Byla e2-3802-340/2018
Dėl sprendimo gelžbetoninių pabėgių pirkime panaikinimo, bei uždarosios akcinės bendrovės „Skinest Baltija“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Swetrak“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl sprendimo gelžbetoninių pabėgių pirkime panaikinimo, bei uždarosios akcinės bendrovės „Skinest Baltija“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB „Swetrak“ 2018 m. gegužės 7 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ginčo Pirkime Nr. 364446 (1-oje Pirkimo objekto dalyje) 2018 m. balandžio 13 d. priimtus sprendimus: 1) pripažinti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ kvalifikaciją atitinkančia Pirkimo dokumentų reikalavimus; 2) pripažinti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimams; 3) nustatyti pasiūlymų eilę, joje pirmuoju numeriu įrašant trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą, pripažinti šį pasiūlymą laimėjusiu, bei sudaryti sutartį su UAB „Skinest Baltija“; tuo atveju, jeigu atsakovė 1-oje Pirkimo objekto dalyje sudarė pirkimo sutartį – pripažinti tokią sutartį niekine.

42.

5Ieškovė UAB „Skinest Baltija“ 2018 m. birželio 14 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Swetrak“ 2018 m. gegužės 24 d. neskelbiamų derybų būdu sudarytą sutartį Nr. SP -276 negaliojančia. Ieškovė nurodo, kad 2018 m. balandžio 13 d. buvo informuotas, kad jo pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu Pirkimo Nr. 364446 I-oje dalyje, tačiau atsakovė viešojo pirkimo sutarties su ieškove nesudarė; dėl to paties pirkimo objekto I-os dalies paskelbė pirkimą neskelbiamų derybų būdu ir sudarė sutartį su antroje vietoje likusiu tiekėju – UAB „Swetrak“.

63.

72018 m. birželio 27 d. teismo nutartimi civilinės bylos buvo sujungtos į vieną procesą.

8Dėl UAB „Swetrak“ ieškinio.

94.

10Ieškovė UAB „Swetrak“ 2018 m. gegužės 7 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ginčo Pirkime Nr. 364446 (1-oje Pirkimo objekto dalyje) 2018 m. balandžio 13 d. priimtus sprendimus dėl trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ kvalifikacijos ir pasiūlymo vertinimo, pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu ir sprendimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį su UAB „Skinest Baltija“; tuo atveju, jeigu atsakovė 1-oje Pirkimo objekto dalyje sudarė pirkimo sutartį – pripažinti tokią sutartį niekine.

115.

12Ieškovė nurodė, kad Perkančiojo subjekto sprendimai pripažinti trečiojo asmens kvalifikaciją bei pasiūlymą atitinkančiais Pirkimo dokumentų reikalavimus yra neteisėti, kadangi 1) trečiasis asmuo neįrodė, jog jis atitinka Pirkimo sąlygų 4.1 punkto reikalavimą būti tinkamai įvykdžius ir (ar) vykdyti bent 1 ar daugiau panašias i pirkimo objektą sutartis, kurių bendra vertė, vykdomų sutarčių įvykdyta bendra dalis, yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės, kadangi trečiojo asmens pateiktų sutarčių objektai nėra panašūs į Pirkimo objektą; 2) trečiojo asmens siūlomi pabėgiai neatitinka Techninės specifikacijos 3.1 punkto reikalavimo būti naudojamais geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t bruto per metus, kadangi trečiojo asmens siūlomas pabėgio modelis yra naujesnis kaip 3 metai; 3) trečiojo asmens su pasiūlymu pateiktas garantinis raštas numato siauresnes garantijos sąlygas trečiojo asmens siūlomai prekei, nei tos, kurios numatytos Pirkimo dokumentų sudėtine dalimi esančios Prekių pirkimo - pardavimo sutarties projekto 4.2 punkte. Nepagrįstai pripažinus UAB „Skinest Baltija“ kvalifikaciją ir pasiūlymą tinkamais, neteisėtas ir nepagrįstas yra ir sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę, įtraukiant į ją šio tiekėjo pasiūlymą, juo labiau, sprendimas pripažinti šį tiekėją laimėtoju ir sudaryti su juo pirkimo sutartį.

136.

14Dėl trečiojo asmens neatitikties tiekėjų kvalifikaciniams reikalavimams.

157.

16Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte esančios lentelės 1 punkte Perkantysis subjektas suformulavo tokį tiekėjams keliamą kvalifikacijos reikalavimą: „Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs ir (ar) vykdo bent 1 ar daugiau panašias į pirkimo objektą sutartis, kurių bendra vertė, vykdomų sutarčių įvykdyta bendra dalis, yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės, neįskaitant PVM “. Pirkimo dokumentuose (nei Bendrosiose, nei Specialiosiose sąlygose, nei jų prieduose) Perkantysis subjektas nedetalizavo, kokios konkrečiai sutartys bus laikomos panašiomis sutartimis Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte esančios lentelės 1 punkto prasme.

178.

18Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos (toliau - Metodika) 21.1 punkto nuostatas. Šiame Metodikos punkte esančioje 9 išnašoje yra paaiškinta, jog „Panašia sutartimi laikytina sutartis, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios į perkamo objekto.“

199.

20UAB „Skinest Baltija“ galutinio pasiūlymo (neįskaitant PVM) suma yra 3.344.803,00 Eur, vadinasi, 0,7 pasiūlymo vertės, kuriai UAB „Skinest Baltija“ turėjo pateikti panašias į pirkimo objektą sutartis (įvykdytas jų dalis), sudaro 3.344.803,00 Eur x 0,7 = 2.341.362,10 Eur

2110.

22Savo atitikčiai pagal minėtą kvalifikacijos reikalavimą įrodyti, UAB „Skinest Baltija“ pateikė duomenis apie įvykdytas sutartis (jų dalis) su AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Vitras“ bei UAB „Geležinkelio tiesimo centras“. Tačiau UAB „Skinest Baltija“ pateiktų sutarčių objektai nėra panašūs į Pirkimo objektą (gelžbetoninius pabėgius): Sutarčių su UAB „Vitras“ bei UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ objektas - „Geležinkelio viršutinio kelio statinio medžiagų tiekimas“; Sutarčių su AB „Lietuvos geležinkeliai“ objektai - kietmedžio pabėgiai, iešminės produkcijos tiekimas, izoliacinių detalių tiekimas, metalinių tvirtinimo detalių tiekimas.

2311.

24Pagal reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 3 priedo 2.2 punktą, geležinkelio kelio viršutinę konstrukciją (kas atitinka „geležinkelio viršutinio kelio statinio“ sampratą) sudaro ne tik pabėgiai, bet ir balastas (ji sudaro skalda, žvyras ir pan.) bei bėgiai. Balastas bei bėgiai yra visiškai skirtingos prekės lyginant su gelžbetonio pabėgiais – skiriasi jų medžiagiškumas, balasto medžiagų gamyba ir pan., t.y., tiekėjo kvalifikacijos prasme, tiekėjas, turintis balasto (skaldos, žvyro) ar bėgių (t. y. metalo gaminių) tiekimo patirtį, resursus bei prieinamus gamybos pajėgumus, nebūtinai yra pajėgus užtikrinti sklandų net 84700 vnt. gelžbetonio pabėgių patiekimą Perkančiajam subjektui.

2512.

26Analogiškai pagal sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai“ buvo tiekiami kietmedžio pabėgiai, taip ir iešminė produkcija bei izoliacinės detalės; tai objektai, savo pobūdžiu yra visiškai nepanašūs į Pirkimo objektą ir todėl tiekėjo patirtis tiekti tokias prekes neturi nieko bendro su jo gebėjimu tinkamai pateikti Pirkimo objektą.

2713.

28Taigi, UAB „Skinest Baltija“ nėra pateikusi įrodymų, pagrindžiančių jos kvalifikaciją pagal Pirkimo Specialiųjų sąlygų 4.1 punkto lentelės 1 p. reikalavimą.

29Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimams.

3014.

31Pirkimo Techninės specifikacijos (1-ojePirkimo objekto dalyje) 3.1 punkte, be kita ko, nurodyta, jog perkami „išankstinio įtempimo gelžbetoniniai pabėgiai turi atitikti LSTEN13230-1 ir LST EN 13230-2 ar ekvivalentiškų, ar aukštesnę kokybę užtikrinančių standartų reikalavimus, pritaikyti 1520 mm vėžės pločio keliui. Tokios konstrukcijos pabėgiai turi būti naudojami geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t bruto per metus”.

3215.

33Pirkime (1-oje Pirkimo objekto dalyje) trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ siūlo Baltarusijos gamintojo OAO „Dorstrojmontažtrest“ gelžbetoninius pabėgius, pagamintus OAO „Dorstrojmontažtrest“ filiale „Osipovičskij zavod železobetonnyh konstrukcij“.

3416.

35Tačiau OAO „Dorstrojmontažtrest“ filiale „Osipovičskij zavod železobetonnyh konstrukcij“ pagaminti išankstinio įtempimo gelžbetoniniai pabėgiai buvo išbandyti dėl atitikties LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-2 standartų reikalavimams tik 2015 m. rugsėjo mėnesį (tai atlikta Vilniaus Gedimino technikos universitete), o jų atitikties ES normoms sertifikatas išduotas tik 2016 m. kovo mėn. (išdavusi institucija – Lenkijos „Instytut Kolejnitctwa“) (šios pretenzijoje nurodytos faktinės aplinkybės atsakovas nepaneigė, vadinasi, dėl jos ginčas nevyksta). Kitaip tariant, trečiojo asmens Pirkime siūlomo tipo (modelio) prekė dar nėra senesnė kaip 3 metai, taigi, ji negali tenkinti Techninės specifikacijos reikalavimo būti naudojama geležinkelių linijose ne mažiau kaip 3 paskutinius metus.

3617.

37Atsakydamas į pretenziją Perkantysis subjektas nurodė, kad jis nereikalavo, jog siūloma prekė būtų ne mažiau kaip paskutinius 3 metus buvusi naudojama būtent sertifikuota pagal ES taikomus standartus, juolab, kad didžioji dalis geležinkelio kelių su 1520 mm pločio vėže eksploatuojami ne ES šalyse. Kitaip tariant, iš atsakovo atsakymo išplaukia, kad trečiojo asmens siūlomi konkretaus modelio pabėgiai galėjo būti eksploatuojami už ES ribų dar iki jų sertifikavimo pagal ES normas.

3818.

39Ieškovė pabrėžia, kad atsakydama į pretenziją, atsakovė apsiribojo galimybės pabėgių eksploatacijai už ES ribų konstatavimu, tačiau netyrė, nesiaiškino ir nepatvirtino, kad trečiojo asmens pasiūlyti pabėgiai faktiškai buvo naudojami (už ES ribų ar ES viduje) ne mažiau kaip 3 paskutinius metus. Tuo tarpu Pirkimo Techninės specifikacijos 3.1 punktas reikalauja konkrečios faktinės aplinkybės (o ne galimybės) konstatavimo.

4019.

41Be to, ieškovė dar pretenzijoje nurodė, kad UAB „Skinest Baltija“ 1-oje Pirkimo objekto dalyje siūloma prekė nebuvo naudojama Techninėje specifikacijoje nurodytose geležinkelių linijose iki jos išbandymo pagal LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-2 standartus. Ginčo, kad iki aukščiau ES sertifikato išdavimo tokia prekė negalėjo būti teisėtai parduodama ir naudojama Europos Sąjungoje, tarp šalių nėra. Tačiau atsakovas visiškai ignoravo pretenzijos motyvus apie tai, kad trečiojo asmens siūloma prekė Techninėje specifikacijoje reikalaujamą terminą nebuvo naudojama ir už ES ribų.

4220.

43Dėl šios priežasties UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymas turėjo būti pripažintas neatitinkančiu Pirkimo 1-osios dalies Techninės specifikacijos reikalavimų ir privalėjo būti atmestas, remiantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 14.9 ir 14.7.1 punktų nuostatomis.

44Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektui.

4521.

46Pirkimo dokumentų sudėtine dalimi yra Pirkimo Specialiųjų sąlygų 6 priedas - Prekių pirkimo - pardavimo sutarties projektas. Prekių pirkimo - pardavimo sutarties projekto 4.2 punkte nurodyta: „Garantinis laikotarpis: bendras garantijos terminas, nustatytas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalį“ Jokių papildomų išlygų Pirkimo objektui suteiktinai garantijai niekur Pirkimo dokumentuose nėra numatyta. LR Civilinio kodekso 6.698 str. 1 d. garantinius terminus apibrėžia išimtinai defektų nustatymo laikotarpiu: bendrasis terminas yra 5 metai, paslėptiems elementams - 10 metų, tyčia paslėptiems defektams - 20 metų. Vadinasi, sistemiškai aiškinant Pirkimo dokumentus bei LR civilinio kodekso nuostatas, Pirkimo 1-oje dalyje perkamiems gelžbetoniniams pabėgiams privalo būti taikomas mažiausiai 5 metų (paslėptiems elementams, pvz., armatūrai -10 metų) garantinis terminas be jokių papildomų išlygų.

4722.

48Tuo tarpu UAB „Skinest Baltija“ su pasiūlymu pateiktame 2018-02-15 garantiniame rašte Nr. 492- 07-07/294 nurodyta, kad UAB „Skinest Baltija“ Pirkimo 1-oje dalyje siūlomos prekės garantijai taikoma papildoma išlyga: garantijos terminas įvardintas kaip „5 metai arba 500 mln. t bruto traukinių apkrova, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau“.

4923.

50Akivaizdu, jog UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymo atveju (garantiją pateikiant su Pirkimo dokumentų neatitinkančiomis išlygomis) perkančioji organziaicja pažeidė pareigą vykdyti viešąjį pirkimą griežtai pagal paskelbtas Pirkimo sąlygas. Taigi, aplinkybė dėl su išlyga pateiktos garantijos sudaro savarankišką pagrindą atmesti UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą remiantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 14.9 ir 14.7.1 punktų nuostatomis.

5124.

52Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu, Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su Pirkimo objektu. Vadovaujantis Metodikos 8.3 punkte numatytu kvalifikacijos nustatymo principu, Perkančioji organizacija negali kelti tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai riboja konkurenciją. Tais atvejais, kai tam tikras tiekėjo gebėjimas sėkmingai įvykdyti pirkimo sutartį gali būti patikrinamas skirtingais kvalifikacijos reikalavimais, pirkimo vykdytojas turi siekti, kad pirkimo dokumentuose būtų nustatomi geriausiai konkurenciją užtikrinantys kvalifikacijos reikalavimai.

5325.

54Perkančioji organizacija nustatė reikalavimą, kad „Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs ir (ar) vykdantis bent 1 ar daugiau panašias į pirkimo objektą sutartis, kurių bendra vertė, vykdomų sutarčių įvykdyta bendra dalis, yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės, neįskaitant PVM. “ Pažymima, kad panaši i pirkimo objektą sutartis, priešingai nei teigia Ieškovas, nereiškia identiška. Vadovaujantis Metodika panašia sutartimi laikytina sutartis, kurios dalykas ir Įvykdymo sąlygos panašios i perkamo objekto.

5526.

56Metodikoje nurodyta, kad vertinant, kas konkrečiu atveju laikoma panašia sutartimi, neleistina pernelyg susiaurinti pirkimo sutarties dalyką, priešingu atveju galimai būtų neužtikrinta tiekėjų konkurencija, nes kvalifikacijos reikalavimai dirbtinai ribotu ją ir būtu neproporcingi pirkimo objektui.

5727.

58Perkančioji organizacija sutinka su ieškove, kad Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 3 priedo 2.2 punktu ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau - GTK) 3 straipsnio 7 dalimi pabėgiai, bėgiai bei balasto sluoksnis bendrai įvardijami kaip geležinkelio kelio viršutinė konstrukcija. Taip pat atsakovė pažymi, kad GTK 14 str. papildomai nurodoma, kas yra laikytina Geležinkeliu infrastruktūros objektais ir atskiru 5 punktu yra detaliai išvardijama geležinkelio kelio viršutinė konstrukcija, t.y.: „bėgiai, bėgiai su įpjovomis ir greitbėgiai. pabėgiai ir išilginiai pabėgiai, smulkieji geležinkelio kelio tvirtinimo elementai, balastas, taip pat akmens skalda ir smėlis, iešmai, bėgių sankirtos, grįžračiai ir kilnojamosios platformos (išskyrus platformas, skirtas išimtinai lokomotyvams), taip pat kiti panašaus pobūdžio įrenginiai“. Tai įrodo, jog ne tik Perkančiosios organizacijos vertinimu, bet ir vadovaujantis teisės aktais visos geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos medžiagos yra panašaus pobūdžio medžiagos.

5928.

60Pirkimo objektas yra itin specifinis ir Lietuvoje daugiausiai naudojamas Perkančiosios organizacijos. Atsižvelgiant į tai, potencialių tiekėjų skaičius nėra didelis, o jeigu, kaip teigiama tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje, būtų nustatytas reikalavimas būti įvykdžius/vykdyti konkrečiai gelžbetoninių pabėgių sutartis už tam tikrą vertę, tokiu atveju būtu apribota tiekėju konkurenciją iki minimalaus skaičiaus, kas neatitiktų Perkančiosios organizacijos interesų bei minėtų teisės aktų reikalavimų. Vėžės pabėgių gamintojų pagal LST EN 13230 standartą gaminančių yra trys: OAO «Dorstrojmontažtrest», UAB „Swetrak” ir TRACKTEC S.A, o tiekėjai yra keturi: UAB „SpecRail“ ir UAB „Skinest Baltija“ teikia OAO « Dorstrojmontažtrest» pagamintus pabėgius; UAB „Swetrak ir TRACK TEC S.A teikia savo pagamintus pabėgius. Pažymima, kad iš minėtų Tiekėjų tik 2 (du): UAB „Swetrak (Ieškovas) ir TRACK TEC S.A tenkintų Ieškovo ieškinyje nurodytą reikalavimą - būti įvykdžius/vykdyti konkrečiai gelžbetoninių pabėgių sutartis už tam tikrą vertę. Kadangi TRACK TEC S.A. pasiūlymo deryboms nepateikė, akivaizdu, kad tik vienas Tiekėjas t.y. Ieškovas atitiktų savo paties sukurtą ieškinyje reikalavimą.

6129.

62Pirkimo dokumentuose buvo keliamas reikalavimas, jog tiekėjas turi būti siūlomu prekių platinimo ?galiotas atstovas arba turėti sutarti ir/ar susitarimu su tiekėjo siūlomu prekių gamintoju/įgaliotu atstovu, leidžianti tiekėjui platinti siūlomas prekes. Šiuo reikalavimu yra užtikrinama tiekėjo galimybė tiekti pirkimo objektą Pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis.

6330.

64Kadangi nagrinėjamoje byloje Ieškovas neprašė paaiškinti Pirkimo sąlygų, tai darytina pagrįsta išvada, kad Pirkimo sąlygos jam buvo aiškios, o Ieškovui nesikreipus į Atsakovą dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo, Atsakovui neturi tekti dėl to neigiami padariniai. Pažymima, kad analogišką išvadą teismas yra pateikęs 2014 m. liepos 11 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-4543-798/2014.

6531.

66Ieškovė tiek pretenzijose, tiek ieškinyje apeliuoja į Pirkimo sąlygas, kurios buvo aiškiai išdėstytos paskelbtuose Pirkimo dokumentuose nuo Pirkimo pradžios. Perkančioj i organizacija pažymi, kad Ieškovas ne tik neprašė paaiškinti Pirkimo sąlygas, tačiau ir praleido KSPĮ numatytą terminą, skirtą ginčyti Pirkimo „Gelžbetoninių pabėgių pirkimas“ Nr. 364446 dokumentų sąlygas. Taigi, Ieškovo veiksmai, kai jis ginčija Pirkimo sąlygas, jau praleidęs KSPĮ numatytus terminus, rodo, kad Ieškovas piktnaudžiauja tiekėjo teisėmis.

6732.

68Išankstinio įtempimo gelžbetoninių pabėgių su elastiniais bėgių tvirtinimo elementais W14 techninės specifikacijos 3.1 punkte nustatyta, kad „Išankstinio įtempimo gelžbetoniniai pabėgiai turi atitikti LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-2 ar ekvivalentiškų, ar aukštesnę kokybę užtikrinančių standartų reikalavimus, pritaikyti 1520 mm vėžės pločio keliui. Tokios konstrukcijos pabėgiai turi būti naudojami geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t bruto per metus.“ Pažymėtina, kad minėtose standartuose yra keliami reikalavimai ne pabėgių konstrukcijai, bet jų fizikiniams parametrams.

6933.

70Sistemiškai aiškinant Techninėje specifikacijoje keliamą reikalavimą darytina išvada, kad pabėgiai, kurių parametrai iš esmės atitinka LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-2 ar ekvivalentiškų, ar aukštesnę kokybę užtikrinančių standartų reikalavimus ir yra pritaikyti 1520 mm vėžės pločio keliui, turėjo būti naudojami geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t bruto per metus.

7134.

72Priešingai nei aiškina Ieškovas minėtos konstrukcijos pabėgiai galėjo būti naudojami atitinkamose geležinkelių magistralinėse linijose ir iki atitinkamo sertifikato išdavimo. Reikalavimo, naudoti sertifikuotus pabėgius geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t bruto per metus, Techninėje specifikacijoje keliama nebuvo.

7335.

74Iš teikiamų konstruktyvinių brėžinių akivaizdu, kad 1984 m. gaminami pabėgiai Vokietijoje ir dabar OAO „Dorstrojmontažtrest“ gaminami pabėgiai skiriasi tik vėžės pločiu 1435 mm ir bėgvietės aikštelės nuolydžiu. Atsižvelgiant j tai, toks pabėgio pritaikymas nuo 1435 mm į 1520 mm vėžę ir bėgio pokrypio kampas ant bėgvietės nelaikoma pabėgio technologijos modifikavimu.

7536.

76OAO „Dorstrojmontažtrest“ pagaminti minėtos konstrukcijos pabėgiai ES esančioje akredituotoje laboratorijoje (VGTU Taikomoji statinių, konstrukcijų ir medžiagų laboratorija) išbandyti ir atitiko 2015 metais bei paskutiniame skelbtame viešajame pirkime nustatytus reikalavimus.

7737.

78Pirkimo Specialiųjų sąlygų 6 priedo Prekių pirkimo - pardavimo sutarties (toliau - Sutartis) nuostatos, taip pat ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.2 punkto nuostatos taikomos ir atsakomybę už jų laikymąsi prisiima išimtinai Sutarties šalys. Ieškovo ieškinyje minimas OAO „Dorstrojmontažtrest“ nėra pateikęs savarankiško pasiūlymo Pirkimui, todėl Sutartis su juo negali būti sudaryta. Sutartį numatoma sudaryti su Pirkimo laimėtoju, kuris ir turės užtikrinti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą, nagrinėjamu atveju, Prekėms suteikti tokios trukmės garantiją, kokia buvo įtvirtinta Sutartyje.

7938.

80Šalių dubliko ir tripliko argumentai iš esmės yra analogiški ieškinyje ir atsiliepime išdėstytoms pozicijoms.

8139.

82Trečiasis asmuo UAB „ Skinest Baltija“ atsiliepimo į UAB „Swetrak“ ieškinį nepateikė.

8340.

84Dėl faktinių aplinkybių. Byloje nustatyta, kad atsakovė AB “Lietuvos geležinkeliai” (Perkantysis subjektas) 2018 m. vasario 4 d. paskelbė apie tarptautinį skelbiamų derybų būdu vykdomą pirkimą „ 2018/PCSP-7-3 Gelžbetoninių pabėgių pirkimas“ (pirkimo Nr. 364446); ginčas vyksta tik dėl 1-osios Pirkimo objekto dalies rezultato.

8541.

86Ieškovė UAB „Swetrak“ Pirkime pateikė savo pasiūlymą.

8742.

882018 m. balandžio 13 d. ieškovė buvo informuotas apie Pirkimo 1-oje dalyje sudarytą pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašytas UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymas. 2018 m. balandžio 17 d. ieškovė pateikė prašymą susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu.

8943.

902018 m. balandžio 18 d. ieškovė gavo Perkančiojo subjekto kvietimą atvykti susipažinti su UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymu, kartu pažymint, kad laimėtojo pasiūlymą draudžiama fotografuoti. 2018 balandžio 19 d., susipažinęs su UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymo medžiaga (ta jos dalimi, su kuria susipažinti leido Perkantysis subjektas), ieškovė padarė išvadą, kad UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymas (paraiška) turėjo būti atmestas dėl neatitikties tiekėjų kvalifikacijos, Techninių specifikacijų bei pirkimo sutarties projekto reikalavimams. Atitinkamai, šio tiekėjo pasiūlymas negalėjo būti įtrauktas pirmuoju į sudarytą pasiūlymų eilę bei paskelbtas laimėjusiu.

9144.

92Nesutikdamas su Perkančiojo subjekto sprendimais (1-oje Pirkimo objekto dalyje) pripažinti trečiojo asmens kvalifikaciją tinkama, pasiūlymą – atitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimus, sudaryti pasiūlymų eilę, įtraukiant joje trečiojo asmens pasiūlymą pirmuoju ir sudaryti su trečiuoju asmeniu pirkimo sutartį, ieškovė UAB „Swetrak“ 2018 m. balandžio 23 d. pateikė dėl šių sprendimų pretenziją Perkančiajam subjektui.

9345.

942018 m. balandžio 26 d. sprendimu Perkantysis subjektas (atsakovė) pretenziją atmetė.

9546.

962018 m. gegužės 7 d. ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą.

9747.

982018 m. gegužės 24 d. atsakovė su trečiuoju asmeniu UAB „Swetrak“ neskelbiamu derybų būdu sudarė sutartį Nr. SP-276.

9948.

1002018 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 526 „Dėl sandorio pripažinimo neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų, kuriuo nusprendė pripažinti akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ planuojama sudaryti sutartį dėl atsakovės paskelbto pirkimo neatitinkančių nacionalinio saugumo interesų.

10149.

1022018 m. liepos 25 atsakovė priėmė sprendimą nutraukti viešąjį pirkimą „2018/PCSP-7-3 Gelžbetoninių pabėgių pirkimas“ (pirkimo Nr. 364446).

10350.

104Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 101 straipsnio 3 dalis, CPK 4232 straipsnio 1 dalis); ginčo ribas apibrėžia ieškovės pretenzijos ir atsakovo atsakymo į pretenziją turinys (VPĮ 101 straipsnio 3 dalis, 102 straipsnio 1, 2 dalys, CPK 4232 straipsnio 1 dalis); ieškovė tinkamai pasinaudojo privaloma išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka

10551.

106Dėl ieškovės UAB „Swetrak“ teisės į ieškinį. Nors atsakovė 2018-07-25 nutraukė viešojo pirkimo dalį dėl pirkimo 1-os dalies objekto, teismas pažymi, kad trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ aktyviai gina savo, kaip viešojo pirkimo 1 dalies laimėtojo teises, reikalaudamas sudaryti su juo viešojo pirkimo sutartį Pirkimo 1-pje dalyje. Prie nagrinėjamos bylos buvo prijungtas UAB „Skinest Baltija“ ieškinys atsakovei dėl 2018 m. gegužės 24 d. sutarties, sudarytos su UAB „Swetrak“ neskelbiamu derybų būdu dėl to paties pirkimo objekto dalies pripažinimo negaliojančia. Be to, viešosios teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis UAB „Skinest Baltija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu dėl 2018 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Nr. 526 „Dėl sandorio pripažinimo neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų“ teisėtumo (adm. bylos Nr. eI-3717-815/2018), pareiškė ieškinį Vilniaus apygardos teisme dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2018 m. liepos 25 d. sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą 1 dalyje panaikinimo (civ. bylos Nr. e2-4481-340/2018).

10752.

108Kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų teisės normų aiškinimo praktika dėl asmens teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo laikantis įstatymuose įtvirtintos tvarkos. Kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose dėl teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus šiems kasacinio teismo, inter alia, remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, pripažinta plati teisė ginti interesus teisme. Pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. šio intereso gynimas, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimas, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015, 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163-415/2015 ir joje nurodyta teismų praktika, kt.).

10953.

110Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo nuosekliai reikalauja sudaryti viešojo pirkimo sutartį, kvestionuoja Vyriausybės nutarimo ir perkančiojo subjekto sprendimo nutraukit pirkimą teisėtumą, teismas sprendžia, kad teismo sprendimas dėl perkančiojo subjekto sprendimo viešajame pirkime, kuriuo laimėtoju buvo paskelbta UAB „Skinest Baltija“, teisėtumo ir pagrįstumo sukels teisines pasekmes visiems proceso dalyviams ir pasisako dėl UAB „Swetrak“ ieškinio iš esmės.

111Ieškinys iš dalies tenkintinas.

112Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimams.

11354.

114Teismas sutinka su ieškovės teiginiu, kad UAB „Skinest Baltija“ pasiūlyta prekė neatitinka Pirkimo 1-osios dalies Techninės specifikacijos reikalavimų, dėl jos pasiūlymas turėjo būti atmestas, remiantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 14.9 ir 14.7.1 punktų nuostatomis.

11555.

116Pirkimo Techninės specifikacijos (1-oje Pirkimo objekto dalyje) 3.1 punkte, be kita ko, nurodyta, jog perkami „išankstinio įtempimo gelžbetoniniai pabėgiai turi atitikti LSTEN13230-1 ir LST EN 13230-2 ar ekvivalentiškų, ar aukštesnę kokybę užtikrinančių standartų reikalavimus, pritaikyti 1520 mm vėžės pločio keliui. Tokios konstrukcijos pabėgiai turi būti naudojami geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t bruto per metus”.

11756.

118Skelbimo apie viešąjį pirkimą duomenimis apie pirkimą buvo paskelbta 2018 m. vasario 2 d., pasiūlymų ar prašymų priėmimo terminas numatytas iki 2018 m. vasario 21 d.. Taigi Techninės specifikacijos reikalavimas, kad pabėgiai būtų naudojami geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus reiškia, kad siūloma prekė turi būti naudojama ne mažiau kaip 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino, t.y. nuo 2015 m. vasario 21 d. iki 2018 m. vasario 21 d.

11957.

120Trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ 1-oje Pirkimo dalyje siūlo Baltarusijos gamintojo OAO “Dorstrojmontažtrest” gelžbetoninius pabėgius, pagamintus OAO „Dorstrojmontažtrest“ filiale „Osipovičskij zavod železobetonnyh konstrukcij“.

12158.

122Nagrinėjamos bylos duomenimis ši prekė buvo išbandyti dėl atitikties LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-2 standartų reikalavimams 2015 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Taikomojoje statinių, konstrukcijų ir medžiagų laboratorijoje (nevieša bylos medžiaga - atsakovės atsiliepimo priedas Nr. 8); jų atitikties ES normoms sertifikatas išduotas 2016 m. kovo mėn. (išdavusi institucija – Lenkijos „Instytut Kolejnitctwa“). Ginčo, kad nuo 2015 m. rugsėjo 10 d. trečiojo asmens pasiūlytų prekių kokybė yra lygiavertė LSTEN13230-1 ir LST EN 13230-2 standartams, byloje nėra. Tačiau pagal Techninės specifikacijos 3.1 p. reikalavimus pasiūlytos atitinkamos kokybės prekės dar turėjo būti naudojami ne mažiau kaip trejus metus ( nuo 2015 m. vasario 21 d.) geležinkelių magistralinėse linijose, kur traukinių apkrova būtų ne mažesnė kaip 30 mln. t bruto per metus. Tačiau duomenų, kad trečiojo asmens pasiūlyti pabėgiai faktiškai buvo naudojami ne mažiau kaip 3 paskutinius metus byloje nėra; teismas sutinka su ieškovės pastebėjimu, kad trečiojo asmens pasiūlyti pabėgiai galėjo būti naudojami ES tik nuo jų sertifikavimo, t.y. nuo 2016 m. kovo mėnesio.

12359.

124Atsiliepime atsakovė nurodė, kad 2018-02-14 raštu Nr. 2(VPK)-170 buvo pateiktas Pirkimo dokumentų paaiškinimas, kuriame atsakant į klausimą „Ar nurodymas „turi būti naudojami geležinkelių magistralinėse linijose“ turi būti suprantamas, kaip naudojami tik Lietuvos Respublikos geležinkelių magistralinėse linijose ar ir kitų šalių geležinkelių magistralinėse linijose?“ atsakovė nurodė, kad „siūlomos prekės turi būti naudojamos geležinkelių magistralinėse linijos, bet ne būtinai tik Lietuvos Respublikos geležinkelių magistralinėse linijose. Gali būti naudojama ir kitų šalių geležinkelių magistralinėse linijose, kurių vėžės plotis 1520 mm ir ašinė apkrova 245kN, t.y. duomenys, kad pasiūlytų pabėgių analogai buvo naudojami už ES ribų būtų vertinami kaip įrodymai apie pasiūlytų prekių atitikimą Techninės specifikacijos 3.1 p.

12560.

126Tačiau teismo vertinimu, byloje nėra faktinių duomenų, kad pabėgiai, kurių techninės savybės analogiškos ieškovės pasiūlytoms prekėms buvo naudojamos už ES ribų.

12761.

128Atsakovė savo išvada apie trečiojo asmens pasiūlytų prekių atitikimą Techninės specifikacijos 3.1 punkto reikalavimams grindžia Baltarusijos Respublikinio statybos mokslinių tyrimų instituto interneto svetainėje 2015-11-12 publikuotu straipsniu apie tai, kad 2012 m. OAO „Dorstrojmontažtrest “organizavo naujos kartos pabėgių, atitinkančių Europos standartų reikalavimus gamybą nepatvirtina, kad šios bendrovės gaminami pabėgiai atitinka Techninės specifikacijos 3.1 p. Faktas, kad pabėgiai, atitinkantys ES standartų, Baltarusijoje gaminami nuo 2012 m., nepatvirtina, kad gaminami pabėgiai nuo 2015 m. vasario 21 m. buvo naudojami Baltarusijos magistraliniuose keliuose kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t bruto per metus. Atsiliepime atsakovė taip pat nurodė, kad 2014 metų pabaigoje turėjo informacijos apie galimai naują rinkos dalyvį (OAO „Dorstrojmontažtrest“) gelžbetoninių pabėgių atitinkančių LST EN 13230 standarto reikalavimus ir pritaikytų 1520 mm vėžei rinkoje. Atsakovės atstovai 2015 m. kovo mėn. vyko į Baltarusija įvertinti jau eksploatuojamų gelžbetoninių pabėgių pagamintų OAO „Dorstrojmontažtrest“ pagal EN 13230 standartą ir skirtų 1520 mm vėžei, tuo pačiu ir į šių pabėgių gamyklą, nagrinėjo pabėgių gamintų pagal GOST ir EN standartus ypatumus.

12962.

130Atsakovės argumentai patvirtina, kad OAO „Dorstrojmontažtrest“ pabėgiai atitinka LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-2 standartų reikalavimams; ši aplinkybė patvirtina Vilniaus Gedimino technikos universiteto specialistų 2015 m. rugsėjo 10 d. tyrimu bei sertifikato išdavimu, ginčo dėl šios aplinkybės tarp šalių nėra. Tačiau atsakovė pati įtraukė į Pirkimo sąlygas, kad tiekėjas privalo ne tik pagristi pasiūlytų prekių atitikimą standartams, bet ir pateikti informaciją, kad jo pasiūlytos prekės (pabėgiai) naudojamos ne mažiau kaip trejus metus atitinkamos apkrovos magistraliniuose keliuose; atsakovė išaiškino šitą sąlyga, patvirtindama, kad priims įrodymus apie prekių naudojimą ir už ES ribų, t.y. viešojo prikimo procedūros vykdymo metu sąlyga buvo priimtina ir aiški visiems viešojo pirkimo dalyviams. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė pateikė papildomus įrodymus, jos manymu patvirtinančius, kad trečiojo asmens pasiūlyti pabėgiai buvo naudojami nuo 2015 m.: 2015-06-09 Osipovičių geležinkelio kelio ruožo direktoriaus raštą, adresuoto Osipovičių Gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos direktoriui; 2018-02-18 Baltarusijos geležinkelių tarnybos viršininko raštą, 2017-10-13 Valstybinės akcinės bendrovės „Latvijos geležinkeliai“ techninio direktoriaus raštą, 2018-05-31 Valstybinio susivienijimo Baltarusijos geležinkeliai valdybos kelio ruožo viršininko pavaduotojo V.M. L. raštą (elektroninės bylos priedas, b.l.5-20). 2015, 2017 raštai ir 2018-02-18 Baltarusijos geležinkelių tarnybos viršininko raštai yra neinformatyvaus pobūdžio, raštai skirti atsiliepimams apie Osipovičių Gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos produkcijos (pabėgių) naudojamus kiekius ir gerą kokybę; faktinių duomenų apie tai, nuo kada ir kokios apkrovos magistraliniuose keliuose pabėgiai buvo naudojami, raštuose nėra.

13163.

1322018-05-31 Valstybinio susivienijimo Baltarusijos geležinkeliai valdybos kelio ruožo viršininko pavaduotojo V.M. L. raštas atsakovės gautas po civilinės bylos iškėlimo, jau kilus ginčui tarp tiekėjų dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Techninės specifikacijos 3.1 p. Raštas adresuotas pabėgių gamintojui OAO OAO „Dorstrojmontažtrest“. Rašte nurodoma, kad nuo 2015 iki 2018 m. OAO „Dorstrojmontažtrest“ Baltarusijos geležinkeliui pristatė 1 119 000 pabėgių; visa produkcija atitiko kokybei keliamus reikalavimus. Nuo 2015 m., vykdant kelio remonto darbus pagrindiniuose Baltarusijos geležinkelių keliuose tarp jų ir ruožai, kur eismo intensyvumas daugiau kaip 30 mln t bruto km buvo montuojami naujos OAO „Dorstrojmontažtrest“ gamybos linijos Alfa lavai Olmi gelžbetoniniai pabėgiai; rašte nurodomi konkretūs kelio ruožai, kuriuose eismo intensyvumas didesnis nei 30 mln. t. bruto ir buvo montuojami gelžbetoniniai pabėgiai naujos gamybos linijos Alfa lavai Olmi elektroninės bylos priedas , b.l.17-18).

13364.

134Teismo vertinimu, atsakovės pateiktas 2015-05-31 raštas nepatvirtina prekės atitikimą Techninės specifikacijos 3.1 p. Raštas pateiktas ne tiekėjo perkančiajam subjektui, o perkančiojo subjekto - teismui, kilus tiekėjų ginčui; teismo vertinimu, duomenų apie tiekėjo pasiūlytos prekės atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams rinkimas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos prieštarauja viešojo pirkimo skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principams. Teismo manymu, laiško turinys taip pat nepatvirtina trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą Techninių sąlygų 3.1 p., nes tiekėjo buvo pasiūti iš anksto įtemptieji gelžbetoniniai pabėgiai IIIŠŠD-15 EN.EN 13230-1:2009, pagaminti pagal brėžinius B3.501.1-KŽ-03; šių konkrečių pabėgių atitikimas ES standartams buvo ištirtas ir pripažintas tinkamu. Duomenų, kad laiške minimas naujos gamybos linijos Alfa lavai Olmi pabėgių modelis yra tapatus pasiūlytiems prekėms, nepateikta. Rašte taip pat nėra duomenų, nuo kada tiksliai 2015 m. pabėgiai buvo naudojami; kaip minėta, pagal atsakovės parengtas pirkimo sąlygas, tiekėjai turėjo pateikti duomenis apie siūlomos prekės naudojimą atitinkamos apkrovos magistraliniuose keliuose nuo 2015 m. vasario 21 d. Sprendžiama, kad 2018-05-31 raštas neįrodo atsakovės teiginių.

13565.

136Apibendrinamas, teismas daro išvadą, kad UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymas turėjo būti pripažintas neatitinkančiu Pirkimo 1-osios dalies Techninės specifikacijos 3.1 p. reikalavimų ir turėjo būti atmestas, remiantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 14.9 ir 14.7.1 punktų nuostatomis.

137Dėl trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ neatitikties tiekėjų kvalifikaciniams reikalavimams.

13866.

139Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte esančios lentelės 1 punkte Perkantysis subjektas suformulavo tokį tiekėjams keliamą kvalifikacijos reikalavimą: „Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs ir (ar) vykdo bent 1 ar daugiau panašias į pirkimo objektą sutartis, kurių bendra vertė, vykdomų sutarčių įvykdyta bendra dalis, yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės, neįskaitant PVM “.

14067.

141Ieškovės vertinimu, trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ nėra pateikęs įrodymų, pagrindžiančių jo kvalifikaciją pagal Pirkimo Specialiųjų sąlygų 4.1 punkto lentelės 1 p. reikalavimą. Savo atitikčiai pagal minėtą kvalifikacijos reikalavimą įrodyti, UAB „Skinest Baltija“ pateikė duomenis apie įvykdytas sutartis (jų dalis) su AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Vitras“ bei UAB „Geležinkelio tiesimo centras“. Tačiau UAB „Skinest Baltija“ pateiktų sutarčių objektai nėra panašūs į Pirkimo objektą (gelžbetoninius pabėgius): Sutarčių su UAB „Vitras“ bei UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ objektas - „Geležinkelio viršutinio kelio statinio medžiagų tiekimas“; Sutarčių su AB „Lietuvos geležinkeliai“ objektai - kietmedžio pabėgiai, iešminės produkcijos tiekimas, izoliacinių detalių tiekimas, metalinių tvirtinimo detalių tiekimas. Ieškovė nurodo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 21.1 punkto nuostatas. Šiame Metodikos punkte esančioje 9 išnašoje yra paaiškinta, jog „Panašia sutartimi laikytina sutartis, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios į perkamo objekto.“

14268.

143Ieškovė neįrodinėjo, kad gelžbetoninių pabėgių tiekimo sutarties ir trečiojo asmens pateiktų sutarčių įvykdymo sąlygos iš esmės skiriasi; ieškovės įsitikinimu, esminių skirtumų turi sutarčių dalykai.

14469.

145Pagal reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 3 priedo 2.2 punktą, geležinkelio kelio viršutinę konstrukciją (kas atitinka „geležinkelio viršutinio kelio statinio“ sampratą) sudaro ne tik pabėgiai, bet ir balastas ( ji sudaro skalda, žvyras ir pan.) bei bėgiai. Ieškovės vertinimu, tiek pirmos trečiojo asmens sutarties dalykas - geležinkelio viršutinio kelio statinio medžiagos (balastas, bėgiai), tiek antros – kietmedžio pabėgiai, iešminė produkcija, izoliacinės detalės, metalinės tvirtinimo detalės – iš esmės skiriasi, nes skiriasi jų medžiagiškumas, balasto medžiagų gamyba ir pan., todėl tiekėjo patirtis tiekti tokias prekes neturi nieko bendro su jo gebėjimu tinkamai pateikti Pirkimo objektą.

14670.

147Teismas nesutinka su ieškovės argumentais. Atsakovė pagrįstai nurodo, kad pagal Geležinkelių transporto kodekso 14 str. prie geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos priskiriami „bėgiai, bėgiai su įpjovomis ir greitbėgiai. pabėgiai ir išilginiai pabėgiai, smulkieji geležinkelio kelio tvirtinimo elementai, balastas, taip pat akmens skalda ir smėlis, iešmai, bėgių sankirtos, grįžračiai ir kilnojamosios platformos (išskyrus platformas, skirtas išimtinai lokomotyvams), taip pat kiti panašaus pobūdžio įrenginiai“.

14871.

149Taigi tiek trečiojo asmens pateiktos pirmos sutartie, tiek antros sutarties dalykai yra geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos elementai, t.y. jų funkcinė paskirtis yra panaši. Sutiktina su atsakovės vertinimu, kad vadovaujantis teisės aktais visos geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos medžiagos yra panašaus pobūdžio medžiagos. Tai, kad skiriasi jų medžiagiškumas ir gamyba, nepaneigia nurodyto panašumo ir neturi įtakos tiekėjo kvalifikacijai, nes tiekėjai nėra nurodytos produkcijos gamintojai. Ieškovė nepagrindė, kad prekyba gelžbetoniniais pabėgiais ir kietmedžio pabėgiais bei kitais geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos elementais turi esminių skirtumų tiekėjų kvalifikacijos prasme; ieškovės argumentai dėl trečiojo asmens neatitikties tiekėjų kvalifikaciniams reikalavimams atmetami.

150Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektui.

15172.

152Ieškovė nurodė, kad Pirkimo dokumentų sudėtine dalimi yra Pirkimo Specialiųjų sąlygų 6 priedas - Prekių pirkimo - pardavimo sutarties projektas. Prekių pirkimo - pardavimo sutarties projekto 4.2 punkte nurodyta: „Garantinis laikotarpis: bendras garantijos terminas, nustatytas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalį“. Jokių papildomų išlygų Pirkimo objektui suteiktinai garantijai niekur Pirkimo dokumentuose nėra numatyta. LR Civilinio kodekso 6.698 str. 1 d. garantinius terminus apibrėžia išimtinai defektų nustatymo laikotarpiu: bendrasis terminas yra 5 metai, paslėptiems elementams - 10 metų, tyčia paslėptiems defektams - 20 metų. Vadinasi, sistemiškai aiškinant Pirkimo dokumentus bei LR civilinio kodekso nuostatas, Pirkimo 1-oje dalyje perkamiems gelžbetoniniams pabėgiams privalo būti taikomas mažiausiai 5 metų (paslėptiems elementams, pvz., armatūrai -10 metų) garantinis terminas be jokių papildomų išlygų.

15373.

154Tuo tarpu UAB „Skinest Baltija“ su pasiūlymu pateiktame 2018-02-15 garantiniame rašte Nr. 492- 07-07/294 nurodyta, kad UAB „Skinest Baltija“ Pirkimo 1-oje dalyje siūlomos prekės garantijai taikoma papildoma išlyga: garantijos terminas įvardintas kaip „5 metai arba 500 mln. t bruto traukinių apkrova, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau“.

15574.

156Ieškovės vertinimu UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymo atveju (garantiją pateikiant su Pirkimo dokumentų neatitinkančiomis išlygomis) perkančioji organizacija pažeidė pareigą vykdyti viešąjį pirkimą griežtai pagal paskelbtas Pirkimo sąlygas. Tai sudaro savarankišką pagrindą atmesti UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą.

15775.

158Teismas su ieškovės samprotavimais nesutinka. Ieškovės pozicija pagrindžiama netinkamu Pirkimo Specialiųjų sąlygų 6 priedo - Prekių pirkimo - pardavimo sutarties projekto 4.2 p. aiškinimu.

15976.

160Ši nuostata turi būti aiškinama kitų Pirkimo sąlygų ir Pirkimo-pardavimo sutarties projekto nuostatų bendrajame kontekste (CK 6.193 straipsnis).

16177.

162Atsakovė pagrįstai nurodo, kad Pirkimo dokumentuose buvo keliamas reikalavimas, jog tiekėjas turi būti siūlomu prekių platininio įgaliotas atstovas arba turėti sutarti ir/ar susitarimą su tiekėjo siūlomu prekių gamintoju/įgaliotu atstovu, leidžianti tiekėjui platinti siūlomas prekes. Tačiau Pirkimo sąlygose nebuvo įtvirtinta reikalavimo Tiekėjams pateikti Prekių gamintojo garantinį raštą, nebuvo reikalavimo, kad Prekėms turi būti Prekių gamintojo atitinkamam metu skaičiui suteikta garantija. Pirkimo pardavimo sutarties projekto 4.2 p. suteikiama prekėms Prekių gamintojo garantija (garantinis terminas, išlygos) yra Tiekėjo ir Prekių gamintojo tarpusavio santykiu dalykas. Pirkimo Specialiųjų sąlygų 6 priedo Prekių pirkimo - pardavimo sutarties (toliau - Sutartis) nuostatos, taip pat ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.2 punkto nuostatos taikomos ir atsakomybę už jų laikymąsi prisiima išimtinai Sutarties šalys t.y. šiuo atveju atsakovė ir Pirkimo laimėtojas.

16378.

164Pažymėtina, kad trečiojo asmens pasiūlytų prekių (pabėgių) gamintojas OAO „Dorstrojmontažtrest“ nėra pateikęs pasiūlymo, nėra viešojo prikimo procedūros dalyvis, Sutartis su juo negali būti sudaryta. Sutartį numatoma sudaryti su Pirkimo laimėtoju, kuris ir turės užtikrinti prisiimtu sutartinių įsipareigojimų tinkama įvykdymą ir suteikti tokios trukmės garantiją, kokia buvo įtvirtinta Sutartyje. Ieškovės argumentai dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektui atmestini.

16579.

166Teismui sutikus su ieškovės argumentais dėl UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymo neatitikimo Pirkimo 1-osios dalies Techninės specifikacijos 3.1 p. reikalavimų, ieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ginčo Pirkime Nr. 364446 (1-oje Pirkimo objekto dalyje) 2018 m. balandžio 13 d. priimti sprendimai 1) pripažinti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimams; 2) nustatyti pasiūlymų eilę, joje pirmuoju numeriu įrašant trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą, pripažinti šį pasiūlymą laimėjusiu, bei sudaryti sutartį su UAB „Skinest Baltija“ pripažintini neteisėtais, atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens ieškinys dėl sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą dar neišnagrinėtas ir sprendimas galioja. Reikalavimas atsakovės sprendimo dėl UAB „Skinest Baltija“ kvalifikacijos vertinimo panaikinimo atmestinas.

167Dėl UAB „Skinest Baltija“ ieškinio.

16880.

169Ieškovė UAB „Skinest Baltija“ 2018 m. birželio 14 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Swetrak“ 2018 m. gegužės 24 d. neskelbiamų derybų būdu sudarytą sutartį Nr. SP -276 negaliojančia. Nurodė, kad

17081.

171Atsakovė paskelbė viešąjį gelžbetoninių pabėgių pirkimą, vykdomą skelbiamų derybų būdu (pirkimo Nr. 364446); ieškovė pateikė pasiūlymą pirkimo 1-oje dalyje. 2018-04-13 atsakovė CVP 1S priemonėmis informavo ieškovė apie pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymą nurodė, kad Pirkimo laimėtojas yra Ieškovė, su kuria ketinama sudaryti sutartį, bet ne anksčiau nei pasibaigs 10 dienų sutarties sudarymo atidėjimo terminas.

17282.

1732018-04-26 Atsakovė CVP IS priemonėmis informavo Atsakovą, kad dėl tiekėjo UAB “ Swetrak“ pretenzijos pirkimo procedūros buvo sustabdytos, tačiau Pretenzija buvo pripažinta nepagrįsta ir atmesta, o pirkimo procedūros tęsiamos.

17483.

1752018-05-11, praėjus 15 dienų po pranešimo apie pretenzijos atmetimą ir procedūrų tęsimą, CVP IS priemonėmis ieškovė pateikė prašymą atsakovui informuoti apie procedūrų eigą ir numatomą sutarties pasirašymo datą. Atsakovė iki šiol į jį neatsakė. 2018-05-14 ieškovė pateikė prašymą informuoti apie procedūrų eigą; į šį Ieš kovo prašymą taip pat neatsakyta.

17684.

177Pagal 2018-06-04 viešai paskelbtą informaciją, ieškovei tapo žinoma, kad Atsakovė dėl to paties pirkimo objekto 1 dalies, neskelbiamų derybų būdu įvykdė pirkimą ir 2018-05-24 sudarė sutartį su Pirkime antroje vietoje likusiu tiekėju - trečiuoju asmeniu UAB „Swetrak“. Iš sutarties turinio galima spręsti neskelbiamų derybų būdu vykdyto pirkimo sąlygos buvo iš esmės identiškos vykdyto Pirkimo, kurio laimėtoju pripažinta Ieškovė, sąlygoms. Techninė specifikacija yra analogiška vykdyto Pirkimo 1 dalies techninei specifikacijai. Sutarčių sąlygos taip pat iš esmės identiškos, tik nurodytas kitas perkamų prekių kiekis.

17885.

179Ieškovė mano, jog pirkimas neskelbiamų derybų būdu buvo vykdytas ir sutartis buvo sudaryta neteisėtai, t.y. pažeidžiant Pirkimų įstatyme įtvirtintus principus ir normas.

18086.

181Atsakovė vykdė analogišką naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nepabaigęs Pirkimo procedūrų, t.y. Atsakovė nėra priėmusi sprendimo nutraukti Pirkimo procedūras, o taip pat nėra sudaręs Pirkimo sutarties. Neskelbiamų derybų objektas buvo tapatus Pirkimo objekto 1 daliai. Prekėms keliami reikalavimai buvo identiški. Skyrėsi tik perkamo kiekio aprašymas sutartyje.

18287.

183Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas draudžia paraleliai vykdyti du pirkimus dėl to paties pirkimo objekto. Atsižvelgiant į tai, neužbaigęs Pirkimo procedūrų, Atsakovė neturėjo teisės vykdyti neskelbiamų derybų ir sudaryti Ginčijamos sutarties dėl to paties pirkimo objekto. Tokia situacija neatitinka Pirkimų įstatymo 29 str. 1 d. įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų ir 29 str. 2 d. ir 3 d. įtvirtintų pirkimo tikslų. Tai sudaro pagrindą pripažinti Ginčijamą sutartį negaliojančia Pirkimų įstatymo 111 str. 1 d. 4 p. pagrindu

18488.

185Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ įvykdė kelio remonto darbų pirkimo procedūras ir 2017-06-30 pasirašė sutartį Nr. SP-445 su rangovu kelio remonto darbams atlikti, panaudojant kelio medžiagas, įskaitant gelžbetoninius pabėgius. Pagal sutartinius rangos darbų įsipareigojimus naujas, atitinkančias technines specifikacijas, medžiagas, įskaitant pabėgius, Atsakovė įsipareigojo patiekti 2018 m. nuo gegužės mėn. pradžios iki rugpjūčio mėn. pradžios. Tuo tikslu 2018-02-02 buvo viešai skelbiamas konkursas pabėgiams pirkti, t.y. skelbiamos derybos (pirkimo Nr. 364446). Skelbiamų derybų pirkime 2018-04-13 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Skinest Baltija“. Atsakovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 str. 1 d. ir 2009-11-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau — LRV) nutarimu Nr. 1540 patvirtinto Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo 9 ir 26 p., 2018-04-23 raštu Nr. 2-498 kreipėsi j Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją, prašydama įvertinti planuojamą su laimėtoju sutartį nacionalinio saugumo aspektu. Po 2018-05-22 Komisijos posėdžio nedelsiant telefonu Atsakovė buvo informuota, kad ketinama su UAB „Skinest Baltija“ sudaryti sutartis pripažįstama neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų. 2018-05-22 Atsakovė, remdamasis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 79 str. 1 d. 4 p. (kai neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkantysis subjektas negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais šiame įstatyme nustatytais terminais), Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje išsiuntė kvietimą tiekėjams dalyvauti neskelbiamų derybų pirkime. 2018-05-23 Atsakovė gavo Vyriausybės kanceliarijos raštą Nr. S-1720 su konfidencialumo žyma, kuriuo patvirtinama, kad 2018-05-22 posėdyje Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija priėmė išvadą dėl ketinamo sudaryti sandorio su UAB „Skinest Baltija“ pripažinimo neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų. Atsakovė nurodė, kad susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pirminiais pasiūlymais data - 2018- 05-23. 2018-05-24 Atsakovė sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SP-276. Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvados pagrindu 2018-06-06 priėmė nutarimą Nr. 526, kuriuo nuspręsta „Pripažinti akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ planuojamą sudaryti su UAB „Skinest Baltija“ sandorį dėl tarptautinio pirkimo „2018/PCSP-7-3 Gelžbetoninių pabėgių pirkimas“ neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų.

18689.

187Atsakovė konstatavo, kad Pirkimais (neskelbiamų derybų pirkime ir pirkime ,,Gelžbetonių pabėgių pirkimas“ (pirkimo Nr. 364446) I Pirkimo objekto dalis) buvo perkami skirtingi pabėgiu kiekiai. Neskelbiamų derybų pirkimu siekiama įsigyti minimalų 18000 vnt. gelžbetoninių pabėgių kiekį; Pirkimo „Gelžbetonių pabėgių pirkimas“ (pirkimo Nr. 264446) I Pirkimo objekto dalimi siekiama įsigyti 84700 vnt. gelžbetoninių pabėgių. Ginčo sutartis tik patenkino neatidėliotinai reikalingą pabėgių kiekį, siekiant apsaugoti visuomenę nuo itin neigiamų pasekmių bei užtikrinti saugų eismą.

18890.

189Atsakovė nurodė, kad sudarė ginčijamą sutartį teisėtai. Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką neskelbiamų derybų procedūra Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 79 str. 1 d. 4 p. pagrindu gali būti taikoma tik tada, kai įvykdomos trys kumuliacinės (taikomos kartu) sąlygos: a) turi įvykti nenumatomas įvykis; b) turi susidėti ypatingos skubos aplinkybės, dėl kurių neįmanoma laikytis kitoms procedūroms nustatytų terminų; c) turi būti priežastinis ryšys tarp nenumatomo įvykio ir dėl to atsiradusios ypatingos skubos. Nenumatytais įvykiais reikėtų laikyti tokius įvykius, kurie neapsakomai viršija įprastines ekonominio ir socialinio gyvenimo ribas.

19091.

191Atsakovės įsitikinimu, nagrinėjamu atveju įvykdomos visos trys kumuliacinės sąlygos: a) nenumatomas įvykis; b) ypatingos skubos aplinkybės, dėl kurių nebuvo įmanoma laikytis kitoms procedūroms nustatytų terminų; c) priežastinis ryšys tarp nenumatomo įvykio ir dėl to atsiradusios ypatingos skubos.

19292.

193Vyriausybė Komisijos išvados pagrindu 2018-06-06 priėmė nutarimą Nr. 526, kad ketinama sudaryti sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Vyriausybės nutarimas Atsakovei imperatyvus.

19493.

195Po 2018-05-22 Komisijos posėdžio Atsakovė nedelsiant buvo informuotas, kad ketinama su UAB „Skinest Baltija“ sudaryti sutartis pripažįstama neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų, todėl susiklostė situacija, dėl kurios, neįsigijus pabėgių, nukentėtų viešasis interesas, nebūtų laiku suremontuotas geležinkelio kelias ir negalėtų vykti saugus traukinių eismas nustatytais maršrutais.

19694.

197Vadovaujantis GTK 5 str. 1 d., viešoji geležinkelių infrastruktūra yra Lietuvos valstybės nuosavybė, ji negali būti privatizuojama ir priklausyti kitiems privatiems fiziniams ar juridiniams asmenims, todėl akivaizdu, kad viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, remontas yra glaudžiai susijusi su viešuoju interesu. Po Skelbiamų derybų susidariusi situacija (ketinamos su UAB „Skinest Baltija“ sudaryti sutarties pripažinimas neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų bei skubus pabėgių poreikis) reikalavo skubaus sprendimo, todėl siekiant išvengti minėtų neigiamų pasekmių Perkantysis subjektas organizavo neskelbiamas derybas bei sudarė ginčijamą sutartį. Atsakovė eksploatuoja 2335,7 km pagrindinių geležinkelio kelių, iš kurių 1316,3 km keliuose vyksta keleivinis eismas. Taip pat aktualu pažymėti, kad Lietuvos teritoriją kerta ir tarptautiniai transporto koridoriai IX B V.S.-Kena - Vilnius - Šiauliai - Klaipėda, IX D Kaišiadorys Kybartai, I V.S. - Joniškis - Šiauliai - Gaižiūnai - Palemonas - Šeštokai - V.S., IA Radviliškis - Pagėgiai.

19895.

199Pabėgiai reikalingi vykdant kelio priežiūros ir remonto darbus bei užtikrinant saugų ir nenutrūkstamą keleivinių /krovininių traukinių eismą bei esamą traukinių greitį ir yra nuolat keičiamos t.y. vietoje defektinių pabėgių keičiami naujais pabėgiais. Pagrindiniuose magistraliniuose keliuose pabėgių keitimas vyksta nuolat, nes jų keitimo poreikį sąlygoja ne tik defektai, bet ir nusidėvėjimas ir praleistas jais tonažas.

20096.

201Atsakovė, veždamas krovinius bei keleivius, privalo užtikrinti saugų jų gabenimą, o geležinkelio kelių konstrukcija ir jų būklė turi garantuoti saugų ir sklandų traukinių eismą didžiausiais greičiais.

20297.

203Suplanuotu laiku nesuremontavus planuoto objekto tarptautiniame IX B transporto koridoriuje VS-Kena - Vilnius - Klaipėda vienkelyje tarpstotyje Gaižiūnai - Jonava esančio ruožo 91+200 km iki 95+600 km, t.y. nepakeitus susidėvėjusių kelio pabėgių su įmontuotais tvirtinimo elementais, kurie dėl betoną veikiančių didelių dinaminių apkrovų neužtikrina tinkamo bėgio prispaudimo prie pabėgio, bus apribotas traukinių greitis iki 25 km.

20498.

205Trečiasis asmuo UAB „Swetrak“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nagrinėjamo ginčo atveju nėra perkamos tapačios paslaugos ar prekės, kadangi, nors jos savo savybėmis ir analogiškos, tačiau viena kitos poreikio nepanaikina. Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 79 str. 1 d. 3 p. leidžia pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, jeigu būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkantysis subjektas negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais įstatyme nustatytais bendraisiais terminais, o aplinkybės, nuo kurių priklauso skuba, nepriklauso nuo perkančiojo subjekto. Trečiojo asmens įsitikinimu, ginčo atveju egzistavo būtent šis neskelbiamų derybų vykdymo pagrindas.

20699.

207Visų pirma, neskelbiamų derybų vykdymo skuba (skubos egzistavimas) yra patvirtinta šioje pačioje byloje priimtomis ir įsiteisėjusiomis nutartimis dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo. Tiek 2018-05-15, tiek 2018-06-25 nutartimis šią bylą nagrinėjantis teismas atmetė prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodydamas, jog pabėgiai yra reikalingi atsakovo eksploatuojamų geležinkelio kelių remontui atlikti, kas siejama su viešuoju interesu ir turi aiškų prioritetą prieš konkuruojančius interesus. Taigi, iš minėtų nutarčių išplaukia, jog pabėgių keitimas, kaip besisiejantis su geležinkelio kelių saugumu, turi būti atliekamas be trikdžių ir skubiai. Šią nuoseklią išvadą teismas padarė atsižvelgęs, be kita ko, ir į byloje pateiktus išsamius atsakovo paaiškinimus apie grėsmes galimai sukelsimas pabėgių įsigijimo vėlavimais, taip pat ir į trečiojo asmens paaiškinimus apie tai, kad suplanuotiems darbams tinkamas periodas pagal klimatines sąlygas yra būtent vasaros laikas, dėl ko yra svarbu pabėgius įsigyti būtent vasaros pradžioje – ko jokie kiti pirkimo būdai 2018 m. gegužės antroje pusėje nebegalėjo užtikrinti.

208100.

209Antra, kaip jau nurodė atsakovas, jau pačių skelbiamų derybų vykdymas buvo nulemtas situacijos, kuomet atsakovo rangovas negalėjo užtikrinti tinkamo pabėgių tiekimo. Tai tikrai netipinė situacija, kuriai, viena vertus, atsakovas negalėjo pasiruošti ir jos numatyti, kuri, antra, nepriklausė nuo atsakovo (Pirkimų įstatymo 79 str. 1 d. 3 p. išlyga) ir kuri, trečia, savaime liudija pabėgių įsigijimo atsilikimą nuo grafiko, kuris tik dar padidėjo, 2018 m. gegužės antroje pusėje paaiškėjus, kad atsakovas negali rezultatyviai užbaigti skelbiamų derybų dėl UAB „Skinest Baltija“ nesuderinamumo su Lietuvos nacionalinio saugumo interesais (dėl ko ir teko vykdyti neskelbiamas derybas).

210101.

211Trečia, aplinkybių, lėmusių padidėjusią pabėgių įsigijimo skubą ir, savo ruožtu, neskelbiamų derybų poreikį, atsakovas ne tik negalėjo lemti, bet ir negalėjo numatyti ne tik dėl šio atsiliepimo 99 punkte nurodytų aplinkybių, bet ir dėl to, kad UAB „Skinest Baltija“, kaip atsakovės kontrahento, neatitiktis Lietuvos nacionalinio saugumo interesams nepriklauso nuo atsakovo ir apskritai nebuvo žinoma: Atsakovė LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytą patikros procedūrą inicijavo praktiškai iš karto, kai UAB „Skinest Baltija“ buvo identifikuota kaip skelbiamų derybų laimėtoja. Iki pasiūlymų eilės sudarymo nebuvo nei teisinio, nei jokio kito racionalaus pagrindo pradėti atitinkamą patikrą. Trečiojo asmens nuomone, atsakovė ne tik turėjo teisinį pagrindą, bet ir, vadovaudamasi viešuoju interesu, privalėjo vykdyti neskelbiamas derybas.

212Ieškinys atmestinas.

213102.

214Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdydama viešąjį gelžbetoninių pabėgių pirkimą, vykdomą skelbiamų derybų būdu (pirkimo Nr. 364446); 2018-04-13 pripažino ieškovę pirkimo laimėtoja 1-oje pirkimo objekto dalyje, tačiau pirkimo sutartis su laimėtoja nebuvo sudaryta.

215103.

2162018-06-04 ieškovei tapo žinoma, kad Atsakovė dėl to paties pirkimo objekto 1 dalies, neskelbiamų derybų būdu įvykdė pirkimą ir 2018-05-24 sudarė sutartį su Pirkime antroje vietoje likusiu tiekėju - trečiuoju asmeniu UAB „Swetrak“, dėl to paties pirkimo objekto, tik nurodytas kitas, mažesnis perkamų prekių kiekis.

217104.

218Ieškovė mano, kad atsakovė neturėjo teisės vykdyti neskelbiamų derybų ir sudaryti ginčijamos sutarties dėl to paties pirkimo objekto ir prašo pripažinti ją negaliojančia Pirkimų įstatymo 111 str. 1 d. 4 p. pagrindu.

219105.

220Teismas su ieškovės pozicija nesutinka. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 str. 1 d. ir 2009-11-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1540 patvirtinto Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo 9 ir 26 p., 2018-04-23 raštu kreipėsi j Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją, prašydama įvertinti planuojamą su laimėtoju sutartį nacionalinio saugumo aspektu. Po 2018-05-22 Komisijos posėdžio nedelsiant telefonu Atsakovė buvo informuota, kad ketinama su UAB „Skinest Baltija“ sudaryti sutartis pripažįstama neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų. 2018-05-22 Atsakovė, remdamasis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 79 str. 1 d. 4 p. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje išsiuntė kvietimą tiekėjams dalyvauti neskelbiamų derybų pirkime. 2018-05-23. 2018-05-24 Atsakovė sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SP-276 su UAB „Swetrak“. Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvados pagrindu 2018-06-06 priėmė nutarimą Nr. 526, kuriuo nuspręsta „Pripažinti akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ planuojamą sudaryti su UAB „Skinest Baltija“ sandorį dėl tarptautinio pirkimo „2018/PCSP-7-3 Gelžbetoninių pabėgių pirkimas“ neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų. 2018 m. liepos 25 atsakovė priėmė sprendimą nutraukti viešąjį pirkimą „2018/PCSP-7-3 Gelžbetoninių pabėgių pirkimas“ (pirkimo Nr. 364446).

221106.

222Teismo vertinimu, bylos faktinė situacija sudaro pagrindą pripažinti, kad atsakovės veiksmai visiškai atitinka Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 79 str. 1 d. 3 p.; atsakovė teisėtai ir pagrįstai sudarė sutartį su kitu tiekėju neskelbiamų derybų būdu dėl analogiško pirkimo objekto.

223107.

224Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 str. 1 d. nustato imperatyvią svarbios įmonės pareigą informuoti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją apie ketinamus sudaryti sandorius ar esminius jau sudarytų sandorių pakeitimus, kai sandorio vertė viršija 10 procentų praėjusių finansinių metų metinių įmonės pajamų, taip pat turi teisę kreiptis į Komisiją dėl kitų savo sandorių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros. Po sprendimo dėl viešojo pirkimo laimėtojo nustatymo priėmimo atsakovė kreipėsi į Komisiją. Komisija 2018 m. gegužės 22 d. pateikė išvadą, įformintą protokolu Nr. PD-11, apie tai, kad planuojamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų; atsakovė apie tai buvo informuota. 2018 m. birželio 6 d. Komisijos išvados pagrindu buvo priimtas atitinkamas Vyriausybės nutarimas.

225108.

226Ieškovė kreipėsi dėl komisijos išvadų ir Vyriausybės nutarimo nuginčijimo administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka; galutinis procesinis sprendimas byloje dar nepriimtas. Teismas visiškai sutinka su atsakovės pozicija, kad nagrinėjamoje faktinėje situacijoje sandoris su pirkimo laimėtoju negalėjo būti sudarytas; toks sandoris būtų niekinis dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms ir negaliojantis nuo jo sudarymo momento (Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 8 dalis, CK 1.78 straipsnio 1 dalis, 1.80 straipsnio 1 dalis). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovės lūkesčiai sudaryti viešojo pirkimo sutartį pagal pirkimo Nr. Nr. 264446 1 dalies rezultatus negalėjo būti pripažinti teisėtais. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl atsakovės 2018 m. balandžio 13 d. priimtų sprendimų pripažinti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimams ir jos pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu, ieškovė neteks teisinio suinteresuotumo reikalauti sudaryti su ja viešojo pirkimo sutartį.

227109.

228Ieškovė nepaneigė, kad atsakovė įvykdo kelio remonto darbų pirkimo procedūras ir 2017-06-30 pasirašė sutartį Nr. SP-445 su rangovu kelio remonto darbams atlikti, panaudojant kelio medžiagas, įskaitant gelžbetoninius pabėgius. Pagal sutartinius rangos darbų įsipareigojimus naujas, atitinkančias technines specifikacijas, medžiagas, įskaitant pabėgius, atsakovė įsipareigojo patiekti 2018 m. nuo gegužės mėn. pradžios iki rugpjūčio mėn. pradžios, t.y. 2018-02-02 konkursas pabėgiams pirkti (pirkimo Nr. 364446) buvo paskelbtas vykdant atsakovės įsipareigojimus pagal dėl medžiagų kelių remontui teikimo pagal rangos sutartį. Esant tokioms aplinkybėms ir netekus galimybės teisėtai sudaryti sutartį su pirkimo laimėtoju, perkantysis subjektas pagrįstai ir teisėtai sudarė ginčijamą sutartį neskelbiamų derybų būdu su kitu tiekėju. Ginčijama sutartimi įsigytas 18000 vnt. gelžbetoninių pabėgių kiekis; pirkimo Nr. 264446 I Pirkimo objekto dalimi buvo numatyta įsigyti 84700 vnt. gelžbetoninių pabėgių. Tai patvirtina, kad ginčo sutartimi buvo įsigytas minimalus pabėgių kiekis, reikalingas užtikrinti geležinkelio kelių tinkamo techninės būklės palaikymą ir atitinkamą viešąjį interesą. Nagrinėjamoje situacijoje viešųjų pirkimų procedūros sustabdymas iki administracinė byla pagal pirkimo laimėtojo skundą bus išnagrinėta Vilniaus apygardos administraciniam teisme, prieštarautų viešojo pirkimo tikslui ir viešajam interesui.

229110.

230Dėl bylinėjimosi išlaidų. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą Ieškovės (trečiojo asmens) UAB „Skinest Baltija“ bylinėjimosi išlaidos (7 986 Eur) neatlyginamos. Ieškovė UAB „Swetrak“ patyrė 3 788 Eur bylinėjimosi išlaidas byloje, iškeltoje pagal jos ieškinį dėl perkančiojo subjekto sprendimų nuginčijimo, taip pat patyrė 1 821, 05 Eur atstovavimo išlaidų civilinėje byloje, iškeltoje pagal UAB „Skinest Baltija“ ieškinį; prašo priteisti patirtas išlaidas: 3 788 Eur - iš atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“, 1 821,05 Eur – iš ieškovės UAB „Skinest Baltija“. Ieškovės( trečiojo asmens) UAB „Swetrak“ prašymai tenkintini (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

231Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 straipsniais, 423 1 - 42310 straipsniais,

Nutarė

232UAB „Swetrak“ ieškinį patenkinti iš dalies: pripažinti neteisėtais atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ginčo Pirkime Nr. 364446 (1-oje Pirkimo objekto dalyje) 2018 m. balandžio 13 d. sprendimus 1) pripažinti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimams; 2) nustatyti pasiūlymų eilę, joje pirmuoju numeriu įrašant trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą, pripažinti šį pasiūlymą laimėjusiu, bei sudaryti sutartį su UAB „Skinest Baltija“ pripažintini neteisėtais ; kitą ieškinio dalį atmesti.

233UAB „Skinest Baltija“ ieškinį atmesti

234Priteisti ieškovei UAB „Swetrak“ (j.a.k. 110811148) iš atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ (j.a.k. 110053842) 3 788 Eur ( tris tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų, iš ieškovės UAB „Skinest Baltija“ (j. a. k. 300070820) 1 821,05 Eur ( vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt vieną eurą 5 centus) bylinėjimosi išlaidų.

235Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso... 2. 1.... 3. Ieškovė UAB „Swetrak“ 2018 m. gegužės 7 d. kreipėsi į teismą su... 4. 2.... 5. Ieškovė UAB „Skinest Baltija“ 2018 m. birželio 14 d. kreipėsi į... 6. 3.... 7. 2018 m. birželio 27 d. teismo nutartimi civilinės bylos buvo sujungtos į... 8. Dėl UAB „Swetrak“ ieškinio.... 9. 4.... 10. Ieškovė UAB „Swetrak“ 2018 m. gegužės 7 d. kreipėsi į teismą su... 11. 5.... 12. Ieškovė nurodė, kad Perkančiojo subjekto sprendimai pripažinti trečiojo... 13. 6.... 14. Dėl trečiojo asmens neatitikties tiekėjų kvalifikaciniams reikalavimams.... 15. 7.... 16. Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte esančios lentelės 1... 17. 8.... 18. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.... 19. 9.... 20. UAB „Skinest Baltija“ galutinio pasiūlymo (neįskaitant PVM) suma yra... 21. 10.... 22. Savo atitikčiai pagal minėtą kvalifikacijos reikalavimą įrodyti, UAB... 23. 11.... 24. Pagal reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 3 priedo 2.2... 25. 12.... 26. Analogiškai pagal sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai“ buvo tiekiami... 27. 13.... 28. Taigi, UAB „Skinest Baltija“ nėra pateikusi įrodymų, pagrindžiančių... 29. Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Pirkimo... 30. 14.... 31. Pirkimo Techninės specifikacijos (1-ojePirkimo objekto dalyje) 3.1 punkte, be... 32. 15.... 33. Pirkime (1-oje Pirkimo objekto dalyje) trečiasis asmuo UAB „Skinest... 34. 16.... 35. Tačiau OAO „Dorstrojmontažtrest“ filiale „Osipovičskij zavod... 36. 17.... 37. Atsakydamas į pretenziją Perkantysis subjektas nurodė, kad jis nereikalavo,... 38. 18.... 39. Ieškovė pabrėžia, kad atsakydama į pretenziją, atsakovė apsiribojo... 40. 19.... 41. Be to, ieškovė dar pretenzijoje nurodė, kad UAB „Skinest Baltija“ 1-oje... 42. 20.... 43. Dėl šios priežasties UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymas turėjo būti... 44. Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Prekių... 45. 21.... 46. Pirkimo dokumentų sudėtine dalimi yra Pirkimo Specialiųjų sąlygų 6... 47. 22.... 48. Tuo tarpu UAB „Skinest Baltija“ su pasiūlymu pateiktame 2018-02-15... 49. 23.... 50. Akivaizdu, jog UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymo atveju (garantiją... 51. 24.... 52. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su... 53. 25.... 54. Perkančioji organizacija nustatė reikalavimą, kad „Tiekėjas per... 55. 26.... 56. Metodikoje nurodyta, kad vertinant, kas konkrečiu atveju laikoma panašia... 57. 27.... 58. Perkančioji organizacija sutinka su ieškove, kad Statybos techninio... 59. 28.... 60. Pirkimo objektas yra itin specifinis ir Lietuvoje daugiausiai naudojamas... 61. 29.... 62. Pirkimo dokumentuose buvo keliamas reikalavimas, jog tiekėjas turi būti... 63. 30.... 64. Kadangi nagrinėjamoje byloje Ieškovas neprašė paaiškinti Pirkimo sąlygų,... 65. 31.... 66. Ieškovė tiek pretenzijose, tiek ieškinyje apeliuoja į Pirkimo sąlygas,... 67. 32.... 68. Išankstinio įtempimo gelžbetoninių pabėgių su elastiniais bėgių... 69. 33.... 70. Sistemiškai aiškinant Techninėje specifikacijoje keliamą reikalavimą... 71. 34.... 72. Priešingai nei aiškina Ieškovas minėtos konstrukcijos pabėgiai galėjo... 73. 35.... 74. Iš teikiamų konstruktyvinių brėžinių akivaizdu, kad 1984 m. gaminami... 75. 36.... 76. OAO „Dorstrojmontažtrest“ pagaminti minėtos konstrukcijos pabėgiai ES... 77. 37.... 78. Pirkimo Specialiųjų sąlygų 6 priedo Prekių pirkimo - pardavimo sutarties... 79. 38.... 80. Šalių dubliko ir tripliko argumentai iš esmės yra analogiški ieškinyje ir... 81. 39.... 82. Trečiasis asmuo UAB „ Skinest Baltija“ atsiliepimo į UAB „Swetrak“... 83. 40.... 84. Dėl faktinių aplinkybių. Byloje nustatyta, kad atsakovė AB “Lietuvos... 85. 41.... 86. Ieškovė UAB „Swetrak“ Pirkime pateikė savo pasiūlymą.... 87. 42.... 88. 2018 m. balandžio 13 d. ieškovė buvo informuotas apie Pirkimo 1-oje dalyje... 89. 43.... 90. 2018 m. balandžio 18 d. ieškovė gavo Perkančiojo subjekto kvietimą atvykti... 91. 44.... 92. Nesutikdamas su Perkančiojo subjekto sprendimais (1-oje Pirkimo objekto... 93. 45.... 94. 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Perkantysis subjektas (atsakovė)... 95. 46.... 96. 2018 m. gegužės 7 d. ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą.... 97. 47.... 98. 2018 m. gegužės 24 d. atsakovė su trečiuoju asmeniu UAB „Swetrak“... 99. 48.... 100. 2018 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos vyriausybė priėmė nutarimą Nr.... 101. 49.... 102. 2018 m. liepos 25 atsakovė priėmė sprendimą nutraukti viešąjį pirkimą... 103. 50.... 104. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų... 105. 51.... 106. Dėl ieškovės UAB „Swetrak“ teisės į ieškinį. Nors atsakovė... 107. 52.... 108. Kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų... 109. 53.... 110. Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo nuosekliai reikalauja sudaryti... 111. Ieškinys iš dalies tenkintinas.... 112. Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Pirkimo... 113. 54.... 114. Teismas sutinka su ieškovės teiginiu, kad UAB „Skinest Baltija“... 115. 55.... 116. Pirkimo Techninės specifikacijos (1-oje Pirkimo objekto dalyje) 3.1 punkte, be... 117. 56.... 118. Skelbimo apie viešąjį pirkimą duomenimis apie pirkimą buvo paskelbta 2018... 119. 57.... 120. Trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ 1-oje Pirkimo dalyje siūlo... 121. 58.... 122. Nagrinėjamos bylos duomenimis ši prekė buvo išbandyti dėl atitikties LST... 123. 59.... 124. Atsiliepime atsakovė nurodė, kad 2018-02-14 raštu Nr. 2(VPK)-170 buvo... 125. 60.... 126. Tačiau teismo vertinimu, byloje nėra faktinių duomenų, kad pabėgiai,... 127. 61.... 128. Atsakovė savo išvada apie trečiojo asmens pasiūlytų prekių atitikimą... 129. 62.... 130. Atsakovės argumentai patvirtina, kad OAO „Dorstrojmontažtrest“ pabėgiai... 131. 63.... 132. 2018-05-31 Valstybinio susivienijimo Baltarusijos geležinkeliai valdybos kelio... 133. 64.... 134. Teismo vertinimu, atsakovės pateiktas 2015-05-31 raštas nepatvirtina prekės... 135. 65.... 136. Apibendrinamas, teismas daro išvadą, kad UAB „Skinest Baltija“... 137. Dėl trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ neatitikties tiekėjų... 138. 66.... 139. Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte esančios lentelės 1... 140. 67.... 141. Ieškovės vertinimu, trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ nėra... 142. 68.... 143. Ieškovė neįrodinėjo, kad gelžbetoninių pabėgių tiekimo sutarties ir... 144. 69.... 145. Pagal reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 3 priedo 2.2... 146. 70.... 147. Teismas nesutinka su ieškovės argumentais. Atsakovė pagrįstai nurodo, kad... 148. 71.... 149. Taigi tiek trečiojo asmens pateiktos pirmos sutartie, tiek antros sutarties... 150. Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Prekių... 151. 72.... 152. Ieškovė nurodė, kad Pirkimo dokumentų sudėtine dalimi yra Pirkimo... 153. 73.... 154. Tuo tarpu UAB „Skinest Baltija“ su pasiūlymu pateiktame 2018-02-15... 155. 74.... 156. Ieškovės vertinimu UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymo atveju (garantiją... 157. 75.... 158. Teismas su ieškovės samprotavimais nesutinka. Ieškovės pozicija... 159. 76.... 160. Ši nuostata turi būti aiškinama kitų Pirkimo sąlygų ir Pirkimo-pardavimo... 161. 77.... 162. Atsakovė pagrįstai nurodo, kad Pirkimo dokumentuose buvo keliamas... 163. 78.... 164. Pažymėtina, kad trečiojo asmens pasiūlytų prekių (pabėgių) gamintojas... 165. 79.... 166. Teismui sutikus su ieškovės argumentais dėl UAB „Skinest Baltija“... 167. Dėl UAB „Skinest Baltija“ ieškinio.... 168. 80.... 169. Ieškovė UAB „Skinest Baltija“ 2018 m. birželio 14 d. kreipėsi į... 170. 81.... 171. Atsakovė paskelbė viešąjį gelžbetoninių pabėgių pirkimą, vykdomą... 172. 82.... 173. 2018-04-26 Atsakovė CVP IS priemonėmis informavo Atsakovą, kad dėl tiekėjo... 174. 83.... 175. 2018-05-11, praėjus 15 dienų po pranešimo apie pretenzijos atmetimą ir... 176. 84.... 177. Pagal 2018-06-04 viešai paskelbtą informaciją, ieškovei tapo žinoma, kad... 178. 85.... 179. Ieškovė mano, jog pirkimas neskelbiamų derybų būdu buvo vykdytas ir... 180. 86.... 181. Atsakovė vykdė analogišką naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu,... 182. 87.... 183. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas draudžia paraleliai vykdyti du... 184. 88.... 185. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 186. 89.... 187. Atsakovė konstatavo, kad Pirkimais (neskelbiamų derybų pirkime ir pirkime... 188. 90.... 189. Atsakovė nurodė, kad sudarė ginčijamą sutartį teisėtai. Pagal... 190. 91.... 191. Atsakovės įsitikinimu, nagrinėjamu atveju įvykdomos visos trys... 192. 92.... 193. Vyriausybė Komisijos išvados pagrindu 2018-06-06 priėmė nutarimą Nr. 526,... 194. 93.... 195. Po 2018-05-22 Komisijos posėdžio Atsakovė nedelsiant buvo informuotas, kad... 196. 94.... 197. Vadovaujantis GTK 5 str. 1 d., viešoji geležinkelių infrastruktūra yra... 198. 95.... 199. Pabėgiai reikalingi vykdant kelio priežiūros ir remonto darbus bei... 200. 96.... 201. Atsakovė, veždamas krovinius bei keleivius, privalo užtikrinti saugų jų... 202. 97.... 203. Suplanuotu laiku nesuremontavus planuoto objekto tarptautiniame IX B transporto... 204. 98.... 205. Trečiasis asmuo UAB „Swetrak“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 206. 99.... 207. Visų pirma, neskelbiamų derybų vykdymo skuba (skubos egzistavimas) yra... 208. 100.... 209. Antra, kaip jau nurodė atsakovas, jau pačių skelbiamų derybų vykdymas buvo... 210. 101.... 211. Trečia, aplinkybių, lėmusių padidėjusią pabėgių įsigijimo skubą ir,... 212. Ieškinys atmestinas.... 213. 102.... 214. Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdydama viešąjį gelžbetoninių pabėgių... 215. 103.... 216. 2018-06-04 ieškovei tapo žinoma, kad Atsakovė dėl to paties pirkimo objekto... 217. 104.... 218. Ieškovė mano, kad atsakovė neturėjo teisės vykdyti neskelbiamų derybų ir... 219. 105.... 220. Teismas su ieškovės pozicija nesutinka. Byloje taip pat nustatyta, kad... 221. 106.... 222. Teismo vertinimu, bylos faktinė situacija sudaro pagrindą pripažinti, kad... 223. 107.... 224. Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų... 225. 108.... 226. Ieškovė kreipėsi dėl komisijos išvadų ir Vyriausybės nutarimo... 227. 109.... 228. Ieškovė nepaneigė, kad atsakovė įvykdo kelio remonto darbų pirkimo... 229. 110.... 230. Dėl bylinėjimosi išlaidų. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad... 231. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 straipsniais, 423 1... 232. UAB „Swetrak“ ieškinį patenkinti iš dalies: pripažinti neteisėtais... 233. UAB „Skinest Baltija“ ieškinį atmesti... 234. Priteisti ieškovei UAB „Swetrak“ (j.a.k. 110811148) iš atsakovės AB... 235. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...