Byla 2-4543-798/2014
Dėl atsakovo atsisakymo nagrinėti pretenziją bei skalbimo ir sauso valymo pirkimo Nr. 175296 sąlygų, išvadą byloje teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lindo“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl atsakovo atsisakymo nagrinėti pretenziją bei skalbimo ir sauso valymo pirkimo Nr. 175296 sąlygų, išvadą byloje teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Lindo“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

    1. pripažinti, kad atsakovas neteisėtai nenagrinėjo ieškovo pretenzijos, tai nurodydamas 2014-04-18 rašte Nr. SR-1862 ir taip pažeidė tiekėjo teisę, numatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje, o tai pripažinus įpareigoti atsakovą nedelsiant nutraukti pirkimo sutartį Nr. 175296, jei ji būtų sudaryta;
    2. Išaiškinti, ar ieškovo tiek pretenzijoje, tiek šiame ieškinyje ginčyjamos Pirkimo sąlygos neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų normoms bei pagrindiniams principams, neriboja konkurencijos ir tiekėjų lygiateisiškumo;
    3. Įpareigoti atsakovą nedelsiant nutrauktį viešąjį pirkimą Nr. 175296 ir skelbti jį iš naujo, kadangi jau yra pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas;
    4. Atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jis, ketindamas dalyvauti atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 2014-03-12 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis skelbtame supaprastintame atvirame konkurse skalbimo ir sauso valymo paslaugoms pirkti (pirkimo Nr. 175296, toliau - Pirkimas), 2014-03-19 dieną pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją dėl Pirkimo sąlygų, o 2014-03-28 gavo Perkančiosios organizacijos atsakymą, kad pretenzija yra tenkinama iš dalies, o Pirkimo dokumentai, atsižvelgiant tiek į Pirkimo objekto, tiek į Pirkimo dokumentų priedų pokyčius, bus pakeisti artimiausiu metu. Tiekėjas UAB „Lindo“ pretenziją pateikė 2014-03-19 dieną 21:15 val., tuo tarpu Perkančioji organizacija tos pačios dienos (2014-03-19) 9:39 val. jau buvo informavusi tiekėjus, kad Pirkimo procedūros yra sustabdytos, nes buvo gauta kito tiekėjo pretenzija. Kadangi atsakovas jokių kitų sprendimų dėl Pirkimo nebuvo paskelbęs, tai ieškovas daro išvadą, kad kito tiekėjo pateikta pretenzija taip pat pateikta dėl Pirkimo sąlygų. Ieškovas pažymi, kad jis negavo jokių Perkančiosios organizacijas atsakymų į kito ar kitų tiekėjų pateiktus klausimus ir negalėjo susipažinti su kitiems tiekėjams pateiktų atsakymų argumentacija, todėl laukė pakeistų pirkimo dokumentų pateikimo, kad galėtų visapusiškai juos įvertinti. 2014-04-10 atsakovas pateikė patikslintus Pirkimo dokumentus bei atnaujino pirkimo procedūras, o 2014-04-17 informavo, kad Pirkimo procedūros vėl yra sustabdytos dėl gautos pretenzijos. Tiekėjas 2014-04-18 taip pat teikė pretenziją dėl atnaujintų Pirkimo dokumentų, tačiau tą pačią dieną gavo Perkančiosios organizacijos atsakymą, jog pretenzija nebus nagrinėjama, nes Tiekėjas praleido pretenzijos pateikimo terminą. Apie Pirkimo procedūrų atnaujinimą Atsakovas informavo tiekėjus 2014-04-18 dienos raštu Nr. SR-1861, kuris CVP IS buvo patalpintas 15:23 val. Šiame rašte nurodoma, kad atsakius į tiekėjo pretenziją (atsakymo Tiekėjas nėra gavęs, todėl nežino nei kito tiekėjo ginčijamų Pirkimo sąlygų, nei Perkančiosios organizacijos argumentacijos atsakant j tiekėjo užduotus klausimus, o tai yra sudėtinė Pirkimo dokumentų dalis) atnaujinamos Pirkimo procedūros, o vokų su pasiūlymais atplėšimo data numatoma 2014-04-22, 10 val. Tą pačią, 2014-04-18, 15:28 val., atsakovas CVP IS priemonėmis pateikė (pranešimo ID 2721639) Pirkimo sąlygų 3.1.9 punkto paaiškinimą, jame nurodydami visiškai naują, kvalifikacinį reikalavimą atitinkantį, dokumentą. Įvertinus tai, kad 2014 m. balandžio 19 ir 20 d. buvo šeštadienis ir sekmadienis (t.y. ne darbo dienos), o balandžio 21 d. buvo antroji Šv. Velykų diena, kuri pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 straipsnio 1 dalies 4 punktą yra laikoma šventine diena, per kurią taip pat nedirbama, tiekėjams pateikti pasiūlymą bei visus dokumentus buvo skirta vos kiek daugiau nei 3 darbo valandos. Toks terminas prieštarauja bet kokiems protingumo kriterijams ir pažeidžia teisėtus tiekėjų lūkesčius.

5Ieškovas nesutinka su atsakovo 2014-04-18 rašte Nr. SR-1862 bei 2014-04-22 rašte Nr. SR-1875 pateikta nuomone, jog Tiekėjas pretenziją pateikė ne laiku. Ieškovo nuomone, atsakovas neteisingai aiškina VPĮ nuostatas, nepagrįstai siaurindamas VPĮ 27 straipsnio 3 dalies taikymą tik riboto konkurso atvejais. Pažymi, kad VPĮ 27 straipsnio 3 dalis, kurioje nurodyta, jog perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo prašymų, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą, turėtų būti taikoma visiems pirkimams. Perkančioji organizacija, teikdama dokumentų paaiškinimus bei patikslinimus, taip pat turi pareigą juos pateikti CVP IS priemonėmis (VPĮ 27 straipsnio 1 dalis), nes tik tokiu atveju užtikrinama galimybė visiems tiekėjams susipažinti su Pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais. Be to, VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nurodytos dvi sąlygos, pagal kurias taikomi skirtingi pretenzijų pateikimo perkančiajai organizacijai terminai: 1 punktas numato galimybę tiekėjams pateikti pretenziją per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o 2 punkte nurodyta, kad supaprastintų pirkimų atveju taikomas sutrumpintas 5 darbo dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame Įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Ieškovo nuomone, tarp VPĮ 94 straipnio 1 dalies 1 ir 2 punktų esminis skirtumas yra įstatyme numatytas reikalavimas raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Ieškovas pažymi, kad pagal VPĮ 2 straipsnio 25 dalį raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti, o šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją. Elektronines priemones apibrėžia VPĮ 2 straipsnio 9 dalis, o nuoroda į jas pateikiama ir to paties straipsnio 4 dalyje, kurioje apibrėžiama CVP IS sąvoka. Ieškovas atkreipia dėmesį ir į tai, kad Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 7.7. punkte yra nurodžiusi, kad atsakymai į tiekėjų klausimus ar pirkimo dokumentų paaiškinimai, patikslinimai perkančiosios organizacijos iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, bet nenurodoma, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, vadinasi, reikalavimas teikti dokumentus raštu taikomas ir pagal Pirkimo sąlygų 7.7 punktą, kadangi CVP IS priemonėmis pateikiama informacija yra laikoma pateikta raštu. Įvertinus nurodytus motyvus ieškovas daro išvadą, kad atsakovas privalėjo priimti pretenziją, ją išnagrinėti bei pateikti atsakymą, informuoti visus tiekėjus apie Pirkimo dokumentų paaiškinimus vienam iš tiekėjų, tačiau to nepadarė, todėl pažeidė VPĮ 27 straipsnio 1 ir 3 dalis bei 94 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

6Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad Pirkimo sąlygos pakeistos nebuvo ir manydamas, kad kai kurios jų prieštarauja VPĮ nuostatoms bei pagrindiniams principams, kartu prašo teismo išaiškinti, ar šios Pirkimo sąlygos neprieštarauja VPĮ nuostatoms bei esminiams principams.

7Ieškovo nuomone, Pirkimo sąlygų 2.5,1 priedo 2 ir 6 punktai, kuriuose nurodoma, jog paslaugų teikėjas turi išskalbti skalbinius ir grąžinti užsakovui per 5 valandas, pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nusatytą draudimą dirbtinai riboti konkurenciją. Ieškovo nuomone, kad Perkančioji organzicija, vykdydama savo funkcijas, turi pati apsirūpinti pakankamu skalbinių skaičiumi (pavyzdžiui, įsigydama didesnį skalbinių kiekį ar naudojantis kitų gydymo įstaigų perkama skalbinių nuomos paslauga), o ne reikalauti iš tiekėjų išskalbti juos per protingumo kriterijaus neatitinkančius terminus. Atkreipia dėmesį į tai, kad paslaugos perkamos keliems objektams, kurių lokacijos vietos yra skirtingos, todėl tiekėjas turėtų turėti skalbyklas bent dviejuose iš nurodytų miestų, greta jų ar kooperuotis su kitais tiekėjais, o toliau nuo šių miestų esantys tiekėjai apskritai negalėtų įgyvendinti tokio reikalavimo vien dėl skalbinių transportavimui skirto laiko. Toks reikalavimas, Tiekėjo nuomone, riboja konkurenciją teritoriniu atžvilgiu, todėl tiekėjams turi būti suteiktas protingumo reikalavimus atitinkantis terminas, per kurį skubiais atvejais būtų įmanoma skalbimo paslaugą.

8Ieškovo nuomone, Pirkimo sąlygų 2.8, 3.1.6 bei 3 priedo 6.1 punktai pažeidžia VPĮ 3 straipsnio nustatytus principus ir 32 straipsnio 2 dalyje nustatytą draudimą. Pagal Pirkimo sąlygų redakciją skalbimo bei sauso valymo paslauga bus teikiama 36 mėn. laikotarpiui, o iš tiekėjų reikalaujama pateikti įvykdytos panašios sutarties kopiją, kurios vertė būtų ne mažesnė nei 0,7 karto nuo pasiūlymo vertės. Kadangi Pirkimo sąlygose nurodytas preliminarus 36 mėnesių skalbinių skalbimo kiekis yra gerokai didesnis nei perka kitos organizacijos, todėl šį reikalavimu gali įgyvendinti tik Perkančiajai organizacijai šiuo metu skalbimo ir sauso valymo paslaugas teikiantis subjektas, o tai prieštaurauja VPĮ 3 straipsnyje nurodytiems nediskriminavimo, lygiateisiškumo, proporcingumo ir skaidrumo principams.

9Ieškovas prašo pašalinti iš Pirkimo sąlygų 3.1.9 punktą, nes tokio reikalavimo nėra nustatyta jokiuose teisės aktuose, todėl jis yra perteklinis.

10Tiekėjui nesuprantamas ir Pirkimo sąlygų 13.4 ir 3 priedo 5.1 punktų pakeitimas pateikus naujas Pirkimo sąlygas, nes ankstesnėje redakcijoje tokio ribojančio reikalavimo nebuvo. Perkančiosios organizacijos tikslas turėtų būti įsitikinti, kad tiekėjas atitinka nurodytą reikalavimą, o ne riboti tokio įrodinėjimo galimybes vienintele galima priemone. Ieškovas mano, kad minėtuose punktuose nurodytam reikalavimui įvykdyti turėtų būti priimtini ir draudimo bendrovės laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentai. Tokius dokumentus pripažinti siūlo ir Viešųjų pirkimų tarnyba, tai nurodžiusi Rekomendacijų 6 punkte bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-06-30 įsakymu Nr. 1S-87 patvirtintų Standartinių atviro konkurso sąlygų, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis 39, 81 ir 85 punkuose;

11Ieškovas nurodo, kad tikslintinas Pirkimo sąlygų 1 priedo 4 punktas, išbraukiant iš jo 1 sakinį. Reikalavimas naudoti tik vieno gamintojo priemones yra nepriimtinas ir ribojantis tiekėjų pasirinkimą bei galimybes, nors jokio neigiamo poveikio tai nesukelia. Jokiame Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės akte nėra reikalavimo tirti priemonių suderinamumą labaratorijose, nei viena kita perkančioji organizacija tokio reikalavimo taip pat netaikė, todėl tai vertintina kaip perteklinė sąlyga. Perkančioji organizacija neturėtų prigalvoti tokių papildomų reikalavimų bei apsunkinti tiekėjų papildomų dokumentų reikalavimu, nes skalbimo paslaugų teikimas yra galimas tik gavus leidimą – higienos pasą (Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" (toliau - Higienos norma) 3 punktas), kuris gaunamas tik atitikus visus norminius teisės aktus (higienos normas), o naudojamų skalbimo priemonių patikimumas įrodomos apskrities visuomenės sveikatos centro išduodamais biocidų autorizacijos liudijimais, kurie vertintini kaip pakankamas įrodymas apie tokių priemonių atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams (Higienos normos 9 ir 10 punktai).

12Ieškovo nuomone, turėtų būti patikslinti pirkimo sąlygų 1 priedo 7 bei 13 punktai nurodant, kad Perkančioji organizacija įsipareigoja pati pašalinti infekcinius židinius ir pažymėti juos kaip galinčius sukelti neigiamus padarinius tiekėjo darbuotojų sveikatai, sudedant tokius skalbinius į atskirus maišus. Perkančioji organizacija privalo visomis įmanomomis priemonėmis užtikrinti, kad tiekėjo darbuotojai neužsikrėstų jokiomis ligomis dėl kontakto su užterštais infekuotais skalbiniais, informuoti apie tai tiekėjo darbuotojus bei tokius skalbinius pažymėti atskirai. Priešingu atveju atsakomybės perkėlimas tiekėjui būtų visiškai niekinis ir nepateisinamas. Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 12 priede nurodoma, kaip turi būti tvarkomi skalbiniai, o nurodyto priedo 4 punkte aiškiai nurodoma, kad sergančių ar įtariamų sergant užkrečiamosiomis ligomis pacientų bei visi užteršti krauju ir kitais kūno skysčiais, ekskretais nešvarūs skalbiniai jų susidarymo vietose renkami (pakuojami) atskirai į paženklintą dvigubą pakuotę (maišus). Tiesioginį sąlytį su skalbiniais turintis vidinis maišas turi būti vienkartinio naudojimo. Skalbinių tvarkymo procedūra turi būti parengta kiekvienoje sveikatos priežiūros įstaigoje (Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 9.5 punktas).

13Ieškovo mano, kad tikslintinas ir Pirkimo sąlygų 1 priedo 14 punktas, nurodant, kad Perkančioji organizacija mėginius gali imti tik kartu su tiekėjo atstovu, imamų mėginių skaičius turėtų būti 3, jie būtų užplombuojami, po vieną tektų tiekėjui ir Perkančiajai organizacijai, o trečiasis galėtų būti saugomas Perkančiojoje organizacijoje ir panaudojamas tik ginčo atveju teisme. Šalys savo turimus mėginius galėtų tirti nepriklausomose kompetetingose labaratorijose. Panašią mėginių ėmimo tvarką yra nustatęs ir Muitinės departamentas. Mėginių ėmimo procedūra turėtų būti reglamentuota taip, kad būtų užtikrintas šalių lygiateisiškumas bei galimybė abiem šalims apginti savo teises ir teisėtus interesus, priešingu atveju gali kilti pagrįstų abejonių dėl mėginio autentiškumo, tinkamos ėmimo procedūros, pasirinktos labaratorijos nešališkumo ir kitų aplinkybių.

14Ieškovo teigimu, tikslintinas pirkimo sąlygų 3 priedo 3.2.5 punktas nurodant, kad apie atvykimą į tiekėjo patalpas tiekėjui turi būti pranešama raštu - paštu arba elektroniniu paštu - ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki planuojamo atvykimo. Toks terminas reikalingas dėl to, kad tiekėjo atsakingi darbuotojai gali būti išvykę ar nepasiekiami, o be jų Perkančiosios organizacijos atstovai paprasčiausiai būtų neįleidžiami į patalpas, nes kiti darbuotojai tokių įgaliojimų neturi. Ieškovas mano, kad išankstinis informavimas apie atvykimą yra normali praktika taip bet kurių verslo ar valstybinių įmonių subjektų ir atitinka protingumo principo kriterijus.

15Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo prašymą, kuriuo prašo jį atmesti; atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nesutinka su ieškovo argumentu, kad Perkančiajai organizacijai 2014-04-10 patikslinus pirkimo dokumentų sąlygas, turi būti taikomas 15 dienų terminas pareikšti pretenziją Perkančiajai organizacijai. Pažymi, kad vadovaujantis VPĮ 27 str. 3 d. nuostata, perkančiosios organizacijos yra įpareigotos raštu apie pirkimo dokumentų patikslinimus pranešti visiems tiekėjams, kuriems jos pateikė pirkimo dokumentus. Ši nuostata, atsakovo nuomone, skirta apsaugoti tiekėjų interesus, kurie iš Perkančiosios organizacijos gavo pirkimo dokumentus analoginiame (popieriniame) formate, siekiant visus tiekėjus informuoti apie pakeistas pirkimo dokumentų nuostatas. Tačiau šio ginčo atveju, Perkančioji organizacija nė vienam tiekėjų neteikė pirkimo dokumentų (įskaitant Ieškovą). Pirkimo dokumentai 2014-03-12 buvo viešai paskelbti CVP IS, todėl negali būti laikoma, kad Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus pateikė ieškovui ir ji turi pareigą apie pirkimo dokumentų patikslinimą raštu individualiai informuoti ieškovą apie jų pakeitimus. Atsakovas nurodo, kad Perkančioji organizacija siekė atkreipti Ieškovo dėmesį į aplinkybę, kad pirkimo dokumentai bus patikslinami ir atsakydama į Ieškovo 2014-03-19 pretenziją nurodė, kad „Pirkimo dokumentai, atsižvelgiant tiek į Pirkimo objekto, tiek į Pirkimo dokumentų priedų pokyčius, bus pakeisti artimiausiu metu. Todėl Tiekėją kviečiame sekti CVP IS talpinamą su Pirkimu susijusią informaciją”. Todėl ieškovas turėjo būti pakankamai rūpestingas ir atidus, kad pastebėtų pakeistus pirkimo dokumentus ir operatyviai (t. y. nepažeisdamas VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. nustatyto 5 darbo dienų termino) pateiktų pretenziją Perkančiajai organizacijai. Atsakovo įsitikinimu, Perkančioji organizacija apie Pirkimo dokumentų patikslinimą, laikydamasi VPĮ 27 str. ir pirkimo dokumentų 7.7 p. tvarkos, tinkamai informavo visus tiekėjus ir dėjo maksimalias pastangas, siekdama atkreipti jų dėmesį į keičiamus pirkimo dokumentus.

16Dėl pirkimo dokumentų 2.5 p., 1 priedo 2 ir 6 p. pagrįstumo, atsakovas nurodo, jog atsakydama į Tiekėjo 2014-03-19 pretenziją, Perkančioji organizacija paaiškino, kad pirkimo dokumentų 2.5 p., 1 priedo 2 ir 6 p. reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į praeityje kilusias avarijas ar objektyviai nenumatomas situacijas: užlietas vandentiekio, kanalizacijos sistemų turiniu švarių skalbinių sandėliavimo vietas, infekcijų sukėlėjų sukeltus protrūkius Perkančiosios organizacijos padaliniuose ir pan. Tiekėjas buvo informuotas, kad tik objektyviai įvertinusi savo poreikius ir atsižvelgiant į ilgametę kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo patirtį bei kylančias problemas ir sunkumus, Perkančioji organizacija nustatė Pirkimo objektą ir konkrečius paslaugų teikimo reikalavimus. Pažymi, kad pirkimo objekto nustatymas yra perkančiosios organizacijos diskrecija - ji pati turi teisę apibrėžti jai reikalingą pirkimo objektą, jo technines ir eksploatacines savybes.

17Pasisakydamas dėl pirkimo dokumentų 2.8,3.1.6 ir 3 priedo 6.1 p. pagrįstumo atsakovas pažymi, kad kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui būti įvykdžius bent vieną panašią paslaugų teikimo sutartį, savo apimtimi ne mažesnę 0,7 karto pasiūlymo vertės, yra nustatytas siekiant įsitikinti, kad ūkio subjektas, su kuriuo bus sudaroma paslaugų teikimo sutartis iš tikrųjų yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus ją įvykdyti (VPĮ) 32 str. 1 d.). Atsakovas pabrėžia, kad šio pirkimo objektas yra būtent ligoninės skalbinių skalbimas. Perkamų paslaugų svarbą suponuoja tai, kad Perkančioji organizacija, privalo užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Pažymi, kad vienas iš kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų aspektų yra sveikatos priežiūros paslaugos saugumas (Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 2 str. 8 d.). Todėl Perkančiosios organizacijos teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos privalo būti saugios (ypač) epidemiologiniu požiūriu. Siekdamos teikti teisės aktų reikalavimus atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, atsakovas nustatė kvalifikacinius reikalavimus ligoninės skalbinių skalbimo paslaugas teikiantiems subjektams, vadovaujantis Lietuvos higienos normose HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai” ir HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai” įtvirtintais skalbinių skalbimo reikalavimais. Taip pat, atkreipia dėmesį, kad šis kvalifikacinis reikalavimas yra nurodytas Viešųjų pirkimų tarnybos parengtų tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (kurių aktuali redakcija patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) (toliau ~ Kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos) 20.1 p., kaip vienas iš tiekėjų techninį ir profesinį pajėgumą apibūdinančių kriterijų. Todėl atsižvelgiant į tai, kad šis kvalifikacinis reikalavimas yra objektyviai būtinas Perkančiajai organizacijai siekiant užtikrinti kokybiškų skalbimo paslaugų teikimą ir tiek pats kvalifikacinis reikalavimas (būti įvykdžius analogišką sutartį), tiek nustatytas jo dydis (70 proc. tiekėjo pasiūlymo vertės) yra įtrauktas į Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas Kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, Santariškių klinikos tiek faktiškai, tiek teisiškai pagrįstai jį įtraukė į pirkimo dokumentus.

18Papildomai informuoja, kad analogiškas kvalifikacinis reikalavimas buvo įtrauktas į Perkančiosios organizacijos 2011 m., vykdyto skalbimo paslaugų pirkimo dokumentus (pirkimo Nr. 105151, pirkimo dokumentų 10.6 p. kvalifikacinis reikalavimas), VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vykdytą pirkimą (pirkimo Nr. 143927, pirkimo dokumentų 2 lentelės 2 kvalifikacinis reikalavimas), Vilniaus universiteto Onkologijos instituto vykdytą pirkimą (pirkimo Nr. 142588, pirkimo dokumentų 3.1 p. 2 lentelės 4 kvalifikacinis reikalavimas), t. y. kvalifikacinio reikalavimo, įtvirtinto 3.1.6 p. nustatymas yra teisėtas ne tik vadovaujantis VPĮ 32 str. 1 d. ir Kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijų 20.1 p., tačiau ir de facto yra įprastas ligoninių vykdomuose skalbimų ir sauso valymo pirkimuose.

19Dėl pirkimo dokumentų 3.1.9 p. pagrįstumo atkreipia dėmesį, į tai, kad ieškovas kelia klausimą ne dėl paties pirkimo dokumentų 3.1.9 p. kvalifikacinio reikalavimo – „Naudojamos transporto priemonės turi turėti pažymą, leidžiančią transportuoti medicinos įstaigos skalbinius bei atitikti Lietuvos higienos normų reikalavimus“, o dėl pirkimo dokumentų 3.1.9 p. nurodyto kvalifikacinius reikalavimus įrodančio dokumento - Visuomenės sveikatos centro eilinio tikrinimo protokolo, kuriame pažymima apie transporto priemonių tinkamumą skalbinių transportavimui. Atsakovo nuomone, tiekėjo argumentas dėl pirkimo dokumentų 3.1.9 p. kvalifikaciją įrodančio dokumento yra teisiškai nereikšmingas, nes tai yra ne reikalavimas dėl kvalifikacijos reikalavimo, o dėl kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento. Vadovaujantis VPĮ 32 str. 4 d., tiekėjas visuomet gali pateikti alternatyvius dokumentus, įrodančius jo kvalifikacijos atitikimą nustatytiems reikalavimams. Kadangi tiekėjas turi teisę pateikti alternatyvius dokumentus, įrodančius jo ketinamų naudoti transporto priemonių atitikimo Lietuvos teisės aktų reikalavimams, tai Perkančiosios organizacijos nurodytas kvalifikacijos atitikimą nurodantis pavyzdinis dokumentas negali būti tapatinamas su nepagrįstu kvalifikaciniu reikalavimu.

20Atsakovas nurodo, kad Perkančioji organizacija pakeitė pirkimo dokumentų 13.4 ir 3 priedo 5.1 p. reikalavimus pateikti banko garantiją sutarties įvykdymo užtikrinimui atsižvelgdama į ankstesnę sutarčių vykdymo patirtį, kai kyla nepagrįstų ginčų su draudimo bendrovėmis siekiant pasinaudoti jų išduotais laidavimo dokumentais. Atkreipia dėmesį, kad šis reikalavimas yra vienodai privalomas visiems tiekėjams, jokiu būdu nesuponuoja jų interesų pažeidimo, o suteikia Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią apsaugą nuo netinkamo sutarties vykdymo.

21Dėl pirkimo dokumentų 1 priedo 4 p. pagrįstumo nurodo, kad Tiekėjas, klaidindamas teismą teigia, kad reikalavimas naudoti tik suderintas tarpusavyje skalbimo priemones yra perteklinis ir nesukelia jokio neigiamo poveikio. Tiekėjo nurodomas argumentas, kad skalbimo priemonių patikimumą įrodo visuomenės sveikatos centro išduodami biocidų autorizacijos liudijimai yra nepagrįstas, nes šis dokumentas nurodo priemonių atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, tačiau ne jų tarpusavio sąveiką ir bendrą poveikį, kuo Perkančioji organizacija siekia įsitikinti nustatydama Tiekėjo ginčijamą Pirkimo dokumentų sąlygą. Paaiškina, kad naudojant skirtingas skalbimo priemones, jų tarpusavio poveikis taip pat turi būti įvertintas ir žinomas, priešingu atveju gali susidaryti situacija, kai naudojamos skalbimo priemonės susilpnina ar panaikina viena kitos poveikį. Dėl to nurodytas reikalavimas naudoti tarpusavyje suderintas skalbimo priemones yra objektyviai būtinas ir teisėtas.

22Dėl pirkimo dokumentų 1 priedo 7 ir 13 p. pagrįstumo pabrėžia, kad Tiekėjo reikalavimai į pirkimo dokumentų sąlygas įtraukti jo prašomas nuostatas dėl infekcijų židinių pašalinimo ir žymėjimo kaip galinčiais sukelti neigiamus padarinius tiekėjo darbuotojų sveikatai yra nepagrįsti ir pertekliniai, kadangi Perkančioji organizacija ir taip privalo laikytis Lietuvos higienos normų reikalavimų, nustatančių tokias sveikatos priežiūros įstaigų pareigas.

23Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu patikslinti pirkimo dokumentų 1 priedo 14 p., nurodant jo siūlomą mėginių ėmimo sistemą, nes ieškovo siūloma sistema sudaro galimybes Tiekėjui ja piktnaudžiauti ir išvengti mėginių ėmimo. Kadangi ieškovas siūlo imperatyvų reikalavimą mėginius imti tik kartu su Tiekėjo atstovu, tai tokiu atveju, jei Tiekėjo atstovas faktiškai tiesiog neatvyktų, Perkančioji organizacija negalėtų imti mėginių ir tirti skalbinių, nepaisant aplinkybės, kad Perkančioji organizacija faktiškai nustatytų skalbinių netinkamumą ir negalėtųjų naudoti (pvz., jei skalbiniai būtų atvežti su kraujo dėmėmis).

24Atsakovas taip pat nesutinka su Tiekėjo reikalavimu patikslinti pirkimo dokumentų 3 priedo 3.2.5 p., atsakovo nurodytu būdu: apie atvykimą į Tiekėjo patalpas turi būti pranešama raštu ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki planuojamo atvykimo. Atsakovo nuomone, jis neatitinka Perkančiosios organizacijos interesų ir Tiekėjo patikrinimo esmės, o tiekėjo siūloma nuostata paneigia Perkančiosios organizacijos galimybę patikrinti Tiekėjo teikiamų paslaugų atitikimą nustatytiems reikalavimams, todėl yra atmestina.

25Ieškovas dublike iš esmės pateikia ieškinyje nurodytus argumentus, prašo tenkinti ieškinį. Dubilike ieškovas papildomai nurodo, kad atsakovas nepaaiškino, kodėl nustatomas būtent 5 valandų, o ne, pavyzdžiui, 8 valandų laiko tarpas, apsiribodamas tik abstrakčiais paaiškinimais. Kadangi nurodyto 5 valandų termino atsakovas objektyviai pagrįsti negali, toks reikalavimas laikytinas varžančiu tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime. Perkančioji organizacija turi diskreciją apibrėžti pirkimo objektą bei poreikį, tačiau tas poreikis turi būti realus. Pažymi, kad ieškovas neteigia, jog 0,7 koeficientas nuo pasiūlymo vertės yra netinkamas, tačiau reikalavimas pateikti tik vieną sutartį, kurios vertė būtų ne mažesnė nei 0,7 pasiūlymo vertės, yra varžantis tiekėjų galimybes pateikti pasiūlymus dėl to, kad Perkančiosios organizacijos porekiai yra didžiausi Lietuvoje ir tokį reikalavimą gali įgyvendinti tik šiuo metu analogišką paslaugą atsakovui teikiantis paslaugų teikėjas, o taip yra ribojama konkurencija, nes nei vienas kitas tiekėjas tokios sutarties negali būti įvykdęs. Kaip alternatyvą tokiam reikalavimui ieškovas siūlė atsakovui pažymėti, kad gali būti pateikiamos pažymos ne tik apie įvykdytas sutartis, bet ir vykdomas, pažymoje nurodant, kokia yra įvykdyta vykdomos sutarties dalis, taip pat leidžiama pateikti kelias įvykdytas sutartis, o tokių sutarčių bendra suma būtų ne mažesnė nei 0,7 pasiūlymo vertės, arba tiesiog sumažinti nurodytą 0,7 koeficientą. Ieškovas nemano, kad tik vienas tiekėjas Lietuvoje yra pajėgus suteikti atsakovui skalbinių skalbimo paslaugą, todėl kvalifikaciniai reikalavimai turi būti nustatyti tokie, jog neprieštarautų VPĮ 3 straipsnyje nurodytiems nediskriminavimo, lygiateisiškumo, proporcingumo ir skaidrumo principams. Ieškovas taip pat pažymi, kad ginčija ne tik dokumentą, bet ir patį kvalifikacinį reikalavimą, nurodytą pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte. Visuomenės sveikatos centrai, išduodami skalbimo paslaugų teikėjams higienos pasus, turi įvertinti, ar paslaugų teikėjai atitinka visus teisės aktų reikalavimus, numatytus norintiems teikti skalbimo paslaugas. Kadangi Visuomenės sveikatos centras nenurodo informacijos apie transporto priemonių atitikimą higienos pasuose, tai ieškovui neaišku, kaip tiekėjai gali atitikti tokį reikalavimą, todėl mano, kad jis yra perteklinis ir sukeliantis dviprasmybes, kurių pagal VPĮ 24 straipsnio 8 dalį pirkimo dokumentuose neturėtų būti. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovo pirminėse pirkimo sąlygose buvo nurodyta galimybė pateikti tiek banko garantiją, tiek draudimo bendrovės laidavimo raštą, tokia alternatyva turėtų būtų paliekama. Laidavimo rašto tekstą perkančioji organizacija ir tiekėjas gali suderinti su draudimo bendrove taip, kad vėliau jokie ginčai nekiltų, todėl tai negali būti priežasties riboti tiekėjams galimybę pateikti ne tik banko garantiją, bet ir draudimo bendrovės laidavimo raštą. Tokią praktiką taiko daugybė perkančiųjų organizacijų, tad tiekėjų galimybės neturi būtų varžomos dėl atsakovui išimtiniu atveju pasitaikiusių nesklandumų, už kurį tiekėjai nėra atsakingi. Ieškovas taip pat nurodo, kad reikalavimas naudoti tik vieno gamintojo priemones yra nepriimtinas ir ribojantis tiekėjų pasirinkimą bei galimybes. Perkančioji organizacija neturėtų prigalvoti tokių papildomų reikalavimų bei apsunkinti tiekėjų papildomų dokumentų reikalavimu, nes skalbimo paslaugų teikimas yra galimas tik gavus leidimą-higienos pasą (Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai” 3 punktas), kuris gaunamas tik atitikus visus norminius teisės aktus (higienos normas), o naudojamų skalbimo priemonių patikimumas įrodomos apskrities visuomenės sveikatos centro išduodamais biocidų autorizacijos liudijimais, kurie vertintini kaip pakankamas įrodymas apie tokių priemonių atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams (Higienos normos 9 ir 10 punktai). Jei atsakovas turi įrodymų, kad priemonių nesuderinamumas gali turėti neigiamos reikšmės, jis turėtų tai objektyviai pagrįsti, nes jokiame Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės akte nėra reikalavimo tirti priemonių suderinamumą labaratorijose, nei viena kita perkančioji organizacija tokio reikalavimo taip pat netaikė, todėl tai vertintina kaip perteklinė sąlyga. Ieškovas nuomone, taip pat turėtų būti patikslinti pirkimo sąlygų 1 priedo 7 bei 13 punktai, nes pagal dabartinę redakciją atsakovas bando panaikinti sau bet kokią atsakomybę dėl paslaugos teikėjo darbuotojų sveikatos pablogėjimo, kilusio dėl kontakto su užterštais skalbiniais, ko neturėtų būti. Ieškovas taip pat nurodo, kad tiriant mėginius, apsibrėžti konkrečių labaratorijų sąrašą yra tikslinga, nes per 36 mėn. laikotarpį jis gali kisti. Pažymi, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas yra tik pavyzdinis, kad perkančioji organizacija galėtų įsivaizduoti, kokia tvarka mėginių ėmimą organizuoja Muitinės departamentas, siekdamas užtikrinti lygias teises abiem šalims. Atsakovas gali pasiūlyti ir savo variantą bei tvarką, kuri jam būtų priimtina, tačiau nepažeistų tiekėjų galimybių apginti savo teises ginčo atveju. Ieškovas dėl prašymo patikslinti pirkimo dokumentų 1 priedo 14 punktą nurodo, kad atsakovas turėtų suprasti, jog tiekėjų darbuotojai, galintys aprodyti vykstančius procesus, gali atostogauti, būti išvykę į komandiruotę, susitikimą ar kitą renginį, todėl apie tokį apsilankymą būtina informuoti iš anksto.

26Atsakovas triplike iš esmės pateikia atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus, prašo ieškinį atmesti. Atsakovas papildomai nurodo, kad tiekėjas kvietimo priėmimą CVP IS nepagrįstai sutapatina su pirkimo dokumentų pateikimu, nurodo, kad jokie teisės aktai neįpareigoja perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų paaiškinimus teikti tiekėjams, kurie CVP IS priėmė kvietimus, perkančioji organizacija pranešti apie pirkimo dokumentų pasikeitimus privalo tiekėjams, kuriems dokumentai buvo pateikti. Dėl pirkimo dokumentų 3.1.9 punkte nustatyto reikalavimo būti įvykdžius bent vieną panašią paslaugų teikimo sutartį, savo apimtimi ne mažesnę 0,7 karto pasiūlymo vertės, papildomai pažymi, kad atsakovas vykdo atvirą konkursą, kuriame pasiūlymus ne tik Lietuvoje registruoti ūkio subjektai, todėl Lietuvos ūkio subjektai, siekdami atitikti šį kvalifikacinį reikalavimą, galėjo teikti pasiūlymą ūkio subjektų grupėje, jungtinei veiklai pasitelkdami partnerį, kuris atitinka nurodytą kvalifikacinį reikalavimą, tačiau nebūtinai veikia Lietuvoje. Dėl tiekėjas reikalavimo patikslinti pirkimo dokumentų 1 priedo 14 p., atsakovas pažymi, kad pretenzijoje nurodyta konkreti jo siūloma mėginių ėmimo sistemą, todėl daro išvadą, kad ieškovo dubliko dalykas nesutampa su pretenzijos dalyku. Atsižvelgiant į tai teismas šį reikalavimą turėtų palikti nenagrinėtu. Dėl neplaninio tiekėjo patikrinimo, atsakovas papildomai pažymėjo, kad Perkančiosios organizacijos apsilankymui Tiekėjo patalpose Tiekėjas ruoštis neturi, nes tai yra neplaninio patikrinimo ir Perkančiosios organizacijos siekio užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą laikantis sutarties sąlygų esmė.

27Ieškinys atmestinas.

28Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas vykdo supaprastintą atvirą konkursą Nr. 148864 „Skalbimo ir sauso valymo paslaugos“ (toliau - Pirkimas), apie kurį 2014 m. balandžio 10 d. buvo paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Ieškovas 2014 m. balandžio 18 d. pateikė pretenziją dėl Pirkimo sąlygų. Atsakovas 2014 m. balandžio 18 d. Nr. SR-1862 raštu informavo ieškovą, kad perkančioji organizacija nenagrinės ieškovo pateiktos pretenzijos, nes buvo praleisti pretenzijoms teikti numatyti terminai.

29Ginčas šioje byloje kilo dėl atsakovo sprendimo nenagrinėti ieškovo pateiktos pretenzijos dėl patikslintų Pirkimo sąlygų pateiktos pretenzijos bei dėl Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų tiekėjams ir dėl Pirkimo sąlygų, nustatytų techninėje specifikacijoje.

30Dėl viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūros

31Viešųjų pirkimų ginčų (peržiūros) procedūros reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) V skyriaus, Civilinio proceso kodekso XXI1 skyriaus normomis. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalyje įvirtinta peržiūros procedūra apima privalomą ikiteisminę stadiją. VPĮ 94 straipsnyje įtvirtinti tiekėjų pretenzijų padavimo terminai, kurie skiriasi priklausomai nuo pareigos, įtvirtintos įstatyme, kaip apie skundžiamą sprendimą turi būti pranešta tiekėjui – raštu ar kitomis priemonėmis, taip pat nuo pirkimo tipo – skundžiamasi dėl tarptautiniame ar supaprastintame pirkime priimtų sprendimų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad VPĮ 94 straipsnyje įtvirtintų pretenzijos pateikimo terminų skaičiavimas siejamas ne su tiekėjų sužinojimu apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą, o nuo pranešimo raštu apie jį išsiuntimo ar paskelbimo tiekėjams dienos. Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

32Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad atsakovas apie atnaujintą pirkimą paskelbė CVP IS 2014 m. balandžio 10 d. (CVP IS Nr. 175296), skelbime nurodė, kad pasiūlymų pateikimo terminas 2014 m. balandžio 22 d, tą pačią dieną atsakovas CVP IS patalpino kitą pranešimą apie tai, jog perkančioji organizacija paskelbė naujos redakcijos Pirkimo dokumentus ir kad Pirkimo procedūros tęsiamos (b.l. 26-28). Kadangi atsakovas naujos redakcijos Pirkimo sąlygas paskelbė 2014 m. balandžio 10 d., tai, teismo vertinimu, ieškovas pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktą pretenziją dėl Pirkimo sąlygų turėjo pateikti per 5 darbo dienų terminą.

33Ieškovas ieškinyje nurodo, kad nesutinka su atsakovo 2014 m. balandžio 18 d. rašte Nr. SR-1862 bei 2014 m. balandžio 22 d. rašte Nr. SR atsakovo pateikta nuomone, kad tiekėjas pretenziją pateikė praleidęs Viešųjų pirkimo įstatymo nustatytus terminus ir mano, kad atsakovas neteisingai aiškina Viešųjų pirkimo įstatymo 27 straipsnio 3 dalies nuostatas, nepagrįstai jas siaurindamas. Jo nuomone, atsakovas privalėjo priimti pretenziją, ją išnagrinėti bei pateikti atsakymą, informuoti visus tiekėjus apie Pirkimo dokumentų paaiškinimus vienam iš tiekėjų, tačiau to nepadarė, todėl pažeidė VPĮ 27 straipsnio 1 ir 3 dalis bei 94 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

34Teismas pažymi, kad VPĮ 27 straipsnyje ir 94 straipsnyje yra nustatytos skirtingos viešojo pirkimo procedūros. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiekėjo teisė prašyti paaiškinti pirkimo dokumentų reikalavimus ir tiekėjo teisė į perkančiąją organizaciją kreiptis su pretenzija yra du skirtingi ir vienas nuo kito nepriklausomi tiekėjų teisių įgyvendinimo ir gynimo būdai, kuriais tiekėjai naudojasi laikydamiesi teisės aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų ir tvarkos. Tuo atveju, jei tiekėjas siekia pasinaudoti savo teise prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, jis privalo į perkančiąją organizaciją kreiptis per pirkimo dokumentuose nustatytą terminą ir pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2011).

35Atsakovo paskelbtų Pirkimo sąlygų 7.1 punkte (b.l. 74) nustatyta, kad perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teismo vertinimu, ieškovas nesikreipė į perkančiąją organizaciją dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo, nes savo 2014 m. balandžio 18 d. raštą įvardija kaip pretenziją, be to, jos ir reikalavimai atsakovui yra suformuluoti taip, kad atsakovas turėtų ieškovo nurodytu būdu patikslinti Pirkimo sąlygas, o kai kurias jų pašalinti. Remiantis šiomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad ieškovas pretenziją turėjo pateikti per 5 darbo dienas.

36Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai, kuriems abiem suteikta iniciatyvos teisė siekti pašalinti galimus neaiškumus dėl pirkimo sąlygų turinio: tiekėjų teisė paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas, perkančiosios organizacijos teisė neprašytai jas patikslinti. Dėl to, jei nė vienas iš jų nepasinaudojo šia jiems Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtinta teise, nė vienam jų tik dėl to ir neturi tekti neigiami padariniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

37Kadangi nagrinėjamoje byloje ieškovas neprašė paaiškinti pirkimo sąlygų Nr. 148864, tai darytina išvada, kad pirkimo sąlygos jam buvo aiškios, o ieškovui nesikreipus į atsakovą dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo, teismo vertinimu, atsakovui neturi tekti neigiami padariniai.

38Dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų

39Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina pagal tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus, kurie įtvirtinti VPĮ 33–37 straipsniuose: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, teisė verstis ūkine veikla, ekonominis ir finansinis bei techninis pajėgumai, sąlygos, draudžiančios ar ribojančio dalyvavimą konkurse. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje išaiškinta, kad tiekėjų kokybinė atranka vykdoma pagal objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįstus reikalavimus, skirtus sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013; 2013 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-414/2013).

40Nagrinėjamoje byloje ieškovas ginčija Pirkimo sąlygų 2.8, 3.1.6, 3 priedo 6.1 punktus, kuriuose nustatytas tiekėjų kvalifikacinis reikalavimas, jog tiekėjas turi būti įvykdęs panašią paslaugų teikimo sutartį per pastaruosius trejus metus arba nuo tiekėjo įregistravimo datos (jeigu veiklą pradėjo vėliau) savo apimtimi ne mažesnę nei 0,7 karto pasiūlymo vertės. Ieškovas mano, kad šis kvalifikacinis reikalavimas yra pernelyg aukštas, ribojantis konkurenciją, o šį reikalavimą gali įgyvendinti tik perkančiajai organizacijai šiuo metu skalbimo ir sauso valymo paslaugas teikiantis subjektas, o tai prieštarauja VPĮ 3 straipsnyje nurodytiems nediskriminavimo, lygiateisiškumo, proporcingumo ir skaidrumo principais. Taip pat ieškovas ginčija Pirkimo sąlygų 3.1.9 punktą, kuriame nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, kad tiekėjo naudojamos transporto priemonės turi turėti pažymą, leidžiančią transportuoti medicinos įstaigos skalbinius bei atitikti Lietuvos higienos normų reikalavimus, o jam pagrįsti tiekėjas turi pateikti Visuomenės sveikatos centro eilinio tikrinimo protokolą, kuriame pažymima apie transporto priemonių tinkamumą skalbinių transportavimui. Ieškovas mano, kad šis kvalifikacinis reikalavimas yra perteklinis, nes Visuomenės sveikatos centrai išduodamuose tikrinimo protokoluose transporto priemonių tikrinimo nenurodo, o toks reikalavimas nėra nustatytas jokiuose teisės aktuose.

41Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju atviras konkursas rengiamas ligoninės skalbinių skalbimo ir sauso valymo paslaugoms pirkti, t. y. konkursas susijęs su aukštais higienos reikalavimais, dideliais skalbinių kiekiais, pacientų teisėmis į kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, todėl atsakovas privalo įsitikinti tiekėjų galimybe įvykdyti konkurso sąlygas. Dėl to perkančioji organizacija gali pasirinkti, jos nuomone, svarbius tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato jų reikalaujamas reikšmes, kurios būtinos viešojo pirkimo–pardavimo sutarčiai įvykdyti. Jei ieškovas neturi pakankamos kvalifikacijos, jis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kaip tai nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje ir Pirkimo sąlygų 2 lentelės 3.1.6-.3.1.15 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovas, pirkimų sąlygų 3.1.6 punkte nustatęs tiekėjų kvalifikacinį reikalavimą tiekėjui būti įvykdžiusiam panašią paslaugų teikimo sutartį per pastaruosius trejus metus arba nuo tiekėjo įregistravimo datos (jeigu veiklą pradėjo vėliau) savo apimtimi ne mažesnę nei 0,7 karto pasiūlymo vertės, nepažeidė Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas ir 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus principus. Taip pat atmestinas ieškovo argumentas dėl Pirkimo sąlygų 3.1.9 punkto, nes pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 4 dalies nuostatas vietoje reikalaujamo dokumento tiekėjas gali pateikti alternatyvų dokumentą, pagrindžiantį kvalifikacijos atitikimą šiam punktui, t.y. transporto priemonės tinkamumą. Teismo vertinimu, perkančioji organizacija, nustatydama tokį kvalifikacinį reikalavimą vadovavosi teisės aktais, susijusiais su kokybišku sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, Lietuvos higienos normomis ir kt., kuriuose nustatyti skalbinių skalbimo reikalavimai jų transportavimas ir kt., todėl darytina išvada, kad minėtas kvalifikacinis reikalavimas nėra perteklinis ar kad turėtų būti pašalintas iš Pirkimo sąlygų.

42Dėl viešojo pirkimo objekto

43VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Kasacinis teismas, aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymą yra nurodęs, kad šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2007; 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Dėl to nors perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, tačiau perkančioji organizacija, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų ir 25 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi 25 straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių.

44Ieškovas nurodo, kad nesutinka su Pirkimo sąlyga, nurodyta 2.5 punkte ir 1 priedo 2 ir 6 punktų sąlygomis, kad tiekėjas esant skubiems atvejams, kai būtina greita skalbinių skalbimo paslauga turi būti suteikta tą pačią dieną ne ilgiau kaip per 5 val.

45Teismas pažymi, kad teisės aktai įpareigoja ligonines užtikrinti higienos normų reikalavimų laikymąsi bei sudaryti tinkamas sąlygas besigydantiems pacientams. Dėl to įvykus nenumatytiems ekstremaliems įvykiams ir neatlikus skalbimo paslaugų esant skubiems atvejams gali būti trikdoma ligoninės veikla, o tuo pačiu pažeidžiamos pacientų teisės į tinkamą higienos sąlygų užtikrinimą. Teismo vertinimu, reikalavimas suteikti skalbimo paslaugas per 5 val. esant skubiems atvejams atitinka protingumo principą, šie reikalavimai nėra neadekvatus pirkimo pobūdžiui, todėl atmestinas ieškovo argumentas, kad jie dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją teritoriniu atžvilgiu.

46Taip pat ieškovas ginčija Pirkimo sąlygų 1 priedo 4, 7, 13, 14 punktuose nustatytus pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, nurodydamas, kad šie reikalavimai pažeidžia lygiateisiškumo principą, yra pertekliniai, dirbtinai ribojantys konkurenciją bei rodančios perkančiosios organizacijos atsakomybės vengimą.

47Teismas pažymi, kad lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2014). Nagrinėjamoje byloje Pirkimo sąlygų 1 priedo 4, 7, 13, 14 punktuose nurodyti reikalavimai taikytini visiems tiekėjams, todėl nepagrįstas ieškovo teiginys dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo.

48Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo pripažinti ieškovo argumentus dėl dirbtinio konkurencijos ribojimo ar kitų pažeidimų, nes, kaip jau buvo minėta, Pirkimo sąlygų 1 priede nustatyti reikalavimai yra nustatyti Pirkimo objektui, t.y. kokios paslaugos ir kokiais terminais turi būti teikiamos, detalizuojama, kokius kokybinius kriterijus turi atitikti naudojamos priemonės, taip pat, teismo vertinimu, perkančioji organizacija turi teisę nustatyti, kokiu būdu tikrins skalbimo ir sauso valymo paslaugų, priemonių, tiekėjo patalpų ir kt. kokybę, ypač kai pirkimo objektas yra susijęs sveikatos apsauga ir visuomenės interesu gauti kokybiškas sveikatos priežiūros teikimo paslaugas.

49Dėl pirkimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo

50Pagal VPĮ 30 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas CK nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Pirkimo sąlygų 13.4 punkte nustatyta, kad vykdytojas ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia užsakovui Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją sutarties įvykdymo užtikrinimui, o užtikrinimo vertė – 5 proc. orientacinės sutarties vertė. Ieškovas ginčija nurodytą sąlygą, nes, jo nuomone, ši sąlyga be pagrindo varžo tiekėjų galimybę pateikti ne tik banko garantiją, bet ir draudimo bendrovės laidavimo raštą.

51Teismas pažymi, kad perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose numatytą banko garantiją reglamentuoja CK 6.90-6.96 straipsniai, o draudimo bendrovės suteiktas laidavimo draudimas turi tiek CK 6.76-6.89 straipsniuose reglamentuojamo laidavimo bruožų, tiek yra viena iš negyvybės draudimo šakos grupių (Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 7 str. 3 d. 15 p.). Teismas pažymi, kad perkančioji organizacija turi teisę pati pasirinkti, kokios sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės reikalauti, be to, nagrinėjamam ginčui, svarbu yra ir tai, kad banko garantija ženkliai geriau užtikrina perkančiosios organizacijos interesus nei laidavimo draudimas: banko garantija nėra priklausoma nuo pagrindinės (užtikrinamos) prievolės ir garantijos sumos išmokėjimas nesiejamas su skolininko ir kreditoriaus ginčo dėl garantija užtikrintų įsipareigojimų vykdymo išsprendimu (CK 6.90 str. 2 d., 6.93 str.); laidavimo savybės yra visiškai priešingos (pavyzdžiui, CK 6.76, 6.82 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2A-2117/2013).

52Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo argumentas, kad perkančioji organizacija be pagrindo suvaržė riboja tiekėjų galimybę sutarties įvykdymą užtikrinti kitais prievolių užtikrinimo būdais, atmestinas, nes perkančiajai organizacijai suteikta teisė spręsti, kokį sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę pasirinkti.

53Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

54Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys atmestas, tai atsakovo turėtos pagrįstos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo. Atsakovas pateikė dokumentus, pagrindžiančius, kad jis už atsiliepimo ir tripliko parengimą patyrė 1500 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Šios išlaidos neviršija Advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, todėl priteistinos iš ieškovo.

55Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270, 423 1 – 42310 straipsniais, teismas

Nutarė

56Atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lindo“ ieškinį.

57Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lindo“ (į.k. 302752168) atsakovo viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (į. k. 124364561) naudai 1500,00 Lt (tūkstantį penkis šimtus litų) advokato teisinės pagalbos išlaidoms atlyginti .

58Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Ieškovas UAB „Lindo“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 4. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jis, ketindamas dalyvauti atsakovo VšĮ... 5. Ieškovas nesutinka su atsakovo 2014-04-18 rašte Nr. SR-1862 bei 2014-04-22... 6. Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad Pirkimo sąlygos pakeistos nebuvo ir... 7. Ieškovo nuomone, Pirkimo sąlygų 2.5,1 priedo 2 ir 6 punktai, kuriuose... 8. Ieškovo nuomone, Pirkimo sąlygų 2.8, 3.1.6 bei 3 priedo 6.1 punktai... 9. Ieškovas prašo pašalinti iš Pirkimo sąlygų 3.1.9 punktą, nes tokio... 10. Tiekėjui nesuprantamas ir Pirkimo sąlygų 13.4 ir 3 priedo 5.1 punktų... 11. Ieškovas nurodo, kad tikslintinas Pirkimo sąlygų 1 priedo 4 punktas,... 12. Ieškovo nuomone, turėtų būti patikslinti pirkimo sąlygų 1 priedo 7 bei 13... 13. Ieškovo mano, kad tikslintinas ir Pirkimo sąlygų 1 priedo 14 punktas,... 14. Ieškovo teigimu, tikslintinas pirkimo sąlygų 3 priedo 3.2.5 punktas... 15. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo prašymą, kuriuo prašo jį... 16. Dėl pirkimo dokumentų 2.5 p., 1 priedo 2 ir 6 p. pagrįstumo, atsakovas... 17. Pasisakydamas dėl pirkimo dokumentų 2.8,3.1.6 ir 3 priedo 6.1 p. pagrįstumo... 18. Papildomai informuoja, kad analogiškas kvalifikacinis reikalavimas buvo... 19. Dėl pirkimo dokumentų 3.1.9 p. pagrįstumo atkreipia dėmesį, į tai, kad... 20. Atsakovas nurodo, kad Perkančioji organizacija pakeitė pirkimo dokumentų... 21. Dėl pirkimo dokumentų 1 priedo 4 p. pagrįstumo nurodo, kad Tiekėjas,... 22. Dėl pirkimo dokumentų 1 priedo 7 ir 13 p. pagrįstumo pabrėžia, kad... 23. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu patikslinti pirkimo dokumentų 1... 24. Atsakovas taip pat nesutinka su Tiekėjo reikalavimu patikslinti pirkimo... 25. Ieškovas dublike iš esmės pateikia ieškinyje nurodytus argumentus, prašo... 26. Atsakovas triplike iš esmės pateikia atsiliepime į ieškinį nurodytus... 27. Ieškinys atmestinas.... 28. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas vykdo supaprastintą atvirą konkursą... 29. Ginčas šioje byloje kilo dėl atsakovo sprendimo nenagrinėti ieškovo... 30. Dėl viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūros... 31. Viešųjų pirkimų ginčų (peržiūros) procedūros reglamentuojamos... 32. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad atsakovas apie atnaujintą... 33. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad nesutinka su atsakovo 2014 m. balandžio 18 d.... 34. Teismas pažymi, kad VPĮ 27 straipsnyje ir 94 straipsnyje yra nustatytos... 35. Atsakovo paskelbtų Pirkimo sąlygų 7.1 punkte (b.l. 74) nustatyta, kad... 36. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiek tiekėjai, tiek perkančiosios... 37. Kadangi nagrinėjamoje byloje ieškovas neprašė paaiškinti pirkimo sąlygų... 38. Dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų... 39. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar... 40. Nagrinėjamoje byloje ieškovas ginčija Pirkimo sąlygų 2.8, 3.1.6, 3 priedo... 41. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju atviras konkursas rengiamas ligoninės... 42. Dėl viešojo pirkimo objekto... 43. VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis... 44. Ieškovas nurodo, kad nesutinka su Pirkimo sąlyga, nurodyta 2.5 punkte ir 1... 45. Teismas pažymi, kad teisės aktai įpareigoja ligonines užtikrinti higienos... 46. Taip pat ieškovas ginčija Pirkimo sąlygų 1 priedo 4, 7, 13, 14 punktuose... 47. Teismas pažymi, kad lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje... 48. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo pripažinti ieškovo argumentus dėl... 49. Dėl pirkimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo... 50. Pagal VPĮ 30 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo... 51. Teismas pažymi, kad perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose numatytą... 52. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo argumentas, kad perkančioji... 53. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 54. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 55. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270, 423 1 – 42310... 56. Atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lindo“ ieškinį.... 57. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lindo“ (į.k.... 58. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti apskųstas...