Byla 2YT-886-723/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – sodybvietės buvimo fakto nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Šuopienei,

3dalyvaujant pareiškėjams A. R., A. G.,

4suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovei M. S.,

5išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. R., I. R. ir A. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – sodybvietės buvimo fakto nustatymo,

Nustatė

6pareiškėjai prašo gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4107-0100-0097, kadastro Nr. 4107/0100:97 Bezdonių k.v., esančiame Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., ( - ) k., buvo jų prosenelei M. K. ir jos šeimai priklausiusi sodyba.

71.Pareiškime nurodė, kad sutuoktiniai A. R. ir I. R. 2005-11-21 Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties (notarinio reg. Nr. 8103) pagrindu iš N. Š. (ikisantuokinė pavardė – Džurinskaja) įsigijo Žemės sklypo 8000/54500 dalį. N. Š. yra A. R. motinos L. R. (ikisantuokinė pavardė – Džurinskaja) sesuo. A. G. 2010-07-02 Žemės sklypo dovanojimo sutarties (notarinio reg. Nr. 3748) pagrindu iš savo motinos N. Š. įgijo Žemės sklypo 46500/54500 dalį. Nuosavybės teisės į Žemės sklypą N. Š. buvo atkurtos kaip M. K. anūkei 1996-02-29 Vilniaus apskrities valdytojo administracijos sprendimu Nr. 41-2133. Taigi, A. R. ir A. G. yra M. K., kuriai priklausė Žemės sklypas ir jame buvusi sodyba, proanūkiai. Pažymėjo, kad N. Š. nuosavybės teisės į žemę atkurtos toje pačioje vietoje, kur iki 1950 metų buvo jos senelei M. K. ir jos šeimai priklausiusi sodyba. Faktą, kad M. K. gyveno ir valdė 12 ha žemės ūkį ir sodybą patvirtina: Vilniaus apskrities archyvo 2006‑03‑17 raštas Nr. (8.12) V5-889, kuriame nurodyta, kad Nemenčinės rajono likviduotų apylinkių DŽDT vykdomųjų komitetų dokumentų fonde, Vilniaus rajono Bezdonių apylinkės LDT vykdomojo komiteto dokumentų fonde, 1947-1949 m. ir 1948-1950 m. Bezdonių apylinkės ūkinėse knygose yra M. (M. K.) A. ūkio žinių lapai, kur be kita ko nurodyta, kad ji turėjo gyvenamąjį namą pastatytą iki 1918, galvydes, pirtį, džiovyklą; NŽT prie Žemės ūkio ministerijos 2014-06-05 rašte Nr. 1SD-(11.2)-1896 pateiktas topografinis 1951 m. žemėlapis su atžyma, kad nuotraukos darytos 1950 m., kuriame aiškiai matosi sodybvietė; Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-01-16 pažyma Nr. 176; 1925 m., 1933 m., 1950 m., 1952 m. topografinės nuotraukos. Žemės sklypas yra miško ūkio paskirties, tačiau iki 1950 m. buvo naudojamas sodybos su visais pastatais (gyvenamasis namas, galvydė, džiovykla, pirtis) reikmėms. Žemės sklype gyvenamasis namas su ūkio pastatais buvo pastatytas iki 1918 m. Prosenelė M. K. kartu su šeima čia gyveno iki 1947 m., o jai mirus 1947 m. namas su pastatais buvo nugriautas, nes kiti šeimos nariai išvyko gyventi kitur. Pareiškėjai gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo kreipėsi su prašymu į NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyrių. Skyriaus vedėjo 2014-12-12 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-4946 nusprendė pradėti rengti Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, numatant Žemės sklypo pertvarkymą, reikalingą buvusiai sodybai, kurios buvimo faktas nustatomas pagal archyvinius dokumentus, atstatyti, suformuojant miškų ūkio paskirties ir kitos paskirties žemės sklypus. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2015-01-26 raštu Nr. FP-042-15 išdėstė žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, kurio 5.14 punkte nurodyta, kad projekto sprendiniai gali būti įgyvendinti tik nustačius buvusios sodybos juridinį faktą. UAB „Geo2“ parengė Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kurį 2016-07-29 pateikė tvirtinimui Vilniaus rajono administracijai. 2016-08-18 pareiškėjai gavo atsakymą, pataisyti projektą bei įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-09-28 Nutarimu 1131 17 p. reikalavimus

82.Suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepimu prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra (b.l. 91-93). Nurodė, kad tik pateikus sodybos egzistavimo faktą patvirtinančius dokumentus bei priėmus teismo sprendimą bus atskleistas teisinis bei faktinis pagrindas miškų ūkio paskirties žemės sklype, reikalingame buvusiai sodybai atstatyti, miškų ūkio paskirties ir kitos paskirties žemės sklypams suformuoti, t.y. formavimo-pertvarkymo projektui tvirtinti.

93.Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu prašė pareiškimą nagrinėti teisės aktų nustatyta tvarka (b.l. 100-101). Nurodė, kad pareiškėjai į bylą pateikė archyvinius dokumentus, kurie įrodo, kad sodyba žemės sklype, kadastro Nr. 4107/0100:97, buvo, tai: Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-01-16 pažymoje Nr. R4-176 „Apie nekilnojamąjį turtą“ parašyta, kad Vilniaus-Trakų apskrities seniūnijos archyviniame fonde, Mickūnų valsčiaus žemės sklypų 1925 m. sąraše įrašyta M. K. kaime turėjo 10 dešimtinių žemės, iš 1925 m. planų matyti, kad buvo sodyba, Vilniaus apskrities archyvas 2006-03-17 rašte Nr. (8.12.)-V5-889 nurodė, kad Nemenčinės rajono likviduojamų apylinkių DŽDT vykdomųjų komitetų dokumentų fonde, Vilniaus rajono Bezdonių apylinkės LDT vykdomojo komiteto dokumentų fonde, yra išlikę 1947-1949 m., 1948-1950 m. Bezdonių apylinkės ūkinėse knygose M. K. A. ūkio žinių lapų kopijos, kuriose nurodyta, kiek turėjo žemės, ūkio inventoriaus, gyvulių, gyvenamųjų namų (vieną), kuris statytas 1907 m., galvidžių (vieną), statyta 1907 m., pirčių (vieną), statytą 1930 m. Jei teismas nustatys, kad Žemės sklype buvo sodyba, kuri priklausė M. K., neprieštaraus, kad būtų nustatytas toks juridinę reikšmę turintis faktas.

104.Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. R. prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad prosenelė valdė 12 ha žemės ir tame sklype buvo namas, ūkiniai pastatai, pirtis. Ten gyveno iki mirties, o po to buvo kolūkis, sunaikino ir užsodino mišką. Pareiškėjai kreipėsi į NŽT ir Vilniaus rajono savivaldybę, kad atstatyti sodybą ir vienas iš punktų buvo, kad būtinas teismo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas.

11Pareiškėja A. G. prašė pareiškimą tenkinti.

12Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovė M. S. palaikė byloje pateiktą atsiliepimą. Nurodė, kad byloje yra įrodymai, jog buvo gyvenamasis namas, todėl neprieštarautų tokio fakto nustatymui.

13Pareiškimas tenkintinas.

145.Teismas ypatingosios teisenos tvarka nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis). Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (( - ) straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis). Asmens kreipimasis į teismą su prašymu nustatyti tam tikrą faktą lemia, kad pareiškėjas žino (arba bent turi žinoti), kokia materialioji teisė šiam faktui suteikia juridinę reikšmę ir kokių jo asmeninių ar turtinių teisių gali dėl to fakto atsirasti. Prašomas nustatyti faktas siejamas su turtinių teisių, nustatytų Miškų įstatyme, atsiradimu.

15Miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 7 punktas numato, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis buvusioms sodyboms privačioje miško žemėje atstatyti Vyriausybės nustatyta tvarka. Teisę atstatyti neišlikusią sodybą, kurios buvimo faktas nustatomas pagal archyvinius dokumentus, o jeigu jie neišlikę, – nustatant juridinį faktą, turi tik šios sodybos buvę savininkai ir (ar) jų pirmos, antros ir trečios eilės įpėdiniai, paveldintys pagal įstatymą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.11 str. 1 d. 3 p. trečios eilės įpėdiniai yra palikėjo provaikaičiai. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra vienas iš būdų buvusios sodybos faktui patvirtinti tuo atveju, kai egzistuoja visos ( - ) straipsnio 1 dalyje bei 445 straipsnyje nustatytos sąlygos.

16Lietuvos A. T. praktikoje jau yra suformuota taisyklė, kad pagrindinis sodybos atitinkamame žemės sklype elementas yra gyvenamasis pastatas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Molėtų rajono savivaldybės administracija ir kt.; bylos Nr. 3K-3-179/2009; 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir kt.; bylos Nr. 3K-3-259/2008, 2007 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. V. v. Labanoro regioninio parko direkcija ir kt.; bylos Nr. 3K-3-373/2007 ir kt.).

17Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 1996-02-29 Vilniaus apskrities valdytojo administracijos sprendimu Nr. 41-2133 pilietei N. Š. buvo atkurtos nuosavybės teisė į 5,45 ha žemę, iš jo 0,55 ha žemės ūkio naudmenų, 4,90 ha miško atkurta natūra į jos senelės M. K. žemę ( - ) kaime, Bezdonių seniūnijoje, Vilniaus rajone, jos buvusios sodybos ribose. 2005-11-21 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi (notarinio registro Nr. 8103) pareiškėjai A. R. ir I. R. iš N. Š. įsigijo 8000/54500 dalį žemės sklypo, kadastro Nr. 4107/0100:97, esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., ( - ) k. Likusias 46500/54500 dalis šio žemės sklypo N. Š. 2010-07-02 žemės sklypo dovanojimo sutartimi (notarinio registro Nr. 3748) padovanojo savo dukrai A. G.. A. N. turto registro duomenimis pareiškėjams A. R. ir jo sutuoktinei I. R. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso 8000/54500 dalys, o pareiškėjai A. G. asmeninės nuosavybės teise priklauso 46500/54500 dalys miško ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. 4107-0100-0097, kadastro Nr. 4107/0100:97 Bezdonių k.v., esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., ( - ) k. (b.l. 37). Pareiškėjai giminystės ryšio nustatymo dokumentais pagrindė, kad A. R. ir A. G. yra M. K. proanūkiai (b. l. 33-36, 73-80).

18Sodybos buvimo faktą patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai. Prie NŽT prie Žemės ūkio ministerijos 2014-06-05 rašto Nr. 1SD-(11.2)-1896 pateiktas topografinis 1951 m. žemėlapis su atžyma, kad nuotraukos darytos 1950 m., ir kuriame pažymėta sodybvietė (b.l. 20-21). Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-01-16 pažymoje Nr. R4-176 „Apie nekilnojamąjį turtą“ nurodyta, kad Vilniaus-Trakų apskrities seniūnijos archyviniame fonde, Mickūnų valsčiaus žemės sklypų 1925 m. sąraše (dokumentas lenkų kalba) įrašyta K. (K.) M. T. kaime turėjusi 10 dešimtinių žemės (8 deš. ariamos, 2 deš. nenaudojamos) (b.l. 23). Vilniaus apskrities archyvas 2006-03-17 kartu su raštu Nr. (8.12.)-V5-889 pateikė Nemenčinės rajono likviduojamų apylinkių DŽDT vykdomųjų komitetų dokumentų fonde, Vilniaus rajono Bezdonių apylinkės LDT vykdomojo komiteto dokumentų fonde, 1947-1949 m., 1948-1950 m. Bezdonių apylinkės ūkinėse knygose esančių M. (M.) K. A. ūkio žinių lapų kopijas, iš kurių matyti, kiek ji turėjo žemės, ūkio inventoriaus, gyvulių, gyvenamųjų namų (vieną), kuris statytas 1907 m., galvidžių (vieną), statyta 1907 m., pirčių (vieną), statytą 1930 m. (b.l. 24-25, 47-58). Iš nurodytų dokumentų kopijų ir juose esančių įrašų galima spręsti apie Tapelių kaime, M. K. šeimos pastatytą gyvenamąjį namą, kitus pastatus (galvides, džiovyklą, pirtį)(( - ) str.).

19Teismas daro išvadą, kad byloje ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad gyvenamasis namas su kitais ūkiniais pastatais buvo M. K. ir jos šeimai priklausiusiame, o dabar jau pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiame sklype, unikalus Nr. 4107-0100-0097, esančiame Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., ( - ) k. Ištirtų įrodymų visuma sudaro pagrindą tenkinti pareiškėjų pareiškimą.

206.Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai, nes jeigu pareiškėjai turėtų tiesioginių prašomą faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (( - ) straipsnis).

21Prašomą nustatyti faktą pareiškėjai sieja su teisės atstatyti sodybą įgijimu, todėl prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjams teisinius padarinius.

22Vadovaudamasi ( - ),259-270, 444-448 straipsniais,

Nutarė

23pareiškimą tenkinti.

24Gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjams A. R. (a. k. ( - ) I. R. (a. k. ( - ) A. G. (a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. 4107-0100-0097, kadastro Nr. 4107/0100:97 Bezdonių k.v., esančiame Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., ( - ) k., buvo pareiškėjų A. R. ir A. G. prosenelei M. K. ir jos šeimai priklausiusi sodyba.

25Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, skundą paduodant Vilniaus rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Šuopienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjams A. R., A.... 4. suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovei 5. išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. R.,... 6. pareiškėjai prašo gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu nustatyti juridinę... 7. 1.Pareiškime nurodė, kad sutuoktiniai A. R. ir 8. 2.Suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepimu... 9. 3.Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 10. 4.Teismo posėdžio metu pareiškėjas 11. Pareiškėja A. G. prašė pareiškimą tenkinti.... 12. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovė 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. 5.Teismas ypatingosios teisenos tvarka nustato faktus, nuo kurių priklauso... 15. Miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 7 punktas numato, kad miško žemė... 16. Lietuvos A. T. praktikoje jau yra suformuota taisyklė,... 17. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 1996-02-29 Vilniaus... 18. Sodybos buvimo faktą patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai. Prie... 19. Teismas daro išvadą, kad byloje ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad... 20. 6.Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti... 21. Prašomą nustatyti faktą pareiškėjai sieja su teisės atstatyti sodybą... 22. Vadovaudamasi ( - ),259-270, 444-448 straipsniais,... 23. pareiškimą tenkinti.... 24. Gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį... 25. Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per 30 dienų nuo...