Byla Ik-2078-331/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovei Gedmantei Klenauskytei,

4atsakovo atstovei Agnei Vaivadaitei,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių įgyvendinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-13/D1-28 patvirtintų Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių nuostatas ir parengtus, suderintus bei viešai apsvarstytus Senamiesčio, Žvėryno, Žirmūnų, Šnipiškių ir Verkių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui bei Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Antakalnio, Naujosios Vilnios, Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių, Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialiųjų planų projektus pateikti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai tikrinti.

9Pareiškėjas prašyme (b. l. 1?3) nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 638 1 punktu patvirtintas Senamiesčio, Žvėryno, Žirmūnų, Šnipiškių ir Verkių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialusis planas, o tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 1 punktu patvirtintas Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Antakalnio, Naujosios Vilnios, Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių, Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialusis planas. Nuo Senamiesčio, Žvėryno, Žirmūnų, Šnipiškių ir Verkių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano bei Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Antakalnio, Naujosios Vilnios, Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių, Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano patvirtinimo praėjo beveik aštuoneri metai, tačiau iki šiol minėti planai nėra atnaujinti, nėra pabaigtas planavimo procesas.

10Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2010 m. kovo 26 d. rašte Nr. A51-6400-(3.3.10.1-BR4) nurodė, jog Senamiesčio, Žvėryno, Žirmūnų, Šnipiškių ir Verkių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialusis planas „nėra tikslintas ar keistas“. Papildomame 2010 m. balandžio 20 d. rašte Nr. A51-8482 (3.3.10.1-BR4) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas nurodė, jog Vilniaus miesto savivaldybė dėl energijos rūšies naudojimo šildymui yra atlikusi šias procedūras: Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-1368 „Dėl energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano keitimo“ pavedė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti Vilniaus miesto energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano, patvirtinto Tarybos 2002 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 638 <...> ir tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 <...> keitimo (peržiūrėjimo) procesą ir apmokėti už atliktus darbus. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 30-385 „Dėl pavedimo organizuoti energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano keitimo procesą“ 1 punktu pavedė Miesto plėtros departamentui organizuoti energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano, patvirtinto Tarybos 2002 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 638 <...> ir Tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 <...>, keitimo procesą. Įsakymo 2 p. nustatyti plano keitimo tikslai ir principai, o 3 punktu patvirtinta Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano keitimo darbų užduotis. Pareiškėjas nurodė, jog yra parengtos planavimo sąlygos energijos rūšies naudojimo šildymui specialiajam planui rengti. Savivaldybės ūkio specialųjį planą Savivaldybė planuoja rengti 2011 metais. Taigi nors planavimo procesas dėl šilumos ūkio specialiųjų planų atnaujinimo yra pradėtas, tačiau planas dar nėra parengtas. Atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatą, numatančią, jog šilumos ūkio planas turi būti tikslinamas ne rečiau kaip kas 5 metai, bei į tai, jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-1368 pavesta administracijos direktoriui organizuoti minėtų planų atnaujinimo (keitimo) procesą, darytina išvada, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius neatliko teisės aktuose nustatytų veiksmų, t. y. administracijos direktorius privalėjo parengtą, suderintą ir viešai apsvarstytą Plano projektą pateikti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai tikrinti.

11Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius su pareiškėjo prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsiliepime (b. l. 19?22) paaiškino, kad specialių planų rengimo teisinį reglamentavimą būtina nagrinėti sistemiškai. Ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-13/D1-28 patvirtintų Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 35 punkte nustatyta, kad plano galiojimas neterminuotas ir gali būti keičiamas Teritorijų planavimo įstatymo ir šių Taisyklių nustatyta tvarka. Taisyklėse aiškiai pasakyta, jog šilumos ūkio specialusis planas galioja neterminuotai. Šio įsakymo leidėjai vartoja žodį „gali būti keičiamas“, kas suponuoja išvadą, kad keitimas jokiu būdu nėra privalomas. Taisyklių 35 punktas duoda nuorodą į Teritorijų planavimo įstatymą, kurio 18 straipsnio 9 punkte nurodyta, jog specialusis planas keičiamas tik tais atvejais, kai keičiama veiklos koncepcija, veiklos kryptys, tvarkymo prioritetai ir jo sprendiniai. Pagal Taisyklių 36 punktą planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas atsižvelgiant į šilumos gamybos, perdavimo technologijų raidą, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbius veiksnius, bet ne rečiau kaip kas 5 metai. Taigi Taisyklės numato, jog plano peržiūrėjimas ir atnaujinimas tiesiogiai priklauso nuo šilumos gamybos, perdavimo technologijų raidos, aplinkos užterštumo pokyčių ir kitų šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbių veiksnių. Specialusis šilumos ūkio planas turi būti peržiūrimas ne rečiau kaip kas 5 metai, o atnaujinamas tik prireikus, t. y. kai plano peržiūrėjimo metu nustatoma, kad dėl šilumos gamybos, perdavimo technologijų raidos, aplinkos užterštumo pokyčių ir kitų šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbių veiksnių yra poreikis jį keisti.

13Taisyklės įtvirtina galimybę atnaujinti šilumos ūkio specialųjį planą pasikeitus savivaldybės bendrajam planui. Taisyklių 37 punktas nurodo, jog plano papildymas (keitimas) gali būti atliekamas daliai savivaldybės teritorijos. Taisyklių 3 punktas nustato, jog šilumos ūkio specialusis planas gali būti savarankiškas dokumentas arba savivaldybių teritorijų (jų dalių ? miestų, miestelių) bendrųjų planų sudėtinė dalis. Šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijai 2007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra patvirtintas bendrasis planas ir jo sprendiniai iki 2015 m. Šiame bendrajame plane yra numatytos inžinerinės infrastruktūros pagrindinės gairės. Jame yra numatytos pagrindinės gairės šilumos tiekimui ir gamtinių dujų tiekimui, šiuo planu numatytas šilumos tiekimo tinklų projektavimas ir įgyvendinimas. Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sudėtine dalimi yra ir šilumos ūkio vystymo gairių nustatymas, vadinasi, šio plano sudėtine dalimi yra ir specialaus šilumos ūkio planavimo elementai. Šilumos ūkio specialusis planas buvo peržiūrėtas 2007 m. tvirtinant bendrąjį planą ir jo sprendinius. Atsakovas pabrėžė, jog bendrasis planas yra aukštesnės teisinės galios dokumentas už specialųjį planą, todėl 2007 m. tvirtinant bendrąjį planą į jį buvo inkorporuotos ir šilumos ūkio specialiojo plano nuostatos ir tokiu būdu 5 metų šilumos ūkio specialiojo plano peržiūrėjimo terminas nebuvo pažeistas. Atkreiptinas dėmesys, jog šilumos ūkio specialiojo plano peržiūrėjimas yra procesas ir jis vyksta nuosekliai, t. y. šilumos ūkio specialusis planas buvo patvirtintas 2002 m., peržiūrėtas 2007 m. ir sekantis peržiūrėjimas turi būti atliktas 2012 m.

14Paaiškino, kad šilumos ūkio specialiojo plano keitimo procesas jau yra pradėtas. Taisyklės nenumato termino šilumos ūkio specialiojo plano keitimo procedūros trukmei ? Taisyklių 35 punkte įtvirtinta, jog plano keitimai tvirtinami, kai jie suderinti, viešai apsvarstyti ir patikrinti šių taisyklių nustatyta tvarka. 2004 m. gegužės 7 d. Aplinkos ministro įsakyme Nr. D1-262 „Dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ 10 punkte numatyta, jog išduotos specialiųjų planų sąlygos galioja viso teritorijų planavimo proceso metu ir kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams, bet ne ilgiau kaip 5 metus. Jei planavimo procesas nėra baigtas, sąlygų galiojimo terminą pagal motyvuotą planavimo organizatoriaus prašymą pratęsia sąlygas išdavusios institucijos, bet ne ilgiau kaip 2 metams. Pažymėjo, jog 2008 m. spalio 30 d. Planavimo sąlygos energijos rūšies naudojimo šildymui specialiajam planui rengti galioja iki 2011 m. spalio 30 d. Vadinasi, iki sąlygų galiojimo pabaigos dar liko daugiau negu 1 metai ir joms pasibaigiant 2004 m. gegužės 7 d. Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-262 „Dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ numato galimybę sąlygų galiojimo laiką pratęsti dar 2 metams. Taigi, šilumos ūkio specialiojo plano keitimo procesas turi teisę vykti bei vyksta ir nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą ir trumpinti tinkamai bei teisėtai vykstančią specialiojo plano keitimo procedūrą. Tik nustačius, kad šilumos gamybos, perdavimo technologijų raida, aplinkos užterštumo pokyčiai ir kiti šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbūs veiksniai yra pakitę, bus priimtas sprendimas dėl šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo.

15Atsakovas mano, kad pareiškėjas nepagrįstai vadovaujasi Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, kadangi savivaldybė neatsisakė įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų.

16II.

17Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 10 d. sprendimu pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą patenkino. Įpareigojo atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių per 3 (tris) mėnesius nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įgyvendinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-13/D1-28 patvirtintų Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių nuostatas ir parengtus, suderintus bei viešai apsvarstytus Senamiesčio, Žvėryno, Žirmūnų, Šnipiškių ir Verkių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui bei Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Antakalnio, Naujosios Vilnios, Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių, Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialiųjų planų projektus pateikti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai tikrinti.

18Teismas analizuodamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 22 straipsnio 1 dalies, 56 straipsnio 1 dalies, Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalies, padarė išvadą, kad teisės aktai Vyriausybės atstovams suteikia teisę kreiptis į teismą, tikslu apginti viešąjį interesą.

19Teismas, įvertinęs Šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 5 dalių, 9 straipsnio, 7 straipsnio 3 dalies, Taisyklių 8, 36 punktų nuostatas, padarė išvadą, kad plano patikslinimas (atnaujinimas) nustatytu laiku (ne rečiau kaip kas 5 metai) yra būtina sąlyga tam, kad būtų užtikrintas tinkamas šilumos vartotojų teisių įgyvendinimas, išvengta neigiamo poveikio aplinkai ir pan. Nevykdant šių, teisės aktuose įtvirtintų, įsipareigojimų pažeidžiamas viešasis interesas, todėl institucija, laiku neatlikdama jai priskirtos funkcijos, turi būti atsakinga už atsiradusias jos neveikimo teisines pasekmes.

20Teismas rėmėsi Taisyklių 16, 10, 29 ir 30 punktais, Šilumos ūkio įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 2 punktu.

21Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-1368 „Dėl energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano keitimo“ pavedė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti Vilniaus miesto energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano, patvirtinto Tarybos 2002 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 638 <...> ir tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 <...> keitimo (peržiūrėjimo) procesą ir apmokėti už atliktus darbus. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 30-385 „Dėl pavedimo organizuoti energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano keitimo procesą“ 1 punktu pavedė Miesto plėtros departamentui organizuoti energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano, patvirtinto Tarybos 2002 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 638 <...> ir Tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 <...>, keitimo procesą. Įsakymo 2 punkte nustatyti plano keitimo tikslai ir principai, o 3 punktu patvirtinta Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano keitimo darbų užduotis. Bylos nagrinėjimo metu savivaldybės atstovė pateikė Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 30-1415, kurio 2 punktu pavedė Savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“ pakeisti ir papildyti energijos rūšies naudojimo šildymui specialiuosius planus, patvirtintus Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 638 „Dėl Senamiesčio, Žvėryno, <...> ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano tvirtinimo“. Teismas pažymėjo, kad planavimo procesas dėl šilumos ūkio specialiųjų planų atnaujinimo yra pradėtas dar 2006 metais, tačiau iki šiol jis nėra baigtas, tai patvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 30-1415, administracijos direktoriaus pavaduotojo 2010 m. kovo 26 d. raštas Nr. A51-6400-(3.3.10.1-BR4), ir 2010 m. balandžio 20 d. raštas Nr. A51-8482(3.3.10.1-BR4).

22Teismas nurodė, kad pagal teisės aktų normas reglamentuojančias bendrojo plano rengimą numatyta, kad juos rengiant privalu įvertinti patvirtintus detaliuosius, specialiuosius ir kt. planus, t. y. bendrojo plano patvirtinimas nepatvirtina aplinkybės, jog buvo patikslintas Vilniaus m. šilumos ūkio specialusis planas. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad 2007 metais buvo atliekamas plano tikslinimas, neteikė pažymos ar skaičiavimų dėl šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidos, konkurencinės aplinkos, šilumos gamybos kainų tendencijų, aplinkos užterštumo pokyčių ir kitų teritorijos planavimui reikšmingų veiksnių. Atsakovo atstovė pripažino, kad toks planas rengiamas, artimiausiu laiku bus patvirtintas.

23Teismas padarė išvadą, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius neatliko teisės aktuose nustatytų veiksmų, t. y. administracijos direktorius privalėjo parengtą, suderintą ir viešai apsvarstytą Plano projektą pateikti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai tikrinti.

24III.

25Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Apeliacinis skundas (b.l. 73-78) grindžiamas šiais argumentais:

271. Taisyklių 35 punkte nurodyta, jog šilumos ūkio specialusis planas galioja neterminuotai, tačiau teismas šios nuostatos nevertino.

282. Taisyklių 35 punktas nukreipia į Teritorijų planavimo įstatymą, kurio 18 straipsnio 9 punkte nurodyta, jog specialusis planas keičiamas tik tais atvejais, kai keičiama veiklos koncepcija, veiklos kryptys, tvarkymo prioritetai ir jo sprendiniai. Taisyklių 36 punktas numato, jog plano peržiūrėjimas ir atnaujinimas tiesiogiai priklauso nuo šilumos gamybos, perdavimo technologijų raidos, aplinkos užterštumo pokyčių ir kitų šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbių veiksnių. Taigi specialusis šilumos ūkio planas turi būti peržiūrimas ne rečiau kaip kas 5 metai, o atnaujinamas tik prireikus, t. y. kai plano peržiūrėjimo metu nustatoma, kad dėl šilumos gamybos, perdavimo technologijų raidos, aplinkos užterštumo pokyčių ir kitų šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbių veiksnių yra poreikis jį keisti. Taisyklėse vartojamas žodis „gali būti keičiamas“, taigi keitimas nėra privalomas.

293. Teismas pažeidė ABTĮ 87 straipsnio 4 dalies 2 punkto, 57 straipsnio 1 dalies nuostatas.

30Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų apie realius situacijos pokyčius, suponuojančius būtinybę rengti naują specialųjį šilumos ūkio planą.

314. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. vasario 22 d. nutartimi paliko galioti nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-745-160/2009, kuriame konstatuota, kad patvirtintas specialusis šilumos ūkio planas galioja neterminuotai arba iki jo pakeitimo ar papildymo. Jo peržiūrėjimas turi būti vykdomas ne rečiau kaip penki metai. Tačiau plano neperžiūrėjus ar nepakeitus, jo galiojimas nėra sustabdomas ir jis lieka privalomas visiems teritorijų planų rengėjams ir vykdytojams.

325. Taisyklių 37 punktas nurodo, jog plano papildymas (keitimas) gali būti atliekamas daliai savivaldybės teritorijos. Tai reiškia, kad savivaldybei yra suteikta pasirinkimo laisvė keisti planą esant pagrindui (nustačius pagrindą ar jam paaiškėjus).

33Taisyklių 3 punktas nustato, jog šilumos ūkio specialusis planas gali būti savarankiškas dokumentas arba savivaldybių teritorijų (jų dalių – miestų, miestelių) bendrųjų planų sudėtinė dalis. Šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijai 2007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra patvirtintas bendrasis planas ir jo sprendiniai iki 2015 m. Šiame bendrajame plane yra numatytos inžinierinės infrastruktūros pagrindinės gairės. Jame yra numatytos pagrindinės gairės šilumos tiekimui ir gamtinių dujų tiekimui, šiuo planu numatytas šilumos tiekimo tinklų projektavimas ir įgyvendinimas. Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sudėtine dalimi yra ir šilumos ūkio vystymo gairių nustatymas, taigi šio plano sudėtine dalimi yra ir specialaus šilumos ūkio planavimo elementai.

346. Bendrasis planas yra aukštesnės teisinės galios dokumentas už specialųjį planą, todėl 2007 metais tvirtinant bendrąjį planą į jį buvo inkorporuotos ir šilumos ūkio specialiojo plano nuostatos ir 5 metų šilumos ūkio specialiojo plano peržiūrėjimo terminas nebuvo pažeistas.

357. Šilumos ūkio specialiojo plano peržiūrėjimas yra procesas ir jis vyksta nuosekliai, t. y. šilumos ūkio specialusis planas buvo patvirtintas 2002 m., peržiūrėtas 2007 m. ir sekantis peržiūrėjimas turi būti atliktas 2012 m.

368. Šilumos ūkio specialiojo plano keitimo procesas jau yra pradėtas. Taisyklės nenumato termino šilumos ūkio specialiojo plano peržiūrėjimo procedūros trukmei.

379. 2008 m. spalio 30 d. Planavimo sąlygos energijos rūšies naudojimo šildymui specialiajam planui rengti galioja iki 2011 m. spalio 30 d. Joms pasibaigiant 2004 m. gegužės 7 d. Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-262 „Dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ numato galimybę sąlygų galiojimo laiką pratęsti dar 2 metams.

3810. Teisės aktai nereglamentuoja svarstymo procedūros pabaigos termino, nes esant pastabų svarstymas kartojamas, todėl teismo nustatytas terminas gali būti neįgyvendintas dėl nuo atsakovo nepriklausančių aplinkybių.

3911. Vilniaus miesto savivaldybė neatsisakė įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų. 2008 m. spalio 30 d. išduotos Planavimo sąlygos energijos rūšies naudojimo šildymui specialiajam planui rengti patvirtina, kad šilumos ūkio specialiojo plano peržiūrėjimo procedūra vyksta, o specialiojo plano keitimo (planavimo) procesas gali trukti 3 metus ir dar gali būti pratęstas.

4012. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, jog yra pažeistas viešasis interesas, kaip šis pažeidimas pasireiškia ir kokios yra viešo intereso pažeidimo pasekmės.

4113. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2003 m. gegužės 19 d. nutartis adm. byloje Nr. A5-473/2003; 2007 m. spalio 4 d. nutartis adm. byloje Nr. AS16-420/2007).

42Šilumos ūkio specialiojo plano peržiūrėjimo procesas jau vyksta, todėl teismo sprendimas jokių teisinių pasekmių nesukelia, tik nustato terminą atsakovui šiam veiksmui atlikti, nustatydamas trumpesnį terminą už nustatytus planavimo sąlygų galiojimo terminus teisės aktuose, neatsižvelgdamas į jų pratęsimo galimybę dar 2 metams.

4314. Teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl Vyriausybės atstovui įstatymų suteiktos kompetencijos ribų.

44Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje aiškiai įtvirtina, kad Vyriausybės atstovo kompetencija yra Konstitucijos, įstatymų ir Vyriausybės nutarimų kontrolė. Vyriausybės atstovas neprižiūri, ar savivaldybės laikosi kitų teisės aktų, tame tarpe ir Aplinkos ministro bei Ūkio ministro įsakymų. Vyriausybės atstovas gali prašyti įpareigoti įgyvendinti tik įstatymus ir Vyriausybės nutarimus.

4515. Teismas rėmėsi Taisyklių 8 punktu, tačiau neišaiškino, kurie iš šiame punkte nurodytų tikslų yra nepasiekti ir kurie iš pasiektų tikslų turi būti siekiami iš naujo, nesant realių pokyčių.

46Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

47Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 83-85) nurodė, kad:

481. Atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 5 dalies ir Taisyklių 36 punkto formuluotę „bet ne rečiau kaip kas 5 metai“ , taryba privalo atnaujinti planus ne rečiau kaip kas 5 metus, o esant poreikiui juos gali keisti ir dažniau.

492. Tai, jog specialaus plano galiojimas neterminuotas, neatleidžia savivaldybių institucijų nuo teisės aktuose įtvirtintos pareigos per nustatytą terminą atnaujinti/pakeisti šilumos ūkio specialiuosius planus.

503. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 9 dalį sprendimą dėl specialiojo plano keitimo būtinumo planavimo organizatoriaus motyvuotu siūlymu priima specialųjį planą tvirtinusi institucija. Taisyklių 16 punktas numato, jog planavimo procesas pradedamas savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl plano rengimo ar atnaujinimo.

51Tarybos pavedimas administracijos direktoriui organizuoti planų keitimo procesą ir administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 30-385, kuriuo pavedama Miesto plėtros departamentui organizuoti minėtų planų keitimo procesą, nustatomi planavimo tikslai, užduotys, įrodo, jog būtinybė keisti specialųjį planą yra ir administracijos direktoriui kyla pareiga per nustatytą terminą atlikti Vyriausybės atstovo prašyme teismui nurodytus veiksmus. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių šiuos faktus.

524. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2010 m. kovo 26 d. rašte Nr. A51-6400-(3.3.10.1-BR4) nurodė, jog Senamiesčio, Žvėryno, Žirmūnų, Šnipiškių ir Verkių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialusis planas „nėra tikslintas ar keistas“.

535. Kadangi šilumos ūkio specialieji planai tarybos sprendimais buvo patvirtinti kaip atskiri teritorijų planavimo dokumentai ir administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 30-385 (jau po Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. patvirtinimo) bei 2010 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 30-1415 yra pavedama atlikti specialiųjų planų keitimo procesą, yra išduotos planavimo sąlygos specialiajam planui rengti, nėra pagrindo teigti, kad minėti specialieji planai yra sudėtinė bendrojo plano dalis.

546. Vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu Vyriausybės atstovui suteikti įgaliojimai prižiūrėti ar savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina centrinių administravimo subjektų, t. y. subjektų, kurių veiklos teritorija yra visa valstybės teritorija, priimtus teisės aktus (tame tarpe ir ministrų priimtus teisės aktus).

557. Pareiga tikslinti planą kas 5 metus numatyta ne tik įsakyme bet ir Šilumos ūkio įstatyme.

56Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.

57Pareiškėjo atstovė paaiškino, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

58Teisėjų kolegija

konstatuoja:

59IV.

60Bylos ginčas yra dėl Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiųjų planų projektų parengimo Vilniaus mieste.

61Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius neatliko teisės aktuose nustatytų veiksmų, tai yra administracijos direktorius privalėjo parengtą, suderintą ir viešai apsvarstytą Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiųjų planų projektą pateikti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai tikrinti.

62Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, kad teismas, priimdamas sprendimą, neteisingai taikė bei aiškino teisės aktus.

63Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 1 straipsniu nustatyta, jog šiuo įstatymu įgyvendinami Lietuvos Respublikos Konstitucijos 123 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyto savivaldybių veiklos administracinės priežiūros instituto tikslai – suteikti Vyriausybei teisę, kad jų skiriami atstovai prižiūrėtų savivaldybių veiklą, nustatytų savivaldybių administracinės priežiūros sritį, šią priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimus ir jų įgyvendinimo tvarką.

64Savivaldybių administracinę priežiūrą atlieka, tai yra prižiūri, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės skiriami Vyriausybės atstovai (Įstatymo 2 str.).

65Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsniu yra nustatyti Vyriausybės atstovo įgaliojimai, o Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnyje įtvirtinta Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka. Šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta, jog Vyriausybės atstovas, nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas nevykdo Vyriausybės sprendimų, pateikia jam rašytinį reikalavimą neatidėliojant įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės sprendimą. Vyriausybės atstovo reikalavimą savivaldybės kolegialus administravimo subjektas turi apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau kaip per mėnesį), o kiti savivaldybės administravimo subjektai per savaitę nuo reikalavimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos (1 punktas).

66Per 10 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą įvykdyti reikalavimą gavimo dienos (jei savivaldybės administravimo subjektas, apsvarstęs šios dalies 1 punkte nurodytą Vyriausybės atstovo reikalavimą, atsisako jį vykdyti) Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl šio savivaldybės administravimo subjekto neveikimo (2 punktas).

67Šiuo teisiniu reguliavimu yra nustatyta skirtinga Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka. Atitinkamos procedūros pasirinkimas priklauso nuo padaryto savivaldybės veiklos pažeidimo. Todėl teisingam šio ginčo išsprendimui yra reikšminga nustatyti, ar atstovas, teikdamas prašymą teismui, remdamasis Įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, dėl viešojo intereso gynimo, tinkamai įgyvendino savo įgaliojimus.

68Kaip minėta, šios bylos ginčas yra dėl Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiųjų planų projektų parengimo Vilniaus mieste.

69Šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi (2009 m. sausio 12 d. įstatymo Nr. XI-133 redakcija, galiojusi nuo 2009 m. vasario 1 d.) nustatyta, kad šilumos ūkio specialieji planai tikslinami ne rečiau kaip kas 5 metai, atsižvelgiant į šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus teritorijų planavimui reikšmingus veiksnius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-13/D1-28 Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių 36 punkte numatyta, kad planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas atsižvelgiant šilumos gamybos, perdavimo technologijų raidą, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbius veiksnius, bet ne rečiau kaip kas 5 metai. Šiuo teisiniu reguliavimu imperatyviai nustatyta, kad šilumos ūkio specialieji planai tikslinami ne rečiau kaip kas 5 metai, kad įvertinti šiuose aktuose nurodytus veiksnius. Nesulaukus penkių metų termino pabaigos, planai gali būti atnaujinami, atsiradus kitiems veiksniams. Tokie papildomi veiksniai yra numatyti Taisyklių 36.1 - 36.4 punktuose.

70Pareiškėjas nurodo, kad savivaldybė nevykdo šių teisės aktų reikalavimų ir nėra parengusi Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiųjų planų projekto atitinkamoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

71Šiuo atveju Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarką nulemia ir Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 6 dalis, kuria nustatyta, kad jei specialųjį planą turėjusi tvirtinti savivaldybės institucija per nustatytą terminą jo nepatvirtino ir nepateikė motyvuoto atsakymo dėl plano netvirtinimo, planavimo organizatoriaus prašymu arba savo iniciatyva Vyriausybės atstovas turi atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje.

72Tokiu būdu Vyriausybės atstovas prieš teikdamas prašymą administraciniam teismui privalėjo atlikti Savivaldybės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytas procedūras ir tik atsakovui neatlikus ar atsisakius vykdyti rašytinį reikalavimą, kreiptis į teismą Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

73Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjas prieš teikdamas prašymą teismui laikėsi nustatytos įgaliojimų įgyvendinimo privalomos tvarkos, numatytos Įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, todėl jų neatlikus pagrindo kreiptis į teismą nebuvo. Dėl šių aplinkybių pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus yra nepagrįstas.

74Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad buvo netinkamai atliktos pareiškėjo įgaliojimo įgyvendinimo procedūros, nevertina apeliacinio skundo argumentų dėl atsakovo pareigos rengti Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiųjų planų projektų, nes toks vertinimas galimas tik po to, kai bus tinkamai atliktos ikiteisminės šio ginčo procedūros.

75Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas tenkintinas, kadangi pirmosios instancijos teismas iš esmės neteisingai taikė materialinės tiesė normas, taikytinas ginčo santykiams, ir dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas (ABTĮ 143 straipsnis ).

76Panaikinus sprendimą priimtinas naujas sprendimas, kuriuo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 straipsnio 1 punktas).

77Šis teismo sprendimas neriboja Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje teisių ir pareigų pradėti iš naujo procedūras dėl įstatymo vykdymo priežiūros teritorijų planavimo srityje Vilniaus mieste.

78Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

79Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą patenkinti.

80Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

81Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovei Gedmantei Klenauskytei,... 4. atsakovo atstovei Agnei Vaivadaitei,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į Vilniaus... 9. Pareiškėjas prašyme (b. l. 1?3) nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės... 10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2010 m.... 11. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius su... 12. Atsiliepime (b. l. 19?22) paaiškino, kad specialių planų rengimo teisinį... 13. Taisyklės įtvirtina galimybę atnaujinti šilumos ūkio specialųjį planą... 14. Paaiškino, kad šilumos ūkio specialiojo plano keitimo procesas jau yra... 15. Atsakovas mano, kad pareiškėjas nepagrįstai vadovaujasi Savivaldybių... 16. II.... 17. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 10 d. sprendimu... 18. Teismas analizuodamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 19. Teismas, įvertinęs Šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 5 dalių, 9... 20. Teismas rėmėsi Taisyklių 16, 10, 29 ir 30 punktais, Šilumos ūkio įstatymo... 21. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006 m. spalio 25 d.... 22. Teismas nurodė, kad pagal teisės aktų normas reglamentuojančias bendrojo... 23. Teismas padarė išvadą, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 24. III.... 25. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius pateikė... 26. Apeliacinis skundas (b.l. 73-78) grindžiamas šiais argumentais:... 27. 1. Taisyklių 35 punkte nurodyta, jog šilumos ūkio specialusis planas galioja... 28. 2. Taisyklių 35 punktas nukreipia į Teritorijų planavimo įstatymą, kurio... 29. 3. Teismas pažeidė ABTĮ 87 straipsnio 4 dalies 2 punkto, 57 straipsnio 1... 30. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų apie realius situacijos pokyčius,... 31. 4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. vasario 22 d.... 32. 5. Taisyklių 37 punktas nurodo, jog plano papildymas (keitimas) gali būti... 33. Taisyklių 3 punktas nustato, jog šilumos ūkio specialusis planas gali būti... 34. 6. Bendrasis planas yra aukštesnės teisinės galios dokumentas už... 35. 7. Šilumos ūkio specialiojo plano peržiūrėjimas yra procesas ir jis vyksta... 36. 8. Šilumos ūkio specialiojo plano keitimo procesas jau yra pradėtas.... 37. 9. 2008 m. spalio 30 d. Planavimo sąlygos energijos rūšies naudojimo... 38. 10. Teisės aktai nereglamentuoja svarstymo procedūros pabaigos termino, nes... 39. 11. Vilniaus miesto savivaldybė neatsisakė įgyvendinti Šilumos ūkio... 40. 12. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, jog yra pažeistas viešasis... 41. 13. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 42. Šilumos ūkio specialiojo plano peržiūrėjimo procesas jau vyksta, todėl... 43. 14. Teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl Vyriausybės atstovui įstatymų... 44. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje... 45. 15. Teismas rėmėsi Taisyklių 8 punktu, tačiau neišaiškino, kurie iš... 46. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje su apeliaciniu skundu... 47. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 83-85) nurodė, kad:... 48. 1. Atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 5 dalies ir... 49. 2. Tai, jog specialaus plano galiojimas neterminuotas, neatleidžia... 50. 3. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 9 dalį sprendimą dėl... 51. Tarybos pavedimas administracijos direktoriui organizuoti planų keitimo... 52. 4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2010... 53. 5. Kadangi šilumos ūkio specialieji planai tarybos sprendimais buvo... 54. 6. Vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4... 55. 7. Pareiga tikslinti planą kas 5 metus numatyta ne tik įsakyme bet ir... 56. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino... 57. Pareiškėjo atstovė paaiškino, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir... 58. Teisėjų kolegija... 59. IV.... 60. Bylos ginčas yra dėl Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiųjų... 61. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog Vilniaus miesto... 62. Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliacinį... 63. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo... 64. Savivaldybių administracinę priežiūrą atlieka, tai yra prižiūri, ar... 65. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsniu yra... 66. Per 10 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą įvykdyti reikalavimą gavimo... 67. Šiuo teisiniu reguliavimu yra nustatyta skirtinga Vyriausybės atstovo... 68. Kaip minėta, šios bylos ginčas yra dėl Energijos rūšies naudojimo... 69. Šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi (2009 m. sausio 12 d. įstatymo... 70. Pareiškėjas nurodo, kad savivaldybė nevykdo šių teisės aktų reikalavimų... 71. Šiuo atveju Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarką nulemia ir... 72. Tokiu būdu Vyriausybės atstovas prieš teikdamas prašymą administraciniam... 73. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjas prieš teikdamas... 74. Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad buvo netinkamai atliktos pareiškėjo... 75. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis... 76. Panaikinus sprendimą priimtinas naujas sprendimas, kuriuo Vyriausybės atstovo... 77. Šis teismo sprendimas neriboja Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje... 78. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 79. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą patenkinti.... 80. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 10 d. sprendimą... 81. Sprendimas neskundžiamas....