Byla B2-2278-657/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo S. K. „Snieguolės“ vaistinei

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, susipažinusi su ieškovės UAB „Ekskomisarų biuras“ pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo S. K. „Snieguolės“ vaistinei,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme gautas ieškovės UAB „Ekskomisarų biuras“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo S. K. „Snieguolės“ vaistinei. Pareiškime nurodoma, kad ieškovė 2013-03-22 registruotu paštu atsakovei išsiuntė įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė per nustatytą terminą su ja neatsiskaitys. Šis įspėjimas grįžo atsakovei neįteiktas. Ieškovės nuomone 2013-03-22 pranešimas laikytinas įteiktu 2013-03-27. Atsakovė įsiskolinimo nesumokėjo, todėl 2013-06-28 ieškovė jai išsiuntė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos S. K. „Snieguolės“ vaistinei iškėlimo ir jo priedų kopiją.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

5Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio antrąją dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009). Kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei–skolininkei, t. y. apribojama jos veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010).

6Susipažinęs su ieškovo teismui pateiktu pareiškimu ir jo priedais teismas nustatė, kad 2013-03-22 pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė per 30 kalendorinių dienų su ieškove neatsiskaitys, S. K. „Snieguolės“ vaistinei buvo išsiųstas registruotu laišku, tačiau 2013-04-29 paštas pranešimą grąžino siuntėjai atsakovei neįteiktą. Įstatymas numato, kad, jeigu pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu ir pranešimas laikomas įteiktu, praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti pridėti įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.). Byloje nustatyta, kad ieškovė teismui pateikė 2013-03-22 pranešimo atsakovei apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu ji su ieškove neatsiskaitys, kopiją ir dokumentus, iš kurių matyti šio pranešimo išsiuntimo atsakovei registruotu laišku faktas bei tai, kad nurodytas pranešimas grįžo atsakovei neįteiktas. Tokiu atveju, kaip tai numato įstatymas, pranešimas atsakovei turėjo būti siunčiamas įmonės buveinės adresu ir šis pakartotinas pranešimas laikytinas įteiktu, praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju duomenų, patvirtinančių šio pakartotino pranešimo išsiuntimo atsakovei faktą, teismui nepateikta. Byloje esantis registruotų pašto siuntų sąrašas, kaip nurodo ieškovė, patvirtina pareiškimo ir jo priedų kopijos išsiuntimo atsakovei aplinkybę. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad atsakovė apie jos atžvilgiu ketinamą inicijuoti bankroto procesą, jei neatsiskaitys su ieškove, buvo informuota. Teismo nuomone nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą laikyti, kad neįvykdytos imperatyvios įstatymo normos, numatytos ĮBĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

7Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovė nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, todėl, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei S. K. „Snieguolės“ vaistinei iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

8Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta kelio ieškovei kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka arba skolos priteisimo iš atsakovės klausimą spręsti, pasinaudojus CPK XXII – XXIII skyriuose nustatyta tvarka ar ginčo teisena.

9Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

10atsisakyti priimti ieškovės UAB „Ekskomisarų biuras“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei S. K. „Snieguolės“ vaistinei ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

11Nutarties kopiją išsiųsti ieškovei.

12Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai