Byla 2A-338-115/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Margaritai Armalienei, dalyvaujant ieškovui Antanui J. J., atsakovo AB „Lietuvos paštas“ atstovui advokatui Deiviui Valiuliui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) Antano J. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-3643-130/09 pagal ieškovo Antano J. J. ieškinį atsakovui AB „Lietuvos paštas“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas A. J. J. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu (I t.,b.l. 2-3; II t.,b.l. 80) prašė atleidimą iš darbo, vadovaujantis LR DK 129 str. pripažinti neteisėtu; priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos paštas“ filialo Pašto pervežimų centro vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, negrąžinant į darbą; priteisti iš atsakovo 2.000,00 Lt dydžio kompensaciją neturinės žalos atlyginimui ir 1.500 Lt viršvalandžiams apmokėti.

5Nurodė, kad pagal 1998-09-04 sudarytą neterminuotą darbo sutartį nuo 1998-09-07 įsidarbino pas atsakovą direktoriaus pavaduotojo pareigose. Nuo 2006-01-03 darbo santykiai buvo pratęsti AB „Lietuvos paštas“ filiale Pašto pervežimo centre. Nuo 2009-01-01 buvo panaikinta dalis etatų visuose AB „Lietuvos paštas“ filialuose ir vienas iš dviejų Pašto pervežimo centro direktoriaus pavaduotojų etatas. 2008-11-10 AB „Lietuvos paštas“ filialo Pašto pervežimo centro direktorė pasirašė įspėjimą Nr. 13-307 apie numatomą darbo sutarties nutraukimą. Nurodė, kad įspėjimas neatitinka DK 130 str. 2 d. 1 p. reikalavimų, kadangi nurodyta tik atleidimo priežastis, tačiau nenurodytos atleidimo iš darbo aplinkybės, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas. Ieškovas buvo atleistas grubiai pažeidžiant DK 135 str. 2 d. numatytą pirmenybės teisę būti paliktam dirbti, nes ieškovas turi aukštesnį išsilavinimą nei direktoriaus pavaduotojos pareigose palikta dirbti J. S.. Darbdavys nevykdė pareigos ieškoti galimybių perkelti ieškovą į kitą darbą esant darbuotojo sutikimui. Per įspėjimo laikotarpį šią pareigą atsakovas vykdė tik formaliai. Per įspėjimo laikotarpį buvo įsteigti nauji vyr. specialistų etatai Tarptautinių pašto siuntinių skyriuje bei Paslaugų kokybės skyriuje, tačiau atsakovas nesiūlė šių pareigų. Papildomame pareiškime (I t., b.l. 141-148) ieškovas nurodė, jog atsakovo pateiktoje ieškovo charakteristikos teiginiai nesutampa su tikrove, nes ieškovas įgyvendino jam keliamus uždavinius ir tikslus, tinkamai ir laiku išsprendė daug problemų, atkakliai gindavo PPC naudingus sprendimus visais įmanomais būdais, surasdavo motyvuotus argumentus, siekė, kad centrui nebūtų skiriami neįvykdomi įpareigojimai ar kad būtų ištaisytos kitų netyčia padarytos klaidos. Pažymėjo, jog 2008 m. I ketvirtį jo kintamasis atlyginimas buvo neteisėtai ir nepagrįstai sumažintas 1 procentiniu punktu už Lietuvos pašto 2008-2010 m. veiklos Strateginių tikslų ir uždavinių plano 1 lentelės 2.1.3 p. neįvykdymą, tačiau ieškovas nebuvo paskirtas šio plano atsakingu vykdytoju ir neprivalėjo organizuoti minėtos priemonės įgyvendinimo. Ieškovo teigimu, direktorė R. V. kėlė dirbtines problemas – dėl technikos, skirtos skirstymo, pakavimo, lipdukų klijavimo ir kt. procesams mechanizuoti, įsigijimo; dėl darbo vietos verslo klientų aptarnavimui įrengimo; dėl pasiūlymų nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos pateikimo. Ieškovas direktorės sprendimo sumažinti kintamąjį atlyginimą neskundė, nenorėdamas pabloginti santykių, be to, PPC darbo ginčų komisija ieškovui atrodė nekorektiška. Nurodė, kad 2008-11-10 jam nežinant įvyko darbdavio ir darbuotojų atstovų konsultacijų posėdis dėl ieškovo numatomo atleidimo iš darbo. Atsakovas, siekdamas skaidrumo, teisingumo ir sąžiningumo, galėjo į konsultacinį posėdį pakviesti ieškovą, privalėjo supažindinti su protokolu. Ieškovas apie protokolo egzistavimą ir jo turinį sužinojo tik gavęs atsakovo atsiliepimą į ieškinį. Patikslintame ieškinyje (II t.,b.l. 80) ieškovas nurodė, kad dėl atsakovo veiksmų jis patyrė nervinę įtampą, dėl pastovios stresinės situacijos sutriko sveikata – per tris mėnesius stipriai nukrito svoris (apie 16 kg), sutriko miegas, tai yra streso pasekmė. Ieškovas nurodė, jog per 20 darbo metų neturėjo nei vieno nedarbingumo pažymėjimo, taigi dėl darbdavio veiksmų ieškovui padaryta akivaizdi neturtinė žala. Atsakovas nepagrįstai ieškovo darbą pagal susitarimą laisvomis darbo dienomis įvardija „nepageidavimu ar atsisakymu pasinaudoti laisvu nuo darbo laiku“. Tuo metu ieškovas privalėjo užbaigti metinę filialo turto inventorizaciją, nes direktorės įsakymu buvo paskirtas inventorizacinės komisijos pirmininku. Todėl darbas „laisvu nuo darbo laiku“ prilygintinas papildomam darbui – viršvalandžiams, ir turi būti tinkamai apmokėtas.

6Atsakovas AB „Lietuvos paštas“ atsiliepimuose į ieškinį bei patikslintą ieškinį (I t., 19-26, II t., b.l. 96-108) prašė atmesti ieškovo reikalavimus, priteisti iš ieškovo 5.950 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad darbo sutarties su ieškovu nutraukimas buvo sąlygotas AB „Lietuvos paštas“ struktūrinių pertvarkymų (DK 129 str. 2 d.), kurie buvo vykdomi atsižvelgiant į Lietuvos pašto 2008-2010 metų strateginio veiklos planą, patvirtintą 2007-12-20 AB „Lietuvos paštas“ valdybos nutarimu, ir kuriame numatytas bendrovės struktūros tobulinimas centralizuojant apskaitos funkcijas ir mažinant administracijos valdymo personalo skaičių filialuose. Atsakovas surengė konsultacijas su darbuotojų atstovais, kurie pritarė darbo sutarties su ieškovu nutraukimui. Ieškovui po įspėjimo įteikimo buvo suteiktas laisvas nuo darbo laikas naujo darbo paieškoms. Darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta įstatymų nustatytais pagrindais, pagal DK ir kolektyvinės sutarties nustatytas procedūras. Nurodė, kad įspėjime buvo nurodytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas, nutraukimo data, įspėjimo termino skaičiavimo tvarka, detaliai aptarta atsiskaitymo su ieškovu tvarka. Darbo sutarties nutraukimo priežastys ir aplinkybės nurodytos konkrečiai ir suprantamai, dokumento turinys, forma, įteikimo tvarka atitinka DK 130 str. bei kolektyvinės sutarties nuostatas. Ieškovas nepateikė duomenų, leidžiančių konstatuoti jo kvalifikaciją esant aukštesnę nei pareigose paliktos dirbti direktoriaus pavaduotojos J. S. kvalifikacija. Atsakovas nurodo, kad J. S. pas atsakovą dirbo 33 metus, yra iniciatyvi, nuolatos siekianti kelti kvalifikaciją, skatinta padėkomis, pasižymi puikiomis dalykinėmis savybėmis. Ieškovas per visą dešimties metų laikotarpį skatintas nebuvo, darbuotojui trūko iniciatyvos, lankstumo, jis nevykdė strateginio bendrovės veiklos plano 2.1.3 p., dėl tokio darbo kokybės reikalavimų nevykdymo jam buvo sumažintas atlyginimas. Taigi nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovo kvalifikacija yra aukštesnė už J. S., kuri turėjo pirmenybės teisę ieškovo atžvilgiu būti palikta dirbti direktoriaus pavaduotojos pareigose. Ieškovui buvo pateikta 11 pasiūlymų dėl darbo kitose pareigose, kurių ieškovas atsisakė. Be to 2008-05-26 įsakymas Nr. 1-39 nėra nuginčytas įstatymo numatytais terminais.

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu ieškinį atmetė; priteisė iš ieškovo 3 000 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB „Lietuvos paštas“, priteisė iš ieškovo 16,75 Lt pašto išlaidų į valstybės pajamas (II t.,b.l. 123-129).

8Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog teismas, nagrinėjantis ginčą dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, nėra įgalintas vertinti įmonės struktūrinių pertvarkymų tikslingumą ir pagrįstumą, o yra įgalintas tirti ir nustatyti, ar įmonės struktūriniai pertvarkymai atlikti kompetentingo organo sprendimu, ar jie yra realūs, ar nėra fiktyvūs, turintys tikslą tik pagrįsti darbo sutarties nutraukimą su konkrečiu darbuotoju. Teismas nustatė, kad darbo sutarties su ieškovu nutraukimas buvo sąlygotas atsakovo įmonės struktūrinių pertvarkymų. Ieškovas neginčija atsakovo įmonėje vykus struktūriniams pertvarkymams; ieškovo argumentą dėl netinkamo darbo sutarties pagrindo pritaikymo teismas laikė nepagrįstu. Teismas nustatė, kad 2008-11-10 įvyko darbdavio ir darbuotojų atstovų konsultacijos dėl direktoriaus pavaduotojo numatomo atleidimo, ieškovas konsultacijų metu buvo atstovaujamas Profesinės sąjungos, todėl teismas nenustatė 2008-11-10 vykusios konsultacijos tvarkos pažeidimo. Teismas pažymėjo, jog esant darbuotojo atstovavimui, nei darbo kodeksas, nei kolektyvinė sutartis nenumato darbdaviui pareigos pasirašytinai supažindinti konkretų darbuotoją su konsultacijos protokolu. Teismas nustatė, jog darbo sutarties nutraukimo priežastys ir aplinkybės įspėjime nurodytos konkrečiai ir suprantamai, dokumento turinys, forma, įteikimo tvarka nepažeidžia DK 130 str. nuostatų, todėl ieškovo motyvus dėl netinkamo įspėjimo atmetė. Teismas nustatęs, jog ieškovas gauna senatvės pensiją, konstatavo, jog DK 135 str. 1 d. 3 p. įtvirtintas pirmenybės teisės taikymo pagrindas ieškovo atžvilgiu negali būti taikomas. Ieškovas nepasinaudojo teise apskųsti 2008-05-26 įsakymą, kuriuo jam buvo sumažintas kintamasis atlyginimas, darbo ginčų komisijai, todėl šis įsakymas yra galiojantis, teisėtas ir pagrįstas. Teismas konstatavo, jog J. S. turėjo pirmenybės teisę ieškovo atžvilgiu būti palikta dirbti PPC direktoriaus pavaduotojos pareigose ir atmetė ieškovo argumentus dėl darbo sutarties nutraukimo neteisėtumo pažeidus ieškovo pirmenybės teisę būti paliktam darbovietėje. Teismas nustatė, jog ieškovui individualiai buvo pasiūlyta dirbti kitą darbą keliose darbo vietose, kurios, darbdavio manymu, tiko darbuotojui pagal kvalifikaciją; teismas pripažino, kad siūlymai buvo tinkami. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų apie tai, kad jis informavo darbdavį apie pageidavimą užimti jam žinomas laisvas vyresniojo kokybės inspektoriaus bei korespondencijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigas, todėl ta aplinkybė, kad kiekviena laisva tinkama darbo vieta įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui nebuvo pasiūlyta individualiai, nevertinama kaip DK 129 str. 1 d. pažeidimas (LAT 2009-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-102/2009). Tai, kad ieškovas jam suteiktų laisvų dienų metu atvyko į darbą ir atliko darbines funkcijas, teismo nuomone, negali būti pripažinta darbdavio pareigos pažeidimu. Ieškovo nurodytas viršvalandinis darbas negali būti laikomas tokiu, nes inventorizacija buvo atliekama ieškovo darbo laiku, apskaityta kaip ieškovo dirbtas laikas. Netenkinęs ieškovo reikalavimo pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu, teismas sprendė, jog neliko pagrindo spręsti kitų reikalavimų dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką ir neturtinės žalos atlyginimo, siejamų su neteisėtu atleidimu iš darbo.

9Apeliantas (ieškovas) A.J. J. pateikė apeliacinį skundą (II t., b.l.134-136), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą, tenkinti ieškinio reikalavimus. Nurodo, jog ieškovui įteiktame įspėjime nėra nurodyta, kad ieškovo pareigybė yra panaikinama. Nurodyta tik atleidimo iš darbo priežastis– dėl struktūrinių pertvarkymų naikinant etatą. Įspėjime nenurodytos konkrečios aplinkybės dėl kurių darbo sutartis turėtų būti nutraukiama būtent su ieškovu, o ne su kitu darbuotoju. Apeliantas vadovaujasi LAT Senato 1993-12-29 d. nutarimo 44 8.5. p. bei teismų praktika, įpareigojančia darbdavį nurodyti konkrečias svarbias darbuotojo atleidimo iš darbo priežastis. Mano, jog pagal DK 135 str. l d. reikalavimus, apeliantas nebuvo tinkamai įspėtas, nes 2008-11-10 įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą Nr. 13-307 neatitinka DK 130 str. 2 d. l p. reikalavimų bei savo paskirties. Apeliantas teigia apie laisvas vyresniojo kokybės inspektoriaus bei korespondencijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigas nežinoję, be raštiškai pateiktų pasiūlymų, jam nepriimtinų arba klaidinančių, jokios informacijos apie sukurtas naujas ar atsilaisvinusias darbo vietas negavo, taigi išreikšti norą galimai jas užimti neturėjo galimybės. Vadovaujantis DK 129 str. l d. įtvirtinta nuostata, darbas TPSS vyr.specialisto pareigose turėjo būti pasiūlytas tam direktoriaus pavaduotojui, kurį numatoma atleisti, t.y. apeliantui. Pažymi, jog darbas Paslaugų kokybės vyresn.kokybės inspektoriaus pareigose apeliantui nebuvo pasiūlytas, pažeidžiant DK 129 str. l d. nuostatas dėl kito darbo pasiūlymo. Mano, jog atsakovas nepaneigė savo tyčinių veiksmų – manipuliavimo savo galiomis bei informacijos slėpimo apie naujai sukurtas ar atsilaisvinusias pareigas. Teigia, jog atsakovas naikino būtent apeliantui siūlomus etatus, todėl apeliantas tokių atsakovo pasiūlymų negalėjo priimti. Mano, jog atsakovas siekė užkirsti galimybę apeliantui užimti būtent naujai įsteigtą vyr. specialisto etatą TPSS. Teigia, jog teismo sprendimas dėl DK 129 str. l d. reikalavimų dėl perkėlimo į kitų darbą pažeidimų nebuvimo yra neteisėtas, nes grindžiamas neegzistuojančiomis aplinkybėmis, o faktinės aplinkybės, įrodančios, kad kitas darbas nesuteiktas be pagrindo, nebuvo tinkamai įvertintos. Bet koks jo darbas laisvu nuo darbo laiku gruodžio 19, 22-24 d. turėtų būti apskaitomas kaip viršvalandžiai ir už tai turėtų būti atitinkamai apmokėta.

10Atsakovas AB „Lietuvos paštas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinio skundo netenkinti, sprendimą palikti nepakeistą (II t.,b.l.139-145). Nurodo, jog ieškovas neginčijo struktūrinių pertvarkymų realumo, t.y. įspėjimo, apie numatomą darbo sutarties nutraukimą, pagrindų. Ieškovui buvo suteikta pakankamai informacijos įsitikinti, jog struktūriniai pertvarkymai bendrovėje yra realūs ir faktiškai vykdomi. Byloje nėra ginčo, jog ieškovas iš įspėjimo apie numatomą darbo sutarties nutraukimą turinio nesuprato savo tolesnės padėties bendrovėje. Ieškovas su darbdaviu pasirašė susitarimą dėl laisvo nuo darbo laiko suteikimo naujo darbo paieškoms, įspėjimo laikotarpiu jam buvo teikiami pasiūlymai dėl kito darbo. Mano, jog ieškovui įteiktas įspėjimas apie numatomą darbo sutarties nutraukimą atitiko savo paskirtį ir tikslą. Įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą turinį darbuotojas suprato ir nusprendė ginti savo teises– pareiškė ieškinį teisme, taigi įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą užtikrino atleidžiamam darbuotojui įstatymo suteikiamų teisių savalaikį įgyvendinimą. Net jei ir motyvai, išdėstyti 2008-11-10 darbdavio ir darbuotojų konsultacijų protokole Nr. 35-6, turėjo būti pakartotinai išdėstyti ir įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą, tai savaime negali lemti darbo sutarties nutraukimo neteisėtumo. Pažymi, jog po įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą įteikimo dienos ieškovui buvo pasiūlyta perkelti jį į bet kurią iš 11 bendrovėje buvusių laisvų darbo vietų. Šio fakto ieškovas neginčija. Pažymi, jog pašto korespondencijos skyriaus vyresn.specialisto pareigos, tenkinusios apeliantą, 2009-01-16 įsakymu Nr.8-11 nuo 2009-01-16 atleidus jose dirbusią darbuotoją I. S., buvo nedelsiant pasiūlytos apeliantui 2009-01-19 Pasiūlymu dėl darbo Nr.13-16, tačiau jis šių pareigų raštu atsisakė. Be to apeliantas pats nurodė, kad laikino pobūdžio darbo vieta jam buvo nepriimtina, gi paslaugų kokybės inspektoriaus etatas 2009-01-06 įsakymu Nr.1-04 buvo įsteigtas laikinai, todėl apie šias pareigas apeliantas nebuvo informuotas. Mano, kad apeliantas nesąžiningai teigia apie šią darbo vietą nežinojęs, siekdamas jam palankaus teismo sprendimo. Papildomai paaiškina, jog tik 2009-06-01 buvo nuspręsta vyresn. kokybės inspektoriaus etatą padaryti nuolatinio pobūdžio ir šioms pareigoms užimti 2009-06-01 buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis. Mano, jog darbdaviui pasiūlius, o darbuotojui atsisakius užimti siūlytas pareigas - darbdavio veiksmai po mėnesio priimant sprendimą panaikinti siūlytus laisvus etatus negali būti traktuojami kaip darbdavio pareigos, siūlyti iš darbo atleidžiamam darbuotojui kitą darbą, pažeidimas. Pažymi, jog ieškovas galėjo pasinaudoti suteiktu laisvu nuo darbo laiku naujo darbo paieškoms, tai jo teisė, bet ne pareiga. Tai, kad ieškovas nesinaudojo jam suteikiama teise ir suteiktų laisvų dienų metu atvyko į darbą, nėra darbdavio pareigų pažeidimas, nes tik darbuotojo valia nuspręsti ar naudotis šia teise. Teigia, jog suteiktu laisvu nuo darbo laiku atvykus į darbą, šis laikas pagrįstai buvo apskaitytas kaip ieškovo darbo laikas, todėl reikalavimas dėl 1.500 Lt atlyginimo už viršvalandžius priteisimo nepagrįstas.

11

12

13

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

16Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

17Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

18Apeliantas (ieškovas) A.-J. J. apeliaciniu skundu nesutinka su Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-08 sprendimu, kuriuo yra atmestas jo ieškinys dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu.

19Kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas, todėl skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas.

20Bylos medžiaga nustatyta, kad AB Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2008-09-05 įsakymu Nr.1-458‘Dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto filialų apskričių centrinių paštų ir Pašto pervežimo centro valdymo struktūros patvirtinimo“ nuo 2009-01-01 Lietuvos pašte panaikinti 3 filialų direktorių pavaduotojų ir kiti etatai, iš kurių vienas Panevėžyje (b.l. 4). Ieškovui 2008-11-11 yra įteiktas įspėjimas dėl atleidimo iš darbo nuo 2009-01-12 pagal DK 129str.(b.l. 6, t.1), o iš darbo jis yra atleistas 2009-01-30 vadovaujantis DK 129str.2d., išmokant 5 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinę išmoką ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas (b.l. 11, t.1)

21Ieškovas teigia, kad įspėjimas apie atleidimą iš darbo neatitinka įstatymo reikalavimų, tačiau kolegija skunde nurodytus argumentus atmeta kaip nepagrįstus ir plačiau dėl jų nepasisako, nes iš įspėjimo turinio matyti, kad jis iš esmės atitinka DK 130str.2d. reikalavimus, kadangi jame nurodyta atleidimo iš darbo priežastis ir aplinkybės, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas, atleidimo data ir atsiskaitymo tvarka. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas su AB“Lietuvos paštas“ gen. direktoriaus 2008-09-05 įsakymu patvirtinta Lietuvos pašto filialų struktūra yra supažindintas pasirašytinai dar 2008-09-15(b.l. 31-35, t.1). Tai rodo, ieškovui buvo gerai žinoma apie numatomus struktūrinius pertvarkymus ir etatų mažinimą.

22Apeliantas taip pat teigia, kad jam nebuvo pasiūlytos buvusios laisvos darbo vietos ir pažeistas DK 135str.1d. reikalavimas.

23Kolegija pažymi, kad bylos medžiaga nustatyta, jog įvykus struktūriniams pertvarkymams Lietuvos pašte panaikinti 3 filialų direktorių pavaduotojų ir kiti etatai, iš kurių vienas Panevėžyje. Pagal DK 129 straipsnio 1 dalį leidžiama atleisti darbuotoją iš darbo, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Teismų praktikoje ši nuostata paprastai aiškinama kaip darbdavio pareiga per visą numatomo atleisti įspėjimo laikotarpį iki pat faktinės atleidimo iš darbo dienos imtinai ieškoti galimybės perkelti darbuotoją į kitą darbą ir jį perkelti į kitą darbą, esant darbuotojo sutikimui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. L. v. UAB „ Ilsanta“, bylos Nr. 3K-3-227/2004).

24Taigi, darbdaviui tenka pareiga išnaudoti visas galimybes perkelti darbuotoją į kitą darbą jo sutikimu. Ją darbdavys įgyvendina informuodamas darbuotoją apie esamas laisvas darbo vietas, pasiūlydamas kitą darbą, jeigu tokia galimybė yra. Kito darbo pasiūlymo formos įstatymas nedetalizuoja. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad įstatyme nenustatyta, jog pasiūlymas dėl kito darbo perkeliamam dėl numatomo atleidimo darbuotojui būtų pateiktas raštu (DK129 straipsnis). Aplinkybė, kad darbuotojui buvo pasiūlytas kitas darbas, gali būti įrodinėjama visomis įstatymo leistinomis įrodinėjimo priemonėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. G. v AB „Vilniaus pergalė“, bylos Nr. 3K-3-158/2008).

25Darbdavys gali atleisti darbuotoją iš darbo pagal DK 129 straipsnio 1 dalį, jei negalima jo perkelti į kitą darbą. Kitas darbas darbuotojui gali būti siūlomas individualiai, bet gali būti siūlomas ir suteikiant darbuotojui informaciją apie laisvas darbo vietas įmonėje ir sudarant sąlygas įspėtam apie atleidimą darbuotojui pareikšti norą būti perkeltam, svarstant darbuotojo iniciatyvą dėl perkėlimo. Darbdavio pareiga perkelti įspėtą apie būsimą atleidimą darbuotoją į kitą darbą reiškia darbuotojo teisę būti perkeltam į kitą darbą, kurį jis pagal profesiją, specialybę, kvalifikaciją ir, reikiamais atvejais, sveikatos būklę, gali dirbti. Ši teisė gali būti įgyvendinama ir darbdavio, ir darbuotojo iniciatyva. Įstatyme nenustatyta, kieno iniciatyva turi vykti perkėlimas į kitą darbą vykdant DK 129 straipsnio 1 dalies nuostatą dėl perkėlimo į kitą darbą. DK 35 straipsnyje nustatyta, kad darbuotojas turi sąžiningai naudotis savo teisėmis ir vykdyti pareigas. Šiuo atveju tai reiškia, kad darbuotojas, turėdamas informacijos apie laisvas darbo vietas per įspėjimo laikotarpį, sąžiningai naudodamasis savo teise dėl perkėlimo į kitą darbą pagal DK 129 straipsnio 1 dalį, turėtų informuoti darbdavį apie savo sutikimą būti perkeltam į kitą konkretų darbą, o darbdavys privalėtų tai svarstyti. DK 129 straipsnio pažeidimu būtų laikoma, jeigu darbuotojui nebūtų suteikta visa informacija apie laisvas darbo vietas įmonėje, nebūtų svarstomi jo pageidavimai dėl perėjimo dirbti į kitą darbą arba be pagrindo jis nebūtų suteiktas ar panašiais atvejais.

26Teismų praktikos nuostata dėl kito darbo siūlymo per visą įspėjimo laiką turi būti vertinama ir taikoma atsižvelgiant į sąžiningumo ir protingumo reikalavimus.

27Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovui individualiai buvo pasiūlyta dirbti kitą darbą keliose darbo vietose(b.l.119-121, t.1). Ieškovas jų atsisakė, motyvuojant tuo, kad jam nepriimtinas pamaininis darbas, o vyr. specialisto pareigų PKS pasiūlymas nenagrinėtinas dėl „subtilių“ atsilaisvinimo aplinkybių (b.l.122, t.1).Tai rodo, kad ieškovas nesiekė dirbti kito darbo, kurį galėjo dirbti pagal savo turimą kvalifikaciją ir jo atsisakė savo iniciatyva. Ieškovas nesiekė dirbti ir laikiną darbą, todėl atmestini apeliacinio skundo argumentai, kad jam nebuvo pasiūlytas vyresn. kokybės inspektoriaus darbas, nes ši pareigybė buvo laikina ir nuolatinio pobūdžio tapo tik nuo 2009-06-01 (b.l. 58, 146-153,t.2). Į TPSS vyr. specialisto pareigas kitas darbuotojas yra priimtas(pervestas) 2008-11-10 įsakymu(b.l. 123, t.1), kurį vizavo ir ieškovas tą pačią, t.y. įspėjimo apie atleidimą iš darbo gavimo, dieną. Tai rodo, kad apie šią pareigybę ieškovui buvo žinoma, tačiau jų užimti noras pareikštas nebuvo, kaip nebuvo pareikštas noras užimti ir bet kurią kitą laisvą pareigybę. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas dirbo filialo direktorės pavaduotoju ir faktiškai žinojo apie visas esamas pareigybes, numatomus struktūrinius pertvarkymus, ir galėjo reikšti pageidavimus darbdaviui dėl kito darbo, tačiau to nedarė. Todėl kolegija sprendžia, kad ieškovo skunde nurodyti argumentai prieštarauja DK 35str.1d. įtvirtintomis nuostatoms.

28Kolegija nesutinka ir su apelianto argumentais, kad atleidžiant jį iš darbo buvo pažeistas DK 135str.2d. nuostatos. Šią aplinkybę paneigia tai, kad prieš įteikiant ieškovui įspėjimą apie numatomą atleidimą iš darbo buvo surengta darbdavio ir darbuotojų atstovo konsultacijos, kurių metu pritarta A.J. J. atleidimui iš darbo pagal DK 129str., motyvuojant tokį pasirinkimą tuo, kad pastarasis yra senatvės pensininkas, o pavaduotoja J. S. gerai išmano pagrindinius Paštto pervežimo centro technologinius procesus ir turi didelę darbo patirtį(b.l. 66-67, t.1). Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad J. S. pavaduotoja dirba nuo 1992metų, o ryšių sistemoje nuo 1974 metų ir daugiau kartų kėlė savo kvalifikaciją už ieškovą, kuris tokį pat darbą dirba nuo 1998-09-17 (b.l.68-71, 73, b.l. 97-118, t.2). Tai rodo, kad palikta dirbti direktorės pavaduotoja J. S. nėra žemesnės kvalifikacijos už apeliantą ir DK 135str. nuostatos nėra pažeistos.

29Kadangi ieškovas iš darbo pagal DK 129str.2d. yra atleistas pasibaigus įstatymu numatytam įspėjimo terminui ir nėra nustatyta pažeidimų DK normų, reguliuojančių darbuotojo atleidimą iš darbo darbdavio iniciatyva, kolegija daro išvadą, kad apeliantas iš darbo yra atleistas pagrįstai ir teisėtai, o jo apeliacinis skundas šioje dalyje, t.y. prašymas panaikinti sprendimą ir tenkinti reikalavimus (pripažinti neteisėtu atleidimą iš darbo; priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką ir negrąžinant į darbą priteisti iš atsakovo 2.000,00 Lt dydžio kompensaciją neturinei žalai atlyginti) netenkintinas.

30Kolegija taip pat sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo argumentais, kad nėra pagrindo priteisti ieškovui kaip už viršvalandžius tomis dienomis, kada apeliantas suteiktų laisvų dienų darbo paieškai metu atvyko į darbą ir darbdavio pavedimu vykdė tam tikras pareigas, kadangi šių pareigų atlikimas buvo vykdomas darbo metu, o laikas apskaitytas ir apmokėtas. Tuo tarpu viršvalandiniais darbais laikomi tie, kurie dirbami viršijant nustatytą įstatymu (DK 150str.1d.).

31Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

32Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino, taikė materialinės ir procesinės teisės normas, ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktina nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais pagrindo nėra (CPK 326str.1d.1p.).

33Vadovaujantis CKK 88, 93, 96,98 str., apeliantas privalo atlyginti atsakovui advokato pagalbos ir valstybei patirtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas apeliacinėje teismo instancijoje, kadangi ieškovas darbo bylose yra atleistas tik nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83str.1d.1p.).

34Atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą ir atstovavimą teismo posėdyje prašo priteisti iš ieškovo 4500,0Lt, pateikiant šią sumą patvirtinančius įrodymus. Tačiau kolegija sprendžia, kad pagal darbo apimtį ir sudėtingumą atsakovo advokato pagalbos išlaidos apeliacinėje teismo instancijoje negali viršyti pirmoje teismo instancijoje patirtų išlaidų, todėl prašoma priteisti suma mažintina iki 3000Lt.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

36Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.2-3643-130/09 palikti nepakeistą.

37Priteisti iš ieškovo Antano J. J. 3000,0Lt atsakovui A B“Lietuvos paštas“ advokato pagalbos ir 5,80Lt valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinėje teismo instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas A. J. J. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu (I t.,b.l. 2-3; II... 5. Nurodė, kad pagal 1998-09-04 sudarytą neterminuotą darbo sutartį nuo... 6. Atsakovas AB „Lietuvos paštas“ atsiliepimuose į ieškinį bei... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu ieškinį... 8. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog teismas, nagrinėjantis ginčą... 9. Apeliantas (ieškovas) A.J. J. pateikė apeliacinį skundą (II t.,... 10. Atsakovas AB „Lietuvos paštas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 11. ... 12. ... 13. ... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 17. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 18. Apeliantas (ieškovas) A.-J. J. apeliaciniu skundu nesutinka su Vilniaus miesto... 19. Kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas, todėl... 20. Bylos medžiaga nustatyta, kad AB Lietuvos pašto generalinio direktoriaus... 21. Ieškovas teigia, kad įspėjimas apie atleidimą iš darbo neatitinka... 22. Apeliantas taip pat teigia, kad jam nebuvo pasiūlytos buvusios laisvos darbo... 23. Kolegija pažymi, kad bylos medžiaga nustatyta, jog įvykus struktūriniams... 24. Taigi, darbdaviui tenka pareiga išnaudoti visas galimybes perkelti darbuotoją... 25. Darbdavys gali atleisti darbuotoją iš darbo pagal DK 129... 26. Teismų praktikos nuostata dėl kito darbo siūlymo per visą įspėjimo laiką... 27. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovui individualiai buvo pasiūlyta... 28. Kolegija nesutinka ir su apelianto argumentais, kad atleidžiant jį iš darbo... 29. Kadangi ieškovas iš darbo pagal DK 129str.2d. yra atleistas pasibaigus... 30. Kolegija taip pat sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo argumentais,... 31. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai reikšmės teisingam... 32. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 33. Vadovaujantis CKK 88, 93, 96,98 str., apeliantas privalo atlyginti atsakovui... 34. Atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą ir atstovavimą... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 36. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimą... 37. Priteisti iš ieškovo Antano J. J. 3000,0Lt atsakovui A B“Lietuvos...