Byla e2-2190-657/2019
Dėl viešajame pirkime Nr. 448032 priimto sprendimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Apex Medicus“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei dėl viešajame pirkime Nr. 448032 priimto sprendimo.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovė UAB „Apex Medicus“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu bei panaikinti atsakovės VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2019 m. rugsėjo 20 d. rašte Nr. SD-1839 nurodytą sprendimą atmesti tiekėjos UAB „Apex Medicus“ pasiūlymą bei pripažinti, kad tiekėjos UAB „Apex Medicus“ pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų, įskaitant Techninės specifikacijos 9.1 c p., reikalavimus; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

5Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė tarptautinio atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą Nr. 448032 „Medicinos įranga“. Ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą 1-ai Pirkimo daliai „Mobilus rentgeno aparatas su C lanku“. Perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą atmetė, nurodžiusi, kad tiekėjos kartu su pasiūlymu pateikta techninė dokumentacija nepagrindžia jos siūlomo pirkimo objekto „Mobilus rentgeno aparatas su C lanku, alien x, Eurocolumbus, Italija“ atitikties Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 9.1 c punkto „vaizdo padidinimas kadrų ir CINE vaizdų peržiūros metu“ reikalavimui. Ieškovės siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka minėtą Pirkimo sąlygų reikalavimą, o tiekėjos kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai tai tinkamai pagrindžia.

6Perkančioji organizacija netinkamai vertino tiekėjo pasiūlymą. Ieškovės kartu su pretenzija pateiktas papildomas gamintojo patvirtinimas ir pirkimo objekto techninis aprašymas, kurio skyriuje „Vaizdinimas“ pateiktoje lentelėje, eilutėje „Darbas su vaizdais“ nurodytas funkcionalumas „padidinimas“ nepakeičia pasiūlymo esmės, nepažeidžia VPĮ 55 straipsnio 9 dalies reikalavimų, kadangi tik pateikia išaiškinimą, kaip turi būti suprantami tiekėjos jau kartu su pasiūlymu pateikti techniniai duomenys apie siūlomą objektą. Būtent šis gamintojo techninio aprašymo duomuo tinkamai pagrindžia, kad ieškovės siūlomas objektas atitinka Techninės specifikacijos 9.1 c) punkto reikalavimą. Tais atvejais, kai techniniame apraše nėra nurodyto funkcijos ribojimo, laikoma, kad techninė funkcija galima visuose režimuose. Ieškovės pasiūlymas privalo būti aiškinamas ir vertinamas kaip visuma duomenų. Perkančioji organizacija, vertindama, kad iš ieškovės kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų visumos nėra aišku, kaip jos pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos 9.1 c punkto reikalavimus, privalėjo ne atmesti pasiūlymą, bet kreiptis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo. Atsakovė nepagrįstai atmetė ieškovės pateiktą pretenziją.

7Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

8Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo techninės specifikacijos 9.1. c punktas nustatė reikalavimą, kad CINE vaizdo peržiūros metu būtų galima peržiūrėti padidintų vaizdų seriją. Pirkimo sąlygų 34.7 punkte buvo nurodyta, kad kartu su pasiūlymu turi būti pateikta: „Siūlomų prekių gamintojo katalogai“ (prekių aprašymai ar kiti gamintojo dokumentai), kuriuose būtų nurodyta visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Galimybė naudojant CINE review (CINE loop) rėžimą peržiūrėti padidintų vaizdų seriją – yra atskiras, papildomas rentgeno aparato vaizdo apdorojimo funkcionalumas, priklausantis nuo konkrečios įrangos techninių charakteristikų. Pasiūlyme nepakanka nurodyti, kad siūloma įranga turi vaizdo didinimo „Zoom“ funkciją. Ieškovės pasiūlyme nurodyta informacija nesudaro pagrindo spręsti dėl įrangos papildomo funkcionalumo. Kartu su pretenzija ir ieškiniu teikiami papildomi, pasiūlyme nepateikti gamintojo paaiškinimai tik patvirtina, kad ieškovė pasiūlyme nenurodė reikalaujamų duomenų apie siūlomo pirkimo objekto atitikimą vaizdo didinimo reikalavimams, taigi, nepagrindė atitikties techninės specifikacijos reikalavimams. Ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodomas vaizdo padidinimo galimybės visuose vaizdo peržiūros rėžimuose taip pat reikalauja papildomo paaiškinimo, kas turėtų būti laikoma „įvairūs vaizdo peržiūros režimai“. Be to, pirkimo sąlygose nustatyta techninė charakteristika privalo turėti galimybę CINE review režime peržiūrėti seriją būtent padidinto vaizdo formatu, o ne paprastu vaizdu formatu. Techninė įrenginio charakteristika, kai galimybė padidinti vaizdą įmanoma tik sustabdžius CINE review režimą, o pakartotinai įjungus CINE review (CINE loop) režimą vaizdas vėl būtų rodomas paprastu rėžimu, o ne padidintu vaizdo režimu, neatitiktų Pirkimo sąlygų reikalavimų. Iš ieškovės pasiūlymo turinio neįmanoma nustatyti, kurį iš nurodytų variantų siūlo ieškovė. Pasiūlyme nesant jokių duomenų apie atitikimą nurodytiems reikalavimams, perkančioji organizacija neturėjo teisinio pagrindo tokių duomenų nenurodymo vertinti, kaip redakcinio pobūdžio pasiūlymo trūkumų, dėl kurių turinio supratimo kiltų abejonių ir jiems ištaisyti pakaktų paprasto paaiškinimo. Ieškovė turėjo visas galimybes laiku ir operatyviai perkančiajai organizacijai teikti klausimus dėl Pirkimo sąlygų 2 priedo techninės specifikacijos 9.1. c punkto turinio, todėl turi prisiimti savo veiksmų / neveikimo neigiamų padarinių riziką.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Byloje nustatyta, kad atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė CVP IS priemonėmis atviro konkurso būdu vykdė tarptautinį pirkimą „Medicininė įranga“ (pirkimo Nr. 448032) (toliau – pirkimas). Pirkimas vykdomas pagal Viešojo pirkimo komisijos 2019 m. rugpjūčio 5 d. posėdžio protokolu Nr. 2 patvirtintas pirkimo sąlygas. Pirkimas skirstomas į 2 atskiras pirkimo dalis. Pirkimo pirmosios dalies objektas – mobilus rentgeno aparatas su C lanku.

11Ieškovė 2019 m. rugsėjo 5 d. pateikė pasiūlymą pirmajai pirkimo daliai, pasiūlydama mobilų rentgeno aparatą su C lanku, alien x, Eurocolumbus, Italija. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi pirkimo dokumentų X dalies 56.2 punktu, ieškovės pasiūlymą atmetė, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 9.1 c punkto reikalavimų ir apie tai 2019 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. SD-1839 pranešė ieškovei.

12Ieškovė, nesutikdama su atsakovės sprendimu, 2019 m. rugsėjo 27 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją ir papildomą įrangos gamintojo Eurocolumbus raštą dėl siūlomos įrangos atitikimo techninės specifikacijos 9.1 c punkto reikalavimus. Atsakovė, išnagrinėjusi pretenziją ir su ja pateiktus dokumentus, ją atmetė ir apie tai 2019 m. spalio 2 d. raštu Nr. SD-1959 pranešė ieškovei.

13CPK 4233 straipsnio 2 dalis nustato, kad viešųjų pirkimų atveju ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo arba ekonominės veiklos vykdytojo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo arba ekonominės veiklos vykdytojo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu (CPK 4233 str. 3 d.). Teismas, įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendžia, ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (CPK 4232 str. 1 d.).

14Ginčas byloje kilęs dėl ieškovės UAB „Apex Medicus“ pasiūlymo pirmajai pirkimo daliai atitikimo techninės specifikacijos 9.1 c punkte keliamiems reikalavimams.

15Ieškovė atsakovės sprendimą atmesti jos pasiūlymą ginčija tuo pagrindu, kad perkančioji organizacija, prieš priimdama sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, nesikreipė į ieškovę prašydama patikslinti / paaiškinti pasiūlymą, t. y. pateikti trūkstamus ginčo dokumentus. Pažymėtina, jog perkančioji organizacija turi pareigą įsitikinti tiekėjų sumanymų įgyvendinti pirkimo sutartį realumu dar prieš jos sudarymą, tam ji gali taikyti visas proporcingas priemones.

16VPĮ 2 straipsnio 44 dalyje pateikiama bendra pasiūlymo sąvokos apibrėžtis, pagal kurią pasiūlymas – tai tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime ,,pasiūlymo“ terminas vartojamas dvejopa prasme: pirma, kaip tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų visuma (įskaitant dokumentus, pagrindžiančius reikalavimus tiekėjams (tiekėjų kvalifikaciją ir neigiamo pobūdžio sąlygų nebuvimą), kitus reikalavimus tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą, pasiūlymo užtikrinimo dokumentai ir kt.), taip pat techninius duomenis ir kt.; antra, pasiūlymas siaurąja prasme – pasiūlymo dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes. Šis sąvokų atskyrimas reikšmingas, be kita ko, sprendžiant dėl tiekėjo teisės taisyti ar aiškinti pasiūlymą apimties ir atitinkamų perkančiosios organizacijos pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014).

17Tiekėjų siūlomų rentgeno aparatų techninių savybių vertinimas iš esmės susijęs su pasiūlymo siaurąja prasme. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kasacinis teismas jau yra aiškiai pasisakęs, kad reikalavimas tiekėjams pateikti atitikties sertifikatus, gamintojo katalogus (prekių aprašymus ar kiti gamintojo dokumentai)ir atitikties įvertinimo aktą susijęs su pasiūlymu siaurąja prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

18Pasiūlymui siaurąja prasme vertinti taikytinos VPĮ 39 straipsnio taisyklės, kur numatyta, kad perkančiajai organizacijai leidžiama prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (VPĮ 39 str. 1 d.).

19Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018), aiškinant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymą, remiamasi ir aktualia Teisingumo Teismo jurisprudencija. Teisingumo Teismo išaiškinta, kad pagal viešųjų pirkimų principus konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Taigi įgyvendindama turimą diskreciją perkančioji organizacija turi traktuoti skirtingus kandidatus vienodai ir sąžiningai, todėl pasibaigus pasiūlymų atrankos procedūrai ir atsižvelgiant į jos rezultatą paaiškinimo prašymas negali atrodyti nepagrįstai palankus ar nepalankus tiekėjui ar kandidatams, kuriems jis adresuotas (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas byloje SAG ELV Slovensko, C-599/10).

20Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įtvirtinta, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reguliavimas, aiškintinas ir taikytinas siaurai, apima tik išskirtines situacijas, todėl tais atvejais, kai perkančioji organizacija nustato, jog tiekėjo (-ų) pasiūlyme (-uose) yra tokio pobūdžio trūkumų, kuriuos leidžiama paaiškinti ar patikslinti, nekeičiant pasiūlymo esmės, ji (pirkėja) privalo kreiptis į tiekėją jam siūlydama (prašydama) paaiškinti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytinus, paprastai ištaisytinus ar paaiškintinus netikslumus. Perkančiosios organizacijos diskrecija taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas iš esmės reiškiasi ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015).

21Nagrinėjamu atveju, pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams turi būti nustatomas vertinant siūlomo rentgeno aparato atitikimo pirkimo sąlygose tiksliais duomenimis apibūdintas perkamų daiktų savybes.

22Pirkimo sąlygų 12 punkte nustatyta, jog perkamų prekių savybės ir kiekiai nurodyti pateiktoje techninėje specifikacijoje, kuri yra 2 priedas prie pirkimo dokumentų. Tiekėjas turi pateikti užpildytą 2 priedą ir atsako už teikiamos produkcijos kokybę. Teikiamų prekių kokybė ir įpakavimas turi atitikti teisės aktuose reglamentuotus normatyvus ir standartus. Siūlomos prekės turi atitikti Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų, reikalavimus. Prekės turi būti žymėtos CE ženklu. Tiekėjas turi pateikti atitikties direktyvai galiojančių dokumentų kopijas originalo ir Lietuvos Respublikos valstybine kalba. Turi būti pridėtos skaitmeninės CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijos (pirkimo sąlygų 13 p.). Pirkimo sąlygų 34.7 p. buvo nurodyta, kad kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomų prekių gamintojo katalogai (prekių aprašymai ar kiti gamintojo dokumentai), kuriuose būtų nurodyta visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Originaliame gamintojo dokumente ir jo vertime į lietuvių kalbą privalo būti pažymėta, kurį pateiktos užpildytos techninės specifikacijos lentelės parametrą (nurodant parametro eilės numerį) patvirtina gamintojo dokumente nurodytas parametras (dokumentai pateikiami originalo ir lietuvių kalba). Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (pirkimo sąlygų 64.4. p.).

23Atsakovės nuomone, ieškovės pasiūlymas turėjo būti atmestas, nes kartu su pasiūlymu pateiktame siūlomo aparato aprašyme vienintelė pateikta informacija yra nuoroda „padidinimas“, ir to nepakanka įrodyti siūlomo objekto atitiktį Techninės specifikacijos 9.1. c p. reikalavimui, kad CINE vaizdo peržiūros metu galima būtų peržiūrėti padidintų vaizdų seriją. Be to, pasiūlyme nepakanka nurodyti, kad siūloma įranga turi vaizdo didinimo „Zoom“ funkciją, nes dauguma šiuolaikinių rentgenų aparatų tokią funkciją, kuri leidžia padidinti sustabdytą vaizdą o galimybė naudojant CINE review (CINE loop) režimą peržiūrėti padidintų vaizdų seriją – yra atskiras, papildomas rentgeno aparato vaizdo apdorojimo funkcionalumas, priklausantis nuo konkrečios įrangos techninių charakteristikų. Techninė įrenginio charakteristika, kai galimybė padidinti vaizdą įmanoma tik sustabdžius CINE review režimą, o pakartotinai įjungus CINE review (CINE loop) režimą vaizdas vėl būtų rodomas paprastu režimu, o ne padidintu vaizdo režimu, neatitiktų Pirkimo sąlygų reikalavimų. Su tokiais atsakovės argumentais nėra pagrindo sutikti.

24Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 Techninė specifikacija pirmajai pirkimo daliai – Mobilus rentgeno aparatas su C lanku 9 punkte buvo nurodyti reikalavimai aparato skaitmeninei sistemai, o 9.1 c punkte reikalavimas vaizdų apdorojimo galimybėms – vaizdo padidinimas kadrų ir CINE vaizdų peržiūros metu. Jokių papildomų reikalavimų šiam parametrui nebuvo nurodyta.

25Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė kartu su pasiūlymu pateikė užpildytą Techninės specifikacijos lentelę bei siūlomo aparato techninį aprašymą, kuriame nurodyta, kuris aparato techninis parametras atitinka konkretų techninės specifikacijos reikalavimą. Techninės aprašymo (5 psl.) dalyje „Vaizdinimas“ eilutėje „Darbas su vaizdais“ nurodytas parametras „padidinimas“ (angliškame variante – „zoom“), kaip atitinkantis Techninės specifikacijos 9.1 c punkto reikalavimus. Ieškovo pasiūlymo pirmajai pirkimo daliai Techninės specifikacijos užpildytoje lentelėje (eil. Nr. 9.1) stulpelyje „Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)“ įrašyta „vaizdo padidinimas kadrų ir CINE vaizdų peržiūros metu; psl. 5“.

26Iš byloje pateiktos vaizdinės medžiagos matyti, jog „Zoom“ funkcija galima visos vaizdų sekos metu, o ne tik sustabdžius vaizdų seką. Su filmuota medžiaga (ieškinio priedas Nr. 8), atsakovė turėjo galimybę susipažinti pasirengimo bylos nagrinėjimui metu, atvykus į teismą, o taip pat ieškovė 2019 m. lapkričio 13 d. atsakovui elektroniniu paštu pateikė susipažinti su ieškinio priedą Nr. 8 (ką patvirtina prie ieškovės rašytinių paaiškinimų pridėtos elektroninių laiškų kopijos), nes tai nebuvo konfidenciali informacija ar nevieša bylos dalis, o to nepadariusi neturi pagrindo teigti, jog nebuvo sudarytos galimybės atsakovei susipažinti su visa bylos medžiaga. Atsakovės argumentai dėl to, kad rentgeno aparato aprašyme skyriuje „Vaizdinimas“, dalyje „Darbas su vaizdais“ (Image manipulation) nurodytos kadrų apdorojimo funkcijos – „Inversija“, „Pastūmimas, rotacija ir apvertimas“, „Padidinimas“, „Atstumo ir kampo matavimas“, „Grafinės ir tekstinės žymės“ yra būdingos tik stacionaraus kadro apdorojimui, tačiau ne dinaminio vaizdo apdorojimui ir negali būti naudojamos CINE peržiūros (vaizdų sekos / serijos) metu nėra pagrįsti jokiais byloje surinktais įrodymais (CPK 178 str.).

27Nėra pagrindo pripažinti logiškai pagrįstais ir atsakovės argumentus, jog techninio aprašymo skyriuje „Vaizdinimas“, dalyje „Tyrimo išsaugojimo ir peržiūros režimai“ (Acquisition and review modes) nėra informacijos apie vaizdo padidinimą CINE vaizdų peržiūros metu, nes pats įrangos gamintojas išskiria tokius CINE vaizdų peržiūros režimus – „Be išsaugojimo/realaus laiko [režimas]“, „Paskutinio vaizdo / vienetinio kadro sulaikymas“, „Pilna seka / serijos“, „Momentinė nuotrauka/vienetinis kadras“. Lietuvių kalbos žodynas „režimą“ apibūdina kaip tam tikrą nustatytą tvarką. Lingvistinis skyriaus dalies „Tyrimo išsaugojimo ir peržiūros režimai“ pavadinimo aiškinimas leidžia daryti išvadą, jog šiame skyriuje yra nurodomos tyrimo rezultatų išsaugojimo ir peržiūrėjimo galimybės, o ne jų didinimo / mažinimo galimybės, kurios nurodytos skiltyje „Darbas su vaizdais“. Sutiktina su ieškovės pozicija, jog režimas „Be išsaugojimo / realiu laiku“ reiškia, kad pasirinkus tyrimo metu nesaugoti vaizdų, jie gali būti peržiūrimi tik tyrimo atlikimo metu, t. y. realiu laiku; „Paskutinio vaizdo išsaugojimas / vienetinis vaizdas“ reiškia, kad pasirinkus saugoti tik paskutinį vaizdą, atliekamo tyrimo duomenys nesaugomi, išsaugomas tik paskutinis kadras vienetinio vaizdo formatu; „Pilna seka / serijos“ reiškia, kad pasirinkus šį tyrimo išsaugojimo režimą, išsaugomi visi tyrimo sekos kadrai, t. y. visa vaizdų seka.

28Kasacinio teismo nuosekliai pažymima, kad kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą, atsižvelgiant į dokumentų visumą, perkančioji organizacija negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas; situacija, kai tiekėjui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio, pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini; svarbiau yra trūkumo turinys ir jį taisančio paaiškinimo (patikslinimo) naujoji pasiūlymo išraiška, o ne būdas ir forma, kaip nustatyta neatitiktis buvo paaiškinta ar pataisyta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015).

29Nors perkančiosioms organizacijoms suteikiama diskrecija tiekėjams kelti reikalavimus, kurie būtų ne visiškai identiški (mažesnės apimties ar kitokio turinio), nei tai įprasta kituose santykiuose, tačiau jei perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose suformuluoja individualizuotą reikalavimą, pagal jį tiekėjų pasiūlymai ir turėtų būti vertinami, neatsižvelgiant į kitus, iš anksto neišviešintus parametrus, nepriklausomai nuo jų žinomumo ir taikymo kitose srityse (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-325-469/2018). Taigi, perkančioji organizacija turi pati laikytis savo parengtų ir paskelbtų pirkimo sąlygų. Perkančiajai organizacijai neleistina itin laisvai interpretuoti savo suformuluotas aiškias konkurso sąlygas, nes taip iš esmės gali būti pakeistas sąlygų turinys.

30Kaip jau minėta, Techninės specifikacijos 9.1 c punkte buvo reikalaujama, kad siūlomas rentgeno aparatas turėtų funkciją „vaizdo padidinimas kadrų ir CINE vaizdų peržiūros metu“. Iš ieškovės kartu su pasiūlymu pateiktos Techninės specifikacijos lentelės matyti, jog ieškovė nurodė, kad tokią funkciją aparatas turi, o atsakovei kartu su pasiūlymu pateiktame aparato techniniame aprašyme aiškiai pažymėta, kuris aparato parametras atitinka Techninės specifikacijos 9.1. c punkto reikalavimus. Pirkimo dokumentuose nebuvo reikalaujama, kad pasiūlyme turi būti nurodyta, jog techninė charakteristika turėtų galimybę CINE review režime peržiūrėti seriją padidinto vaizdo, o ne paprastu vaizdu formatu; kad būtų nurodyta galimybė ne tik padidinti vaizdą sustabdžius CINE review režimą, o pakartotinai įjungus CINE review (CINE loop) režimą vaizdas vėl būtų rodomas paprastu režimu, todėl perkančioji organizacija negali po pasiūlymų pateikimo keisti pirkimo dokumentų reikalavimų ir reikalauti atskirai pateikti „Zoom“ funkcijos duomenis kadrų režime ir atskirai CINE režime, nes kiekvienas individualizuotas reikalavimas turi būti tiksliai ir aiškiai įtvirtintas pirkimo dokumentuose. Visos sąlygos yra aiškintinos tiekėjų pozicijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-690/2019).

31Pagal pirkimo sąlygas tiekėjai privalėjo pateikti siūlomos prekės gamintojo parengtą techninę dokumentaciją, tačiau atsakovas konkrečiai nenustatė, kokius reikalavimus turėtų atitikti pateikiami gamintojo katalogai dokumentai (prekių aprašymai ar kiti gamintojo dokumentai). Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nuspręsti, kokiomis priemonėmis bus įrodinėjama pasiūlymo atitiktis viešojo pirkimo konkurso reikalavimams, tačiau jai nesuteikta neribota teisė konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo, faktą; išvada dėl pasiūlymo atitikties suformuluotiems reikalavimams įrodytumo turi esminę reikšmę, nes nuo jų priklauso visų konkurso dalyvių galimybės konkuruoti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį; tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, jog dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011; 2018 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-427-378/2018).

32Iš kasacinio teismo praktikos dėl duomenų kaip techninės dokumentacijos kvalifikavimo matyti, kad kai pirkimo sąlygose nenustatyta konkrečių reikalavimų pateikiamos techninės dokumentacijos formai bei jos patikimumui (tikrumo patvirtinimui), nereikalaujama, jog tiekėjas pateiktų individualizuotą, t. y. tam tiekėjui ar pirkimui gamintojo pateiktą, techninį gaminio aprašymą, perkančioji organizacija negali teisėtai atmesti tiekėjo pasiūlymo dėl netinkamos techninės dokumentacijos, jei jis tam tikrus dokumentus pateikė; tiekėjo pateikiama dokumentacija turi atitikti šiuos patikimumo kriterijus: 1) pateiktuose dokumentuose turi būti užsakovo reikalaujami duomenys apie siūlomų įrenginių ir medžiagų technines savybes; 2) tiekėjas turi nurodyti gamintoją, kaip šios informacijos šaltinį; 3) turi būti vieša galimybė patikrinti pateiktą informaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012). Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjų pateikiamai techninei dokumentacijai ir jos formai nebuvo nustatyta išankstinių reikalavimų, visų tiekėjų, tame tarpe ir ieškovės, pateiktos informacijos patikimumą ir pagrįstumą perkančioji organizacija galėjo pasitikrinti. Kitų ieškovės pateiktų dokumentų nei formos, nei turinio trūkumų nenustatyta.

33Byloje atsakovė nėra pateikusi jokių įrodymų apie kitų tiekėjų siūlytus aparatus, kitų gamintojų aparatų techninių aprašymų, todėl atsakovės argumentai dėl kitų gamintojų General Electric, Philips, Siemens, Shimadzu rentgeno aparatų techninių parametrų ir galimybių, kaip atitinkančių pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 9.1. c reikalavimus nevertinti ir dėl jų plačiau nepasisakytina.

34Visumos aptartų argumentų pagrindu, darytina išvada, kad ieškovės UAB „Apex Medicus“ ieškinys tenkintinas iš dalies – atsakovės VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2019 m. rugsėjo 20 d. rašte Nr. SD-1839 nurodytas sprendimas – atmesti tiekėjos UAB „Apex Medicus“ pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 9.1 c punkto reikalavimų – pripažintinas neteisėtu bei naikintinu.

35Dėl bylos baigties

36Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo jurisprudenciją teismui perkančiosios organizacijos veiksmus pripažinus neteisėtais, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje perkančioji organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas. Šalių grąžinimo į pirminę padėtį apimtis priklauso ir nuo to, kokio pobūdžio procedūroje konstatuotas perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas. Nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, paprastai negaliojančiais pripažįstami tokie jos sprendimai, kurie tiesiogiai apima ne vieno dalyvio teises (pvz., sprendimas sudaryti laimėtojų eilę). Dėl to nors eilėje įrašyti tiekėjai tiesiogiai nedalyvauja teismo procese, jie yra „pasyvieji proceso dalyviai“, nes perkančiosios organizacijos iš naujo vykdomos procedūros gali pakeisti jų padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

37Ieškovė UAB „Apex Medicus“, kreipdamasi į teismą prašė ne tik panaikinti perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo 2019 m. rugsėjo 20 d. rašte nurodytą sprendimą, bet ir pripažinti, jog ieškovės pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų, įskaitant Techninės specifikacijos 9.1 c punkto reikalavimus. Bylos nagrinėjimo metu teismo 2019 m. spalio 15 d. nutartimi buvo nutarta sustabdyti pirkimo procedūras, ir perkančiajai organizacijai uždrausta sudaryti pirkimo sutartį dėl ginčijamo viešojo pirkimo, o tuo atveju jei ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Duomenų, kad pirkimo procedūros yra baigtos, būtų sudaryta sutartis dėl ginčijamo viešojo pirkimo Nr. 448032 „Medicinos įranga“ byloje nėra.

38Nagrinėjamoje byloje konstatavus, kad perkančioji organizacija netinkamai įvertino ieškovės pasiūlymą, šalys grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t. y. ginčijamo viešojo pirkimo tiekėjų pasiūlymų vertinimo stadiją, kadangi ieškovės pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms, įskaitant ir Techninės specifikacijos 9.1 c punkto reikalavimus, vertinimas yra priskirtinas perkančiosios organizacijos kompetencijai.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis bylinėjimosi išlaidos, tarp jų išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies.

41Ieškovė UAB ,,Apex Medicus“ už ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sumokėjo 2 288,00 Eur žyminio mokesčio; už teisinę pagalbą sumokėjo 5 971,35 Eur ir pateikė jas patvirtinančius dokumentus: 2019 m. spalio 31 d. PVM sąskaitos faktūros NIP Nr. 37237 ir 2019 m. lapkričio 29 d. PVM sąskaitos faktūros NIP Nr. 37609 kopijas, suteiktų teisinių paslaugų ataskaitas, 2019 m. lapkričio 14 d. ir 2019 m. gruodžio 6 d. mokėjimo nurodymo Nr. 106 kopijas.

42Apskaičiuojant galimą maksimalų teisinės pagalbos dydį, atsižvelgtina į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77 redakcija).

43Vadovaujantis Rekomendacijų 7, 8.2 punktais, taip pat atsižvelgiant į tai, jog teisinės paslaugos atsakovei buvo suteiktos 2019 m. spalio – lapkričio mėnesiai, kai užpraeito ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (bruto) buvo 970,30 Eur, todėl iš už ieškovei suteiktas teisines paslaugas priteistina bylinėjimosi išlaidų sumą už teisines paslaugas mažintina iki rekomenduojamo priteisti maksimalaus dydžio – 3 881,20 Eur. Atsižvelgiant į bylos baigtį, ieškovės ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovei priteistina 2 288,00 Eur žyminio mokesčio, bei 3 881,20 Eur už advokato pagalbą rengiant procesinius dokumentus pirmosios instancijos teisme. Viso iš atsakovės ieškovei priteistina 6 169,20 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

44Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 5 dalimi, 270 straipsniu, 293 straipsnio 1 punktu, 4238 straipsniu, teismas,

Nutarė

45Ieškinį tenkinti iš dalies.

46Panaikinti atsakovės viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2019 m. rugsėjo 20 d. rašte Nr. SD-1839 ,,Dėl pasiūlymo atmetimo“ nurodytą sprendimą atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Apex Medicus“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį techninės specifikacijos 9.1 c punkto reikalavimų, priimtą vykdant tarptautinės vertės atvirą konkursą pirkimą „Medicininė įranga“ (pirkimo Nr. 448032).

47Įpareigoti atsakovę viešąją įstaigą Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninę atnaujinti pirkimo procedūras grąžinant šalis į pasiūlymų atvirajame pirkimą „Medicininė įranga“ (pirkimo Nr. 448032) vertinimo etapą, ir atlikus šį vertinimą sudaryti pasiūlymų eilę.

48Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės, juridinio asmens kodas 190272175, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Apex Medicus“, juridinio asmens kodas 225471510, 6 169,20 Eur (šešis tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt devynis eurus 20 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

49Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas,... 4. Ieškovė UAB „Apex Medicus“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 5. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos... 6. Perkančioji organizacija netinkamai vertino tiekėjo pasiūlymą. Ieškovės... 7. Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė su ieškiniu nesutiko,... 8. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo techninės... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Byloje nustatyta, kad atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė... 11. Ieškovė 2019 m. rugsėjo 5 d. pateikė pasiūlymą pirmajai pirkimo daliai,... 12. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės sprendimu, 2019 m. rugsėjo 27 d. pateikė... 13. CPK 4233 straipsnio 2 dalis nustato, kad viešųjų pirkimų atveju ieškinyje... 14. Ginčas byloje kilęs dėl ieškovės UAB „Apex Medicus“ pasiūlymo... 15. Ieškovė atsakovės sprendimą atmesti jos pasiūlymą ginčija tuo pagrindu,... 16. VPĮ 2 straipsnio 44 dalyje pateikiama bendra pasiūlymo sąvokos apibrėžtis,... 17. Tiekėjų siūlomų rentgeno aparatų techninių savybių vertinimas iš esmės... 18. Pasiūlymui siaurąja prasme vertinti taikytinos VPĮ 39 straipsnio taisyklės,... 19. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų... 20. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įtvirtinta, kad VPĮ 39... 21. Nagrinėjamu atveju, pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos... 22. Pirkimo sąlygų 12 punkte nustatyta, jog perkamų prekių savybės ir kiekiai... 23. Atsakovės nuomone, ieškovės pasiūlymas turėjo būti atmestas, nes kartu su... 24. Pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 Techninė specifikacija pirmajai pirkimo daliai... 25. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė kartu su pasiūlymu pateikė... 26. Iš byloje pateiktos vaizdinės medžiagos matyti, jog „Zoom“ funkcija... 27. Nėra pagrindo pripažinti logiškai pagrįstais ir atsakovės argumentus, jog... 28. Kasacinio teismo nuosekliai pažymima, kad kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja... 29. Nors perkančiosioms organizacijoms suteikiama diskrecija tiekėjams kelti... 30. Kaip jau minėta, Techninės specifikacijos 9.1 c punkte buvo reikalaujama, kad... 31. Pagal pirkimo sąlygas tiekėjai privalėjo pateikti siūlomos prekės... 32. Iš kasacinio teismo praktikos dėl duomenų kaip techninės dokumentacijos... 33. Byloje atsakovė nėra pateikusi jokių įrodymų apie kitų tiekėjų... 34. Visumos aptartų argumentų pagrindu, darytina išvada, kad ieškovės UAB... 35. Dėl bylos baigties... 36. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo jurisprudenciją teismui... 37. Ieškovė UAB „Apex Medicus“, kreipdamasi į teismą prašė ne tik... 38. Nagrinėjamoje byloje konstatavus, kad perkančioji organizacija netinkamai... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis... 41. Ieškovė UAB ,,Apex Medicus“ už ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias... 42. Apskaičiuojant galimą maksimalų teisinės pagalbos dydį, atsižvelgtina į... 43. Vadovaujantis Rekomendacijų 7, 8.2 punktais, taip pat atsižvelgiant į tai,... 44. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 5... 45. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 46. Panaikinti atsakovės viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos... 47. Įpareigoti atsakovę viešąją įstaigą Alytaus apskrities S. Kudirkos... 48. Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos... 49. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...