir R-IV projektai“ neturi statybos leidimo, bet stato teisėtai ir nenukrypdama nuo suderinto projekto. Mano, kad tokia išvada neteisėta ir padaryta neįvertinus visų reikšmingų aplinkybių bei teisinio reglamentavimo. Be to, skundžiamame sprendime neužsimenama apie pareiškėjos prašymą išnagrinėti UAB „HC ir R-IV projektai“ projektus. Atsakyme nepateikiami jokie paaiškinimai dėl pareiškėjos argumentų ir reikalavimų, susijusių su UAB „HC ir R-IV projektai“ atliekamais neteisėtais veiksmais pareiškėjos sklype. Mano, kad VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas neatliko savo pareigų, dėl to skundžiamas atsakymas yra neteisėtas bei pažeidžia pareiškėjos interesus, todėl turi būti panaikintas.

10Pareiškėja remiasi Statybos įstatymo 3 str., 2 str. 71 dalimi ir teigia, kad UAB „HC ir R-IV projektai“ vykdoma statyba yra savavališka. Remiasi Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 21 punktu ir teigia, kad toks leidimui tariamai prilyginamas raštas iki šiol neįregistruotas nustatyta tvarka, nors nuo tariamos projekto suderinimo dienos praėjo daugiau nei 3 mėnesiai. Taip pat remiasi STR 1.01.07:2002 6.1 ir 7 punktais, 21.2 punktu, STR 1.07.01:2002 15.4 punktu ir teigia, kad UAB „HC ir R-IV projektai“ pažeidė šiuos teisės aktus, nes sumontavo statybinę tvorą pareiškėjai priklausančiame žemės sklype neturėdama dėl to susitarimo.

11Aiškina, kad VAVA nevykdė savo funkcijų. Vadovaujasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 1997 04 06 nutarimu Nr. 370, 23.1, 23.1.3 punktais, 23.8 punktu, 34.5 punktu, 27 punktu ir teigia, kad valstybės tarnautojai nepatikrino pareiškėjos keliamų klausimų ir nenustatinėjo nurodytų pažeidimų buvimo.

12Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai palaikė skundą ir jo argumentus. Pabrėžė, kad skundžiamas yra valstybinio valdymo institucijos neveikimas ir netinkamas pareigų atlikimas. Aiškino, kad gautas atsakymas yra prieštaringas, nes pareiškėja skunde VAVA nurodė dėl jos sklype supilto pylimo ir pastatytos tvoros, o atsakyme parašyta, kad tai atitinka suderintam projektui. Mano, kad tokie veiksmai atitikti projektui negali, o jeigu atitinka, reiškia projektas suderintas neteisėtai. VAVA privalėjo išsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų. Projektas nebuvo pateiktas susipažinti pareiškėjai. Paaiškino, kad statybos leidimą skundė teismui, tačiau yra neaiškios šio leidimo atsiradimo aplinkybės, nes statybos leidimas jau buvo išduotas, kai atsakovė teikė pareiškėjai skundžiamą atsakymą, tačiau apie tai pareiškėjai nebuvo pranešta.

13Vilniaus apskrities viršininkas atsiliepimu į skundą (b. l. 120-122) prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, atsakydamas į pareiškėjos skundą dėl UAB „HC ir R-IV Projektai“ jam nuosavybės teise priklausančiame sklype vykdomų savavališkų statybų, 2007 07 16 raštu Nr. (101)11.56-447 pateikė informaciją. UAB „HC ir R-IV Projektai“ (suinteresuotam asmeniui) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ) Pavilionių km.) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinė komisija 2007 04 26 suderino techninį projektą daugiabučių namų statybai. Suinteresuotas asmuo (statytojas) nustatyta tvarka kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl statybos leidimo. Remiantis 2002 04 30 Aplinkos ministro įsakymu Nr. 218 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 21 punkto nuostatomis, jeigu statybos leidimas per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir Statytojui nepranešta apie neišdavimo priežastis, statytojas turi teisę vykdyti statybą be leidimo, apie tai raštu pranešęs statybos leidimą išduodančiam viešojo administravimo subjektui ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki statybos pradžios. Suinteresuotas asmuo pasinaudojo šia teise. Dėl to atsakovas neturėjo teisinio pagrindo stabdyti statybos darbų, kurie buvo vykdomi pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos 2007 04 26 suderintą techninį projektą suinteresuotam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. Tikrinimo metu nukrypimų nuo minėto projekto nepastebėta. Mano, kad toks raštas negali būti prilygintas sprendimui, kadangi tai yra faktinių aplinkybių išdėstymas atsakymo forma į pareiškėjos 2007 05 24 skunde pateiktus klausimus ir nesukeliantis pareiškėjai jokių neigiamų teisinių pasekmių. Mano, kad pareiškėja pateiktame skunde netinkamai suformulavo kelis tarpusavyje nesusijusius savarankiškus reikalavimus.

14Teismo posėdyje atstovė palaikė atsiliepimo argumentus. Papildomai paaiškino, kad teikiant pareiškėjai skundžiamą atsakymą, VAVA neturėjo informacijos, kad statybos leidimas yra išduotas. Informacija pareiškėjai buvo teikiama pagal savivaldybės administracijos duomenis, skelbiamus internete. Tuo metu apie išduotą statybos leidimą dar nebuvo paskelbta. Paaiškino, kad tretysis suinteresuotas asmuo leidimą atsiėmė tik 2007 08 16. Paaiškino, kad statybos leidimo išdavimas yra savivaldybės administracijos, o ne VAVA kompetencijoje. Teigė, kad pylimu ir tvora pareiškėjos teisės nebuvo pažeistos, nes tai buvo suinteresuoto asmens sklypo ribose, tačiau suinteresuotam asmeniui vis tiek buvo duotas nurodymas sulyginti žemę.

15Vilniaus apskrities viršininko administracijos vardu atsiliepimą į skundą pateikė Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas.(b. l. 85-86).

16Atsiliepime departamentas paaiškina, kad atsakydamas pareiškėjai skundžiamu 2007 07 16 raštu pateikė informaciją ir šis raštas negali būti prilygintas sprendimui, kadangi tai yra tik faktinių aplinkybių išdėstymas atsakymo forma į pareiškėjos 2007 05 24 skunde pateiktus klausimus ir nesukeliantis pareiškėjui jokių neigiamų teisinių pasekmių. Mano, kad pareiškėjas skunde netinkamai suformulavo kelis tarpusavyje nesusijusius savarankiškus reikalavimus. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Suinteresuotas asmuo UAB „HC ir R-IV projektai“ atsiliepime į skundą pareiškė nuomonę, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas ir netenkintinas (b. l. 68—70).

18Paaiškina, jog 2007 05 02 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui pateikė raštą dėl statybos darbų vykdymo, kuriuo šią statybos leidimus išduodančią instituciją informavo, jog suinteresuotas asmuo visus dokumentus, būtinus statybos leidimo išdavimui pateikė 2007 04 16. Atsižvelgdamas į tai, kad per teisės aktuose nustatytus terminus statybos leidimo negavo, taip pat nebuvo informuotas apie atsisakymo išduoti statybos leidimą priežastis, suinteresuotas asmuo pranešė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui, jog statybos darbus pradeda vykdyti nuo 2007 05 08. Suinteresuotas asmuo vadovavosi STR 1.07.01:2002 Statybos leidimas 21 punktu. Tai patvirtina, kad suinteresuotas asmuo visus darbus savo žemės sklype vykdė teisėtai, todėl nebuvo pagrindo pripažinti, jog statybos darbai vykdomi savavališkai. Aiškina, kad aplinkybė, jog suinteresuoto asmens raštas nebuvo įregistruotas kaip statybos leidimas, nesudaro pagrindo pareiškėjai teigti, jog statybos darbai vykdomi neteisėtai. Pažymi, jog visi pareiškėjos kreipimaisi į statybos priežiūros institucijas buvo pateikti po to, kai suinteresuotas asmuo informavo atitinkamas institucijas apie savo ketinimus teisėtai vykdyti statybos darbus.

19Aiškina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas sprendimu teisėtai ir pagrįstai informavo pareiškėją, kad suinteresuotas asmuo statybos darbus vykdo teisėtai. Be to, statybos leidimas Nr. GN/409/07-0364 suinteresuotam asmeniui buvo parengtas 2007 05 25 ir galioja iki 2017 05 25.

20Teigia, jog dėl nurodytų aplinkybių vykdomos statybos yra teisėtos, todėl pareiškėja neturi jokio pagrindo reikalauti, kad būtų įvertintas projekto teisėtumas, pagrįstumas ir atitikimas teisės aktams.

21Dėl pareiškėjos teiginio, kad suinteresuotas asmuo neteisėtai sumontavo statybinę tvorą bei žemės pylimą pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype be pareiškėjos sutikimo, informuoja, kad tarp pareiškėjos ir suinteresuoto asmens ilgą laiką vyko derybos dėl bendradarbiavimo. Šiuo metu pareiškėja vienašališkai, nenurodžiusi priežasčių, nutraukė derybas. Nei karto vykstant deryboms pareiškėja nepareiškė jokių pretenzijų dėl tariamų jos valdymo teisių pažeidimo. Laiko, kad toks derybinės šalies elgesys yra nesąžiningas. Pažymi, kad statybinė tvora yra laikinas statinys, kurį suinteresuotas asmuo jau perkėlė į jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Teigia, kad artimiausiu metu bus sutvarkytas ir pylimas, atlaisvintas žemės plotas, kuriame numatytas servitutas. Mano, kad nėra pagrindo teigti, kad yra pažeidžiamos pareiškėjos teisės.

22Mano, kad pareiškėjos reikalavimas išreikalauti projektą yra nepagrįstas ir netenkintinas, nes visus statybos darbus suinteresuotas asmuo vykdo pagal Statybos leidimą, kuris išduotas projektui Nr. 050601/14AS. Kol statybos leidimas nenuginčytas, nepanaikintas ir galiojantis, nėra jokio teisinio pagrindo pareiškėjai reikalauti projekto bei analizuoti vykdomų darbų ir projekto atitiktį. Mano, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas ir turi būti atmestas.

23Teisminiame bylos nagrinėjime atstovas nedalyvavo.

24Teismas, išnagrinėjęs bylos rašytinę medžiagą, išklausęs byloje dalyvavusių asmenų paaiškinimus, daro išvadą, kad skundas tenkintinas iš dalies.

25Kilęs ginčas yra dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 07 16 rašto Nr. (101)11.56-447 (b.l. 94) teisėtumo ir pagrįstumo bei dėl atsakovės neveikimo.

26Nustatyta, kad skundžiamas VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento atsakymas duotas į pareiškėjos 2007 05 24 prašymą (b. l. 40, 113). Kaip pareiškėja teigia, šis prašymas buvo ne vienintelis. Pareiškėja dar teikė 2007 06 20 informaciją (b. l. 104-105) ir 2007 08 08 pareiškimą (b. l. 107-111). Į pareiškimą atsakyta Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 09 10 raštu (b. l. 106), kuris nėra skundžiamas šioje byloje. 2007 05 24 prašyme, kuris buvo skirtas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui ir Statybos valstybinės priežiūros vyriausiajam specialistui, buvo nurodyti tokie pareiškėjos teisių pažeidimai: 1) UAB „HC ir R-IV Projektai“ vykdo statybos darbus gretimame sklype neturėdami tokiai veiklai būtino statybos leidimo, pareiškėja rėmėsi tuo, kad apie tokį dokumentą viešos informacijos nebuvo; 2) aukštas pylimas suformuotas ties pareiškėjos sklypo riba be kaimyninio sklypo savininko sutikimo. Buvo prašoma sustabdyti neteisėtą veiklą, įpareigoti kaltus asmenis pašalinti neteisėtos veiklos padarinius. Pareiškėja 2007 06 20 raštu informavo Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą (b. l. 44-45), kad pažeidimai tęsiasi, šiuo raštu dar papildomai prašė išnagrinėti projektus, kuriais remiantis vykdomi statybos darbai, ir nustatyti, ar projektų sprendiniai atitinka teisės aktus, ar nepažeidžia pareiškėjos teisių. Tai, kad UAB „HC ir R-IV Projektai“ neturi statybos leidimo, pareiškėja įrodinėjo 2007 06 18 Miesto plėtros departamento raštu Nr. A51-11327-(12-MPD-0) (b. l. 16). Pareiškėja negaudama atsakymo 2007 07 09 kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininką (b. l. 46-47). Šiame rašte pakartojo, kas žinoma apie statybos leidimą, pabrėžė, kad vykdomos statybos pagal Statybos įstatymą yra savavališka statyba, rėmėsi Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 9 punktu, prašė suteikti informaciją apie veiksmus, kurie buvo atlikti nagrinėjant ankstesnį pareiškėjos prašymą.

27VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas atsakė į 2007 05 24 prašymą skundžiamu 2007 07 16 raštu. Atsakyme paaiškinama, kad žemės sklype kad. Nr. ( - ) Pavilionių km. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisija 2007 04 26 suderino techninį projektą daugiabučių gyvenamųjų namų statybai. Statytojas nustatyta tvarka kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl statybų leidimo gavimo. Paaiškinta, kad statytojas atliko veiksmus, kurie būtini vadovaujantis reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 21 punktu. Nurodoma, kad dėl to departamentas neturi teisinio pagrindo stabdyti statybos darbus. Teigiama, kad tikrinimo metu nukrypimų nuo suderinto projekto nepastebėta.

28Įvertinus byloje esančią medžiagą, teismas pripažįsta, kad pareiškėjai iš dalies suteikta neteisinga informacija, bei, kad nėra duomenų, kad atsakovas būtų patikrinęs vykdomas statybas, lygindamas jas su suderintu projektu, bei, kad atsakovas vilkino pareiškėjos prašymo nagrinėjimą, kas savaime pažeidžia pareiškėjos teises. Pareiškėjai nebuvo atsakyta Viešojo administravimo įstatymo 31 ir 34 straipsniuose nustatytais terminais.

29Administracinės procedūros metu nebuvo išsiaiškinta, kodėl UAB „HC ir R-IV projektai“ pasinaudojo STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 21 punkte esančia galimybe pradėti statybas be statybos leidimo, kai realiai Statybos leidimas Nr. GN/409/07-0364 buvo išduotas 2007 05 25 (b.l. 74-75), t.y. kitą dieną po pareiškėjos prašymo pateikimo VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, o į šį prašymą atsakyta tik 2007 07 16, kai jau turėjo būti žinoma apie statybos leidimo išdavimą. Per tą laiką buvo galimybė ištirti, ar statyba yra savavališka ta prasme, ar vykdoma turint statybos leidimą ar jį atitinkantį dokumentą, ar ne. Toks tyrimas, kaip aiškino VAVA atstovė, pasižiūrint į internetiniame puslapyje skelbiamus duomenis, yra netinkamas. Tai visiems prieinama informacija, kuria gali pasinaudoti ir pasinaudojo pareiškėja.

30Ginčas kilo dėl statybos teisėtumo. Pareiškėja atitinkamo VAVA departamento, kuriam teisės aktais pavesta valstybinė statybos priežiūra, prašė patikrinti, ar statyba nėra savavališka. Kad ši funkcija priskirta būtent šiam VAVA departamentui, atsakovas neginčija.

31Pareiškėja kreipėsi į instituciją, kuri pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktą atlieka statybos valstybinę priežiūrą. Pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 4 dalį apskrities viršininko administracija privalo tikrinti, ar nevykdoma savavališka statyba, ar statybos metu nepažeidžiami statinio projekto sprendiniai, teisės aktų reikalavimai, ar statinio statyba nepažeidžia trečiųjų asmenų pagrįstų interesų, statinio projektavimo sąlygų sąvado ir kt. Tai, kad šios funkcijos priskirtos VAVA teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, nustatyta Vyriausybės 1997 04 16 nutarimu Nr. 370 patvirtintais Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatais (tiek 2004 07 12 – 2007 09 11, tiek nuo 2007 09 12 galiojusių redakcijų, toliau - Nuostatai). Kadangi ginčas kilo dėl 2007 07 16 pareiškėjai pateikto rašto, teismas vadovaujasi ir 2004 07 12 – 2007 09 11 galiojusios redakcijos nuostatais. Šių nuostatų 23 punkte patvirtintos tos pačios apskrities viršininko administracijos veiklos sritys kaip ir minėtame Statybos įstatymo 27 straipsnyje. Pagal Nuostatų 33 punktą apskrities viršininkui statybos valstybinės priežiūros srityje suteikti tam tikri įgaliojimai, kurie leidžia spręsti ginčus statybos valstybinės priežiūros srityje, gauti iš planavimo ir derinimo institucijų įvairius dokumentus.

32Iš tokio teisinio reguliavimo darytina išvada, kad apskrities viršininko administracija, gavusi informaciją apie savavališką statybą, turėjo patikrinti, ar statyba yra tikrai savavališka, ar statybos metu nepažeidžiami statinio projekto sprendiniai, įstatymų, kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimai, ar nepažeidžiami trečiųjų asmenų pagrįsti interesai. Tam pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 6 dalį apskrities viršininko administracijos įgalioti pareigūnai turi tam tikras teises, kurių pagalba gali būti nustatyti minėti dalykai.

33Iš dokumentų, kuriuos VAVA pateikė į bylą, galima nustatyti tik tiek, kad VAVA žinoma apie suinteresuotam asmeniui išduotą 2007 05 25 statybos leidimą (b.l. 80). Kada apie tai tapo žinoma, informacijos nėra. Daugiau jokių duomenų apie pareiškėjos prašymų tyrimą nėra, nors teismas 2007 11 29 raštu (b.l. 99) prašė pateikti visus dokumentus, susirašinėjimą su kitomis institucijomis, iš kurių būtų galimybė spręsti, kaip buvo atliekamas pareiškėjos prašymo tikrinimas. Iš pateiktų duomenų netgi neaišku, kaip valstybinę statybos priežiūrą vykdanti institucija nustatė, kad suinteresuotas asmuo pasinaudojo STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 21 punkte numatyta galimybe, ar teisingai ja pasinaudojo. Tuo labiau neaišku, kaip statybos valstybinę priežiūrą vykdanti institucija patikrino, ar patvirtintas statybos techninis projektas atitinka vykdomiems statybos darbams. Nesurašytas faktinių aplinkybių patikrinimo vietoje aktas, nepaimti jokie specialistų, tikrinusių padėtį vietoje, paaiškinimai. Statybos įstatymo 27 straipsnio 6 dalis leido statybos valstybinę priežiūrą atliekantiems pareigūnams patekti į statybvietes, reikalauti pateikti visus statybos dokumentus. Akivaizdu, kad dėl statybos teisėtumo tikrinimo VAVA galėjo raštu kreiptis į savivaldybės administraciją tiek dėl informacijos apie statybos leidimą, tiek dėl techninio projekto. Tokią galimybę numato Viešojo administravimo įstatymo 37 straipsnis. Minėta, kad viena iš statybos valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos funkcijų – tikrinti, ar nepažeidžiami trečiųjų suinteresuotų asmenų interesai. Iš VAVA atstovo paaiškinimo darytina išvada, kad buvo pasinaudota tik viešai internete skelbiama savivaldybės informacija. Tačiau pareiškėja aiškino, kad nebuvo skelbiama, jog įregistruotas suinteresuoto asmens raštas, atitinkantis statybos leidimą. Taigi neaišku, kaip buvo pasinaudota ir šia informacija.

34Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį valstybinės statybų priežiūros reglamentavimą, toks VAVA atsakymas pareiškėjai, kuris yra skundžiamas, laikytinas administraciniu sprendimu, t.y. individualiu administraciniu aktu, dėl pareiškėjos 2007 05 24 prašymo, kuriuo pareiškėja, nurodžiusi pažeidimus, prašė sustabdyti neteisėtus veiksmus (b.l. 113). Papildomas prašymas (negaunant atsakymo) pareiškėjos pateiktas 2007 06 20 informaciniu raštu – patikrinti, ar statyba teisėta pagal jos atitikimą suderintiems projektams. Teismas vadovaujasi Viešojo administravimo įstatymu, bei tuo, kad pareiškėja 2007 05 24 prašymu neprašė pateikti jai kokią nors informaciją (tokiu atveju būtų taikomas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas). Pareiškėjai pateiktas atsakymas į jos prašymą neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Šiuo atveju faktais nepagrįsta aplinkybė, kad vykdoma statyba atitinka suderintą techninį projektą, nes tai tik konstatavimas. Nenustatyta, kad ši aplinkybė realiai būtų tikrinama, atsakyme nenurodyta, kaip šis patikrinimas buvo atliktas. Antroji atsakyme nurodyta aplinkybė dėl STR „Statybos leidimas“ 21 punkto taip pat nepagrįsta faktais, nenurodyta, kada ir kokiu raštu statytojas pranešė, kad statys be leidimo. Be to, ši aplinkybė klaidinga, nes statybos leidimas tuo metu jau buvo išduotas beveik prieš du mėnesius. Taip pat skundžiamame atsakyme nėra aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, nenurodyta akto apskundimo tvarka. Skundžiamame atsakyme nieko nepasakyta apie ties pareiškėjos sklypo riba supilto pylimo įtaką pareiškėjos teisėms, apie tvoros pastatymą pareiškėjos sklype. Pareiškėja pateikė antstolio Gintauto Puodžiuko sudarytą faktinių aplinkybių konstatavimo 2007 06 04 protokolą (b.l. 23-39), kuriame yra aiškiai fiksuota, kad 2007 06 04 pareiškėjos sklype (nurodytas sklypo kadastrinis numeris, suinteresuoto asmens sklypo numeris, kiti duomenys, būtini sklypų identifikavimui) dar yra suinteresuoto asmens pastatyta tvora, kad palei sklypo ribas suformuotas žemės pylimas. Atsakovas nenurodė, kokių priemonių ėmėsi šiems pažeidimams pašalinti, ar, kad tai nėra pažeidimai ir kuo remiantis galima taip teigti.

35Taigi, pareiškėjos prašymas išspręstas pažeidžiant pareiškėjos teises gauti Viešojo administravimo įstatymo nuostatas atitinkantį administracinį aktą, be to, pažeidžiant procedūras, turinčias užtikrinti teisėto sprendimo priėmimą – nesiimta priemonių patikrinti pareiškėjos nurodomus faktus, pažeidžiant prašymo nagrinėjimo terminus, todėl skundžiamas sprendimas naikinamas kaip neteisėtas.

36Pareiškėja prašo įpareigoti atlikti veiksmus. Veiksmai, kuriuos nurodo pareiškėja, yra susiję su pareiškėjos trijų raštų nagrinėjimu. Pareiškėja ginčijo teismui tik 2007 07 16 atsakymą į 2007 05 24 prašymą, o šis prašymas dar buvo papildytas pareiškėjos 2007 06 20 informaciniu raštu, kuriuo keliamas dar vienas reikalavimas dėl projektų, kuriais vadovaujantis vykdomi statybos darbai, patikrinimo. Šis prašymas, įvertinant šio ginčo dalyką, gali būti suprantamas tik statybos, kaip savavališkos, vertinimo aspektu. T.y. prašoma nustatyti, ar nėra Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje numatytų savavališkos statybos požymių (statyba, pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius). Tokia išvada daroma dėl to, kad paties projekto teisėtumą pareiškėja turi ginčyti atskirai ginčydama Nuolatinės statybos komisijos, pritarusios projektui, sprendimus. Dėl to atsakovas gali būti įpareigotas atlikti tik tuos veiksmus, kurie būtini pareiškėjos 2007 05 24 prašymui (b.l. 113) teisingai išnagrinėti. Tai yra, atsakovas turi nustatyti, kokiu teisiniu pagrindu suinteresuotas asmuo vykdo statybą pareiškėjos nurodytame sklype, ar statybos darbai nepažeidžia esminių statinio projekto sprendinių, bei nustatyti, ar vykdoma statyba, t.y. žemės darbais, nepažeidžiamos pareiškėjos teisės. Pareiškėja reikalauja įpareigoti atsakovą patikrinti, ar projektų sprendiniai atitinka galiojančius teisės aktus, sustabdyti savavališkas statybas, pašalinti savavališkos statybos padarinius. Šie reikalavimai negali būti tenkinami, nes statybos projektai yra derinami tam tikra teisės aktuose nustatyta tvarka ir jų patvirtinimas gali būti ginčijamas atskirai. Šioje byloje pareiškėja kelia ginčą dėl konkretaus atsakymo į konkretų pareiškėjos prašymą. Pareiškėja statybos neteisėtumą siejo tik su statybos leidimo neturėjimu, o vėliau, informaciniame rašte, su galimu neatitikimu projektui. T.y. turi būti patikrinta, ar šia prasme tai nėra savavališka statyba. Nėra pagrindo įpareigoti atsakovą sustabdyti savavališką statybą ir įpareigoti pašalinti tokios statybos padarinius, nes savavališka statyba fiksuojama savavališkos statybos aktu, po to teisės aktuose nustatyta tvarka sprendžiami padarinių pašalinimo klausimai. Toks aktas nėra surašytas. Nors turi būti pripažinta, kad pareiškėjai nebuvo motyvuotai atsakyta, kodėl tai nebuvo padaryta. Teismas negali apeidamas statybos valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos kompetenciją ir įgaliojimus, suteikiančius teisę tikrinti statybos teisėtumą ir dėl to spręsti, įpareigoti atlikti tokius veiksmus, kaip statytojo projektų teisėtumo nagrinėjimas, statybos stabdymas, įpareigojimas šalinti savavališkos statybos padarinius. Pirmiausiai tokie pažeidimai turi būti nustatyti tam įgaliotos institucijos savo iniciatyva ar pareiškėjos prašymu, ir tik vengiant atlikti veiksmus, kurie privalomi pagal teisės aktus, kai nustatomi pažeidimai, gali būti duodami tokie įpareigojimai, kurių prašo pareiškėja.

37Dėl to teismas įpareigoja atsakovą atlikti tik tuos veiksmus, kurie būtini pareiškėjos 2007 05 24 prašymui ir 2007 06 20 informaciniame rašte esančiam prašymui teisingai išnagrinėti.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str., 89 str. 1 d. 1 ir 3 p., 127 str.,

Nutarė

39Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 07 16 sprendimą Nr. (101)11.56-447.

40Įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją iš naujo ir iš esmės išnagrinėti pareiškėjos UAB „May fair investments“ 2007 05 24 prašymą ir 2007 06 20 informaciniame rašte esantį prašymą ir pateikti pareiškėjai Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus atitinkantį individualų administracinį aktą.

41Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. Pareiškėja UAB „May fair investments“ (toliau – ir pareiškėja)... 4. Skunde pareiškėja paaiškina, kad Vilniaus apskrities viršininko... 5. Paaiškina, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso 5171 kv. m. bendro... 6. Naudodama pareiškėjos žemės sklypą bet kuriam iš paminėtų darbų... 7. Nurodyti pažeidimai pareiškėjos teigimu apsunkina pareiškėjai priėjimą... 8. Siekdama apginti pažeidžiamas teises, pareiškėja 2007 05 24 kreipėsi į... 9. Praėjus beveik 2 mėnesiams nuo pareiškėjos pirmojo kreipimosi,... 10. Pareiškėja remiasi Statybos įstatymo 3 str., 2 str. 71 dalimi ir teigia, kad... 11. Aiškina, kad VAVA nevykdė savo funkcijų. Vadovaujasi Teritorijų planavimo... 12. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai palaikė skundą ir jo argumentus.... 13. Vilniaus apskrities viršininkas atsiliepimu į skundą (b. l. 120-122) prašo... 14. Teismo posėdyje atstovė palaikė atsiliepimo argumentus. Papildomai... 15. Vilniaus apskrities viršininko administracijos vardu atsiliepimą į skundą... 16. Atsiliepime departamentas paaiškina, kad atsakydamas pareiškėjai skundžiamu... 17. Suinteresuotas asmuo UAB „HC ir R-IV projektai“ atsiliepime į skundą... 18. Paaiškina, jog 2007 05 02 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto... 19. Aiškina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 20. Teigia, jog dėl nurodytų aplinkybių vykdomos statybos yra teisėtos, todėl... 21. Dėl pareiškėjos teiginio, kad suinteresuotas asmuo neteisėtai sumontavo... 22. Mano, kad pareiškėjos reikalavimas išreikalauti projektą yra nepagrįstas... 23. Teisminiame bylos nagrinėjime atstovas nedalyvavo.... 24. Teismas, išnagrinėjęs bylos rašytinę medžiagą, išklausęs byloje... 25. Kilęs ginčas yra dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 26. Nustatyta, kad skundžiamas VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 27. VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas... 28. Įvertinus byloje esančią medžiagą, teismas pripažįsta, kad pareiškėjai... 29. Administracinės procedūros metu nebuvo išsiaiškinta, kodėl UAB „HC ir... 30. Ginčas kilo dėl statybos teisėtumo. Pareiškėja atitinkamo VAVA... 31. Pareiškėja kreipėsi į instituciją, kuri pagal Statybos įstatymo 27... 32. Iš tokio teisinio reguliavimo darytina išvada, kad apskrities viršininko... 33. Iš dokumentų, kuriuos VAVA pateikė į bylą, galima nustatyti tik tiek, kad... 34. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį valstybinės statybų... 35. Taigi, pareiškėjos prašymas išspręstas pažeidžiant pareiškėjos teises... 36. Pareiškėja prašo įpareigoti atlikti veiksmus. Veiksmai, kuriuos nurodo... 37. Dėl to teismas įpareigoja atsakovą atlikti tik tuos veiksmus, kurie būtini... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi... 39. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 40. Įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją iš naujo ir iš... 41. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...