Byla I-2671-189/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Irenos Paulauskienės ir Henriko Sadausko,

2dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokato padėjėjui Gintarui Stankevičiui,

3atsakovo atstovei Kristinai Bernadišiūtei,

4trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui advokatui Juliui Petrulioniui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo UAB „LIT-INVEST“ skundą atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Paribys“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7Pareiškėja UAB „LIT-INVEST“ (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašoma:

81) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir Inspekcijos skyrius) 2013-11-15 sprendimą Nr. (23.2)2D-18501 atsisakyti registruoti Bendrovės 2013-09-26 prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą;

92) įpareigoti Inspekcijos skyrių patikrinti Bendrovei priklausančios degalinės su plovykla, unikalus Nr. ( - ), ir kitų statinių, įskaitant suskystintų dujų rezervuarą, esančių valstybiniame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), adresu: ( - ) atliktus remonto darbus ir, nustačius, kad savavališkos statybos padariniai pašalinti, panaikinti savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-101206-00085 bei reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-540, kadangi jie yra įvykdyti, nes dujų rezervuaras įrengtas pagal išduotą statybos leidimą ir visiškai atitinka projektinius sprendinius;

103) įpareigoti Inspekcijos skyrių užregistruoti Bendrovės pateiktą 2013-09-26 prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą dėl pastato–degalinės su plovykla, unikalus Nr. ( - ), ir kitų statinių, įskaitant suskystintų dujų rezervuarą, esančių valstybiniame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), adresu: ( - ) (t. 1, b. l. 1–9). Pareiškėja taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Pagrįsdama savo reikalavimus Bendrovė paaiškino, kad 2013-09-26 pateikė Inspekcijos skyriui prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą dėl pastato–degalinės su plovykla, unikalus Nr. ( - ), ir kitų statinių, įskaitant suskystintų dujų rezervuaro, esančių valstybiniame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), adresu: ( - ) (toliau – ir prašymas). Tačiau skundžiamu Inspekcijos skyriaus 2013-11-15 sprendimu prašymą registruoti atsisakyta vadovaujantis Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR. 1.1101:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – ir Reglamentas) 15.1 p. nuostatomis, kad prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą neregistruojamas arba prašymo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu jei prašyme nurodytas statinys pastatytas ar statomas savavališkai ir yra nustatyta tvarka surašytas savavališkos statybos aktas. Atsakovas pažymėjo, kad Inspekcijos skyrius 2010-12-06 pareiškėjai surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-101206-00085 ir reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-542, kurie yra galiojantys ir nepanaikinti, todėl prašymas neregistruojamas, kaip tai numato Reglamento 15.1 punktas. Be to, nors sprendime atsakovas nurodė, jog prašyme nurodyti projektiniai statinio ploto ir tūrio duomenys neatitinka faktinių duomenų, tačiau šios aplinkybės nustatinėjamos po prašymo įregistravimo specialioje Komisijoje, kaip tai numato Reglamento 16–33 p.

12Nurodo, kad pareiškėja teisėtai pagal išduotą statybos leidimą pastatė degalinę ir nuo 2006 metų ją eksploatavo, o savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkų statybų padarinius buvo surašytas tik už būtinus degalinės dujų rezervuaro remonto darbus. Tačiau po remonto darbų degalinė atitinka projektinę dokumentaciją ir savavališkų statybų (remonto) padariniai yra pašalinti.

13Pažymi, kad leidimas vykdyti paruošiamuosius degalinės statybos darbus išduotas 1998-11-30, degalinės projektui rengti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas pritarė 2002-03-13, išduodamas projektavimo sąlygų sąvadą, o pats statybos leidimas pareiškėjai išduotas 2003-04-16. 2004-06-15 buvo pradėta degalinės statyba bei žemės tvarkymo darbai. Degalinė buvo pastatyta teisėtai, pagal išduotą statybos leidimą, o 2006-12-11 buvo pripažinta tinkama naudoti. Degalinės darbuotojai 2010-10-21 informavo, jog šalia dujų rezervuaro jaučiamas dujų kvapas, todėl buvo sustabdytas šio dujų rezervuaro darbas. Dujų rezervuaro antžeminėje dalyje dujų nutekėjimo nebuvo nustatyta, kiti įrenginiai degalinės teritorijoje dirbo normaliu režimu. Dujų rezervuaras priskiriamas prie potencialiai pavojingų įrenginių. Potencialiai pavojingų įrenginių įstatymo 10 str. 1 d. nurodyta, kad šių įrenginių savininkai privalo užtikrinti saugų įrenginių naudojimą ir nuolatinę priežiūrą pagal priežiūros norminių aktų ir įrenginių techninių dokumentų reikalavimus visą įrenginio naudojimo laiką. Siekdama užtikrinti saugų dujų rezervuaro naudojimą ir nustatyti juntamo dujų kvapo priežastį, pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybei 2010-11-09 pateikė prašymą Nr. 155 vykdyti avarinius atkasimo darbus. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamentas 2010-11-11 išdavė leidimą Nr. 1834/42/2010 kasti ir likviduoti avariją.

14Atkasus Dujų rezervuarą buvo nustatyta, jog eksploatacijos metu dujų rezervuaro pado plokštumoje susidarė nukrypimas, dėl kurio dujų rezervuaro sujungimo vamzdžiuose galėjo atsirasti nehermetiškumas. Pagal Statybos įstatymo 25 str. 1 d., tokia situacija įvardijama kaip statinio avarija. Įvykus statinio avarijai, pareiškėja buvo imperatyviai įpareigota imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių (Statybos įstatymo 25 str. 2 d. 2 p.). Be to, ūkio ministro 2008-07-18 įsakymu Nr. 4-331 patvirtintų Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklių 320 p. detalizuojama, jog juridiniai asmenys, eksploatuojantys suskystino naudojimo dujas ar tiekiantys (parduodantys) suskystinto naudojimo dujas buitiniuose dujų balionuose, privalo užtikrinti avarijų ir sutrikimų lokalizavimą bei likvidavimą.

15Pažymi, kad po dujų rezervuaru esanti gelžbetoninė plokštė yra būtina dujų rezervuaro įrenginio sudedamoji dalis, kuri lokalizuojant avarijos padarinius buvo atstatyta į pradinę padėtį pašalinant nuokrypį ir taip siekiant išvengti dujų nuotėkio ateityje. Atstačius plokštę į pradinę padėtį, nebeliko jokių savavališkos statybos padarinių, kadangi atstačius padą, degalinės komplekso statybos visiškai atitinka projektinę dokumentaciją. Tiek pirmosios instancijos teismo, tiek apeliacinės instancijos teismo sprendimuose, turinčiuose prejudicinę galią šiai bylai, konstatuota, jog pareiškėjos atlikti dujų rezervuaro pado remonto darbai laikytini paprastuoju remontu, nepriskirtinu rekonstrukcijai. Remonto darbų metu grąžinus rezervuarą į padėtį, kuri numatyta statinio projekte, statinys šiuo metu atitinka projektinę dokumentaciją ir savavališkos statybos padariniai yra pašalinti.

16Pabrėžė, kad pareiškėja 2012-07-19 raštu kreipėsi į Inspekcijos skyrių su prašymu atvykti patikrinti dujų rezervuarą bei konstatuoti, kad reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-540 yra įvykdytas, o savavališkos statybos aktas turi būti panaikintas, kadangi dujų rezervuaras šiuo metu po remonto darbų visiškai atitinka projektinius sprendinius, kurių pagrindu buvo išduotas 2003-04-16 statybos leidimas. Tačiau Inspekcija, atsakydama į minėtą prašymą 2012-09-14 raštu Nr. (23.2.)2D-13264 tik pareikalavo pateikti dujų rezervuaro įrengimo geodezinę-kontrolinę nuotrauką ir nurodė, jog, gavusi dokumentus, atvyks patikrinti nurodyto objekto. Tačiau net ir perdavus reikalaujamus duomenis, atsakovas nesiėmė jokių veiksmų panaikinti reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius ir savavališkos statybos aktą. Nurodo, kad Inspekcijai 2013-10-24 pateiktame rašte Nr. 238 buvo pakartotinai prašoma atvykti patikrinti dujų rezervuarą, tačiau atsakymas nebuvo pateiktas.

17Bendrovės teigimu, susidarė tokia situacija, kai Inspekcija jau daugiau kaip 2 metus (skaičiuojant nuo pirminio prašymo) nesiima jokių veiksmų atvykti patikrinti degalinės, nepanaikina savavališkos statybos akto ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, neatsižvelgia į teiktus prašymus, tačiau surašytus savavališkos statybos aktą ir reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius naudoja kaip argumentus neregistruoti prašymo.

18Atsakovas savo veiksmais pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 2 ir 3 str. įtvirtintus įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo ir bendradarbiavimo principus.

19Taip pat pažymi, kad nors savavališkos statybos akto 6.1.2.1 p. konstatuota, jog nėra statybą leidžiančio dokumento, nebuvo atsižvelgta į tą aplinkybę, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija dar 2003-04-16 buvo išdavusi statybos leidimą Nr. 429/03-0355/NS statyti degalinę su plovykla bei dujų rezervuarą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-09-17 sprendimu panaikinus statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, dujų rezervuaras įgijo nebaigtos statybos statusą, todėl pareiškėja turėjo teisę atlikti visus suskystintų dujų rezervuaro projekte numatytus statybos darbus, tuo labiau, kad pareiškėja gavo papildomą leidimą kasimo ir avarijos likvidavimo darbams, kurį 2010-11-11 išdavė Vilniaus miesto savivaldybė. Kadangi dujų rezervuaras likvidavus avarijos padarinius šiuo metu įrengtas pagal projektinę dokumentaciją, Inspekcija neturėjo pagrindo teigti, jog yra kokie nors savavališkos statybos padariniai.

20Inspekcija nenurodė Bendrovei, kokius Statybos įstatymo 28 str. 1 d. 1 p. nurodytus veiksmus atlikti, todėl pareiškėja yra neapibrėžtoje teisinėje situacijoje, o Inspekcija neįgyvendina teisės aktuose jai numatytos pareigos patikrinti, ar yra pašalinti savavališkos statybos padariniai.

21Atsakovas Inspekcijos skyrius teismui pateiktame atsiliepime su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti (t. 1, b. l. 170–173). Pagrįsdamas savo poziciją paaiškino, kad Statybos įstatymo 24 str. įtvirtintą statybos užbaigimo tvarką detalizuoja Reglamento nuostatos. Reglamento 12 p. nurodyta, kad statybos užbaigimo aktas išduodamas užbaigus ypatingo ar neypatingo statinio, išskyrus 1 ar 2 butų gyvenamuosius namus, statybą ar rekonstravimą, rekonstravus nesudėtingą statinį į neypatingą ar ypatingą statinį, taip pat atnaujinus (modernizavus) pastatą. Norėdamas gauti aktą, statytojas padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti aktą. Prašymas neregistruojamas arba prašymo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu jeigu: prašyme nurodytas (-i) statinys (-iai) pastatytas (-i) ar statomas (-i) savavališkai ir yra nustatyta tvarka surašytas (-i) savavališkos statybos aktas (-ai); prašyme nurodytas statytojas neturi teisės būti statytoju.

22Pareiškėja Inspekcijai pateikė 2013-09-26 užpildytą prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą, kuris gautas 2013-10-16 (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus gavimo žyma). Pateiktame prašyme nurodyta, jog pareiškėja kreipiasi dėl statybos užbaigimo akto išdavimo degalinės adresu: ( - ), kompleksui, t. y. šiems naujai pastatytiems statiniams: 1. Pastatui– degalinei su plovykla, paskirtis – prekybos, kategorija – neypatingas statinys; 2. kitiems statiniams (inžineriniams) – stoginei, paskirtis – kita (degalinės), kategorija – neypatingas statinys; 3. kitiems statiniams (inžineriniams) – degalinės technologinei įrangai (dviems kuro kolonėlėms, požeminiam skysto kuro rezervuarui), kategorija – ypatingas statinys; 4. kitiems statiniams (inžineriniams) – kiemo aikštelei, paskirtis – kiemo statiniai, kategorija – neypatingas statinys; 5. kitiems statiniams (inžineriniams) – suskystintų dujų moduliui, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (degalinių), kategorija – ypatingas statinys.

23Reglamento 8.2 p. įtvirtinta, kad statybos užbaigimo aktas – šiame Reglamente nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal statinio projekto sprendinius. Prašyme išduoti statybos užbaigimo aktą nurodyta, kad statybą leidžiantis dokumentas išvardytiems statiniams yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotas 2003-04-16 statybos leidimas Nr. 429/03-0355/NS, tačiau toks pareiškėjos įrašas neatitinka faktinių ginčo aplinkybių.

24Inspekcijos vyriausiasis specialistas, atlikęs faktinių aplinkybių patikrinimą ( - ), nustatė, kad ginčo teritorijoje vykdyti savavališkos statybos darbai, t. y. atliktas suskystintų dujų rezervuaro pamato įrengimas be statybą leidžiančio dokumento. Dėl šios priežasties buvo surašytas 2010-12-06 savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-101206-00085, o 2010-12-07 reikalavimu Nr. RE-542 pareikalauta pašalinti savavališkos statybos padarinius. Pareiškėja, nesutikdama su tokiu reikalavimu, jo teisėtumą ginčijo teismine tvarka. Tačiau Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas ir Vilniaus apygardos teismas išnagrinėję pareiškėjos ieškinį bei apeliacinį skundą tik patvirtino savavališkos statybos faktą ir pareiškėjos pareigą šalinti savavališkos statybos padarinius. Pirmosios instancijos teismas 2011-11-02 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-15195-466/2011 aiškiai konstatavo, kad pareiškėjos atlikti darbai nebuvo būtini avarijai likviduoti ir pagal Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisykles naujų konstrukcijų įrengimas nelaikomas avarijos likvidavimo darbu, todėl pripažino, kad pareiškėja, norėdama atlikti darbus, kuriais buvo pastatytas naujas pamatas dujų rezervuarui, bei rezervuaras perkeltas ant jo, turėjo gauti leidimą statinio rekonstrukcijai. Kadangi statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento vadovaujantis Statybos įstatymo 2 str. 71 p. laikytina savavališka, teismas akcentavo, kad ginčijami aktai Inspekcijos buvo surašyti pagrįstai. Analogiškos išvados padarytos ir apeliacinės instancijos teisme. Vilniaus apygardos teismo 2012-07-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1569-275/2012 taip pat pažymėta, kad pareiškėjos veiksmai pagrįstai buvo įvertinti kaip savavališka statyba, kad pareiškėja neįrodė statybos atitikties 2003-04-16 išduotam statybos leidimui ir statybos projektui. Atsižvelgiant į tai, kad savavališkos statybos faktas konstatuotas remiantis ne tik Inspekcijos surašytais dokumentais, bet ir patvirtintas įsiteisėjusiais teismų sprendimais, kurių nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią ir šioje byloje, atmestini ir nevertintini pareiškėjos skundo argumentai dėl netinkamai nustatyto savavališkos statybos fakto pareiškėjai tik vykdant dujų rezervuaro avarijos lokalizavimo darbus.

25Jau kartą nagrinėjant statybos užbaigimo procedūrų dėl statinių komplekso, esančio ( - ), teisėtumą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013-07-18 sprendime administracinėje byloje Nr. A525-1460/2013 pažymėjo, kad suskystintų dujų kolonėlė, kuriai buvo surašytas savavališkos statybos aktas, negali būti laikoma savarankiška visos degalinės dalimi. Minėtame sprendime taip pat konstatuota, jog vadovaujantis Reglamento 15.1 p. (prašymas neregistruojamas arba prašymo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu, jei prašyme nurodytas statinys pastatytas ar statomas savavališkai ir yra nustatyta tvarka surašytas savavališkos statybos aktas) bei 25 p. (procedūrų metu nustačius, kad tikrinamas statinys pastatytas ar statomas savavališkai, komisijos pirmininkas nutraukia procedūras) statybos užbaigimo akto išdavimo klausimas negalėjo būti svarstomas, o Inspekcija negalėjo registruoti Bendrovės prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą arba turėjo prašymo registravimą paskelbti negaliojančiu.

26Atsakovas nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad Inspekcijos skyrius nesiima jokių veiksmu, susijusių su fakto, kad yra pašalinti savavališkos statybos padariniai, konstatavimu. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-07-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1569-275/2012 buvo paliktas nepakeistu pirmosios instancijos teismo sprendimas ir taip palikti galioti 2010-12-06 surašytas savavališkos statybos aktas bei 2012-12-07 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Teismas konstatavo, kad visą bylos nagrinėjimo laikotarpį pareiškėja, tvirtinusi, kad statybos darbus ji atlikto teisėtai, vadovaujantis galiojančiu 2003-04-16 išduotu statybos leidimu ir statybos projektu, nepateikė jokių šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų. Po minėtos teismo nutarties pareiškėja su 2012-07-19 prašymu (Inspekcijoje gautas 2012-08-14, reg. Nr. 3D-2332) kreipdamasi į Inspekciją ir informuodama, kad įvykdė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, pateikė tik jau civilinėje byloje teiktą 2003 m. statybos leidimą ir Inspekcijos reikalavimą Nr. RE-542, nenurodydama jokių naujų aplinkybių, kurios patvirtintų Inspekcijos reikalavimo įvykdymo faktą, ir nepateikdama papildomų dokumentų. Tai reiškia, kad į Inspekciją informuojant apie reikalavimo įvykdymą buvo kreiptasi iš esmės faktinei situacijai nepasikeitus. Atsižvelgiant į tai, Inspekcija išnagrinėjusi teiktą prašymą, 2012-09-14 raštu Nr. (23.2)2D-13264 paprašė pateikti pareiškėjos teiginius patvirtinančius argumentus, t. y. siekiant patvirtinti aplinkybę, kad dujų rezervuaras visiškai atitinka projektinius sprendinius, kurių pagrindu išduotas 2003-04-16 statybos leidimas, nurodyta pareiškėjai pateikti dujų rezervuaro įrengimo geodezinę-kontrolinę nuotrauką, nurodant atstumą iki sklypo ribų. Papildomai savo ruožtu Inspekcija 2012-09-03 prašymu kreipėsi ir į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pateikti jos saugomą 2003-04-16 išduoto statybos leidimo Nr. 429/03-0355/NS, versija: 3. patvirtintą genplano kopiją su dujų kolonėlės vieta sklype. Taip pat tikrinant, ar nebuvo pašalinti savavališkos statybos padariniai, įteisinant vykdytus statybos darbus, 2012-10-24 raštu Nr. (23.18)-2D-15424 buvo kreiptasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą prašant informacijos , ar 2011–2012 metais buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas vykdyti statybos ar remonto darbus degalinėje ( - ). Tačiau 2012-11-09 raštu Nr. A51-75624 (2.5.1.15-MP8) buvo paaiškinta kad naujas statybą leidžiantis dokumentas, be jau išduoto 2003-04-16 statybos leidimo, statybos darbams vykdyti išduotas nebuvo.

27Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja į Inspekcijos 2012-09-14 prašymą pateikti papildomus dokumentus atsakė tik 2013-01-24 raštu, prie jo pridėdama 2010 metų lapkričio mėn. topografinio plano nuorašą, t. y. ne prašytą kontrolinę geodezinę nuotrauką, o jau civilinėje byloje dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, nagrinėtas ir teismų konstatuotas aplinkybes patvirtinantį dokumentą. Pareiškėjai nevykdant Inspekcijos reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau pateikiant to paties pobūdžio raštus, Inspekcija 2013-12-12 raštu pakartotinai paaiškino, kad reikalavimo įvykdymo klausimas gali būti nagrinėjamas tik pateikus statybą leidžiančio dokumento, atlikti degalinės su plovykla „rezervuaro pamato avarinį remontą“ kopiją, taip pat geodezinę kontrolinę nuotrauką su nurodytais rezervuaro pamato atstumais iki sklypo ( - ) ribų ir statybos projekto brėžinio originalą. Šie dokumentai nei Inspekcijai, nei administracinę bylą nagrinėjančiam teismui iki šiol nėra pateikti. Teismui nepateikiami ir jokie kiti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymą patvirtinantys dokumentai, kuriuos Inspekcija dar turėjo vertinti nagrinėdama pareiškėjos prašymus.

28Atkreipė dėmesį, kad sprendžiant savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimą, pareiškėjo elgesys yra prieštaringas ir nenuoseklus, nes Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-4175-608/2014 pagal ieškovės UAB „Paribys“ ieškinį dėl degalinėje ( - ), esančių statinių nugriovimo Bendrovė pateikė teismui prašymą taikyti Statybos įstatymo 28 str. įtvirtintą galimybę teismui leisti įteisinti statinius. Taigi, darytina išvada, kad savavališkos statybos padariniai nėra pašalinti, o reikalavimai, reiškiami teisme Inspekcijos skyriaus atžvilgiu, yra visiškai nepagrįsti.

29Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Paribys“ teismui pateiktame atsiliepime su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti iš pareiškėjos patirtas bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b. l. 102–111). Pagrįsdamas savo poziciją paaiškino, kad Inspekcijos skyriaus 2010-12-06 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-101206-00085 ir 2010-12-07 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-542 galutiniais teismų sprendimais buvo pripažinti pagrįstais ir teisėtais. Be to, Bendrovė jau dukart mėgino užbaigti statybas, tačiau nesėkmingai. Pagal ieškovės UAB „Paribys“ skundus 2010-09-17 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu (adm. b. A822-893/2010) dėl daugybės pažeidimų buvo panaikintas 2006-12-11 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (101)11.4-2585, o 2013-07-18 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu (adm. b. Nr. A525-1460/2013) buvo panaikintas 2012-02-14 statybos užbaigimo aktas Nr. (23.45) SUA-284. Pažymėjo, kad nė vienas iš abiejuose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose nustatytų pažeidimų iki Bendrovei dar kartą kreipiantis į atsakovą Inspekcijos skyrių dėl trečio statybos užbaigimo akto išdavimo nebuvo pašalinti ir egzistuoja iki šiol.

30Taip pat pažymėjo, kad pagal UAB „Paribys“ negatorinį ieškinį Vilniaus apygardos teisme atsakovėms Bendrovei ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai yra iškelta civilinė byla Nr. 2-4672-560/2014, kurioje prašoma pripažinti neteisėtu 2003-04-16 Bendrovei išduotą statybos leidimą Nr. 429/03-0355/NS, uždrausti eksploatuoti skysto kuro ir dujų degalinę, stoginę, dujų kolonėlę ir suskystintų dujų rezervuarą, dvi kuro kolonėles, požeminį skysto kuro rezervuarą, esančius ( - ), taip pat priteisti turtinę žalą. Nurodo, kad minėtuose administracinėse bei civilinėje byloje neginčijamai nustatyta, kad Bendrovė statybas vykdė pažeisdama norminiuose teisės aktuose nustatytus saugos atstumus. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti. Taip pat pažymėjo, kad dėl apsirikimo buvo nurodytas netikslus 2010-12-07 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius numeris – vietoje Nr. RE-542 nurodytas Nr. RE-540.

31Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Inspekcijos skyriaus atstovė prašė skundą atmesti. Taip pat pažymėjo, kad patenkinus skundo reikalavimą, kuriuo prašoma panaikinti Inspekcijos skyriaus 2013-11-15 sprendimą, Bendrovės teisės bei teisėti interesai nebūtų apginti, nes pareiškėjai 2014-12-12 buvo surašytas naujas savavališkų statybų aktas, kuris įstatymo nustatyta tvarka nėra nuginčytas ir yra galiojantis.

32Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Paribys“ atstovas teisminio nagrinėjimo metu prašė skundo reikalavimus atmesti.

33Skundas atmestinas.

34Nustatyta, kad Inspekcijos skyrius 2010-12-06 Bendrovei surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-101206-00085, kuriame pažymėta, kad suskystintų dujų cisternos pamatas, esantis ( - ), yra pastatytas savavališkai (t. 1, b. l. 66–69). Minėtame akte tai pat pažymėta, kad leidimas likviduoti avarijos pasekmes neatitinka išduoto leidimo projektui, taip pat nėra išduotas leidimas rekonstruoti ypatingą statinį – dujų cisternos pamatą (Statybos įstatymo 23 str. 1 p. 2 d.).

35Inspekcijos skyriaus vedėjas 2010-12-07 surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-542, nurodytus 2010-12-06 savavališkos statybos akte (t. 1, b. l. 70–71). Bendrovė 2013-09-26 kreipėsi į Inspekcijos skyrių su prašymu išduoti naujai pastatytų statinių (pastato – degalinės su plovykla, kitų inžinerinių statinių – stoginės, degalinės technologinės įrangos, kiemo aikštelės, suskystintų dujų modulio), esančių adresu: ( - ), statybos užbaigimo aktą (t. 1, b. l. 11–13).

36Inspekcijos skyrius, vadovaudamasis Statybos įstatymo 24 str. bei Reglamento nuostatomis, 2013-11-15 sprendimu Nr. (23.2)2D-18501 pareiškėjos prašymą įregistruoti statybos užbaigimo aktą atmetė (t. 1, b. l. 17). Minėtame sprendime pažymėta, kad iš kartu su prašymu pateiktos Statinio bendrųjų rodiklių lentelės matyti, kad yra bendrojo ploto ir tūrio neatitiktys faktiniams duomenims. Taip pat pažymėta, kad 2010-12-06 Bendrovei buvo surašytas savavališkos statybos aktas, o 2010-12-07 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-542, kurie teismų sprendimais nebuvo pripažinti nepagrįstais ar panaikinti.

37Inspekcijos viršininko 2014-11-27 įsakymo 1 p. buvo panaikinti Bendrovei 2010-12-06 savavališkos statybos aktas ir 2010-12-07 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-542, o 2.4 p. Inspekcijos skyriaus vyriausiasis specialistas G. Č. įpareigotas pareiškėjai surašyti naują savavališkos statybos aktą (t. 2, b. l. 133).

38Inspekcijos skyrius 2014-12-12 surašė Bendrovei naują savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-141212-00216 (t. 2, b. l. 136). Minėtame akte pažymėta, kad pareiškėja žemės sklype, esančiame ( - ) (žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - )), įrengė pamatą dujų rezervuarui ant kurio sumontuota 10 m3 talpos kuro cisterna, pritvirtinta prie pado inkariniais varžtais, tačiau leidimas statyti naują statinį bei gretimų žemės sklypų savininkų rašytiniai sutikimai nebuvo gauti.

39Iš Bendrovės teismui pateikto skundo matyti, kad vienu iš reikalavimu prašoma įpareigoti Inspekcijos skyrių, nustačius, kad savavališkos statybos padariniai pašalinti, panaikinti 2010-12-07 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-540. Kita vertus, iš skundo motyvų, teismui pateiktų įrodymų bei teisminio nagrinėjimu metu pareiškėjos atstovo pateiktų paaiškinimų matyti, kad keliamas ginčas dėl 2010-12-07 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-542. Aptartas netikslumas pripažintinas rašymo apsirikimu, neturėsiančiu įtakos objektyviam ir nuodugniam ginčo išnagrinėjimui.

40Byloje spręstinas ginčas, ar teisėti ir pagrįsti Bendrovės skundo reikalavimai panaikinti Inspekcijos skyriaus 2013-11-15 sprendimą, įpareigoti atsakovą atlikti pareiškėjos atliktų statybos darbų, nurodytų 2010-12-07 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-542 akte, patikros procedūras ir užregistruoti 2013-09-26 pateiktą prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą.

41Dėl Bendrovės skundo reikalavimų įpareigoti Inspekcijos skyrių patikrinti Bendrovei priklausančios degalinės su plovykla atliktus remonto darbus ir įpareigoti Inspekcijos skyrių užregistruoti pareiškėjos pateiktą 2013-09-26 prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą pagrįstumo bei teisėtumo

42Teisėjų kolegija, įvertinusi Bendrovės keliamo ginčo pobūdį bei skunde formuluojamus reikalavimus, pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja siekia statybos darbų, vykdytų ( - ) įteisinimo. Kaip minėta, vienu skundo reikalavimu Bendrovė prašo Inspekcijos skyrių užregistruoti jos 2013-09-26 pateiktą prašymą išduoti ypatingo statinio – degalinės su plovykla, ir kitų statinių, įskaitant suskystintų dujų rezervuarą, esančių adresu: ( - ), – statybos užbaigimo aktą.

43Statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo 24 str., detalizuoja Reglamentas. Pagal Reglamento 12 p., aktas išduodamas užbaigus ypatingo ar neypatingo statinio, išskyrus 1 ar 2 butų gyvenamuosius namus, pagalbinio ūkio paskirties statinius, statybą ar rekonstravimą, rekonstravus nesudėtingą statinį į neypatingą ar ypatingą statinį (išskyrus rekonstravimą į 1 ar 2 butų gyvenamąjį namą ar pagalbinio ūkio statinį), taip pat atnaujinus (modernizavus) pastatą. Norėdamas gauti statybos užbaigimo aktą, statytojas Inspekcijos skyriui pateikia prašymą. Prašymas gali būti pateikiamas nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt), užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir pridedant privalomus pateikti dokumentus arba tiesiogiai Inspekcijos padaliniui, pridedant visus privalomus su juo pateikti dokumentus.

44Reglamento 14 p. nustatyta, kad tuo atveju, jeigu visi Reglamento 13 p. reikalavimai įvykdyti, padalinio pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną įregistruoja prašymą ir su juo pateiktus dokumentus IS „Infostatyba“. Pagal Reglamento 15 p., prašymas IS „Infostatyba“ neregistruojamas arba prašymo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu: 1) jei paaiškėja, kad prašyme nurodytas (-i) statinys (-iai) pastatytas (-i) ar statomas (-i) savavališkai ir yra nustatyta tvarka surašytas (-i) savavališkos statybos aktas (-ai) (15.1 p.); 2) jei paaiškėja, kad prašyme nurodytas Statytojas neatitinka Reglamento 13.1 p. nustatytų reikalavimų (15.2. p.).

45Iš aptartų Reglamento 12 p., 15 p. nuostatų analizės matyti, kad statybos užbaigimo procedūra yra užbaigiama prašymo išduoti statybos užbaigimo akto įregistravimu. Byloje esantys įrodymai liudija, kad pareiškėja savo reikalavimų pagrįstumą grindžia ta aplinkybe, jog yra įvykdžiusi Inspekcijos skyriaus vedėjo 2010-12-07 akte Nr. RE-542 nustatytus reikalavimus pašalinti savavališkos statybos padarinius. Tačiau pažymėtina tai, kad teisinė situacija po pareiškėjos 2013-09-26 prašymo Inspekcijos skyriui pateikimo ir skundžiamo Inspekcijos skyriaus 2013-11-15 sprendimo priėmimo pasikeitė, nes Inspekcijos skyrius 2014-12-12 surašė Bendrovei naują savavališkos statybos aktą. Kaip minėta, vadovaujantis Reglamento 15.1 p., prašymas registruoti statybos užbaigimo aktą negali būti registruojamas, jeigu nustatyta tvarka surašytas savavališkos statybos aktas. Teismui pateikti įrodymai liudija, kad pareiškėja teismine tvarka apskundė 2014-12-12 savavališkos statybos aktą bei įsakymą, kurio pagrindu šis aktas buvo priimtas – Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal Bendrovės pareikštą ieškinį dėl Inspekcijos skyriaus 2014-12-12 savavališkos statybos akto panaikinimo (civ. b. Nr. E2-5395-433/2015), o Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjos pateiktą skundą dėl Inspekcijos viršininko 2014-11-27 įsakymo Nr. 1V-186 2.4 p. panaikinimo (adm. b. Nr. I-5916-815/2015) (t. 2, b. l. 108–171, 172–176, 179). Tačiau, esant galiojančiam Inspekcijos skyriaus 2014-12-12 savavališkos statybos aktui, aptarta teisinė situacija atitinka Reglamento 15.1 p. nuostatas, įpareigojančias Inspekcijos padalinį atsisakyti įregistruoti prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą.

46Teismui konstatavus, kad Bendrovės prašymas dėl statybos darbų užbaigimo negali būti registruojamas dėl pareiškėjai 2014-12-12 surašyto savavališkos statybos akto, kitų teismui pateiktame skunde bei atsiliepimuose nurodytų motyvų bei argumentų vertinimas sprendžiant ginčą nėra teisiškai reikšmingas. Taip pat pažymėtina, kad skundo reikalavimas įpareigoti Inspekcijos skyrių atlikti pareiškėjos vykdytų statybos darbų patikros procedūras yra tiesiogiai susijęs su 2014-12-12 surašyto savavališkos statybos akto teisėtumu bei pagrįstumu, todėl nelaikytinas savarankišku reikalavimu nagrinėjamoje administracinėje byloje. Tokia teismo išvada grindžiama tuo, jog vertinant 2014-12-12 surašyto savavališkos statybos akto teisėtumą bei pagrįstumą, kartu bus įvertinta, ar pareiškėja teisėtai vykdė statybos darbus. Tačiau, kaip minėta, 2014-12-12 surašyto savavališkos statybos akto teisėtumas bei pagrįstumas nėra nagrinėjamos bylos dalykas.

47Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, darytina išvada, kad pareiškėjos skundo reikalavimai, kuriais yra prašoma įpareigoti Inspekcijos skyrių patikrinti Bendrovei priklausančios degalinės su plovykla atliktus remonto darbus ir įpareigoti Inspekcijos skyrių užregistruoti pareiškėjos pateiktą 2013-09-26 prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą yra nepagrįsti, todėl atmestini.

48Dėl reikalavimo panaikinti Inspekcijos skyriaus 2013-11-15 sprendimą pagrįstumo bei teisėtumo

49Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d. nuostatomis, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas.

50Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str. 1 d. nustatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, jog jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

51Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d., 22 str. 1 d. nuostatas, ne kartą pažymėta, kad ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus). Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ar nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (2007-10-04 nutartis adm. byloje Nr. AS16-420/2007 ir kt.).

52Kaip minėta, Bendrovės skundo reikalavimas įpareigoti Inspekcijos skyrių užregistruoti jos 2013-09-26 pateiktą prašymą išduoti ypatingo statinio – degalinės su plovykla ir kitų statinių, įskaitant suskystintų dujų rezervuarą, esančių adresu: ( - ), – statybos užbaigimo aktą negali būti patenkintas, nes yra galiojantis pareiškėjai surašytas 2014-12-12 savavališkos statybos aktas.

53Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Inspekcijos skyriaus 2013-11-15 sprendimo panaikinimas pareiškėjai nesukels jokių teisinių pasekmių, nes net ir panaikinus šį sprendimą jos prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą negali būti patenkintas. Kaip minėta, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų.

54Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad materialinių teisinių prielaidų ginti asmens pažeistą teisę ar įstatymo saugomą interesą nebuvimas yra pagrindas skundą (prašymą) atmesti (2008-10-06 nutartis adm. b. Nr. A442–1669/2008). Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, daroma išvada, kad Bendrovės skundo reikalavimas panaikinti Inspekcijos skyriaus 2013-11-15 sprendimą yra atmestinas kaip nepagrįstas.

55Dėl bylinėjimosi išlaidų

56Pareiškėja bei trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Paribys“ prašo teismo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

57Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., teisę iš kitos šalies gauti savo išlaidų atlyginimą turi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d. nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

58Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundo reikalavimai atmesti, netenkintinas ir prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas.

59Taip pat pripažintina, kad šiuo teismo sprendimu yra apginami trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Paribys“ teisėti interesai, todėl ji įgijo teisę į pagrįstų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kita vertus, UAB „Paribys“ teismui nepateikė detalių apskaičiavimų, patvirtinančių byloje patirtas išlaidas. Todėl, atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas šioje byloje gali būti išspręstas Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. nustatyta tvarka, pateikus prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (2011-09-05 sprendimas adm. b. Nr. A62–1367/2011 ir kt.).

60Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44–45 str., 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str.,

Nutarė

61Pareiškėjos UAB „LIT-INVEST“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

62Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokato padėjėjui Gintarui Stankevičiui,... 3. atsakovo atstovei Kristinai Bernadišiūtei,... 4. trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui advokatui Juliui Petrulioniui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo UAB „LIT-INVEST“ skundą atsakovui... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. Pareiškėja UAB „LIT-INVEST“ (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi į... 8. 1) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 9. 2) įpareigoti Inspekcijos skyrių patikrinti Bendrovei priklausančios... 10. 3) įpareigoti Inspekcijos skyrių užregistruoti Bendrovės pateiktą... 11. Pagrįsdama savo reikalavimus Bendrovė paaiškino, kad 2013-09-26 pateikė... 12. Nurodo, kad pareiškėja teisėtai pagal išduotą statybos leidimą pastatė... 13. Pažymi, kad leidimas vykdyti paruošiamuosius degalinės statybos darbus... 14. Atkasus Dujų rezervuarą buvo nustatyta, jog eksploatacijos metu dujų... 15. Pažymi, kad po dujų rezervuaru esanti gelžbetoninė plokštė yra būtina... 16. Pabrėžė, kad pareiškėja 2012-07-19 raštu kreipėsi į Inspekcijos skyrių... 17. Bendrovės teigimu, susidarė tokia situacija, kai Inspekcija jau daugiau kaip... 18. Atsakovas savo veiksmais pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 2 ir 3... 19. Taip pat pažymi, kad nors savavališkos statybos akto 6.1.2.1 p. konstatuota,... 20. Inspekcija nenurodė Bendrovei, kokius Statybos įstatymo 28 str. 1 d. 1 p.... 21. Atsakovas Inspekcijos skyrius teismui pateiktame atsiliepime su pareiškėjos... 22. Pareiškėja Inspekcijai pateikė 2013-09-26 užpildytą prašymą išduoti... 23. Reglamento 8.2 p. įtvirtinta, kad statybos užbaigimo aktas – šiame... 24. Inspekcijos vyriausiasis specialistas, atlikęs faktinių aplinkybių... 25. Jau kartą nagrinėjant statybos užbaigimo procedūrų dėl statinių... 26. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad Inspekcijos skyrius... 27. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja į Inspekcijos 2012-09-14 prašymą... 28. Atkreipė dėmesį, kad sprendžiant savavališkos statybos padarinių... 29. Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Paribys“ teismui pateiktame... 30. Taip pat pažymėjo, kad pagal UAB „Paribys“ negatorinį ieškinį Vilniaus... 31. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Inspekcijos skyriaus atstovė prašė... 32. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Paribys“ atstovas teisminio... 33. Skundas atmestinas.... 34. Nustatyta, kad Inspekcijos skyrius 2010-12-06 Bendrovei surašė savavališkos... 35. Inspekcijos skyriaus vedėjas 2010-12-07 surašė reikalavimą pašalinti... 36. Inspekcijos skyrius, vadovaudamasis Statybos įstatymo 24 str. bei Reglamento... 37. Inspekcijos viršininko 2014-11-27 įsakymo 1 p. buvo panaikinti Bendrovei... 38. Inspekcijos skyrius 2014-12-12 surašė Bendrovei naują savavališkos statybos... 39. Iš Bendrovės teismui pateikto skundo matyti, kad vienu iš reikalavimu... 40. Byloje spręstinas ginčas, ar teisėti ir pagrįsti Bendrovės skundo... 41. Dėl Bendrovės skundo reikalavimų įpareigoti Inspekcijos skyrių patikrinti... 42. Teisėjų kolegija, įvertinusi Bendrovės keliamo ginčo pobūdį bei skunde... 43. Statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo 24 str., detalizuoja... 44. Reglamento 14 p. nustatyta, kad tuo atveju, jeigu visi Reglamento 13 p.... 45. Iš aptartų Reglamento 12 p., 15 p. nuostatų analizės matyti, kad statybos... 46. Teismui konstatavus, kad Bendrovės prašymas dėl statybos darbų užbaigimo... 47. Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, darytina išvada, kad... 48. Dėl reikalavimo panaikinti Inspekcijos skyriaus 2013-11-15 sprendimą... 49. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d.... 50. Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str. 1 d. nustatyta, kad skundą... 51. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant... 52. Kaip minėta, Bendrovės skundo reikalavimas įpareigoti Inspekcijos skyrių... 53. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 54. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 56. Pareiškėja bei trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Paribys“ prašo... 57. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., teisę iš kitos... 58. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundo reikalavimai atmesti,... 59. Taip pat pripažintina, kad šiuo teismo sprendimu yra apginami trečiojo... 60. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 61. Pareiškėjos UAB „LIT-INVEST“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 62. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...