Byla A-442-475-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei J. U., atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos atstovei L. K., trečiųjų suinteresuotų asmenų savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atstovei S. Č., Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei V. B., Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovei J. L., viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra atstovui R. D., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, trečiųjų suinteresuotų asmenų savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“, Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skundą atsakovui Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybės administracijai, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, viešajai įstaigai Centrinė projektų valdymo agentūra, savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“, Sygnity S.A., EMtest a.s., UAB „Atea“, UAB „Empirija“, R&G Plus Sp. z.o.o. dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir Pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu panaikinti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – ir Atsakovas) direktoriaus 2011 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. T-30 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamo projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012 vykdytojui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai skirtos finansavimo lėšų sumos grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas), kuriuo nuspręsta: 1) pripažinti projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012 „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“ (toliau – ir Projektas) išlaidų sumą 4 799 246,68 Lt netinkamomis finansuoti išlaidomis; 2) nustatyti, kad Projekto vykdytojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija per 60 kalendorinių dienų nuo Įsakymo įsigaliojimo dienos privalo grąžinti 4 799 246,68 Lt, iš jų 4 695 649,11 Lt Europos Sąjungos fondų lėšų ir 103 597,57 Lt valstybės biudžeto lėšų, o už kiekvieną uždelstą dieną, jei vykdytojas vėluoja grąžinti lėšas, – mokėti 0,03 procento dydžio delspinigius.

5Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamas Įsakymas, kuriuo Projekto išlaidų suma, t. y. 4 799 246,68 Lt, pripažinta netinkamomis finansuoti išlaidomis, o Pareiškėjas yra įpareigotas šias lėšas grąžinti per 60 kalendorinių dienų nuo Įsakymo įsiteisėjimo dienos, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) nuostatoms, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 patvirtintoms Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėms (toliau – ir Administravimo ir finansavimo taisyklės), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintoms Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėms (toliau – ir Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklės), yra neteisėtas bei nepagrįstas. Faktinis pagrindas priimti skundžiamą įsakymą buvo 2011 m. sausio 17–21 d. atlikta Projekto patikra vietoje. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – ir Agentūra), įgyvendinanti patikrą, informuodama apie planuojamą atlikti patikrą vietoje, nenurodė patikros apimties, tikslų bei tikrinamų rodiklių, todėl pažeidė Administravimo ir finansavimo taisyklių 183 punktą. Dėl to Projekto vykdytojo atstovai objektyviai negalėjo pateikti atsakymų į patikros metu iškilusius klausimus, nes atitinkamus paaiškinimus gali pateikti tik tam tikri specialistai, atlikę konkrečias atskirų programų sukūrimo ir įdiegimo paslaugas. Taigi atliekant 2011 m. sausio 17–21 d. patikrą nebuvo sudarytos sąlygos kokybiškam specialistų dalyvavimui ir tokiu būdu nebuvo užtikrintas objektyvus patikros atlikimas, užtikrinantis dalyvių lygiateisiškumą ir patikros bei išvadų skaidrumą (VAĮ 3 str., 8 str.), kas lėmė neteisingai apskaičiuotą grąžintinų lėšų dydį. Su pateiktais dokumentais, kurių pagrindu buvo priimtas ginčijamas įsakymas, Pareiškėjui nebuvo pateikta patikros vietoje ataskaita, taigi Agentūra nesilaikė Administravimo ir finansavimo taisyklių 189 punkto nuostatų, kas lėmė procedūrinių reikalavimų pažeidimą. Agentūra nevertino Administravimo ir finansavimo taisyklių 190 punkto nuostatų, nepagrindė, kad padaryti Projekto pažeidimai yra esminiai ir negali būti Projekto vykdytojo ištaisyti. Šios aplinkybės patvirtina, kad vykdančioji institucija iš esmės atliko neskaidrų ir nemotyvuotą tyrimą, lėmusį neteisėto ir nepagrįsto ginčijamo Įsakymo priėmimą. Pažymėjo, kad skundžiamo Įsakymo preambulėje nurodoma, jog Įsakymas yra priimtas atsižvelgiant į Agentūros 2011 m. kovo 1 d. raštą Nr. 2011/2-2411 „Dėl pažeidimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotame Projekte Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012-6“ (toliau – ir 2011 m. kovo 1 d. Raštas) bei Informacinės visuomenės plėtros komiteto Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisijos 2011 m. kovo 17 d. posėdžio protokole Nr. PSK-7 (toliau – ir Protokolas) pateiktą išvadą. Tačiau pačiame Įsakyme iš esmės nenurodytos faktinės jo priėmimo aplinkybės. Agentūra 2011 m. kovo 1 d. rašte nepateikė išsamių paaiškinimų, nepagrindė, kokia metodika remiantis buvo atlikta Projekto patikra vietoje bei kaip buvo apskaičiuotas grąžintinių lėšų dydis, o tik formaliai nurodė, kad siūlomų susigrąžinti lėšų dydis yra paskaičiuotas teisingai. Teigė, jog Informacinės visuomenės plėtros komiteto Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisija (toliau – ir Komisija) tik formaliai perrašė 2011 m. kovo 1 d. Rašte nurodytus argumentus, tačiau jų nevertino, nepateikė savo pastabų ir motyvų. Komisija, vadovaudamasi Agentūros 2011 m. kovo 1 d. raštu, protokole nurodė, kad Projektas įgyvendinamas netinkamai dėl Projekto vykdytojo ir partnerių kaltės bei aplaidumo, o ne dėl objektyvių aplinkybių, kurių buvo neįmanoma numatyti Projekto paraiškos rengimo, vertinimo, Projekto atrankos ir paramos Projektui skyrimo metu, tačiau tokios išvados nepagrindė, nenurodė jokių savarankiškų motyvų, kodėl padarė aukščiau minėtą išvadą ir kodėl sutiko su Agentūros 2011 m. kovo 1 d. Rašte išdėstyta pozicija, o tik formaliai perrašė Administravimo ir finansavimo taisyklių 223 punkto nuostatas. Komisija taip pat nevertino aplinkybės, kad Projekto iškeltas tikslas ? tarp miestų suderinta elektroninio bilieto sistema, kurios neįmanoma pasiekti neįdiegus bilietų platinimo ir apskaitos sistemų, tačiau šioms sistemoms Vilniaus ir Klaipėdos miestams finansavimas nebuvo skirtas, t. y. šie miestai bilietų platinimo ir apskaitos sistemų įdiegimą turi finansuoti savo lėšomis. Taigi jau Projekto paraiškos vertinimo metu buvo žinoma aplinkybė, kad Projekto tikslo pasiekimas priklauso ne tik nuo finansavimo sutarties vykdymo, nes galutiniam Projekto tikslo pasiekimui yra reikalingas papildomas finansavimas. Todėl šios aplinkybės kontekste turi būti vertinamas ir teisinis sankcijos skyrimo pagrindas, t. y. Administravimo ir finansavimo taisyklių 212.4 punktas, numatantis, kad pažeidimas gali būti nustatomas, jei Projekto vykdytojas ir (ar) partneris(-iai) negali pasiekti paramos sutartyje nustatytų Projekto tikslų ir (ar) uždavinių. Iš Protokolo turinio matyti, kad Komisija, kurios išvada buvo pagrindas priimti skundžiamą Įsakymą, nevertino, ar nėra teisinio ir faktinio pagrindo pavesti Agentūrai iš naujo atlikti įtariamo pažeidimo tyrimą, pagrįsti ir motyvuoti grąžintinių lėšų dydį, nors faktinės aplinkybės patvirtina, jog Agentūra padarė klaidų tiek vertindama Projekto elementų įgyvendinimą, tiek apskaičiuodama grąžintinų lėšų dydį. Nurodė, kad Agentūra 2011 m. kovo 1 d. Rašte rėmėsi Administravimo ir finansavimo taisyklių 212.4 punktu. Tačiau nei Agentūra, nei Atsakovas nenagrinėjo šios teisės normos turinio ir taikymo faktinių aplinkybių. Administravimo ir finansavimo taisyklių 212.4 punktas aiškintinas kaip įpareigojantis įgyvendinančiąją ir tarpinę institucijas nustatyti bei pagrįsti aplinkybę, kad projekto vykdytojas negali, t. y. ne(be)turi galimybių, pasiekti paramos sutartyje nustatytų projekto tikslų ir (ar) uždavinių. Tačiau šiuo atveju tokių aplinkybių nenustatyta ir neištirta. Be to, Komisija 2011 m. kovo 17 d. posėdžio metu nevertino Agentūros 2011 m. kovo 1 d. Rašto dviprasmiškumo. Minėtame dokumente teigiama, kad techninės priemonės, reikalingos Projekto rezultatams pasiekti, įgyvendintos. Agentūra, patvirtindama galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, patvirtino, kad Projekto veiklos atliktos ? sukurta infrastruktūra, skirta elektroninio bilieto bei keleivių informavimo paslaugoms teikti. Tai reiškia, kad 2009 m. birželio 16–23 d. atlikus Projekto patikrą vietoje jau buvo patvirtintas Projekto įgyvendinimas, t. y. konstatuota, jog iš esmės pasiektas Projekto tikslas ir uždaviniai. Tačiau toliau nurodoma, kad numatytas Projekto tikslas nepasiektas. Tokia išvada prieštarauja ankstesniam to paties dokumento ir 2009 m. birželio 16–23 d. atliktos Projekto patikros vietoje vertinimui. Pabrėžė, kad po 2011 m. sausio 18–21 d. atliktos Projekto patikros vietoje Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir miestai partneriai pateikė savo komentarus bei argumentus dėl atliktos patikros išvadų ydingumo. Tačiau Agentūra atsižvelgė tik į dvi technines klaidas, kurias 2011 m. vasario 10 d. rašte Nr. (A27/128)-R-660 nurodė Kauno miesto savivaldybės administracija, o esminių pastebėjimų ar argumentų nevertino ir į juos neatsižvelgė. Tuo tarpu Komisija apskritai savarankiškai nevertino Projekto vykdytojo ir miestų partnerių pateiktų argumentų bei dėl jų nepasisakė. Todėl Įsakymas nepagrįstas jokiais konkrečiais duomenimis (faktais) ir pagal savo turinį pažeidžia VAĮ įtvirtintą objektyvumo principą. Atsakovas, priimdamas Įsakymą, nesilaikė keliamo reikalavimo individualų teisės aktą pagrįsti konkrečiais faktais, kurie neabejotinai patvirtintų, jog buvo pagrindas taikyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sankcijas ir įpareigoti grąžinti atitinkamą lėšų dydį. Atkreipė dėmesį į tai, kad 2010 m. spalio 12 d. susitarimo Nr. BPD2044-ERPF-3.3.0-02-04/0012-06 dėl paramos teikimo projektams, įgyvendinantiems Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto 3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“, sutarties Nr. BPD2044-ERPF-3.3.0-02-04/0012-05 pakeitimo 3 punktas numatė, jog įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į Finansinės paramos taisyklių 5.2 punktą, spręs klausimą dėl siūlymo teikimo tarpinei institucijai dėl išmokėtų paramos lėšų grąžinimo. Tačiau ginčijamą Įsakymą priėmusi institucija nesivadovavo ir nevertino Finansinės paramos taisyklių 5.2.2 punkto nuostatų, dėl ko yra teisinis pagrindas pripažinti Įsakymą neteisėtu ir nepagrįstu (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 str. 1 p.). Manė, kad vien aplinkybė, jog nebuvo pasiektas tam tikras vykdomo Projekto tikslas ir (ar) uždaviniai, nėra pakankamas pagrindas taikyti sankciją. Tam, kad Atsakovo priimtas Įsakymas galėtų būti laikomas teisėtu, būtina nustatyti, kad Projekto vykdytojas (Pareiškėjas) nesilaikė teisės aktų ir (ar) paramos sutarties nuostatų ir dėl to jam buvo išmokėta didesnė nei priklauso lėšų suma. Šiuo atveju nei Atsakovas, nei Agentūra nepagrindė ir aiškiai nenurodė konkrečių paramos nuostatų pažeidimų ir tokių pažeidimų atveju išmokėtų didesnių, nei priklausančių Projekto vykdytojui lėšų. Finansinės paramos taisyklių 5.2.2 punkto požiūriu, atliktas paskaičiavimas yra ydingas ir nepagrįstas, kadangi sankciją taikanti institucija privalėjo vertinti tik tas galimai neįgyvendintas veiklas (sričių elementus), kurioms buvo išmokėta didesnė nei priklauso lėšų suma. Šiuo atveju visi Projekto elementai, finansuojami tiek Europos sąjungos lėšomis, tiek Projekto vykdytojo (miestų partnerių) buvo vertinami, o tai lėmė klaidingą Projekto įgyvendinimo procento nustatymą bei nepagrįstai apskaičiuotą ir taikytą sankciją. Galutinį sprendimą priimanti institucija, t. y. Atsakovas, minėta teisės norma nesivadovavo ir nurodytų faktinių aplinkybių netyrė.

6Atsakovas su Pareiškėjo prašymu nesutiko.

7Atsakovas nurodė, kad priimdamas sprendimą, kuris buvo įformintas skundžiamame Įsakyme (toliau ? ir Sprendimas), vadovavosi Administravimo ir finansavimo taisyklių 222 punktu, Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklių 8.1 punktu, Finansų ministro 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1K-376 „Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2011 m. pirmajam ketvirčiui“, taigi turėjo teisinį pagrindą Įsakymui priimti. Teigė, kad tai, jog Pareiškėjo pastabos buvo išnagrinėtos ir į dalį jų buvo atsižvelgta, yra užfiksuota pažeidimo tyrimo išvados punkte Nr. 12 „Komentarai“ bei Komiteto siųstame 2011 m. kovo 1 d. Rašte Nr. 2011/2-2411 dėl pažeidimo nustatymo. Šio rašto 5 priede užfiksuota detali Agentūros atlikta visų Projekto partnerių pateiktų pastabų analizė. Atsakovo paskirtas Pažeidimo kontrolierius 2011 m. sausio 18–21 d. dalyvavo atliekant Projekto patikrą vietoje bei asmeniškai matė faktus, kurie buvo nustatyti patikros metu. Ši informacija buvo pristatyta ir Komisijoje. Dauguma Komisijos narių dalyvavo 2011 m. vasario 11 d. susitikime su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovais bei kitų byloje dalyvaujančių trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovais, kuriame buvo detaliai aptarti patikros metu nustatyti faktai, išklausyti jų atstovų paaiškinimai. Manė, jog faktas, kad Atsakovas iš esmės pritarė Agentūros pateiktam siūlymui ir jo nekeitė, negali būti laikomas aplinkybe, patvirtinančia, jog priimdamas sprendimą Atsakovas veikė formaliai ir neįsigilino į aplinkybes, neteikė savo motyvų. Komisija vertino Agentūros pateiktą atsakymą ir atsižvelgdama į tai, kad jame buvo atsakyta į jos užduotus klausimus, priėmė galutinį savo sprendimą. Pabrėžė, kad pažeidimo faktas buvo nustatytas po to, kai Projekto įgyvendinimui nustatytas terminas jau buvo pasibaigęs, todėl paramos sutartyje nustatytais terminais Projekto vykdytojas niekaip negalėjo pasiekti paramos sutartyje nustatytų Projekto tikslų ir (ar) uždavinių. Agentūros 2011 m. kovo 1 d. rašte nebuvo dviprasmiškumų, nes patvirtinus galutinę Projekto ataskaitą buvo patvirtinta, kad bazinės techninės priemonės, reikalingos Projekto rezultatams pasiekti, įgyvendintos, tačiau siekiant užtikrinti tinkamą sistemos veikimą, Projekto vykdytojui tikslinga užtikrinti nurodytų veiklų įgyvendinimą. Tvirtino, kad pažeidimo tyrimas bei sprendimo dėl jo priėmimas buvo atliekamas vadovaujantis teisės aktuose nustatytomis procedūromis ir visi procedūriniai veiksmai, kurie pagal juos yra privalomi, buvo atlikti. Agentūra Pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų pateiktuose raštuose nurodytą informaciją įvertino ir pagal tai patikslino savo išvadą. Teigė, kad Pareiškėjas gavo visus su Įsakymo priėmimu susijusius dokumentus, taip pat kad Įsakymas pagrįstas konkrečiais duomenimis (faktais) (Agentūros patikros rezultatai, Agentūros pažeidimo tyrimo rezultate pateiktas pasiūlymas Atsakovui). Paaiškino, kad atsižvelgiant į patirtų Projekto išlaidų pobūdį ir į tai, jog nėra įmanoma tiesiogiai išskirti išlaidų, susijusių su neteikiamomis paslaugomis, finansinės korekcijos dydis įvertintas ekspertiniu būdu remiantis finansinės korekcijos skaičiavimo lentele. Vertinant situaciją patikros vietoje metu ir nustatant finansinės korekcijos dydį, tikslingai pasirinktos skirtingos vertinimo metodikos. Finansinės korekcijos dydžio nustatymas vadovaujantis penkiais kriterijais yra objektyvesnis ir tinkamai atspindi nustatytų trūkumų reikšmę Projekte numatytos paslaugos (e-bilieto), sistemos funkcionalumo ir Projekto tikslo pasiekimo požiūriu. Teigė, kad Pareiškėjo argumentai, jog Agentūra, nenurodydama patikros apimties ir tikslų, nepateikdama patikros vietoje ataskaitos ar nesuformulavusi Pareiškėjui reikalavimų nustatytiems neatitikimams pašalinti, pažeidė Administravimo ir finansavimo taisyklių reikalavimus, nepagrįsti, nes ši informacija, atliekant Projekto tęstinumo (ex-post) patikrą vietoje, neturi būti nurodoma ar teikiama. Agentūra 2011 m. sausio 18–21 d. Projekto patikros metu tikrino įsipareigojimų pagal paramos sutartį vykdymą, įskaitant paramos lėšomis įgyto turto naudojimą, finansuotos viešosios paslaugos teikimą (jos apimtį), taip pat įsipareigojimus, numatytus Susitarime. Patikros vietoje metu taip pat nustatyta ir patikros rezultatuose užfiksuota, kad situacija Projekte ženkliai pablogėjo, lyginant su 2009 m. birželio 16–23 d. neplaninės patikros metu užfiksuota situacija (demontuota didžioji dalis švieslenčių, nutrauktas dalies paslaugų teikimas internetu ir pan.). Nustatytos aplinkybės reiškia, kad Projekto tikslas nebūtų pasiektas ir viešoji paslauga nebūtų teikiama ta apimtimi, kuria buvo finansuota, net jei būtų įgyvendintos visos Susitarime numatytos priemonės. Todėl patikros metu buvo nustatyta, kad Pareiškėjas nevykdo Projekto tęstinumo, t. y. neteikia viešosios paslaugos tokia apimtimi, kaip numatyta paramos sutartyje. Pažymėjo, kad priimant sprendimą, kuris įformintas Įsakyme, buvo vadovautasi Agentūros 2011 m. kovo 1 d. rašte nurodytais faktais, kuriuos patvirtino Komisija. Kadangi nustatyta, jog dalis finansavimo, skirto Projektui, panaudota neefektyviai ? dalis išlaidų nebuvo būtinos Projektui įgyvendinti tokia apimtimi, kokia ji nustatyta po 2011 m. sausio 18–21 d. atliktos patikros, būtent tokia dalimi proporcingai Projekto finansavimo šaltiniams ir buvo priimtas sprendimas sumažinti paramą Projekto vykdytojui. Todėl Įsakymas atitinka Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, gražinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių 5.2.2 punkto nuostatas, nes iš Pareiškėjo pareikalauta tokia suma, kuri neturėjo jam būti išmokėta atsižvelgiant į 2011 m. sausio 18–21 d. atliktos patikros metu užfiksuotą Projekto įgyvendinimo apimtį, bei šios išlaidos pripažintos netinkamomis.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“) su Pareiškėjo prašymu sutiko ir prašė jį tenkinti.

9Atsiliepime palaikė Pareiškėjo išdėstytus argumentus ir nurodė, kad nors 2011 m. sausio 27 d. Projekto patikros vietoje atlikimo lape yra įvardintas konkretus tikslas, tačiau realiai atliekant Projekto patikrą vietoje, įgyvendinančiosios institucijos atstovai tikrino ir vertino ne tik 2010 m. spalio 12 d. susitarime nurodytų priemonių įgyvendinimą, bet taip pat vertino ir teikė pastabas dėl priemonių, nepatenkančių į šio susitarimo 1 punkte nurodytų priemonių sąrašą, t. y. iš naujo vertino tas Projekto dalis, kurių įvertinimas buvo atliktas anksčiau. Atliekant 2011 m. sausio 17–21 d. patikrą nebuvo sudarytos sąlygos kokybiškam specialistų dalyvavimui ir tokiu būdu nebuvo užtikrintas objektyvus patikros atlikimas, užtikrinantis dalyvių lygiateisiškumą ir patikros bei išvadų skaidrumą, kas lėmė neteisingai apskaičiuotą grąžintinų lėšų dydį. Atsižvelgiant į procedūrinius pažeidimus, nustatytus netikslumus, įstatymo normų pažeidimus, 2011 m. sausio 17–21 d. atliktos Projekto patikros vietoje išvados negalėjo būti pagrindas skundžiamam Įsakymui priimti, todėl skundžiamas Įsakymas nėra teisėtas, objektyvus, pagrįstas. Projekto dalyvių pateikti paaiškinimai nebuvo objektyviai analizuojami, nebuvo atliekamas pakartotinis jų tyrimas. Atsakovas savarankiškai neįvertino Projekto vykdytojo ir miestų partnerių pateiktų argumentų bei dėl jų nepasisakė, nors šie raštai ir turi esminės reikšmės sprendžiant atliktos patikros vietoje išsamumą, pagrįstumą. Tarpinė institucija, neatsižvelgdama į procedūrinius pažeidimus, neįvertinusi, ar pažeidimas pagrįstai nustatytas, taip pat neįvertinusi galimybės, kad vykdančioji institucija iš esmės atliko neskaidrų ir nemotyvuotą tyrimą, priėmė nepagristą ir ginčijamą Įsakymą. Komisija, kurios išvada buvo pagrindas priimti skundžiamą Įsakymą, nepasisakė apie nustatytiną grąžintiną sumą, neanalizavo atliktų paskaičiavimų, nevertino, ar nėra teisinio ir faktinio pagrindo pavesti Agentūrai iš naujo atlikti įtariamo pažeidimo tyrimą, pagrįsti ir motyvuoti grąžintinių lėšų dydį. Agentūros 2011 m. kovo 17 d. raštas, kuriuo buvo pateiktas atsakymas į klausimus, leidžia daryti išvadą, kad nebuvo pateikti pagrįsti ir motyvuoti atsakymai, paaiškinantys grąžintinų lėšų dydžio apskaičiavimo tvarką ir metodiką, o tik pakartota 2011 m. kovo 1 d. Rašte išdėstyta pozicija ir formaliai patvirtinta, kad grąžintinų lėšų dydis yra paskaičiuotas teisingai, nepateikiant išsamesnių paaiškinimų. Pažymėjo, jog taikant atitinkamą sankciją būtina atsižvelgti į bendrai teisėje taikomus principus, kurie sąlygoja taikomos sankcijos mastą ? projekto įgyvendinimo apimtį, objektyvias aplinkybes, dėtas pastangas, kaltę ir panašiai, tačiau Agentūra šių aplinkybių nesiaiškino, neteisingai taikė teisės aktus, ydingai atliko grąžintinų lėšų dydžio apskaičiavimą, o Atsakovas rėmėsi formaliais kriterijais, dėl kurių ginčo įsakymas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija su Pareiškėjo prašymu sutiko ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad Įsakymas buvo priimtas remiantis vien formaliais kriterijais, neatsižvelgus ir tinkamai neįvertinus visų aplinkybių, todėl negali būti laikomas teisingu ir pagrįstu.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su Pareiškėjo prašymu nesutiko.

12Paaiškino, kad 2011 m. sausio 18–21 d. Projekto patikros metu tikrino įsipareigojimų pagal paramos sutartį vykdymą, įskaitant paramos lėšomis įgyto turto naudojimą, finansuotos viešosios paslaugos teikimą (jos apimtį), taip pat įsipareigojimus, numatytus papildomame susitarime. Patikros vietoje metu, atliekant papildomame susitarime numatytų priemonių patikrinimą, taip pat nustatyta ir patikros rezultatuose užfiksuota, kad situacija Projekte ženkliai pablogėjo, lyginant su 2009 m. birželio 16–23 d. neplaninės patikros metu užfiksuota situacija. Nustatytos aplinkybės reiškia, kad Projekto tikslas nebūtų pasiektas ir viešoji paslauga nebūtų teikiama ta apimtimi, kuria buvo finansuota, net jei būtų įgyvendintos visos papildomame susitarime numatytos priemonės. Taigi patikros metu nustatyta, kad Pareiškėjas nevykdo Projekto tęstinumo, t. y. neteikia viešosios paslaugos tokia apimtimi, kaip numatyta paramos sutartyje. Nesutiko su Pareiškėjo teiginiais, kad paramos lėšomis įsigyti spausdintuvai (skirti įsigyti bilietus transporto priemonėse) neturi būti naudojami elektroninių bilietų įsigijimui, o skirti naudoti kartinių popierinių bilietų įsigijimui ir tai nepažeidžia paramos sutarties nuostatų. Pabrėžė, kad paramos lėšomis įgytas ar sukurtas turtas gali būti naudojamas tik Projekto tikslui įgyvendinti. Projekte nebuvo numatyta investuoti į infrastruktūrą, nesusijusią su elektroninio bilieto paslaugų teikimu. Todėl Pareiškėjas pažeidė paramos sutarties ir teisės aktų nuostatas dėl Projekto tęstinumo užtikrinimo ir paramos lėšomis įgyto turto naudojimo. Agentūros vertinimu, Pareiškėjas klaidingai interpretuoja teisės aktų nuostatų taikymą dėl procedūrinių veiksmų atlikimo. Agentūra tinkamai, laikydamasi teisės aktais nustatytos tvarkos ir viešojo administravimo principų atliko paramos sutarties 50 punkte bei Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 11.7 punkte jai pavestas kontrolės ir priežiūros funkcijas. Patikrinimų metu nustatyta, kad Papildomo susitarimo 1 punkte nustatyti įsipareigojimai nebuvo įvykdyti pakankama apimtimi, viešosios elektroninio bilieto bei keleivių informavimo paslaugos, kaip jos aprašytos projekto dokumentuose, teikiamos tik iš dalies, pilnai neišnaudojamos sukurtos infrastruktūros galimybės bei nesukurtas tinkamas sąveikumas tarp Projekte dalyvavusių miestų, todėl numatytas Projekto tikslas nėra pilnai pasiektas ir finansuotos viešosios paslaugos nėra teikiamos paramos sutartyje numatyta apimtimi. Tai, kad paramos lėšomis nebuvo finansuojama dalis išlaidų, skirtų Projekto tikslui pasiekti, neatleidžia Pareiškėjo nuo atsakomybės jas finansuoti savo lėšomis. Ginčijamame finansinės korekcijos skaičiavime, Projektas pagal atskirus Projekto tikslo aspektus buvo suskirstytas į tris pagrindines sritis, kiekvienai jų priskiriant konkrečius elementus, pagal paramos sutartyje pateiktą Projekto aprašymą. Atsižvelgiant į patikros vietoje rezultatus buvo įvertintas kiekvienos srities, kiekvieno elemento įgyvendinimo laipsnis pagal kiekvieną miestą atskirai. Iš gautų rezultatų išvestas bendras srities įgyvendinimo laipsnis. Atsižvelgiant į patirtų Projekto išlaidų pobūdį ir į tai, kad nėra įmanoma tiesiogiai išskirti išlaidų, susijusių su neteikiamomis paslaugomis, finansinės korekcijos dydis įvertintas ekspertiniu būdu remiantis finansinės korekcijos skaičiavimo lentele. Papildomo susitarimo 2 punkte suformuluota sąlyginė nuostata termino atžvilgiu, nurodanti, kad jei Projekto vykdytojas iki papildomo susitarimo 1 punkte nustatytos dienos įgyvendins visas šiame punkte numatytas priemones, jam suteikiama galimybė (daugiau laiko) įgyvendinti papildomo susitarimo 2 punkte numatytą priemonę. Papildomo susitarimo 2 punkte nustatyta priemonė yra neatsiejama nuo Projekto tikslo įgyvendinimo, t. y. būtina Projekto tikslui pasiekti. Dėl to, jos neįgyvendinimas buvo vertinamas taikant finansinę korekciją. 2011 m. sausio 27 d. patikros vietoje atlikimo lape pateikiamos priemonių rūšys ir įgyvendinimo laipsniai nėra naudojami finansinės korekcijos skaičiavimo lentelėje, nes šių dviejų dokumentų paskirtys yra visiškai skirtingos. Pirmuoju atveju, patikros lape priemonės, įvardintos kaip patikros objektas, atspindi papildomame susitarime įvardintas priemones. Patikros metu buvo vertinamas konkrečių priemonių įgyvendinimo laipsnis pagal kiekvieną miestą atskirai. Finansinės korekcijos skaičiavimo metu buvo siekiama įvertinti visų Projekto veiklų konkretų įgyvendinimo lygį. Patikra vietoje ir pažeidimo tyrimas yra atskiri procesai, vykdomi pagal atskiras metodikas ir taisykles, todėl šių procesų metu taikomi klausimai ir jų vertinimo kriterijai neturi sutapti.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Pareiškėjo prašymą atmetė kaip nepagrįstą.

15Teismas nustatė, kad vykdyti pažeidimo tyrimą ir po to pateikti tam tikrą siūlymą, vadovaujantis Administravimo ir finansavimo taisyklių 221 punktu, gali tik Agentūra, o Komitetas nėra įgaliotas tirti galimų pažeidimų, tačiau turi teisę priimti Administravimo ir finansavimo taisyklių 222 punkte nurodytus sprendimus, remdamasis Agentūros siūlymu. Nurodė, kad priimant Įsakymą Pareiškėjui buvo pateikti visi dokumentai, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas, taigi Projekto vykdytojas (Pareiškėjas) dar prieš kreipdamasis į teismą dėl Įsakymo žinojo visas faktines aplinkybes, kuriomis remiantis Įsakymas buvo priimtas. 2011 m. sausio 18–21 d. vykusios patikros metu Agentūra Projekto tęstinumo priežiūrą vykdė pagal Paramos sutarties 50 punkte nustatytą teisę tikrinti aplinkybes, susijusias su Projektu ir paramos sutartimi (joje numatytais įsipareigojimais) 10 metų po galutinės Projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo (galutinė ataskaita patvirtinta 2009 m. birželio 25 d.), ir pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintą Projekto tęstinumo (ex-post) priežiūros procedūrą. Pažymėjo, kad Projekto patikra vietoje vyko po Projekto užbaigimo, t. y. visos veiklos ir paslaugos, kurios turėjo būti sukurtos pagal Projekto tikslus ir uždavinius, jau turėjo funkcionuoti ir joks pasirengimas patikrinti šių paslaugų funkcionavimą nėra ir nebuvo būtinas, todėl nenustatyta, kad būtų pažeista Administravimo ir finansavimo taisyklių 183 punkte nustatyta patikrų atlikimo tvarka.

16Nustatė, jog Agentūra 2011 m. kovo 1 d. rašte Nr. 2011/2-2411 konstatavo, kad „Paramos sutartyje numatytas projekto tikslas nėra pilnai pasiektas ir elektroninio bilieto paslaugos teikiamos nepilna apimtimi“. Taip pat buvo nurodyta, kad esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog dalis finansavimo, skirto Projektui, panaudota neefektyviai – dalis išlaidų nebuvo būtinos Projektui įgyvendinti tokia apimtimi, kokia ji nustatyta po 2011 m. sausio 18–21 d. atliktos patikros. Teismas vertino, kad atsakovo Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo komisija 2011 m. kovo 17 d. posėdyje pagrįstai konstatavo, jog įvertinus Agentūros 2011 m. kovo 1 d. raštu Nr. 2011/2-2411 pateiktas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad Projektas įgyvendinamas netinkamai dėl Projekto vykdytojo ir partnerių kaltės bei aplaidumo, o ne dėl objektyvių aplinkybių, kurių buvo neįmanoma numatyti Projekto paraiškos rengimo, vertinimo, Projekto atrankos ir paramos Projektui skyrimo metu. Dėl Pareiškėjo argumento, jog Atsakovas neįvardijo, kaip buvo apskaičiuotas grąžintinų lėšų dydis, teismas pabrėžė, kad Atsakovas pagrįstai teigia, jog atsižvelgiant į Projekto vykdytojo patirtų Projekto išlaidų pobūdį ir į tai, kad neįmanoma nustatyti, kuri konkrečiai iš patirtų išlaidų priskirtina prie neįgyvendintos Projekto veiklos dalies, buvo neįmanoma tiesiogiai išskirti netinkamų išlaidų, patirtų Projekte neįgyvendintoms veikloms, todėl apskaičiuojant finansinę korekciją buvo taikoma netiesioginių netinkamų išlaidų apskaičiavimo metodika, o išlaidų priskyrimas pagal sritis ir miestus yra vienintelis įmanomas tikslus ir teisingas išlaidų priskyrimo būdas. Įvertinęs Agentūros pateiktą netinkamų išlaidų paskaičiavimo aprašymą, detalizuojantį Finansinės korekcijos apskaičiavimo lentelėje pateiktus duomenis, bei atsižvelgęs į Agentūros pateiktus argumentus dėl finansinės korekcijos dydžio, teismas sprendė, kad Pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog nebuvo įvardyta, kaip buvo apskaičiuotas grąžintinų lėšų dydis.

17Pažymėjo, kad Atsakovo sudaryta Komisija, vertindama Agentūros pateiktą pasiūlymą, nustatė tam tikrų tikslintinų aplinkybių ir kreipėsi į Agentūrą, prašydama jas paaiškinti, o gavusi paaiškinimus, juos nagrinėjo ir tik nustačiusi, kad visos faktinės aplinkybės yra pagrįstos, priėmė sprendimą reikalauti iš Pareiškėjo grąžinti sumokėtų su pažeidimu susijusių paramos lėšų dalį. Be to, Atsakovo paskirtas pažeidimo kontrolierius 2011 m. sausio 18–21 d. dalyvavo atliekant Projekto patikrą vietoje ir asmeniškai matė per patikrą nustatytus faktus. Ši informacija buvo pristatyta ir pažeidimų nagrinėjimo Komisijoje metu. Todėl teismas atmetė Pareiškėjo skundo motyvus, kad Atsakovas veikė formaliai ir neįsigilino į aplinkybes. Akcentavo, kad nei Agentūros 2011 m. kovo 1 d. Rašte, nei Pareiškėjo raštuose dėl patikros išvadų nebuvo aplinkybių, kurios patvirtintų, kad nustatyti pažeidimai atsirado ne dėl Projekto vykdytojų ir partnerių kaltės bei aplaidumo, todėl šios aplinkybės ir nebuvo nurodytos Komisijos sprendime. Nurodė, kad pažeidimo faktas buvo nustatytas po to, kai Projektui įgyvendinti nustatytas terminas pasibaigė, todėl paramos sutartyje nustatytais terminais Pareiškėjas niekaip negalėjo pasiekti paramos sutartyje nustatytų Projekto tikslų ir uždavinių. Konstatavo, kad skundžiamas Įsakymas pagrįstas konkrečiais duomenimis ir faktais, pažeidimo tyrimas ir sprendimo priėmimas buvo atliekamas pagal teisės aktų nustatytas procedūras ir visi veiksmai, kurie pagal juos yra privalomi, buvo atlikti. Nustatė, kad tai, jog Pareiškėjo ir Projekto partnerių Klaipėdos bei Kauno miestų savivaldybių administracijų pastabos buvo išnagrinėtos ir į dalį jų buvo atsižvelgta, yra užfiksuota pažeidimo tyrimo išvados punkte Nr. 12 „Komentarai“ bei 2011 m. kovo 1 d. rašte Nr. 2011/2-2411 dėl pažeidimo nustatymo. Šio rašto 5 priede užfiksuota detali Agentūros atlikta visų Projekto partnerių pateiktų pastabų analizė. Pažymėjo, kad Pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti Projektą, t. y. siekti numatyto Projekto tikslo, įgyvendindamas visas Projekte numatytas veiklas, neatsižvelgdamas į jų finansavimo šaltinius (paramos sutarties 4 p.). Todėl atsižvelgiant į patirtų Projekto išlaidų pobūdį ir į tai, kad nėra įmanoma tiesiogiai išskirti išlaidų, susijusių su neteikiamomis paslaugomis, finansinės korekcijos dydis buvo įvertintas ekspertiniu būdu, remiantis finansinės korekcijos skaičiavimo lentele. Be to, Susitarimo 2 punkte nustatyta, kad jei Projekto vykdytojas iki papildomo susitarimo 1 punkte nustatytos dienos įgyvendins visas šiame punkte numatytas priemones, jam suteikiama galimybė (daugiau laiko) įgyvendinti papildomo susitarimo 2 punkte numatytą priemonę, todėl vertinant, ar buvo pasiekti Projekto tikslai, buvo vertinamas ir šios veikos įgyvendinimas, kuris, atsižvelgiant į tai, kad nebuvo įvykdytos Susitarimo 1 punkte nurodytos veikos, jau turėjo būti pasibaigęs. Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareikalauta tokia suma, kuri neturėjo jai būti išmokėta, atsižvelgiant į 2011 m. sausio 18–21 d. atliktos patikros metu užfiksuotą projekto įgyvendinimo apimtį, todėl teismas sprendė, kad Įsakymas atitinka Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių 5.2.2 punkto nuostatas ir yra teisėtas bei pagrįstas.

18III.

19Apeliaciniu skundu Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Pareiškėjo prašymą tenkinti.

20Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nėra savarankiškų motyvų ir teisinių argumentų, kuriais atmetamas Pareiškėjo prašymas, sprendime tik formaliai konstatuota, kad Atsakovo veiksmai yra teisėti, nors teismas netyrė ir nemotyvavo, ar jie iš tikrųjų yra teisėti ir atitiko teisės aktų reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas taip pat nevertino Pareiškėjo argumentų, kad Atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo (Agentūra) pažeidė procedūrą reglamentuojančius teisės aktus, neatliko objektyvaus tyrimo, aplinkybių vertinimo, dėl ko Atsakovo Įsakymas laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu. Nesutinka su teismo išvada, kad Projekto įgyvendinimo vertinimo procedūrai Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 patvirtintų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatos netaikytinos, nes patikra atlikta po Projekto užbaigimo. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 patvirtintų Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 9.19 bei 11.8 punktai įpareigoja tiek tarpinę instituciją (Atsakovą), tiek įgyvendinančiąją instituciją (Agentūrą) savo veikloje vadovautis minėtomis Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėmis. Tvirtina, kad tinkamai nebuvo įvertinti Pareiškėjo argumentai dėl skundžiamu Įsakymu skirtos sankcijos taikymo teisinių pagrindų, t. y. dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintos Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių 5 punkto taikymo, kuriuo remiantis, Atsakovo Įsakymas galėtų būti laikomas teisėtu tik nustačius, kad Projekto vykdytojas (Pareiškėjas) nesilaikė teisės aktų ir (ar) paramos sutarties nuostatų ir dėl to jam buvo išmokėta didesnė nei priklauso lėšų suma. Taip pat nebuvo išsamiai įvertintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 patvirtintų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių 212.4 punkto taikymas bei Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog Atsakovas sprendimą dėl sankcijos taikymo priėmė neišsiaiškinęs nei faktinių, nei teisinių tokios sankcijos skyrimo pagrindų. Atkreipia dėmesį į tai, kad byloje kėlė klausimą ir dėl sankcijos dydžio nustatymo pagrįstumo, dėl kurio pirmosios instancijos teismas iš esmės nepasisakė. Pažymi, kad nei Agentūra, nei Atsakovas nenustatė, jog Projekto lėšos buvo panaudotos ne Projekto tikslams įgyvendinti. Taip pat nebuvo nustatyta, kad net ir ištaisius trūkumus, Projekto tikslas nebus pasiektas. Vadinasi, visos priemonės Projektui įgyvendinti buvo įvykdytos bent iš dalies (arba įgyvendintos ne Europos Sąjungos lėšomis, kurias įpareigoti grąžinti nėra teisinio pagrindo). Finansinėje korekcijoje pakeitus koeficientus, kurie žymi „įgyvendinta iš dalies“ ir vietoj koeficiento 1 bei koeficiento 2 Vilniaus miestui pritaikius koeficientą 3, kuris taip pat žymi „įgyvendinta iš dalies“, grąžintina suma sumažėtų iki 2 224 857,71 Lt, o pritaikius šį koeficientą visiems miestams partneriams, grąžintina suma Vilniaus miestui sumažėtų iki 1 630 072,50 Lt. Pareiškėjo nurodyti skaičiavimai pagrindžia Finansinės korekcijos objektyvių duomenų nustatymo (apskaičiavimo) nebuvimą ir objektyvaus grąžintinų lėšų nustatymo negalimumą, todėl Atsakovui objektyviai nepagrindus būtent tokio apskaičiavimo, koks buvo pateiktas Finansinėje korekcijoje, ginčijamu Įsakymu skirta sankcija negali būti laikoma teisėta ir motyvuota.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Pareiškėjo prašymą tenkinti.

22Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai netyrė 2011 m. sausio 17–21 d. atliktos patikros teisėtumo ir padarytų procedūrinių pažeidimų. Nesutinka su teismo išvada, kad Projekto įgyvendinimo vertinimo procedūrai Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 patvirtintų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatos netaikytinos, kadangi nesant atskiro norminio akto, reglamentuojančio, kokia tvarka vadovaujamasi atliekant patikrą po projekto įgyvendinimo, turi būti taikoma teisės analogija ir remiamasi bendromis nuostatomis, reglamentuojančiomis projekto patikrą. Šiuo atveju buvo atliekama planinė patikra vietoje, todėl turėjo būti vadovaujamasi nuostatomis, reglamentuojančiomis planinę patikrą vietoje. Pažymi, kad 2011 m. sausio 17–21 d. atliktos Projekto patikros vietoje pagrindu, 2011 m. kovo 1 d. raštu Nr. 2011/2-2411 buvo pakeistas Agentūros siūlymas Komisijai, todėl procedūriniai pažeidimai turi esminės reikšmės priimant skundžiamą Įsakymą. Akcentuoja, jog nei Agentūra, nei Komisija nenustatė ir nevertino, ar yra pagrindas teigti, jog Pareiškėjas, esant nustatytiems neesminiams trūkumams, nebegali pasiekti paramos sutartyje nustatytų Projekto tikslų (Administravimo ir finansavimo taisyklių 212.4 p.). Pirmosios instancijos teismas taip pat netyrė aplinkybės, jog Agentūra nevertino Administravimo ir finansavimo taisyklių 190 punkto nuostatų ir nepagrindė, kad padaryti Projekto pažeidimai yra esminiai bei negali būti Projekto vykdytojo ištaisyti, o iš karto taikė 221 punktą. Remiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 patvirtintų Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 9.19 ir 10.4 punktais ir teigia, kad Komisija, priimdama sprendimą, turėjo objektyviai ištirti bei įvertinti Pareiškėjo ir partnerių pastabas dėl atliktos patikros išvadų, kurių skundimo tvarkos nenustato jokie teisės aktai, taip pat įvertinti atliktos patikros teisėtumą, išsamumą, Projekto įgyvendinimo lygį bei atlikti finansinės korekcijos skaičiavimus. Pažymi, kad nebuvo įvertinta ir tai, jog pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintos Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių 5 punktą, Įsakymas galėtų būti laikomas teisėtu, jei būtų nustatyta, kad Projekto vykdytojas nesilaikė teisės aktų ir (ar) paramos sutarties nuostatų ir dėl to jam buvo išmokėta didesnė nei priklauso lėšų suma. Teismas taip pat nevertino atsiliepime pateikto argumento dėl 2011 m. kovo 1 d. Rašto dviprasmiškumo, skirtos sankcijos dydžio apskaičiavimo pagrįstumo ir taikytos metodikos, kuri nėra aiškiai apibrėžta ir patvirtinta kokiu nors teisės aktu. 2011 m. sausio 27 d. Projekto patikros vietoje atlikimo lape priemonių įgyvendinimo lygis buvo vertinamas trimis kriterijais, tuo tarpu finansinės korekcijos paskaičiavimo lentelėje yra naudojama penkių kriterijų įgyvendinimo vertinimo sistema. Be to, priimant skundžiamą Įsakymą bei nustatant grąžintinų lėšų dalį, nėra nurodyta, kaip buvo nustatytos finansinės korekcijos paskaičiavimo lentelėje pripažintos tinkamomis išlaidos pagal sritį ir miestą, kokiu pagrindu būtent tokios išlaidų sumos priskirtos būtent šioms sritims ir elementams. Tvirtina, kad buvo pasirinktas netinkamas projekto tikslų pasiekiamumo ir įgyvendinimo vertinimas bei finansinės korekcijos apskaičiavimo modelis. Mano, kad priimdama sprendimą Komisija nepagrindė Administravimo ir finansavimo taisyklių 223 punkto, kuris negali būti aiškinamas formaliai, t. y. jog Komisijai užtenka nurodyti atitinkamą nuorodą į tam tikrą dokumentą.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Pareiškėjo prašymą tenkinti.

24Remiasi Administravimo ir finansavimo taisyklių 198, 190 bei 191 punktais ir teigia, kad byloje nebuvo pateikta duomenų apie atlikus patikrą vietoje parengtą ataskaitą, kurios parengimas yra privalomas. Patikros vietoje ataskaitoje turėjo būti įvertintas nustatytų pažeidimų mastas ir motyvuota, ar yra galimybė Projekto vykdytojui ištaisyti nustatytus pažeidimus. Teigia, kad remiantis Administravimo ir finansavimo taisyklių 221 punktu, įgyvendinančioji institucija (Agentūra), atlikusi patikrą vietoje ir nustačiusi pažeidimą, turėjo motyvuotai konstatuoti, kad nustatyto pažeidimo ištaisyti negalima, kas padaryta nebuvo. Pažymi, kad dokumentai, kurių pagrindu buvo priimtas Įsakymas, iš tiesų buvo pateikti tik Pareiškėjui papildomai paprašius. Nesudarant galimybės susipažinti su patikrinimo rezultatais ir pašalinti pažeidimus, o iš karto taikant sankciją – paramos lėšų dalies grąžinimą – pažeidžiami Projektą įgyvendinusių miestų gyventojų interesai. Akcentuoja, kad nei Agentūra, nei Komisija nesiėmė priemonių siekiant išsiaiškinti konkrečią būtent su nustatytais pažeidimais susijusią paramos lėšų sumą, formaliai konstatuodami, kad tokios galimybės nėra, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pateisino tokį institucijų neveikimą. Be to, Agentūros paaiškinimai dėl finansinės korekcijos pagrindimo buvo pateikti tik teismui bylos nagrinėjimo metu, t. y. nei teikiant pasiūlymą dėl Paramos lėšų grąžinimo, nei priimant Įsakymą lėšų apskaičiavimo metodas ir kriterijai, sudarantys galimybę įvertinti grąžintinų lėšų apskaičiavimo teisingumą, nebuvo įvardinti. Pirmosios instancijos teismas taip pat nevertino, kad Agentūros naudotas vertinimo metodas – Projekto tikslų įgyvendinimo vertinimas balais – nėra apibrėžtas jokiuose teisės aktuose ar paramos sutartyje bei su jos įgyvendinimu susijusiuose dokumentuose.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Pareiškėjo prašymą tenkinti.

26Tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino Pareiškėjo argumentų ir iš esmės neanalizavo skundžiamo Įsakymo priėmimo pagrindo. Mano, kad Komisija privalėjo vertinti, ar Projekto vykdytojas turi galimybių nustatytus trūkumus ištaisyti. Pažymi, kad nebuvo iš esmės sprendžiamas taikytų sankcijų pagrįstumo klausimas, taip pat nevertintas pažeidimo pobūdis, t. y. ar tai buvo esminis sutarties nuostatų pažeidimas, kuris negalėjo būti pašalintas. Taip pat teigia, kad nebuvo įvertinti Agentūros argumentai, kuriais buvo atmesti Projekto vykdytojo ir trečiojo suinteresuoto asmens t. y. Projekto partnerės pateikti paaiškinimai bei argumentai dėl nesutikimo su patikros metu nustatytais trūkumais. Nesutinka su teismo išvada, kad Informacinės visuomenės plėtros komitetas, kompetentingas priimti sprendimą dėl sankcijos skyrimo, neprivalo tirti ir vertinti padaryto pažeidimo.

27Atsakovas su apeliaciniais skundais nesutinka.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su apeliaciniais skundais taip pat nesutinka ir prašo juos atmesti.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ palaiko Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

33Remiantis ABTĮ 136 straipsniu, teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą.

34ABTĮ 78 straipsnio 1 dalis numato, kad byla administracinio teismo posėdyje nagrinėjama tik tuomet, kai proceso šalims apie posėdžio laiką ir vietą iš anksto pranešta šaukimu, pranešimu arba viešo paskelbimo būdu. Taigi, remiantis minėta nuostata, konstatuotina, jog pranešimo apie teismo posėdį tinkamumas yra viena iš būtinų sąlygų teismo posėdžiui pradėti, todėl tuo atveju, kai byloje nėra duomenų, kad proceso šalims apie teismo posėdį buvo tinkamai pranešta, bylos nagrinėjimas turi būti privalomai atidedamas. Tuo tarpu pagal ABTĮ 142 straipsnio 1 dalį procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas panaikinti sprendimą, tačiau tik tada, jeigu dėl šios pažaidos galėjo būti neteisingai išspręsta byla.

35Atsižvelgiant į tai, pabrėžtina, jog teismo šaukimai ir pranešimai – tai vieni iš svarbiausių teismo procesinių dokumentų, kuriais informuojama apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo laiką ir vietą (ABTĮ 73 str. 1 d.), bei kurių pagalba užtikrinama asmens teisė būti išklausytam, šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principai. Šių reikalavimų (principų) nepaisymas gali sudaryti absoliutų pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo pagrindą (ABTĮ 78 str. 1 d.). Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, analizuodamas minėtas nuostatas, yra konstatavęs, jog šių principų nesilaikymas gali lemti ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimą. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra nurodęs, kad proceso šalių lygybės principas, būdamas sudėtinė platesnės teisingo bylos nagrinėjimo koncepcijos dalis, reikalauja, jog kiekviena šalis turėtų prieinamą galimybę pristatyti savo bylą tokiu būdu, kuris nepastatytų jos į žymiai nepalankesnę padėtį, palyginus su oponentu. Šalių lygybės principas prarastų prasmę, jei vienai iš jų nebūtų pranešta apie teismo posėdį tokiu būdu, kad ji turėtų galimybę jame dalyvauti norėdama įgyvendinti savo teises, įtvirtintas nacionalinėje teisėje – kai tuo metu kita šalis tokias savo teises veiksmingai įgyvendina. Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad proceso greitumas yra svarbi siekiamybė, tačiau ji negali pateisinti vieno iš esminių principų – šalių teisės į rungtynišką procesą – nepaisymo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-53/2011, 2011 m. spalio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-3653/2011 ir kt.).

36Atkreiptinas dėmesys, kad administracinės bylos proceso šalimis laikomi: pareiškėjas (skundą, prašymą padavęs subjektas; teismas, priėmęs nutartį); atsakovas (institucija, įstaiga, tarnyba, tarnautojas, kurių aktai ar veiksmai skundžiami); tretieji suinteresuoti asmenys (t. y. tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos) (ABTĮ 48 str. 2 d.). Atitinkamai šiuo atveju į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis inter alia buvo įtrauktos užsienio bendrovės Sygnity S.A., EMtest a.s. ir R&G Plus Sp. z.o.o., kadangi nagrinėjamoje byloje priimtas procesinis sprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir (ar) pareigoms. Taigi šioms bendrovėms, be kita ko, turėjo būti pranešta apie pirmosios instancijos teismo posėdžio, kuriame byla buvo nagrinėjama iš esmės, laiką ir vietą, tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, jog ši pareiga nebuvo tinkamai įvykdyta.

37Pažymėtina, kad teismo šaukimas administravimo subjektui, juridiniam asmeniui pristatomas į jo buveinę ir įteikiamas vadovui ar kitam darbuotojui, kuris gavęs šaukimą pasirašo (ABTĮ 73 str. 3 d., 75 str. 4 d.). Tais atvejais, kai ant šaukimo atplėšiamosios dalies pasirašo ne pats vadovas, pirmiausia būtina įvertinti, ar pasirašęs ant šaukimo asmuo yra susijęs su subjektu, kuriam adresuotas teismo šaukimas, ir antra, koks to ryšio pobūdis. Taigi, kai šaukimas adresuojamas įmonei, įstaigai, organizacijai, įteikiant jį turi būti įsitikinta, kad ant šaukimo pasirašantis asmuo yra tiesiogiai susijęs su subjektu, kuriam adresuotas teismo šaukimas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1296/2008). Tuo tarpu ABTĮ 50 straipsnio 4 dalis numato, jog tais atvejais, kai administracinės bylos proceso šalis veda bylą per atstovą, visi su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui, kuris, gavęs atitinkamus dokumentus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti atstovaujamajam ir sudaryti jam galimybę susipažinti su gautais dokumentais.

38Nors iš byloje esančių duomenų matyti, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo šaukimai buvo išsiųsti ir bendrovių Sygnity S.A., EMtest a.s. bei R&G Plus Sp. z.o.o. vardu (t. IV, b. l. 69–70, 73), byloje nėra duomenų, jog jie nustatyta tvarka būtų įteikti šioms bendrovėms (jų vadovams ar kitiems darbuotojams) arba įgaliotiems jų atstovams. Pabrėžtina, jog bendrovės R&G Plus Sp. z.o.o. vardu siųstą teismo šaukimą atsiėmė UAB „Empirija“ projektų vadovas G. K., o bendrovių Sygnity S.A. ir EMtest a.s. vardu siųstus teismo šaukimus, kaip ir UAB „Atea“ adresuotą šaukimą, atsiėmė administratorė T. Š.. Kita vertus, byloje nėra jokių duomenų, jog bendrovės Sygnity S.A., EMtest a.s. ir R&G Plus Sp. z.o.o. bylą būtų vedusios per atstovus, taip pat kad minėti šaukimus priėmę asmenys yra šių bendrovių darbuotojai ABTĮ 75 straipsnio 4 dalies prasme arba kitais pagrindais turėjo teisę joms atstovauti ir priimti jų vardu siųstus teismo šaukimus. Taigi nagrinėjamu atveju nėra jokių duomenų, patvirtinančių, jog tretieji suinteresuoti asmenys Sygnity S.A., EMtest a.s. ir R&G Plus Sp. z.o.o. buvo tinkamai informuoti bei žinojo apie pirmosios instancijos teismo posėdžio, kuriame byla buvo nagrinėjama iš esmės, laiką ir vietą. Pabrėžtina, jog byloje išvis nėra jokių įrodymų, kad minėtoms bendrovėms buvo žinoma apie šios administracinės bylos nagrinėjimą. Nepaisant to, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad tretiesiems suinteresuotiems asmenims Sygnity S.A., EMtest a.s. bei R&G Plus Sp. z.o.o. apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai, todėl bylą išnagrinėjo nedalyvaujant jų atstovams (t. IV, b. l. 84–91).

39Teisėjų kolegija pažymi, jog nurodytos faktinės bylos aplinkybės suponuoja išvadą, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog bendrovėms Sygnity S.A., EMtest a.s. ir R&G Plus Sp. z.o.o. buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Atitinkamai, ne visoms proceso šalims tinkamai nustatyta tvarka pranešus apie teismo posėdį, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, pažeisdamas imperatyvią ABTĮ 78 straipsnio 1 dalies nuostatą, bylą išnagrinėjo nedalyvaujant minėtų bendrovių atstovams. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog šiuo atveju buvo padarytas esminis procesinės teisės pažeidimas, dėl ko byla galėjo būti išspręsta nevisapusiškai ir neteisingai, o šį pažeidimą ištaisyti bylą nagrinėjant apeliacine tvarka nėra galimybės.

40Taigi, remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja savarankiškas pagrindas naikinti ginčijamą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 78 str. 1 d., 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d.).

41

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir trečiųjų suinteresuotų asmenų savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“, Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus tenkinti iš dalies.

44Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamas Įsakymas, kuriuo Projekto išlaidų... 6. Atsakovas su Pareiškėjo prašymu nesutiko.... 7. Atsakovas nurodė, kad priimdamas sprendimą, kuris buvo įformintas... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo savivaldybės įmonė „Susisiekimo... 9. Atsiliepime palaikė Pareiškėjo išdėstytus argumentus ir nurodė, kad nors... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija su... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su Pareiškėjo prašymu nesutiko.... 12. Paaiškino, kad 2011 m. sausio 18–21 d. Projekto patikros metu tikrino... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu... 15. Teismas nustatė, kad vykdyti pažeidimo tyrimą ir po to pateikti tam tikrą... 16. Nustatė, jog Agentūra 2011 m. kovo 1 d. rašte Nr. 2011/2-2411 konstatavo,... 17. Pažymėjo, kad Atsakovo sudaryta Komisija, vertindama Agentūros pateiktą... 18. III.... 19. Apeliaciniu skundu Pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 20. Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nėra... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apeliaciniu... 22. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai netyrė 2011 m. sausio... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija... 24. Remiasi Administravimo ir finansavimo taisyklių 198, 190 bei 191 punktais ir... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija... 26. Tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino Pareiškėjo argumentų... 27. Atsakovas su apeliaciniais skundais nesutinka.... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra su apeliaciniais skundais taip pat... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ palaiko Kauno... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 33. Remiantis ABTĮ 136 straipsniu, teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą,... 34. ABTĮ 78 straipsnio 1 dalis numato, kad byla administracinio teismo posėdyje... 35. Atsižvelgiant į tai, pabrėžtina, jog teismo šaukimai ir pranešimai –... 36. Atkreiptinas dėmesys, kad administracinės bylos proceso šalimis laikomi:... 37. Pažymėtina, kad teismo šaukimas administravimo subjektui, juridiniam... 38. Nors iš byloje esančių duomenų matyti, kad nagrinėjamu atveju pirmosios... 39. Teisėjų kolegija pažymi, jog nurodytos faktinės bylos aplinkybės suponuoja... 40. Taigi, remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad... 41. ... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 43. Pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir trečiųjų... 44. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą... 45. Nutartis neskundžiama....