Byla Ik-2074-629/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Raimondo Blauzdžiaus, Nijolės Šidagienės,

2sekretoriaujant Vilmai Sinicaitei,

3dalyvaujant atsakovių Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei Giedrei Kornijenkienei, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Austėjai Kurapkaitei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos E. Š. skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo, raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

5Pareiškėja E. Š. su skundu (b. l. 29-31) kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011 m. sausio 11 d. sprendimą Nr. 3R-8(2010/01-4R-408), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. spalio 27 d. raštą Nr. 3/N-Š-926-1566 „Dėl ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimo“, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. rugpjūčio 30 d. raštą Nr. BR6-(10.65)-5677 „Dėl paramos pagal kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“; 2) įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo svarstyti pareiškėjai priklausančių išmokų mokėjimą bei įpareigoti jas išmokėti.

6Skunde pareiškėja nurodė, jog nesutinka su Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 3R-8 (2010/01-4R-408), kuriuo buvos atmestas pareiškėjos skundas, kadangi, pasak pareiškėjos jis yra neteisėtas ir nepagrįstas dėl esminių teisingumo, protingumo, sąžiningumo bei teisėtų lūkesčių principų pažeidimo, todėl yra naikintinas.

7Paaiškino, jog jos sutuoktinis S. Š. 2006 m. birželio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) pateikė paraišką pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ paramai gauti. Pareiškėjos sutuoktinis mirė 2009 m. kovo 21 d. ir ji, kaip sutuoktinio S. Š. įpėdinė, įgijo teisę į paveldimą turtą, tame tarpe ir į paramą (Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-423, 49 p. (toliau – ir Taisyklės)).

8Pareiškėjos teigimu, ji su 2009 m. rugsėjo 15 d. prašymu, kurį Agentūra gavo 2009 m. rugsėjo 22 d., kreipėsi į Agentūrą dėl paramos išmokėjimo pagal plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“, nurodydama, jog jos sutuoktinis 2009 m. kovo 21 d. mirė, ir prašė išmokėti paramos gavėjui skirtą paramos sumą. Tačiau, pasak pareiškėjos, Agentūra 2010 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. BR6-(10.65)-5677 informavo, jog parama mirus pareiškėjos sutuoktiniui S. Š. jai bus mokama nuo 2010 paramos metų, kadangi pagal 2009 metais galiojusių Taisyklių 53 p. parama paveldėtojui pradedama mokėti nuo sutuoktinio / išlaikytinio prašymo dėl paramos išmokėjimo pateikimo metų (už ateinančius kalendorinius metus).

9Nurodė, jog, nesutikdama su tokiu Agentūros sprendimu, jį apskundė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kuri 2010 m. spalio 27 d. raštu Nr. 3/N-S-926-1566 „Dėl ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimo“ patvirtino, jog, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja prašymą dėl paramos išmokėjimo pateikė 2009 m. rugsėjo 22 d., jai parama, kaip paveldėtojai, pradedama mokėti nuo prašymo dėl paramos išmokėjimo pateikimo metų (už ateinančius kalendorinius metus). Pareiškėjos teigimu, šis raštas buvo apskųstas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, kuri taip pat atmetė skundą nenustačiusi Taisyklių 53 p. pažeidimo.

10Pareiškėjos manymu, jos 2009 m. rugsėjo 22 d. prašymas negali būti laikomas kaip savarankiškas, atskiras asmens prašymas, kadangi ji yra S. Š. teisių ir pareigų po jo mirties paveldėtoja, todėl, pasak pareiškėjos, ji pagrįstai tikėjosi, jog sutuoktiniui priklausanti parama už 2009 m. bus išmokėta jai kaip paveldėtojai.

11Anot pareiškėjos, nors Taisyklių 53 p. nustatyta, kad parama jai kaip paveldėtojai turi būti pradedama mokėti tik nuo prašymo dėl paramos išmokėjimo pateikimo metų (už ateinančius kalendorinius metus), t. y. nuo 2010 paramos metų, tačiau, pareiškėjos manymu, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo bei teisėtų lūkesčių principais, ši nuostata aiškiai pažeidžia jos kaip paveldėtojos turtines teises į sutuoktiniui priklausiusią turto dalį – paramą, todėl ši Taisyklių nuostata yra neteisingai vertinama ir išaiškinama. Todėl pareiškėja prašo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu patikrinti, ar Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-423, 53 p. atitinka įstatymus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminius aktus, taip pat jo pagrįstumą ir teisėtumą atitikimo teisingumo, protingumo, sąžiningumo bei teisėtų lūkesčių principams aspektu.

12Atsakovė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime (b. l. 40-43) prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Nurodė, jog skundžiamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Ministerijos) sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o pareiškėjos pateikti paaiškinimai vertintini kaip neesminiai ir klaidinantys. Ministerijos manymu, Vyriausioji administracinių ginčų komisija (toliau – ir Komisija), priimdama sprendimą, įvertino visas faktines aplinkybes, Ministerijos pateiktus detalius teisės ir fakto argumentus bei motyvus, Ministerijos ir Agentūros pateiktus paaiškinimus.

14Paaiškino, jog pareiškėja 2009 m. rugsėjo 22 d. pateikė Agentūrai sutuoktinio / išlaikytinio prašymą dėl paramos išmokėjimo pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ (toliau – ir Prašymas). Pareiškėjos sutuoktinis S. Š. 2006 m. birželio 1 d. buvo pateikęs paraišką paramai gauti (reg. Nr. ( - )) pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ (toliau – ir Priemonė). Mirus S. Š., pareiškėja pateikė Agentūrai Prašymą, kuris, pasak Ministerijos, buvo įvertintas vadovaujantis Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-423.

15Atkreipė dėmesį, kad Agentūra, vertindama E. Š. Prašymą dėl paramos išmokėjimo pagal Priemonę, vadovavosi Taisyklių 49 p., pagal kurį paramos gavėjo mirties atveju (per Priemonės teikimo laikotarpį) parama gali būti mokama jo sutuoktiniui / išlaikytiniui. Pažymėjo, jog pagal 2009 m. galiojusių Taisyklių 53 p. sutuoktiniui / išlaikytiniui parama apskaičiuojama ir mokama pagal šių taisyklių III skyriuje numatytą tvarką, tačiau paramos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei numatytas pagrindiniam (mirusiajam) paramos gavėjui. Parama paveldėtojui pradedama mokėti nuo sutuoktinio / išlaikytinio prašymo dėl paramos išmokėjimo pateikimo metų (už ateinančius kalendorinius metus), perskaičiuojant gautą paramos pastoviąją dalį pagal paramos gavėjo iki mirties faktiškai gautas Valstybinio socialinio draudimo pensijų sumas, o priedas už išlaikomą sutuoktinį perskaičiuojamas išmokant priklausiusią priedo dalį iki paramos gavėjo mirties. Ministerijos teigimu, kadangi pareiškėja Prašymą pateikė 2009 m. rugsėjo 22 d., parama pagal Priemonę jai mokama nuo 2010 paramos metų.

16Be kita ko, atkreipė dėmesį, kad priemonė „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ įgyvendina 1999 m. liepos 17 d. Tarybos reglamento Nr. (EB) 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EOŽŪGF) paramos kaimo plėtrai, ir iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio tam tikrus reglamentus, 10-12 straipsnius (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 25 tomas, p. 391) (toliau – Tarybos reglamentas Nr. (EB) 1257/1999). Pasak Ministerijos, Priemonė apima tikslinę gyventojų grupę, t. y. ūkininkus / ūkio darbuotojus, ne jaunesnius kaip 55 metų (tačiau parama negali būti suteikiama po to, kai ūkį perduodančiam asmeniui sukako 75 metai, o darbininkas sulaukė įprasto pensinio amžiaus), turinčius Tarybos reglamentu Nr. (EB) 1257/1999 nustatytą darbo patirtį. Taip pat pabrėžė, kad Tarybos reglamente Nr. (EB) 1257/1999 nustatyta, kad jeigu ūkį perduodančiam asmeniui įprastą senatvės pensiją moka valstybė narė, ankstyvo išėjimo į pensiją parama skiriama kaip priedas atsižvelgus į nacionalinės senatvės pensijos dydį. Taigi, anot Ministerijos, parama pagal šią Priemonę apima kompensacines išmokas, mokamas ne ilgiau kaip 15 metų (paramos mokėjimo trukmė priklauso nuo pareiškėjo amžiaus paraiškos pateikimo metu), kuriomis kompensuojamos prarastos pajamos paramos gavėjams, apsisprendusiems nutraukti prekinę žemės ūkio gamybą, t. y. parama nesietina su išmoka, skirta asmeniui iki jo gyvenimo pabaigos. Be to, pasak Ministerijos, Tarybos reglamente Nr. (EB) 1257/1999, tiesiogiai taikomame Lietuvos Respublikoje teisės akte, nenumatytas pirmiau minėtos paramos paveldėjimas, todėl 2004 m. liepos 25 d. įsigaliojusioje Taisyklių redakcijoje paveldėjimas taip pat nebuvo numatytas.

17Ministerija, be kita ko, atkreipė dėmesį, kad, 2006 m. kreipėsi į Europos Komisiją siekdama suderinti Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano pakeitimus, nustatančius paramos paveldėjimo galimybę ir 2006 m. liepos 11 d. buvo gautas Europos Komisijos raštas, patvirtinantis oficialų pakeitimo dėl paveldėjimo pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ įsigaliojimą. Ministerijos teigimu, 2006 m. lapkričio 12 d. įsigaliojo Taisyklių redakcija, nustatanti galimybę mirus pagrindiniam paramos gavėjui jo sutuoktiniui (išlaikytiniui) paveldėti paramą, t. y. Taisyklės buvo papildytos 53 p., nustatančiu, kad paveldėjimo teisė taikoma visoms 2004-2006 metais pateiktoms paraiškoms.

18Pažymėjo, jog 2008 m. vasario 25 d. vykusiame Komisijos, patvirtintos 2004 m. gruodžio 6 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-643, posėdyje (2008 m. kovo 20 d. protokolas Nr. 8D-100(5.50)) buvo nuspręsta skaičiuoti paramą už ateinančius kalendorinius metus nuo sutuoktinio prašymo dėl paramos išmokėjimo pateikimo metų, tačiau kadangi Agentūra, administruodama šią priemonę, gavo daug paveldėtojų skundų, buvo nuspręsta pakeisti Taisykles ir jose nustatyti, kad parama bus nepertraukiamai teikiama paveldėtojui skaičiuojant ją nuo sutuoktinio mirties. Tai nuspręsta 2009 m. balandžio 22 d. vykusiame Komisijos, patvirtintos 2004 m. gruodžio 6 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-643, posėdyje (2009-05-21 protokolas Nr. 8D-244(5.50)).

19Ministerijos teigimu, teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymai ir kiti teisės aktai neturi atgalinio veikimo galios (Lex benignior retro agit), todėl, pasak Ministerijos, pareiškėjai parama mokama vadovaujantis jos prašymo pateikimo metu galiojusia Taisyklių redakcija. Be to, pažymėjo, kad Ministerija ir Agentūra pareiškėjai paaiškino, kodėl negalėjo tenkinti jos prašymo, ir išsamiai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, išdėstė argumentus. Ministerijos manymu, priėmus sprendimą tenkinti pareiškėjos prašymą, būtų pažeisti ir galiojantys teisės aktai, ir kitų paraiškų teikėjų, sąžiningai vykdžiusių teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus, teisėti interesai.

20Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime (b. l. 53-54, abi lapo pusės) prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

21Nurodė, jog pareiškėjos sutuoktinis S. Š. 2006 m. birželio 1 d. pateikė Agentūrai paraišką paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ (reg. Nr. ( - )). Jis 2009 m. kovo 21 d. mirė. 2009 m. rugsėjo 22 d. Agentūroje buvo gautas pareiškėjos (kaip paramos gavėjo sutuoktinės / išlaikytinės) 2009 m. rugsėjo 15 d. Prašymas, kuris buvo įvertintas vadovaujantis Taisyklėmis. Agentūros teigimu, ji 2009 m. spalio 12 d. raštu Nr. BR6-(10.65)-13819 informavo pareiškėją, jog Taisyklių 53 p. nustatyta, kad parama paveldėtojui pradedama mokėti nuo sutuoktinio / išlaikytinio prašymo dėl paramos išmokėjimo pateikimo metų (už ateinančius kalendorinius metus), o kadangi Prašymą pareiškėja pateikė 2009 m., parama pagal Priemonę jai bus mokama nuo 2010 paramos metų.

22Agentūros teigimu, 2010 m. rugpjūčio 11 d. buvo gautas pareiškėjos prašymas Nr. ( - ), kuriame pareiškėja nurodė, jog dėl nesuprantamų jai priežasčių už 2010 m. paramą ji gavo, o už 2009 m. negavo, nors Agentūros darbuotojų buvo tikinama, kad paramą už 2009 m. ji gaus 2010 m. Pasak Agentūros, į pareiškėjos prašymą buvo atsakyta 2010 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. BR6-(10.65)-5677, kuriame dar kartą buvo paaiškinta, jog pagal 2009 m. galiojusią Taisyklių 53 p. redakciją parama paveldėtojui pradedama mokėti nuo sutuoktinio / išlaikytinio prašymo dėl paramos išmokėjimo pateikimo metų (už ateinančius kalendorinius metus), tad kadangi Prašymą pareiškėja pateikė 2009 m., parama pagal Priemonę jai mokama nuo 2010 paramos metų. Pareiškėja nesutikdama su šiuo Agentūros raštu, 2010 m. rugsėjo 21 d. raštu kreipėsi i Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją, kuri 2010 m. spalio 27 d. raštu Nr. 3IN-S-926-1566 atsakė, jog, vadovaujantis Prašymo pateikimo metu galiojusių Taisyklių nuostatomis, parama pareiškėjai kaip paveldėtojai pradedama mokėti nuo prašymo dėl paramos išmokėjimo pateikimo metų (už ateinančius kalendorinius metus). Anot Agentūros, šiuo raštu Ministerija iš esmės patvirtino Agentūros rašte pateiktą informaciją dėl paramas suteikimo bei palaikė Agentūros poziciją paramos mokėjimo klausimu, tačiau pareiškėja šį Ministerijos raštą apskundė Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, kuri 2011 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 3R-(2010/01-4R-408) pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

23Pasak Agentūros, pareiškėjos teiginiai, jog atskiras prašymas, pateiktas 2009 m. rugsėjo 22 d., negali būti saistomas kaip savarankiškas, atskiras asmens prašymas, taip pat jog, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo bei teisėtų lūkesčių principais, Taisyklių 53 p. aiškiai pažeidžia jos kaip paveldėtojos turtines teises į jos sutuoktiniui priklausiusią turto dalį, yra nepagrįsti.

24Agentūra pažymėjo, jog ji, kaip institucija, administruojanti Europos Sąjungos bei nacionalinės paramos priemones žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, privalo griežtai laikytis paramos teikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų ir negali pati savarankiškai jų interpretuoti. Agentūra palaiko Komisijos sprendime išsakytą argumentą, jog nei Taisyklių redakcija, galiojusi pareiškėjos Prašymo padavimo metu, nei vėlesnė jų redakcija nenustatė galimybės naudingiau pareiškėjams traktuoti (taikyti) pavienį teisinį faktą iš visos faktų sudėties (t. y. pareiškėjos 2009 m. pateikto Prašymo). Be to, Agentūra pažymėjo, kad Taisyklės taikytinos tęstiniam teisiniam santykiui ir su juo susijusiems teisiniams faktams (santykiams) ir be atitinkamos teisės normos kitaip taikomos būti negali. Taigi, pasak Agentūros, ji mokėdama pareiškėjai paramą taip, kaip yra numatyta Taisyklių 53 p., elgėsi teisėtai ir pagrįstai, Agentūros rašte išdėstyta informacija yra motyvuota ir atitinkanti teisės aktų reikalavimus.

25Be kita ko, Agentūra atkreipė dėmesį, kad jos parengtas skundžiamas raštas nelaikytinas administraciniu aktu (sprendimu) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir viešojo administravimo įstatymo) 2 str. 8 d. ir 11 d. prasme, kadangi juo Agentūra neišreiškė valios dėl paramos nesuteikimo ir sankcijų taikymo, nepanaikino, nepakeitė, nesukūrė pareiškėjai teisių ir pareigų. Pasak Agentūros, skundžiamas raštas taip pat nelaikytinas administraciniu aktu (sprendimu) Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 9 ir 11 d. bei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ir Administracinių bylų teisenos įstatymo, ABTĮ) 2 str. 14 d. prasme (individualus administracinis sprendimas – vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia). Pažymėjo, jog skundžiamas Agentūros raštas laikytinas tik viešojo administravimo institucijos atsakymu į pareiškėjos prašymą, nesukeliančiu jai teisinių pasekmių.

26Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovė Giedrė Kornijenkienė prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais (b. l. 67-68). Papildomai paaiškino, jog tam, kad konstatuoti faktą, jog pažeistas teisėtų lūkesčių principas, pirma, institucija turi būti suteikusi konkrečias garantijas, šiuo atveju institucija nebuvo jų suteikusi. Be to pažymėjo, jog nesutinka su pareiškėjos prašymu kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl norminio administracinio akto ištyrimo, kadangi pareiškėja jo nepagrindė jokiais argumentais.

27Teismo posėdyje atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovė Austėja Kurapkaitė prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais (b. l. 67-68).

28Teismo posėdyje pareiškėja E. Š. nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b. l. 62, 60).

29Byla nutraukiama.

30Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. 3R-8(2010/01-4R-408), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010 m. spalio 27 d. rašto Nr. 3/N-Š-926-1566 „Dėl ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimo“ bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. rugpjūčio 30 d. rašto Nr. BR6-(10.65)-5677 „Dėl paramos pagal kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ teisėtumo bei pagrįstumo, taip pat įpareigojimo atlikti veiksmus.

31Byloje nustatyta, kad pareiškėjos sutuoktinis S. Š. (Komisijos byla Nr. 2010/01-4R-408, b. l. 116) 2006 m. birželio 1 d. pateikė Agentūrai paraišką pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ (reg. Nr. ( - )) (Komisijos byla Nr. 2010/01-4R-408, b. l. 100-111). S. Š. mirė 2009 m. kovo 21 d. (Komisijos byla Nr. 2010/01-4R-408, b. l. 63).

32Pareiškėjai 2009 m. liepos 20 d. po sutuoktinio S. Š. mirties buvo išduoti nuosavybės teisės liudijimas ir paveldėjimo teisės liudijimas (Komisijos byla Nr. 2010/01-4R-408, b. l. 23, 24 abi lapo pusės).

33Pareiškėja 2009 m. liepos 30 d. raštu, kuris gautas 2009 m. rugpjūčio 3 d., kreipėsi į Ministeriją nurodydama, kad jos vyras nuo 2006 m. dalyvavo programoje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“, pasitraukdamas su pieno kvota, ir už 2007 bei 2008 m. gavo paramą, tačiau 2009 m. kovo 21 d. jis mirė ir už 2009 m. paramos negavo, nors ji jam turėjo būti išmokėta dar jam esant gyvam (Komisijos byla Nr. 2010/01-4R-408, b. l. 30). Pareiškėja prašė leisti jai perimti paramą už pieno kvotą.

342009 m. rugpjūčio 18 d. Ministerija raštu Nr. 3IN-Š-899-1501 atsakė pareiškėjai, kad pastovioji išmokos dalis mokama gavus faktinius duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos už praėjusius metus, todėl pastovioji išmokos dalis už 2009 m. pareiškėjos sutuoktiniui būtų išmokėta tik 2010 m. (Komisijos byla Nr. 2010/01-4R-408, b. l. 31-32). Agentūra skaičiuodama paramą už 2009 m. nustatė, jog 2009 m. kovo 21 d. S. Š. mirė, todėl kintamoji išmokos dalis už 2009 m. nebuvo išmokėta. Rašte Ministerija taip pat nurodė, kad, vadovaujantis Taisyklių 49 p. nuostatomis, paramos gavėjo mirties atveju (per ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos paramos teikimo laikotarpį) parama gali būti mokama jo sutuoktiniui / išlaikytiniui. Informavo pareiškėją, kad jeigu ji nori paveldėti sutuoktinio paramą ir atitinka Taisyklių 49 p. nustatytus reikalavimus, ji turi kreiptis į Agentūrą su prašymu dėl paramos išmokėjimo pagal priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir pateikti reikalaujamus dokumentus.

35Pareiškėja (kaip paramos gavėjo sutuoktinė / išlaikytinė) 2009 m. rugsėjo 15 d. prašymu dėl paramos išmokėjimo pagal priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“, kreipėsi į Agentūrą, kuri prašymą gavo 2009 m. rugsėjo 22 d. (Komisijos byla Nr. 2010/01-4R-408, b. l. 25). Pareiškėja nurodė, kad jos sutuoktinis S. Š. mirė, įsipareigojo laikytis paramos gavėjo prisiimtų įsipareigojimų ir paprašė išmokėti jai paramos gavėjui skirtą paramos sumą.

36Agentūra 2009 m. spalio 12 d. raštu Nr. BR6-(10.65)-13819 (savo esme – sprendimu) nurodė pareiškėjai, jog pagal Taisyklių 49 p. paramos gavėjo mirties atveju (per Priemonės paramos teikimo laikotarpį) parama gali būti mokama jo sutuoktiniui / išlaikytiniui, o Taisyklių 53 p. nustatyta, kad parama paveldėtojui pradedama mokėti nuo sutuoktinio / išlaikytinio prašymo dėl paramos išmokėjimo pateikimo metų (už ateinančius kalendorinius metus), o kadangi pareiškėja prašymą pateikė 2009 m., parama pagal Priemonę jai bus mokama nuo 2010 paramos metų (Komisijos byla Nr. 2010/01-4R-408, b. l. 29 abi lapo pusės).

37Pažymėtina, kad pareiškėja, nesutikdama su Agentūros 2009 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. BR6-(10.65)-13819, turėjo teisę jį skųsti per 20 darbo dienų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai nuo gavimo dienos arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui. Tuo tarpu pareiškėja 2010 m. rugpjūčio 11 d. Agentūrai pateikė analogiško turinio pirmajam prašymą Nr. ( - ), kuriame nurodė, jog dėl nesuprantamų jai priežasčių už 2010 m. paramą ji gavo, o už 2009 m. negavo, nors Agentūros darbuotojų buvo tikinama, kad ji paramą už 2009 m. gaus 2010 m., todėl pakartotinai prašė išmokėti paramos sumą už 2009 m. (Komisijos byla Nr. 2010/01-4R-408, b. l. 26).

38Atsakydama į pareiškėjos 2010 m. rugpjūčio 11 d. prašymą Agentūra 2010 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. BR6-(10.65)-5677 pakartotinai pareiškėjai paaiškino, jog pagal 2009 m. galiojusią Taisyklių 53 p. redakciją parama paveldėtojui pradedama mokėti nuo sutuoktinio / išlaikytinio prašymo dėl paramos išmokėjimo pateikimo metų (už ateinančius kalendorinius metus), ir kadangi prašymą pareiškėja pateikė 2009 m., parama pagal Priemonę jai mokama nuo 2010 paramos metų (b. l. 56 abi lapo pusės).

39Pareiškėja nesutikdama su šiuo Agentūros raštu 2010 m. rugsėjo 21 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją prašydama patikrinti Agentūros sprendimą ir įpareigoti išmokėti jai priklausančias išmokas (Komisijos byla Nr. 2010/01-4R-408, b. l. 33).

40Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2010 m. spalio 27 d. raštu Nr. 3IN-S-926-1566 informavo pareiškėją, jog jos sutuoktinis mirė 2009 m., pareiškėjos prašymas dėl paramos paveldėjimo buvo pateiktas tais pačiais metais, administruojant jos prašymą dėl paramos paveldėjimo privalu vadovautis 2009 m. galiojusia Taisyklių 53 p. nuostata, kurioje numatyta, kad sutuoktiniui / išlaikytiniui parama apskaičiuojama ir mokama pagal šių taisyklių III skyriuje numatytą tvarką, tačiau paramos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei numatytas pagrindiniam (mirusiajam) paramos gavėjui; parama paveldėtojui pradedama mokėti nuo sutuoktinio / išlaikytinio prašymo dėl paramos išmokėjimo pateikimo metų (už ateinančius kalendorinius metus), perskaičiuojant gautą paramos pastoviąją dalį pagal paramos gavėjo iki mirties faktiškai gautas Valstybinio socialinio draudimo pensijų sumas, o priedas už išlaikomą sutuoktinį perskaičiuojamas išmokant priklausiusią priedo dalį iki paramos gavėjo mirties (b. l. 45-46). Be to, Ministerija pažymėjo, kad Taisyklių 53 p. nuostata įsigaliojo 2008 m. ir galiojo iki jos pakeitimo 2009 m. gruodžio 28 d., t. y. atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja prašymą dėl paramos išmokėjimo pateikė 2009 m. rugsėjo 22 d., jai, kaip paveldėtojai, parama pradedama mokėti nuo prašymo dėl paramos išmokėjimo pateikimo metų (už ateinančius kalendorinius metus).

41Pareiškėja su 2010 m. lapkričio 26 d. skundu, kurį vėliau patikslino, kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją prašydama įvertinti Ministerijos 2010 m. spalio 27 d. rašto Nr. 3IN-S-926-1566 pagrįstumą ir teisėtumą bei įpareigoti išmokėti jai priklausančias išmokas (Komisijos byla Nr. 2010/01-4R-408, b. l. 10-11, 2-3, 1).

42Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2011 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 3R-(2010/01-4R-408) pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 3-4 abi lapo pusės). Komisija sprendime nurodė, jog Taisyklių 53 p. redakcija pasikeitė praėjus keliems mėnesiams po pareiškėjos kreipimosi, t. y. pareiškėjos prašymo pateikimo metu – 2009 m. rugsėjo 15 d. iki 2009 m. gruodžio 28 d. galiojo 2008 m. balandžio 4 d. Taisyklių 53 p. redakcija, kuris reglamentavo teisinius santykius susiklostančius esant tam tikrai faktų sudėčiai: paramos gavėjo mirčiai ir paramos paveldėtojui, atitinkant Taisyklių 51 p. nustatytus reikalavimus. Pasak Komisijos, minėtų faktų sudėtis pagal Taisyklių redakcijos 53 p. reiškė, jog paramos paveldėtojui išmoka pradedama mokėti nuo sutuoktinio prašymo dėl paramos išmokėjimo pateikimo metų už ateinančius kalendorinius metus; pažymėjo, jog ši redakcija galiojo pareiškėjos prašymo pateikimo ir prašymo nagrinėjimo metu; tuo tarpu 2009 m. gruodžio 28 d. patvirtintoje naujoje Taisyklių redakcijoje 53 p. nustatyta, jog parama paveldėtojui skaičiuojama nuo pagrindinio paramos gavėjo mirties metų.

43Komisijos teigimu, remiantis Taisyklėmis, konkretūs teisiniai paramos paveldėtojų ir Agentūros santykiai, atsiranda esant vienam būtinų teisinių faktų – paramos paveldėtojui pateikus prašymą, dėl paramos paveldėjimo; šis teisinis faktas (prašymo pateikimas) vienas iš kelių faktų sudėties, norint gauti paveldėtojui paramą, kurią reglamentuoja Taisyklės ir jų 53 p. Pažymėjo, jog nei 2008 m. balandžio 4 d. Taisyklių redakcija, nei vėlesnis pakeitimas nenumatė galimybės traktuoti visą teisinių faktų sudėtį (kurių tarpe ir pats 2006 m. birželio 1 d. paramos prašymas pateikiant paraišką), kurios tik grandimi yra 2009 m. rugsėjo 15 d. pareiškėjos prašymas; Taisyklės, anot Komisijos, taip pat nenustatė ir galimybės naudingiau, t. y. taip, kaip nustatyta 2009 m. gruodžio 28 d. pakeistoje redakcijoje, pareiškėjai traktuoti (taikyti) pavienį teisinį faktą iš visos faktų sudėties (2009 m. rugsėjo 15 d. prašymą). Be to, pažymėjo, kad Taisyklės taikytinos tęstiniam teisiniam santykiui ir su juo susijusiems teisiniams faktams (santykiams) ir be atitinkamos teisės normos kitaip taikomos būti negali. Komisijos teigimu, ji nevertina ir negali vertinti Taisyklių, kaip norminio administracinio akto, nuostatų ir jų pasikeitimo tikslingumo bei pagrįstumo.

44Be kita ko, Komisija sprendime konstatavo, jog Ministerija, gavusi pareiškėjos 2010 m. rugsėjo 21 d. kreipimąsi, jį priėmė, išnagrinėjo ir atsakė, tačiau iš esmės teisines pasekmes pareiškėjai sukėlė Agentūros 2009 m. spalio 12 d. sprendimas Nr. BR6-(10.65)-13819, kurio apskundimo terminus pareiškėja praleido. Pasak Komisijos, Ministerijos veiksmai šiuo atveju vertintini kaip institucijos, atliekančios valstybės pagalbos kaimo plėtrai programų įgyvendinimo kontrolės funkciją veiksmai dėl galimo Agentūros sprendimo peržiūrėjimo (įvertinimo). Komisija daro išvadą, jog šiuo atveju skundžiamame rašte išdėstyta Ministerijos pozicija dėl Agentūros sprendimo pagrįstumo, kurios Komisija keisti ar naikinti neturi teisinio pagrindo.

45Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad tokiu būdu pareiškėja formaliai praleido terminą teikti skundą teismui dėl Agentūros 2009 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. BR6-(10.65)-13819 (Komisijos byla Nr. 2010/01-4R-408, b. l. 29 abi lapo pusės), nes jis turėjo būti pateiktas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos, o pareiškėjos skundas teisme gautas tik 2011 m. vasario 7 d. (b. l. 1-2). Skundo padavimo termino atnaujinti pareiškėja neprašė.

46ABTĮ 101 str. 6 p. nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-1650-10).

47Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad pareiškėja praleido terminą skundui paduoti, jo atnaujinti neprašo, todėl byla turi būti nutraukiama (ABTĮ 101 str. 6 p.).

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 6 p., 102 str., 106 str., 149 str. 1 d. 1 p., 149 str. 2 d.,

Nutarė

49administracinę bylą Nr. I-2074-629/2011 (Proceso Nr.3-61-3-00333-2011-6) nutraukti.

50Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Vilmai Sinicaitei,... 3. dalyvaujant atsakovių Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 5. Pareiškėja E. Š. su skundu (b. l. 29-31) kreipėsi į teismą prašydama: 1)... 6. Skunde pareiškėja nurodė, jog nesutinka su Vyriausiosios administracinių... 7. Paaiškino, jog jos sutuoktinis S. Š. 2006 m. birželio 1 d. Nacionalinei... 8. Pareiškėjos teigimu, ji su 2009 m. rugsėjo 15 d. prašymu, kurį Agentūra... 9. Nurodė, jog, nesutikdama su tokiu Agentūros sprendimu, jį apskundė Lietuvos... 10. Pareiškėjos manymu, jos 2009 m. rugsėjo 22 d. prašymas negali būti... 11. Anot pareiškėjos, nors Taisyklių 53 p. nustatyta, kad parama jai kaip... 12. Atsakovė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime (b. l.... 13. Nurodė, jog skundžiamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos... 14. Paaiškino, jog pareiškėja 2009 m. rugsėjo 22 d. pateikė Agentūrai... 15. Atkreipė dėmesį, kad Agentūra, vertindama E. Š. Prašymą dėl paramos... 16. Be kita ko, atkreipė dėmesį, kad priemonė „Ankstyvo pasitraukimo iš... 17. Ministerija, be kita ko, atkreipė dėmesį, kad, 2006 m. kreipėsi į Europos... 18. Pažymėjo, jog 2008 m. vasario 25 d. vykusiame Komisijos, patvirtintos 2004 m.... 19. Ministerijos teigimu, teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymai... 20. Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 21. Nurodė, jog pareiškėjos sutuoktinis S. Š. 2006 m. birželio 1 d. pateikė... 22. Agentūros teigimu, 2010 m. rugpjūčio 11 d. buvo gautas pareiškėjos... 23. Pasak Agentūros, pareiškėjos teiginiai, jog atskiras prašymas, pateiktas... 24. Agentūra pažymėjo, jog ji, kaip institucija, administruojanti Europos... 25. Be kita ko, Agentūra atkreipė dėmesį, kad jos parengtas skundžiamas... 26. Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos... 27. Teismo posėdyje atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės... 28. Teismo posėdyje pareiškėja E. Š. nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą,... 29. Byla nutraukiama.... 30. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl Vyriausiosios administracinių ginčų... 31. Byloje nustatyta, kad pareiškėjos sutuoktinis S. Š. (Komisijos byla Nr.... 32. Pareiškėjai 2009 m. liepos 20 d. po sutuoktinio S. Š. mirties buvo išduoti... 33. Pareiškėja 2009 m. liepos 30 d. raštu, kuris gautas 2009 m. rugpjūčio 3... 34. 2009 m. rugpjūčio 18 d. Ministerija raštu Nr. 3IN-Š-899-1501 atsakė... 35. Pareiškėja (kaip paramos gavėjo sutuoktinė / išlaikytinė) 2009 m.... 36. Agentūra 2009 m. spalio 12 d. raštu Nr. BR6-(10.65)-13819 (savo esme –... 37. Pažymėtina, kad pareiškėja, nesutikdama su Agentūros 2009 m. spalio 12 d.... 38. Atsakydama į pareiškėjos 2010 m. rugpjūčio 11 d. prašymą Agentūra 2010... 39. Pareiškėja nesutikdama su šiuo Agentūros raštu 2010 m. rugsėjo 21 d.... 40. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2010 m. spalio 27 d. raštu Nr.... 41. Pareiškėja su 2010 m. lapkričio 26 d. skundu, kurį vėliau patikslino,... 42. Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2011 m. sausio 11 d. sprendimu... 43. Komisijos teigimu, remiantis Taisyklėmis, konkretūs teisiniai paramos... 44. Be kita ko, Komisija sprendime konstatavo, jog Ministerija, gavusi... 45. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad tokiu... 46. ABTĮ 101 str. 6 p. nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja,... 47. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad pareiškėja praleido... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 49. administracinę bylą Nr. I-2074-629/2011 (Proceso Nr.3-61-3-00333-2011-6)... 50. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama...