Byla I-2271-789/2008

1

2Vilnius

3Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė), Rasos Ragulskytės-Markovienės (pranešėja) ir Petro Viščinio, sekretoriaujant Violetai Rodzienei, dalyvaujant atsakovių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei Živilei Kisieliauskaitei, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo atstovei Agnei Norušienei, trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Vytaras“ atstovei advokato padėjėjai Gintarei Galkevičiūtei, UAB „SKR Baltic“ atstovui Almantui Žmuidai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Vilniaus apskrities viršininko administracija skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo, statybos leidimų panaikinimo, registro ir kadastro duomenų keitimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Vytaras“, UAB „SKR Baltic“).

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6pareiškėja Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą ir prašo: 1) nutraukti 1997-05-13 valstybinės žemės sklypo nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį, pasirašytą Vilniaus apskrities viršininko ir bendros Lietuvos ir JAV įmonės UAB „Vytaro servisas“ dėl žemės sklypo ( - ), Vilniuje, nuomos, iš dalies pakeistą 2005-02-28 susitarimu Nr. K01/2005-234 vietoje „bendra Lietuvos ir JAV įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Vytaro servisas“, įrašant uždaroji akcinė bendrovė „Vytaras“ (toliau – Sutartis); 2) panaikinti 2006-05-04 statybos leidimą Nr./566/06-0463, išduotą UAB „Vytaras“, autoserviso rekonstrukcijai, taip pat panaikinti 2006-05-04 statybos leidimo Nr./566/06-0463 versiją 1, kurios data 2006-12-29, išduotą autoserviso rekonstrukcijai atlikus projekto korektūrą, numatant bendrą statinio plotą 803,16 kv.m; 3) pripažinti sandėlio-angaro, esančio žemės sklype ( - ), Vilniuje, kurio paskirtis – sandėliavimo, registro ir kadastro duomenų keitimą Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005-12-08 rašto Nr. (101)11.56-557 pagrindu neteisėtu ir įpareigoti valstybės įmonę Registrų centras atstatyti registro ir kadastro duomenis, buvusius iki įregistruojant Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005-12-08 raštą Nr. (101)11.56-557.

7Pareiškėja patikslintame skunde (II tomas, b. l. 157–161) paaiškino, kad Vilniaus miesto valdybos 1996-11-14 sprendimu Nr. 1879V buvo nustatytos sandėlio-angaro pastato ( - ), Vilniuje, žemės sklypo ribos ir nustatyta, kad sklypas yra 3223,14 kv. m dydžio, įvardyta, kad žemės sklypas formuojamas sandėlio-angaro eksploatacijai, tuo nustatant šio žemės sklypo būdą ir pobūdį – pramonės-sandėliavimo, sandėlio-angaro pastatui eksploatuoti. Žemės sklypas, kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), ( - ), Vilniuje, buvo išnuomotas UAB „Vytaro servisas“ valstybinės žemės sklypo nuomos 1997-05-13 sutartimi Nr. 130 N01/97-13067 iki 2096-05-12. 2005-02-28 sudarytas susitarimas Nr. K01/2005-234, kuriuo buvo iš dalies pakeista 1997-05-13 sutartis Nr. 130 vietoje „bendra Lietuvos ir JAV įmonė UAB „Vytaro servisas“ įrašant „UAB „Vytaras“. Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2006-02-02 rašte Nr. S18-58 „Dėl pastato rekonstrukcijos“ nurodė, kad 1997-05-13 sutarties 11.2 p. yra numatyta nuomininko teisė vykdyti pastato rekonstrukcijos darbus su sąlyga: tik pagal nustatyta tvarka parengtą ir suderintą projektinę dokumentaciją, todėl, atsižvelgiant į tai, atskiras nuomotojo sutikimas dėl statinio rekonstrukcijos nereikalingas. UAB „Vytaras“ 2006-05-04 buvo išduotas statybos leidimas Nr./566/06-0463 autoserviso rekonstrukcijai, nekeičiant paskirties. 2006-05-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė 2006-05-04 statybos leidimo Nr./566/06-0463 versiją 1, kurioje nurodoma, kad statybos leidimas išduodamas autoserviso rekonstrukcijai parengus projekto korektūrą ir numatant bendrą statinio plotą 803,16 kv. m. Taigi darytina išvada, kad valstybinės žemės sklypas, kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), ( - ), Vilniuje, nenaudojamas pagal Sutartyje numatytą ir Vilniaus miesto valdybos 1996-11-14 sprendimu Nr. 1879V nustatytą šio žemės sklypo būdą ir pobūdį – pramonės-sandėliavimo, sandėlio-angaro pastatui eksploatuoti. Statinio, esančio žemės sklype, paskirtis buvo pakeista ir statinys, kuriam buvo suformuotas ir kurio eksploatacijai buvo išnuomotas žemės sklypas, yra nugriautas, todėl žemės sklypo nuomos sutartis turi būti nutraukta. Nutraukus žemės sklypo nuomos sutartį, turi būti panaikintas ir UAB „Vytaras“ išduotas 2006-05-04 statybos leidimas Nr./566/06-0463 autoserviso rekonstrukcijai, nekeičiant paskirties, taip pat 2006-05-04 statybos leidimo Nr./566/06-0463 versija 1, kurios data 2006-12-29, išduota atlikus projekto korektūrą, autoserviso rekonstrukcijai. Statybos leidimas išduotas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką ir yra naikintinas. Jis išduotas nesant nustatyta tvarka suderinto ir patvirtinto detaliojo plano, neatsižvelgiant į nustatytą žemės sklypo naudojimo paskirtį. Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005-12-08 rašto Nr. (101)11.56-557 pagrindu sandėlio-angaro, esančio žemės sklype ( - ), Vilniuje, kurio paskirtis – sandėliavimo, nuo 2005-12-21 paskirtis pakeista į pastatą-autoservisą, nurodant paskirtį – paslaugų. Nurodytas raštas yra informacinio pobūdžio ir šio rašto pagrindu negalėjo būti pakeista sandėlio-angaro sandėliavimo paskirtis į pastatą-autoservisą paslaugų paskirties statinį. Valstybės įmonė Registrų centras turi būti įpareigota atstatyti registro ir kadastro duomenis, buvusius iki įregistruojant Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005-12-08 raštą Nr.(101)11.56-557.

8Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į patikslintą skundą (II tomas, b. l. 186-189) prašė Vilniaus apskrities viršininko administracijos skundo dalį dėl 2006-05-04 statybos leidimo Nr. NR/566/06-0463 ir dėl 2006-05-04 statybos leidimo Nr. NR/566/06-0463 versija: 1, išduotų UAB „Vytaras“, autoserviso rekonstrukcijai, panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą; kitus klausimus spręsti teismo nuožiūra.

9Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime į skundą ir patikslintą skundą (III tomas, b. l. 1–2, II tomas, b. l. 97–100) nurodė, kad nesutinka su skundu – atmestinas reikalavimas įpareigoti atsakovą atstatyti ginčijamus duomenis; kitus skundo reikalavimus prašė spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad tiek pareiškėjai, tiek UAB „Vytaras“ iš Sutarties kyla atitinkamos teisės ir pareigos, todėl jei UAB „Vytaras“ nevykdo sutartinių įsipareigojimų, pareiškėja turi teisę tokią sutartį nutraukti ir atitinkamai reikšti reikalavimą dėl Sutarties nutraukimo. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas nebuvo ginčo tarp pareiškėjos ir UAB „Vytaras“ teisinių santykių dalyviu; šis viešo registro tvarkytojas nėra ir negali būti saistomas jokių įsipareigojimų, kylančių iš tarp pareiškėjos ir UAB „Vytaras“ susiklosčiusių teisinių santykių.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vytaras“ atsiliepime į patikslintą skundą (II tomas, b. l. 167-178) nurodė, kad su patikslintu skundu nesutinka, kadangi jis yra nepagrįstas. Nurodė, kad Sutarties esminių pažeidimų nėra ir Sutarties nutraukimas tik dėl formalių priežasčių, nesant esminių pažeidimų, prieštarautų LR Konstitucijos 46 str. nuostatoms, sutarties laisvės, nuosavybės neliečiamumo, civilinių teisinių santykių stabilumo, įgytų teisių ilgaamžiškumo, jų gerbimo ir apsaugos principams, neatitiktų protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijų.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „SKR Baltic“ atsiliepime į patikslintą skundą (II tomas, b. l. 192-200) nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos skundas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl turėtų būti tenkinamas visa apimtimi.

122007-11-15 Specialiosios teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti nutarė, kad ginčas teismingas administraciniam teismui; bylą perduoti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymo nustatyta tvarka (IV tomas, b. l. 65–67).

13Pareiškėja 2007-12-21 pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui pareiškimą (VI tomas, b. l. 63–64), kuriame nurodė, kad su sąlyga, kad Vilniaus 2 apylinkės teismas patvirtins 2007-11-26 taikos sutartį, prašo priimti Vilniaus apskrities viršininko administracijos atsisakymą nuo skunde ir patikslintame skunde išdėstytų reikalavimų ir bylą nutraukti, taip pat prašo panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Paaiškino, kad tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos, UAB „Vytaras“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2007-10-19 buvo sudaryta taikos sutartis Nr. (1)-1-286, 2007-11-26 buvo sudaryta nauja taikos sutartis.

142007-12-22 teisme gautas UAB „Vytaras“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo, UAB „SKR Baltic“ pareiškimas, kuriame nurodyta, kad UAB „Vytaras“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, UAB „SKR Baltic“ sutinka, kad teismas priimtų atsisakymą nuo skundo, paaiškino, kad jiems žinomos tokio atsisakymo pasekmės (VI tomas, b. l. 65–66).

152008-02-05 teisme gautas pareiškėjos atsisakymas nuo skundo (VI tomas, b. l. 177–178), kuriame pareiškėja, vykdydama 2007-12-17 taikos sutartį, atsisako savo reikalavimų, prašo panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

162008-02-11 teismo posėdyje dalyvavę proceso dalyviai sutiko su skundo atsisakymu ir bylos nutraukimu.

17Byla nutrauktina.

18Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – LR ABTĮ) 101 str. 3 p. teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisako skundo. Pareiškėja skundo atsisakė, todėl byla nutrauktina. LR ABTĮ 102 str. 3 d. nustatyta, kad, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

192006-12-08 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi buvo nuspręsta taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti UAB „Vytaras“ perleisti nuosavybės teisę į statinį, esantį ( - ), Vilniuje (V tomas, b. l. 29); 2007-07-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi nuspręsta panaikinti 2006-12-08 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (V tomas, b. l. 7); 2007-08-28 Vilniaus apygardos teismo nutartimi nuspręsta panaikinti 2007-07-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartį, ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytų Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2006-12-08 nutartimi, atmesti (V tomas, b. l. 85–87).

20Kadangi byla yra nutraukiama, reikalavimo užtikrinimo priemonė panaikinama.

21Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p., 102 str., 105 str., 149 str. 2 d.,

Nutarė

23nutraukti bylą pagal Vilniaus apskrities viršininko administracijos skundą dėl 1997-05-13 valstybinės žemės sklypo nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 130, iš dalies pakeistos 2005-02-28 susitarimu „Dėl valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. 130 dalinio pakeitimo“ Nr. K01/2005-234, nutraukimo, 2006-05-04 statybos leidimo Nr. NR/566/06-0463 ir 2006-05-04 statybos leidimo Nr. NR/566/06-0463 versijos 1, kurios data 2006-12-29, panaikinimo, pripažinti sandėlio-angaro, esančio žemės sklype ( - ), Vilniuje, kurio paskirtis – sandėliavimo, registro ir kadastro duomenų keitimą 2005-12-08 Vilniaus apskrities viršininko administracijos rašto „Dėl pastato ( - )“ Nr. (101)11.56-557 pagrindu neteisėtu ir įpareigoti valstybės įmonę Registrų centras atstatyti registro ir kadastro duomenis, buvusius iki įregistruojant 2005-12-08 Vilniaus apskrities viršininko administracijos raštą „Dėl pastato ( - )“ Nr. (101)11.56-557. Panaikinti pritaikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti UAB „Vytaras“ perleisti nuosavybės teisę į statinį, esantį ( - ), Vilniuje.

24Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Vilnius... 3. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. pareiškėja Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir... 7. Pareiškėja patikslintame skunde (II tomas, b. l. 157–161)... 8. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 9. Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime į... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vytaras“ atsiliepime į patikslintą... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „SKR Baltic“ atsiliepime į... 12. 2007-11-15 Specialiosios teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp... 13. Pareiškėja 2007-12-21 pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 14. 2007-12-22 teisme gautas UAB „Vytaras“, Vilniaus miesto savivaldybės... 15. 2008-02-05 teisme gautas pareiškėjos atsisakymas nuo skundo (VI tomas,... 16. 2008-02-11 teismo posėdyje dalyvavę proceso dalyviai sutiko su skundo... 17. Byla nutrauktina.... 18. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 19. 2006-12-08 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi buvo nuspręsta... 20. Kadangi byla yra nutraukiama, reikalavimo užtikrinimo priemonė panaikinama.... 21. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi... 23. nutraukti bylą pagal Vilniaus apskrities viršininko administracijos skundą... 24. Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos...