Byla Ik-878-353/2011
Dėl sprendimu panaikinimo, nustate:

1Kauno apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Kestucio Gudyno (kolegijos pirmininkas ir pranešejas), Janinos Vitunskienes ir Rimanto Giedraicio, sekretoriaujant Sonatai Rimkutei dalyvaujant pareiškejoms M. B., Ž. B., ju atstovui advokatui T. B., atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Lazdiju skyriaus atstovei D. P. treciuju suinteresuotu asmenu: Valstybines saugomu teritoriju tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos atstovei Ž. S., Meteliu regioninio parko direkcijos atstovui R. K., viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškeju M. B., Vytauto J. B., Ž. B. skunda atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos ir valdybos Lazdiju skyriui del sprendimu panaikinimo, nustate:

2pareiškejai skundu praše panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos Lazdiju skyriaus 2011 m .sausio 24 d. sprendima Nr.L6-1 „D. R. B. nelaimingo atsitikimo darbe“, panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 201 m. balandžio 1d. sprendimus „Del R. B. ivykusio nelaimingo atsitikimo darbe“ Nr. I-2098, I-2099, I-2100 bei pripažinti Meteliu regioninio arko direktoriui R. B. 2008 m. birželio 23 d. apie 11 val.30 min. Metelio ežere ivykusi nelaiminga atsitikima draudiminiu ivykiu ir ipareigoti VSDFV Lazdiju skyriu skirti ir išmoketi mirusiojo šeimai ( pareiškejams) priklausancia draudimo išmoka apdraustajam mirus. Taip pat praše priteisti bylinejimosi išlaidas.

3Skunde nurode, kad atsakovas VSDFV Lazdiju skyrius 2011 m. sausio 24 d. sprendimu Nr.L6-1 „ D. R. B. nelaimingo atsitikimo darbe“ nusprende, kad 2008 m. birželio 23 d. apie 11 val.30 min. Metelio ežere ivykus nelaimingam atsitikimui darbe, kurio metu paskendo Meteliu regioninio parko direktorius R. B., šis nelaimingas atsitikimas pripažintas nedraudiminiu ivykiu. 2011 m. balandžio 1d. sprendimais Nr.I-2098, I-2099, I-2100 VSDFV ( toliau tekste -Fondo valdyba) atsisake patenkinti pareiškeju prašyma ir paliko galioti Fondo valdybos Lazdiju skyriaus 2011 m. sausio 24 d. sprendima. Šie sprendimai nepagristi, todel turi buti panaikinti.

4Toliau nurode, kad 2009m. kovo 19d.raštu Nr.(09) SD-6521 Valstybines darbo inspekcijos Alytaus skyrius ši mirtina nelaiminga atsitikima pripažino nesusijusi su tarnybiniu pareigu vykdymu ir nelaimingo atsitikimo darbe aktas Nr.1 nesurašytas.2010 m. rugsejo 27 d. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu minetas VDI Alytaus sprendimas panaikintas. Teismas ipareigojo VDI Alytaus skyriu pripažinti, kad mirtinas nelaimingas atsitikimas, ivykes R. B. 2008 m. birželio 23 d. Metelio ežere ivyko darbo metu ir yra susijes su jo darbo funkciju vykdymu.2010 m lapkricio 22 d. surašytas nelaimingo atsitikimo darbe aktas Nr.1. Skundžiamais sprendimais VSDFV Lazdiju skyrius bei Fondo valdyba mineta nelaiminga atsitikima darbe pripažino nedraudiminiu ivykiu. Visu pirma atsakovai netyre, ar apdraustojo R. B. mirtina nelaiminga atsitikima darbe leme jo neblaivumas ar netinkamos, nesaugios, nesveikos darbo salygos. Ginco sprendimuose nustatyta, kad nedraudiminiu ivykiu šis mirtinas atvejis darbe nepripažintas todel ,kad R. B. kraujyje rasta 0,7 proc. etilo alkoholio, o šlapime-0,87 proc. etilo alkoholio. Atsakovai vadovavosi Nelaimingu atsitikimu darbe ir profesiniu ligu socialinio draudimo istatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu nustaciusiu, kad draudiminiais ivykiais nepripažistami nelaimingo atsitikimai darbe, pakeliui i darba ar iš darbo arba nustatytos umios profesines ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie atitinka šio istatymo 6 straipsnyje nustatytas salygas, taciau jie ivyke, kai apdraustasis buvo neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniu, toksiniu ar psichotropiniu medžiagu ir tai nebuvo susije su jam draudejo pavesto darbo technologijos ypatybemis. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2008 m. balandžio 29 d. nutarimu pripažino, kad Nelaimingu atsitikimu darbe ir profesiniu ligu socialinio draudimo istatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktas ta apimtimi, kuria draudiminiais ivykiais nepripažistami nelaimingi atsitikimai darbe, kai nelaiminga atsitikima darbe ar umias profesines ligas leme ne darbuotojo neblaivumas, o netinkamos, nesaugios, nesveikos darbo salygos, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Del to atsakovas remesi negaliojancia ir antikonstitucine pripažinta istatymo norma ir netyre, ar R. B. mirtina nelaiminga atsitikima darbe leme jo neblaivumas ar netinkamos, saugios, nesveikos darbo salygos. Šis nelaimingas atsitikimas ivyko ne del neblaivumo, o nuo paskendimo, kam turejo itakos netinkamas ir nesaugios darbo bei sudetingos oro salygos. Nurode, kad kartu plaukusio ir paskendusio Veisieju regioninio parko direktoriaus lavono kraujyje etilo alkoholio nerasta. Atsakovas netyre ar R. B. lavono kraujyje aptiktas etilo alkoholio kiekis turejo itakos jo mirciai ir nenustatinejo priežastinio ryšio tarp nelaimingo atsitikimo ir ji lemusiu konkreciu aplinkybiu.

5Pareiškejai taip pat nurode, kad atsakovai netinkamai taike materialines teises normas, reglamentuojancias nelaimingu atsitikimu darbe pripažinima/nepripažinima draudiminiais ivykiais. Ginco sprendimais konstatuota, kad R. B. kaltas del to, kad neužtikrino darbdavio pareigos sudaryti darbuotojams ( sau paciam) saugias darbo salygas. Nelaimingu atsitikimu darbe ir profesiniu ligu socialinio draudimo istatymo ( toliau tekste-Istatymas) 6 straipsnio 1 dalies nuostatos, reglamentuojancios nelaimingu atsitikimu darbe pripažinima draudiminiais ivykiais nustatytos 2010 m rugsejo 27 d. Kauno apygardos administracinio teismo sprendime. Salygos pripažinti nelaiminga atsitikima darbe nedraudiminiu ivykiu yra imperatyviai nurodytos Istatymo 7 straipsnyje, kurio 2 dalies 1 punkto analize leidžia padaryti išvada, kad butina salyga nelaimingo atsitikimo nepripažinimui draudiminiu ivykiu- nukentejusiojo neblaivumas kaip tiesiogine, betarpiška nelaimingo atsitikimo kilimo priežastis. Šiuo atveju tokia tiesiogine priežastis buvo technologinio proceso nustatytos darbo atlikimo tvarkos pažeidimas, t.y. darbo priemoniu neatitikimas saugos ir sveikatos norminiu teises aktu reikalavimas. Šiu veiksniu atsiradimui ir poveikiui nukentejusiojo neblaivumas jokios itakos neturejo, todel be pagrindo taikytos mineto Istatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatos. Šiuo atveju neturi buti tiriama ar R. B., kaip Meteliu regioninio parko direktorius, yra kaltas del to, kad neužtikrino darbdavio pareigos sudaryti saugias ir sveikas darbo salygas. Aplinkybes, kad R. B. išplauke i ežera be gelbejimosi priemoniu, naudojosi netvarkingu pakabinamu varikliu yra svarbios nelaimingo atsitikimo priežasciu tyrimui ir tai aprašyta VDI Alytaus skyriaus akte N-1, nes salygos pripažinti ivyki nedraudiminiu nurodytos Istatymo 7 straipsnyje, o tokiu salygu nebuvo.

6Teisme pareiškejai ir ju atstovas pritare skundo motyvams. Papildomai pareiškeju atstovas nurode, kad skunde išdestyta motyva apie tai, kad atsakovu girtumo itakos nelaimingam atsitikimui netyrima, jis ivardija kaip netinkama surinktu irodymu vertinima. Savo atsiliepime i atsakovo išreikšta pozicija del administracinio teises pažeidimo požymiu R. B. veiksmuose nurode, kad aiškinant Istatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyto nedraudiminio ivykio salygu buvima, teismu praktikoje laikomasi pozicijos, jog butinos trys salygos-nukentejusiojo veika turi buti priežastiniame ryšyje su ivykio pasekmemis, veikoje turi buti nusikaltimo ar administracinio teises pažeidimo požymiu ir toki teisini veikos kvalifikavima turi pagristi kompetentingu instituciju (teismo arba ikiteisminio tyrimo institucijos) sprendimai. Tai patvirtinanciu faktu nera.

7Atsakovas –VSDFV Lazdiju skyrius atsiliepime i pareiškeju skunda praše skunda atmesti. Nurode, kad priimant gincijama sprendima, vadovavosi Istatymo 7 straipsnio 2 dalies nuostatomis ( 2005 m. gegužes 19d. istatymo redakcija), atsižvelgiant i Konstitucinio teismo 2008 m. balandžio 29 d nutarimo išvadas, jog istatymu leidejas negali nustatyti tokio teisinio reglamentavimo, pagal kuri asmens, kurio sveikatai buvo pakenkta del netinkamu, nesaugiu ar nesveiku darbo salygu, nepriklausanciu ir negalejusiu priklausyti nuo šio asmens veiksmu ir busenos apskritai neleme ir negalejo lemti pakenkimo jo sveikatai. Konstitucinis teismas taip pat konstatavo kiekvieno darbuotojo pareiga laikytis saugos darbe reikalavimu, kad kiekvienas darbuotojas darbe privalo buti blaivus. Tyrimu nusisyta, kad R. B. kraujyje rasta 0,7 proc. etilo alkoholio, o šlapime-0,87 proc. etilo alkoholio. Iš to padare išvada, kad R. B. tikrinti Metelio ežero ir jo pakranciu atvyko neblaivus. Jis pats budamas darbdaviu nesilaike Meteliu regiono parko direktoriaus 2003 m. liepos 16 d. isakymu Nr.23V patvirtintos „Specialistams, vykdantiems aplinkos apsaugos kontrole saugos ir sveikatos instrukcijos“ reikalavimu- patikrinti valties technini stovi, gelbejimo liemeniu buvima ir ivertinti ruošiamo reido metu esancias ir oro salygas. Atsižvelgdamas i darbo patirti, R. B. privalejo ivertinti visa gresiancia rizika ir imtis veiksmu saugiu darbo salygu užtikrinimui. 2010 m. lapkricio 22 d. nelaimingo atsitikimo darbe aktu Nr.1 konstatuotai LR Darbuotoju saugos ir sveikatos istatymo pažeidimai. Padare išvada, kad visus šiuos pažeidimus ir nesaugias darbo salygas sukure R. B. neblaivumo busenoje bei didelio neatsargumo veiksmais. Be to, vadovaujantis Istatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nedraudiminiu ivykiu pripažistami ir atvejai, kai veika susijusi su administracinio teises pažeidimo padarymu, o plaukiojimas be liemeniu ir sudaro ATPK 119 str. numatyto pažeidimo sudeti. Del visu šiu aplinkybiu priimtas atsakovo sprendimas neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui, nes R. B. neblaivumas buvo tiesiogine, betarpiška nelaimingo atsitikimo kilimo priežastis, o neblaivus darbuotojas neturetu tiketis, kad valstybe savo pareigas vykdys neatsižvelgdama i nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybes, nes kitu atveju butu iškreipta konstitucines garantijos i socialine parama turinys ir esme.

8Atsakovo atstovai teisme palaike atsiliepime i skunda išsakytus motyvus, praše skunda netenkinti.

9Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos savo atsiliepime i pareiškeju skunda praše skundo nepatenkinti. Nurode, kad panaikinti Fondo valdybos Lazdiju skyriaus 2011 m. sausio 24 d. gincijama sprendima nebuvo pagrindo.

10Treciojo suinteresuoto asmens Valstybines saugomu teritoriju tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos atstove praše skunda patenkinti.

11Treciojo suinteresuoto asmens Meteliu regioninio parko direkcijos atstovas praše skunda patenkinti.

12Treciojo suinteresuoto asmens Lietuvos saugios laivybos administracija raštu nurode sprendima priimti teismo nuožiura.

13Skundas netenkintinas.

14Nustatyta, kad 2008 m. birželio 24 d. Lazdiju rajono PK pradetas ikiteisminis tyrimas del Veisieju regioninio parko direktorius D. P. ir Meteliu regioninio parko direktoriaus R. B. dingimo, kuomet jie 2008 m. birželio 23 d. apie 11.30 val. valtimi su pakabinamu motoriniu varikliu išplauke i reida Metelio ežere ir negrižo. Tyrimu nustatyta, kad 2008 m. birželio 28 d. jie buvo rasti nuskende Metelio ežere. Teismo medicininiais duomenimis patvirtinta, kad R. B. lavono kraujyje rasta 0.71 promiles, o šlapime 0.87 promiles etilo alkoholio. 2009 m. gegužes 19 d. Lazdiju rajono apylinkes prokuroro nutarimu ikiteisminis baudžiamojoje byloje nutrauktas, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu ( baudžiamoji byla Nr.72-1-00296-08, 2 tomai).

152009 m. kovo 19 d. Valstybines darbo inspekcijos Alytaus skyrius prieme išvada Nr.(09) SD-6521, kuria pripažino, kad atsitikimas, ivykes su R. B. 2008 m. birželio 23 d. Metelio ežere nera susijes su jo darbiniu funkciju atlikimu. Isiteisejusiu 2010 m. rugsejo 27 d. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu mineta išvada ir LR Valstybines darbo inspekcijos 2009 m. gegužes 28 d. sprendimas palikti galioti nurodyta išvada panaikinti ir VDI Alytaus skyrius ipareigotas pripažinti, kad šis mirtinas nelaimingas atsitikimas su R. B. ivykes jo darbo metu ir yra susijes su jo daro funkciju vykdymu (Administracine byla Nr.I-180-554/2010 ).

162010 m. lapkricio 22 d. surašytas Nelaimingo atsitikimo darbe aktas Nr.1, kuriame nurodyta, kad R. B. i reida Metelio ežere neblaivus plauke plastikine irkline valtimi su netvarkingu pakabinamu varikliu, kuriai neatlikta technine apžiura, darbuotojai irklu nebuvo pasieme. Be to nesinaudojo individualiomis gelbejimo priemonemis-nedevejo gelbejimo liemeniu, neturejo gelbejimo rato. Tuo pažeista LR Darbo saugos ir sveikatos istatymo 16 str.1d., 28 str.5d., Mažuju laivu, kuriu ilgis iki 10 m, pramoginiu sportiniu ir asmeniniu laivu techniniu apžiuru atlikimo taisykliu 13.1, 73.1 punktu reikalavimai. R. B., plaukdamas neblaivus, pažeide Meteliu regioninio parko direkcijos vidaus tvarkos taisykliu 10 punkto, draudžiancio valstybes tarnautojams ir darbuotojams darbo metu buti neblaiviems, reikalavimu ir budamas vadovu, nesilaike LR darbo saugos ir sveikatos istatymo 25 str.13 d. nurodymu kontroliuoti kaip darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos normu reikalavimu ( b.l.62-67 ).

17Vadovaujantis šiomis akto išvadomis ir atlikus tyrima VSDFV Lazdiju skyrius prieme 2011 m. sausio 24 d. sprendima Nr.L6-1. Viena iš aplinkybiu nurode tai, kad Mažuju laivu, kuriu ilgis iki 10 m, pramoginiu sportiniu ir asmeniniu laivu techniniu apžiuru atlikimo taisykliu 73.1 punkto (Laivo igulos nariai bei visi kiti Laive esantys asmenys privalo vilketi gelbejimosi liemenes) nesilaikymas numato administracine atsakomybe pagal ATPK 119 str. (b.l.19-20). Fondo valdyba gincijamais 2011 m. balandžio 1d.sprendimais gincijama Lazdiju skyriaus akta paliko galioti (b.l.21-26).

18Nelaimingu atsitikimu darbe ir profesiniu ligu socialinio draudimo istatymo ( redakcija, galiojusi nelaimingo atsitikimo darbe metu) 7 straipsnio 2 dalies 1 punkte buvo numatyta, kad draudiminiais ivykiais, be kita ko, buvo nepripažistami ir nelaimingi atsitikimai darbe, kuriuos ištyrus nustatyta ju atitikimas šio Istatymo 6 straipsnio reikalavimams, taciau apdraustasis buvo neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniu, toksiniu ar psichotropiniu medžiagu ir tai nebuvo susije su jam draudejo pavesto darbo technologijos ypatybemis. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2008 m. balandžio 29 d. nutarimu pripažino, kad šioje byloje ginco sprendimui taikytina istatymo 7 straipsnio 2 dalies nuostata ta apimtimi, jog nustacius, kad nelaimingus atsitikimus darbe ar umias profesines ligas leme ne darbuotojo neblaivumas arba apsvaigimas nuo narkotiniu, toksiniu ar psichotropiniu medžiagu, o netinkamos, nesaugios, nesveikos darbo salygos, prieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies ir 52 straipsnio nuostatoms. Todel atsižvelgia i šia Konstitucinio teismo pozicija, turejo buti aiškinamasi priežastinis ryšys tarp nelaimingo atsitikimo ir ji lemusiu konkreciu aplinkybiu, t.y. ar nelaiminga atsitikima ir jo pasekmes leme darbuotojo neblaivumas ar netinkamos, nesagios darbo salygos. Šioje situacijoje nera pagristas pareiškeju motyvas, kad atsakovas vadovavosi antikonstitucine teises norma. Konstitucinis teismas konstatavo Istatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto neatitikima Konstitucijai ta apimtimi, jog nustacius, kad nelaimingo atsitikimo darbe metu darbuotojas buvo neblaivus ir toks ivykis pripažistamas nedraudiminiu, netiriant ar toki nelaiminga atsitikima darbe galejo lemti nesaugios, nesveikos darbo salygos.

19Iš bylos duomenu matyti, kad Fondo valdybos Lazdiju skyrius priimdamas 2011 m. sausio 24 d. sprendima Nr.L6-1 „D. R. B. nelaimingo atsitikimo darbe“ vadovavosi Konstitucinio teismo aukšciau nurodyta pozicija. Institucija ivertino Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo medžiaga ir 2010 m. lapkricio 21 d. akto Nr.1 išvadas ir savo sprendima grinde priežastinio ryšio tarp R. B. neblaivumo ir nesaugiu darbo salygu sudarymo ir ju itakai paciam nelaimingas atsitikimui nustatymu. Ginco del R. B. neblaivumo darbe fakto bei darbu sauga reglamentuojanciu istatymu, nurodytu VDI Alytaus skyriaus 2010. lapkricio 22 d. Nelaimingo atsitikimo darbe akte Nr.1 reikalavimu pažeidimu byloje nekilo.

20Gincas šioje byloje atsirado del, pareiškeju manymu, netinkamo surinktu faktu vertinimo bei materialiuju teises normu taikymo pripažistant 2008 m. birželio 23 d. nelaiminga atsitikima darbe ivykusi R. B. nedraudiminiu ivykiu.

21Iš bylos duomenu matyti, kad Istatymo 6 straipsnio 1 dalyje numatytas draudiminio ivykio salygas 2008 m. birželio 23d. nelaimingas atsitikimas darbe atitiko. Gincas kilo taikant Istatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas, numatancias tokio nelaimingo atsitikimo nepripažinima draudiminiu ivykiu salygas. Kaip mineta, vertinant ar nelaiminga atsitikima darbe priskirti draudiminiam ar nedraudiminiam ivykiui galiojusio Istatymo 7 straipsnio 2 dalis 1 punkto prasme, butina nustatyta, ar tai leme darbuotojo neblaivumas, ar netinkamos ir nesaugios darbo salygos. Pastaruju salygu sudarymas darbuotojams yra darbdavio pareiga. Darbo salygu sukurimo aplinkybes Meteliu regioniniame parke 2008m. birželio 23 d. išanalizuotos baudžiamosios bylos Nr.78-1-00296-08 medžiaga, Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo ir 2010 m. lapkricio 22 d. Nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr.1, VSDFV Lazdiju skyriaus Nelaimingu atsitikimu darbe ir profesiniu ligu socialinio draudimo išmoku gaveju bylos ( bylos indeksas 5.65) duomenimis. Teisme ivertinus šiuos faktus bei išklausius šaliu paaiškinimus darytina išvada, kad netinkamu ir nesaugiu darbo salygu sudaryma leme butent paties R. B. veika. Visu pirma jis pats nesilaike Meteliu regioninio parko direkcijos direktoriaus 2006 m. gegužes 11 d. isakymu Nr.28-V patvirtintu Meteliu regioninio parko direkcijos vidaus tvarkos taisykliu 10 punkto, draudžiancio valstybes tarnautojams ar darbuotojams darbo metu buti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniu ar toksiniu medžiagu, reikalavimu. Konstitucinis Teismas minetame 2008 m. balandžio 29 d. nutarime konstatavo, kad žmogaus teise i tinkamas bei sveikas darbo salygas nepaneigia kiekvieno darbuotojo pareigos laikytis saugos darbe reikalavimu, buti darbe blaivus, neapsvaiges nuo narkotiniu, toksiniu ar psichotropiniu medžiagu. Konstitucinis Teismas taip pat remesi savo 1997 m. gruodžio 3d. nutarimu, kuriame buvo padaryta išvada, kad asmens girtumas ar apsvaigimas nuo narkotiniu ar toksiniu medžiagu neigiamai veikia žmogu, t.y. jis nesugeba saves kontroliuoti, neadekvaciai suvokia susidariusia situacija, susilpneja jo veiksmu koordinacija, savitvarda, neretai del tokio apsvaigimo atsiranda ivairiu neigiamu pasekmiu, del jo pažeidžiami ir istatymai.

22Nepagristas pareiškeju teiginys, kad saugiu darbo salygu nesukurima lemusio nukentejusiojo R. B. elgesys nevertintinas, o imti už pagrinda aplinkybe, kad darbdavys kaip toks nesukure saugiu ir sveiku darbo salygu. Meteliu regioninio parko direkcijos priimti teises aktai, reglamentuojantys vidaus ir aplinkos apsaugos kontroles tvarka -2006 m. gegužes 11 d. direktoriaus isakymu Nr.28-V patvirtintos Vidaus tvarkos taisykles ( b.l.,114-117), 2005 m. birželio 15 d. direktoriaus isakymu Nr.13V patvirtinta Saugomu teritoriju pareigunu inspekcines veiklos tvarka (b.l.120-124) ir 2003 m. liepos 16 d. isakymu Nr.23 V patvirtina Specialistams vykdantiems aplinkos apsaugos kontrole saugos ir sveikatos instrukcija Nr.4 (b.l.106-108)- itvirtina saugiu darbo metodu laikymosi reikalavimus. Valstybines saugomu teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos nelaimingo atsitikimo darbe akto nepasirašymo 2010 m. lapkricio 15 d. motyvuose patvirtino, kad R. B. atstovavo darbdaviui- Meteliu regioninio parko direkcijai ir vadovaudamas istaigai turejo užtikrinti ir kontroliuoti, kad butu laikomai istatymu, kitu teises aktu, tame tarpe ir saugos ir sveikatos norminiu teises aktu reikalavimu, jis turejo galiojanti Darbu saugos pažymejima, o plaukdamas vykdyti kontrole turejo užtikrinti asmeniniu apsaugos priemoniu naudojima ( VSDFV Lazdiju skyriaus byla, indeksas 5.65, b.l.83). Taciau bylos duomenimis negincijamai nustatyta, kad 2008m. birželio 23 d. pats R. B. nesudare saugiu darbo salygu ir nesieme visu veiksmu užtikrinti saugumo priemones, tuo pažeisdamas aukšciau nurodytus Meteliu regioninio parko teises aktus. Viename iš ju- Saugos ir sveikatos instrukcijos Nr.04 numatyta, kad reido metu grupes vyresnysis atsakingas už išvykimo organizavima, jo dalyviu sauguma, disciplinos laikymasi ( 5.2 punktas) bei plaukiant valtimi turejo patikrinti ar valtis techniškai tvarkinga, ar yra gelbejimosi liemenes ir jas deveti plaukiant ( 5.9 punktas). Pareiškeja Ž. B. teisme patvirtino, kad vyras 2008 m. birželio 23 d. i darba išvyko blaivus. Treciojo suinteresuoto asmens Meteliu regioninio parko atstovas nurode, kad regioninio parko direkcijoje niekas iš darbuotoju darbe nevartojo alkoholiniu gerimu. Byloje nera duomenu, paneigianciu šiu asmenu parodymus. Darytina išvada, kad parko kasdienineje veikloje buvo laikomasi minetu teises aktu reikalavimu ir darbe nebuvo vartojami alkoholiniai gerimai. Nustatyta, kad R. B. konkrecioje situacijoje buvo neblaivus, todel darytina išvada, kad esant alkoholio poveikyje, neadekvaciai ivertino gresiancia rizika plaukiant valtimi be gelbejimo liemeniu bei naudojant techniškai neatestuota pakabinama valties varikli. Šiu organizaciniu saugos priemoniu neužtikrinimas buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su tolimesne ivykiu raida. Baudžiamosios bylos Nr.72-1-00296-08 tyrimo medžiaga patvirtina išvada, kad esant valciai prikrautai tinklais bei pakilus vejui, prasidejus bangavimui ir užgesus varikliui, valtis eme skesti, o nebuvimas saugos priemoniu neleido reido dalyviams konkreciose gamtinese salygose išsigelbeti ( baudžiamoji byla, II T., b.l.124-126).Teismas sutinka su atsakovo Fondo valdybos atsiliepime padaryta išvada, kad nelaimingas atsitikimas darbe ivyko del R. B. atsakomybes už savo veiksmus nebuvimo esant darbe neblaiviam bei didelio neatsargumo, kuri salygojo jo paties veiksmai. Šiomis aplinkybemis pareiškeju argumentas, kad D. P. taip pat nuskendo, nors buvo blaivus, vertintinas kaip neetiškas, nes jo žuti galejo lemti ivairus faktoriai, kuriu analize nera šios bylos nagrinejimo dalykas.

23Vadovaujantis tuo kas išdestyta darytina išvada, kad VSDFV Lazdiju skyriaus 2011 m. sausio 24 d. sprendimas Nr.L6-1, kuriuo nelaimingas ( mirtinas) atsitikimas darbe Meteliu regioniniame parke 2008 m. birželio 23 d. su direktorium R. B. pripažintas nedraudiminiu ivykiu vadovaujantis Istatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu yra pagristas ir teisetas, materialines teises normos taikytos tinkamai, todel panaikinti nera pagrindo. Nedaro jo neteisetu sprendime nurodyta aplinkybe, kad eksploatuojant valti padarytas administracinis teises pažeidimas, numatytas ATPK 119 straipsnyje. Ši aplinkybe leistu nelaiminga atsitikima darbe pripažinti nedraudiminiu ivykiu Nelaimingu atsitikimu darbe ir profesiniu ligu socialinio draudimo istatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punkto ( apdraustasis nukentejo del savo veikos, kurioje ikiteisminio tyrimo institucija arba teismas nustate nusikalstamos veikos požymius arba kad ši veika yra susijusi su administraciniu teises pažeidimu) pagrindu. Gincijamas sprendimas priimtas vadovaujantis nelaimingo atsitikimo metu galiojusio Istatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, reglamentuojancius kitus teisinius santykius, todel nurodyta išvada nelaikytina gincijama 2011 m. sausio 24 d. sprendima Nr.L6-1 patvirtinancia aplinkybe, taciau tai neturi itakos šio sprendimo teisetumui. Esant šioms visos aplinkybems teiseti ir Fondo valdybos 2011 m. balandžio 1 d. gincijami sprendimai.

24Esant tokiai situacijai nera pagrindo priteisti ir išlaidas advokato paslaugoms apmoketi ( ABTI 44 straipsnio 1 dalis).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administraciniu bylu teisenos istatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1 d. 1 p. teismas,

Nutarė

26Skunda atmesti kaip nepagrista.

27Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracini teisma.

Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškejai skundu praše panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo... 3. Skunde nurode, kad atsakovas VSDFV Lazdiju skyrius 2011 m. sausio 24 d.... 4. Toliau nurode, kad 2009m. kovo 19d.raštu Nr.(09) SD-6521 Valstybines darbo... 5. Pareiškejai taip pat nurode, kad atsakovai netinkamai taike materialines... 6. Teisme pareiškejai ir ju atstovas pritare skundo motyvams. Papildomai... 7. Atsakovas –VSDFV Lazdiju skyrius atsiliepime i pareiškeju skunda praše... 8. Atsakovo atstovai teisme palaike atsiliepime i skunda išsakytus motyvus,... 9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialines apsaugos ir darbo... 10. Treciojo suinteresuoto asmens Valstybines saugomu teritoriju tarnybos prie LR... 11. Treciojo suinteresuoto asmens Meteliu regioninio parko direkcijos atstovas... 12. Treciojo suinteresuoto asmens Lietuvos saugios laivybos administracija raštu... 13. Skundas netenkintinas.... 14. Nustatyta, kad 2008 m. birželio 24 d. Lazdiju rajono PK pradetas ikiteisminis... 15. 2009 m. kovo 19 d. Valstybines darbo inspekcijos Alytaus skyrius prieme išvada... 16. 2010 m. lapkricio 22 d. surašytas Nelaimingo atsitikimo darbe aktas Nr.1,... 17. Vadovaujantis šiomis akto išvadomis ir atlikus tyrima VSDFV Lazdiju skyrius... 18. Nelaimingu atsitikimu darbe ir profesiniu ligu socialinio draudimo istatymo (... 19. Iš bylos duomenu matyti, kad Fondo valdybos Lazdiju skyrius priimdamas 2011 m.... 20. Gincas šioje byloje atsirado del, pareiškeju manymu, netinkamo surinktu faktu... 21. Iš bylos duomenu matyti, kad Istatymo 6 straipsnio 1 dalyje numatytas... 22. Nepagristas pareiškeju teiginys, kad saugiu darbo salygu nesukurima lemusio... 23. Vadovaujantis tuo kas išdestyta darytina išvada, kad VSDFV Lazdiju skyriaus... 24. Esant tokiai situacijai nera pagrindo priteisti ir išlaidas advokato... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administraciniu bylu teisenos istatymo 85... 26. Skunda atmesti kaip nepagrista.... 27. Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas...