Byla 2-208/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 2 d. nutarties, kuria byla nutraukta, civilinėje byloje Nr. 2-220-538/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ ieškinį atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionatui (V. G. globos namai), uždarajai akcinei bendrovei „Šilumininkas“ dėl konkurso sąlygų, konkurso rezultatų ir pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Lamberta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionatui (V. G. globos namai), UAB „Šilumininkas“ ir prašė : 1) pripažinti 2006 m. kovo 24 d. paskelbto supaprastinto atviro Šilumos ir karšto vandens tiekimo Laugalių pensionatui konkurso sąlygas bei konkursą negaliojančiais; 2) pripažinti 2006 m. balandžio 26 d. Šilumos energijos pardavimo – pirkimo sutartį, sudarytą tarp atsakovų, negaliojančia; 3) priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad atsakovo paskelbtas bei vykdytas viešasis konkursas yra neteisėtas, pažeidžiantis ieškovo interesus bei įstatymų reikalavimus. Atsakovas nutraukė paslaugų teikimo sutartį su ieškovu ir paskelbęs konkursą sudarė su nauju tiekėju paslaugų teikimo sutartį, kurioje nurodyta kaina yra didesnė nei ieškovo siūlyta paslaugų kaina. Paskelbto konkurso sąlygos prieštaravo ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, todėl konkursas bei jo rezultatai laikytini niekiniais. Laugalių pensionato veiksmai ir sprendimai 2006 m. kovo 24 d. paskelbto konkurso metu prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, o šio konkurso metu sudaryta sutartis, įvertinant su Laugalių pensionato aprūpinimu šilumos energija ir karštu vandeniu susijusių aplinkybių visumą, neužtikrina, kad būtų pasiektas Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintas viešųjų pirkimų tikslas – racionalus pirkimui skirtų lėšų panaudojimas.

5Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 2 d. nutartimi bylą nutraukė. Priteisė iš UAB „Lamberta“ 450 Lt turėtų teisinės pagalbos išlaidų Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionatui (V. G. globos namams). Nurodė, kad apie paskelbtą atvirą konkursą ieškovas sužinojo iš 2006 m. kovo 24 d. leidinio „Valstybės žinios“ priedo „Informaciniai pranešimai“ ir 2006 m. kovo 31 d. gavo konkursinę medžiagą. Ieškovas jau tuo metu turėjo žinoti apie tariamą jo teisėtų interesų pažeidimą ir per 5 dienų terminą pateikti pretenziją atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionatui. Ieškovas atsakovui pretenziją išsiuntė paštu tik 2006 m. balandžio 26 d., praleidęs įstatymo nustatytą terminą. Be to, pretenzija buvo pateikta jau esant sudarytai Šilumos energijos pardavimo – pirkimo sutarčiai. Ieškovas per įstatymo nustatytą terminą ir iki pirkimo sutarties sudarymo nepateikė perkančiajai organizacijai pretenzijos, tai yra nesilaikė privalomos išankstinės ginčo nagrinėjimo tvarkos, o sudarius pirkimo sutartį šia tvarka pasinaudoti nebegalima. Bylą nutraukus dėl ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikymo ir nesant galimybės šia tvarka pasinaudoti, teismas dėl konkurso sąlygų ir konkurso teisėtumo nebepasisakė.

6Ieškovas UAB „Lamberta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 2 d. nutartį. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

  1. Teismo išvada, kad ieškovas nesilaikė išankstinės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nustatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 121 straipsnio 1 dalyje, prieštarauja byloje esančiai medžiagai. Pretenziją ieškovas išsiuntė 2006 m. balandžio 26 d., todėl gali būti kalbama tik apie įstatymo nustatyto termino praleidimą, bet ne apie nesilaikymą išankstinės ginčo nagrinėjimo tvarkos.
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad pretenzija yra pateikta po pirkimo sutarties sudarymo. Tiek pretenzija pateikta, tiek pirkimo sutartis sudaryta buvo tą pačią dieną, o teismas nesiaiškino, kuris iš šių dokumentų buvo sudarytas pirmas.
  3. Teismas konstatavęs, kad terminas pretenzijai pateikti turi būti skaičiuojamas nuo konkurso paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ dienos – 2006 m. kovo 24 d. arba nuo konkurso medžiagos gavimo – 2006 m. kovo 31 d., neatsižvelgė į tai, kad ieškinio pagrindu nurodyta ankstesnė ieškovo ir atsakovo 2001 m. liepos 18 d. Šilumos energijos pardavimo – pirkimo sutartis, kuri konkurso paskelbimo metu ir medžiagos atsiėmimo metu galiojo ir nebuvo nutraukta. Ieškovas tik 2006 m. balandžio 27 d. raštu Nr. 4.3.-161-(1.12) buvo informuotas apie šios sutarties nutraukimą, todėl jo interesai pažeisti tik nuo šio rašto gavimo dienos ir jis nepraleido termino pretenzijai pareikšti.
  4. Teismas, net ir konstatavęs, kad yra nesilaikyta išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos dėl konkurso pripažinimo negaliojančiu, negalėjo šios bylos nutraukti dalyje dėl pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, nes šioje dalyje nėra privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo tvarka.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionatas (V. G. globos namai) prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas nesilaikė išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Nepripažinus konkurso sąlygų ir paties konkurso negaliojančiais, negalimas reikalavimo dėl pardavimo – pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia nagrinėjimas.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Šilumininkas“ nurodo, kad su pareikštu atskiruoju skundu dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 2 d. nutarties nesutinka. Pažymi, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas nesilaikė išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos, per įstatymo nustatytą terminą nepateikė pretenzijos. Be to, nepripažinus konkurso sąlygų ir konkurso negaliojančiais, negalimas reikalavimo dėl pardavimo – pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia nagrinėjimas.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Remiantis CPK 293 straipsnio 2 punktu teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kuris kreipėsi į teismą, yra nesilaikę tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 120 straipsnio 1 dalį tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Viešųjų pirkimų įstatymo 121 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta šio įstatymo 121 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą šio įstatymo 122 straipsnyje nustatyta tvarka (Viešųjų pirkimų įstatymo 120 straipsnio 2 dalis).

11Ieškovas 2006 m. gegužės 19 d. ieškiniu (b. l. 5 – 9) ir 2006 m. lapkričio 20 d. papildomu ieškiniu (b. l. 99 - 103) kreipėsi į teismą dėl konkurso sąlygų, konkurso rezultatų ir pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais.

12Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Lamberta“ ir atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionatas nutraukė 2001 m. liepos 18 d. Šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį nuo 2006 m. gegužės 1 d. (b. l. 17, 19). Pažymėtina, kad sutarties nutraukimą inicijavo ieškovas, tuo reikalu pateikęs 2006 m. kovo 1 d. pranešimą šilumos energijos vartotojui Laugalių pensionato direktoriui ir Klaipėdos apskrities viršininkui (b. l. 17). Gavęs 2006 m. kovo 1 d. ieškovo pranešimą apie šilumos energijos tiekimo sutarties nutraukimą nuo 2006 m. gegužės 1 d., atsakovas Laugalių pensionatas turėjo pagrindą organizuoti ir skelbti atvirą konkursą dėl naujos sutarties sudarymo šilumos energijai pirkti. Apie atsakovo Laugalių pensionato paskelbtą supaprastintą atvirą konkursą Šilumos ir karšto vandens tiekimui ieškovas sužinojo iš 2006 m. kovo 24 d. leidinio „Valstybės žinios“ priedo „Informaciniai pranešimai“, o pareiškęs apie ketinimą dalyvauti konkurse 2006 m. kovo 31 d. gavo konkursinę medžiagą (b. l. 38). Atlikus visas konkurso procedūras, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionatas ir konkurso laimėtoju pripažintas vienintelis dalyvis UAB „Šilumininkas“ 2006 m. balandžio 26 d. pasirašė Šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį (b. l. 84).

13Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas per įstatymo nustatytą terminą iki pirkimo sutarties sudarymo nepateikė perkančiajai organizacijai pretenzijos, tai yra nesilaikė privalomos išankstinės ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, o sudarius pirkimo sutartį pasinaudoti šia tvarka nebegalima.

14Ieškovas 2006 m. gegužės 2 d. kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su prašymu įvertinti perkančiosios organizacijos Laugalių pensionato veiksmų organizuojant, skelbiant ir vykdant konkursą atitikimą teisės aktų reikalavimams (b. l. 20 – 22). Ieškovas teikė teismui duomenis, jog jis 2006 m. balandžio 26 d. siuntė pretenziją dėl neteisėto konkurso Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionatui (b. l. 30, 122). Atsakovas Laugalių pensionatas neigia gavęs ieškovo pretenziją dėl konkurso, tokią poziciją grįsdamas pateiktais į bylą raštu iš Gargždų pašto dėl registruotų laiškų gavimo, taip pat gaunamos korespondencijos registracijos žurnalo įrašais (b. l. 43-47, 89). Nors ieškovas teikė tam tikrus duomenis, bandydamas pagrįsti pretenzijos atsakovui Laugalių pensionatui siuntimo faktą, bet nesant duomenų apie pretenzijos išsiuntimą registruotu laišku ar kitokiu būdu su įteikimu adresatui (b. l. 89), nepaneigti atsakovo Laugalių pensionato argumentai ir jo pateikti įrodymai, jog laiško su ieškovo pretenzija šis atsakovas nebuvo gavęs. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškinio pareiškime ir jo prieduose ieškovas visiškai nenurodė aplinkybių apie 2006 m. balandžio 25 d. datuojamos pretenzijos atsakovui Laugalių pensionatui teikimą arba siuntimą. Tiek pradiniame, tiek papildomame ieškinio pareiškimuose ieškovas nurodo, kad jis 2006 m. gegužės 2 d. raštu kreipėsi į atsakovą Laugalių pensionatą ir dar du juridinius asmenis dėl konkurso procedūrų sustabdymo, bet visiškai neužsimena apie 2006 m. balandžio 25 d. pretenzijos teikimą šiam atsakovui. Įstatyme numatyta, kad perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo (Viešųjų pirkimų įstatymo 121 straipsnio 2 dalis). Ieškovas tvirtino, kad dėl ginčo konkurso jis dar 2006 m. balandžio 26 d. siuntė pretenziją atsakovui (perkančiajai organizacijai), tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, jog pretenzija buvo teikiama (siunčiama) tokiu būdu, kuriuo remiantis būtų galima paneigti atsakovo Laugalių pensionato pateiktus įrodymus apie tai, jog tokia pretenzija pas šį atsakovą faktiškai nebuvo gauta.

15Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas ir tolesnėms pirkimo procedūroms jis nekviečiamas. Nesant faktinių duomenų, kad atsakovas Laugalių pensionatas gavo ieškovo pretenziją dar iki 2006 m. balandžio 26 d. Šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutarties su konkurso laimėtoju sudarymo (b. l. 83-85), laikytina, kad pirkimas jau buvo pasibaigęs. Po pirkimo sutarties sudarymo, t. y. pasibaigus pirkimui gautos pretenzijos perkančiojoje organizacijoje nebegali būti nagrinėjamos. Kaip jau pažymėta, įstatymas ginčų dėl viešųjų pirkimų ikiteisminio nagrinėjimo tvarkos privalomumą sieja su tiekėjo pretenzijos gavimu perkančiojoje organizacijoje iki pirkimo sutarties sudarymo, todėl atmestinas apelianto argumentas apie įstatyme nustatyto termino pretenzijai pateikti (išsiųsti) praleidimą. Laikytina, kad ieškovas pareiškė teisme ieškinį atsakovui Laugalių pensionatui nesilaikęs išankstinės privalomos ginčo nagrinėjimo tvarkos, kuria jau nebegalima pasinaudoti.

16Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad terminas ieškovo pretenzijai pateikti turi būti skaičiuojamas nuo konkurso paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ datos – 2006 m. kovo 24 d., arba vėliausiai nuo konkurso medžiagos ieškovui pateikimo momento - 2006 m. kovo 31 d. (b. l. 38). UAB „Lamberta“ 2006 m. kovo 1 d. raštu pranešė atsakovui Laugalių pensionatui, kad 2001 m. liepos 18 d. Šilumos energijos pardavimo sutartis nutraukiama nuo šildymo sezono pabaigos, t. y. nuo 2006 m. gegužės 1 d. Pranešime dėl sutarties nutraukimo ieškovas nurodė, kad jeigu iki 2006 m. kovo 10 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionatas praneš apie poziciją dėl paslaugų kainos pasikeitimo, UAB „Lamberta“ savo apsisprendimą dėl sutarties nutraukimo peržiūrės (b. l. 17). Iki 2006 m. kovo 10 d. jokių pranešimų iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionato nebuvo gauta, todėl darytina išvada, jog nuo konkurso paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos – 2006 m. kovo 24 d., o tuo labiau nuo konkurso medžiagos gavimo 2006 m. kovo 31 d., ieškovas galėjo ir turėjo žinoti apie tariamą jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą ir nuo šio termino prasidėjo įstatymo nustatytas terminas pretenzijai teikti. Atsakovas Laugalių pensionatas jau buvo ėmęsis konkrečių veiksmų dėl naujos šilumos energijos tiekimo paslaugų sutarties sudarymo (organizavo ir paskelbė viešąjį paslaugų pirkimą), apie kuriuos ieškovas žinojo. Nėra pagrindo sutikti su ieškovo teigimu, kad jo interesai buvo pažeisti tik nuo to momento, kai atsakovas Laugalių pensionatas 2006 m. balandžio 27 d. raštu Nr. 4.3.-161-(1.12) informavo ieškovą apie sutikimą su šio apsisprendimu nutraukti 2001 m. liepos 18 d. Šilumos energijos pardavimo – pirkimo sutartį (b. l. 19). Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimų dėl 2001 m. liepos 18 d. Šilumos energijos pardavimo – pirkimo sutarties pasibaigimo (nutraukimo) pripažinimo neteisėtu nėra pareikšta.

17Pirmosios instancijos teismas, nutraukęs bylą dėl ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikymo ir nesant galimybės šia tvarka pasinaudoti, iš esmės nepasisakė dėl konkurso sąlygų ir konkurso teisėtumo. Atviras konkursas (supaprastintas atviras konkursas) – pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą (Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). 2006 m. balandžio 26 d. tarp perkančiosios organizacijos Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Laugalių pensionato ir tiekėjo UAB „Šilumininkas“ sudaryta Šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartis yra įvykusio konkurso, kurio laimėtoju pripažintas atsakovas UAB „Šilumininkas“, rezultatas (b. l. 40 – 42). Teismas konstatavęs, kad yra nesilaikyta išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos dėl konkurso pripažinimo negaliojančiu, nutraukė bylą ir dėl reikalavimo pripažinti negaliojančia 2006 m. balandžio 26 d. Šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutartį. Pirkimo – pardavimo sutartis yra įvykusio konkurso rezultatas, jos sudarymas yra atliktų viešojo pirkimo procedūrų, kurios yra nenuginčytos ir galiojančios, pasekmė. Reikalavimas pripažinti negaliojančia pirkimo – pardavimo sutartį, kurios sudarymo pagrindas yra įvykusio konkurso rezultatai, laikytinas tik išvestiniu iš reikalavimų dėl paties konkurso teisėtumo patikrinimo, todėl byla pagrįstai buvo nutraukta dėl visų ieškovo pareikštų reikalavimų.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrįsti. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 293 straipsnio 2 punktą ir klausimą dėl bylos nutraukimo iš esmės išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Lamberta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams... 4. Ieškinyje nurodė, kad atsakovo paskelbtas bei vykdytas viešasis konkursas... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 2 d. nutartimi bylą nutraukė.... 6. Ieškovas UAB „Lamberta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Šilumininkas“ nurodo,... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Remiantis CPK 293 straipsnio 2 punktu teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas... 11. Ieškovas 2006 m. gegužės 19 d. ieškiniu (b. l. 5 – 9) ir 2006 m.... 12. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Lamberta“ ir... 13. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 14. Ieškovas 2006 m. gegužės 2 d. kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą prie... 15. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą pirkimas... 16. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 17. Pirmosios instancijos teismas, nutraukęs bylą dėl ginčo išankstinio... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą....