Byla 2YT-21794-294/2018
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotam asmeniui antstoliui Robertui Vasiliauskui

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. Š. skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotam asmeniui antstoliui Robertui Vasiliauskui

Nustatė

2Antstolis Robertas Vasiliauskas 2018-04-13 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą ir nenutraukė vykdomųjų bylų. E. Š. kreipėsi į teismą ir prašo nutraukti išieškojimą, kadangi nėra įrodyta, kad jis yra gavęs nuobaudas, neįrodyta, kad padarė administracinį teisės pažeidimą, nėra gavęs nuobaudos protokolo.

3Antstolis, atsisakydamas tenkinti pareiškėjo prašymą, nurodė, kad vykdo SĮ Susisiekimo paslaugos nutarimus dėl baudų išieškojimo iš skolininko. Nurodo, kad nėra jokio teisinio pagrindo nutraukti vykdomąsias bylas.

4Byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, apie nagrinėjamą bylą šalys informuotos specialiame interneto tinklapyje patalpinant tekstą apie teismo sudėtį, teismo posėdžio vietą ir laiką bei teismo nutartimi (CPK 133 str.).

5Skundas atmestinas.

6Pareiškėjas (skolininkas) pateiktu skundu (savo esme) prašo nutraukti vykdomąsias bylas bei panaikinti jo sąskaitos banke areštą.

7Tai, kad asmuo turi teisę skųsti antstolio veiksmus, nereiškia, kad galima dėl asmeniui reikšmingų aplinkybių panaikinti teisėtus ir pagrįstus antstolio patvarkymus, ar pažeisti teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principus. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis.

8Teismas, tirdamas suinteresuotų asmenų skundus dėl antstolių veiksmų teisėtumo, atlieka vykdymo proceso kontrolę (CPK 594 str.). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Dėl to teismas, nagrinėdamas ginčus, susijusius su sprendimų priverstiniu vykdymu, neturi apsiriboti vien formaliu antstolių veiksmų teisėtumo patikrinimu, bet turi išsiaiškinti ir nustatyti faktines aplinkybes, teisiškai įvertinti antstolio įstatymu jam paskirtas pareigas (veikimą ar neveikimą), ir pasisakyti, ar antstolis pažeidė jo veiklą vykdant sprendimą reglamentuojančias teisės normas ar ne.

9Vykdomųjų bylų Nr. 0179/17/01743, 0179/17/01960, 0179/18/00031 ir 0179/18/00087 medžiaga nustatyta, kad antstolis priėmė vykdymui SĮ Susisiekimo paslaugos nutarimus dėl baudų išieškojimo iš skolininko.

10Pažymėtina, kad vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 str.), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-227/2008, 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-40/2010; ir kt.).

12CPK normos, reglamentuojančios vykdymo procesą, yra imperatyvios, todėl jose nustatytų reikalavimų privaloma griežtai laikytis.

13Vykdomojo dokumento priėmimo tvarką nustato CPK 651 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. CPK 651 straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai, remiantis kuriais antstolis nustato ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą. Nenustatęs CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių, antstolis vykdomąjį dokumentą priima ir pradeda jį vykdyti (CPK 651 straipsnio 3 dalis).

14CPK 629 straipsnio 1 dalyje yra nurodytas baigtinis sąrašas kada vykdomoji byla yra nutraukiama. Taigi, vykdomoji byla yra nutraukiama jeigu išieškotojas atsisakė išieškojimo; jeigu išieškotojas ir skolininkas sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino CPK 595 straipsnyje nustatyta tvarka; jeigu mirus asmeniui, kuris buvo išieškotojas arba skolininkas, reikalavimas arba pareiga negali pereiti mirusiojo asmens teisių perėmėjui; jeigu šiam išieškojimui pasibaigė įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas; jeigu panaikinti vykdomieji dokumentai, kurie buvo vykdymo pagrindas; reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį, jeigu negalimas teisių ir pareigų perėmimas; jeigu skolininkas ir išieškotojas yra tas pats asmuo; jeigu išieškotojas ir skolininkas sudarė skolos padengimo sutartį (Civilinio kodekso (CK) 6.436 straipsnis); jeigu vykdomasis dokumentas neteisėtai priimtas vykdyti; jeigu išieškotojas atsisakė priimti paimtus iš skolininko tam tikrus daiktus, nurodytus teismo sprendime.

15Šiuo atveju pareiškėjas nurodo, kad nėra įrodyta, jog jis padarė administracinės teisės pažeidimus už kuriuos jam skirtos nuobaudos.

16Pagal CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 str. nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2008).

17Kita vertus, pareiškėjas teismui nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad administracinis nutarimas buvo apskųstas arba jis kreipėsi į nutarimą surašiusią instituciją (pareigūną) dėl galimai neteisingo (neteisėto) nutarimo surašymo.

18Įstatymo numatyta teisė kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo nėra absoliuti. Siekiant garantuoti teisinių santykių stabilumą, užtikrinti teisinių santykių dalyviams apibrėžtumą, įstatymas nustato laiko tarpą, per kurį valstybė garantuoja pažeistos teisės gynybą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnis numato, jog įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, asmuo privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų. Terminų laikymasis yra būtina sąlyga proceso veiksmų efektyvumui, todėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyti terminai negali būti laisvai interpretuojami ir pažeidžiami. Sprendžiant termino praleidimo klausimą, būtina užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama suteiktomis teisėmis, todėl reikia atsižvelgti į sąžiningo, atidaus ir rūpestingo asmens elgesio standartus. Asmuo pats turi rūpintis tinkamu savo teisių įgyvendinimu ir pažeistos teisės gali būti ginamos tik tada, kai asmuo elgiasi sąžiningai, apdairiai ir rūpestingai.

19Šiuo atveju pareiškėjas tik dėsto niekuo nepagrįstas prielaidas. Be to, nutarimo pagrįstumo įrodinėjimo našta negali būti perkeliama antstoliui (kaip norėtų pareiškėjas), nes kol nutarimas nėra panaikintas ar nuginčytas jis laikomas galiojančiu.

20Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 622 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje paduodamas per šį nutarimą priėmusią instituciją. Institucija per penkias darbo dienas, jeigu įstatymuose nenustatytas kitas terminas, skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su byla persiunčia atitinkamam apylinkės teismui. Konkretus nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo terminas įtvirtintas ANK 623 straipsnyje, kuriame numatyta, jog skundas gali būti paduotas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos.

21Šiuo atveju kaip jau minėta nutarimai nėra panaikinti, taip pat teismui pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad ėmėsi veiksmų dėl nutarimų peržiūrėjimo (panaikinimo).

22Pagal CPK 655 straipsnio 1 dalies nuostatas, antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, skolininkui siunčia raginimą įvykdyti sprendimą geruoju ir, jeigu vykdomajame dokumente nenustatytas įvykdymo terminas, nustato sprendimo įvykdymui 10 dienų terminą (CPK 659 straipsnio 1 dalis). Jeigu skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda jį vykdyti priverstinai (CPK 624 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad antstolis priėmęs vykdyti aukščiau nurodytus vykdomuosius dokumentus pagrįstai ir teisėtai parengė raginimus įvykdyti sprendimą. Be to, antstolis turėjo teisę areštuoti skolininko turtą ir apskaičiuoti vykdymo išlaidas. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ir disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas (CPK 675 str.). Šio instituto tikslas – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip suvaržyti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti. Dėl to antstoliui išieškant iš skolininko turto ar turtinių teisių ir jas areštavus, skolininkas netenka teisės valdyti, naudoti ir disponuoti areštuotu turtu ar turtinėmis teisėmis.

23Todėl teismas skolininko pateiktą skundą laiko nepagrįstu.

24Anksčiau išdėstyti argumentai leidžia konstatuoti, kad antstolis, priimdamas patvarkymą dėl skolos išieškojimo, elgėsi teisėtai pagal CPK reikalavimus, Sprendimų vykdymo instrukciją, antstolis vykdymo procesą reglamentuojančių procesinių teisės normų nepažeidė, todėl nėra pagrindo panaikinti skundžiamą antstolio patvarkymą.

25Dėl nurodytos priežasties skolininko skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas.

26Vadovaudamasis CPK 510-513, 290-292 str. teismas

Nutarė

27E. Š. skundą dėl antstolio veiksmų pripažinimo neteisėtais ir patvarkymo panaikinimo atmesti.

28Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio... 2. Antstolis Robertas Vasiliauskas 2018-04-13 patvarkymu atsisakė tenkinti... 3. Antstolis, atsisakydamas tenkinti pareiškėjo prašymą, nurodė, kad vykdo... 4. Byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, apie nagrinėjamą bylą šalys... 5. Skundas atmestinas.... 6. Pareiškėjas (skolininkas) pateiktu skundu (savo esme) prašo nutraukti... 7. Tai, kad asmuo turi teisę skųsti antstolio veiksmus, nereiškia, kad galima... 8. Teismas, tirdamas suinteresuotų asmenų skundus dėl antstolių veiksmų... 9. Vykdomųjų bylų Nr. 0179/17/01743, 0179/17/01960, 0179/18/00031 ir... 10. Pažymėtina, kad vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vykdymo... 12. CPK normos, reglamentuojančios vykdymo procesą, yra imperatyvios, todėl jose... 13. Vykdomojo dokumento priėmimo tvarką nustato CPK 651 straipsnio 1 dalis,... 14. CPK 629 straipsnio 1 dalyje yra nurodytas baigtinis sąrašas kada vykdomoji... 15. Šiuo atveju pareiškėjas nurodo, kad nėra įrodyta, jog jis padarė... 16. Pagal CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas,... 17. Kita vertus, pareiškėjas teismui nepateikė jokių įrodymų,... 18. Įstatymo numatyta teisė kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo... 19. Šiuo atveju pareiškėjas tik dėsto niekuo nepagrįstas prielaidas. Be to,... 20. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 622 straipsnio 2... 21. Šiuo atveju kaip jau minėta nutarimai nėra panaikinti, taip pat teismui... 22. Pagal CPK 655 straipsnio 1 dalies nuostatas, antstolis, priėmęs vykdyti... 23. Todėl teismas skolininko pateiktą skundą laiko nepagrįstu.... 24. Anksčiau išdėstyti argumentai leidžia konstatuoti, kad antstolis,... 25. Dėl nurodytos priežasties skolininko skundas dėl antstolio veiksmų... 26. Vadovaudamasis CPK 510-513, 290-292 str. teismas... 27. E. Š. skundą dėl antstolio veiksmų pripažinimo neteisėtais ir patvarkymo... 28. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus...