Byla 2-90-213/2012
Dėl 2010-09-30 žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo kameraliai akto Nr. 799 pripažinimo neteisėtu ir žemės sklypo ribų nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskatė, sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei, dalyvaujant ieškovui V. P., ieškovo atstovui advokatui Kazimierui Baranauskui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus atstovui Tomui Steponavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims Sodininkų bendrijai „Alsa“, N. K., V. B., UAB „Geonika“ dėl 2010-09-30 žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo kameraliai akto Nr. 799 pripažinimo neteisėtu ir žemės sklypo ribų nustatymo ir

Nustatė

2ieškovas, modifikavęs ieškinio dalyką (II tomas, b.l. 106-112), prašo: 1) pripažinti 2010-09-30 žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo kameraliai aktą Nr, 799 neteisėtu; 2) Nustatyti Sodininkų bendrijos „Alsa" žemės sklypo Nr.5, Elektrėnų savivaldybės Pugainių km., žemės sklypo unikalus Nr.:( - ), kadastrinis adresas: ( - ) Balceriškių k. v., 0,094 ha ploto, priklausančio ieškovui nuosavybės teisėmis, ribas pagal atliktus UAB „Geonika" kadastrinių matavimų bylos duomenis, kur nustatytas sklypo ilgis - 47,63 m., sklypo plotis: šiaurės rytų pusėje - 19,76 m., pietvakarinėje pusėje -19,72 m., sklypo bendras plotas -940 kv. m.; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovas prašo panaikinti 2010-09-30 žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo kameraliai aktą Nr. 799 (II tomas, b.l.102).

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad pagal žemės reformos įstatymo nuostatas Trakų rajono valdybos įgaliotas atstovas inžinierius – žemėtvarkininkas R. V., vykdydamas Trakų rajono valdybos 1992-06-19 potvarkį Nr.212V sudarė 1993-06-09 su P. R. 0,098 ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Alsa“, sklypo Nr. 5 pirkimo – pardavimo sutartį. 2005-07-29 ieškovas su P. R. sudarė 0,094 ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio sodininkų bendrijoje „Alsa“, sklypas Nr. 5 (toliau tekste – Žemės sklypas) pirkimo - pardavimo sutartį (notarinio registro nr. 1-7411) ir šią sutartį įregistravo valstybės registre (Registro įrašo Nr. 42/4135). Žemės sklypas buvo suformuotas 1993 metais atliekant preliminarius matavimus. Kadastro duomenų fiksavimo data -1993-12-11. Ieškovas vadovaudamasis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 str. 2 d.. UAB „Geonika“ užsakė nustatyti nusipirkto Žemės sklypo ribų posūkio taškus. Žemės sklypo matavimai atlikti ir matavimų byla buvo suformuota 2008 metų liepos mėnesį. Sklypo ribos nustatyta tvarka buvo suderintos su besiribojančių sklypų savininkais. Nurodo, kad Žemės sklypo ploto dydis, nustatytas kadastriniais matavimais, atitinka Nekilnojamojo turto registre įregistruotą plotą. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius kadastrinių matavimų bylą priėmė 2008-11-17. 2010-09-30 Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius surašė Žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo kameraliai aktą Nr.799 ir nurodė, skiltyje pastabos nurodė, kad neatitinka teritorijų planavimo dokumentui ir kadastrinių matavimų bylas grąžino UAB „Geonika". Nurodo, kad šis įrašas yra ydingas, nes pažeidžia: 1. LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 str. 2 d. ir 3 d. nuostatas, o taip pat Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, skyriuje „Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų tikslinimas" ( 50 - 54 punktai) nustatytą tvarką, o taip pat Nuostatų 21 reikalavimą. Reikalavimas dėl atitikimo teritorijų planavimo dokumentui yra iš esmės ydingas, nes sklypo privatizavimo metu - 1993 metais teritorijų planavimo dokumentų iš viso nebuvo ir negalėjo būti, nes LR Teritorijų planavimo įstatymas priimtas tik 1995 metų pabaigoje. Nurodo, kad reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos", galiojusio iki 1993 m. liepos 29 d." . Nurodo, kad 1992 m. balandžio 28 d. schemos su besiribojančių sklypų savininkų pavardėmis negalima vadinti planu, nes ši schema neturi netgi tokio įvardijimo. Atsakovo nurodoma schema tik apytiksliai nusako sklypo Nr.5 vietą bendrijos sklypų masyve, t. y., sklypas Nr.5 yra tarp sklypų Nr.4, Nr.6 ir Nr.13. Šią schemą pasirašė sodo kaimynai ir bendrijos pirmininkas. Tačiau nė vienas iš jų negalėjo būti teisėtais žemės sklypo plano rengėjais ar plano rengimo dalyviais, nes nė vienas teisinis dokumentas jiems tokios teisės nesuteikė. Nurodo, kad Žemės sklypas Nr. 5 yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir šis sklypas nėra ir niekada nebuvo dalijamas, atidalijamas, sujungiamas ar perdalijamas, t. y., nevykdomas joks sklypo formavimo procesas. Tokiu būdu, tikrinimui kadastrinių matavimo plano atitikimo teritorijų planavimo dokumentui nėra jokio teisinio pagrindo ir toks tikrinimas laikytinas atsakovo savavališkais veiksmais; taip pat nėra teisiškai galiojančio plano (genplano) su atskirų sklypų ribomis, todėl sklypo ribų atitikimo (neatitikimo) oficialiam teritorijų planavimo dokumentui yra negalimas. Nurodo, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Sudarant notarinės formos pirkimo -pardavimo sutartį ieškovas nupirko 0,094 ha ploto žemės sklypą, sumokėdamas už 0,094 ha žemės sklypą. Ši pirkimo - pardavimo sutartis yra galiojanti, kaip ir pirmojo šio sklypo pirkėjo - P. R.. Taip pat ieškovas nurodė, kad moka mokesčius už 0,094 ha ploto sodo sklypą, kurį pirkdamas irgi mokėjo kaip už 0, 094 ha ploto žemės sklypą.

4Ieškovas ir jo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį pilnai palaikė ir prašė jį tenkinti.

5Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytą poziciją ( II tomas, b.l. 25-28, 123-127). Atsiliepime nurodyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius vadovaudamasis generaliniu planu, Inventorizavimo planais bei VĮ Registrų centro pateiktais duomenimis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatyta tvarka patikrino Žemės sklypo Nr. 5 (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų bylas ir nustatė, kad Žemės sklypo ribos, atlikus kadastrinius matavimus, neatitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų. Nurodo, kad sodininkų bendrijose privatizuotų žemės sklypų suformavimo dokumentai yra sodo išplanavimo projektas (generalinis planas) ir sodo planas (privatizavimo schema), būtent šiais dokumentais vadovaujantis turi būti atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai. Nurodė, kad 1993 metais buvo parengtos sodininkų bendrijos narių žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutartys bei prie jų pridėti sodų sklypų planai, kuriuose nurodyti atstumai tarp ribų posūkio taškų (sklypų ilgis ir plotis). Pagal žemės sklypų, esančių sodininkų bendrijose, privatizavimo metu galiojusius Sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo tvarkos metodinius nurodymus, patvirtintus 1992-03-20 Žemės ūkio ministro pirmojo pavaduotojo, sodininkų bendrijos valdyba rengdama, o sodininkų bendrijos valdybos pirmininkas tvirtindamas atskirų sodo žemės sklypų planus privalėjo užtikrinti, kad šie planai atitiktų sodo teritorijos suplanavimo projektą (generalinį planą). Sodininkų bendrijų nariai sudarė žemės pirkimo–pardavimo sutartis patvirtintose teritorijos ribose, pagal sodo sklypo planus, atlikti kadastrinius žemės sklypų matavimus nebuvo reikalaujama. Nurodo, kad besiribojančių žemės sklypų Nr. 4, 5, 6 bendrų ribų ilgiai sodo planuose sutampa, žemės sklypų Nr. 4 ir Nr. 6 plotai, apskaičiuoti pagal sodo planuose nurodytas ribas, sutampa su Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų plotais. Skiriasi žemės sklypo Nr. 5 plotas, kuris pagal sodo plane nurodytas ribas turėtų būti 0,0590 ha, o Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 0, 0940 ha. Atsakovo manymu, šis neteisingas ploto užrašas (klaida) galėjo atsirasti dėl žemės sklypo schemas rengusių asmenų nekompetencijos žemės sklypų ženklinimo ir plotų skaičiavimo srityje. Nurodo, kad atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus privaloma užtikrinti, kad anksčiau nustatytos žemės sklypo ribos vietovėje nebūtų keičiamos, o žemės sklypo plotas negali skirtis daugiau kaip maksimalia leistina (ribinė) ploto paklaida.. Nurodė, kad Žemės sklypo Nr. 5 (kadastro Nr. ( - )) kadastrinius matavimus 2008-08-20 atliko UAB „Geonika“ ir sudarytame plane nurodė žemės sklypo plotą – 0,0940 ha. Palyginus plane nurodytus žemės sklypo ribų ilgius su Žemės sklypo Nr. 5 sodo plane nurodytais žemės sklypo ribų ilgiais nustatyta, kad, atlikus kadastrinius matavimus Žemės sklypo Nr. 5, šiaurės rytinė riba pailgėjo 0,001 m, pietrytinė riba pailgėjo 17, 53 m, pietvakarinė riba pailgėjo 0, 001 m, šiaurės rytinė riba pailgėjo 17, 88 m. Plano gretimybių lentelėje nurodyta, kad žemės sklypas Nr. 5 taškuose Nr. 477-483 ribojasi su valstybinės žemės fondu, o tai, atsakovo teigimu, prieštarauja teritorijų planavimo dokumente nustatytoms žemės sklypo Nr. 5 riboms. Atsakovas, įvertinęs žemės sklypo Nr. 5 bei su juo besiribojančių gretimų žemės sklypų Nr. 4 ir Nr. 6 suformavimo dokumentus, daro išvadą, kad žemės sklypo 1993-06-09 pirkimo–pardavimo sutartyje Nr. 3115 (registro Nr. 1856) buvo klaidingai nurodytas žemės sklypo plotas 0,0940 ha, o UAB „Geonika“ nustatytos žemės sklypo Nr. 5 (kadastro Nr. ( - )) ribos, atlikus kadastrinius matavimus, neatitinka teritorijų planavimo dokumentuose suformuotų žemės sklypo ribų.

6Trečiojo asmens Sodininkų bendrijos „Alsa“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta įstatymo nustatyta tvarka, neatvykimo priežastys nežinomos. Trečiojo asmens Sodininkų bendrijos „Alsa“ atstovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (II tomas, b. l. 23-24), kuriame prašo ieškinį tenkinti ir nurodo, kad ieškovo Žemės sklypas Nr.5 yra 0,094 ha ploto, už tokio dydžio sklypą ieškovas moka bendrijos nario mokestį, kurį nustato bendrijos narių susirinkimas. Sodininkų bendrijos „Alsa“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijos išimtine teise, spręsti bendrijai priskirtos teritorijos užstatymo ir kitus teritorijos planavimo klausimus, 2008-07-20 suderino bendrijos sklypo Nr.5 Žemės sklypo paženklinimo parodymo aktą Nr.1480.

72012-02-14 teismo posėdžio metu liudytoja apklausta Sodininkų bendrijos „Alsa“ pirmininkė parodė (II tomas, b.l.103), kad ieškovas naudojasi 0,0940 ha Žemės sklypu, kuris yra sodų bendrojoje „Alsa“, už šį plotą ieškovas moka mokesčius. Apie 1990 m. susirinkimo metu žmonės buvo raginami nenaudojamą žemę privatizuoti ir išpirkti, kad sodų bendrijai nereikėtų ja rūpintis. Sodų bendrijoje „Alsa“ buvo atlikti nauji matavimai ir žmonėms leido nusipirkti tiek žemės kiek jie realiai naudojasi. Liudytoja nurodė, kas jos manymu bendras planas nebuvo tikslinamas.

8Trečiojo asmens UAB „Geonika“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta įstatymo nustatyta tvarka, neatvykimo priežastys nežinomos.

92012-02-14 teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas UAB „Geonika“ direktorius parodė (II tomas, b.l.103), kad jis 2008 m. atliko ieškovui priklausančio Žemės sklypo kadastrinius matavimus, juos atliekant vadovavosi teritorijos planavimo dokumentais, taip pat į Žemės sklypą buvo atvažiavę gretimų sklypų savininkai ir su jais viską derino. Žemės sklypo kaimynai pasirašė Žemės sklypo paženklinimo parodymo aktą Nr.1480, riboms neprieštaravo. Nurodė, kad ieškovas naudojasi 0,940 ha žemės sklypu. Nurodė, kad generalinis planas nėra įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas. Taip pat sklypo planą formavo pagal realų naudojimą.

10Tretieji asmenys N. K., V. B. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta įstatymo nustatyta tvarka, neatvykimo priežastys nežinomos. Tretysis asmuo N. K. atsiliepime Vilniaus apygardos administraciniame teisme nurodė, kad ieškovo atliktiems geodeziniams matavimams neprieštarauja (I tomas, b.l. 115).

11Esant nurodytoms aplinkybėms, byla nagrinėjama tretiesiems asmenims nedalyvaujant.

12Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

13Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso 0,094 ha žemės sklypas, žemės sklypo unikalus Nr.( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantis Pugainių k., Elektrėnų sav., Sodininkų bendrijos „Alsa" žemės sklypo Nr.5 (I tomas, b.l.31). Šis žemės sklypas buvo įgytas 2005-07-29 Pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 1-7411 pagrindu (I tomas, b.l.32-36). Žemės sklypas suformuotas 1993 m. atliekant preliminarius matavimus (I tomas, b.l.31). 2008 m. ieškovui nutarus patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis, buvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai ir nekilnojamojo turto kadastro duomenų byla pateikta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus (toliau- Žemėtvarkos skyrius).

14Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 65 punktas numato, jog, atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, parengta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla pateikiama žemėtvarkos skyriui. Žemėtvarkos skyrius patikrina, ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje yra visi reikiami dokumentai, nurodyti šių Nuostatų 64 punkte (65.1 punktas); ar dokumentai, nurodyti šių Nuostatų 64.1-64.5 ir 64.9 punktuose, parengti pagal teisės aktų reikalavimus (65.2 punktas); ar žemės sklypo ribos atitinka teritorijų planavimo dokumentais suformuotas žemės sklypo ribas (65.3 punktas).

15Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau - Nuostatai) 66, 68 punktai, Geodezijos, topografijos ir geoinformatikos darbų priežiūros, žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo tikrinimo ir nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų valstybinės ekspertizės organizavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 6-14 punktai reglamentuoja administracinę procedūrą. Ši procedūra yra skirta tam, kad būtų visapusiškai, išsamiai ištirtos administraciniam aktui priimti reikšmingos aplinkybės, kad būtų tinkamai išaiškintos ir pritaikytos teisės normos, tinkamai įgyvendinta viešojo administravimo subjekto diskrecija ir jų metu priimtas teisėtas ir pagrįstas sprendimas. Viešojo administravimo procedūros ir jų metu priimtas administracinis aktas daro įtaką asmenų teisėms ir pareigoms. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis reikalauja, kad individualus administracinis aktas būtų pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

162010-09-30 Žemėtvarkos skyrius Žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo kameraliai akte Nr.799 nurodė, kad žemės sklypo ribos, atlikus kadastrinius matavimus, neatitinka teritorijų planavimo dokumentui (I tomas, b.l.22).

17Atsakovo atstovas nurodė, kad Žemės sklypo teritorijų planavimo dokumentai yra Sodininkų bendrijos „Alsa“ sodo išplanavimo projektas (generalinis planas) (I tomas, b.l. 41) ir sodo planas (privatizavimo schema) (I tomas, b.l.29, 30, II tomas b.l.71), būtent šiems dokumentams neatitinka kadastriniai matavimai.

18Tačiau kaip matyti iš sodininkų bendrijos „Alsa" sodo generalinio plano (I tomas, b.l. 41), jame nenurodyti žemės sklypų plotai bei žemės sklypų ribų ilgiai, todėl pagal šį planą nėra galimybės spręsti apie ieškovo turimo Žemės sklypo plotą. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas taip pat nurodė, kad generalinis planas yra įstatymų nustatyta tvarka neįregistruotas (b.l. II tomas, b.l. 102). Atsakovas taip pat nurodo, kad žemės sklypai Nr.4, Nr.5, Nr.6, esantys vienoje eilėje yra tokios pat konfigūracijos ir šių žemės sklypų pietvakarinės ribos yra vienoje tiesėje, tačiau kaip matyti sklypas Nr. 7 generaliniame ir sodo plane yra vienoje linijoje, tačiau atlikus kadastrinius matavimus šios ribos pasikeitė ( II tomas, b.l.75, 76, 150).

19Atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, žemės sklypo planas, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 76 punktu, buvo pateiktas išankstinei patikrai. Kadastro tvarkytojas nenustatė jokių kliūčių žemės sklypo riboms pažymėti nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje (II tomas, b.l.150). Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 straipsnį kadastras yra susistemintas ir metodiškai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų grafinių ir atributinių duomenų rinkinys valstybinėje koordinačių sistemoje (8 d.). Prie žemės sklypų kadastro duomenų, įrašomų į nekilnojamojo turto kadastrą, priskiriama ir žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje (6 str. 1 d. 13 p.), apibūdinančios nekilnojamojo daikto buvimo vietą. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys nustatomi nekilnojamojo daikto kadastriniais matavimais ar kitais teisės aktų nustatytais veiksmais, taikant tinkamus metodus ir priemones, užtikrinančius teisės aktų nustatytų reikalavimų matavimų kokybei patenkinimą (2 str. 6 d., 8 str. 1 d.). Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu pirmiausia nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau to nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Paženklinus žemės sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas, kuris yra neatskiriama Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dalis, kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių bei statinių kontūrų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, parengiamas žemės sklypo planas ir atliekami kiti kadastrinių duomenų nustatymo veiksmai (8 str. 3 d.). Nekilnojamojo turto kadastro įraše apie žemės sklypą nurodomi tiek tekstiniai žemės sklypo kadastro duomenys, tiek grafiniai jo duomenys apie padėtį valstybinėje koordinačių sistemoje – nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis (16 str. 1 d.). Prieš pažymint žemės sklypą nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, patikrinama, ar nekilnojamojo daikto planai parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą ir ribas Lietuvos teritorijoje, žemės sklypų ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekerta gretimų ir jau pažymėtų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypų ribų arba su jomis nesiriboja bei ar nėra kitų aplinkybių, trukdančių pažymėti nekilnojamąjį daiktą (17 str. 4 d.); nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus turi teisę atlikti asmenys, turintys nustatyta tvarka išduotus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (11 str.). Iš pateikto teisinio reglamentavimo galima daryti išvadą, kad kadastro duomenų nustatymas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra patikimas žemės sklypą apibūdinančių duomenų, taip pat ir jo ribų nustatymo būdas, kurio metu ribos paženklinamos vietoje ir įrašomos bei įbraižomos dokumentuose.

20Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes priemones nei ankstesnių matavimų, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba nuo žemėtvarkos projekte ar kitame teritorijų planavimo dokumente suformuoto žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta Nuostatų 1 priede.

21Kaip matyti iš Žemės sklypo kadastrinių matavimų plane nurodyti ribų ilgiai: šiaurės rytinė riba - 19,76 m, pietrytinė riba - 47,63 m, pietvakarinė riba - 19,72 m, šiaurės vakarinė riba - 47,63 m. Žemės sklypo plotas plane nurodytas 0,0940 ha (I tomas, b.l.28), t.y. pažymėtas žemės sklypo plotas yra lygus plotui įregistruotam nekilnojamojo turto registre įregistruotam plotui.

222008-08-20 surašytas žemės sklypo paženklinimo – parodymo aktas Nr.1480, Žemės sklypo ribos įstatymu nustatyta tvarka suderintos su besiribojančių sklypų savininkais (I tomas, b.l. 27). Ginčo tarp ieškovo ir besiribojančių sklypų savininkų dėl Žemės sklypo ribų nebuvo ir nėra šiuo metu.

23Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis).

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010).

25Atsižvelgiant į išdėstytą darytina išvada, kad UAB „Geonika" atlikti kadastriniai žemės sklypo matavimai įvykdyti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

26CK 4.262 straipsnyje numatyta, jog įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje, pagal kurį visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Kaip žinia, teisiniai (juridiniai) faktai Nekilnojamojo turto registre registruojami tam tikrų dokumentų pagrindu (CK 4.255 straipsnis).

27Nekilnojamojo turto registro paskirtis – teisinių duomenų apie nekilnojamuosius daiktus registravimas ir viešinimas (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsnis). Kasacinio teismo praktikoje dėl nuosavybės įgijimo pagrindo (titulo) ir teisinės registracijos santykio išaiškinta, kad nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne registracijos faktas, kaip toks, o įstatyme nustatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ar kita), su kuria siejamas civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas (CK 4.47 straipsnis). Ne teisinė registracija sukuria nuosavybės teisę; nuosavybės teisė atsiranda teisės aktuose nustatytais pagrindais, o teisine registracija yra tik įregistruojami ir išviešinami nuosavybės teisių atsiradimo ir pasikeitimo juridiniai faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-237/2011).

28Sprendžiant ginčus dėl žemės sklypų ribų, jų ribos gali būti keičiamos, taip pat gali būti keičiama sklypo konfigūracija, tačiau negali būti keičiamas (sumažėti ar padidėti) žemės sklypo dydis (plotas). Priešingu atveju turėtų būti keliamas klausimas dėl nuosavybės teisių įgijimo pagrindo, ginčijant atitinkamus sandorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2005).

29Bylos medžiaga nustatyta, kad Trakų rajono valdybos įgaliotas atstovas inžinierius – žemėtvarkininkas R. V., veikdamas pagal Trakų rajono valdybos 1992-06-19 potvarkį Nr.212V sudarė 1993-06-09 su P. R. 0,094 ha ploto žemės sklypo, esančio Pugainių k., Kariotiškių apyl. sklypo Nr. 5 pirkimo – pardavimo sutartį (b.l. I tomas, b.l. 37). Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, pirkėjas už 0,094 ha, o ne už mažesnį plotą sumokėjo nustatytą kainą (I tomas, b.l.37,38).

302005-07-29 ieškovas su P. R. sudarė 0,094 ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio Pugainių k., Elektrėnų sav., sodininkų bendrijoje „Alsa“, sklypas Nr. 5 pirkimo - pardavimo sutartį (notarinio registro nr. 1-7411) (I tomas, b.l. 32-36). Žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutartis įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

31Šios žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartys yra galiojančios, t.y. įstatymų nustatyta tvarka nenuginčytos.

32Iš Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos matyti, kad ieškovas moka žemės mokestį už 0,094 ha žemės sklypą, esantį sodininkų bendrijoje „Alsa“, Elektrėnų sav.(I tomas, b.l.39, 40). Teisminio bylos nagrinėjimo metu ieškovas nurodė, kad nuo pat žemės sklypo įsigijimo momento jis naudojasi 0,094 ha ploto sklypu, šią aplinkybę patvirtino apklausta liudytoja T. Š., šiuo metu esanti sodininkų bendrijos „Alsa“ pirmininke. Netikėti jų parodymais teismas neturi jokiom pagrindo.

33Teisminio bylos nagrinėjimo metu nepasitvirtino ta aplinkybė, kad ieškovo prašymu UAB „Geonika“ paruoštas ginčijamojo sklypo planas neatitinka teritorijų planavimo dokumentams. Bylos medžiagoje esantis sodininkų bendrijos „Alsa“ planas nėra registruotas įstatymų nustatyta tvarka, iš jo matyti, kad 1992 metais buvo inventorizuoti sodininkų bendrijoje „Alsa“ esantys žemės sklypai. Iš minėto plano taip pat matyti, kad ties ieškovo ir kitų sodininkų bendrijos narių, esančių vienoje linijoje su ieškovo žemės sklypu, yra žemės ruožas, nesuformuotas į atskirą sklypą. Atsakovo motyvas, kad žemės sklypų ribos sutampa su Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų plotais, nėra pagrindas teismui daryti išvadą, kad ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti. Kaip matyti iš VĮ Registrų centro Vilniaus filialo rašto, Nekilnojamojo turto registro duomenimis suformuoto, atliekant preliminarius matavimus, žemės sklypo, esančio Pugainių g. 65, Pugainių k., Elektrėnų sav., į kurį įregistruotos V. P. nuosavybės teisės 2005-07-29 pirkimo – pardavimo sutarties ir priėmimo perdavimo aktu pagrindu plotas yra 0,0940 ha. Kadastro žemėlapyje šio žemės sklypo ribos pažymėtos 2004-03-31 vektorizuojant sklypo schemą, plotas 592 kv.m. UAB „Geonika“ prašant pagal parengtą planą atlikus išankstinę minėto žemės sklypo patikrą, ribos laikinajame kadastro žemėlapio sluoksnyje pažymėtos 2008-07-11, plotas – 940 kv.m.

34Įvertinus aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovo V. P. reikalavimas yra pagrįstas ir todėl tenkintinas, pripažįstant 2010-09-30 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo kameraliai aktą Nr. 799 neteisėtu, jį panaikinant.

35Teismas, įvertinęs šioje byloje surinktus faktinius duomenis, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis), daro išvadą, kad ieškovo pateiktas žemės sklypo planas atitinka nekilnojamo turto registre įregistruotą žemės sklypo plotą, taip pat atitinka su ieškovo žemės sklypu besiribojančių žemės sklypų savininkų interesus, todėl darytina išvada, jog ieškovo ieškinys yra tenkintinas ir jam priklausančio žemės sklypo Nr.5 ribos yra nustatytinos pagal pateiktą atliktus UAB „Geonika" žemės sklypo planą.

36Kiti šalių paaiškinimai ir byloje esantys duomenys yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako.

37Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 494,00 Lt bylinėjimosi išlaidos, tai yra 276,00 Lt žyminis mokestis (I tomas, b.l. 48, II tomas, b. l. 4), 218,00 Lt išlaidos dėl faktinių aplinkybių konstatavimo (I tomas, b.l. 130-139). Be to, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos 20,76 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 92, 93, 96, 98, 177-178, 259-260, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

39ieškinį patenkinti visiškai.

402010-09-30 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo kameraliai aktą Nr. 799 pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti.

41Nustatyti Sodininkų bendrijos „Alsa" žemės sklypo Nr.5, unikalus Nr.( - ), kadastrinis adresas:( - ), 0,094 ha ploto, esančio Pugainių k., Elektrėnų sav., priklausančio V. P. nuosavybės teisėmis, ribas pagal atliktus UAB „Geonika" kadastrinių matavimų bylos duomenis, kur nustatytas sklypo ilgis - 47,63 m., sklypo plotis: šiaurės rytų pusėje - 19,76 m., pietvakarinėje pusėje -19,72 m., sklypo bendras plotas - 940 kv. m.

42Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 494,00 Lt bylinėjimosi išlaidas V. P..

43Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 20,76 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.

44Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskatė, sekretoriaujant... 2. ieškovas, modifikavęs ieškinio dalyką (II tomas, b.l. 106-112), prašo: 1)... 3. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad pagal žemės reformos įstatymo nuostatas... 4. Ieškovas ir jo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį pilnai palaikė ir... 5. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Trečiojo asmens Sodininkų bendrijos „Alsa“ atstovas į teismo posėdį... 7. 2012-02-14 teismo posėdžio metu liudytoja apklausta Sodininkų bendrijos... 8. Trečiojo asmens UAB „Geonika“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 9. 2012-02-14 teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas UAB „Geonika“... 10. Tretieji asmenys N. K., V. B. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos... 11. Esant nurodytoms aplinkybėms, byla nagrinėjama tretiesiems asmenims... 12. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso 0,094 ha... 14. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 65 punktas numato, jog, atlikus žemės... 15. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau - Nuostatai) 66, 68 punktai,... 16. 2010-09-30 Žemėtvarkos skyrius Žemės sklypo kadastro duomenų tikrinimo... 17. Atsakovo atstovas nurodė, kad Žemės sklypo teritorijų planavimo dokumentai... 18. Tačiau kaip matyti iš sodininkų bendrijos „Alsa" sodo generalinio plano (I... 19. Atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, žemės sklypo planas,... 20. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro... 21. Kaip matyti iš Žemės sklypo kadastrinių matavimų plane nurodyti ribų... 22. 2008-08-20 surašytas žemės sklypo paženklinimo – parodymo aktas Nr.1480,... 23. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas vertina byloje... 25. Atsižvelgiant į išdėstytą darytina išvada, kad UAB „Geonika" atlikti... 26. CK 4.262 straipsnyje numatyta, jog įrašyti į viešą registrą duomenys... 27. Nekilnojamojo turto registro paskirtis – teisinių duomenų apie... 28. Sprendžiant ginčus dėl žemės sklypų ribų, jų ribos gali būti... 29. Bylos medžiaga nustatyta, kad Trakų rajono valdybos įgaliotas atstovas... 30. 2005-07-29 ieškovas su P. R. sudarė 0,094 ha ploto žemės sklypo, kadastro... 31. Šios žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartys yra galiojančios, t.y.... 32. Iš Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos matyti, kad ieškovas moka... 33. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nepasitvirtino ta aplinkybė, kad ieškovo... 34. Įvertinus aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovo V. P.... 35. Teismas, įvertinęs šioje byloje surinktus faktinius duomenis, vadovaujantis... 36. Kiti šalių paaiškinimai ir byloje esantys duomenys yra teisiškai... 37. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 494,00 Lt... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 92, 93, 96, 98, 177-178, 259-260,... 39. ieškinį patenkinti visiškai.... 40. 2010-09-30 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 41. Nustatyti Sodininkų bendrijos „Alsa" žemės sklypo Nr.5, unikalus Nr.( - ),... 42. Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 43. Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 44. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...